Genealogie van de Andringa`s.

 

                                          Drs Ype Brouwers verrichtte gedegen en diepgaand onderzoek naar deze families Andringa.

                                                       De publikatie vond plaats in de uitgegeven Andringaboeken (deel 1 en 2  1983/1996).

                                                                 Deze genealogie is daar voor een groot deel uit overgenomen.

 

 

 

 

         I N. van Andringa.

 

Zijn zoons bij een onbekende vrouw:

 

1         Tjaert van Andringa, volgt onder IIa

 

        2     Jorryt van Andringa, overleden in 1476.

 

Als Joryd Andringa genoemd te Akkrum in 1470. Hij overleed zonder kinderen en testeerde in 1476.

 

II–a Tjaert van Andringa, overleden voor 1476, zoon van  N. van Andringa (I).

 

In 1447 is Tyard Andringa boer te Akkrum.

De broers Tyard en Jorard Andringa waren de stichters van het Andringaleen (oorspronkelijk alleen als prebende).

Wordt deze Tjaert in 1453 genoemd als grietman van Utingeradeel ?

 

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

            

           1   Ath van Andringa, volgt onder III-a.

 

           2   Feycke van Andringa, volgt onder III-b.

 

 

  III-a Ath van Andringa, dochter van Tjaert van Andringa (II).

 

Ath was gehuwd met  Gosse van Andringa,  overleden omstreeks 1500 te Rome.

 

Andringaboek: Atte Tyards is al in 1476 de vrouw van Gossa Andringha, afkomst onbekend.

Gosse was boer te Akkrum, eigenaar van Andringhasate (later stem 19) en van “qued to Hinssahussem in Ackrumghae” (later stem 35).                                                                                        

Hij hertrouwde met de weduwe van  Mr.Renick Reynarda ,Geel  Rouckema (Ockema), overleden omstreeks 1507 te Broek.

Geel was een dochter van Pier Rouckema (Ockema) en Syouck Oegedr Reynarda

Gosse Andringa wordt met zijn tweede vrouw Geel genoemd in de Genealogia Ayttana.

Uit zijn tweede huwelijk met Geel had Gosse geen kinderen.

De weduwe Geel maakte een scheiding van goederen tussen haar stiefkinderen Tiaerdt, Auka en Joerrett

Zie ook GJB 1994-42 en GJB 2011-255,256.

 

Uit het huwelijk van Ath en Gosse::

 

           1   Jorryt van Andringa, volgt onder IV-a.

 

           2   Auck van Andringa.

 

Non in het klooster Aalsum.

 

           3   Tjaert van Andringa, volgt onder IV-b.

 

 

   III-b Feycke van Andringa, overleden omstreeks 1511, zoon van Tjaert van Andringa (II).

 

RvA 1540: In 1511 bezat Feycke Tijaertszoon  68 pm land in Kammingabuerum. In 1540 bezit hiervan  Juw Feyckezoon 40 pm , de wesen van zalige Jorryt Feyckezoon bezitten dan 18 pm en Anna Haringhs weduwe bezit 12 pm.

Noomen in “Stinzen” : Juw verkreeg Juwsmahuis uit het ouderlijk bezit en Jorryt het Jorrytshuis (Andringastate).

 

Feycke trouwde omstreeks 1480 met  Catharina van Juwsma,  dochter van Juw van Juwsma en Doed Goerda (Menaldum).

 

Catharina erfde het ouderlijk bezit (Juwsmahuis).

Hun  kinderen hebben in 1511 meerdere bezittingen in en onder Leeuwarden o.a. het Juwsmahuis in Camminghaburen (te onderscheiden van het Juwsmahuis bij de Weaze te Leeuwarden).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Andringa,  volgt onder IV-c.

 

           2   Syts van Andringa.

 

           3   Juw van Andringa, volgt onder IV-d.

 

           4   Jorryt van Andringa, volgt onder IV-e.

 

           5   Jel van Andringa.

 

 

   IV-a Jorryt van Andringa, overleden 1543/1549, zoon van Gosse van Andringa en Ath van Andringa (III-a).

 

Boer op "Andringa" te Akkrum.

 

Jorryt was gehuwd met  N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gabbe van Andringa, afkomstig uit Akkrum, volgt onder V-a.

 

           2   Lolck van Andringa, overleden v 1564.

 

Lolck was gehuwd (1) met Watze Douwes, overleden v 1553.

 

Hij woonde met zijn vrouw bij Nes onder Akkrum.

 

Lolck is daarnaast getrouwd v 1553 (2) met Marten Jans, overleden 1565.

 

Hij woonde te Nes onder Akkrum.

Marten Jans en Lolck hadden vermoedelijk een dochter Jetscke Andringa,getrouwd met een burgemeester van Sneek (zie Andringaboek).

 

           3   Jarich van Andringa, volgt onder V-b.

 

           4   Syts van Andringa

 

           5   N. van Andringa, volgt onder V-c.

 

 

   IV-b Tjaert van Andringa, overleden 1528/1540, zoon van Gosse van Andringa en Ath van Andringa (III-a).

 

Boer te Akkrum en grietman van Utingeradeel in 1509.

Hij wordt genoemd in 1517 en 1528.

In de jaren 1530 is Reynerus Reyneri, pastoor te Goëngarijp, voogd over de kinderen van Tiaerdt Andringa.

Zijn zoon Gosse trouwt met Geel, natuurlijke dochter van de pastoor.

Zie GJB 2011-256.

 

Tjaert was gehuwd met  N.N., ,Aet ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gosse van Andringa, volgt onder V-d.

 

           2    ? Anna van Andringa

 

           3   Poppe van Andringa, volgt onder V-f.

 

           4   Geel van Andringa.

 

Geel was gehuwd met Jelle Sipckes.

 

 

   IV-c Tjaert van Andringa,  overleden voor 1540, zoon van Feycke van Andringa (III-b) en Catharina van Juwsma.

 

Tijaert Feyckezoon is boer te Goutum (RvA 1511)

Ook vermeld als Goerda.

LWL 77-267 d.d. 1571: Tiaerdt Feyckes Goerda kocht in 1533 “Lettinga” te Britsum van Wytze van Oedtsma.

 

Tjaert was gehuwd met  Jelck Riencksdr van Juckema, overleden na 1540, dochter van Rienck van Juckema en N.N.

 

Als Jelcke Tijaerts weduwe in 1540 eigenaar/gebruiker van land te Goutum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck Andringa,  volgt onder V-g.

 

2 Feycke Andringa

 

 

   IV-d Juw van Andringa, overleden 2 jun 1556, begraven St.Catharinakerk Leeuwarden (Hoek), zoon van Feycke van Andringa (III-b) en Catharina van Juwsma.

 

Hij woonde met zijn vrouw eerst op Juwsmahuis Camminghaburen en later op Andringastate te Leeuwarden na overlijden van zijn broer Jorrit in 1536 en diens zoon in 1539.

Zie ook HvR blz.232 en “Stinzen” (Noomen).

Juw Feyckes wordt genoemd met bezit in Camminghaburen 1526,1529 en 1531 (Fontes).

RvA 1540: Juw Feyckesoon bezit 40 pm land in Camminghaburen uit de 68 pm bezit van zijn vader (1511) en is verder ook  bezitter/gebruiker van in totaal 66 pm, waarvan in 1511  Hoytie Syeuwertszoon  eigenaar/gebruiker is.

Nog midden 18e eeuw lag zijn zerk in de Catharinakerk (Andringaboek).

 

 

Juw trouwde omstreeks 1526 met  Saeckel van Tietema, overleden 1569, begraven Minderbroederkerk Bolsward, dochter van Haring van Tietema en Ansck van Hannema.

 

Als weduwe koopt zij 1557/1558 land te Koudum (Andringaboek).

In 1559 verliest zij met haar zoons Haring en Juw een proces tegen Tyerck Walles, gehuwd met Reynsck Andringa (zuster van Tryncke Andringa).

Zijn Reynsck en Tryncke dochters van Jorrit van Andringa (IV-e) ?

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juw van Andringa, volgt onder V-h.

 

           2   Haring van Andringa, volgt onder V-i.

 

3 N.N. van Andringa,  een meisje.

 

Dit dochtertje overleed op 13-jarige leeftijd door een val van een hooiwagen (Lineageboek Solckema).

 

IV-e Jorrit van Andringa, overleden 1536, zoon van Feycke van Andringa (III-b) en Catharina van Juwsma.

 

Jorryt Feyckes wordt genoemd met bezit in Camminghaburen 1522,1526,1529,1530 en 1531 (Fontes).

Hij was eigenaar van Andringastate te Leeuwarden in 1533.

Bij RvA 1540 hebben de wesen van zalige Jorryt Feyckezoon nog 18 pm bezit in Camminghaburen.

 

Jorrit was gehuwd met 1) Reynsck van Synnama

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Haring van Andringa,  volgt onder  V-e

 

2. Syts van Andringa,  overleden 1562/1582.

 

Syts was gehuwd (1) met Seerp van Hania, overleden voor 9-10-1555, zoon van Broer van Hania en waarschijnlijk Eeck Ndr.

 

Misschien als Severinus Hania op 14-6-1529 ingeschreven als student te Leuven.

Zie voor Seerp Broers Hania  HvF 16687-564 d.d.13-2-1533.

HEN 36-381 d.d.1536: Seerp Broers Hania te Roordahuizum koopt 22 goudguldens jaarlijkse rente uit “Saexma”te Baaium.

Seerp en Syts kopen 1542/1543 land onder Roordahuizum.

Bij BB 1543 als kerkvoogd te Roordahuizum.

GJB 2011-211: op 9-10-1555 wordt Jorryt Bockes (Wiarda) als curator vermeld over de weeskinderen van Serp Broerz.

HvF 16692-364 d.d.1562:Jorryt Bockez te Roordahuizum en Tyerck Walles te Leeuwarden als curatoren voor de weeskinderen van wijlen Seerp Broers Hania, hebben een geschil met Anscke Ansckes,smid te Leeuwarden.

Zie verder GJB 2011-211.

 

Syts was gehuwd (2) met Foppe Philips,  in 1580 vermeld als weduwnaar (zie Andringaboek).

 

 

Jorrit was gehuwd met 2) Tryn Symons

 

Uit dit huwelijk :

 

3. Reynsck van Andringa,  overleden 1602

 

Reynsck was gehuwd met (1) Tyerck Walles,  overleden 1580

 

Tyerck Walles en Reynsck, ook voor haar zusterTryncke hebben in 1559 een geschil met erven Juw Andringa.

In 1562/1563 is Tyerck Walles medevoogd over de kinderen van wijlen Seerp Hania, hun zwager.

 

Reynsck was gehuwd met (2) Syurd Fockes,  overleden voor 1595.

 

HCL Y13-146 d.d.18-1-1602: inventarisatie Reijnsck Jorrijts Andringa, getrouwd geweest met Sijurdt Fockens.

 

4. Tryn van Andringa

 

Zij bleef ongehuwd en is vrij jong overleden 1556/1559.

 

 

     V-a Gabbe van Andringa, afkomstig uit Akkrum, overleden 1562, zoon van Jorryt van Andringa (IV-a) en N.N.

 

BB 1543:Gabbe te Akkrum.

Voor 1547 boer en kerkvoogd te Akkrum,in 1549 te Ouwster-Nijega.

In 1546/1547 genoemd als grietman van Utingeradeel en Haskerland.

Daarna tot overlijden grietman van Doniawerstal.

 

Gabbe is getrouwd ± 1545 met  Lysbeth Hancksdr, overleden 7 nov 1582.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hanck van Andringa.

 

           2   Freerck van Andringa.

 

           3   Lolck van Andringa.

 

           4   Ute van Andringa.

 

           5   Gosse van Andringa.

 

           6   Ursel van Andringa.

 

           7   Both van Andringa.

 

           8   Anna van Andringa.

 

 

     V-b Jarich van Andringa, overleden n 1575, zoon van Jorryt van Andringa (IV-a) en N.N.

 

Boer op Andringasate onder Akkrum.

In 1575 verbannen uit Friesland.

 

Jarich was gehuwd met  Lyoepck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jorryt van Andringa, overleden 1574.

 

Hij werd als geus onthoofd in 1574.

 

 

           2   waarschijnlijk Both van Andringa.

 

           3   waarschijnlijk Lolck van Andringa.

 

 

     V-c N. van Andringa, overleden v 1549, dochter van Jorryt van Andringa (IV-a) en N.N.

 

N. is getrouwd ± 1535 met  Hotze N., overleden v 1549.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tinco Hotzes Andringa, volgt onder VI-a.

 

           2   Ath van Andringa, overleden v 1563.

 

Ath was gehuwd met Tjepcke Foppes.

 

 

     V-d Gosse van Andringa, overleden 1579/1581, zoon van Tjaert van Andringa (IV-b) en N.N., ,Aet ?.

 

Boer te Akkrum en kerkvoogd aldaar in 1543.

Genoemd in 1565 en 1569.

In 1572 betrokken bij de opstand tegen het Spaans bewind.

Zie ook T323-5161,5162.

 

Gosse was gehuwd met  1) Geel Renickdr., overleden voor 1562, dochter van Reynerus Reyneri

 

Zij was een natuurlijke dochter van Reynerus Reyneri, pastoor te Goëngarijp.

Zie voor haar en haar man GJB 2011-256.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Andringa, afkomstig uit Akkrum, volgt onder VI-b.

 

           2   Rienck van Andringa.

 

Hij was geestelijke.

 

 

           3   Aeth van Andringa, overleden 10-1-1614, begraven Akkrum, grafschrift

 

Aeth was gehuwd met Popcke van Buma, afkomstig van Westergeest,overleden 12-9-1620, begraven Akkrum, grafschrift.

 

GJB 1975-8: Popcke wordt in 1590 genoemd als heerschap te Akkrum; zijn wapen staat op een kerkbank te Akkrum.

T323-5160,5161,5165: Popke van Buma en zijn zwager Tjaard van Andringa.

T323-5166: akte van scheiding van onroerende goederen tussen Poppe van Buma en zijn vrouw Aat van Andringa en hun schoonzoon Poppe van Roorda (1606,1609)

Hun dochter Geel van Buma stierf  juli 1608, grafschrift Akkrum. Zij was getrouwd met Popcke van Roorda, vermoedelijk broer van Andries van Roorda.

 

 

? Gosse was gehuwd met 2) Sibrich Douwedr

 

HCL Y6-473 d.d.8-1-1583: inventarisatie Gosse Andringa, boer, deurwaarder Hof van Friesland, getrouwd met Sibrich Douwedr

 

 

     V-e Haring van Andringa, overleden 1539, zoon van Jorrit van Andringa (IV-e) en Reynsck van Synnama

 

Als zijn vader in 1536 overlijdt wordt hij bewoner/eigenaar van Andringastate te Leeuwarden.

 

Haring was gehuwd met Anna N. ,overleden na 1581

 

In 1540 als Anna Haringhs weduwe is zij in bezit van het Juwsmahuis in Camminghaburen (Noomen).

RvA 1540: Anna Haringhs als eigenaar en gebruiker van 12 pm land in Camminghaburen en gebruiker van 16 pm en 14pm.

Van de 16pm is 3 pm in bezit van haar zoon Jorryt; met toestemming van het Hof mag Anna deze 3pm verkopen.

In 1581 wordt Anna Haringhs nog genoemd als eigenaar/gebruiker van 12 pm in Willaerdtsterhemrick (Fontes blz.46).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Andringa, een dochter, volgt onder VI-c.

 

2 Jorrit van Andringa,  leeft in 1540, maar verder onbekend, vermoedelijk jong overleden.

         

 

 

     V-f Poppe van Andringa, overleden 2 nov 1565, zoon van Tjaert van Andringa (IV-b) en N.N., ,Aet ?.

 

In 1543 genoemd te Terhorne,in 1553 en 1559 woont hij te Akkrum.

Poppe wordt in 1553 burger van Franeker.

 

Poppe is getrouwd rond 1540  met  Tjets van Andla, ,ook Taets, overleden aug 1576, waarschijnlijk dochter van Tjalling van Andla.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Andringa, overleden 1577, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Als Reinerus Andringa op 26-4-1559 student te Keulen en op 6-7-1564 student te Orleans.

Over Dr.Rienck van Andringa zie ook HvF 16695 en oorkonde St.Anth.G. 223.

Hij had met zijn vrouw geen kinderen.

 

Rienck was gehuwd met Jel Frielsma, afkomstig uit Marssum, overleden 1575, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

           2   Tjalling van Andringa, volgt onder VI-d.

 

 

     V-g Rienck Andringa,  zoon van Tjaert van Andringa (IV-c) en Jelck Riencksdr Juckema

 

Boer te Goutum.

Hij wordt ook vermeld als Tjallema.

Met zijn vrouw vermeld in 1571 en 1585 (Andringaboek).

 

Rienck was gehuwd met  Bauck Sjoerdsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerdje Riencks Andringa, geboren ± 1558, overleden 17 mrt 1602, begraven Lutjewierum ,grafschrift.

 

Sjoerdje is getrouwd ± 1576 (1) met haar behuwdzwager Hette Wybes van Epema, afkomstig uit Wirdum, overleden voor 1583, zoon van Wybe Hettes van Epema.

 

Hette Wybes is in 1569 bijzitter van Leeuwarderadeel.

Hij woonde bij overlijden in Wirdum.

Uit het huwelijk van Sjoerdje en Hette: Tjaert Hettes, geboren 1579, in 1602 te Leeuwarden, in het 23e jaar (genoemd bij inventarisatie stiefvader Gercke van Rheen d.d.6-4-1602).

In 1582 wordt boelgoed gehouden bij Syeurdtke Rynincks mede namens haar zoon Tyaert (GJB 2011-189).

HvF 16701-177,196 d.d.1585:sterfhuis wijlen Hette Wybes Epema.

 

Hette was eerder weduwnaar van Teth van Aylva, overleden voor 1575, dochter van Reyn van Aylva en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

 

Sjoerdje is getrouwd 1587 (2) met Gercke van Rheen, geboren Wirdum, overleden 2 apr 1602, begraven Lutkewierum ,grafschrift,, zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

Gercke boer te Idaard (1583) en te Lutjewierum (1593) .

HEN 41-348,423,448 en HEN 42-58,103,170 d.d.1584/1593: Gercke Hettes te Lutkewierum procedeert.

Hij procedeerde 1583/1589 herhaaldelijk bij het Hof van Friesland,vaak met broers en zusters (HvF 16700/16703).

In 1593,1595 en 1596 is Gercke Hettes meier op "Reen" te Lutkewierum (stem 18).

HvF 16482 d.d.21-2-1598:Gercke Hettes Reen als curator.

HEN 22-229v d.d.6-4-1602: is er inventarisatie in het sterfhuis te Lutkewierum van wijlen Gercke Hettes(ovl.2-4-1602) en zijn vrouw Sjoerdtje(ovl.17-3-1602).

Belanghebbenden:zijn zuster Bauck en haar man Gabbe,zijn zuster Barber en haar man Wybe en de broers van zijn eerste vrouw n.l.Tjaert te Goutum en Wopcke te Wirdum.

Bezit van Gercke o.a. een huis met 15 pm.land te Lutkewierum (stem 18).

HvF 16707-22 d.d.2-2-1605:Gabbe Meinsma en Tjaert Rienks Andringa als curatoren over zijn weeskinderen.

 

 

           2   Jel  Riencks Andringa, geboren ± 1562, overleden 1630.

 

Zij testeerde op 11-11-1629.

IDA 32 d.d.7-1-1630: sterfhuis-inventarisatie van wijlen Jellie Andringa op Friesmastate te Idaard op verzoek van Douwe Douwes te Franeker en Rints Wytzedr te Idaard, gesterkt met Meynert Simmes, haar echteman. Tierck Bauckes te Welsrijp curator over de nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Martens en Bauck Wytzedr Rheen

Zie ook IDA 32 d.d.1-4-1631.

 

Jel was gehuwd (1) met Douwe Pieters Hopperus, afkomstig uit Harlingen, overleden v 7 mei 1586, zoon van Pieter Widmers Hopperus.

Zij hadden als zoon Douwe Douwes Hopperus.

 

Jel is getrouwd v 1589 (2) met Wytze van Rheen, geboren Wirdum, overleden Idaard v 1602, zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

In 1575 als Vitus Rheen student te Leuven.

In de jaren 1583/1589 procedeerde hij met zijn broers en zusters bij het Hof van Friesland (HvF 16700/16703).

Wytze wordt met zijn vrouw Jel vermeld in 1588 en 1597.

Hij werd koopman en boer en woonde met zijn vrouw op Friesmastate te Idaard.

Zie ook GJB 1979-42.

 

Jel is getrouwd 1602 (3) met Thomas Piers, overleden 1629.

 

Hij wordt met zijn vrouw Jel vermeld te Idaard in 1608 en 1629.

 

 

           3   Wopcke Andringa, geboren 1567, volgt onder VI-e.

 

           4   Tjaert Andringa, geboren ± 1570, volgt onder VI-f.

 

 

     V-h Juw van Andringa, overleden Bolsward 1575, zoon van Juw van Andringa (IV-d) en Saeckel van Tietema.

 

Juw was gehuwd (1) met  Tjalck van Popma, dochter van Sybolt Douwes Popma en Auck van Sickema.

 

Volgens het Lineageboek was Tjalck een dochter van Sybolt Douwes Popma en Auck Andriesdr Sickema en volgens SFA is zij in de kraam overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   N. van Andringa.

 

 

Juw was gehuwd (2) met  Gaets van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp, overleden Niekerk (Gr) 1567, dochter van Watze van Ockinga en Elisabeth Costers.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Lysbeth van Andringa.

 

           3   Gatze van Andringa.

 

Hij stierf kinderloos.

 

Gatze was gehuwd met Margaretha van Sickinga, dochter van Idzert van Sickinga en Maria van de Temple.

 

           4   Juw van Andringa.

 

Hij was niet getrouwd.

Vermoedelijk is hij de Juw Andringa die in 1581 wordt genoemd als eigenaar/gebruiker van 11 pm land in Camminghaburen (Fontes blz.47).

 

 

 

      V-i Haring van Andringa, overleden Leeuwarden 1573, zoon van Juw van Andringa (IV-d) en Saeckel van Tietema.

 

Later genoemd als Dr.Haringh van Andringa.

RvA 1540: Dr Haringh heeft bezit te Wirdum.

 

Haring was gehuwd (1) met  Tryn Ulckesdr Douma van Oenema, overleden voor 1571, dochter van Ulcke Douma van Oenema en Auck van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juw van Andringa, volgt onder VI-g.

 

Haring was gehuwd (2) met  Sjoerdke van Hiddema, overleden Leeuwarden 1573, dochter van Goslick van Hiddema en Jel Lauta van Aysma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Jelle van Andringa.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

           3   Saecke van Andringa.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

           4   Sjoerd van Andringa.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

 

   VI-a Tinco Hotzes Andringa, overleden 1575/1578, zoon van Hotze N. en N. van Andringa (V-c).

 

Hij was boer te Oldeboorn.

 

Tinco is getrouwd ± 1560 (1) met  Aeff Innesdr, overleden v 1565.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle van Andringa, volgt onder VII-a.

 

Tinco is getrouwd v 1570 (2) met  Wyts Tjepckesdr Binnema, afkomstig uit Buitenpost.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Tinco van Andringa, volgt onder VII-b.

 

 

   VI-b Tjaert van Andringa, afkomstig uit Akkrum, overleden 9 feb 1612, zoon van Gosse van Andringa (V-d) en Geel Reynardsdr.

 

 

Zie voor hem en zijn zwager Popke van Buma T323-5160,5161.

 

Tjaert was gehuwd met  Ael van Roorda, overleden n 1612, dochter van Bave van Roorda en Sju Elingsdr van Elinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Andringa, volgt onder VII-c.

 

 

   VI-c Haring van Andringa, overleden 14 jun 1604, dochter van Haring van Andringa ( V-e) en Anna N.

 

Haring was gehuwd met  Frederick van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 4 jun 1613, zoon van Bave van Roorda en Sju Elingsdr van Elinga.

 

Frederick in 1581 te Sneek (GJB 2000-51).

 

Frederick was weduwnaar van Ulck van Solckema, afkomstig uit Teroele, overleden v 1590, dochter van Anne Tjercks van Solckema en Sjouck Idzartsdr van Douma.

 

 

               

 

   VI-d Tjalling van Andringa, overleden 1579/1580, zoon van Poppe van Andringa (V-f) en Tjets van Andla, ,ook Taets,.

 

Hij wordt bij PI 1578 genoemd te SintJjacobiparochie;in 1580 wordt zijn vrouw genoemd als weduwe.

In het laatste jaar is de stiefvader van zijn vrouw,Jacob van Sixma,mede-curator over zijn zoons Poppe en Ysbrandt.

 

Tjalling was gehuwd met  Vincentia Ysbrandts, overleden na 1611, dochter van Ysbrandt Sems en Barbara Jans Cuyck.

 

Vincentia, meestal Cent genoemd, hertrouwde eerst met Oene van Grovestins en doet als zijn weduwe op 9-2-1584 belijdenis te Sneek.

Een week later als lidmaat naar Sneek.

Vincentia hertrouwde daarna met Sem van der Does, drost van Vlieland.

Zij testeerde met haar man Sem in 1612.

HvF 16704-141 d.d.29-9-1590: Sent Andringha,weduwe Tzaling van Andringha,nu echte huysvrouw van Sem van der Does,drost van Vlieland en Barbara Jansdr,wed.Syxma,als oldemoeder en curatrix van Poppe en Isbrant,kinderen van voorsz Tzalingh contra Tiepke Iges Sickema te Wirdum voor zijn kinderen bij overleden Jel Syxma, Tzalingh Syxma,grietman Barradeel,Eelck Douwedr,huysvrouw van Hessel Epema,grietman HON, (Tjalling en Eelck) erfgenamen van hun overleden vader Douwe Syxma en in dier qualiteit erfgenamen van Jacob Syxma.

HvF 16704 d.d.5-10-1591: Sent Isbrandts te Franeker,huysvrouw van Sem van der Does,contra

 

Uit het huwelijk van Tjalling en Vincentia:

 

           1   Ysbrandt van Andringa, overleden 1604/1606., begraven te Beetgum.

 

In 1602 nog minderjarig en onder voogdij van zijn stiefvader Sem van der Does.

Hij had bij zijn vrouw Tanneke,zijn stiefzuster,een dochter Vincentia.

 

Hij was getrouwd met Tanneke van der Does, overleden na 1612, dochter van Sem van der Does.

            

Tanneke hertrouwde en was in 1612 nog in leven.

 

           2   Poppe van Andringa, volgt onder VII-d.

 

 

   VI-e Wopcke Andringa, geboren 1567, overleden 1640, zoon van Rienck Andringa, (V-g) en Bauck Sjoerdsdr.

 

Boer te Wirdum in 1602 en dan curator over zijn neef Tjaert Hettes te Leeuwarden, in het 23e jaar, zoon van zuster Sjoerdje (inv. Gercke Hettes Rheen d.d.6-4-1602).

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1979-19.

 

Wopcke is getrouwd ± 1590 (1) met  Tiam Sybrens Adama, afkomstig uit Scharnegoutum, overleden 1617/1618, dochter van Sybren Douwes Adama en Jouwer Gerrits.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybe Andringa, geboren Wirdum 1592, volgt onder VII-e.

 

           2   Jouwer Andringa, overleden 1624/1628.

Jouwer is getrouwd ± 1615 met Sicke Aesges Albada, overleden 1646 ,of kort daarvoor, zoon van Aesge Sickes Albada.

 

Met zijn eerste vrouw genoemd te Sybrandaburen in 1622 en te Gauw in 1624.

Zie ook GJB 1979-20.

 

Sicke is later getrouwd 1629 ,2-2-1629 3e pr.gerecht Rauwerderhem met Antje Jelckesdr Hobma.

 

           3   Rienck Andringa, volgt onder VII-f.

 

Wopcke is getrouwd in Leeuwarderadeel 24 mrt 1625 ,gerecht (2) met  Hotscke Hotzesdr, afkomstig uit Leeuwarden.

 

    VI-f Tjaert Andringa, geboren ± 1570, overleden 30 mrt 1640 ,70 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Rienck Andringa, (V-g) en Bauck Sjoerdsdr.

 

In 1602 woonde hij als boer te Goutum

Genoemd met zijn eerste vrouw in hypotheekboek d.d.3-3-1616 (SFA).

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Anna Uilckesdr Siccama, geboren omstreeks 1577, overleden 11 jan 1622 , 44 jaar, begraven Goutum, grafschrift, dochter van Uilcke Sickema en Beyts Fransdr Tallum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Uilcke Andringa, afkomstig uit Goutum.

Uilcke is getrouwd in Leeuwarderadeel 20 sep 1628 ,gerecht met Tryntje Alberts, afkomstig uit Mantgum.

 

           2   Rienck Andringa, afkomstig uit Goutum, volgt onder VII-g.

 

           3   Bauck Andringa.

Bauck was gehuwd met Tjibbe Sybrants Jorna, overleden v 1667.

 

           4   Wopcke Andringa.

Wopcke was gehuwd met Sijcke Sijes.

 

           5   Sjoerd Andringa.

 

           6   Beyts Andringa, afkomstig uit Goutum.

Beyts is getrouwd in Leeuwarderadeel 28 jun 1634 ,gerecht met Tjaert Tjaerts, afkomstig uit Teerns.

 

Tjaert trouwde omstreeks 1632 (2) met  Wypck Jelles.

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Jelle Andringa.

 

Bij overlijden vader in 1640 onder voogdij van Tjaerdt Hettes Epema.

 

   VI-g Juw van Andringa, zoon van Haring van Andringa (V-i) en Tryn Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Vermoedelijk is hij de Juw van Andringa die in 1580 als balling buiten Friesland is (C.E.).

 

Juw was gehuwd met  Auck Hoytesdr van Hoytema, overleden n 1603, dochter van Hoyte van Hoytema en Bauck van Aylva.

 

HvF d.d.1599: Auck Hoytema contra Jacoba Reiners (Post).

HvF 16484-663 d.d.27-10-1604:Tjaert Reins Hoytema als volmacht voor Auck Hoytema,weduwe Andringa;  Auck van Andringa contra Andries van Hiddema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryn van Andringa.

 

           2   Auck van Andringa, afkomstig uit Sneek, overleden 1624.

 

Zij testeerde 19-6-1624.

 

Auck is in ondertrouw gegaan Sneek 15 apr 1621 en getrouwd Koudum 22 apr 1621 met Fedde van Epema, overleden v 1624, zoon van Hessel Douwes van Epema en Eelck van Sixma.

 

Raad ter admiraliteit in Noord-Holland,maar bij huwelijk in 1621 rekenmeester van Friesland.

Hij woonde vermoedelijk met zijn vrouw in Sneek.

 

 

 

  VII-a Jelle van Andringa, overleden 30 sep 1612, begraven Oldeboorn ,grafschrift, zoon van Tinco Hotzes Andringa (VI-a) en Aeff Innesdr.

 

Hij was eerst secretaris van Utingeradeel (1597,1599) en werd na Feycke Tetmans op 4-6-1601 grietman van Utingeradeel.

 

Jelle is getrouwd ± 1580 (1) met  Eet Oenesdr van Reynalda, overleden 2 apr 1605, begraven Oldeboorn ,grafschrift, dochter van Oene Aedes van Reynalda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tinco van Andringa, geboren ± 1582, volgt onder VIII-a.

 

Jelle was gehuwd (2) met  Gerlant van Oenema, overleden n 1629, dochter van Tjepcke van Oenema en Sybrich Tincodr.

 

Zij doet geloofsbelijdenis op 2-4-1598 te Sneek.

HvF 16692 d.d.9-12-1629:Gerlant en haar neef Jaques als crediteuren.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Oene van Andringa, geboren ± 1607, overleden 24 jan 1631 ,24 jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

 

 

  VII-b Tinco van Andringa, overleden 3 jul 1624, zoon van Tinco Hotzes Andringa (VI-a) en Wyts Tjepckesdr Binnema.

 

Hij was dijkgraaf in H.O.N.

Andringaboek:op 7-12-1615 koopt Ansck van Roorda voor 480 goudguldens een vierde deel van een sate te Tjerkgaast van het echtpaar Tinco Andringa en Idske Regnarda.

 

Tinco is getrouwd 1602 ,of daarvoor, met  Idscke Oenesdr van Reynalda, overleden Tjerkgaast 1636, dochter van Oene Aedes van Reynalda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tinco van Andringa, geboren ± 1606, volgt onder VIII-b.

 

           2   Tjalcke van Andringa, overleden Tjerkgaast 1633.

 

           3   Oene van Andringa, overleden Sloten 11 jan 1651.

 

           4   Wytscke van Andringa, overleden 1640 ,of kort daarvoor,.

Wytscke was gehuwd met Ids Martens, overleden 1639 ,of kort daarvoor,.

 

 

  VII-c Rienck van Andringa, overleden 13 jan 1627, zoon van Tjaert van Andringa (VI-b) en Ael van Roorda.

 

De erfgenamen van Rienck zijn in 1640 bezitters van o.a.3 boerderijen bij Akkrum.

 

Rienck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 nov 1619 ,gerecht en getrouwd aldaar 18 dec 1619 met  Elisabeth Dircksdr van Baerdt, geboren 1593, overleden 14 okt 1638.

 

Elisabeth was weduwe van Poppe van Roorda, overleden Idskenhuizen 23 jan 1616 *, zoon van Frederick van Roorda en Haring van Andringa (VI-c).

 

Uit het huwelijk van Rienck en Elisabeth:

 

           1   Tjaert van Andringa, geboren ± 1620.

 

           2   Poppe van Andringa, geboren ± 1621.

 

 

  VII-d Poppe van Andringa, overleden vor 1608, zoon van Tjalling van Andringa (VI-d) en Vincentia Ysbrandts.

 

Als Pompeius ab Andringa op 30-10-1585 als student te Leiden en op 30-12-1586 te Franeker.

Hij woonde met zijn vrouw Tjets, zijn stiefzuster,op Ameland en was kapitein ter zee.

Poppe is met zoon Oene op zee verdronken.

 

Poppe is getrouwd rond 1590 met  Tjets van Grovestins, overleden na 1614, dochter van Oene van Grovestins en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Na overlijden van Poppe gaat zij terug naar de vaste wal en in 1609 is zij lidmaat te Marssum.

In 1614 wordt zij genoemd bij verkoop van veen in Smallingerland.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

 1 Oene van Andringa, geboren rond 1590,overleden voor 1608.

 

Met zijn vader op zee verdronken.

 

           2   Douwe van Andringa, geboren  rond 1604, volgt onder VIII-c.

 

           3   Tjalling van Andringa.

 

Ongehuwd overleden.

 

 

           4   Jel van Andringa, afkomstig uit Dokkum in 1627.

 

Jel is in ondertrouw gegaan Dokkum 17 aug 1627 ,gerecht met Jacob van Ruferaerdt, afkomstig uit Dokkum in 1627.

 

Hij was kapitein in het leger.

Bij ondertrouw op 12-8-1627 te Marssum wordt hij vermeld als Jacob Ruyfeler.

 

 

           5   Teth van Andringa.

 

Teth is getrouwd Marssum 28 jul 1622 met Hoyte van Goslinga, afkomstig uit Wanswerd, zoon van Feye van Goslinga en Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

 

  VII-e Sybe Andringa, geboren Wirdum 1592, overleden Stiens 25 apr 1633 ,volgens grafsteen, zoon van Wopcke Andringa (VI-e) en Tiam Sybrens Adama.

 

Boer te Stiens in 1619.

Zie ook GJB 1979-19 en civ.s.HOF d.d.27-10-1620.

 

Sybe is getrouwd in Leeuwarderadeel 20 sep 1617 ,voor het gerecht, met  Griet Dirks Gerbranda, geboren ± 1595, overleden Stiens 18 mei 1675 ,volgens grafsteen, dochter van Dirck Gerrits Gerbranda en Lysbeth Claesdr.

 

Griet is eerder getrouwd ± 1615 met Watze Franses Unia, overleden v 1617, zoon van Frans Fockes Unia en Saepck Gysbertsdr Ysera.

 

Uit het huwelijk van Sybe en Griet:

 

           1   Pieter Andringa.

 

Hij woonde te Stiens.

 

Pieter was gehuwd met Agneta Clases.

 

           2   Johannes Andringa, overleden v 1666.

 

Hij woonde te Beetgum.

 

Johannes was gehuwd met Aaltje Jans.

 

           3   Watze Andringa.

 

Hij woonde te Stiens.

 

Watze was gehuwd met Jantje Sybolts Poelstra.

 

           4   Bauck Andringa.

 

Bauck was gehuwd met Ype Agges Poelstra.

 

Ype woonde te Stiens.

 

 

           5   Tjamke Andringa.

Tjamke was gehuwd met Namme Johannes.

 

Hij woonde te Sint Jacobiparochie.

 

 

           6   Sybren Andringa.

 

Hij woonde te Stiens.

 

Sybren was gehuwd met Sytske Jans.

 

           7   Dirck Andringa.

 

Hij woonde te Vrouwenparochie.

 

Dirck was gehuwd met Doedtje Jans.

 

 

  VII-f Rienck Andringa, overleden ± 1661, zoon van Wopcke Andringa (VI-e) en Tiam Sybrens Adama.

 

Hij woonde te Wirdum,in 1646 daar ontvanger; ook daar genoemd met zijn vrouw in 1661 (GJB 1979-20).

 

Rienck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 okt 1631 ,gerecht, en getrouwd aldaar 12 nov 1631 ,gerecht, met  Sibbel Lieuwes, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Andringa.

 

Boer te Goutum.

 

Pieter was gehuwd met Aaltje Simons.

 

           2   Sybren Andringa.

 

Boer te Wirdum.

 

 

           3   Antje Andringa.

Antje trouwde gerecht Menaldumadeel 3 -6-1656 met Foppe Meintes Tania, overleden voor 1697

 

Foppe woonde met zijn vrouw  te Menaldum.

 

 

           4   Wopcke Andringa.

 

Wopcke woonde te Wirdum.

 

 

 

  VII-g Rienck Andringa, geboren omstreeks 1600, overleden 10 okt 1655, 55 jaar, begraven Goutum, grafschrift, zoon van Tjaert Andringa (VI-f) en Anna Uilckesdr Siccama.

 

Rienck is getrouwd in Leeuwarderadeel 18 feb 1634 ,gerecht (1) met  Jantje Sydses, afkomstig uit Menaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Andringa, volgt onder VIII-d.

 

           2   Sybe van Andringa, volgt onder VIII-e.

 

Rienck is getrouwd in Leeuwarderadeel 17 dec 1640 ,gerecht (2) met  Tryntje Jaspers.

 

Uit dit huwelijk:

 

3. Tjaert van Andringa, geboren omstreeks 1642, overleden 23 okt 1666, 24 jaar, begraven Goutum, grafschrift.

 

 

VIII-a Tinco van Andringa, geboren ± 1582, overleden 14 feb 1619, begraven Oldeboorn ,grafschrift, zoon van Jelle van Andringa (VII-a) en Eet Oenesdr van Reynalda.

 

Misschien als Thomas Andringa op 13-5-1597 als student te Franeker.

Hij werd grietman van Utingeradeel op 12-1-1613 en was tot overlijden in 1619.

Bij overlijden was hij ook rekenmeester van Friesland.

 

Tinco is getrouwd 1606 met  Sytske Bennes Sjoerda, geboren ± 1584, overleden Beetsterzwaag 1 dec 1662 ,78 jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift, dochter van Benne Sickes Sjoerda en Jent Rinsesdr Ytsma.

 

Zij schonk als weduwe van Tinco een avondmaalsbeker en 3 zilveren schalen aan de kerk van Giekerk op 21-4-1660 (Walle 2066).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje van Andringa, geboren Oldeboorn ± 1606, overleden Beetsterzwaag 6 jun 1685 ,in het 80e jaar.

Antje is getrouwd Oldeboorn 29 feb 1624 met Saecke Teyens, geboren 1601, overleden Leeuwarden 2 apr 1650, begraven Beetsterzwaag.

 

Hij was secretaris van Opsterland.

Zie over hem en zijn vrouw uitvoerig GJB 2006-27/32.

 

 

           2   Regnerus van Andringa, geboren Oldeboorn ± 1606, volgt onder IX.

 

           3   Idtje van Andringa, geboren Oldeboorn 1607/1608, overleden 23 jan 1677 ,69 jaar, begraven Giekerk ,grafschrift.

 

Bij trouwen in 1636 was zij afkomstig uit Oldeboorn.

Op 22-12-1639 doet zij geloofsbelijdenis te Leeuwarden.

 

Idtje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 okt 1636 ,gerecht en getrouwd 1636 ,23-10-1636 3e pr.Leeuwarden met Hartesius Jepema, geboren Joure ± 1611, overleden 24 mrt 1666 ,55 jaar, begraven Giekerk ,grafschrift.

 

Dr.Hartesius Jepema was 1645-1666 raadsheer bij het Hof van Friesland.

Daarvoor 1637-1645 was hij secretaris van de rekenkamer.

 

 

 

VIII-b Tinco van Andringa, geboren ± 1606, overleden 28 apr 1673, begraven Tjerkgaast, zoon van Tinco van Andringa (VII-b) en Idscke Oenesdr van Reynalda.

 

Op 5-6-1627 student te Franeker;bij huwelijk in 1636 uit Tjerkgaast.

Hij werd eerst secretaris en later burgemeester van Sloten.

 

Tinco is getrouwd Heerenveen 22 aug 1636 (1) met  Talcke Tjebbes, afkomstig uit de Knijpe, overleden Sloten 23 jun 1638.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Talcke van Andringa, gedoopt Sloten 1 jul 1638, overleden aldaar 15 jul 1638.

 

Tinco is getrouwd Sneek 8 nov 1641 (2) met  Dedtke Jenckema, afkomstig uit Sneek, overleden 21 mei 1649, begraven Tjerkgaast.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Idscke van Andringa, gedoopt Sloten 16 feb 1643, overleden 13 aug 1701.

 

In 1698 vermeld bij het Andringaleen.

 

Idscke is getrouwd Sloten 11 dec 1664 met Janus Hylkema, overleden Sloten 30 dec 1681.

 

Dr Janus Hylkema was advocaat.

 

 

           3   Sytscke van Andringa, gedoopt Sloten 1 dec 1645, overleden aldaar 8 mrt 1716.

 

In 1698 vermeld bij het Andringaleen.

 

Sytscke is getrouwd Doniaga 29 okt 1676 met Roelof Stinstra, overleden Sloten 19 apr 1690.

 

           4   Tinco van Andringa, gedoopt Sloten 24 okt 1648, overleden 10 jun 1672, begraven Tjerkgaast.

 

Hij werd begraven bij zijn moeder.

 

 

 

VIII-c Douwe van Andringa, geboren ± 1604, overleden 2 okt 1642 ,38 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Poppe van Andringa (VII-d) en Tjets van Grovestins.

 

Hij was kapitein in het leger.

Bij ondertrouw in 1630 te Marssum wordt hij Jouwer van Andringa genoemd.

 

Douwe is in ondertrouw gegaan Marssum 23 mei 1630 (1) met  Wilsck van Heemstra, geboren 1603, overleden 2 jan 1635 ,31 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Feye van Heemstra en Aaltje Tjaerda van Starkenborgh.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling van Andringa, gedoopt Bolsward 18 dec 1634.

 

Hij is jong overleden.

 

 

Douwe was gehuwd (2) met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   N. van Andringa.

 

Hij is ongehuwd overleden.

 

 

           3   Tjaert van Andringa, overleden 1674.

 

Hij was kapitein en is zonder kinderen overleden.

 

 

           4   Poppe van Andringa.

 

Hij was kapitein en is zonder kinderen overleden.

 

 

 

VIII-d Rienck van Andringa, zoon van Rienck Andringa (VII-g) en Jantje Sydses.

 

Boer te Goutum.

 

Rienck was gehuwd met  Sibbel Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter van Andringa, geboren 1647, overleden 1718/1720.

 

Boer te Goutum.

 

Pieter is getrouwd in Leeuwarderadeel 19 dec 1668 ,gerecht (1) met Aaltje Jouckes Roodenhuys, geboren omstreeks 1648, overleden 18 okt 1705, in het 56e jaar, begraven Goutum, grafschrift,dochter van Joucke Dircks.

Pieter is getrouwd in Leeuwarderadeel 5 jun 1706 ,gerecht (2) met Akke Jentjes Buma.

 

 

VIII-e Sybe van Andringa, zoon van Rienck Andringa (VII-g) en Jantje Sydses.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Pieter van Andringa.

 

           2   Johannes van Andringa.

 

 

      IX Regnerus van Andringa, geboren Oldeboorn ± 1606, overleden 10 mei 1671 ,65 jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift, zoon van Tinco van Andringa (VIII-a) en Sytske Bennes Sjoerda.

 

Hij was grietman van Utingeradeel vanaf 25-6-1640 tot 1669 en was bij overlijden in 1671 rekenmeester van Friesland.

 

Regnerus is getrouwd in Weststellingwerf 25 jan 1640 ,gerecht met  Dedt Lycklama ŕ Nyeholt, geboren 14 jul 1615, overleden 16 mrt 1686 ,in het 71e jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

 

Zie GJB 1998-66.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Yda van Andringa, geboren Oldeboorn 6 aug 1646, overleden Leeuwarden 1 jul 1672.

Yda is getrouwd in Tietjerksteradeel 16 apr 1666 met Johannes Rhala, geboren Franeker 9 sep 1630, overleden Leeuwarden 16 jun 1686.

 

Dr.Johannes Rhala was raadsheer bij het Hof van Friesland 1667-1686.