De naam Wierstra in de Burgerlijke Stand van Friesland na 1811                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                     Met index

 

In een aantal andere gevallen werd de naam Wierstra ook gebruikt na 1811 in de Burgerlijke Stand bij geboorte,huwelijk of overlijden. Meestal berust dit op een fout of misverstand.

Soms is de naam juist,maar is er geen naamacte geweest in 1811.

 

1)      In Baarderadeel wordt geboren Hiltje Wierstra op 9-9-1817.Zij is de dochter van Bauke Atzes Wiersma,die op 27-3-1813 in deze gemeente trouwt met Antje Lykles Lolkema.

      Zowel Bauke als dochter Hiltje overlijden als Wieringa.

 

2) In het Bildt overlijdt ongehuwd op 23-1-1847 Jeltje Klazes Wierstra,60 jaar.     Zij zou een dochter zijn van Klaas Jans uit Blija,maar haar ouders heb ik niet kunnen vinden.

 

3)      In Dantumadeel wordt op 18-3-1817 een dochter geboren van Hendrik Sybes van der Galiėn en Martsen Deddes Wierstra.                                                                                                           

 Martsen overlijdt als Wiersma en de familieleden van Martsen noemen zich ook Wiersma.

 

4) In Ferwerderadeel wordt op 29-1-1823 een zoon geboren van Dirk Abes Hijma en Grietje Andries Wierstra.Zij trouwde echter als Wierdsma en overlijdt later als Wiersma.

Op 21-2-1817 en 17-7-1818 worden dochters geboren van Hendrik Jans Faber en Baukje Jacobs Wierstra.                                                                                                                                        

Baukje hertrouwt in 1826 als Wierstra,maar overlijdt als Wierda.

 

In het registre civique van Ferwerderadeel uit 1812 komen 3 personen voor met de naam Wierstra.Het betreft vader en zoon Ate Oenes Wierstra en Jasper Ates Wierstra en daarnaast Martinus Gerlofs Wierstra.

Ate nam echter op 26-12-1811 de naam Wynstra aan voor zichzelf en zijn kinderen.

Martinus Gerlofs nam op die dag de naam Wierdsma aan.Hij kwam uit Niawier en gebruikte daarom ook de naam Wierstra.

Ate overlijdt als Wienstra, Jasper als Wijnstra en Martinus als Wiersma.

 

5)      In Haskerland overlijdt Trijntje Roelofs Wierstra op 12-4-1847.    

      Haar vader wordt reeds bij Q1749 te Sloten met de naam Wierstra vermeld (zie hierna onder C).

 

6) In Idaarderadeel wordt op 6-7-1817 een dochter Jantje geboren van Aaltje Willems Wierstra en Jelle Douwes Tasma.Zij was een zuster van Dirk Willems Wierstra (zie hierna onder A).

 

6)      In Leeuwarderadeel worden op 19-4-1818 en 10-12-1820 zoons geboren van Auke Harmens Andringa en Hiltje Keimpes Wierstra.                                                                                              

 Zij overlijdt te Stiens als Hiltje Keimpes Wiersma.   Haar vader Keimpe Freerks van Niawier was reeds voor 1811/1812 overleden.

 

8) In Lemsterland overlijdt op 7-9-1828 Hartman Wierstra en op 16-2-1833 zijn zoon Garbrand Wierstra (zie hierna onder B).

 

9) In Oostdongeradeel trouwt op 24-4-1821 Anne Scheltes Wierstra.   Zijn vader heet echter Schelte Bokkes Wiersma en Anne overlijdt ook als Wiersma.

Op 19-5-1821 trouwt in Oostdogeradeel Daniel Taekes Wierstra.       Zijn moeder nam echter als weduwe in 1811 voor haar kinderen de naam Wiersma aan en Daniel overlijdt ook als Wiersma.

 

10) In Sloten wordt op 27-9-1819 Tjitske Bakker geboren,een dochter van Akke Ruurds Wierstra en Wietse Hendriks Bakker.     Akke was een dochter van Ruurd Wierds,boer te Sint Nicolaasga,die daar echter in 1812 de naam Wierdsma aanneemt. Hij overlijdt aldaar met de naam Wierdsma op 24-12-1826, 72 jaar oud.

Op 28-2-1842 en 2-4-1842 overlijden te Sloten dochters van Kornelia Ruurds Wierstra en Jan Jans Visser.      Kornelia was ook een dochter van Ruurd Wierds Wierdsma.

 

11) Op 7-9-1826 overlijdt in Sneek Aaltje Wierstra,75 jaar,dochter van Albert Wierstra.              Haar ouders heb ik niet gevonden.

 

12) In Tietjerksteradeel wordt op 6-5-1813 het overlijden geregistreerd van Jan Scheltes Wierstra, fuselier, geboren te Oostermeer, overleden op 31-3-1813 te Nijmegen in het hospitaal.               

 Zijn ouders worden niet genoemd in de acte en evenmin de leeftijd bij overlijden. Bij de militairen uit Friesland 1792-1815 in GJB 1956 wordt hij op blz.31 vermeld als Jean Wierstra.

 

Op 1-4-1820 overlijdt in Oenkerk Dieuwke Klazes Wierstra.Haar vader Klaas Sytses Wierstra was reeds onder deze achternaam bekend (1730,1737) , hij zal deze naam hebben ontleend aan de plaats Metslawier, waar zijn ouders woonden.(zie hierna onder D).

 

Lieukje Deddes Wierstra trouwt op 13-4-1816 in Bergum.    Haar familie gebruikt echter de naam Wiersma.

 

13) In Utingeradeel trouwt op 27-5-1826 Dirk Willems Wierstra.Hij kwam uit Poppingawier en gebruikte de naam Wierstra.

Zijn vader overleed voor 1811 en Dirk was in 1811 bij de naamsaanneming nog minderjarig.

Ook de kinderen en kleinkinderen van Dirk gebruikten deze naam na 1811 (zie hierna onder A).

 

14) In Westdongeradeel overlijdt Tjepke Wierds Wierstra op 15-4-1825 te Nes.     Er is geen naamacte 1811/1812 en er is alleen nageslacht via zijn dochters.

Uit Antje Tjepkes Wierstra wordt op 4-3-1817 te Nes een dochter Antje geboren.

Uit Moeder Tjepkes Wierstra wordt op 24-5-1820 te Nes een zoon Pieter geboren.

 

Trijntje Gerlofs Wierstra overlijdt op 3-1-1827 te Nes.Haar ouders waren 1811/1812 al overleden,maar zij zal de naam Wierstra gebruikt hebben omdat zij uit Niawier kwam.

 

Op 20-5-1824 trouwt Aaltje Stevens Wierstra met Sije Hendriks van Sinderen.

Van Aaltje Stevens Wierstra en van haar zuster Antje Stevens Wierstra worden kinderen geboren in deze gemeente.

Ook overlijdt op 3-8-1841 te Ternaard hun broer Liebe Stevens Wierstra met deze achternaam,

Maar vader van Aaltje, Antje en Liebe ,Steven Harmens ,had in 1811 volgens de acte de naam Wiersma aangenomen, hoewel hij tekende als Wyrstra (mairie Ternaard-31).

 

15) In Weststellingwerf trouwt op 18-3-1812 Harmagoras Pieters Wierstra.  In 1812 neemt hij als Hartman Pieters de naam Wierdstra aan en hij overlijdt ook op 20-8-1826 te Vinkega als Hartman Pieters Wierdstra. Zijn dochter trouwt echter weer als Marijke Hartmans Wierstra op 22-5-1852 in deze gemeente.

 

Op 30-7-1865 overlijdt in Blesdijke Harmke Klazes Wierstra. Haar vader Klaas Jans had echter in 1812 te Vinkega de naam Wierdstra aangenomen. Hij overlijdt in 1817 wel als Wierstra.

 

16) In Wymbritseradeel wordt op 8-9-1858 geboren Ytje de Boer,dochter van Pietje Jelles Wierstra en Hendrik Jetses de Boer.

Pietje Jelles was echter geboren als Vierstra en is ook getrouwd als Vierstra.

 

 

 

 

                                          Dokkum,april 2002

                                                    S.Wierstra,Kapellaan 18.

 


     A-I Jan Willems, schoenmaker te Poppingawier, afkomstig uit Dronrijp in 1755, overleden Poppingawier   1782/1783 (speciekohier).

 

Jan Willems woont volgens speciekohier 1772/1782  op nr.27 Poppingawier met de vermelding van overlijden speciekohier 1783.

Volgens acte van bekendheid d.d.29-4-1826 (huw.bijlage acte 9 d.d.27-5-1826) zou hij zijn overleden 1772, ook hier blijkt weer dat het geheugen van getuigen onbetrouwbaar is.

Jan Willems staat in 1773 op de lidmatenlijst van Poppingawier.

 

Jan is getrouwd Poppingawier 15 jun 1755 met  Sjoukje Gerbens, afkomstig uit Dronrijp in 1755, overleden Poppingawier 1794 ,zie huw.bijl.27-5-1826,acte 9.

 

Het huwelijk van Jan en Sjoukje ook vermeld in DTB Dronrijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lysbet Jans, gedoopt Terzool 6 dec 1756.

 

           2   Willem Jans, gedoopt Terzool 27 aug 1758, volgt onder A-II.

 

           3   Sytske Jans, gedoopt Terzool 25 dec 1760.

 

           4   Gerben Jans, gedoopt Poppingawier 26 dec 1763.

 

           5   Antje Jans, gedoopt Poppingawier 20 apr 1767.

 

           6   Durk Jans, gedoopt Poppingawier 20 mei 1771.

 

           7   Wytske Jans, geboren Poppingawier 7 nov 1773, gedoopt aldaar 14 nov 1773.

 

 

   A-II Willem Jans, gedoopt Terzool 27 aug 1758, overleden Poppingawier 29 aug 1799 ,zie huw.bijl.17-8-1816 Grouw,acte 8, zoon van Jan Willems (A-I) en Sjoukje Gerbens.

 

Schoenmaker te Poppingawier.Hij wordt door geloofsbelijdenis lidmaat van de kerk aldaar op 9-5-1790.

 

Willem is getrouwd Poppingawier 20 mei 1781 (1) met  Aukje Rienks, afkomstig uit Poppingawier in 1781, overleden voor 1794.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Willems, geboren Poppingawier 8 okt 1784, gedoopt aldaar 5 dec 1784.

 

           2   Rienk Willems, geboren Poppingawier 17 nov 1786, gedoopt aldaar 10 dec 1786.

 

Willem is getrouwd Poppingawier 2 nov 1794 (2) met  Jantje Watzes, geboren Grouw ± 1765, overleden Poppingawier 13 apr 1799 ,zie huw.bijl.17-8-1816 Grouw, dochter van Watze Pieters (bakker te Grouw) en Aaltje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Aaltje Willems Wierstra, geboren Poppingawier 7 aug 1795, gedoopt aldaar 23 aug 1795, volgt onder A-III-a.

 

           4   Dirk Willems Wierstra, geboren Poppingawier 10 mrt 1797, gedoopt aldaar 2 apr 1797, volgt onder A-III-b.

 

 

A-III-a             Aaltje Willems Wierstra, geboren Poppingawier 7 aug 1795, gedoopt aldaar 23 aug 1795, overleden Veenhuizen (Gem.Norg) 26 jul 1830, dochter van Willem Jans (A-II) en Jantje Watzes.

 

Zij overlijdt als Aaltje Willems Ringenalda.

 

Aaltje is getrouwd in Idaarderadeel 17 aug 1816 ,mairie Grouw, met  Jelle Douwes Tasma, geboren Grouw 11 apr 1789, gedoopt aldaar 26 apr 1789, zoon van Douwe Jelles Tasma en Rinske Johannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jantje Jelles Tasma, geboren in Idaarderadeel 6 jul 1817.

 

 

A-III-b             Dirk Willems Wierstra, geboren Poppingawier 10 mrt 1797, gedoopt aldaar 2 apr 1797, overleden Oldeboorn 1 okt 1831, zoon van Willem Jans (A-II) en Jantje Watzes.

 

In 1826 boerenknecht te Akkrum,maar in 1831 slager te Oldeboorn.

In 1811/1812 bij het vastleggen van de achternamen zijn zijn ouders allebei reeds overleden;hijzelf is dan 14 ą 15 jaar en dus is er geen naamacte.Maar hij gebruikte later evenals zijn zuster de naam Wierstra.Vermoedelijk omdat zij afkomstig waren uit Poppingawier.

 

Dirk is getrouwd in Utingeradeel 27 mei 1826 met  Joukje Lieuwes Schouwstra, geboren Irnsum 12 okt 1803, gedoopt Rauwerd 30 okt 1803, overleden in Utingeradeel 24 apr 1864, dochter van Lieuwe Jeens Schouwstra en Lysbet Klazes Eenshuistra.

 

Joukje  hertrouwde Jan Folkerts Rinsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Dirks Wierstra, geboren in Utingeradeel 21 apr 1828, volgt onder A-IV-a.

 

           2   Lieuwe Dirks Wierstra, geboren in Utingeradeel 4 jun 1831, volgt onder A-IV-b.

 

 

A-IV-a             Willem Dirks Wierstra, geboren in Utingeradeel 21 apr 1828, overleden Oldeboorn 1 dec 1877, zoon van Dirk Willems Wierstra (A-III-b) en Joukje Lieuwes Schouwstra.

 

Willem is getrouwd in Utingeradeel 4 mei 1860 met  Wypkje Jans Pool, geboren Opeinde (Sm) 8 mrt 1833, overleden Oldeboorn 18 mrt 1894, dochter van Jan Douwes Pool en Froukje Hinnes Terpstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirk Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 15 aug 1860, overleden aldaar 7 sep 1860.

 

           2   Froukje Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 26 mrt 1862, vertrokken 16-1-1884 naar Bathmen (Ov).

Froukje is getrouwd in Utingeradeel 5 nov 1885 met Wouter Veldman.

 

           3   Dirk Willems Wierstra, geboren Oldeboorn 9 apr 1865, overleden Amsterdam 17 mei 1945

Dirk is getrouwd in Utingeradeel 6 dec 1889 met Elisabeth Meester, geboren Tjalleberd 24 juli 1868, overleden Amsterdam 4 juni 1921, dochter van Roelof  Klazes Meester en Aaltje Lammerts de Groot

 

Uit dit huwelijk:

 

  1. Willem Wierstra, geboren Oldeboorn 29 mrt 1890, overleden aldaar 12 apr 1890
  2. Willem Wierstra, geboren Oldeboorn 7 jun 1891
  3. Roelof Lammert Wierstra, geboren Oldeboorn 25 feb 1893, overleden aldaar 9 apr 1893
  4. Roelof Lammert Wierstra, geboren Oldeboorn 19 okt 1894

        e.    Wiepkje Wierstra, geboren Oldeboorn 10 jul 1896

 

           4   Jan Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 31 aug 1867, overleden aldaar 11 sep 1871.

 

           5   Joukje Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 15 feb 1870.

 

           6   Jan Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 28 okt 1872, overleden aldaar 12 sep 1873.

 

           7   Janna Willems Wierstra, geboren in Utingeradeel 6 okt 1877, overleden aldaar 17 dec 1894.

 

 

A-IV-b Lieuwe Dirks Wierstra, geboren in Utingeradeel 4 jun 1831, overleden aldaar 27 aug 1869, zoon van Dirk Willems Wierstra (A-III-b) en Joukje Lieuwes Schouwstra.

 

Lieuwe is getrouwd in Utingeradeel 25 mei 1862 met  Hiltje Feddes Tjallinga, geboren in Utingeradeel 20 dec 1830, overleden aldaar 17 nov 1869, dochter van Fedde Klazes Tjallinga en Eke Cornelis de Jong.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eke Lieuwes Wierstra, geboren in Utingeradeel 5 mei 1864, overleden in Westdongeradeel 23 jul 1942.

 

           2   Joukje Lieuwes Wierstra, geboren in Utingeradeel 22 jul 1866.

 

           3   Fedde Lieuwes Wierstra, geboren in Utingeradeel 24 feb 1869, overleden in Tietjerksteradeel 1 mei 1942.

 

 

 

 

     B-I Gerbrand Geerts.

 

Gerbrand was gehuwd met  Grietje Hartmans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hartman Gerbrands Wierstra, geboren Steggerda 5 mrt 1744, gedoopt aldaar 8 mrt 1744 ,N.H.,, volgt onder B-II.

 

           2   Geert Gerbrands, gedoopt Steggerda 27 mei 1756 ,N.H.,.

 

 

   B-II Hartman Gerbrands Wierstra, geboren Steggerda 5 mrt 1744, gedoopt aldaar 8 mrt 1744 ,N.H.,, overleden Echten 7 sep 1828, zoon van Gerbrand Geerts (B-I) en Grietje Hartmans.

 

Hartman was gehuwd met  Grietje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Garbrand Hartmans Wierstra, geboren Oldemarkt 1 dec 1784, overleden Echten 16 feb 1833.

 

Huisman te Echten.

Op 1-2-1815 komt Gerbrand Hartmans Wierstra als N.H.lidmaat van Oldemarkt naar Echten.Zijn vrouw Margje doet op 8-2-1819 belijdenis te Echten en wordt als weduwe op 24-7-1835 overgeschreven naar Delfstrahuizen.

Margje hertrouwt op 28-5-1837 in Lemsterland met Rienk Jelles Wagenaar.

 

Garbrand is getrouwd Blokzijl 8 apr 1813 met Margjen Hendriks Huisman, geboren Nederland (Ov.) 1788, gedoopt Blokzijl 5 apr 1789, overleden Oosterzee 5 apr 1846, dochter van Hendrik Huisman en Geertje Beerends Holtkamp.

 

 

 

 

     C-I Roelof Wierstra, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1747,  overleden voor 7-7-1764 te Heerenveen, vermoedelijk zoon van Klaas Sytses Wierstra (onder D).

 

Q1749:Roelof Wierstra,glasmaker te Sloten,2+0.

Bij huwelijk in 1747 vermeld als Roelof Weerstra.

Na belijdenis op 30-1-1748 wordt hij lidmaat te Sloten.Op 14-4-1751 komen als lidmaten van Sloten naar Heerenveen Roelof Wierstra en zijn vrouw Antje Klazes Bonnema.

Antje overlijdt te Heerenveen bij de geboorte van dochter Antje in 1754 (zie doopboek).

SCO 69 d.d.16-6-1764: voor zoon Klaas uit eerste huwelijk worden curatoren benoemd.

SCO 69 d.d.7-7-1764: de geabandonneerde boedel van wijlen Roelof Wierstra, in leven glazenmaker te Heerenveen,

SCO 69 d.d.8-5-1775: voor de dochters Trijntje en Berber van wijlen Roelof Wierstra en Popkjen Tjebbes worden curatoren benoemd.

 

Roelof is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 16 apr 1747 en getrouwd aldaar 1747 , na 3 proclamaties aldaar (1) met  Antje Klazes Bonnema, gedoopt Sint Annaparochie 2 feb 1716, overleden Heerenveen 1754, dochter van Klaas Ypes Bonnema en Sytske Jans Ramckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Klaas Roelofs Wierstra, gedoopt Sloten 23 jan 1749.

 

Klaas is getrouwd Dokkum 9 juli 1775 met Aakje Pieters, afkomstig uit Dokkum.

 

           2   Antje Roelofs Wierstra, gedoopt Heerenveen 28 mrt 1754, overleden aldaar 1754.               

 

 

Roelof is getrouwd Heerenveen 19 okt 1755 (2) met  Popkje Tjepkes, afkomstig uit Heerenveen in 1755, overleden Heerenveen voor 8-5-1775 .

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Trijntje Roelofs Wierstra, geboren Heerenveen 27 feb 1757, gedoopt aldaar 4 mrt 1759, overleden Nijehaske 12 apr 1847.

Trijntje is getrouwd Nijehaske 25 jun 1786 met Geert Lieuwes Boonstra, timmerknecht te Nijehaske, geboren Nijehaske ± 1763, overleden aldaar 13 okt 1826, zoon van Lieuwe Klazes en Antje Hendriks.

 

           4   Berber Roelofs Wierstra, geboren Heerenveen 28 nov 1760, gedoopt aldaar 7 dec 1760, overleden aldaar 5 mrt 1817.

Berber is getrouwd Heerenveen 21 jan 1787 met Jan Gerrits, gedoopt Heerenveen 25 jan 1756, overleden aldaar 12 feb 1830.

 

Jan Gerrits neemt 1811/1812 te Heerenveen voor zichzelf en zijn kinderen de achternaam van zijn vrouw aan en heet dan dus ook Wierstra.Zie verder het andere bestand met Jan Gerrits onder 1811A.

 

 

 

 

 

     D-I Sytse Jilts

 

Sytse Jilts (Leeuwarden) was ondertrouwd Leeuwarden 6-4-1700 en trouwde Leeuwarden 21-4-1700 met Dieucke Clases (Leeuwarden).

 

Sytse Jilts was bakker te Ee (1701,1703) en mr.bakker te Metslawier (1706).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Sytses Wierstra, gedoopt Ee 6 feb 1701, volgt onder D-II.

 

 

2 Jeelt Sytses,  gedoopt Ee 23 sep 1703

 

3 Gertje Sytses,  gedoopt Metslawier 17 jan 1706.

 

 

   D-II Klaas Sytses Wierstra, gedoopt Ee 6 feb 1701, overleden na 1772 ,ws.te Beetsterzwaag, zoon van Sytse Jilts (D-I) en Dieucke Clases

 

Claas Sytses Wierstra,geboren te Ee,wordt als zodanig op 17-5-1724 ingeschreven in het bakkersboek van Leeuwarden.

Hij was controleur te Sint Annaparochie (1732);opzichter bij de molen in Vrouwenparochie (1733);opzichter te Grouw (1758),Oenkerk,Giekerk,Bergum en Beetsterzwaag.

Woont volgens het speciekohier als opzichter 1759/1762 in Oenkerk 58,1762/1766 in Giekerk 40,1766/1770 in Bergum 260.In 1770 vertrekt hij naar Beetsterzwaag en is daar opzichter bij de Westermolen.

Hij en zijn vrouw worden na belijdenis op 4-5-1732 als lidmaten aangenomen te Sint Annaparochie.Op 13-11-1733 worden ze overgeschreven naar Vrouwenparochie.Na 1737 naar Sint Jacobiparochie.Als lidmaten te Grouw 26-8-1757 vanuit Sint Jacobiparochie.Lidmaten te Oenkerk/Giekerk 25-6-1760 vanuit Grouw.Klaas wordt op 8-5-1768 lidmaat te Bergum,komende van Giekerk/Oenkerk.Hij wordt vermeld op 25-1-1773 als lidmaat te Beetsterzwaag vanuit Bergum.

 

Klaas is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jan 1724 en getrouwd aldaar 30 jan 1724 ,Galileėrkerk (1) met  Johanna Petrus Piersma, afkomstig uit Leeuwarden in 1724, geboren ± 1700, overleden Giekerk 1766, dochter van Petrus Piersma en Auckje Verhoeck.

 

Doop (N.H.) van Johanna te Leeuwarden niet gevonden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Petrus Klazes Wierstra, geboren 1724 ,ws.in Leeuwarden, overleden Leeuwarden 26 nov 1806.

 

In 1750 brouwersgezel te Franeker en in 1753 mr.brouwer te Leeuwarden. Voor zo ver bekend had hij geen kinderen.

Als leeftijd bij overlijden wordt vermeld 83 jaar.

 

Petrus is in ondertrouw gegaan Franeker 12 sep 1750 en getrouwd aldaar 28 sep 1750 (1) met zijn nicht Aurelia Piersma, gedoopt Leeuwarden 21 apr 1728, overleden v 1753 ,ws.te Franeker, dochter van Tiberius Piersma en Everdina Doyema.

 

Aurelia was bij trouwen in 1750 afkomstig van Garijp.

 

Petrus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 feb 1753 en getrouwd aldaar 1 apr 1753 ,Galileėrkerk (2) met Uilkje van Helderen, afkomstig uit Leeuwarden in 1753, overleden Leeuwarden 25 feb 1801.

 

Petrus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 jun 1802 en getrouwd aldaar 4 jul 1802 ,Westerkerk (3) met Engeltje Tjebbes Broersma, gedoopt Leeuwarden 9 nov 1755, overleden aldaar 4 dec 1837, dochter van Tjebbe Klazes en Doedje Hendriks.

 

Engeltje was bij trouwen weduwe van Cornelis Betlem.

 

 

           2   Gertje Klazes Wierstra, geboren onder Oenkerk 1726 ,volgens overl.acte, volgt onder D-III-a.

 

           3   Sytse Klazes Wierstra, gedoopt Sint Annaparochie 22 okt 1730, volgt onder D-III-b.

 

           4   Aurelia Klazes Wierstra, gedoopt Sint Annaparochie 26 apr 1733, overleden Leeuwarden v 1761.

 

Uit haar huwelijk worden geen kinderen gedoopt.Haar man Abraham Bouman,mr.knoopmaker,hertrouwt te Leeuwarden op 15-11-1761,met Anna Harmens uit Leeuwarden.

 

Aurelia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 apr 1758 en getrouwd aldaar 14 mei 1758 met Abraham Bouman, knoopmakersgezel te Leeuwarden, afkomstig uit Leeuwarden in 1758.

 

           5   Jilt Klazes Wierstra, gedoopt Vrouwenparochie 20 nov 1735.

 

           6   Dieuwke Klazes Wierstra, gedoopt Vrouwenparochie 17 nov 1737, volgt onder D-III-c.

 

           7   Tietje Klazes Wierstra, geboren ± 1740 ,ws.in Sint Jacobiparochie, volgt onder D-III-d.

 

8 ? Roelof Wierstra, in 1747 afkomstig uit Sint Annaparochie  (zie onder C).

 

 

 

Klaas Sytses Wierstra is hertrouwd Bergum 28 feb 1768 (2) met  Trijntje Geerts.

 

         

         

D-III-a            Gertje Klazes Wierstra, geboren onder Oenkerk 1726 ,volgens overl.acte, overleden Bergum 5 feb 1816 ,90 jaar, dochter van Klaas Sytses Wierstra (D-II) en Johanna Petrus Piersma.

 

Zij vertrekt als weduwe naar Hardegarijp.Overleden te Bergum als Geertje Klazes (zonder achternaam) en als weduwe van Sjouke Faber.

 

Gertje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 okt 1761 en getrouwd Oenkerk 29 nov 1761 (15-11-1761 att.Leeuwarden) met  Sjouke Sjoerds Faber, afkomstig uit Oenkerk in 1761, overleden Oenkerk 1793/1794 ,volgens speciekohier.

 

Q1749:veenbaas te Roodkerk,vrijgezel met weinig vermogen.

Zijn geboorteplaats en ouders zijn onbekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aurelia Faber, gedoopt Oenkerk 12 aug 1764.

 

 

D-III-b             Sytse Klazes Wierstra, gedoopt Sint Annaparochie 22 okt 1730, overleden na 1767, zoon van Klaas Sytses Wierstra (D-II) en Johanna Petrus Piersma.

 

Schoenmaker te Franeker.

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 24-6-1753.

In Franeker overlijden al jong 2 kinderen,begraven aldaar op 15-9-1762 en 19-9-1762,volgens het register.

 

Sytse is getrouwd 1752 ,21-5-1752 3e pr.Tzum, (1) met  Antje Simens Dijkstra, afkomstig uit Tzum in 1752, overleden Franeker ,in 1765 volgens lidmatenboek, begraven aldaar 12 feb 1765 ,volgens register.

 

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 24-6-1753.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna Wierstra, gedoopt Franeker 27 aug 1755.

 

           2   Froukje Wierstra, gedoopt Franeker 22 jan 1758, overleden aldaar v 24 okt 1762.

 

           3   Klaas Wierstra, gedoopt Franeker 9 jul 1760.

 

           4   Froukje Wierstra, gedoopt Franeker 24 okt 1762.

 

Sytse is in ondertrouw gegaan Franeker 13 dec 1766 en getrouwd aldaar 28 dec 1766 (2) met  Jelske Sybrens Wiersma, afkomstig uit Franeker in 1766.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Jantje Wierstra, gedoopt Franeker 11 okt 1767.

 

 

D-III-c             Dieuwke Klazes Wierstra, gedoopt Vrouwenparochie 17 nov 1737, overleden Oenkerk 1 apr 1820, dochter van Klaas Sytses Wierstra (D-II) en Johanna Petrus Piersma.

 

Bij huwelijk in 1766 van Giekerk.

 

Dieuwke is getrouwd Giekerk 25 mei 1766 ,beiden uit Giekerk, met  Bouwe Jans Visser, geboren Oenkerk ± 1736, overleden aldaar 28 dec 1818 ,82 jaar, zoon van Jan Hendriks en Engeltje Bouwes.

 

Bij huwelijk in 1766 van Oenkerk;later ook in Rijperkerk en Roodkerk;in 1811 visser te Oenkerk (reg.civ.).Hij heeft een broer Hendrik Jans in Oenkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Bouwes Visser, arbeider, geboren 1767 ,volgens reg.civ.1811, overleden in Tietjerksteradeel 15 feb 1819 ,51 jaar.

 

 

D-III-d            Tietje Klazes Wierstra, geboren ± 1740 ,ws.in Sint Jacobiparochie, overleden Giekerk 1 feb 1815, dochter van Klaas Sytses Wierstra (D-II) en Johanna Petrus Piersma.

 

Doet als Tietje Klazes belijdenis te Giekerk 15-11-1805.

Overleden als Tytje Annes,weduwe van Bauke Jurjens van der Veen.In de acte worden geen ouders genoemd en wordt geen leeftijd vermeld.In de overl.acte van Bauke wordt ze ook al Tietje Annes genoemd (waarom ?;haar oudste zoon heet wel Anne).

 

Tietje is getrouwd Oenkerk 3 feb 1760 met  Bauke Jurjens van der Veen, geboren 1738 ,volgens reg.civ., gedoopt Oenkerk 27 dec 1744, overleden in Tietjerksteradeel 31 mrt 1814 ,75 jaar, zoon van Jurjen Pieters en Antje Alles.

 

Veenbaas en winkelier Oenkerk/Molenend;in 1797 en daarna boer te Giekerk.

Belijdenis te Giekerk 15-11-1805.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anne van der Veen, gedoopt Oenkerk 25 jan 1761.

 

           2   Jurjen van der Veen, gedoopt Oenkerk 28 jul 1765.

 

           3   Johanna van der Veen, gedoopt Oenkerk 28 jul 1765.

 

           4   Trijntje van der Veen, geboren Oenkerk 6 dec 1768, gedoopt aldaar 12 jan 1777

 

           5   Petrus van der Veen, geboren Oenkerk 27 aug 1770, gedoopt aldaar 12 jan 1777.

 

           6   Franciscus van der Veen, geboren Oenkerk 16 jan 1776, gedoopt aldaar 12 jan 1777.

 

7 Klaas van der Veen, geboren  rond 1779, in 1811 32 jaar

 

8  Antje van der Veen, geboren rond 1786,in 1811 25 jaar.

 

INDEX

 

Bonnema

   Antje Klazes, C-I.

   Klaas Ypes, C-I.

Boonstra

   Geert Lieuwes, C-I-3.

Bouman

   Abraham, D-II-4.

Broersma

   Engeltje Tjebbes, D-II-1.

 

Dijkstra

   Antje Simens, D-III-b.

Doyema

   Everdina, D-II-1.

 

Eenshuistra

   Lysbet Klazes, A-III-b.

 

Faber

   Aurelia, D-III-a-1.

   Sjouke Sjoerds, D-III-a.

 

Helderen

   Uilkje van, D-II-1.

Holtkamp

   Geertje Beerends, B-II-1.

Huisman

   Hendrik, B-II-1.

   Margjen Hendriks, B-II-1.

 

Jong

   Eke Cornelis de, A-IV-b.

 

Piersma

   Aurelia, D-II-1.

   Johanna Petrus, D-II, D-III-a, D-III-b, D-III-c, D-III-d.

   Petrus, D-II.

   Tiberius, D-II-1.

Pool

   Jan Douwes, A-IV-a.

   Wypkje Jans, A-IV-a.

 

Ramckema

   Sytske Jans, C-I.

 

Schouwstra

   Joukje Lieuwes, A-III-b, A-IV-a, A-IV-b.

   Lieuwe Jeens, A-III-b.

 

Tasma

   Jantje Jelles, A-III-a-1.

   Jelle Douwes, A-III-a.

Terpstra

   Froukje Hinnes, A-IV-a.

Tjallinga

   Fedde Klazes, A-IV-b.

   Hiltje Feddes, A-IV-b.

 

Veen

   Anne van der, D-III-d-1.

   Bauke Jurjens van der, D-III-d.

   Franciscus van der, D-III-d-6.

   Johanna van der, D-III-d-3.

   Jurjen van der, D-III-d-2.

   Petrus van der, D-III-d-5.

   Trijntje van der, D-III-d-4.

Veldman

   Wouter, A-IV-a-2.

Verhoeck

   Auckje, D-II.

Visser

   Bouwe Jans, D-III-c.

   Jan Bouwes, D-III-c-1.

 

Wiersma

   Jelske Sybrens, D-III-b.

Wierstra

   Aaltje Willems, A-II-3, A-III-a.

   Antje Roelofs, C-I-2.

   Aurelia Klazes, D-II-4.

   Berber Roelofs, C-I-4.

   Dieuwke Klazes, D-II-6, D-III-c.

   Dirk Willems, A-II-4, A-III-b, A-IV-a, A-IV-a-1, A-IV-a-3, A-IV-b.

   Eke Lieuwes, A-IV-b-1.

   Fedde Lieuwes, A-IV-b-3.

   Froukje, D-III-b-2, D-III-b-4.

   Froukje Willems, A-IV-a-2.

   Garbrand Hartmans, B-II-1.

   Gertje Klazes, D-II-2, D-III-a.

   Hartman Gerbrands, B-I-1, B-II.

   Jan Willems, A-IV-a-4, A-IV-a-6.

   Janna Willems, A-IV-a-7.

   Jantje, D-III-b-5.

   Jilt Klazes, D-II-5.

   Johanna, D-III-b-1.

   Joukje Lieuwes, A-IV-b-2.

   Joukje Willems, A-IV-a-5.

   Klaas, D-III-b-3.

   Klaas Roelofs, C-I-1.

   Klaas Sytses, D-I-1, D-II, D-III-a, D-III-b, D-III-c, D-III-d.

   Lieuwe Dirks, A-III-b-2, A-IV-b.

   Petrus Klazes, D-II-1.

   Roelof, C-I.

   Sytse Klazes, D-II-3, D-III-b.

   Tietje Klazes, D-II-7, D-III-d.

   Trijntje Roelofs, C-I-3.

   Willem Dirks, A-III-b-1, A-IV-a.

 

zonder achternaam:

   Aaltje Jans, A-II.

   Antje Alles, D-III-d.

   Antje Hendriks, C-I-3.

   Antje Jans, A-I-5.

   Aukje Rienks, A-II.

   Doedje Hendriks, D-II-1.

   Durk Jans, A-I-6.

   Engeltje Bouwes, D-III-c.

   Geert Gerbrands, B-I-2.

   Gerben Jans, A-I-4.

   Gerbrand Geerts, B-I, B-II.

   Grietje Hartmans, B-I, B-II.

   Grietje Jans, B-II.

   Jan Gerrits, C-I-4.

   Jan Hendriks, D-III-c.

   Jan Willems, A-I, A-II, A-II-1.

   Jantje Watzes, A-II, A-III-a, A-III-b.

   Jurjen Pieters, D-III-d.

   Lieuwe Klazes, C-I-3.

   Lysbet Jans, A-I-1.

   Popkje Tjepkes, C-I.

   Rienk Willems, A-II-2.

   Rinske Johannes, A-III-a.

   Sjoukje Gerbens, A-I, A-II.

   Sytse Jeelts, D-I, D-II.

   Sytske Jans, A-I-3.

   Tjebbe Klazes, D-II-1.

   Trijntje Geerts, D-II.

   Watze Pieters, A-II.

   Willem Jans, A-I-2, A-II, A-III-a, A-III-b.

   Wytske Jans, A-I-7.