WIERSTRA in FRIESLAND 1811/1812

 

                                              Naamaanneming

 

                                                  Met index

 

 

In 1811/1812 werd de naam Wierstra in 13 Friese gemeenten aangenomen of bevestigd.

Er is geen familieverband tussen de Wierstra's in deze gemeenten.

Bij een aantal families werd de naam naderhand gewijzigd in Wierdstra of Wiersma.

Ook werd éénmaal de naam Wiersma aangenomen,maar is er later sprake van Wierstra.

 

De naam is in veel gevallen te herleiden als komende uit een bepaalde plaats,zoals uit Kopkewier,Metslawier,Niawier,Abbengawier.In andere gevallen lag misschien de woning/boerderij op een hogere plaats in het land,op een wier (lage terp).

Er zijn steeds minimaal 2 generaties vermeld.

 

 

1) In Barradeel werd de naam Wierstra aangenomen door Tjeerd Jelles uit Oosterbierum.Hij overleed zonder nageslacht met de naam Wierstra (zie onder C).

 

2) In Ferwerderadeel namen 3 gezinnen,die woonden op Kopkewier onder Marrum/Westernijkerk de naam Wierstra aan.Deze gezinnen zijn geen familie van elkaar.

Het betreft de weduwe Taetske Willems met 3 kinderen, Gerben Jans met 6 kinderen en Ruurd Pieters met 3 kinderen.

De zuster van Ruurd Pieters,weduwe Doetje Pieters, nam ook voor zichzelf en haar dochtertje de naam Wierstra aan.

Het nageslacht van Gerben Jans en Ruurd Pieters leeft ook nu nog met de naam Wierstra in Ferwerderadeel en daar buiten (zie onder A,B en D).

 

3) In Franeker werd de naam Wierstra aangenomen door Willem Doedes voor zichzelf en zijn 2 dochters,maar ook door Sytske Hilles,weduwe van zijn broer Jan Doedes,voor haar en voor haar 5 kinderen.Er zijn nu van hen geen nakomelingen in Friesland met de naam Wierstra (zie onder E).

 

4) In Gaasterland werd de naam Wierstra aangenomen door Lyckle Luitjes te Sondel voor zichzelf en zijn 4 kinderen en eveneens door zijn broer Uilke Luitjes te Harich voor zichzelf en zijn 3 kinderen.

Nageslacht Wierstra leeft nu in Gaasterland en daar buiten (zie onder L).

 

5) In Idaarderadeel werd de naam Wierstra aangenomen door Douwe Sjoerds.Hij had geen kinderen.Ook zijn broers gebruikten de naam Wierstra,maar er is nu ook van hen geen nageslacht met de naam Wierstra (zie onder N).

 

6) In Kollumerland werd de naam Wierstra aangenomen door Fokke Arends te Westergeest.Hij had 3 kinderen,maar zowel hij als zijn kinderen leven verder onder de naam Wiersma, zoals ook blijkt uit de overlijdensactes (zie onder F).

Verder zijn er 2 vrouwen zonder kinderen,die de naam Wierstra aannemen.

Het zijn Grietje Lammerts en Rinske Harkes,beiden te Burum.

Rinske Harkes trouwde later maar overleed onder de naam Wiersma (zie onder K).

Grietje Lammerts was reeds lang getrouwd en het is daarom vreemd dat zij werd opgeroepen.Zij overleed onder patroniem  Grietje Lammerts (zie onder J ).

Er kwam dus uit Kollumerland geen nageslacht Wierstra.

 

7) In Leeuwarden zijn de naamactes verloren gegaan,maar Syds Gosses uit Metslawier had reeds bij zijn huwelijk in 1788 te Leeuwarden de naam Wierstra gebruikt.Ook zijn kinderen dragen deze naam na 1811 in Leeuwarden.

Er is van zijn kleinkinderen geen nageslacht met de naam Wierstra (zie onder R).

 

8) In Menaldumadeel was Hein Keimpes te Deinum de enige die koos voor de naam Wierstra.Dit blijkt uit het zogenaamde registre civique Menaldumadeel van 1812. Immers de naamactes uit deze gemeente zijn eveneens verloren gegaan.

Hein Keimpes Wierstra had 3 zoons en het nageslacht leeft nu met de naam Wierstra in Menaldumadeel en daar buiten tot in Canada toe.Zie mijn publicatie "Hein Keimpes Wierstra,boer te Deinum,zijn voorouders en zijn nakomelingen met de naam Wierstra". (zie kort onder I).

 

9) In Oostdongeradeel werd de naam Wierstra aangenomen door 3 mannen,die geen familie waren van elkaar,maar de families kwamen wel allemaal uit Niawier.

Douwe Klazes in Aalsum nam de naam aan voor zichzelf en zijn 6 kinderen.Sommige van deze kinderen gebruikten later de naam Wiersma,maar er is ook nageslacht met de naam Wierstra (zie onder P).

De naam werd eveneens aangenomen door Houke Lolkes uit Niawier, net getrouwd.

Hij had pas later kinderen.Ook zijn zusters en jongere broer gebruikten deze naam.

Bovendien werd de naam aangenomen door Sake Pieters te Engwierum,net getrouwd.

Ook hij had pas later kinderen.

Van Houke Lolkes en van Sake Pieters is er nageslacht met de naam Wierstra en eveneens van Marten Wierstra,de stiefzoon van Sake Pieters (zie onder G,H  en T).

 

10) In Rauwerderhem werd de naam Wierstra aangenomen door Sybe Jans uit Irnsum.Hij had 8 kinderen,maar zowel hij als zijn kinderen leven verder onder de naam Wiersma,zoals ook blijkt uit de overlijdensactes (zie onder O).

In deze gemeente nam Jouke Gerlofs uit Sybrandaburen de naam Wiersma aan,maar hij overleed als Wierstra en ook zijn nageslacht te Sneek en Leeuwarden gebruikte de naam Wierstra (zie onder U).

Dirk Willems,geboren in 1797 in Poppingawier,ouderloos in 1811/1812,gebruikte later de naam Wierstra,maar er is dus geen naamacte.Zijn nageslacht leefde in Utingeradeel met deze naam (zie de aanvulling bij 1811 B)

 

11) In Schoterland werd de naam Wierstra aangenomen door Jan Gerrits te Heerenveen.Hij gebruikte later als naam Wierdstra en ook zijn zoon gebruikte deze naam,maar zijn dochter overleed als Wierstra.

Dus geen nageslacht Wierstra uit Schoterland (zie onder Q )

 

12) In Westdongeradeel werd de naam Wierstra aangenomen door de broers Durk Goslings uit Ternaard en Doeke Goslings uit Brantgum.Durk had toen 4 kinderen,maar Doeke had nog geen kinderen.De broers en de nakomelingen gebruikten later de naam Wiersma.

Uit Westdongeradeel dus geen Wierstra's (zie onder M).

 

13) In Weststellingwerf werd de naam Wierstra aangenomen door Jan Hendriks uit Ter Idzard.Hij was toen nog niet getrouwd,maar had later alleen een jong overleden dochter.Zijn zusters gebruikten ook deze naam.

Uit deze gemeente kwamen dus evenmin Wierstra's (zie onder S).

 

14) In Wonseradeel neemt Haantje Gerlofs uit Schraard de naam Wiersma aan, maar hij overlijdt te Sneek als Wierstra,evenals zijn broer Jouke Gerlofs (zie onder U).

 

In 1947 waren er in totaal 233 personen met de naam Wierstra in Friesland, voorkomende in 25 van de toenmalige 44 Friese gemeenten.

 

In Baarderadeel 3,Barradeel 3,Bolsward 1,Dantumadeel 4,Doniawerstal 2,Ferwerderadeel 41,Gaasterland 16,Harlingen 1,Haskerland 1,H.O.N. 2,Kollumerland 14,Leeuwarden 30,Leeuwarderadeel 1,Lemsterland 1,Menaldumadeel 18,Oostdongeradeel 9,Ooststellingwerf 2,Opsterland 7,Rauwerderhem 1,Smallingerland 1,Sneek 15,Tietjerksteradeel 6,Utingeradeel 1,Westdongeradeel 10,Weststellingwerf 43.

 

 

 

                                            Dokkum,april 2002

                                            S.Wierstra

                                                       Kapellaan 18,Dokkum.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  A-I   Feye Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 19 sep 1675, overleden voor 1741, zoon van Ruurd Tjallings.

 

De weduwe van Feye wordt genoemd in 1741 in het diaconieboek van Marrum/Westernijkerk.

 

Feye was gehuwd met  N.N., overleden na 1741.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd Feyes, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20 nov 1701, volgt onder A-II.

 

 

   A-II Ruurd Feyes, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20 nov 1701, overleden na 1784, zoon van Feye Ruurds (A-I) en N.N..

 

Q1749:Ruurd Feyes te Marrum,gering arbeider,3+5.

Op de lidmatenlijst Marrum/Westernijkerk met zijn vrouw in 1745.

Diaconieboek Marrum/Westernijkerk:Ruurd Feyes genoemd in 1783 en 1784.

 

Ruurd is getrouwd 20 jul 1726 met  Liesbet Pieters, afkomstig uit Hallum in 1726.

 

Attestatie Hallum 18-8-1726 voor het huwelijk van Lysbeth Pieters uit Hallum met Ruurd Feyes uit Marrum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28 okt 1731, volgt onder A-III.

 

 

  A-III Pieter Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28 okt 1731, overleden Marrum 18 dec 1803 ,huw.bijl.28-6-1821,acte 36, zoon van Ruurd Feyes (A-II) en Liesbet Pieters.

 

Gardenier te Marrum.

Lidmaat te Marrum na belijdenis op 15-5-1778.

 

Pieter was gehuwd met  Trijntje Jans, gedoopt Ferwerd 12 mrt 1730, overleden Marrum 21 jan 1801 ,huw.bijl.28-6-1821,acte 36, dochter van Jan Menkes en Doetje Hendriks.

 

Ouders uit huw.bijl.28-6-1821,acte 36.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 nov 1756, gedoopt aldaar 19 dec 1756, volgt onder A-IV-a.

 

           2   Feye Pieters van Marrum, geboren Marrum aug 1758, gedoopt aldaar 1 okt 1758, overleden 6 okt 1826.

 

De nazaten heten van Marrum.

 

Feye was gehuwd met Sijke Pieters.

 

           3   Hendrik Pieters, gedoopt Marrum 18 aug 1765, overleden ± 1773 ,circa 8 jaar oud.

 

           4   Doetje Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 aug 1770, gedoopt aldaar 9 sep 1770, volgt onder A-IV-b.

 

           5   Liesbeth Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 aug 1770, gedoopt aldaar 9 sep 1770, overleden Westernijkerk 2 mrt 1853.

 

Liesbeth is getrouwd Marrum 31 jul 1803 met Klaas Heins Hijma, geboren Westernijkerk 25 dec 1761, gedoopt aldaar 7 feb 1762, overleden aldaar 4 apr 1851, zoon van Hein Jans en Pietje Abes.

 

 

A-IV-a   Ruurd Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 nov 1756, gedoopt aldaar 19 dec 1756, overleden aldaar 16 feb 1820, zoon van Pieter Ruurds (A-III) en Trijntje Jans.

 

Gardenier op Kopkewier onder Marrum/Westernijkerk.

Hij doet met zijn vrouw belijdenis op 1-5-1796 te Marrum.

Naamacte 1812 Marrum-30:Ruurd Pieters neemt voor zichzelf en voor zijn 3 kinderen de naam Wierstra aan,omdat hij woont op Kopkewier.Deze kinderen zijn Pieter,24;Trijntje,20;Haitske,13.

 

Ruurd is getrouwd Marrum 24 jul 1785 met  Aafke Jetzes Grienstra, geboren Marrum 20 feb 1757, gedoopt aldaar 6 mrt 1757, overleden aldaar 15 jan 1848, dochter van Jetze Jacobs en Haitske Ofkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Ruurds Wierstra, geboren Marrum 27 jan 1787, gedoopt aldaar 4 feb 1787, volgt onder A-V.

 

           2   Trijntje Ruurds Wierstra, geboren Marrum 14 feb 1791, gedoopt aldaar 27 feb 1791, overleden aldaar 23 feb 1850.

Trijntje is getrouwd in Ferwerderadeel 3 apr 1811 met Joost Hettes Miersma, kleermaker te Marrum, geboren Hallum ± 1785, overleden Marrum 10 apr 1845, zoon van Hette Joostes en Grietje Theunis.

 

           3   Haitske Ruurds Wierstra, geboren Marrum 27 apr 1798, gedoopt aldaar 29 apr 1798, overleden aldaar 29 jun 1881.

Haitske is getrouwd in Ferwerderadeel 27 mei 1817 met Lieuwe Reinders Wielinga, herbergier te Marrum, geboren Marrum 16 jun 1787, gedoopt aldaar 24 jun 1787, overleden aldaar 15 nov 1855, zoon van Reinder Alberts en Dieuwke Lieuwes.

 

 

    A-V Pieter Ruurds Wierstra, geboren Marrum 27 jan 1787, gedoopt aldaar 4 feb 1787, overleden aldaar 23 aug 1825, zoon van Ruurd Pieters Wierstra (A-IV-a) en Aafke Jetzes Grienstra.

 

Gardenier onder Marrum (1811 en 1814).

 

Pieter is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 19 jun 1814 met  Trijntje Jelles Staphorsius, geboren Bergum 13 apr 1789, gedoopt aldaar 31 mei 1789, overleden Marrum 18 jan 1868, dochter van Jelle Allerts Staphorsius en Jeltje Gerrits Feenstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Pieters Wierstra, geboren Marrum 31 okt 1814, overleden aldaar 4 feb 1841 ,ongehuwd.

 

           2   Ruurd Pieters Wierstra, gardenier te Marrum, geboren Marrum 1 apr 1816, overleden aldaar 8 jan 1897 ,ongehuwd.

 

           3   Afke Pieters Wierstra, geboren Marrum 8 sep 1819, overleden Hallum 12 sep 1873.

Afke is getrouwd in het Bildt 5 mei 1842 met Ale Jans Dekker, gardenier te Vrouwenparochie en en Hallum, geboren Hallum 30 mrt 1810, overleden aldaar 13 feb 1886, zoon van Jan Cornelis Dekker en Jitske Hendriks.

 

           4   Jelle Pieters Wierstra, geboren Marrum 3 sep 1821, volgt onder A-VI.

 

 

   A-VI Jelle Pieters Wierstra, gardenier te Marrum, geboren Marrum 3 sep 1821, overleden Marrum 25 mei 1894, zoon van Pieter Ruurds Wierstra (A-V) en Trijntje Jelles Staphorsius.

 

 

 

Jelle is getrouwd in Ferwerderadeel 6 jun 1857 met  Jantje Jetzes Hofma, geboren Marrum 23 feb 1830, overleden Marrum 17 jan 1865, dochter van Jetze Klazes Hofma en Antje Hedzers de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Trijntje Jelles Wierstra, geboren Marrum 17 jul 1858.

 

           2   Antje Jelles Wierstra, geboren Marrum 12 jan 1862.

 

           3   Pieter Jelles Wierstra, geboren Marrum 18 dec 1864.

 

Onderwijzer en publicist te Amsterdam (zie Encyclopedie van Friesland).

 

A-IV-b Doetje Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 aug 1770, gedoopt aldaar 9 sep 1770, overleden aldaar 28 mei 1848, dochter van Pieter Ruurds (A-III) en Trijntje Jans.

 

Naanacte 1812 Marrum-5:Doetje Pieters neemt voor zichzelf en voor haar dochter Trijntje (4 jaar) de naam Wierstra aan,evenals haar broer Ruurd Pieters.

 

Doetje is getrouwd Marrum 8 mei 1803 (1) met  Johannes Doedes, geboren Marrum 1774, gedoopt aldaar 4 apr 1802 ,volwassendoop,, overleden aldaar 11 aug 1811 ,huw.bijl.28-6-1821 acte 36, zoon van Doede Beerns en Trijntje Dirks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Trijntje Johannes, geboren Marrum 18 nov 1804, gedoopt aldaar 25 nov 1804, overleden aldaar 1804/1805.

 

           2   Trijntje Johannes Wierstra, geboren Marrum 27 jan 1806, gedoopt aldaar 2 feb 1806, overleden aldaar 4 dec 1846.

Trijntje is getrouwd in Ferwerderadeel 23 mei 1828 met Johannes Jaspers de Vries, geboren Marrum 5 mrt 1804, gedoopt aldaar 25 mrt 1804, overleden in Ferwerderadeel 25 nov 1857, zoon van Jasper Johannes en Hiltje Lieurtzen.

 

Doetje is getrouwd in Ferwerderadeel 28 jun 1821 (2) met  Willem Jans Boersma, rentenier te Marrum, geboren Marrum 20 okt 1764, gedoopt aldaar 4 nov 1764, overleden aldaar 18 mrt 1837, zoon van Jan Gerrits en Gertje Willems.

 

 

 

     B-I Jan Gerbens, gedoopt Ferwerd 28 feb 1717, overleden aldaar 1750/1759, zoon van Gerben Jans.

 

Q1749:Jan Gerbens te Ferwerd,zeer geringe boer,4+3.

Hij behoorde niet bij de lidmaten te Ferwerd.

Het huwelijk zal omstreeks 1740 gesloten zijn te Ferwerd,maar het trouwboek daar begint pas in 1772.

 

Jan was gehuwd met  Tietje Teunis, geboren ± 1720, overleden na 1759.

 

Als weduwe lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 27-5-1759.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Jans, gedoopt Ferwerd 27 nov 1740, overleden aldaar voor 1750.

 

           2   Grietje Jans, gedoopt Ferwerd 9 dec 1742.

 

           3   Antje Jans, gedoopt Ferwerd 21 jun 1744, overleden voor 1747.

 

           4   Tietske Jans, gedoopt Ferwerd 21 jun 1744.

 

           5   Antje Jans, gedoopt Ferwerd 20 nov 1746.

 

           6   Gerben Jans Wierstra, gedoopt Ferwerd 5 apr 1750, volgt onder B-II.

 

 

   B-II   Gerben Jans Wierstra, gedoopt Ferwerd 5 apr 1750, overleden Westernijkerk 10 sep 1823, zoon van Jan Gerbens (B-I) en Tietje Teunis.

 

Gardenier op Kopkewier onder Westernijkerk.

Naamacte 1812 Marrum-36:Gerben Jans te Westernijkerk neemt voor zichzelf en zijn 6 kinderen de naam Wierstra aan omdat hij woont op Kopkewier onder Westernijkerk.De 6 kinderen zijn Joukje (er staat Sjoukje),38,Sint Annaparochie;Jan,36,Hallum;Tietje,33,Marrum;Jacob,28,Nijkerk;Grietje,25,Ferwerd;Douwe,23,Nijkerk.

 

Gerben is getrouwd Ferwerd 1 nov 1772 met  Sjoukje Jacobs, gedoopt Marrum 19 dec 1751, overleden Westernijkerk 10 nov 1827 , dochter van Jacob Douwes en Joukje Hendriks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tietje Gerbens, geboren Westernijkerk 21 feb 1773, gedoopt aldaar 28 mrt 1773, overleden aldaar voor 1779.

 

           2   Joukje Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 3 nov 1774, gedoopt aldaar 4 dec 1774, overleden na 1811.

Joukje is getrouwd Marrum 27 mei 1798 met Hendrik Jans, afkomstig uit Marrum in 1798, overleden na 1811.

 

Het betreft vermoedelijk Hendrik Jans Wagenaar,geboren 15-9-1773 te Marrum en daar gedoopt 26-9-1773 als zoon van Jan Scheltes.Hij was in 1811 arbeider te Sint Annaparochie.Noch van hem noch van zijn vrouw is er overlijden in Friesland te vinden.

 

 

           3   Jan Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 16 sep 1776, gedoopt aldaar 29 sep 1776, volgt onder B-III-a.

 

           4   Tietje Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 9 sep 1779, gedoopt aldaar 12 sep 1779, overleden Marrum 7 jul 1852.

Tietje is getrouwd Marrum 25 mei 1806 met Anne Dirks Reitsma, arbeider te Marrum, geboren Roodkerk 1 mrt 1775, gedoopt Oudkerk 9 apr 1775, overleden Marrum 19 mrt 1843, zoon van Dirk Pieters en Janke Piebes.

 

           5   Jacob Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 25 dec 1781, gedoopt aldaar 1 jan 1782, volgt onder B-III-b.

 

           6   Grietje Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 8 apr 1786, gedoopt aldaar 16 apr 1786, overleden Ferwerd 15 dec 1849.

Grietje is getrouwd Marrum 18 mei 1806 met Folkert Pieters Dijkstra, arbeider te Ferwerd, geboren Ferwerd 18 mrt 1780, gedoopt aldaar 9 apr 1780, overleden aldaar 27 mrt 1840, zoon van Pieter Douwes Dijkstra en Dieuke Folkerts.

 

           7   Douwe Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 2 okt 1788, gedoopt aldaar 5 okt 1788, volgt onder B-III-c.

 

           8   Antje Gerbens, geboren Westernijkerk 7 nov 1793, gedoopt aldaar 24 nov 1793, overleden v 1811.

 

 

B-III-a   Jan Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 16 sep 1776, gedoopt aldaar 29 sep 1776, overleden Marrum 30 jan 1850, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II) en Sjoukje Jacobs.

 

Schipper te Hallum in 1826 en arbeider te Marrum (1841,1849).

 

Jan is getrouwd Marrum 25 okt 1801 (1) met  Joukje Gerrits, geboren Marrum 20 nov 1775, gedoopt aldaar 10 dec 1775, overleden onder Hallum 19 jun 1808, dochter van Gerrit Daniels en Ybeltje Sipkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoukje Jans Wierstra, geboren onder Hallum 4 jun 1802, gedoopt Hallum 27 jun 1802, overleden Marrum 11 feb 1820 ,wonende Aalsum en ongehuwd.

 

           2   Ybeltje Jans Wierstra, geboren onder Hallum 21 jun 1803, gedoopt Hallum 31 jul 1803, overleden Westernijkerk 26 dec 1843.

Ybeltje is getrouwd in Ferwerderadeel 26 mei 1831 met Sjoerd Wytzes Terpstra, geboren Marrum 17 feb 1797, gedoopt aldaar 16 apr 1797, overleden in Ferwerderadeel 1 jul 1846, zoon van Wytze Eelkes en Aukje Sjoerds.

 

           3   Antje Jans Wierstra, geboren onder Hallum 9 jul 1805, gedoopt Hallum 11 aug 1805, overleden aldaar 8 mei 1838.

Antje is getrouwd in Ferwerderadeel 31 mrt 1831 met Anne Wybes Braaksma, arbeider te Hallum, geboren Hallum 11 nov 1806, gedoopt aldaar 7 dec 1806, overleden aldaar 21 jul 1858, zoon van Wybe Jelles Braaksma en Aaltje Annes Feenstra.

 

           4   Joukje Jans Wierstra, geboren onder Hallum 19 jun 1808, gedoopt Hallum 10 jul 1808, overleden onder Hallum 19 jan 1809 ,30 weken oud.

 

Jan is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 16 mei 1813 (2) met  Willemke Gosses Wierstra, geboren Westernijkerk 28 feb 1785, gedoopt aldaar 3 apr 1785, overleden Hallum 4 aug 1826, dochter van Gosse Goffes en Taetske Willems Wierstra (D-II).

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Taetske Jans Wierstra, geboren Hallum 1 apr 1814, volgt onder B-IV.

 

 

   B-IV   Taetske Jans Wierstra, geboren Hallum 1 apr 1814, overleden aldaar 3 jan 1900 ,ongehuwd, dochter van Jan Gerbens Wierstra (B-III-a) en Willemke Gosses Wierstra.

 

Haar zonen bij een onbekende man:

 

           1   Willem Wierstra, geboren Marrum 24 mei 1841, overleden aldaar 29 aug 1846.

 

           2   Willem Wierstra, arbeider te Marrum, geboren Marrum 18 feb 1849, overleden aldaar 28 mrt 1884.

Willem is getrouwd in Ferwerderadeel 19 mei 1883 met Antje Pieters Leistra, geboren in Dantumadeel 30 mrt 1850, overleden in Ferwerderadeel 19 apr 1911, dochter van Pieter Durks Leistra en Neeltje Freerks Leistra.

 

 

B-III-b   Jacob Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 25 dec 1781, gedoopt aldaar 1 jan 1782, overleden aldaar 10 jul 1835, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II) en Sjoukje Jacobs.

 

Arbeider en gardenier te Westernijkerk.

 

Jacob is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 16 mei 1813 met  Lieuwkje Minnes Vierstra, geboren Akkerwoude 14 sep 1784, gedoopt aldaar 17 okt 1784, overleden Westernijkerk 6 jan 1846, dochter van Minne Pieters en Durkje Durks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Minne Jacobs Wierstra, geboren Marrum 17 apr 1814, overleden aldaar 20 apr 1814 ,als Minne Jacobs Vierstra.

 

           2   Minne Jacobs Wierstra, geboren Marrum 11 mei 1815.

 

Geen huwelijk en overlijden gevonden in Friesland.

 

 

           3   Gerben Jacobs Wierstra, geboren Westernijkerk 15 sep 1817, overleden aldaar 21 jan 1845 ,ongehuwd.

 

           4   Dirk Jacobs Wierstra, gardenier te Ferwerd, geboren Westernijkerk 26 okt 1819, overleden Ferwerd 10 jul 1882.

Dirk is getrouwd in Ferwerderadeel 21 mei 1846 (1) met Wopkje Eelkes Terpstra, geboren in Ferwerderadeel 19 aug 1817, overleden aldaar 10 mrt 1857, dochter van Eelke Wytzes Terpstra en Baukje Jacobs Dijkstra.

Dirk is getrouwd in Ferwerderadeel 26 jun 1858 (2) met Grietje Gerlofs Wiersma, geboren Ferwerd 21 jul 1836, overleden aldaar 2 feb 1927, dochter van Gerlof Martinus Wiersma en Hiltje Aans Hoekstra.

 

           5   Jacob Jacobs Wierstra, geboren Westernijkerk 3 feb 1826, overleden Hallum 22 jan 1905

 

Jacob is getrouwd in Ferwerderadeel 25 nov 1854 met (1) Antje Pieters van Driesum, geboren Ferwerd 18 dec 1834, overleden Westernijkerk 2 jan 1876, dochter van Pieter Johannes van Driesum en Trijntje Jitses Kalma.

Jacob is getrouwd in Ferwerderadeel 2 feb 1890 met 2) Frouwkje Zijlstra, geboren Hallum, dochter van Sjouke Feykes Zijlstra en Dieuwke Goffes Wiersma.

 

Uit het eerste huwelijk 9 kinderen, waaronder Jacob ,geboren 25-9-1859.  Jacob vertrok naar Grand Rapids, Michigan en trouwde daar 18-6-1891 met Nellie Bosch, geboren omstreeks 1867.

Jacob (Jake) en Nellie hadden daar de kinderen ,geboren Grand Rapids:  Hattie,aug.1892;  Synie okt 1893;  Annie 1895;  Jake nov 1895: Jennie sep 1899.

 

B-III-c   Douwe Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 2 okt 1788, gedoopt aldaar 5 okt 1788, overleden aldaar 15 aug 1827, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II) en Sjoukje Jacobs.

 

Gardenier te Westernijkerk.

 

Douwe is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 19 mei 1816 met  Geertje Cornelis Wybenga, geboren jun 1790, gedoopt Stiens 10 apr 1796, overleden in Ferwerderadeel 19 dec 1859, dochter van Cornelis Minnes en Janke Beernts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoukje Douwes Wierstra, geboren Westernijkerk 9 apr 1817, overleden aldaar 20 mrt 1863.

 

           2   Janke Douwes Wierstra, geboren Westernijkerk 8 nov 1819, overleden Marrum 22 mrt 1846.

 

           3   Gerben Douwes Wierstra, gardenier te Westernijkerk, geboren Westernijkerk 15 apr 1824, overleden aldaar 25 feb 1909.

Gerben is getrouwd in Ferwerderadeel 21 okt 1847 met Sytske Jelkes de Vries, geboren onder Marrum 5 apr 1822, overleden Westernijkerk 15 apr 1909, dochter van Jelke Sakes de Vries en Antje Hendriks Hiemstra.

 

 

 

 

     C-I Jelle Tjeerds, afkomstig uit Oosterbierum.

 

Jelle is getrouwd Oosterbierum 1747 ,24-12-1747 3e pr.Sexbierum met  Tetje Pieters, afkomstig uit Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjeerd Jelles Wierstra, gedoopt Oosterbierum 5 mei 1752, overleden aldaar 11 okt 1814.

 

Naamacte Sexbierum-65:Tjeerd Jelles neemt de naam Wierstra aan;hij heeft geen kinderen.

Hij overleed als Tjeerd Jelles Wierstra,ongehuwde rentenier te Oosterbierum.Dus geen nageslacht met de naam Wierstra.

 

 

 

 

 

     D-I Willem Pieters, afkomstig uit Marrum in 1754.

 

Hij woonde met zijn gezin op Kopkewier onder Marrum/Westernijkerk.

 

Willem is getrouwd Marrum/Westernijkerk 25 apr 1754 met  Joukje Hendriks, afkomstig uit Marrum in 1754.

 

Zij is vermoedelijk gedoopt te Marrum op 12-2-1723 als dochter van Hendrik Pieters.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taetske Willems Wierstra, gedoopt Marrum 4 mei 1755, volgt onder D-II.

 

           2   Trijntje Willems, gedoopt Marrum 16 jan 1757, overleden aldaar 1757/1758.

 

           3   Trijntje Willems, gedoopt Marrum 24 sep 1758.

 

           4   Pieter Willems, gedoopt Marrum 25 okt 1761.

 

 

   D-II   Taetske Willems Wierstra, gedoopt Marrum 4 mei 1755, overleden Hallum 3 nov 1821, dochter van Willem Pieters (D-I) en Joukje Hendriks.

 

Naamacte 1812 Marrum-37:Zij neemt als weduwe van Gosse Goffes voor zichzelf en haar 3 dochters Willemke,26;Geiske,24 en Joukje,15 de naam Wierstra aan,omdat zij woonden op Kopkewier.In plaats van Joukje staat er Sjoukje.

Bij de doop van haar kinderen was zij doophefster, omdat haar man niet was gedoopt.

 

Taetske is getrouwd Marrum 19 mei 1776 met  Gosse Goffes, geboren Oudkerk 4 okt 1751, gedoopt Westernijkerk 25 apr 1791 ,volwassendoop, overleden aldaar 10 mrt 1811, zoon van Goffe Aukes en Geiske Sijes.

 

Hij woonde met zijn gezin op Kopkewier onder Westernijkerk, maar gebruikte voor zijn overlijden in 1811 niet de naam Wierstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Gosses, geboren Westernijkerk 26 jan 1778, gedoopt aldaar 15 feb 1778, overleden voor 1811.

 

           2   Willem Gosses, geboren Westernijkerk 7 mei 1782, gedoopt aldaar 2 jun 1782, overleden voor 1811.

 

           3    Willemke Gosses Wierstra, geboren Westernijkerk 28 feb 1785, gedoopt aldaar 3 apr 1785, overleden Hallum 4 aug 1826.

Willemke is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 16 mei 1813 met Jan Gerbens Wierstra, geboren Westernijkerk 16 sep 1776, gedoopt aldaar 29 sep 1776, zie onder B-III-a.

 

           4   Geiske Gosses Wierstra, geboren Westernijkerk 19 feb 1788, gedoopt aldaar 24 mrt 1788, overleden Minnertsga 23 jun 1855.

Geiske is getrouwd Marrum 21 mei 1809 met Jan Jans Postma, geboren Marrum 23 dec 1786, gedoopt aldaar 28 jan 1787, overleden Westernijkerk 20 feb 1841, zoon van Jan Andries en Sjoukje Jans.

 

           5   Joukje Gosses Wierstra, geboren Westernijkerk 11 jul 1796, gedoopt aldaar 24 jul 1796, overleden Marrum 12 mrt 1826.

Joukje is getrouwd in Ferwerderadeel 27 mei 1818 met Hendrik Jans van der Haag, arbeider te Vrouwenparochie en en Oenkerk, geboren Vrouwenparochie 3 sep 1790, gedoopt Oenkerk 11 nov 1798, overleden Vrouwenparochie 21 mrt 1851, zoon van Jan Hendriks van der Haag en Adriaantje Pieters Bijlsma.

 

 

 

 

     E-I Doede Willems, wever te Franeker, afkomstig uit Franeker in 1753.

 

Doede is in ondertrouw gegaan Franeker 28 apr 1753 en getrouwd aldaar 13 mei 1753 met  Emke Symons, afkomstig uit Franeker in 1753.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Doedes Wierstra, gedoopt Franeker 15 mei 1754, volgt onder E-II-a.

 

           2   Jeltje Doedes, gedoopt Franeker 13 jul 1755, overleden aldaar 1755/1756.

 

           3   Jeltje Doedes Wierstra, gedoopt Franeker 28 okt 1756, overleden aldaar 24 jul 1825.

Jeltje is in ondertrouw gegaan Franeker 25 apr 1778 en getrouwd aldaar 10 mei 1778 met Jan Wybrens Tuinstra, hovenier te Franeker, gedoopt Harlingen 10 mei 1753, overleden Franeker 18 jan 1832, zoon van Wybren Hessels en Willemke Bastiaans.

 

           4   Hieke Doedes, gedoopt Franeker 2 mei 1759.

 

           5   Jan Doedes, gedoopt Franeker 26 sep 1762, overleden aldaar 1762/1763.

 

           6   Jan Doedes, gedoopt Franeker 26 dec 1763, overleden aldaar 1763/1767.

 

           7   Jan Doedes Wierstra, gedoopt Franeker 6 dec 1767, volgt onder E-II-b.

 

           8   Pieter Doedes, geboren Franeker 5 mrt 1774, gedoopt aldaar 16 mrt 1774.

 

           9   Grietje Doedes, geboren Franeker 10 dec 1776, gedoopt aldaar 26 dec 1776.

 

 

E-II-a Willem Doedes Wierstra, gedoopt Franeker 15 mei 1754, overleden aldaar 15 nov 1813, zoon van Doede Willems (E-I) en Emke Symons.

 

Naamacte Franeker-12:Willem Doedes neemt voor zichzelf en zijn 2 dochters de naam Wierstra aan.

Deze dochters zijn Maatje,35 jaar,Franeker en Emke,34 jaar,Leeuwarden.

 

Willem is in ondertrouw gegaan Franeker 28 mei 1774 en getrouwd aldaar 19 jun 1774 (1) met  Nieske Cornelis, gedoopt Franeker 21 jan 1755, overleden aldaar 5 mrt 1809, dochter van Cornelis Foppes en Maartje Mathijsen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maartje Willems Wierstra, geboren Franeker 1775, overleden aldaar 17 mrt 1837 ,62 jaar.

Maartje is getrouwd Franeker 17 nov 1811 met Jan Wybes Kingma, schoenmaker te Franeker, geboren Winsum in 1774, gedoopt Dronrijp 7 jul 1774 ,R.K.,, overleden Franeker 30 dec 1847, zoon van Wybe Harmens en Baukje Jans.

 

           2   Emke Willems Wierstra, geboren Franeker 12 dec 1776, gedoopt aldaar 1 jan 1777, overleden aldaar 8 aug 1824 ,ongehuwd.

 

Willem is in ondertrouw gegaan Franeker 5 mei 1810 en getrouwd aldaar 28 mei 1810 (2) met  Antje Joostes, afkomstig uit Franeker in 1810, geboren ± 1762, overleden Franeker 10 nov 1813 ,51 jaar.

 

E-II-b Jan Doedes Wierstra, gedoopt Franeker 6 dec 1767, overleden aldaar 23 mei 1809, zoon van Doede Willems (E-I) en Emke Symons.

 

Jan is in ondertrouw gegaan Franeker 5 mei 1792 en getrouwd aldaar 20 mei 1792 met  Sytske Hilles, gedoopt Franeker 19 jun 1768, overleden aldaar 26 mrt 1813, dochter van Hille Dirks en Jantje Sytses.

 

Naamacte Franeker-52v:Sytske Hilles als weduwe van Jan Doedes neemt voor zichzelf en haar 5 kinderen de naam Wierstra aan.Deze 5 kinderen zijn Doede,18 jaar,Franeker;Jantje,16 jaar,Harlingen;Emke,13jaar;Hiltje,11 jaar;Hieke,7 jaar.De laatste 3 wonende bij moeder in Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doede Jans Wierstra, geboren Franeker 1 mei 1793, gedoopt aldaar 22 mei 1793, overleden na 1811.

 

Van hem is geen huwelijk of overlijden te vinden in Friesland.

 

 

           2   Jantje Jans Wierstra, geboren Franeker 17 mrt 1795, gedoopt aldaar 15 apr 1795, overleden aldaar 21 jan 1865.

Jantje is getrouwd Franeker 14 mei 1826 met Pieter van der Veen, arbeider te Franeker, geboren Franeker 11 aug 1800, gedoopt aldaar 28 apr 1802, overleden aldaar 21 sep 1835, natuurlijke zoon van Willemke Harmens van der Veen.

 

           3   Emke Jans Wierstra, geboren Franeker 12 sep 1798, gedoopt aldaar 26 sep 1798, overleden aldaar 13 mrt 1863.

Emke is getrouwd Franeker 8 apr 1821 met Hyltje Rients Galama, geboren Franeker 3 jun 1797, gedoopt aldaar 21 jun 1797, overleden aldaar 12 mrt 1881, zoon van Rients Eiberts Galama en Jeltje Hyltjes.

 

           4   Hiltje Jans Wierstra, geboren Franeker 31 okt 1800, gedoopt aldaar 19 nov 1800, overleden Harlingen 23 jan 1864.

Hiltje is getrouwd Harlingen 15 jun 1823 met Jan Jacobs van der Boom, geboren Harlingen 27 sep 1794, gedoopt aldaar 12 okt 1794, overleden Franeker 13 dec 1838, zoon van Jacob Baukes en Aaltje Jans.

 

           5   Dirk Jans, geboren Franeker 7 nov 1802, gedoopt aldaar 21 nov 1802, overleden aldaar 22 sep 1811 ,volgens register 9 jaar.

 

           6   Hieke Jans Wierstra, geboren Franeker 26 nov 1804, gedoopt aldaar 14 dec 1804, overleden aldaar 25 sep 1875 ,ongehuwd.

 

 

 

 

     F-I Aan Fokkes, afkomstig uit Westergeest in 1763.

 

Aan (Arend) is getrouwd Westergeest 8 mei 1763 met  Ymkje Louws, afkomstig uit Kollumerzwaag in 1763.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelkje Aans van der Weij, gedoopt Westergeest 26 feb 1762, overleden aldaar 17 jan 1834.

 

           2   Grietje Aans Wijma, gedoopt Westergeest 19 mei 1766, overleden Kollumerzwaag 23 dec 1838.

 

           3   Fokke Aans Wierstra, gedoopt Westergeest 5 feb 1769, volgt onder F-II.

 

           4   Louw Aans van der Wei, gedoopt Westergeest 1 dec 1771, overleden aldaar 25 dec 1856.

 

In 1811 te Westergeest.

 

 

           5   Pieter Aans, geboren in de Triemen 5 mei 1774, gedoopt Westergeest 23 mei 1774.

 

           6   Tjitske Aans, geboren in de Triemen 15 mrt 1777, gedoopt Westergeest 27 apr 1777.

 

           7   Hubert Aans, geboren Kollumerzwaag 24 mei 1781, gedoopt aldaar 4 jun 1781.

 

 

   F-II Fokke Aans Wierstra, gedoopt Westergeest 5 feb 1769, overleden aldaar 30 apr 1837 ,als Fokke Aans Wiersma, zoon van Aan Fokkes (F-I) en Ymkje Louws.

 

Landbouwer te Westergeest.

Naamacte Oudwoude-78:hij neemt voor zichzelf en zijn kinderen de naam Wierstra aan.

Deze kinderen zijn Ymkje,17;Trijntje,14;Arend,10.

Hij en zijn kinderen gebruiken later als naam Wiersma.

 

Fokke is getrouwd Kollumerzwaag 20 mei 1792 met  Wytske Lubberts Boersma, geboren Kollumerzwaag 1768, overleden Westergeest 27 nov 1842, dochter van Lubbert Willems en Trijntje Jans.

 

Boerin te Westergeest na overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ymkje Fokkes Wiersma, geboren Kollumerzwaag 28 jun 1794, gedoopt aldaar 3 aug 1794, overleden Westergeest 4 mei 1859.

 

           2   Trijntje Fokkes Wiersma, geboren Westergeest 6 mei 1797, gedoopt aldaar 4 jun 1797, overleden aldaar 13 feb 1813.

 

           3   Aan (Arend) Fokkes Wiersma, geboren Westergeest 1801, overleden aldaar 12 feb 1864.

 

Gardenier te Westergeest.

Hij stierf ongehuwd.

 

 

 

 

 

     G-I Hauke Joekes.

 

Volgens het doopboek van Niawier woonde hij met zijn vrouw te Holwerd.

 

Hauke was gehuwd met  Riemke Lolkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lolke Haukes, geboren Holwerd 1749 ,omstreeks Pinksteren,, gedoopt Niawier 28 apr 1779 ,volwassendoop, volgt onder G-II.

 

 

   G-II Lolke Haukes, geboren Holwerd 1749 ,omstreeks Pinksteren, gedoopt Niawier 28 apr 1779 ,volwassendoop,, overleden aldaar 26 aug 1811, zoon van Hauke Joekes (G-I) en Riemke Lolkes.

 

Winkelier te Niawier;later daar landbouwer ?

 

Lolke is getrouwd Niawier 30 nov 1777 met  Trijntje Douwes, geboren Niawier (?), gedoopt Anjum 21 sep 1749, overleden aldaar 7 dec 1828, dochter van Douwe Melis en Trijntje Gerbens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Riemke Lolkes Wierstra, geboren Niawier 9 sep 1778, gedoopt aldaar 1 nov 1778, overleden Anjum 20 aug 1830.

Riemke is getrouwd Anjum 2 aug 1801 met Lieuwe Jans Slager, slager te Anjum, gedoopt Anjum 2 feb 1766, overleden in Oostdongeradeel 16 aug 1830, zoon van Jan Hendriks en Tjitske Hendriks.

 

           2   Menke Lolkes Wierstra, geboren Niawier 7 mei 1780, gedoopt aldaar 12 jun 1780, overleden Ee 22 sep 1854.

Menke is getrouwd Anjum 5 dec 1802 met Syds Jacobs Douma, gedoopt Anjum 19 feb 1769, overleden Ee 28 okt 1843, zoon van Jacob Douwes en Rienskje Siedses.

 

           3   Ytske Lolkes, geboren Niawier 9 okt 1782, gedoopt aldaar 27 okt 1782, overleden 1782/1786.

 

           4   Doutsen Lolkes Wierstra, geboren Niawier 7 dec 1784, gedoopt aldaar 2 jan 1785, overleden Holwerd 19 jan 1864

 

Zij is overleden als Douwina Lolkes Wierda, weduwe van Hendrik Slager.

 

Doutsen is getrouwd in Oostdongeradeel 26 jun 1812 met Hendrik Jans Slager, slager te Paesens, geboren Anjum 5 sep 1776, gedoopt aldaar 29 sep 1776, overleden Paesens 8 apr 1847, zoon van Jan Hendriks en Tjitske Hendriks.

 

           5   Ytje Lolkes, geboren Niawier 12 mrt 1786, gedoopt aldaar 21 mei 1786, overleden 1786/1793.

 

           6   Houke Lolkes, geboren Niawier 12 mei 1787, gedoopt aldaar 2 jun 1787, overleden 1787/1791.

 

           7   Houkje Lolkes Wierstra, geboren Niawier 16 okt 1789, gedoopt aldaar 8 nov 1789, overleden Anjum 17 mei 1869.

Houkje is getrouwd in Oostdongeradeel 18 apr 1828 met Harmen Brandts Dijkstra, geboren onder Anjum 25 aug 1788, gedoopt Anjum 28 aug 1788, overleden in Oostdongeradeel 2 sep 1859, zoon van Brandt Gerardus en Jantje Harmens.

 

           8   Houke Lolkes Wierstra, geboren Niawier 25 feb 1791, gedoopt aldaar 20 mrt 1791, volgt onder G-III-a.

 

           9   Ytske Lolkes Wierstra, geboren Niawier 11 jun 1793, gedoopt aldaar 30 jun 1793, overleden Anjum 16 dec 1853.

Ytske is getrouwd in Oostdongeradeel 4 apr 1820 (1) met Dirk Gerrits Boltje, geboren Schiermonnikoog 10 sep 1798, gedoopt aldaar 21 okt 1798, overleden in Oostdongeradeel 8 mrt 1830, zoon van Gerrit Gosses en Geertruida Jacobs.

Ytske is getrouwd in Oostdongeradeel 12 aug 1831 (2) met Volkert Johannes Vach, geboren Leeuwarden 11 jan 1797, gedoopt aldaar 1 feb 1797, overleden in Oostdongeradeel 25 apr 1850, zoon van Johannes Vach en Willemke Willems.

 

         10   Douwe Lolkes Wierstra, geboren Niawier 8 dec 1796, gedoopt aldaar 29 jan 1797, volgt onder G-III-b.

 

 

G-III-a   Houke Lolkes Wierstra, geboren Niawier 25 feb 1791, gedoopt aldaar 20 mrt 1791, overleden Anjum 9 dec 1829, zoon van Lolke Haukes (G-II) en Trijntje Douwes.

 

Arbeider te Anjum.

Naamacte mairie Metslawier-72:Houke Lolkes uit Niawier neemt de naam Wierstra aan.

Hij is dan niet getrouwd en heeft geen kinderen.

 

Houke is getrouwd in Oostdongeradeel 23 jul 1822 met  Willemke Jans Wiersma, geboren Surhuisterveen feb 1787 ,volgens acte van bekendheid,, overleden aldaar 1 apr 1850, dochter van Jan Tjeerds Wiersma en Gepke Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lolke Houkes Wierstra, arbeider te Surhuizum, geboren Anjum 26 jun 1823, overleden Surhuizum 20 nov 1865.

Lolke is getrouwd in Achtkarspelen 19 mei 1855 met Jantje Jochums van der Zaag, geboren Surhuisterveen 24 dec 1828, overleden in Achtkarspelen 2 mrt 1874, dochter van Jochum Gaukes van der Zaag en Lutske Engberts Zuidema.

 

           2   Jan Houkes Wierstra, geboren Anjum 11 jun 1825, overleden aldaar 26 okt 1831.

 

           3   Trijntje Houkes Wierstra, geboren Anjum 14 dec 1828, overleden aldaar 28 apr 1832.

 

 

G-III-b   Douwe Lolkes Wierstra, geboren Niawier 8 dec 1796, gedoopt aldaar 29 jan 1797, overleden Anjum 12 nov 1846 ,in een schip, zoon van Lolke Haukes (G-II) en Trijntje Douwes.

 

Arbeider te Anjum.

 

Douwe is getrouwd in Oostdongeradeel 18 sep 1835 met  Tjitske Jans Slagter, geboren Anjum 8 mei 1803, gedoopt aldaar 12 jun 1803, overleden aldaar 10 aug 1866, dochter van Jan Renzes Slagter en Aaltje Brands.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lolke Douwes Wierstra, schipper te Anjum, geboren Anjum 12 jun 1836, overleden Morra 6 okt 1902.

Lolke is getrouwd in Kollumerland 2 mrt 1867 met Cecilia Jelles van der Veer, geboren Kollum 4 sep 1841, dochter van Jelle Hylkes van der Veer en Jacobje Douwes Walda.

 

           2   Sybren Douwes Wierstra, arbeider te Anjum, geboren Anjum 19 jun 1841, overleden aldaar 8 jun 1909.

Sybren is getrouwd in Oostdongeradeel 16 mei 1873 met Aafke Jans Visser, geboren Anjum 14 sep 1845, overleden in Oostdongeradeel 16 okt 1937, dochter van Jan Jantjes Visser en Tjitske Foppes van der Kooi.

 

 

 

 

    H-I   Brechtje Gaatzes, geboren Engwierum 9 mei 1780, gedoopt aldaar 21 mei 1780, overleden aldaar 18 aug 1830, dochter van Gaatze Thomas en Aaltje Hebeles.

 

Brechtje had een relatie (1) met  Eeltje.

 

Uit deze relatie:

 

           1   Marten Eeltjes Wierstra, geboren Engwierum 4 sep 1805, gedoopt aldaar 24 nov 1805, volgt onder H-II.

 

 

 

Brechtje is getrouwd in Oostdongeradeel,mairie Ee 23 mei 1811 (2) met  Sake Pieters Wierstra, geboren Niawier 9 sep 1768, gedoopt aldaar 2 okt 1768, overleden Engwierum 18 aug 1827 ,als Sake Pieters Wierdstra, zoon van Pieter Gerbens (zie onder T-II) en Aukje Sakes.

 

Arbeider te Engwierum.

Naamacte mairie Ee-16v:Sake Pieters uit Engwierum neemt de naam Wierstra aan. Hij heeft dan nog geen kinderen.

 

Uit het huwelijk van Brechtje Gaatzes met Sake Pieters Wierstra:

 

           2   Pieter Sakes Wierstra, geboren Engwierum 21 mrt 1812, overleden aldaar 25 apr 1838 ,ongehuwd..

 

Arbeider te Engwierum.

 

 

 

           3   Gaatze Sakes Wierstra, geboren Engwierum 19 okt 1814, overleden aldaar 28 okt 1855.

 

Arbeider te Engwierum.

Hij overleed een jaar na zijn vrouw. Uit hun huwelijk een dochter Grietje Gaatzes Wierstra, geboren Engwierum 11-5-1853 en overleden Wouterswoude 17-1-1948.

 

Gaatze is getrouwd in Oostdongeradeel 15 mei 1852 met Froukje Jacobs de Vries, geboren Oostrum 23 okt 1821, overleden aldaar 24 jun 1854 ,maar wonende Engwierum,, dochter van Jacob Botes de Vries en Grietje Sybes Hiemstra.

 

           4   Aukje Sakes Wierstra, geboren Engwierum 10 apr 1817, overleden aldaar 24 okt 1880.

 

Aukje is getrouwd in Oostdongeradeel 6 mei 1847 met Eetze Eelkes Braaksma, geboren Westergeest 17 jun 1818, overleden Engwierum 28 nov 1898, zoon van Eelke Eetzes Braaksma en Jetske Fokkes de Boer.

 

           5   Ale Sakes Wierstra, geboren Engwierum 2 mrt 1820.

 

Geen huwelijk of overlijden gevonden in Friesland.

 

 

 

   H-II   Marten Eeltjes Wierstra, geboren Engwierum 4 sep 1805, gedoopt aldaar 24 nov 1805, overleden aldaar 30 nov 1847, natuurlijke zoon van Eeltje en Brechtje Gaatzes (H-I).

 

Gardenier te Engwierum (1835) en later daar arbeider (1847).

 

Marten is getrouwd in Oostdongeradeel 10 okt 1835 met  Jitske Franses Loonstra, geboren Zwaagwesteinde 21 okt 1811, overleden Engwierum 10 apr 1864, dochter van Frans Hendriks (arbeider te Zwaagwesteinde) en Trijntje Wopkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Wierstra, geboren Engwierum 1 jul 1836, volgt onder H-III.

 

           2   Bregtje Wierstra, geboren Engwierum 5 apr 1840, overleden aldaar 3 apr 1849.

 

Voor het complete nageslacht van Marten Eeltjes Wierstra (parenteel), zie op internet “ Descendants of Marten (Eeltjes)  Wierstra”.

 

 

H-III Frans Wierstra, arbeider te Engwierum en Kollum, geboren Engwierum 1 jul 1836, overleden Kollum 5 mrt 1898, zoon van Marten Eeltjes Wierstra (H-II) en Jitske Franses Loonstra.

 

Frans is getrouwd in Oostdongeradeel 9 mei 1863 (1) met  Janna Takes Zijlstra, geboren Nieuwe Zijlen in Oostdongeradeel 28 mei 1832, overleden Engwierum 12 sep 1882, dochter van Taeke Taekes Zijlstra en Justina Hendrika van Wetering.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marten Wierstra, geboren Engwierum 10 mei 1864, overleden Sneek 25 jan 1963

 

           2   Taeke Wierstra, geboren Engwierum 29 aug 1865, overleden aldaar 14 feb 1866.

 

           3   Taeke ( later George) Wierstra, geboren Engwierum 25 jun 1867, overleden 18 dec 1941 Holland , Michigan, U.S.A.

 

           4   Jan Wierstra, geboren Engwierum 24 dec 1872, overleden Kollum 7 jan 1960.

 

 

Frans is getrouwd in Oostdongeradeel 29 mrt 1884 (2) met  Janke van der Ploeg, geboren Betterwird 26 nov 1857, overleden Hantumeruitburen 16 sep 1892, dochter van Johannes van der Ploeg en Wijtske Wiersma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5    Johannes Wierstra, geboren Engwierum 1 apr 1885, overleden Haarlem 7 okt 1932

 

           6   Jitske Wierstra, geboren Engwieruml 9 dec 1886, overleden Wijnaldum 24 apr 1933

 

 

 

 

      I-I Hein Keimpes Wierstra, geboren Boksum 6 dec 1754, gedoopt aldaar 25 dec 1754, overleden Deinum 15 mei 1826, zoon van Keimpe Heins en Joukje Gaatzes.

 

Boer te Deinum na zijn huwelijk met de boerin Trijntje Johannes op 9-1-1791 te Deinum.

Daarvoor was hij daar boerenknecht. Trijntje Johannes overleed 10-1-1804 te Deinum.

Er zijn geen naamactes uit Menaldumadeel bewaard gebleven,maar uit het registre civique van 1812 blijkt dat hij de naam Wierstra heeft aangenomen.

 

Hein is getrouwd Deinum 6 sep 1807 met  Grietje Ales Jorna, geboren Lutjewierum 6 aug 1778, gedoopt aldaar 14 aug 1778, overleden Deinum 30 mei 1826.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Heins Wierstra, geboren Deinum 6 jul 1808, gedoopt aldaar 24 jul 1808, overleden aldaar 22 feb 1876.

 

Gardenier te Deinum.

 

Keimpe is getrouwd in Leeuwarderadeel 28 nov 1832 (1) met Hendrikje Sjuks Hettema, geboren Rauwerd 4 mei 1808, gedoopt aldaar 29 mei 1808, overleden Deinum 13 apr 1840.

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel 21 dec 1843 (2) met Tietje Feddes Jellema, geboren Bozum 26 feb 1816, overleden Deinum 29 mei 1872.

 

           2   Ale Heins Wierstra, geboren Deinum 10 nov 1810, gedoopt aldaar 30 nov 1810, overleden Menaldum 17 dec 1875.

 

Gardenier te Menaldum.

 

Ale is getrouwd in Menaldumadeel 15 mei 1839 met Grietje Jentjes Faber, geboren Hylaard 27 apr 1814, overleden Beetgum 6 jun 1895.

 

           3   Jouke Heins Wierstra, geboren Deinum 6 nov 1812, overleden Leeuwarden 10 nov 1859.

 

Gardenier,later bakker te Deinum.Daarna kastelein en koopman te Leeuwarden.

 

Jouke is getrouwd in Menaldumadeel 5 mei 1841 (1) met Trijntje Jans Nammensma, geboren Beetgum 24 aug 1818, overleden aldaar 19 mrt 1844.

Jouke is getrouwd Leeuwarden 13 jun 1847 (2) met Mayke Hanses Faber, geboren Bolsward 9 feb 1805, overleden Leeuwarden 29 nov 1882.

 

 

 

 

     J-I   Lammert Mekkes.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

           1   Grietje Lammerts Wierstra, geboren Lutkegast (Gr.) 1756, volgt onder J-II.

 

 

    J-II Grietje Lammerts Wierstra, geboren Lutkegast (Gr.) 1756, overleden Burum 7 sep 1819, dochter van Lammert Mekkes (J-I).

 

Naamacte mairie Burum,BRF 3713:Grietje Lammerts te Burum,neemt de naam Wierstra aan.Zij dacht dat ze niet hoefde te komen voor het aannemen van een achternaam en werd later opgeroepen.In de overlijdensacte wordt de achternaam niet vermeld.

Bij huwelijk in 1780 kwamen zij en haar man beiden uit Gerkesbrugge onder Burum.

 

Grietje is getrouwd Burum 14 mei 1780 met  Johannes Marcus Leveringhuis, gedoopt Burum 14 aug 1757, overleden aldaar 26 jun 1813, zoon van Marcus Johannes en Riemke Meinderts.

 

In 1782 schipper onder Lutjegast.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Riemke Johannes Leveringhuis, geboren Lutjegast 6 feb 1782, gedoopt Burum 17 feb 1782.

 

 

 

 

     K-I Harke Klazes, gedoopt Anjum 17 apr 1763, overleden Engwierum 13 feb 1802, zoon van Klaas Tjerks en Rinske Harkes.

 

Mr.timmerman te Anjum en Engwierum.

 

Harke is getrouwd Anjum 10 mei 1789 met  Janke Jans, afkomstig uit Anjum in 1789, overleden Engwierum 4 mrt 1800.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rinske Harkes Wierstra, geboren Engwierum 12 mrt 1793, gedoopt aldaar 24 mrt 1793, overleden Lutjewoude/Augsbuurt 17 jun 1816 ,als Rinske Harkes Wiersma.

 

Naamacte mairie Burum,BRF 3713:Rinskje Harkes,ongetrouwd te Burum,neemt de naam Wierstra aan.Zij dacht dat ze niet hoefde te komen voor het aannemen van een naam,maar werd later daarom opgeroepen.

 

Rinske is getrouwd in Kollumerland,mairie Burum 3 feb 1815 met Gerrit Andries Veendorp, schoolmeester te Burum,wildwachter te Wetsens, geboren Grootegast ± 1789, overleden Wetsens 17 jul 1847, zoon van Andries Douwes Veendorp en Seelje Gerrits.

 

 

 

 

     L-I Luitjen Lyckles, afkomstig uit Wyckel in 1749.

 

Luitjen is getrouwd Wyckel 3 aug 1749 met  Grietje Lulofs, afkomstig uit Wyckel in 1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Uilke Luitjens, gedoopt Wyckel 23 mrt 1749, overleden aldaar 1749/1750.

 

           2   Uilke Luitjens, gedoopt Wyckel 1 nov 1750, overleden 1750/1755.

 

           3   Aagje Luitjens, gedoopt Wyckel 1 nov 1750.

 

           4   Antje Luitjens, gedoopt Harich 18 mei 1753, overleden Heeg 16 jul 1826.

Antje is getrouwd in Gaasterland 21 dec 1772 met Gerrit Anskes Fortuin, slager te Heeg, gedoopt Heeg 18 jan 1750, overleden aldaar 3 jul 1839, zoon van Anske Jans en Hotske Hilles.

 

           5   Uilke Luitjens, gedoopt Harich 16 mrt 1755, overleden aldaar 1755/1760.

 

           6   Lyckle Luitjens Wierstra, geboren Harich 7 apr 1757, gedoopt aldaar 11 apr 1757, volgt onder L-II-a.

 

           7   Uilke Luitjens Wierstra, geboren Harich 28 apr 1760, gedoopt aldaar 4 mei 1760, volgt onder L-II-b.

 

           8   Luurske Luitjens, geboren Harich 21 mrt 1763, gedoopt aldaar 27 mrt 1763, overleden Balk v 1799.

Luurske is getrouwd Balk 1788 ,1-6-1788 3e pr.Balk, met Rinke Pieters Wildeboer, timmerman te Balk, afkomstig uit Balk, geboren ± 1766, overleden aldaar 4 jun 1819.

 

           9   Rink Luitjens, geboren Harich, gedoopt aldaar 13 dec 1767.

 

 

L-II-a Lyckle Luitjens Wierstra, geboren Harich 7 apr 1757, gedoopt aldaar 11 apr 1757, overleden Sondel 25 mrt 1828, zoon van Luitjen Lyckles (L-I) en Grietje Lulofs.

 

Hij was landbouwer te Sondel.

Naamacte mairie Balk I-14v:Lyckle Luitjens uit Sondel neemt voor zichzelf en zijn 4 kinderen de naam Wierstra aan.Deze kinderen zijn:Rimke,23;Luitjen,20;Johannes,17;Age,12.

 

Lyckle is getrouwd Wyckel 1 mei 1785 (1) met  Imkje Johannes, gedoopt Oudemirdum 13 aug 1758, overleden Sondel 29 sep 1811, dochter van Johannes Harings en Rimke Symens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rimke Lyckles Wierstra, geboren Sondel 19 apr 1788, gedoopt aldaar 12 mei 1788, overleden aldaar 18 dec 1847.

Rimke is getrouwd in Gaasterland 25 feb 1814 met Jacob Jans Bremer, geboren ± 1787, overleden in Gaasterland 28 jul 1835.

 

           2   Luitjen Lyckles Wierstra, geboren Sondel 21 jan 1791, gedoopt aldaar 30 jan 1791, volgt onder L-III-a.

 

           3    Johannes Lyckles Wierstra, geboren Sondel 9 feb 1794, gedoopt aldaar 23 feb 1794, volgt onder L-III-b.

 

           4   Age Lyckles Wierstra, geboren Sondel 8 mei 1799, gedoopt aldaar 2 jun 1799, volgt onder L-III-c.

 

Lyckle is getrouwd in Gaasterland 26 jan 1818 (2) met  Stijntje Everts de Koe, boerin te Sondel, geboren Eesterga 3 okt 1785, gedoopt aldaar 6 nov 1785, overleden Sondel 1 okt 1835, dochter van Reinder Everts de Koe en Jantje Hendriks.

 

L-III-a   Luitjen Lyckles Wierstra, geboren Sondel 21 jan 1791, gedoopt aldaar 30 jan 1791, overleden Wyckel 22 okt 1871, zoon van Lyckle Luitjens Wierstra (L-II-a) en Imkje Johannes.

 

Slager te Wyckel,later landbouwer aldaar.

 

Luitjen is getrouwd in Gaasterland 21 apr 1813 met  Uilkje Wiebes Steginga, geboren Harich 1788, overleden Wyckel 19 jan 1861, dochter van Wiebe Cornelis en Hiltje Anes.

 

Zij werd niet als kind gedoopt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hiltje Luitjens Wierstra, geboren Harich 24 jan 1816, overleden Wyckel 17 sep 1826.

 

           2   Ymkje Luitjens Wierstra, geboren Wyckel 2 jun 1819, overleden Sloten 13 sep 1887.

Ymkje is getrouwd in Gaasterland 5 nov 1851 met Jelte Melis Haagsma, geboren ± 1828, overleden Sloten 21 aug 1893.

 

           3   Lykele Luitjens Wierstra, geboren Wyckel 12 okt 1822, wonende aldaar, overleden aldaar 26 mei 1851 ,ongehuwd.

 

 

L-III-b   Johannes Lyckles Wierstra, geboren Sondel 9 feb 1794, gedoopt aldaar 23 feb 1794, overleden Nijemirdum 8 mei 1840, zoon van Lyckle Luitjens Wierstra (L-II-a) en Imkje Johannes.

 

Boer te Nijemirdum.

 

Johannes is getrouwd in Gaasterland 14 jan 1820 (1) met  Minke Symens Visser, geboren Uitwellingerga 7 okt 1789, gedoopt Oppenhuizen 25 okt 1789, overleden Nijemirdum 16 jun 1830, dochter van Symen Tjerks Visser en Rinske Sjoukes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rinske Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 8 mrt 1820, overleden Wyckel 13 mei 1879.

Rinske is getrouwd in Gaasterland 8 mei 1844 (1) met Auke Haitses Visser, boer te Sloten, geboren in Gaasterland 16 aug 1821, overleden Sloten 19 sep 1846, zoon van Haitje Hantjes Visser en Japikjen Hinnes Visser.

Rinske is getrouwd in Gaasterland 8 sep 1850 (2) met Fetse Sytses Sytsema, geboren Terkaple 25 mei 1820, overleden in Gaasterland 20 dec 1887, zoon van Sytse Fetses Sytsema en Dirkje Rodmers van Wijngaarden.

 

           2   Ymkje Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 23 mrt 1823, overleden Koudum 30 mrt 1872.

Ymkje is getrouwd in H.O.N. 23 mei 1846 met Durk Brugts Groenhof, geboren ± 1820, overleden Workum 7 mrt 1902.

 

           3    Symentje Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 2 jul 1826, overleden Tjerkgaast 13 feb 1869.

Symentje is getrouwd in Gaasterland 12 mei 1847 met Robijn Wiebes Feenstra, geboren ± 1822, overleden in H.O.N. 19 mei 1909.

 

Johannes is getrouwd in Gaasterland 17 nov 1832 (2) met  Hiltje Harmens de Jong, geboren Sloten 23 nov 1804, gedoopt aldaar 9 dec 1804, overleden Nijmirdum 27 jul 1848, dochter van Harmen Bouwes de Jong en Anna Wiebes Stegenga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Anna Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 18 feb 1833, overleden Wyckel 27 okt 1908.

Anna is getrouwd in Gaasterland 15 mei 1859 met Jelle Hendriks Schotanus.

 

           5    Lyckeltje Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 5 nov 1836, overleden Koudum 10 okt 1918.

Lyckeltje is getrouwd in Workum 16 jun 1863 met Douwe Kornelis Yntema.

 

           6   Harmke Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 15 jan 1839, overleden Dijken (DON) 4 apr 1896.

Harmke is getrouwd in Wymbritseradeel 9 mei 1868 met Lieuwe Wierda.

 

           7    Johanneske Johannes Wierstra, geboren Nijemirdum 3 jun 1840, overleden Oudemirdum 25 dec 1917.

Johanneske is getrouwd in Wonseradeel 28 nov 1878 met Hendrik de Vlucht.

 

 

L-III-c   Age Lyckles Wierstra, geboren Sondel 8 mei 1799, gedoopt aldaar 2 jun 1799, overleden Harich 23 aug 1849, zoon van Lyckle Luitjens Wierstra (L-II-a) en Imkje Johannes.

 

Landbouwer te Harich.

 

Age is getrouwd in Gaasterland 3 jul 1825 met  Ruurdje Symens de Boer, geboren Sondel 21 mei 1799, gedoopt aldaar 2 jun 1799, overleden Harich 6 feb 1883, dochter van Symen Tjeerds de Boer en Jantje Jans de Vries.

 

Boerin te Harich na overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jantje Ages Wierstra, geboren Sondel 27 apr 1826, overleden Harich 22 mrt 1827.

 

           2   Jantje Ages Wierstra, geboren Harich 12 nov 1828, overleden Sondel 20 apr 1906.

Jantje is getrouwd 8 mei 1850 (1) met Thee Bates Aukema, geboren ± 1826, overleden in Gaasterland 27 apr 1861.

Jantje is getrouwd in Gaasterland 6 mrt 1862 (2) met Jan Frederik Weerman, geboren ± 1818, overleden in Gaasterland 7 dec 1895.

 

           3   Ymkje Ages Wierstra, geboren Harich 28 feb 1830, overleden Wyckel 29 apr 1861.

Ymkje is getrouwd in Gaasterland 8 mei 1859 met Wytse Fokkes Veldman, arbeider te Wyckel, overleden n 1861 ,na zijn vrouw,.

 

           4   Symen Ages Wierstra, geboren Harich 23 feb 1833, overleden aldaar 6 jun 1908.

 

Boer te Harich.

 

Symen is getrouwd in Gaasterland 5 mei 1860 met Korneliske Wiebes Stegenga, geboren Harich 23 feb 1829, overleden aldaar 29 jul 1896, dochter van Wiebe Cornelis Stegenga en Iek Meines van Sluis.

 

           5   Lyckle Ages Wierstra, geboren Harich 22 dec 1835, overleden aldaar 1 jan 1916.

 

Landbouwer te Harich.Later daar kastelein en winkelier.

Voor het nageslacht zie parenteel Tuinier (GEN 569,R.A.F.).

 

Lyckle is getrouwd in Gaasterland 13 feb 1864 met Iebeltje Durks Tuinier, geboren Oudemirdum 16 jul 1841, overleden Stavoren 25 nov 1916.

 

           6   Meinsje Ages Wierstra, geboren Harich 24 jan 1839, overleden Nijega (DON) 26 jul 1928.

Meinsje is getrouwd in Gaasterland 13 mei 1869 met Otte Bouwstra, geboren ± 1845, overleden in Gaasterland 5 apr 1910.

 

           7    Johanneske Ages Wierstra, geboren Harich 27 jan 1842, overleden Wyckel 17 dec 1917.

Johanneske is getrouwd in Gaasterland 22 dec 1864 met Sybrand Jacobus van der Goot, geboren ± 1842, overleden in Gaasterland 26 jan 1901.

 

 

L-II-b Uilke Luitjens Wierstra, geboren Harich 28 apr 1760, gedoopt aldaar 4 mei 1760, overleden aldaar 5 jan 1833, zoon van Luitjen Lyckles (L-I) en Grietje Lulofs.

 

Boer te Harich.

Naamacte Balk I-128v:Uilke Luitjens uit Harich neemt voor zichzelf en voor zijn kinderen de naam Wierstra aan.Deze kinderen zijn :Grietje,15;Trijntje,13;Jacob,10.

 

Uilke is getrouwd Harich 9 mei 1793 met  Lolkje Jacobs Bergstra, gedoopt Harich 2 feb 1766, overleden aldaar 27 aug 1840, dochter van Jacob Johannes Bergstra en Trijntje Jans.

 

Boerin te Harich na overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Uilkes, geboren Harich 16 mrt 1795, gedoopt aldaar 5 apr 1795, overleden aldaar 1795/1796.

 

           2   Grietje Uilkes Wierstra, geboren Harich 8 sep 1796, gedoopt aldaar 25 sep 1796, overleden Balk 23 mrt 1887.

Grietje is getrouwd in Gaasterland 30 mei 1819 met Harmen Baukes Poppes, geboren ± 1796, overleden in Gaasterland 14 mei 1854.

 

           3   Trijntje Uilkes Wierstra, geboren Harich 11 sep 1798, gedoopt aldaar 23 sep 1798, overleden Wyckel 21 mrt 1881.

Trijntje is getrouwd in Gaasterland 26 mei 1822 (1) met Bocke Jans Stoffelsma, geboren ± 1795, overleden in Gaasterland 16 apr 1829.

Trijntje is getrouwd in Gaasterland 15 okt 1831 (2) met Hendrik Jelles de Vries, geboren ± 1797, overleden in Gaasterland 11 apr 1869.

 

           4   Jacob Uilkes Wierstra, geboren Harich 12 jan 1801, gedoopt aldaar 25 jan 1801, volgt onder L-III-d.

 

 

L-III-d   Jacob Uilkes Wierstra, geboren Harich 12 jan 1801, gedoopt aldaar 25 jan 1801, overleden aldaar 29 aug 1863, zoon van Uilke Luitjens Wierstra (L-II-b) en Lolkje Jacobs Bergstra.

 

Landbouwer te Harich.

Zijn eerste huwelijk werd door scheiding ontbonden.

 

Jacob is getrouwd in Gaasterland 11 nov 1827 (1) met  Arentje Annes van der Schuit, geboren ± 1805, overleden Oudega (H.O.N.) 29 sep 1867, dochter van Anne Meyes van der Schuit en Zwaantje Jans Klynstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Uilke Jacobs Wierstra, veehouder te Ruigahuizen, geboren Harich 22 feb 1828, overleden Ruigahuizen 29 dec 1905.

Uilke is getrouwd in Gaasterland 8 mei 1858 met Afke Jeltes Tromp, geboren in Gaasterland 18 jul 1833, overleden aldaar 1 feb 1915, dochter van Jelte Klazes Tromp en Iebeltje Annes Cnossen.

 

Jacob is daarnaast getrouwd in Gaasterland 6 mei 1840 (2) met  Geertje Waltes Kooistra, geboren Sneek 16 aug 1814, overleden Tjerkgaast 10 jan 1890, dochter van Walte Annes Kooistra en Antje Botes Nieuwdam.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Walte Jacobs Wierstra, veehouder te Harich, geboren Harich 30 dec 1840, overleden aldaar 29 mrt 1903.

Walte is getrouwd in Gaasterland 11 mei 1867 met Hendrikje Jurjens Sietsma, overleden n 1903 ,na haar man,.

 

           3   Lolkje Jacobs Wierstra, geboren Harich 19 dec 1842, overleden Koudum 16 mrt 1920.

Lolkje is getrouwd in Gaasterland 11 mei 1867 met Johannes Jacobs Bergstra, veehouder te Koudum, geboren Harich 22 feb 1841, overleden Koudum 2 feb 1919, zoon van Jacob Johannes Bergstra en Hiltje Cornelis Stegenga.

 

           4   Antje Jacobs Wierstra, geboren Harich 24 apr 1846, overleden Tjerkgaast 5 aug 1877.

Antje is getrouwd in Gaasterland 8 dec 1865 met Rintje Pieters van Dijk, veehouder te Tjerkgaast, geboren Tjerkgaast 18 mei 1845, overleden Sloten 13 dec 1915, zoon van Pieter Klazes van Dijk en Geeske Rintjes Landman.

 

           5   Uilkje Jacobs Wierstra, geboren Harich 28 jan 1850, overleden aldaar 23 jan 1938.

Uilkje is getrouwd in Gaasterland 30 apr 1874 met Anne Annes Visser.

 

 

 

 

    M-I   Gosling Doekes, afkomstig uit Wierum in 1767.

 

Eerst te Wierum,later arbeider te Brantgum.

 

 

Gosling is getrouwd Wierum 17 mei 1767 met  Tjitske Dirks, afkomstig uit Wierum in 1767.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hitje Goslings Wiersma, gedoopt Wierum 6 mrt 1768, overleden Brantgum 12 sep 1845.

Hitje is getrouwd Brantgum 23 mei 1790 met Lammert Wybes Sijens, arbeider te Brantgum, gedoopt Brantgum 11 mei 1760, overleden aldaar 26 aug 1826, zoon van Wybe Seyes en Tjitske Lammerts.

 

           2   Dirk Goslings Wierstra, gedoopt Wierum 31 dec 1769, volgt onder M-II-a.

 

           3   Doeke Goslings Wierstra, geboren Wierum 23 sep 1772, gedoopt aldaar 4 okt 1772, volgt onder M-II-b.

 

 

M-II-a   Dirk Goslings Wierstra, gedoopt Wierum 31 dec 1769, overleden Oosternijkerk 19 sep 1836 ,als Durk Goslings Wiersma, zoon van Gosling Doekes (M-I) en Tjitske Dirks.

 

Eerst gardenier te Ternaard,later te Oosternijkerk.

Naamacte mairie Ternaard-17:Durk Goslings van Ternaard neemt voor zichzelf en zijn 4 kinderen de naam Wierstra aan.Deze kinderen zijn Gosling,7;Wiebe,5;Tjitske,3:Durk,6 maanden.

Hij gebruikte later evenals zijn kinderen de naam Wiersma.Zie ook de overlijdensactes.

 

Dirk is getrouwd Hantum 22 mei 1803 met  Aaltje Wybes Akronius, geboren Ternaard 6 jan 1779, gedoopt aldaar 24 jan 1779, overleden aldaar 10 apr 1815, dochter van Wybe Bodes Akronius en Hendriette Klazes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gosling Dirks Wiersma, geboren Hantum 1 mrt 1804, gedoopt aldaar 1 apr 1804, overleden Oosternijkerk 27 apr 1862.

 

Schoenmaker te Oosternijkerk.

 

Gosling is getrouwd in Westdongeradeel 12 mei 1828 (1) met Trijntje Jans Rispens, geboren Niawier 27 sep 1804, gedoopt aldaar 13 okt 1804, overleden in Oostdongeradeel 7 dec 1839, dochter van Jan Marcus Rispens en Minke Jacobs.

Gosling is getrouwd in Oostdongeradeel 10 dec 1842 (2) met Martsen Botes Groen, geboren Nes (W.D.) 14 okt 1800, gedoopt aldaar 23 nov 1800, overleden in Westdongeradeel 30 apr 1869, dochter van Bote Tietes Groen en Lysbert Foppes Post.

 

           2   Wiebe Dirks Wiersma, geboren Hantum 3 feb 1806, gedoopt aldaar 23 feb 1806, overleden Betterwird 6 mrt 1854.

 

Turfmeter te Betterwird.

 

Wiebe is getrouwd in Westdongeradeel 16 mei 1833 met Antje Jans Anjuma, geboren Betterwird 9 jun 1806, gedoopt Bornwird 6 jul 1806, overleden Betterwird 30 aug 1878, dochter van Jan Gerbens Anjuma en Eelkje Martens.

 

           3   Tjitske Dirks Wiersma, geboren Ternaard 12 feb 1808, gedoopt aldaar 6 mrt 1808, overleden Betterwird 6 mrt 1844.

Tjitske is getrouwd in Westdongeradeel 16 mei 1835 met Jan Jans Buwalda, geboren ± 1804, overleden Ee 10 jan 1863.

 

           4   Dirk Dirks Wiersma, geboren Ternaard 28 mrt 1811, gedoopt aldaar 5 mei 1811, overleden Ee 5 aug 1839.

Dirk is getrouwd in Oostdongeradeel 10 mei 1838 met Trijntje Jans Zwart, geboren Ee 23 jul 1814, overleden in Oostdongeradeel 19 aug 1854, dochter van Jan Gerrits Zwart en Anke Klazes Landstra.

 

 

M-II-b Doeke Goslings Wierstra, geboren Wierum 23 sep 1772, gedoopt aldaar 4 okt 1772, overleden Brantgum 24 aug 1814 ,als Doeke Goslings Wiersma, zoon van Gosling Doekes (M-I) en Tjitske Dirks.

 

Gardenier te Brantgum.

Naamacte mairie Ternaard-185:Doeke Goslings van Brantgum neemt de naam Wierstra aan.Hij had in 1811 nog geen kinderen.

Hij gebruikte later de naam Wiersma.Zie ook de overlijdensacte.

 

Doeke is getrouwd in Westdongeradeel 16 mei 1811 met  Janke Klazes Holwerda, geboren Raard 24 jan 1787, gedoopt aldaar 11 feb 1787, overleden Brantgum 30 jun 1872, dochter van Klaas Wybes Holwerda en Atje Gerrits.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gosling Doekes Wiersma, geboren Brantgum 1 feb 1812, overleden aldaar 15 jan 1881.

 

Gardenier te Brantgum.

 

Gosling is getrouwd in Westdongeradeel 12 mei 1838 met Antje Klazes Terpstra, geboren Ternaard 24 okt 1810, gedoopt aldaar 18 nov 1810, overleden in Westdongeradeel 24 jan 1891, dochter van Klaas Jelles Terpstra en Aaltje Sipkes Rijpstra.

 

           2   Antje Doekes Wiersma, geboren Brantgum 2 nov 1813, overleden Haulerwijk 5 nov 1893.

Antje is getrouwd in Westdongeradeel 7 mei 1853 met Ype Franses Hoekema, arbeider te Haulerwijk, geboren Brantgum ± 1812, overleden Haulerwijk 26 jan 1898, zoon van Frans Ypes Hoekema en Antje Bruins Wielinga.

 

 

 

 

     N-I Sjoerd Douwes, afkomstig uit Nes (U) in 1729.

 

Hij was boer onder Akkrum.

Hij was ws.doopsgezind,maar hij staat niet met zijn vrouw bij de lidmaten van de D.G.Akkrum.

 

Sjoerd is getrouwd Oldeboorn 30 okt 1729 met  Wytske Meintes, afkomstig uit Nes (U)in 1729.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Sjoerds Wierstra, geboren Akkrum ± 1736, overleden Grouw 29 apr 1812 ,76 jaar.

 

Boer te Grouw.

Hij was doopsgezind en werd op 24-9-1787 overgeschreven van D.G.Oldeboorn naar D.G.Grouw.Volgens het lidmatenboek daar overleden op 29-4-1812.

Naamacte mairie Grouw-3v:Douwe Sjoerds uit Grouw neemt de naam Wierstra aan.Hij heeft geen kinderen.

Er zijn ook 2 broers met de naam Wierstra,maar voor deze broers is geen naamacte opgemaakt.

 

Douwe is getrouwd Grouw 14 sep 1783 met Trijntje Boukes, afkomstig uit Grouw in 1783, overleden v 1806.

 

           2   Eeltje Sjoerds Wierstra, geboren Akkrum ± 1738, overleden Grouw 9 jan 1822 ,83 jaar.

 

Boer te Grouw.

Hij was doopsgezind maar staat niet bij de lidmaten D.G.Grouw.

 

Eeltje is getrouwd Grouw (D.G.) 24 mrt 1799 met Janke Durks, geboren Oosterwierum ± 1766 ,volgens overl.acte, overleden Grouw 28 apr 1823 ,57 jaar, dochter van Durk Rientses en Tjitske Jacobs.

 

Bij overlijden rentenierster te Grouw.

Lidmaat D.G.Grouw na doop/belijdenis op 1-1-1794.Zij staat op de lidmatenlijst 1794/1806.

 

 

           3   Sjoerd Sjoerds Wierstra, geboren Akkrum ± 1746, overleden Grouw 24 feb 1812 ,66 jaar.

 

Boer te Grouw.

Lidmaat D.G.Akkrum na doop/belijdenis op 20-1-1776.Ook op de lidmatenlijst in 1797 en volgens lidmatenboek overleden 24-2-1812.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Jitske Sjoerds, overleden na 1776.

 

Lidmaat D.G.Akkrum na doop/belijdenis op 20-1-1776 met de vermelding dat zij een dochter is van Sjoerd Douwes.

 

 

 

 

 

     O-I Jan Fokkes.

 

Boer bij Abbengawier onder Irnsum.

 

Jan was gehuwd met  Grietje Jalderts, overleden Abbengawier 19 dec 1786.

 

Lidmaat te Irnsum 23-5-1755,wonende Abbingawier onder Irnsum.Op de lidmatenlijst te Irnsum 1-5-1772 en overleden 19-12-1786.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd Jans, gedoopt Irnsum 6 nov 1746.

 

           2   Jaldert Jans, gedoopt Irnsum 27 jun 1751.

 

           3   Sybe Jans Wierstra, gedoopt Irnsum 11 mrt 1753, volgt onder O-II.

 

 

   O-II Sybe Jans Wierstra, gedoopt Irnsum 11 mrt 1753, overleden aldaar 19 nov 1828 ,als Sybe Jans Wiersma, zoon van Jan Fokkes (O-I) en Grietje Jalderts.

 

Boer te Irnsum en later daar visser.

Naamacte Rauwerd-32v:Sybe Jans te Irnsum neemt voor zichzelf en zijn 8 kinderen de naam Wierstra aan.Deze kinderen zijn Bindert,24;Jan,17;Fokke,14;Gerrit,11;Grietje,23;Janke,22;Antje,20;Jantje,19.

Hij gebruikte later de naam Wiersma en ook de kinderen gebruikten deze naam.

 

Sybe is getrouwd Rauwerd 5 nov 1786 met  Akke Binnerts Jonker, gedoopt Oldeboorn 9 mrt 1766, overleden Irnsum 1800/1801 ,volgens huw.bijl.21-7-1813 Rauwerd,acte 12., dochter van Binnert Arjens en Janke Sytses.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Binnert Sybes Wiersma, turfmaker te Irnsum, geboren Irnsum 23 jan 1787, gedoopt aldaar 25 feb 1787, overleden aldaar 10 jul 1855.

Binnert is getrouwd in Rauwerderhem 21 jul 1813 ,mairie Rauwerd met Geertje Sybrens Sybranda.

 

           2   Grietje Sybes Wiersma, geboren Irnsum 20 mei 1788, gedoopt aldaar 15 jun 1788, overleden Roordahuizum 9 dec 1858.

Grietje is getrouwd Irnsum 3 mrt 1811 (1) met Rinse Gerrits Boonstra, afkomstig uit Irnsum in 1811.

 

Hij werd sinds 1812 vermist,maar zijn overlijden was niet vastgesteld en daarom kon zijn vrouw Grietje niet hertrouwen.

 

Grietje was gehuwd (2) met Albert Piers de Jong, geboren ± 1794, overleden in Idaarderadeel 30 dec 1861.

 

           3   Janke Sybes Wiersma, geboren Irnsum 4 dec 1789, gedoopt aldaar 26 dec 1789, overleden Deersum 22 aug 1819.

Janke is getrouwd in Rauwerderhem 12 mei 1816 ,mairie Rauwerd met Klaas Wybes Jellema.

 

           4   Antje Sybes Wiersma, geboren Irnsum 22 okt 1791, gedoopt aldaar 13 nov 1791, overleden Akkrum 29 apr 1852.

Antje is getrouwd Sneek 30 mei 1824 (1) met Feike Sjirks Frankinga.

Antje is getrouwd in Utingeradeel 21 jul 1839 (2) met Andrys Gabes Fennema.

 

           5   Jantje Sybes Wiersma, geboren Irnsum 28 jun 1793, gedoopt aldaar 14 jul 1793, overleden Akkrum 21 feb 1887.

Jantje is getrouwd in Utingeradeel 25 mrt 1820 met Jelle Tjalkes Snip.

 

           6   Jan Sybes Wiersma, arbeider te Irnsum, geboren Rauwerd 6 dec 1794, gedoopt Irnsum 11 jan 1795, overleden aldaar 11 jul 1873.

Jan is getrouwd in Rauwerderhem 13 mei 1837 met Ybeltje Piers de Jong.

 

           7   Fokke Sybes, geboren Irnsum 18 nov 1796, gedoopt aldaar 4 dec 1796, overleden aldaar 1796/1798.

 

           8   Fokke Sybes Wiersma, arbeider te Poppingawier, geboren Irnsum 22 jan 1798, gedoopt aldaar 25 feb 1798, overleden Poppingawier 14 dec 1879.

Fokke is getrouwd in Rauwerderhem 28 nov 1819 (1) met Ieke Pieters Zijlstra.

Fokke is getrouwd Rauwerderhem 21 mrt 1829 (2) met Ytje Jacobs van der Meulen.

 

           9   Gerrit Sybes Wiersma, koemelker te Irnsum, geboren Irnsum 30 aug 1800, gedoopt aldaar 28 sep 1800, overleden aldaar 26 mei 1851.

Gerrit is getrouwd in Rauwerderhem 5 mrt 1826 met Rinske Fokkes Dijkstra.

 

 

 

 

     P-I Klaas Eelkes, afkomstig uit Hantum in 1762.

 

Te Niawier en Metslawier.

 

Klaas is getrouwd 1762 ,9-5-1762 3e pr.te Ee, met  Hitje Douwes, afkomstig uit Ee in 1762.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Klazes Wierstra, geboren Niawier, gedoopt aldaar 27 mrt 1763, volgt onder P-II.

 

           2   Eelke Klazes, gedoopt Niawier 2 feb 1766.

 

           3   Grietje Klazes, gedoopt Metslawier 12 mrt 1769.

 

 

    P-II Douwe Klazes Wierstra, geboren Niawier, gedoopt aldaar 27 mrt 1763, overleden Aalzum 16 dec 1822, zoon van Klaas Eelkes (P-I) en Hitje Douwes.

 

Gardenier te Wetzens en Aalzum.

Naamacte mairie Ee-67:Douwe Klazes uit Aalzum neemt voor zichzelf en zijn 6 kinderen de naam Wierstra aan.Deze kinderen zijn Grietje,24,Metslawier;Klaas,21,Aalzum;Roelof,18,Bornwird;Tjalling,14;Hiltje,11;Jasper,6.De laatste 3 wonend bij de vader.

 

Douwe is getrouwd Metslawier 29 jan 1786 met  Wytske Roelofs, afkomstig uit Metslawier in 1786, geboren ± 1762, overleden Wetzens 1 sep 1815 ,53 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Douwes, geboren Metslawier 4 mrt 1786, gedoopt aldaar 23 apr 1786, overleden 1786/1790.

 

           2   Grietje Douwes Wiersma, geboren Lioessens 11 okt 1787, gedoopt aldaar 4 nov 1787, overleden Ternaard 12 nov 1852.

Grietje is getrouwd in Westdongeradeel 19 mei 1814 ,mairie Ternaard met Sas Taekes Jeltema, geboren ± 1782, overleden Ternaard 4 okt 1852.

 

           3   Klaas Douwes Wierstra, geboren Niawier 12 sep 1790, gedoopt Metslawier 26 sep 1790, volgt onder P-III-a.

 

           4   Roelof Douwes Wierstra, geboren Metslawier 27 feb 1793, gedoopt aldaar 10 mrt 1793, overleden Aalzum 3 dec 1812.

 

Arbeider te Aalzum.

Hij was niet getrouwd en overleed in het huis van zijn ouders.

 

 

           5   Tjalling Douwes Wiersma, geboren Wetsens 15 mrt 1796, gedoopt aldaar 3 apr 1796, volgt onder P-III-b.

 

           6   Hitje Douwes Wierstra, geboren Hantum 17 jun 1800, gedoopt aldaar 6 jul 1800, overleden Leeuwarden 16 mrt 1848.

Hitje is getrouwd Leeuwarden 23 okt 1831 met Abraham Jans Streekstra, geboren Hardegarijp mrt 1796, overleden Ommen 29 sep 1854, zoon van N.N. en Antje Jans.

 

           7   Jasper Douwes Wiersma, geboren Metslawier 23 jan 1805, gedoopt aldaar 3 mrt 1805, volgt onder P-III-c.

 

 

P-III-a   Klaas Douwes Wierstra, geboren Niawier 12 sep 1790, gedoopt Metslawier 26 sep 1790, overleden Ternaard 8 apr 1849, zoon van Douwe Klazes Wierstra (P-II) en Wytske Roelofs.

 

Arbeider te Aalsum en Ternaard.

 

Klaas is getrouwd in Oostdongeradeel 13 mei 1819 met  Jitske Martens Sloterdijk, geboren ± 1793, overleden Ternaard 14 apr 1849.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wytske Klazes Wiersma, geboren Aalsum 26 mei 1820, overleden Ternaard 28 feb 1906.

Wytske is getrouwd in Westdongeradeel 23 dec 1848 met David Hendriks Meinema, geboren ± 1822, overleden in Westdongeradeel 5 dec 1899.

 

           2   Riemke Klazes Wiersma, geboren Aalsum 17 okt 1821, overleden Wierum 13 apr 1894.

Riemke is getrouwd in Westdongeradeel 22 mei 1845 met Rintje Philippus Leidsman, geboren ± 1821, overleden in Westdongeradeel 22 feb 1894.

 

           3   Martje Klazes Wierstra, geboren Ternaard 1 aug 1824, overleden Westergeest 29 mrt 1905.

Martje is getrouwd in Westdongeradeel 3 jun 1855 (1) met Albert Jans Plat, geboren ± 1795, overleden Wierum 6 jul 1857.

Martje is getrouwd in Kollumerland 16 nov 1861 (2) met Sjoerd Visser.

 

 

P-III-b   Tjalling Douwes Wiersma, geboren Wetsens 15 mrt 1796, gedoopt aldaar 3 apr 1796, overleden Paesens 31 dec 1867, zoon van Douwe Klazes Wierstra (P-II) en Wytske Roelofs.

 

Arbeider te Wetsens en Paesens.

 

Tjalling is getrouwd in Menaldumadeel 15 okt 1823 met  Sjoukje Hanses Hoitinga, geboren ± 1799, overleden in Oostdongeradeel 2 mrt 1852.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Tjallings Wiersma, geboren in Menaldumadeel 4 jan 1824, overleden in Oostdongeradeel 28 okt 1884.

 

           2   Hans Tjallings Wiersma, geboren in Menaldumadeel 13 jan 1825, overleden Wetsens 18 jan 1833.

 

           3   Wytze Tjallings Wiersma, geboren Wetsens 25 jul 1830, overleden Brantgum 8 nov 1894.

 

Arbeider te Brantgum.

 

 

           4   Hans Tjallings Wiersma, geboren Wetsens 29 mrt 1836, overleden Ee 1 feb 1893.

 

Arbeider te Ee.

 

 

           5   Antje Tjallings Wiersma, geboren Wetsens 19 jun 1838, overleden Huizum 28 mrt 1900 ,in een schip,.

 

 

P-III-c   Jasper Douwes Wiersma, geboren Metslawier 23 jan 1805, gedoopt aldaar 3 mrt 1805, overleden Aalsum 22 dec 1879, zoon van Douwe Klazes Wierstra (P-II) en Wytske Roelofs.

 

Woonde als arbeider te Hantum en Aalsum.

 

Jasper is getrouwd in Westdongeradeel 21 mei 1830 met  Trijntje Sybes de Vries, geboren Oosternijkerk 20 apr 1803, overleden Aalsum 21 jun 1862, dochter van Sybe Nammens de Vries en Tjitske Sybrens Vellema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wytske Jaspers Wiersma, geboren Hantum 10 apr 1831, overleden Aalsum 10 apr 1916.

 

           2   Sybe Jaspers Wiersma, geboren Aalsum 18 aug 1833, overleden na 1894  (met zijn vrouw op 28-9-1894 vertrokken naar Sheboygan,Wisconsin,USA).

 

           3   Tjitske Jaspers Wiersma, geboren Aalsum 22 apr 1837, overleden aldaar 31 okt 1877.

 

           4    Roelof`Jaspers Wiersma, geboren Aalsum 17 mei 1841, overleden Hantumhuizen 24 sep 1925.

 

 

 

 

     Q-I Gerrit Jans, afkomstig uit Heerenveen in 1743.

Gerrit is getrouwd  (?) 1743 ,5-5-1743 attestatie Heerenveen met  Sytske Sybolts, afkomstig uit het Meer in 1743.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Berber Gerrits, gedoopt Heerenveen 6 okt 1743, overleden aldaar 1743/1753.

 

           2   Sybolt Gerrits, gedoopt Heerenveen 12 dec 1745, overleden aldaar 1745/1749.

 

           3   Sybolt Gerrits, gedoopt Heerenveen 16 nov 1749.

 

           4   Berber Gerrits Wierdstra, gedoopt Heerenveen 1 apr 1753, overleden aldaar 9 sep 1826.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1776 uit Sneek.

 

Berber is getrouwd Sneek 12 mei 1776 met Lolle Matthijses Wielenga, afkomstig uit Joure in 1776.

 

           5   Jan Gerrits Wierstra, gedoopt Heerenveen 25 jan 1756, volgt onder Q-II.

 

           6   Grietje Gerrits, gedoopt Heerenveen 6 mei 1759.

 

           7   Cornelis Gerrits, gedoopt Heerenveen 22 nov 1761.

 

 

   Q-II Jan Gerrits Wierstra, gedoopt Heerenveen 25 jan 1756, overleden aldaar 12 feb 1830 ,als Jan Gerrits Wierdstra, zoon van Gerrit Jans (Q-I) en Sytske Sybolts.

 

Woont in 1817 als rentenier in  Heerenveen.

Naamacte mairie Heerenveen-14:Jan Gerrits van Heerenveen neemt voor zichzelf en zijn 2 kinderen de naam Wierstra aan.Dat was al de naam van zijn vrouw.De kinderen zijn:Gerrit,19 en Popkjen,22.Hij gebruikte evenals zijn zoon later de naam Wierdstra.

 

Jan is getrouwd Heerenveen 21 jan 1787 met  Berber Roelofs Wierstra, geboren Heerenveen 28 nov 1760, gedoopt aldaar 7 dec 1760, overleden aldaar 5 mrt 1817, dochter van Roelof Wierstra en Popkjen Tjepkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Popkje Jans Wierstra, geboren Heerenveen (Sch.) 6 feb 1789, gedoopt aldaar 1 mrt 1789, overleden Heerenveen (Aengwirden) 10 jan 1876.

Popkje is getrouwd Heerenveen 14 aug 1808 met Molle Harms Prins, afkomstig uit Heerenveen in 1808, overleden in Schoterland 17 okt 1815.

 

           2   Sytske Jans, geboren Heerenveen 11 mei 1792, gedoopt aldaar 10 jun 1792, overleden v 1806.

 

           3   Gerrit Jans Wierdstra, geboren Heerenveen 15 apr 1796, gedoopt aldaar 1 mei 1796, overleden aldaar 15 apr 1816 ,ongehuwd.

 

 

 

 

     R-I Gosse Sytses, ,ook Goffe.

 

Gosse was gehuwd met  Froukje Franses.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sieds Gosses Wierstra, gedoopt Metslawier 22 jul 1753, volgt onder R-II.

 

           2   Aukje Gosses, gedoopt Metslawier 7 mrt 1756.

 

           3   Trijntje Gosses, gedoopt Metslawier 28 jan 1759.

 

 

   R-II Sieds Gosses Wierstra, gedoopt Metslawier 22 jul 1753, overleden Leeuwarden 5 dec 1820, zoon van Gosse Sytses, ,ook Goffe (R-I) en Froukje Franses.

 

Timmerknecht te Leeuwarden.

Hij gebruikte al vanaf zijn huwelijk te Leeuwarden de naam Wierstra,dit omdat hij afkomstig was uit Metslawier.De naamactes van Leeuwarden zijn verloren gegaan,maar hij zal in 1811/1812 de naam Wierstra hebben laten bevestigen voor zichzelf en zijn kinderen.

 

Sieds is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1788 en getrouwd aldaar 16 nov 1788 ,in de Westerkerk met  Trijntje Jacobs Ytsma, gedoopt Dokkum 23 feb 1755, overleden Leeuwarden 14 jul 1821, dochter van Jacob Jans Ytsma (scheepstimmerman) en Maaike Hendriks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gosse Siedses Wierstra, geboren Leeuwarden 16 mrt 1790, gedoopt aldaar 9 apr 1790, overleden aldaar v 1806.

 

           2   Maaike Siedses Wierstra, geboren Leeuwarden 13 aug 1791, gedoopt aldaar 26 aug 1791, overleden aldaar 13 jun 1864.

 

Bij huwelijk in 1818 naaister te Leeuwarden.

 

Maaike is getrouwd Leeuwarden 25 mrt 1818 met Gerrit Lodewijks Drost, geboren Leeuwarden 6 mrt 1790, overleden aldaar 17 aug 1852, zoon van Lodewijk Gerrits Drost en Hendrica de Lang.

 

Bij huwelijk in 1818 bij het bataljon Jagers in Venlo.

 

 

           3   Jacob Siedses Wierstra, geboren Leeuwarden 27 jan 1794, gedoopt aldaar 14 feb 1794, overleden aldaar v 1806.

 

           4   Frans Siedses Wierstra, geboren Leeuwarden 26 dec 1796, gedoopt aldaar 13 jan 1797, volgt onder R-III.

 

 

  R-III Frans Siedses Wierstra, kleermaker te Leeuwarden, geboren Leeuwarden 26 dec 1796, gedoopt aldaar 13 jan 1797, overleden aldaar 4 feb 1866, zoon van Sieds Gosses Wierstra (R-II) en Trijntje Jacobs Ytsma.

 

Frans is getrouwd Leeuwarden 13 mei 1821 met  Gertje Smids, geboren Leeuwarden 1788 ,volgens acte van bekendheid, gedoopt aldaar 8 mrt 1809 ,volwassendoop, overleden aldaar 17 mei 1847, dochter van Christiaan Smids en Trijntje Wilkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sieds Wierstra, geboren Leeuwarden 15 dec 1824, overleden aldaar 4 jan 1825.

 

           2   Sieds Wierstra, geboren Leeuwarden 11 mei 1828, overleden aldaar 19 aug 1828.

 

           3   Trijntje Wierstra, geboren Leeuwarden 4 aug 1830, overleden aldaar 27 jan 1831.

 

 

 

 

     S-I   Hendrik Klazes, overleden Steggerda 20 feb 1807.

 

Hendrik is getrouwd Steggerda 5 jul 1775 ,R.K. met  Grietje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Hendriks, gedoopt Steggerda 14 nov 1775 ,R.K..

 

           2   Jan Hendriks, gedoopt Steggerda 23 jan 1778 ,R.K., overleden aldaar 1778/1790.

 

           3   Harmtje Hendriks Wierstra, gedoopt Steggerda 20 mrt 1780 ,R.K., overleden Ter Idzard 21 nov 1857.

Harmtje was gehuwd met Jan Christoffel Meijer.

 

           4   Anna Hendriks, gedoopt Steggerda 19 jan 1783 ,R.K..

 

           5   Trijntje Hendriks, gedoopt Steggerda 8 apr 1785 ,R.K..

 

           6   Geesje Hendriks, gedoopt Steggerda 10 jan 1788 ,R.K..

 

           7   Jan Hendriks Wierstra, gedoopt Steggerda 30 aug 1790 ,R.K., volgt onder S-II.

 

           8   Klaasje Hendriks, gedoopt Steggerda 20 okt 1793 ,R.K..

 

           9    Heebeltje Hendriks Wierstra, geboren Steggerda ± 1797, overleden Vinkega 16 sep 1857.

Heebeltje is getrouwd Weststellingwerf 13 jun 1816 ,mairie Noordwolde, met Berend Jans Sloot.

 

 

    S-II Jan Hendriks Wierstra, gedoopt Steggerda 30 aug 1790 ,R.K., overleden Oldeholtpade 26 apr 1835 ,als Wierdstra, zoon van Hendrik Klazes (S-I) en Grietje Jans.

 

Eerst arbeider,later winkelier en koopman te Oldeholtpade.

Mairie Wolvega onder nr.380:Jan Hendriks te Ter Idzard neemt de naam Wierstra aan op 13-2-1812.Hij is dan niet getrouwd en heeft geen kinderen.

Later gebruikt hij de naam Wierdstra volgens de overlijdensacte.

 

Jan is getrouwd in Weststellingwerf 3 jun 1818 met  Yda Piers de Vries, geboren Oldeholtpade, gedoopt aldaar 31 aug 1788 ,R.K., overleden aldaar 15 jun 1819, dochter van Pier Jans en Hendrikje Jurjens Bos.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Hendrikje Wierstra, geboren Oldeholtpade 31 mei 1819, overleden aldaar 8 aug 1819.

 

 

 

 

     T-I   Gerben Klazes, herbergier te Niawier, afkomstig uit Niawier in 1735.

 

Gerben is getrouwd Niawier 21 aug 1735 met  Janke Pieters, afkomstig uit Niawier in 1735.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Gerbens, geboren Niawier 17 dec 1738, gedoopt aldaar 25 dec 1738, volgt onder T-II.

 

 

    T-II Pieter Gerbens, geboren Niawier 17 dec 1738, gedoopt aldaar 25 dec 1738, zoon van Gerben Klazes (T-I) en Janke Pieters.

Pieter is getrouwd Niawier 19 mei 1765 met  Aukje Sakes, afkomstig uit Niawier in 1765.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Pieters, geboren Niawier 8 dec 1765, gedoopt aldaar 25 dec 1765.

 

           2   Janke Pieters, gedoopt Niawier 31 mei 1767, overleden aldaar 1767/1770.

 

           3   Sake Pieters Wierstra, geboren Niawier 9 sep 1768, gedoopt aldaar 2 okt 1768, overleden Engwierum 18 aug 1827 ,als Sake Pieters Wierdstra.

Sake is getrouwd in Oostdongeradeel,mairie Ee 23 mei 1811 met Brechtje Gaatzes, geboren Engwierum 9 mei 1780, gedoopt aldaar 21 mei 1780, volgt onder H-I.

 

           4   Janke Pieters, geboren Niawier 14 nov 1770, gedoopt aldaar 30 dec 1770.

 

           5   Balling Pieters, geboren Niawier 10 mrt 1773, gedoopt aldaar 28 mrt 1773.

 

           6   Gertje Pieters, geboren Niawier 22 mrt 1775, gedoopt aldaar 16 apr 1775.

 

 

 

 

     U-I Gerlof Joukes.

 

Vermoedelijk getrouwd in Goënga maar het trouwboek daar begint pas in 1772.

 

Gerlof was gehuwd met  Wypkje Durks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jouke Gerlofs Wierstra, geboren Goënga ± 1767, volgt onder U-II.

 

           2   Haantje Gerlofs Wierstra, boerenknecht te Schraard, geboren Goënga ± 1770, overleden Sneek 4 jan 1826 ,56 jaar.

 

In 1811/1812 neemt Haantje Gerlofs te Schraard de naam Wiersma aan (mairie Witmarsum-61),maar hij overlijdt als Wierstra.

 

 

 

   U-II Jouke Gerlofs Wierstra, geboren Goënga ± 1767, overleden Sneek 10 mrt 1827 ,59 jaar, zoon van Gerlof Joukes (U-I) en Wypkje Durks.

 

Boer te Sybrandaburen.

In 1812 (mairie Rauwerd-103) neemt Jouke Gerlofs te Sybrandaburen voor zichzelf en zijn kinderen de naam Wiersma aan,maar hij en zijn zoons gebruiken later de naam Wierstra.

Zijn kinderen zijn dan Wybe,19 jaar;Anke,15 jaar;Durk,bijna 1 jaar;Wypkje,25 jaar en Gelfke,9 jaar.

 

Jouke was gehuwd (1) met  Ybeltje Ales, overleden Gauw voor 1791.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wypkje Joukes, geboren Gauw 1786, overleden Terzool 13 mrt 1820.

 

Wypkje was getrouwd (?) met Jan Oeges Meijer, arbeider te Terzool, geboren ± 1778, overleden in Rauwerderhem 23 sep 1827.

Misschien was er een huwelijk , maar ik heb het niet kunnen vinden noch in de B.S noch in de DTB.

In de overlijdensacte van Wypkje wordt zij vermeld als gehuwd met Jan Oeges Meyer.

 

Jouke is getrouwd Sybrandaburen 5 jun 1791 (2) met  Eelkje Wybes, geboren Oosterend ± 1768, overleden Sneek 10 sep 1828, dochter van Wybe Watzes en Anke Willems.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Wybe Joukes Wierstra, geboren Sybrandaburen 11 sep 1792, gedoopt aldaar 16 sep 1792, volgt onder U-III-a.

 

           3   Anke Joukes Wiersma, geboren Sybrandaburen 7 jan 1796, gedoopt aldaar 7 feb 1796, overleden Sneek 27 jun 1837.

Anke is getrouwd Sneek 18 mei 1823 met Wybren Lieuwes Attema, koopman te Sneek, gedoopt Sneek 10 feb 1803, zoon van Lieuwe Eelkes en Antje Wybrens.

 

           4   Sjoukje Joukes, geboren Sybrandaburen 15 okt 1798, gedoopt aldaar 4 nov 1798, overleden aldaar v 1812.

 

           5    Gerlofke Joukes Wiersma, geboren Sybrandaburen 7 nov 1802, gedoopt aldaar 14 nov 1802, overleden in Utingeradeel 13 sep 1859.

Gerlofke is getrouwd in Utingeradeel 10 mrt 1827 met Tjitse Tjeerds Rypkema, geboren Terhorne 13 okt 1805, gedoopt aldaar 24 nov 1805, overleden in Utingeradeel 4 feb 1864, zoon van Tjeerd Tjitses en Afke Dirks.

 

           6   Dirk Joukes Wierstra, geboren Sybrandaburen 5 aug 1811, volgt onder U-III-b.

 

 

U-III-a   Wybe Joukes Wierstra, geboren Sybrandaburen 11 sep 1792, gedoopt aldaar 16 sep 1792, overleden Sneek 17 apr 1862, zoon van Jouke Gerlofs Wierstra (U-II) en Eelkje Wybes.

 

Arbeider te Sneek.

 

Wybe is getrouwd in Wymbritseradeel 8 mei 1824 met  Hebeltje Wybrens Kamminga, geboren Dronrijp 25 jan 1798, gedoopt aldaar 18 dec 1803, overleden Sneek 18 apr 1869, dochter van Wybren Willems en Antje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jouke Wierstra, geboren in Wymbritseradeel 6 jul 1824, volgt onder U-IV.

 

           2   Wybren Wierstra, geboren Sneek 25 nov 1828.

 

           3   Eelke Wierstra, geboren Sneek 26 dec 1835, overleden aldaar 25 mei 1901.

 

 

  U-IV Jouke Wierstra, geboren in Wymbritseradeel 6 jul 1824, overleden Sneek 10 dec 1880, zoon van Wybe Joukes Wierstra (U-III-a) en Hebeltje Wybrens Kamminga.

 

Jouke is getrouwd Sneek 19 mei 1850 met  Christina de Wit.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ybeltje Wierstra, geboren Sneek 1 feb 1851.

 

           2   Pierkje Wierstra, geboren Sneek 14 nov 1852.

 

           3   Wybe Wierstra, geboren Sneek 24 aug 1855.

 

           4   Wybren Wierstra, geboren Sneek 25 mei 1862.

 

           5   Tamme Wierstra, geboren Sneek 31 okt 1867.

 

 

U-III-b   Dirk Joukes Wierstra, geboren Sybrandaburen 5 aug 1811, overleden v 1893, zoon van Jouke Gerlofs Wierstra (U-II) en Eelkje Wybes.

 

Bij huwelijk in 1837 wolkammersknecht in Sneek.

 

Dirk is getrouwd Sneek 21 mei 1837 (1) met  Uilkje Bijlsma, geboren Sloten 20 mrt 1810, gedoopt aldaar 25 mrt 1810, overleden Sneek 17 aug 1849, dochter van Gerrit Willems Bijlsma en Ybeltje Sjoukes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelkje Wierstra, geboren Sneek 6 okt 1838, overleden aldaar 20 nov 1883.

 

           2   N.N., geboren Sneek 7 apr 1841 ,levenloos,, overleden aldaar 7 apr 1841.

 

           3   Ybeltje Wierstra, geboren Sneek 30 mei 1843, overleden aldaar 2 dec 1878.

 

           4   N.N., geboren Sneek 1 apr 1845 ,levenloos,, overleden aldaar 1 apr 1845.

 

           5    Willemke Wierstra, geboren Sneek 19 okt 1846, overleden aldaar 20 jun 1847.

 

           6   N.N., geboren Sneek 23 dec 1847 ,levenloos,, overleden aldaar 23 dec 1847.

 

Dirk is getrouwd Sneek 12 mei 1850 (2) met  Antje Meyer, geboren ± 1814, overleden Sneek 14 sep 1893.

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Atze Wierstra, geboren Sneek 8 jan 1851, overleden aldaar 14 jun 1926.

 

           8   Jouke Wierstra, geboren Sneek 22 jul 1852.

 

 

INDEX

 

Akronius

   Aaltje Wybes, M-II-a.

   Wybe Bodes, M-II-a.

Anjuma

   Antje Jans, M-II-a-2.

   Jan Gerbens, M-II-a-2.

Attema

   Wybren Lieuwes, U-II-3.

Aukema

   Thee Bates, L-III-c-2.

 

Bergstra

   Jacob Johannes, L-II-b, L-III-d-3.

   Johannes Jacobs, L-III-d-3.

   Lolkje Jacobs, L-II-b, L-III-d.

Bijlsma

   Adriaantje Pieters, D-II-5.

   Gerrit Willems, U-III-b.

   Uilkje, U-III-b.

Boer

   Jetske Fokkes de, H-I-4.

   Ruurdje Symens de, L-III-c.

   Symen Tjeerds de, L-III-c.

Boersma

   Willem Jans, A-IV-b.

   Wytske Lubberts, F-II.

Boltje

   Dirk Gerrits, G-II-9.

Boom

   Jan Jacobs van der, E-II-b-4.

Boonstra

   Rinse Gerrits, O-II-2.

Bos

   Hendrikje Jurjens, S-II.

Bouwstra

   Otte, L-III-c-6.

Braaksma

   Anne Wybes, B-III-a-3.

   Eelke Eetzes, H-I-4.

   Eetze Eelkes, H-I-4.

   Wybe Jelles, B-III-a-3.

Bremer

   Jacob Jans, L-II-a-1.

Buwalda

   Jan Jans, M-II-a-3.

 

Cnossen

   Iebeltje Annes, L-III-d-1.

 

Dekker

   Ale Jans, A-V-3.

   Jan Cornelis, A-V-3.

Dijk

   Pieter Klazes van, L-III-d-4.

   Rintje Pieters van, L-III-d-4.

Dijkstra

   Baukje Jacobs, B-III-b-4.

   Folkert Pieters, B-II-6.

   Harmen Brandts, G-II-7.

   Pieter Douwes, B-II-6.

   Rinske Fokkes, O-II-9.

Douma

   Syds Jacobs, G-II-2.

Driesum

   Antje Pieters van, B-III-b-5.

   Pieter Johannes van, B-III-b-5.

Drost

   Gerrit Lodewijks, R-II-2.

   Lodewijk Gerrits, R-II-2.

 

Faber

   Grietje Jentjes, I-I-2.

   Mayke Hanses, I-I-3.

Feenstra

   Aaltje Annes, B-III-a-3.

   Jeltje Gerrits, A-V.

   Robijn Wiebes, L-III-b-3.

Fennema

   Andrys Gabes, O-II-4.

Fortuin

   Gerrit Anskes, L-I-4.

Frankinga

   Feike Sjirks, O-II-4.

 

Galama

   Hyltje Rients, E-II-b-3.

   Rients Eiberts, E-II-b-3.

Goot

   Sybrand Jacobus van der, L-III-c-7.

Grienstra

   Aafke Jetzes, A-IV-a, A-V.

Groen

   Bote Tietes, M-II-a-1.

   Martsen Botes, M-II-a-1.

Groenhof

   Durk Brugts, L-III-b-2.

 

Haag

   Hendrik Jans van der, D-II-5.

   Jan Hendriks van der, D-II-5.

Haagsma

   Jelte Melis, L-III-a-2.

Hettema

   Hendrikje Sjuks, I-I-1.

Hiemstra

   Antje Hendriks, B-III-c-3.

   Grietje Sybes, H-I-3.

Hijma

   Klaas Heins, A-III-5.

Hoekema

   Frans Ypes, M-II-b-2.

   Ype Franses, M-II-b-2.

Hoekstra

   Hiltje Aans, B-III-b-4.

Hofma

   Jantje Jetzes, A-VI.

Hoitinga

   Sjoukje Hanses, P-III-b.

Holwerda

   Janke Klazes, M-II-b.

   Klaas Wybes, M-II-b.

 

Jellema

   Klaas Wybes, O-II-3.

   Tietje Feddes, I-I-1.

Jeltema

   Sas Taekes, P-II-2.

Jong

   Albert Piers de, O-II-2.

   Harmen Bouwes de, L-III-b.

   Hiltje Harmens de, L-III-b.

   Ybeltje Piers de, O-II-6.

Jonker

   Akke Binnerts, O-II.

Jorna

   Grietje Ales, I-I.

 

Kalma

   Trijntje Jitses, B-III-b-5.

Kamminga

   Hebeltje Wybrens, U-III-a, U-IV.

Kingma

   Jan Wybes, E-II-a-1.

Klynstra

   Zwaantje Jans, L-III-d.

Koe

   Reinder Everts de, L-II-a.

   Stijntje Everts de, L-II-a.

Kooi

   Tjitske Foppes van der, G-III-b-2.

Kooistra

   Geertje Waltes, L-III-d.

   Walte Annes, L-III-d.

 

Landman

   Geeske Rintjes, L-III-d-4.

Landstra

   Anke Klazes, M-II-a-4.

Lang

   Hendrica de, R-II-2.

Leidsman

   Rintje Philippus, P-III-a-2.

Leistra

   Antje Pieters, B-IV-2.

   Neeltje Freerks, B-IV-2.

   Pieter Durks, B-IV-2.

Leveringhuis

   Johannes Marcus, J-II.

   Riemke Johannes, J-II-1.

Loonstra

   Jitske Franses, H-II, H-III.

 

Marrum

   Feye Pieters van, A-III-2.

Meijer

   Jan Christoffel, S-I-3.

   Jan Oeges, U-II-1.

Meinema

   David Hendriks, P-III-a-1.

Meulen

   Ytje Jacobs van der, O-II-8.

Meyer

   Antje, U-III-b.

Miersma

   Joost Hettes, A-IV-a-2.

 

Nammensma

   Trijntje Jans, I-I-3.

Nieuwdam

   Antje Botes, L-III-d.

 

Plat

   Albert Jans, P-III-a-3.

Ploeg

   Janke van der, H-III.

Poppes

   Harmen Baukes, L-II-b-2.

Post

   Lysbert Foppes, M-II-a-1.

Postma

   Jan Jans, D-II-4.

Prins

   Molle Harms, Q-II-1.

 

Reitsma

   Anne Dirks, B-II-4.

Rijpstra

   Aaltje Sipkes, M-II-b-1.

Rispens

   Jan Marcus, M-II-a-1.

   Trijntje Jans, M-II-a-1.

Rypkema

   Tjitse Tjeerds, U-II-5.

 

Schotanus

   Jelle Hendriks, L-III-b-4.

Schuit

   Anne Meyes van der, L-III-d.

   Arentje Annes van der, L-III-d.

Sietsma

   Hendrikje Jurjens, L-III-d-2.

Sijens

   Lammert Wybes, M-I-1.

Slager

   Hendrik Jans, G-II-4.

   Lieuwe Jans, G-II-1.

Slagter

   Jan Renzes, G-III-b.

   Tjitske Jans, G-III-b.

Sloot

   Berend Jans, S-I-9.

Sloterdijk

   Jitske Martens, P-III-a.

Sluis

   Iek Meines van, L-III-c-4.

Smids

   Christiaan, R-III.

   Gertje, R-III.

Snip

   Jelle Tjalkes, O-II-5.

Staphorsius

   Jelle Allerts, A-V.

   Trijntje Jelles, A-V, A-VI.

Stegenga

   Anna Wiebes, L-III-b.

   Hiltje Cornelis, L-III-d-3.

   Korneliske Wiebes, L-III-c-4.

   Wiebe Cornelis, L-III-c-4.

Steginga

   Uilkje Wiebes, L-III-a.

Stoffelsma

   Bocke Jans, L-II-b-3.

Streekstra

   Abraham Jans, P-II-6.

Sybranda

   Geertje Sybrens, O-II-1.

Sytsema

   Fetse Sytses, L-III-b-1.

   Sytse Fetses, L-III-b-1.

 

Terpstra

   Antje Klazes, M-II-b-1.

   Eelke Wytzes, B-III-b-4.

   Klaas Jelles, M-II-b-1.

   Sjoerd Wytzes, B-III-a-2.

   Wopkje Eelkes, B-III-b-4.

Tromp

   Afke Jeltes, L-III-d-1.

   Jelte Klazes, L-III-d-1.

Tuinier

   Iebeltje Durks, L-III-c-5.

Tuinstra

   Jan Wybrens, E-I-3.

 

Vach

   Johannes, G-II-9.

   Volkert Johannes, G-II-9.

Veen

   Pieter van der, E-II-b-2.

   Willemke Harmens van der, E-II-b-2.

Veendorp

   Andries Douwes, K-I-1.

   Gerrit Andries, K-I-1.

Veer

   Cecilia Jelles van der, G-III-b-1.

   Jelle Hylkes van der, G-III-b-1.

Veldman

   Wytse Fokkes, L-III-c-3.

Vellema

   Tjitske Sybrens, P-III-c.

Vierstra

   Lieuwkje Minnes, B-III-b.

Visser

   Aafke Jans, G-III-b-2.

   Anne Annes, L-III-d-5.

   Auke Haitses, L-III-b-1.

   Haitje Hantjes, L-III-b-1.

   Jan Jantjes, G-III-b-2.

   Japikjen Hinnes, L-III-b-1.

   Minke Symens, L-III-b.

   Sjoerd, P-III-a-3.

   Symen Tjerks, L-III-b.

Vlucht

   Hendrik de, L-III-b-7.

Vries

   Froukje Jacobs de, H-I-3.

   Hendrik Jelles de, L-II-b-3.

   Jacob Botes de, H-I-3.

   Jantje Jans de, L-III-c.

   Jelke Sakes de, B-III-c-3.

   Johannes Jaspers de, A-IV-b-2.

   Sybe Nammens de, P-III-c.

   Sytske Jelkes de, B-III-c-3.

   Trijntje Sybes de, P-III-c.

   Yda Piers de, S-II.

 

Walda

   Jacobje Douwes, G-III-b-1.

Weerman

   Jan Frederik, L-III-c-2.

Wei

   Louw Aans van der, F-I-4.

Weij

   Eelkje Aans van der, F-I-1.

Wetering

   Justina Hendrika van, H-III.

Wielenga

   Lolle Matthijses, Q-I-4.

Wielinga

   Antje Bruins, M-II-b-2.

   Lieuwe Reinders, A-IV-a-3.

Wierda

   Lieuwe, L-III-b-6.

Wierdstra

   Berber Gerrits, Q-I-4.

   Gerrit Jans, Q-II-3.

Wiersma

   Aan Fokkes, F-II-3.

   Anke Joukes, U-II-3.

   Antje Doekes, M-II-b-2.

   Antje Sybes, O-II-4.

   Antje Tjallings, P-III-b-5.

   Binnert Sybes, O-II-1.

   Dirk Dirks, M-II-a-4.

   Douwe Tjallings, P-III-b-1.

   Fokke Sybes, O-II-8.

   Gerlof Martinus, B-III-b-4.

   Gerlofke Joukes, U-II-5.

   Gerrit Sybes, O-II-9.

   Gosling Dirks, M-II-a-1.

   Gosling Doekes, M-II-b-1.

   Grietje Douwes, P-II-2.

   Grietje Gerlofs, B-III-b-4.

   Grietje Sybes, O-II-2.

   Hans Tjallings, P-III-b-2, P-III-b-4.

   Hitje Goslings, M-I-1.

   Jan Sybes, O-II-6.

   Jan Tjeerds, G-III-a.

   Janke Sybes, O-II-3.

   Jantje Sybes, O-II-5.

   Jasper Douwes, P-II-7, P-III-c.

   Riemke Klazes, P-III-a-2.

   Roelof`Jaspers, P-III-c-4.

   Sybe Jaspers, P-III-c-2.

   Tjalling Douwes, P-II-5, P-III-b.

   Tjitske Dirks, M-II-a-3.

   Tjitske Jaspers, P-III-c-3.

   Trijntje Fokkes, F-II-2.

   Wiebe Dirks, M-II-a-2.

   Willemke Jans, G-III-a.

   Wytske Jaspers, P-III-c-1.

   Wytske Klazes, P-III-a-1.

   Wytze Tjallings, P-III-b-3.

   Ymkje Fokkes, F-II-1.

Wierstra

   Afke Pieters, A-V-3.

   Age Lyckles, L-II-a-4, L-III-c.

   Ale Heins, I-I-2.

   Ale Sakes, H-I-5.

   Anna Johannes, L-III-b-4.

   Antje Jacobs, L-III-d-4.

   Antje Jans, B-III-a-3.

   Antje Jelles, A-VI-2.

   Atze, U-III-b-7.

   Aukje Sakes, H-I-4.

   Berber Roelofs, Q-II.

   Bregtje, H-II-2.

   Dirk Goslings, M-I-2, M-II-a.

   Dirk Jacobs, B-III-b-4.

   Dirk Joukes, U-II-6, U-III-b.

   Doede Jans, E-II-b-1.

   Doeke Goslings, M-I-3, M-II-b.

   Doetje Pieters, A-III-4, A-IV-b.

   Doutsen Lolkes, G-II-4.

   Douwe Gerbens, B-II-7, B-III-c.

   Douwe Klazes, P-I-1, P-II, P-III-a, P-III-b, P-III-c.

   Douwe Lolkes, G-II-10, G-III-b.

   Douwe Sjoerds, N-I-1.

   Eelke, U-III-a-3.

   Eelkje, U-III-b-1.

   Eeltje Sjoerds, N-I-2.

   Emke Jans, E-II-b-3.

   Emke Willems, E-II-a-2.

   Fokke Aans, F-I-3, F-II.

   Frans, H-II-1, H-III.

   Frans Siedses, R-II-4, R-III.

   Gaatze Sakes, H-I-3.

   Geiske Gosses, D-II-4.

   Gerben Douwes, B-III-c-3.

   Gerben Jacobs, B-III-b-3.

   Gerben Jans, B-I-6, B-II, B-III-a, B-III-b, B-III-c.

   Gosse Siedses, R-II-1.

   Grietje Gerbens, B-II-6.

   Grietje Lammerts, J-I-1, J-II.

   Grietje Uilkes, L-II-b-2.

   Haantje Gerlofs, U-I-2.

   Haitske Ruurds, A-IV-a-3.

   Harmke Johannes, L-III-b-6.

   Harmtje Hendriks, S-I-3.

   Heebeltje Hendriks, S-I-9.

   Hein Keimpes, I-I.

   Hendrikje, S-II-1.

   Hieke Jans, E-II-b-6.

   Hiltje Jans, E-II-b-4.

   Hiltje Luitjens, L-III-a-1.

   Hitje Douwes, P-II-6.

   Houke Lolkes, G-II-8, G-III-a.

   Houkje Lolkes, G-II-7.

   Jacob Gerbens, B-II-5, B-III-b.

   Jacob Jacobs, B-III-b-5.

   Jacob Siedses, R-II-3.

   Jacob Uilkes, L-II-b-4, L-III-d.

   Jan, H-III-4.

   Jan Doedes, E-I-7, E-II-b.

   Jan Gerbens, B-II-3, B-III-a, B-IV, D-II-3.

   Jan Gerrits, Q-I-5, Q-II.

   Jan Hendriks, S-I-7, S-II.

   Jan Houkes, G-III-a-2.

   Janke Douwes, B-III-c-2.

   Jantje Ages, L-III-c-1, L-III-c-2.

   Jantje Jans, E-II-b-2.

   Jelle Pieters, A-V-4, A-VI.

   Jeltje Doedes, E-I-3.

   Jitske, H-III-6.

   Johanna, H-III-5.

   Johannes Lyckles, L-II-a-3, L-III-b.

   Johanneske Ages, L-III-c-7.

   Johanneske Johannes, L-III-b-7.

   Jouke, U-III-a-1, U-III-b-8, U-IV.

   Jouke Gerlofs, U-I-1, U-II, U-III-a, U-III-b.

   Jouke Heins, I-I-3.

   Joukje Gerbens, B-II-2.

   Joukje Gosses, D-II-5.

   Joukje Jans, B-III-a-4.

   Keimpe Heins, I-I-1.

   Klaas Douwes, P-II-3, P-III-a.

   Liesbeth Pieters, A-III-5.

   Lolke Douwes, G-III-b-1.

   Lolke Houkes, G-III-a-1.

   Lolkje Jacobs, L-III-d-3.

   Luitjen Lyckles, L-II-a-2, L-III-a.

   Lyckeltje Johannes, L-III-b-5.

   Lyckle Ages, L-III-c-5.

   Lyckle Luitjens, L-I-6, L-II-a, L-III-a, L-III-b, L-III-c.

   Lykele Luitjens, L-III-a-3.

   Maaike Siedses, R-II-2.

   Maartje Willems, E-II-a-1.

   Marten, H-III-1.

   Marten Eeltjes, H-I-1, H-II, H-III.

   Martje Klazes, P-III-a-3.

   Meinsje Ages, L-III-c-6.

   Menke Lolkes, G-II-2.

   Minne Jacobs, B-III-b-1, B-III-b-2.

   Pierkje, U-IV-2.

   Pieter Jelles, A-VI-3.

   Pieter Pieters, A-V-1.

   Pieter Ruurds, A-IV-a-1, A-V, A-VI.

   Pieter Sakes, H-I-2.

   Popkje Jans, Q-II-1.

   Riemke Lolkes, G-II-1.

   Rimke Lyckles, L-II-a-1.

   Rinske Harkes, K-I-1.

   Rinske Johannes, L-III-b-1.

   Roelof, Q-II.

   Roelof Douwes, P-II-4.

   Ruurd Pieters, A-III-1, A-IV-a, A-V, A-V-2.

   Sake Pieters, H-I, T-II-3.

   Sieds, R-III-1, R-III-2.

   Sieds Gosses, R-I-1, R-II, R-III.

   Sjoerd Sjoerds, N-I-3.

   Sjoukje Douwes, B-III-c-1.

   Sjoukje Jans, B-III-a-1.

   Sybe Jans, O-I-3, O-II.

   Sybren Douwes, G-III-b-2.

   Symen Ages, L-III-c-4.

   Symentje Johannes, L-III-b-3.

   Taeke, H-III-2, H-III-3.

   Taetske Jans, B-III-a-5, B-IV.

   Taetske Willems, B-III-a, D-I-1, D-II.

   Tamme, U-IV-5.

   Tietje Gerbens, B-II-4.

   Tjeerd Jelles, C-I-1.

   Trijntje, R-III-3.

   Trijntje Houkes, G-III-a-3.

   Trijntje Jelles, A-VI-1.

   Trijntje Johannes, A-IV-b-2.

   Trijntje Ruurds, A-IV-a-2.

   Trijntje Uilkes, L-II-b-3.

   Uilke Jacobs, L-III-d-1.

   Uilke Luitjens, L-I-7, L-II-b, L-III-d.

   Uilkje Jacobs, L-III-d-5.

   Walte Jacobs, L-III-d-2.

   Willem, B-IV-1, B-IV-2.

   Willem Doedes, E-I-1, E-II-a.

   Willemke, U-III-b-5.

   Willemke Gosses, B-III-a, B-IV, D-II-3.

   Wybe, U-IV-3.

   Wybe Joukes, U-II-2, U-III-a, U-IV.

   Wybren, U-III-a-2, U-IV-4.

   Ybeltje, U-III-b-3, U-IV-1.

   Ybeltje Jans, B-III-a-2.

   Ymkje Ages, L-III-c-3.

   Ymkje Johannes, L-III-b-2.

   Ymkje Luitjens, L-III-a-2.

   Ytske Lolkes, G-II-9.

Wijma

   Grietje Aans, F-I-2.

Wijngaarden

   Dirkje Rodmers van, L-III-b-1.

Wildeboer

   Rinke Pieters, L-I-8.

Wit

   Christina de, U-IV.

Wybenga

   Geertje Cornelis, B-III-c.

 

Yntema

   Douwe Kornelis, L-III-b-5.

Ytsma

   Jacob Jans, R-II.

   Trijntje Jacobs, R-II, R-III.

 

Zaag

   Jantje Jochums van der, G-III-a-1.

   Jochum Gaukes van der, G-III-a-1.

Zijlstra

   Ieke Pieters, O-II-8.

   Janna Takes, H-III.

   Taeke Taekes, H-III.

Zuidema

   Lutske Engberts, G-III-a-1.

Zwart

   Jan Gerrits, M-II-a-4.

   Trijntje Jans, M-II-a-4.

 

zonder achternaam:

   Aagje Luitjens, L-I-3.

   Aaltje Brands, G-III-b.

   Aaltje Hebeles, H-I.

   Aaltje Jans, E-II-b-4.

   Aan Fokkes, F-I, F-II.

   Afke Dirks, U-II-5.

   Anke Willems, U-II.

   Anna Hendriks, S-I-4.

   Anske Jans, L-I-4.

   Antje Gerbens, B-II-8.

   Antje Jans, B-I-3, B-I-5, P-II-6, U-III-a.

   Antje Joostes, E-II-a.

   Antje Luitjens, L-I-4.

   Antje Wybrens, U-II-3.

   Atje Gerrits, M-II-b.

   Auke Dirks, U-II-1.

   Auke Gosses, D-II-1.

   Aukje Gosses, R-I-2.

   Aukje Sakes, H-I, T-II.

   Aukje Sjoerds, B-III-a-2.

   Balling Pieters, T-II-5.

   Baukje Jans, E-II-a-1.

   Berber Gerrits, Q-I-1.

   Binnert Arjens, O-II.

   Brandt Gerardus, G-II-7.

   Brechtje Gaatzes, H-I, H-II, T-II-3.

   Cornelis Foppes, E-II-a.

   Cornelis Gerrits, Q-I-7.

   Cornelis Minnes, B-III-c.

   Dieuke Folkerts, B-II-6.

   Dieuwke Lieuwes, A-IV-a-3.

   Dirk Jans, E-II-b-5.

   Dirk Pieters, B-II-4.

   Doede Beerns, A-IV-b.

   Doede Willems, E-I, E-II-a, E-II-b.

   Doetje Hendriks, A-III.

   Douwe Melis, G-II.

   Durk Rientses, N-I-2.

   Durkje Durks, B-III-b.

   Eelke Klazes, P-I-2.

   Eelkje Martens, M-II-a-2.

   Eelkje Wybes, U-II, U-III-a, U-III-b.

   Eeltje, H-I, H-II.

   Emke Symons, E-I, E-II-a, E-II-b.

   Feye Ruurds, A-I, A-II.

   Fokke Sybes, O-II-7.

   Frans Hendriks, H-II.

   Froukje Franses, R-I, R-II.

   Gaatze Thomas, H-I.

   Geertruida Jacobs, G-II-9.

   Geesje Hendriks, S-I-6.

   Geiske Sijes, D-II.

   Gepke Jans, G-III-a.

   Gerben Jans, B-I, B-I-1.

   Gerben Klazes, T-I, T-II.

   Gerben Pieters, T-II-1.

   Gerlof Joukes, U-I, U-II.

   Gerrit Daniels, B-III-a.

   Gerrit Gosses, G-II-9.

   Gerrit Jans, Q-I, Q-II.

   Gertje Pieters, T-II-6.

   Gertje Willems, A-IV-b.

   Goffe Aukes, D-II.

   Gosling Doekes, M-I, M-II-a, M-II-b.

   Gosse Goffes, B-III-a, D-II.

   Gosse Sytses, R-I, R-II.

   Grietje Doedes, E-I-9.

   Grietje Gerrits, Q-I-6.

   Grietje Jalderts, O-I, O-II.

   Grietje Jans, B-I-2, S-I, S-II.

   Grietje Klazes, P-I-3.

   Grietje Lulofs, L-I, L-II-a, L-II-b.

   Grietje Theunis, A-IV-a-2.

   Grietje Uilkes, L-II-b-1.

   Haitske Ofkes, A-IV-a.

   Harke Klazes, K-I.

   Hauke Joekes, G-I, G-II.

   Hein Jans, A-III-5.

   Hendriette Klazes, M-II-a.

   Hendrik Jans, B-II-2.

   Hendrik Klazes, S-I, S-II.

   Hendrik Pieters, A-III-3.

   Hette Joostes, A-IV-a-2.

   Hieke Doedes, E-I-4.

   Hille Dirks, E-II-b.

   Hiltje Anes, L-III-a.

   Hiltje Lieurtzen, A-IV-b-2.

   Hitje Douwes, P-I, P-II.

   Hotske Hilles, L-I-4.

   Houke Lolkes, G-II-6.

   Hubert Aans, F-I-7.

   Imkje Johannes, L-II-a, L-III-a, L-III-b, L-III-c.

   Jacob Baukes, E-II-b-4.

   Jacob Douwes, B-II, G-II-2.

   Jaldert Jans, O-I-2.

   Jan Andries, D-II-4.

   Jan Doedes, E-I-5, E-I-6.

   Jan Fokkes, O-I, O-II.

   Jan Gerbens, B-I, B-II.

   Jan Gerrits, A-IV-b.

   Jan Hendriks, G-II-1, G-II-4, S-I-2.

   Jan Menkes, A-III.

   Janke Beernts, B-III-c.

   Janke Durks, N-I-2.

   Janke Jans, K-I.

   Janke Piebes, B-II-4.

   Janke Pieters, T-I, T-II, T-II-2, T-II-4.

   Janke Sytses, O-II.

   Jantje Harmens, G-II-7.

   Jantje Hendriks, L-II-a.

   Jantje Sytses, E-II-b.

   Jasper Johannes, A-IV-b-2.

   Jelle Tjeerds, C-I.

   Jeltje Doedes, E-I-2.

   Jeltje Hyltjes, E-II-b-3.

   Jetze Jacobs, A-IV-a.

   Jitske Hendriks, A-V-3.

   Jitske Sjoerds, N-I-4.

   Johannes Doedes, A-IV-b.

   Johannes Harings, L-II-a.

   Joukje Gaatzes, I-I.

   Joukje Gerrits, B-III-a.

   Joukje Hendriks, B-II, D-I, D-II.

   Keimpe Heins, I-I.

   Klaas Douwes, P-II-1.

   Klaas Eelkes, P-I, P-II.

   Klaas Hendriks, S-I-1.

   Klaas Tjerks, K-I.

   Klaasje Hendriks, S-I-8.

   Lammert Mekkes, J-I, J-II.

   Liesbet Pieters, A-II, A-III.

   Lieuwe Eelkes, U-II-3.

   Lolke Haukes, G-I-1, G-II, G-III-a, G-III-b.

   Lubbert Willems, F-II.

   Luitjen Lyckles, L-I, L-II-a, L-II-b.

   Luurske Luitjens, L-I-8.

   Maaike Hendriks, R-II.

   Maartje Mathijsen, E-II-a.

   Marcus Johannes, J-II.

   Minke Jacobs, M-II-a-1.

   Minne Pieters, B-III-b.

   Nieske Cornelis, E-II-a.

   Pier Jans, S-II.

   Pieter Aans, F-I-5.

   Pieter Doedes, E-I-8.

   Pieter Gerbens, H-I, T-I-1, T-II.

   Pieter Ruurds, A-II-1, A-III, A-IV-a, A-IV-b.

   Pieter Willems, D-I-4.

   Pietje Abes, A-III-5.

   Popkjen Tjepkes, Q-II.

   Reinder Alberts, A-IV-a-3.

   Riemke Lolkes, G-I, G-II.

   Riemke Meinderts, J-II.

   Rienskje Siedses, G-II-2.

   Rimke Symens, L-II-a.

   Rink Luitjens, L-I-9.

   Rinske Harkes, K-I.

   Rinske Sjoukes, L-III-b.

   Ruurd Feyes, A-I-1, A-II, A-III.

   Ruurd Jans, O-I-1.

   Ruurd Tjallings, A-I.

   Seelje Gerrits, K-I-1.

   Sijke Pieters, A-III-2.

   Sjoerd Douwes, N-I.

   Sjoukje Jacobs, B-II, B-III-a, B-III-b, B-III-c.

   Sjoukje Jans, D-II-4.

   Sjoukje Joukes, U-II-4.

   Sybolt Gerrits, Q-I-2, Q-I-3.

   Sytske Hilles, E-II-b.

   Sytske Jans, Q-II-2.

   Sytske Sybolts, Q-I, Q-II.

   Tetje Pieters, C-I.

   Tietje Gerbens, B-II-1.

   Tietje Teunis, B-I, B-II.

   Tietske Jans, B-I-4.

   Tjeerd Tjitses, U-II-5.

   Tjitske Aans, F-I-6.

   Tjitske Dirks, M-I, M-II-a, M-II-b.

   Tjitske Hendriks, G-II-1, G-II-4.

   Tjitske Jacobs, N-I-2.

   Tjitske Lammerts, M-I-1.

   Trijntje Boukes, N-I-1.

   Trijntje Dirks, A-IV-b.

   Trijntje Douwes, G-II, G-III-a, G-III-b.

   Trijntje Gerbens, G-II.

   Trijntje Gosses, R-I-3.

   Trijntje Hendriks, S-I-5.

   Trijntje Jans, A-III, A-IV-a, A-IV-b, F-II, L-II-b.

   Trijntje Johannes, A-IV-b-1.

   Trijntje Wilkes, R-III.

   Trijntje Willems, D-I-2, D-I-3.

   Trijntje Wopkes, H-II.

   Uilke Luitjens, L-I-1, L-I-2, L-I-5.

   Wiebe Cornelis, L-III-a.

   Willem Gosses, D-II-2.

   Willem Pieters, D-I, D-II.

   Willemke Bastiaans, E-I-3.

   Willemke Willems, G-II-9.

   Wybe Harmens, E-II-a-1.

   Wybe Seyes, M-I-1.

   Wybe Watzes, U-II.

   Wybren Hessels, E-I-3.

   Wybren Willems, U-III-a.

   Wypkje Durks, U-I, U-II.

   Wypkje Joukes, U-II-1.

   Wytske Meintes, N-I.

   Wytske Roelofs, P-II, P-III-a, P-III-b, P-III-c.

   Wytze Eelkes, B-III-a-2.

   Ybeltje Ales, U-II.

   Ybeltje Sipkes, B-III-a.

   Ybeltje Sjoukes, U-III-b.

   Ymkje Louws, F-I, F-II.

   Ytje Lolkes, G-II-5.

   Ytske Lolkes, G-II-3.