Genealogie van het adellijk geslacht Aggema van Walta

 

 

Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I Alef Aggema van Walta, ,ook van Aggema, overleden v 1505, zoon van Pieter van Walta en ? Aelcke (Douwesdr) van Osinga.

 

Voor zijn ouders zie bij Walta.

Op 5-1-1505 worden Aleff op de Kampen kinderen vermeld op de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Hij woonde met zijn vrouw op de Kampen, Aggemastate, te Witmarsum.

Zie verder GJB 1995-147 bij Ints Aelua.

In 1515 wordt genoemd bij de heerschappen ,die Karel V huldigen, een Folckert Aggama (lijst Winsemius),ook Folkert Aggens (lijst Thabor).Is dat familie ?

 

 

Alef was gehuwd met Ints Epesdr van Aylva, overleden n 1495, dochter van Epe Epes van Aylva en Ebel van Juwsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pieter Aggema van Walta, volgt onder II.

 

 

II Pieter Aggema van Walta, overleden 24 juli 1538, begraven Witmarsum, grafschrift, zoon van Alef Aggema van Walta, ,ook van Aggema (I) en Ints Epesdr van Aylva.

 

HvF 16481-625 d.d.30-1-1537:Pieter Aggema als gedaagde.

HvF 16481-293 d.d.30-9-1539:Jets,Pieter Aggema weduwe,als aangeklaagde.

 

 

Pieter was gehuwd (1) met Bauck Sybrensdr van Sierdsma, overleden 31 aug 1510, begraven Witmarsum, grafschrift, dochter van Sybren van Sierdsma.

Pieter was gehuwd (2) met Jets Sydsdr van Eminga, overleden 28 april 1554, begraven Witmarsum, grafschrift, dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesdr van Liunga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Syds van Aggema, volgt onder III-a.

 

2 Alef van Aggema, overleden 27 jan 1572, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Recesboek IDA d.d.1570:Alef Aggema,broeder van Syt Aggema.

Zijn naam en die van zijn zuster Syt op een zerk te Witmarsum (de Vrije Fries XXIII).

 

 

3 Bauck Pietersdr van Aggema.

 

Bauck was gehuwd met Pier van Burmania, overleden n 1538, zoon van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

HvF 16481-701,71 d.d.14-7-1537 en 15-10-1538:hij namens zijn broers en zusters en met zijn zwager Jancke Douma en zijn ooms Goffe Piers en Frans Roorda als gedaagden.

Hij woonde te Wommels en stierf kinderloos.

 

Pier was weduwnaar van Anna Sybrantsdr van Roorda, overleden v 1550, dochter van Sybrant van Roorda en Haring Heresdr van Hottinga.

 

4 Pieter Aggema van Walta, volgt onder III-b.

 

5 Ynts van Aggema.

 

Ynts was gehuwd (1) met Feye van Goslinga, zoon van Feye van Goslinga en Jens Tjepckesdr van Sjoorda.

Ynts was gehuwd (2) met Worp van Tjaerda, geboren 4 feb 1534 ,(volgens HvR op 4-2-1535), overleden n 1575, zoon van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

 

Zijn huwelijk was kinderloos.

Hij woonde op Tjaerdastate en wordt nog genoemd in 1575.

 

 

6 Syt van Aggema, overleden 4 feb 1587, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Recesboek IDA d.d.1570:genoemd met haar broer Alef.

Zij wordt op 18-3-1577 genoemd te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Haar naam en die van haar broer Alef op een zerk te Witmarsum.

 

Syt was gehuwd met Feije Ballingh.

 

 

III-a Syds van Aggema, overleden 18 jul 1588, begraven Britswerd ,grafschrift, zoon van Pieter Aggema van Walta (II) en Jets Sydsdr van Eminga.

 

Als Sixtus Aggama op 11-6-1555 student te Keulen.

 

Syds was gehuwd met Ath Ulckesdr Douma van Oenema, overleden 13 dec 1573, begraven Britswerd ,grafschrift, dochter van Ulcke Douma van Oenema en Auck van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ath Sydsdr van Aggema, geboren 1573, overleden 16 mei 1619 ,46 jaar, begraven Schettens ,grafschrift.

 

Ath was gehuwd met Sybren van Osinga, geboren 1563, overleden 4 nov 1623 *,60 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Jancke van Osinga en Tjemck van Humalda.

 

Sybren was grietman van Wonseradeel.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Sybren was later gehuwd met Luts van Scheltema, ,ook Lucia, afkomstig uit Bornwerd, dochter van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

 

III-b Pieter Aggema van Walta, overleden 26 jun 1601 *, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Pieter Aggema van Walta (II) en Jets Sydsdr van Eminga.

 

Als Petrus Aggama in nov 1557 student te Keulen en op 13-12-1560 student te Orleans.

 

Pieter was gehuwd met Eelck Minnesdr van Eminga, overleden 13 mrt 1634, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Minne Minnes van Eminga en Frouck Gerritsdr van Wytsma.

 

WON 114-22 d.d.8-4-1616:inventarisatie en scheiding/deling ten sterfhuize van Pytter van Aggema, overleden te Witmarsum.

De weduwe is Eelck van Eminga en de kinderen zijn o.a. de jonge Pytter en Aleph van Aggema (als student te Doornik).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jets Aggema van Walta, geboren 1600, overleden 22 apr 1610, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Jong overleden,ongeveer 10 jaar oud.

 

 

2 Alef Aggema van Walta, volgt onder IV.

 

3 Pieter Aggema van Walta.

 

Ongehuwd overleden,ongeveer 40 jaar.

 

 

 

IV Alef Aggema van Walta, overleden 1690/1691, zoon van Pieter Aggema van Walta (III-b) en Eelck Minnesdr van Eminga.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Witmarsum.

Hij testeerde als een zieke Adolphus Johannes van Aggema op 20-1-1690 te Bolsward (EEE5-335).

Hette Reinalda, bode bij het Hof, compareerde daar op 25-6-1691 om het testament te laten registreren (reg.datum 26-6-1691).

Naast legaten zijn de dochters Catharina, Hecta Catharina en Teeckle Maria erfgenaam, ieder voor een derde deel.

 

 

Alef is getrouwd Franeker 7 jun 1628 ,voor het gerecht, met Catharina van Eminga, overleden 1675, dochter van Pybe van Eminga en Perck van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pieter van Aggema, geboren 1633, overleden 10 apr 1685 ,52 jaar, begraven Witmarsum ,rouwbord.

 

Pieter was gehuwd met Mary Pybesdr van Wytsma, dochter van Pybe van Wytsma en Teth Jarges.

 

Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen of overleden voor 20-1-1690.

 

2 Electa Catharina van Aggema, geboren 1639 ?, overleden 21 feb 1693, begraven Witmarsum ,rouwbord.

 

In 1687 bij huwelijk afkomstig uit Witmarsum.

Op 20-1-1690 woonde zij als vrouw van Adolph Sixtus Clant te Witmarsum.

Zij testeerde met zuster Catharina in 1690 (EEE5-343).

 

Electa is in ondertrouw gegaan Bolsward 16 jul 1687 ,voor het gerecht, en getrouwd Witmarsum 31 jul 1687 met Adolphus Sixtus van Clant.

 

3 Catharina van Aggema, afkomstig uit Witmarsum in 1662, geboren 28 apr 1643, overleden 20 mrt 1708.

 

Catharina is getrouwd Leeuwarden 11 jan 1662 ,voor het gerecht, met Jan van Loo, afkomstig uit Wanswerd in 1662, geboren 1627, overleden voor 20-1-1690, zoon van Boudewijn van Loo en Catharina van Wissema.

 

Op 20-1-1690 woonde Catharina als weduwe Loo te Birdaard.

Catharina testeerde met haar zuster Electa in 1690 (EEE5-343).

Jan van Loo in 1662 kapitein in het leger als Johan Eminga van Loo.

 

 

4 Thecla Maria van Aggema, afkomstig uit Witmarsum in 1697, overleden na 1728.

 

Thecla is getrouwd in Wonseradeel 4 jul 1689 ,gerecht (1) met Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk, overleden 1689/1690, zoon van Lolle van Ockinga en Luts Mary Bockesdr van Sternsee.

 

Lodewijk van Ockinga was luitenant in het leger.

Teeckle Maria is op 20-1-1690 weduwe van wijlen Lodewijk van Ockinga.

 

Thecla is getrouwd in Wonseradeel 13 mrt 1697 ,voor het gerecht, (2) met Wybrandus de Laignier, afkomstig uit Leeuwarden in 1697.

 

5 Sybrant Albertus van Aggema, overleden Witmarsum 29 sep 1698 (?), vermoedelijk overleden voor 20-1-1690.

 

6 Frouck van Aggema, vermoedelijk jong overleden

 

7 Jetske van Aggema, afkomstig uit Witmarsum in 1665, overleden voor 20-1-1690.

 

Jetske is getrouwd in Wonseradeel 23 dec 1665 ,voor het gerecht, met Roelof van Clant, afkomstig uit Groningerland in 1665.

 

8 Eelck van Aggema, vermoedelijk jong overleden.

 

9 Pybe van Aggema, overleden 1666, begraven Witmarsum ,rouwbord.

 

10 Sixtus van Aggema, geboren 1639/1640, overleden 16 mrt 1660, 20 jaar, begraven Mechelen, grafschrift.