Genealogie van de geslachten Albada (adel en niet-adel)

 

                                                                        

 

                                    Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

     A-I Agge Ruurds van Albada.

 

Hij zou in 1382 genoemd zijn op Albadastins te Goėnga.

Zie verder GJB 1997-164.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Ruurd Agges van Albada, volgt onder A-II-a.

 

           2   Here Agges van Albada, volgt onder A-II-b.

 

 

A-II-a Ruurd Agges van Albada, overleden Goėnga 1423, zoon van waarschijnlijk Agge Ruurds van Albada (A-I).

 

Genoemd te Goėnga.

Zie verder GJB 1997-164,165.

 

Ruurd was gehuwd met  Magdalena van Sjaerda, overleden 1424, dochter van Douwe van Sjaerda, ,later Sicke en Catharina van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ansck Ruurdsdr van Albada.

 

Ansck was gehuwd met Schelte van Scheltinga.

 

Hij woonde te Huizum.

Zie GJB 1997-165.

 

 

           2   Wick Ruurdsdr van Albada.

 

Zie voor haar GJB 1997-165.

 

Wick was gehuwd met Hette van Dekema, overleden 1463, zoon van Juw Hettes van Dekema en N. Ruurdsdr van Rotterda.

 

Hij woonde als Schieringer te Weidum (zie ook GJB 1997-165 en 179).

Uit een overeenkomst uit 1448 blijkt dat Hette trouwde met Wick van Albada.

OFO-I-116 d.d.1-5-1450:Hetta Dekama koopt een steed van Thiard Poepkama (zie ook T327-1407).

OFO-I-126 d.d.11-8-1451:Hetta Dekama bij de zoenlieden in een geschil.

OFO-I-149 d.d.1-8-1457:alle rechten op Dekemastate te Weidum worden overgedragen aan Hette en zijn nakomelingen door Gaats Watzesdr van Dekema en haar man Bocke van Harinxma.

GEN 742:op 11-10-1463 worden Haringh Donia,Hetto Deeckama van Weydum en Oene Oenema bij het clooster Aelsum (onder Akkrum) door Jancke Douma en de vetkopers verslagen.

 

 

           3   Sicke Ruurds van Albada, volgt onder A-III.

 

 

  A-III Sicke Ruurds van Albada, overleden Goėnga 21 jan 1426, begraven aldaar, zoon van Ruurd Agges van Albada (A-II-a) en Magdalena van Sjaerda.

 

Zie GJB 1997-165.

 

Sicke was gehuwd met  Catharina van Poppinga, ,ook Popma, afkomstig uit Poppingawier, overleden 3 feb 1432, begraven Deersum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agge Sickes van Albada, volgt onder A-IV-a.

 

           2   waarschijnlijk Both Sickesdr van Albada.

 

Volgens SFA.

 

Both was waarschijnlijk gehuwd met Aucke van Bonninga, waarschijnlijk zoon van Hille van Bonninga en Jets Wybesdr van Minnema.

 

           3   Ruurd Sickes van Albada, overleden n 1448.

 

           4   misschien Aesge van Albada, volgt onder A-IV-b.

 

 

A-IV-a             Agge Sickes van Albada, overleden 1462, zoon van Sicke Ruurds van Albada (A-III) en Catharina van Poppinga, ,ook Popma.

 

Zie GJB 1997-166.

 

Agge was gehuwd met  Sjouck Ruurdsdr van Roorda, overleden 1469, dochter van Ruurd Ruurds van Roorda en Tjets Taeckesdr van Regnalda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd Agges van Albada, overleden 1508.

 

Hij wordt niet genoemd bij de Friese adel in 1505.

Zie verder GJB 1997-167 en 184.

Van hem zou als kleinzoon afstammen Ruurd Albada,in 1572 schoolmeester en organist te Stiens en overleden in 1594.

Dit bleek niet waar te zijn; schoolmeester Ruurd maakte zijn eigen verzonnen stamboom.

 

Ruurd was gehuwd met Fed Tjebbesdr van Donia, overleden 1535, dochter van Tjebbe van Donia en Womck van Unia.

 

           2   Aesge Agges van Albada, volgt onder A-V-a.

 

           3   misschien Sicke Agges, overleden na 1481.

 

Als zodanig genoemd zonder toevoeging Albada in GPCV d.d.2-4-1481.

 

 

 

A-V-a Aesge Agges van Albada,  zoon van Agge Sickes van Albada (A-IV-a) en Sjouck Ruurdsdr van Roorda.

 

Aesge woonde op Albadastate te Goėnga (SFA).

 

Aesge was gehuwd met  N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Agge Aesges van Albada.

 

2  Beatrix Aesgedr van Albada

            

Beatrix was getrouwd met Hoyte Elings van Elingha

 

                Hoyte woonde met zijn vrouw op Albadastate te Goėnga.

Hij wordt in het Burmaniaboek Hotze Marshorne genoemd en zijn zoon Eling Hotzes.

 

3  Pieter van Albada

 

4  Jel van Albada

 

5  N. Aesgedr van Albada,  volgt onder A-VI-a

 

           6   misschien Sicke Aesges van Albada, afkomstig uit Bolsward, volgt onder A-VI-b

 

 

A-VI-a  N. Aesgesdr van Albada

 

Zij was getrouwd met  Aesge N.

 

Hij was boer op Speer bij Gauw.

 

Uit dat huwelijk:

 

1.  Sicke Aesges Albada,  overleden in of kort voor 1646, volgt onder A-VII-a

 

         

A-VI-b Sicke Aesges van Albada, overleden 1580, misschien zoon van Aesge Agges van Albada (A-V-a) en N.N..

 

In 1551 te Sybrandaburen, in 1552 te Gauw (GJB 2011-171).

In 1566 plaatsvervangend grietman van Wymbritseradeel en in 1573 daar dijkgraaf (GJB 2011-171).

Genoemd bij HvF 16689-545 d.d. 1547 en bij HvF 16694-74 d.d.1569 (als dijkgraaf van Wymbritseradeel).

In 1580 uit Bolsward met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

 

Sicke was gehuwd met  Maria Idsdr, overleden 1580,  dochter van Ids Lyckles en Ebel Ulbes

 

Ids Lyckles uit Gaasterland is bij RvA 1511 gegoed te Hemelum en huurt een sate te Nijland (GJB 2011-171).

Bij RvA 1540 is hij eigenaar te Wirdum (in 1511 Aytta-bezit).

Behalve dochter Maria hadden Ids en Lyckle een zoon Hille Ydtsz, overleden in 1591 (zie voor hem GJB 2011-171).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aesge Sickes van Albada, overleden na 1612

 

Aesge was getrouwd met Beyts Cornelisdr, overleden na 1612

 

P.I.1578: Aesge Sickez te Bolsward aangeslagen voor 6 cg.

In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

In 1595 kopen Aesge Sickez Albada en Beyts Cornelisdr land te Exmorra (GJB 2011-171).

In 1606/1607 woont hij te Sybrandaburen en in 1612 woont hij met zijn vrouw in Sneek en verkopen zij een huis in Bolsward (GJB 2011-172)

 

2. Ids Sickes van Albada, volgt onder A-VII-b

 

3. Ebel Sickesdr van Albada

 

Ebel was getrouwd met Sabinus Womelius (Stapert), burgemeester van Sneek

 

 

 

A-VII-a Sicke Aesges Albada,  overleden in of kort voor 1646.

 

Met zijn eerste vrouw wonend op Speers bij Gauw en genoemd te Sybrandaburen in 1622 en te Gauw in 1624.

Hij was bijzitter van Wynbritseradeel..

Voor hem en zijn eerste vrouw zie GJB 1979-20.

 

Sicke trouwde omstreeks 1615 met 1) Jouwer Andringa,  overleden 1624/1628, dochter van Wopcke Andringa en  Tiam Sybrens Adama.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.  Aesge Albada

 

Aesge trouwde met Jets Juwsdr

Aesge was boer te Burgwerd.

WYM 47-329v: Aesge en Jets als erfgenamen van Juw Foppes.

 

2.  Rixt Albada

 

Rixt trouwde met Mr.Saecke van Elingha, advocaat.

 

3.  Sybren Albada

 

Hij is jong overleden.

 

Sicke trouwde 1629, 3 e pr. gerecht Rauwerderhem 2-2-1629, met  Antje Jelckesdr Hobma

 

Uit dit huwelijk:

 

4. Sybrant Albada

 

Sybrant had uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw 5 kinderen n.l. Jouwerke, Tjamck, Anna ,Schelte en Wybe.

 

5. Christina Albada

 

Christina trouwde in juni 1656 te IJlst met Anthonius van Hettinga.

Zij woonden op Speers bij Gauw.

 

 

 

A-VII-b Ids Sickes van Albada,  overleden Sneek voor 1589

 

Als Edzardus Sixti Albada op 17-4-1567 student te Keulen.

In 1580 met zijn vrouw in ballingschap (C.E.).

Eind  februari 1589  vindt te Sneek inventarisatie plaats van het sterfhuis van Riemcke Jongma, weduwe van Ids Albada op verzoek van  mr. Hidde Folsgare, curator over het enig kind Ids van Albada (GJB 2011-172).

 

Ids was getrouwd met Riemcke Jongma, overleden Sneek 1588/1589.

 

Uit dit huwelijk:

            

           1   Ids  van Albada, ,ook Edzart, overleden sep 1637.

 

In 1604 is zijn oom Aesge Sickes Albada zijn curator bij een proces tegen de voogden van het weeshuis te Sneek  (HvF 16706-374).

Hij woonde in Sneek en is overleden zonder kinderen.

 

Genoemd bij HvF d.d.15-7-1620.

 

Ids was gehuwd met Tjets van Aysma, overleden voor 1633, dochter van Hessel van Aysma en Catharina van Aesgema.

 

 

 

 

 

 

 

 

A-IV-b Aesge van Albada, misschien zoon van Sicke Ruurds van Albada (A-III) en Catharina van Poppinga, ,ook Popma.

 

Volgens SFA

 

Aesge was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   waarschijnlijk Hessel Aesges van Albada, volgt onder A-V-b.

 

 

A-V-b Hessel Aesges van Albada, waarschijnlijk zoon van Aesge van Albada (A-IV-b) en N.N..

 

Volgens SFA.

 

Hessel was gehuwd met  Jouck Broersdr van Bonninga, dochter van Broer van Bonninga en Ath van Reynarda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ath van Albada.

 

Volgens SFA en Gen. Ayttana.

 

Ath was gehuwd met Thomas van der Heyden.

 

 

A-II-b Here Agges van Albada, zoon van waarschijnlijk Agge Ruurds van Albada (A-I).

 

Zie GJB 1997-164.

 

Here was gehuwd met  N.N., Jongema ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   His Heresdr van Albada, overleden 1469, begraven Burgwerd.

 

Zie ook GJB 1997-164.

 

His was gehuwd met Lolle Epes van Ockinga, overleden 1466, begraven Burgwerd, zoon van Epe Lolles van Ockinga en Tryn Hesselsdr van Foppinga.

 

OFO I-99 d.d.28-10-1447:hij heeft een geschil met de Harinxma's.

In 1447 zoenman voor Hessel van Albada.In 1452 met zijn vrouw in het testament van Bauck Hesselswyf.

In 1456 met zijn vrouw in het testament van Gerlant van Ockinga.Zie GJB 1997-164,171.

 

 

 

 

 

     B-I Hessel Doytzes van Albada, overleden n 1447.

 

OFO-I-99 d.d.28-10-1447:Hij is met zijn zoons betrokken bij een geschil met de Harinxma's en volgens deze zoenbrief uit 1447 heeft hij als zoons Doyka/Doytha en Syeert. Zie ook T323-2743.

Misschien was hij getrouwd met een Bauck,die in 1452 testeerde.Zie verder GJB 1995-170,171.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Doytze van Albada, volgt onder B-II.

 

           2   Sierd van Albada, genoemd in 1447.

 

 

   B-II Doytze van Albada, overleden n 1466, zoon van Hessel Doytzes van Albada (B-I).

 

Als Vetkoper is hij hoofdeling te Irnsum.

Genoemd met zoon Lieuwe in GPCV I d.d.april 1463.

OFO II-58 d.d.12-10-1463:hij sluit met zijn zoon Lieuwe en de Harinxma's een verbond tot wederhulp.

Hij testeerde op 6-5-1466 te Sneek als Doitze Albada (F.T.24).Hij wil in Sneek begraven worden.

Zijn vrouw en 4 kinderen worden in het testament genoemd,maar dochter Tieth niet.

Volgens het stamboek F.A. zou hij een zoon zijn van Ruurd van Albada,maar dat deugt niet.Zie verder voor hem en zijn vrouw GJB 1997-172.

 

Doytze was gehuwd met  Saepck Douwesdr van Douma, dochter van Douwe van Douma en Foeck van Fockema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck Doitzes van Albada, ,ook Helbada, volgt onder B-III.

 

           2   waarschijnlijk Tieth van Albada, overleden v 1491.

 

Met haar man genoemd in 1463.Niet vermeld in het testament van haar mogelijke vader.Zie ook GJB 1997-166 en 173.

 

Tieth was gehuwd met Agge van Donia, overleden 1491, zoon van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Hij woonde in 1458 in Sloten en wordt genoemd in OFO I-135 d.d.16-12-1453.

Later woonde hij in 1459 te Akmarijp,in 1465 te Sybrandaburen en in 1468 te Irnsum.

Met zijn broers genoemd in GPCV I d.d.april 1463 en ook in OFO II-58 d.d.12-10-1463 bij een verbond tot wederhulp met de Albada's.

Hij tekent in 1487 een verbond tussen de steden en delen van Westergo.

Zie ook GJB 1977-29 en GJB 1997-173.

 

 

           3   Lieuwe Doitzes van Albada, overleden n 12 okt 1463.

 

Met zijn vader genoemd in OFO II-58 d.d.12-10-1463.

 

 

           4   Syt Doitzesdr van Albada, genoemd in 1466

 

           5   Hylck Doitzesdr van Albada, genoemd in 1466

Hylck was gehuwd met Doede N..

 

 

  B-III Rienck Doitzes van Albada, ,ook Helbada, overleden n 1481, zoon van Doytze van Albada (B-II) en Saepck Douwesdr van Douma.

 

Te Akkrum en Flansum bij Rauwerd.

Genoemd in GPCV d.d.12-6-1474.

Ook genoemd in OFO I-249,266 d.d.13-6-1474,8-4-1477 en 1481.

Zie verder GJB 1997-174.

 

Rienck was gehuwd (1) met  Sjouck Fercksdr van Hemricksende, overleden n 1452, dochter van Ferck Folckerts van Aytta en Syts Buchodr van Hemricksein.

 

Zie GJB 2002-92 onder 217679 en GJB 1997-195,noot 128.

 

Sjouck was weduwe van Jarich Wybes van Jelckema, overleden n 1452.

 

Uit het  huwelijk van Rienck en Sjouck:

 

           1   Jel Riencksdr van Albada, overleden 1527/1538.

 

Met haar man Hessel woonde zij op Albadastate te Goėnga.

Dochter Anna en 2 achterkleindochters Tryn en Jel noemden zich daarom Albada.

Onze Jel wordt bij R.v.A.1511 vermeld als Jel Hessel Jongama weduwe met bezit o.a. ook te Bozum.

Zie ook GJB 1997-174/175.

 

Jel was gehuwd (1) met Hessel Keimpes van Jongema, overleden Franeker 16 jul 1500 *, zoon van Keimpe Aedes van Jongema en Jel Bockesdr van Harinxma.

 

Op Albadastate te Goėnga.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd met zijn broer Eda.

Pax-197 d.d.25-7-1496:hij zegelt met zijn broer Agge en namens broer Hette het verbond van Westergo met Groningen.

?Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker in 1500.

Zie voor hem en zijn vrouw ook GJB 1997-174.

 

Jel was gehuwd (2) met Otto Pieters, overleden 1527/1538.

 

Bij trouwen was hij weduwnaar van Joest (zij was weduwe van Pier Sytzes).

Hij woonde in 1511 met Jel op Albadastate te Goėnga.

 

 

Rienck had een buitenechtelijke relatie (2) met  N.N..

 

Uit deze relatie:

 

           2   Haye Riencks van Albada.

 

Genoemd in OFO I-362 d.d.20-7-1488 als de zwager van Wybe Jarichs.

Haye woonde in 1491 in Rauwerd en wordt dan in OFO I-388 genoemd bij de zoenlieden.

Zie ook GJB 1997-174.

 

Haye was gehuwd met Syts van Jelckema, dochter van Jarich Wybes van Jelckema en Sjouck Fercksdr van Hemricksende.

 

 

 

 

     C-I Hette van Heslinga, overleden v 1483, zoon van Botte van Heslinga en Renck N..

 

Hij wordt genoemd in 1446,1462 en 1473.Zie GJB 1997-181 e.v.

 

Hette was gehuwd met  Syth van Sythjema, overleden 1507, begraven Poppingawier.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe Hettes van Albada, volgt onder C-II.

 

           2   Botte Hettes van Heslinga, overleden n 1525.

 

Hij tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.44) en ook voor zijn broers Pybe en Lieuwe (nrs.45 en 46).

OFO IV-152 d.d.6-5-1506:hij verkoopt goed te Poppingawier aan Peter van Cammingha.

Zie verder GJB 1997-182.

 

 

           3   Jildu Hettesdr van Albada, afkomstig uit Poppingawier.

 

Jildu was gehuwd met Botte van Jarla, overleden 1510, zoon van Minne van Jarla en Doedt van Offinga.

 

Op 9-7-1504 tekent Botte Jaerla de reversaalbrief (nr.160).

Op 5-1-1505 staat Botte Jaerla op de lijst van edelen uit Tietjerksteradeel.

OFO III-32 :hij wordt genoemd in het register van politieovertredingen (1502/1504).

 

 

           4   Pybe Hettes van Heslinga, overleden n 1511.

 

Op 9-7-1504 tekent zijn broer Botte voor hem de reversaalbrief (nr.45).

Zie GJB 1997-182.

 

 

           5   Ritske Hettes van Heslinga.

 

           6   His Hettesdr van Albada, overleden n 1536.

 

Zie GJB 1997-182.

 

His was gehuwd met Wybe Sybrens van Wybranda, overleden n 9 aug 1535 ?.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Wybrandastate te Schraard.

Hij wordt daar genoemd in 1484 (OFO III-17).

Pax-168 d.d.8-7-1496:hij gaat namens Schraard akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Vermoedelijk nog genoemd in OFO II-367 d.d.9-8-1535:Wibe Sybrens te Franeker verkoopt land aan Ruurd Roorda en zijn vrouw.

 

 

           7   waarschijnlijk Eelck Hettes van Heslinga, ,ongehuwd.

 

 

   C-II Lieuwe Hettes van Albada, overleden 10 dec 1543, begraven Poppingawier ,grafschrift, zoon van Hette van Heslinga (C-I) en Syth van Sythjema.

 

Op 9-7-1504 tekent zijn broer Botte voor hem de reversaalbrief (Lieuwe als nr.46).

Hij woonde op Albadastate/Doumastate te Poppingawier en was grietman van Rauwerderhem in 1513,1526,1531 en 1539 (OFO IV-28,218,251,259,266) en vermoedelijk tot zijn overlijden in 1543.

HvF 16687-61 d.d.1528 en HvF 16689 d.d.9-9-1542: Lieuwe Hettes Albada (in 1528 als grietman Rauwerderhem).

OFO IV-265 d.d.september 1538:met zijn vrouw en zwagers genoemd bij de verdeling van land bij Genum.

Zie verder GJB 1997-182 en GJB 1999-204.

 

Lieuwe is getrouwd 1507 met  Frouck van Roorda, afkomstig uit Genum, geboren ± 1474, overleden 1 jan 1544 ,ongeveer 70 jaar, begraven Poppingawier ,grafschrift, dochter van Wybren van Roorda en Auck van Herwey.

 

Bij RvA 1511 met bezit te Genum.

OFO IV-205 d.d.31-3-1511:haar zwager Pybe Hettes is bij de zoenlieden inzake een geschil tussen haar en haar broers Feye en Syds betreffende de erfenis van hun vader.

Zie ook GJB 1997-182.

 

Frouck is eerder getrouwd 1504 met Wopcke van Jarla, overleden 1505, waarschijnlijk zoon van Rienck van Jarla en Doedt Ndr.

 

Uit het huwelijk van Lieuwe en Frouck:

 

           1   Hette Lieuwes van Albada, geboren ± 1516, volgt onder C-III-a.

 

           2   Wopcke van Albada, volgt onder C-III-b.

 

           3   Wybren van Albada, overleden  Rauwerd 6 mei 1576, begraven Rauwerd, grafschrift.

 

Als Wibrandus Leonis Albada op 13-4-1530 student te Leuven.

Pastoor te Dronrijp en Rauwerd.

Hij maakte op 5-4-1550 met zijn broer Wopcke een wederkerig testament.

Genoemd als Mr.Wybrant Albada bij HvF 16691-148 d.d.4-2-1556, HvF 16692-180 d.d.2-5-1561,HvF 16692-274 d.d.1562, HvF 16693-447 d.d.1568,HvF 16694-99 d.d.1569 (als pastoor te Rauwerd).

Zie ook GJB 1997-183 en GJB 1999-204.

 

 

           4   Dorothea van Albada, overleden 26 feb 1552.

 

Doutien van Albada, getrouwd met Gerrit van Wytsma, genoemd bij HvF 16706 d.d.16-9-1602.

 

Dorothea was gehuwd met Gerrit Oenes van Wytsma, overleden 9 sep 1555, zoon van Oene van Wytsma en Frouck Gerritsdr van Oenema.

 

Gerrit woonde te Birdaard op Wytsmastate.

 

 

           5   Syts van Albada, overleden 21 mei 1607 *, begraven Goutum 25 mei 1607.

 

Begijn in het klooster Bethlehem.

HvF 16703-312 d.d.7-7-1589: Syts Albada te Goutum.

HvF 16706 d.d.16-9-1602: zij wordt genoemd als tante van de kinderen van haar zuster Dorothea en Gerrit van Wytsma.

HvF 16707 d.d.7-2-1605: Andries van Albada contra o.a. Sytske van Albada.

 

 

 

C-III-a             Hette Lieuwes van Albada, geboren ± 1516, overleden Steenwijk 17 feb 1587 ,71 jaar, begraven aldaar ,herbegraven Poppingawier,grafschrift, zoon van Lieuwe Hettes van Albada (C-II) en Frouck van Roorda.

 

Grietman van Rauwerderhem 1543/1578.

Hij was in 1580 balling buiten Friesland (C.E.).

Hij testeerde 15-3-1580.

Genoemd als grietman van Rauwerderhem bij HvF 16690-68 d.d.1550, HvF 16690-145 d.d.7-4-1551,HvF 16690-183 d.d.1-10-1551, HvF 16691-90 d.d.8-5-1555, HvF 16691-173 d.d.1558,HvF 16692-504 d.d.1564 en verder HvF 16699-35 d.d.1581 en HvF 16702-213 d.d.1587 inzake zijn geconfisceerde goederen.

Zie verder GJB 1997-183 en GJB 1999-200.

 

Hette was gehuwd met  Tjets Jellesdr, geboren ± 1537, overleden 22 okt 1607 ,70 jaar.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter van Albada, geboren ± 1562, volgt onder C-IV-a.

 

           2   Maria Hettesdr van Albada, afkomstig uit Poppingawier in 1595, geboren ± 1566, overleden 11 okt 1612 ,46 jaar, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Zij trouwde in Rauwerderhem ten huize van grietman Sierck van Bootsma en haar curator Andries van Albada was getuige.

Zie ook GJB 1997-183.

 

Maria is getrouwd in Rauwerderhem 4 jul 1595 met Sierck van Donia, afkomstig uit Oosterend in 1595, geboren 2 feb 1557, overleden 30 jan 1616 *, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia en His Elingsdr.

 

De 3e proclamatie van zijn huwelijk vond plaats op 3-7-1595 in Hennaarderadeel.

HEN-K10 d.d.20-12-1615:proclamatie van de ondertrouw van Sierck van Donia van Oosterend en Ulck Fredericksdr van Roorda van Idskenhuizen bij het gerecht van Hennaarderadeel.

Ook volgens het "Dootboeck" was hij bij overlijden in ondertrouw met Ulck van Roorda en werd in 1616 behalve hijzelf ook een dochtertje van hem begraven in Oosterend.

Hij liet Doniastate te Oosterend na aan zijn oomzegger Hector.

 

 

           3   Christina Hettesdr van Albada, geboren ± 1569, overleden 5 mrt 1613 ,44 jaar.

 

Zij trouwde tegen de wil van haar moeder en kreeg daarom slechts de legitieme portie uit de erfenis van haar vader.

 

Christina is getrouwd ± 1595 met Jelle Greolts Hobbema.

 

Hun zoon Hette (Hector) Hobbema trouwde met Tjalck van Hoytema. In 1640 zijn zij mede-eigenaar van Itsma of Albada, stem 14 Terzool, voorheen bezit van zijn ouders.

 

           4   Lieuwe van Albada, afkomstig uit Poppingawier in 1599, geboren ± 1578, overleden 1622.

 

Bij het huwelijk in 1599 waren als getuigen aanwezig Tjets van Albada,moeder van de bruidegom en His van Bootsma,moeder van de bruid.

Zie GJB 1997-183.

 

Lieuwe is getrouwd Poppingawier 25 dec 1599 met Wilsck van Glins, afkomstig uit Rauwerd in 1599, overleden n 21 nov 1653, dochter van Taecke van Glins en His Abbesdr van Bootsma.

 

Zij testeerde met haar tweede man op 21-11-1653 (EEE1-212v/214v,registratie 30-7-1655 door Dr.Hanso Moll).Erfgenaam is Taco van Glins,zoon van haar overleden broer Abbe.

 

Wilsck was later gehuwd met Hans Moll, overleden n 30 jul 1655.

 

           5   Pybe van Albada, geboren ± 1580, volgt onder C-IV-b.

 

 

C-IV-a             Pieter van Albada, geboren ± 1562, overleden 12 dec 1623 ,61 jaar, zoon van Hette Lieuwes van Albada (C-III-a) en Tjets Jellesdr.

 

Hij wordt in 1580 vermeld met zijn vader als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij woonde in 1610 met zijn vrouw in Sneek.

Zie verder GJB 1997-183.

 

Pieter was gehuwd met  Sophia van Essen, overleden 6 dec 1641, dochter van  Jan van Essen en Margrieta van Stakebrandt.

 

Zie N.L.37-402 (1919).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hector van Albada, geboren ± 1587, volgt onder C-V-a.

 

 

C-V-a Hector van Albada, geboren ± 1587, overleden 2 dec 1640 ,53 jaar, zoon van Pieter van Albada (C-IV-a) en Sophia van Essen.

 

Hector is getrouwd Sneek  30 jan 1619 met  Maycke Broersdr van Hoytema, overleden n 20 april 1642, dochter van Broer van Hoytema en Claer van Sickinga.

 

Zij kwam in 1603 uit Sneek. Bij de 3e proclamatie op 16-12-1603 van haar eerste huwelijk met Dr.Hector van Rheen werd dit huwelijk “gespierd”.

Zij trouwde alsnog met hem op 9-3-1604 te Sneek.

 

SNE 152 d.d.30-9-1619: Maria is hertrouwd met Hector Johannes Albada;als curator voor de kinderen uit eerste huwelijk wordt benoemd Dr.Hector Meinsma; de kinderen zijn Ambrosius,Fredericus/Lolcke en Claercke resp.13,11 en 9 jaar;op 28-10-1619 wordt haar tweede man Hector van Albada hun curator.

HvF 16793 d.d.20-4-1642: Maria van Hoytema als weduwe van Hector van Albada.

 

Uit het huwelijk van Hector en Maycke:

 

1         Margrieth van Albada,

 

Zij vertrok naar Roermond (zie GJB 1972-22).

       

 Margrieth was gehuwd met 1) N.Bassum

 

         Margrieth is getrouwd 7juni 1648  met 2) Gerardus van Soutelande  gedoopt Roermond 15 juni 1611, overleden 1688.

 

2         Hette van Albada,

 

Als Hector ab Albada op 15-12-1637 student te Leuven.

 

3         Pieter van Albada,

 

 

4         Gaetze van Albada

 

Als Gaius Albada op 7-1-1647 student te Leuven.

 

 

        5      Idzerd Josephus van Albada, geboren 1619, overleden 1665        .

 

          Als Idzardus Albada op 11-1-1646 student te Leuven.

           Idzerd vertrok naar Roermond, trouwde daar en had uit zijn huwelijk 5 kinderen.

                             Hij werd heer van Liessel (zie Mr.Belonje in GJB 1972-22/24).

 

                   Idzerd was gehuwd met Maria Elisabeth van Soutelande,  geboren rond 1635, overleden 1675, dochter van Gerard van Soutelande en Catharina van der Hooch

 

            Ui t dit huwelijk:

               

a)       Maria Christina van Albada, gedoopt Roermond 25 jan 1659

 

b)       Johannes Egidius van Albada, geboren te Liessel

 

c)       Hector Johannes van Albada,  geboren te Liessel

 

d)       Sophia Elisabeth van Albada,  geboren te Liessel

 

e)       Petrus Ludovicus van Albada,  geboren te Liessel, overleden 1 sep 1739.

 

       

 

         

C-IV-b Pybe van Albada, geboren ± 1580, overleden 1642 ,na 24-8-1642, zoon van Hette Lieuwes van Albada (C-III-a) en Tjets Jellesdr.

 

Als zijn vader in 1580 testeert moet hij nog geboren worden.

Hijzelf testeerde op 24-8-1642 (T323-25).Voor zijn begrafenis zie T342-05 nr.37.

Omstreeks 1600 studeerde hij in het buitenland.

In 1618 was hij erfgenaam van zijn neef Andries van Albada.

Andries en Pybe deden aan familie-onderzoek.Zie ook GJB 1997-183.

 

Pybe is getrouwd 2 feb 1605 met  Sjouck Oenesdr van Wytsma, geboren ± 1574, overleden 10 aug 1623 ,49 jaar, begraven Leeuwarden,Oldehove 15 aug 1623*, dochter van Oene van Wytsma en Doedt Siercksdr van Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hette van Albada, ,later Andries, geboren 2 nov 1605, overleden 5 mei 1630.

 

Als Hector (Andreae) ab Albada op 27-5-1625 student te Leiden.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Wopcke van Albada, geboren 27 jan 1607, overleden 1673 ,ruim 66 jaar.

 

           3   Tjets van Albada, ,ook Dorothea, geboren ± 1609.

 

           4   Sierck van Albada, geboren ± 1611.

 

           5   Doedt van Albada, geboren 1613, overleden 1614.

 

           6   Oene Andries van Albada, geboren ± 1610, volgt onder C-V-b.

 

           7   Doedt van Albada, geboren 1617, overleden 1618.

 

 

C-V-b Oene Andries van Albada, geboren ± 1610, overleden 15 nov 1658, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Pybe van Albada (C-IV-b) en Sjouck Oenesdr van Wytsma.

 

Als Onesimus ab Albada op 27-5-1625 student te Leiden.

Hij woonde met zijn vrouw te Terkaple op het bezit van haar grootvader.

 

Oene is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 7 sep 1641 en getrouwd aldaar 20 sep 1641 met  Elisabeth Roorda de Borghreef , geboren Terkaple 14 juni 1626, dochter van Douwe Roorda de Borghreef en Womck van Unia.

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Philippus van Albada, ,Pybe, geboren ± 1644, volgt onder C-VI.

 

           2   Allegonda Sophia van Albada, overleden 20 nov 1672.

 

           3   Gerbrandus Hector van Albada.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

 

   C-VI Philippus van Albada, ,Pybe, geboren ± 1644, overleden 2 feb 1715 ,71 jaar, zoon van Oene Andries van Albada (C-V-b) en Elisabeth Roorda de Borghreef.

 

Philippus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 april 1686, en getrouwd 1686, att.Leeuwarden 30 april 1686, met  Maria Eleonora Murray, geboren ± 1653, overleden 22 mrt 1709 ,56 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oene Andries van Albada,  geboren ± 1686, overleden 1733 ,47 jaar.

 

Oene is getrouwd in Utingeradeel 1716 met Anna Catharina van Geismar, afkomstig uit Anholt in 1716, overleden dec 1778.

 

 

C-III-b             Wopcke van Albada, overleden n 1587, zoon van Lieuwe Hettes van Albada (C-II) en Frouck van Roorda.

 

Pastoor te Poppingawier,later prebendaris te Bozum.

Hij maakte op 5-4-1550 met zijn broer Wybren een wederkerig testament en testeerde zelf op 7-12-1586.

Als heer Wopcko Albada genoemd bij HvF 16690-131 d.d.1551,HvF 16691-102 d.d.22-11-1556 (prebendarius te Bozum), HvF 16692-118 d.d.1560 (volmacht van Bozum), HvF 16692-179 d.d.1561 (als deken van de “Winsumer zinstoel”), HvF 16693-455 d.d.9-10-1568, HvF 16694-278 d.d.16-3-1571, HvF 16700-93 d.d.1582 (Wopcke Albada te Bolsward namens het klooster Thabor te Sneek), HvF 16702-213 d.d.1587 (Andries Albada namens zijn vader heer Wopcke Albada).

Zie ook GJB 1997-183 en GJB 1999-204.

 

Wopcke had een buitenechtelijke relatie met  Margerite Dircks.

 

Uit deze relatie:

 

           1   Andries van Albada, geboren Bozum 1553, overleden na 3-11-1618.

 

Als Andreas Wopconis Albada in 1569 student te Leuven.

HvF 16705 d.d.7-11-1601: Andries van Albada conbtra Lieuwe van Albada.

HvF 16707 d.d.7-2-1605: Andries van Albada als erfgenaam van zijn vader Wopcke van Albada contra o.a. Sytske Albada.

Hij testeerde te Mechelen/Leeuwarden op 3-11-1618 (DDD1-231 en EEE1-409).

 

 

 

 

 

 

     D-I Jelmer Jans, overleden n 1525, zoon van Jan Ennes.

 

Burgemeester van Sneek.Zie GJB 1997-177.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Frerick Jelmers, volgt onder D-II.

 

           2   Doitze van Albada, overleden 1541.

 

           3   Wencke Jelmersdr.

 

           4   Jan Jelmers.

 

           5   Doede Jelmers.

 

 

   D-II Frerick Jelmers, overleden v 1527, zoon van Jelmer Jans (D-I).

 

Zie GJB 1997-177.

 

Frerick was gehuwd met  Griet Aggesdr, dochter van Agge Edes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agge  Albada, geboren Sneek (?) ± 1525, volgt onder D-III.

 

           2   Tyedt Frericksdr.

 

Zie GJB 1997-178.

 

 

 

  D-III Agge Albada, geboren Sneek (?) ± 1525, overleden Keulen mei 1587, zoon van Frerick Jelmers (D-II) en Griet Aggesdr.

 

Als Aggaeus Albada in 1545 student te Parijs, in 1547 student te Orleana en in 1550  te Bourges.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1553-1559 als Mr.Aggaeus van Albada.

Zie verder GJB 1997-178.

 

Agge was gehuwd (1) met  Jets Seerpsdr van Aytta, overleden 1567, dochter van Seerp van Aytta en Barbara van Hettema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aggaeus  Albada, geboren 1566, overleden v 1617.

 

Aggaeus Albada Jr wordt op 11-4-1582 student te Marburg, studeert in 1584 te Basel en in 1585 te Geneve.Hij promoveerde in 1588 tot doctor in de rechten en woonde te Spiers.

 

 

Agge trouwde in 1568 (2) met een Anna Mockema, misschien uit de niet-adelijke familie Mockema van Leeuwarden.