Genealogie van het adellijk geslacht Abbema uit Huizum

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I Keimpe van Abbema, overleden voor 9 okt 1455.

 

Op Abbemastins te Huizum.

Zie verder OFO I-62 d.d.2-12-1433 en GJB 1996-177.

 

Keimpe was gehuwd met Luts van Abbema, overleden voor 9 okt 1455.

 

Zie voor haar OFO IV-20 d.d.9-10-1455.

 

Uit De stinzen van middeleeuws Friesland en haar bewoners door P.Noomen:

 

Abbema en Mellens (Huizum FC1, SC1 en FC44/27/43/69, SC2)

Als persoonsnaam komt Abbema in Huizum voor het eerst in 1432 voor; de stins in 1463 als

Abbama huus thoe Huusem en Abbama huus jefta statta. De naam Mellens is een vroegmiddeleeuwse

buurschapsnaam. In 1463 is sprake van de stattae thoe Meelns; in 1543 eenmalig van Mellema goet.1664

Ook hier wordt in de 16de eeuw een stins genoemd.

De oudst bekende eigenaar van Abbemahuis en van de door de eigenaars van Abbema

verpachte sate Mellens is Kampe Abbama. Hij wordt vanaf 1432 genoemd. In 1463 wordt

verklaard dat vroeger op Abbama huus thoe Huusem een testament berustte, waarin werd bepaald

dat de huurlanden te Mellens, die behoorden bij Abbama huus jefta statta aan de priesters van

Huizum ten goede zouden komen.1665 Later trokken de Huizumer priesters inderdaad een rente

uit Mellens,1666 en in 1543 heet het dat Mellens afkomstig is van een voorvader van de Abbema -

s.1667 Abbema state vererfde van Kampe op zijn zoon Hessel Abbema, getrouwd met Wick.

 

Uit het huwelijk van Keimpe en Luts:

 

1 Hessel van Abbema, volgt onder II.

 

2 waarschijnlijk Lolle van Abbema, overleden v 20 okt 1463.

 

Zie GJB 1996-178.

OFO-IV-26 d.d.28-10-1463:volgens Douwe Juwsma te Warga zal de pacht van zekere Abbema-landen na de dood van Lolle ten goede komem aan de priesters van Huizum.

 

 

 

II Hessel van Abbema, overleden voor 1454, zoon van Keimpe van Abbema (I) en Luts van Abbema.

 

Op Abbemahuis te Huizum (zie OFO IV-26 d.d.28-10-1463).Zie ook GJB 1996-178.

 

 

Hessel was gehuwd met Wick Wytzesdr van Oenema, afkomstig uit Wirdum, dochter van Wytze van Oenema en waarschijnlijk N.van Sjaerda.

 

Wick is later getrouwd 1454 met Watze Abbes van Dekema, overleden 1481 *, begraven Leeuwarden, zoon van Abbe N. en Feyck Ndr.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Wick:

 

1 Keimpe van Abbema, volgt onder III.

 

 

III Keimpe van Abbema, overleden na 1505, zoon van Hessel van Abbema (II) en Wick Wytzesdr van Oenema.

 

Hij woonde op Abbemastate te Huizum en testeerde in 1503.

De reversaalbrief d.d.9-7-1504 wordt ondertekend door Kempe Hessels Abbema (nr.150)

Hij staat als Kempo Abbis op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel d.d.5-1-1505.

Ook in 1506 in OFO IV-151 Keimpe Abbes genoemd.

Zie verder GJB 1996-178.

 

Keimpe was gehuwd met Hylck van Harinxma, overleden n 1487, dochter van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

Uit De stinzen van middeleeuws Friesland en haar bewoners door P.Noomen:

 

Kempo Abbema van Huizum kocht met zijn vrouw Hilcke Watzes Harinxma in 1487 land

in Aesgamagoedt te Cornjum van Claes Allertsz.1253 De pastoor beurde in 1543 18 stuivers jaarlijks

uit Aesgema. Van Kempo Abbema vererfde het goed op zijn zoon Hessel Abbema, die het in

1539 bij testament naliet aan zijn dochter Tyetke Abbema.1254 Het ging in de 16de eeuw en later

waarschijnlijk om een gewone boerderij, hoewel het binnen de Abbema-goederen wel van belang

was: in 1539 kreeg Hessels ene dochter het stamhuis Abbema in Huizum, de andere Aesgema.

 

Uit het huwelijk van Keimpe en Hylck:

 

1 Watze van Harinxma, ,thoe Sloten, overleden na 1511.

 

Omdat zijn oom Pieter kinderloos stierf mocht hij als aangenomen zoon van Pieter de naam Harinxma dragen.

Maar ook Watze stierf kinderloos en na hem droeg Tiete,de zoon van zijn zuster Wick de naam Harinxma.

Pax-131 d.d.3-2-1496:hij verzoekt als recht en raad van Sloten om een verbond met Groningen.

De reversaalbrief d.d.9-7-1504 wordt getekend door Wathia Haringsma voor my ende Epe Haringsma ende voor mijn wyfs moeder. (Epe is zijn zwager en Teth de weduwe van Sytze van Harinxma is zijn schoonmoeder).

Op 5-1-1505 als Watge Harincxma op de lijst van Friese edelen uit Wymbritseradeel.

Hij wordt genoemd in de Sneker recesboeken d.d.3-2-1507,9-6-1507 en 7-12-1509 (in het laatste geval met "moye" Katherina).

In 1511 met bezit o.a.te Sneek,Wirdum en Lekkum.

Zie ook GJB 1996-178,179.

 

Watze was gehuwd met Hylck Sytzesdr van Harinxma, overleden 7-4-1532, begraven Warga, grafschrift, dochter van Sytze van Harinxma en Teth van Bonninga

 

Hylck hertrouwde met Douwe van Juwsma, overleden 4-3-1532, begraven Warga, grafschrift.

 

2 Wick van Abbema.

 

Wick was gehuwd met Homme van Hettinga, overleden n 1511, zoon van Epe Tietes van Hettinga en Jel Hommesdr van Hommema.

 

Hij woonde te Hommerts (OFO III-23).

Genoemd als grietman van Wymbritseradeel buitendijks in 1487.

Genoemd in de Sneker recesboeken onder 14,226,4009,4334 d.d. 21-2-1491,27-10-1494,7-12-1509 en 13-5-1507.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen.

In OFO IV-151 d.d.15-4-1506 genoemd als zwager van Watze van Harinxma.

 

 

3 Rienck van Abbema.

 

Geestelijke in klooster Groendijk.

 

 

4 Barber van Abbema.

 

Non in klooster Foswerd.

 

 

5 Hessel van Abbema, volgt onder IV.

 

 

IV Hessel van Abbema, overleden 15 apr 1550 *, begraven Huizum, zoon van Keimpe van Abbema (III) en Hylck van Harinxma.

 

In 1515 bij de heerschappen , die Karel V huldigen, als Hessel Abbinga (lijst Thabor) en als Hessel Aebingha (lijst Winsemius).

Hij maakte een overeenkomst met de kerk van Huizum (OFO IV-246 d.d.6-12-1525) en noemt zich dan Hesselus Abinga.

HvF 16481-blz.501 d.d.30-7-1536:Hessel meent eigenaar te zijn van alle nagelaten goederen van zijn broer wijlen Watze Harinxma en procedeert tegen de erfgenaam,zijn oomzegger Pieter Harinxma.

Hij testeerde op 9-4-1539 te Huizum (F.T.151) en heeft dan 4 kinderen.

Volgens het Dootboeck zijn hij en zijn vrouw begraven te Leeuwarden,Oldehove, maar de grafsteen is in de kerk van Huizum.

Zie verder GJB 1996-179 en GJB 2011-193.

 

Hessel was gehuwd met Jel van Jelckema, afkomstig uit Meskenwier onder Akkrum, overleden 27 nov 1546*, begraven Huizum, dochter van Wybe Jarichs van Jelckema en Tieth Lieuwesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tietke van Abbema, overleden 17 apr 1572 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk.

 

Tietke verkreeg in 1539 bij testament van haar vader het Aesgemagoed te Cornjum.

Zij woonde met haar tweede man te Feerwerd (zie GJB 1996-180).

 

Tietke was gehuwd (1) met Jelle van Harinxma, overleden n 23 aug 1542, zoon van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

 

Hij woonde te Longa en hij testeerde daar op 21-8-1540 (F.T.159).

 

Tietke was gehuwd (2) met Douwe Janckes van Douma, overleden 13 okt 1565 *,begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma.

 

zie GJB 1996-180) en GJB 2011-194.

 

 

2 Wick van Abbema, overleden 8 (28) okt 1577 *,begraven Huizum, grafschrift

 

Wick was gehuwd met Goffe Epes van Douma, overleden 24 jan 1581 *, begraven Huizum, grafschrift, zoon van Epe Douwes van Douma en Tjets van Camstra.

 

Wick verkreeg in 1539 bij testament van haar vader het Abbemagoed te Huizum.

Goffe woonde met zijn vrouw op Abbemastate te Huizum enwas in 1550 voor dat dorp volmacht ten landdage (GJB 2011-195).

 

3 Keimpe van Abbema.

 

Keimpe was gehuwd met Catharina N..

Keimpe werd onterfd door zijn vader omdat hij buiten diens toestemming was getrouwd..

Hij krijgt slechts het vruchtgebruik van de state Coldehoel onder Ferwerd.

 

4 Hylck van Abbema.

 

In 1539 in het Nijeclooster.

Bij testament van haar vader geeft haar het vruchtgebruik van een halve sate te Lekkum.