Genealogie van het geslacht van Arentsma (Aernsma)

 

                                                           

 

 

                        Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Ghysbert Aerntz.

 

Genoemd op 20-10-1451 te Bolsward (GJB 1969-67).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Albert Ghysberts, volgt onder II.

 

 

       II Albert Ghysberts, zoon van Ghysbert Aerntz (I).

 

Schepen te Bolsward op 16-4-1466 (GJB 1969-67).

 

Albert was gehuwd met  Hylck Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gysbert van Arentsma, afkomstig uit Bolsward, volgt onder III.

 

 

      III Gysbert van Arentsma, afkomstig uit Bolsward, overleden voor 1513, zoon van Albert Ghysberts (II) en Hylck Ndr.

 

Hij was op 13-2-1493 schepen te Bolsward (GJB 1969-67).

 

N.B. In SFA wordt als broer van Gysbert opgevoerd een Arent van Arentsma, maar van der Meer toonde in GJB 1962-33/34 al aan dat het hier gaat om de burger Arent Pyters uit Leeuwarden, die getrouwd was met Alydt Jayema (als rijke weduwe Alydt Arents genoemd).

Het nageslacht noemt zich soms ook Arentsma.

Aan het eind van deze genealogie Arentsma een overzicht van het nageslacht van Arent  Pyters.

 

Gysbert was gehuwd met  Joest Mockema, overleden na 1513.

 

Op 22-3-1513 als weduwe te Bolsward (GJB 1969-67).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albert van Arentsma, geboren Bolsward (?), volgt onder IV.

 

 

      IV Albert van Arentsma, geboren Bolsward (?), overleden Leeuwarden 31 mei 1541, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, zoon van Gysbert van Arentsma (III) en Joest Mockema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1534/1541.

HvF 16481-586 d.d.20-12-1536:genoemd als curator van Jets Doeckes.

HvF 16481-735 d.d.14-7-1537:als voogd over zijn vrouw Margaretha eiser namens haar.

Voor hem en zijn vrouw zie stukken uit verzameling Epkema over de jaren 1513/1540 in GJB 1969-67.

Zie ook Grafschriften III-15/16.

 

Albert was gehuwd met  Margaretha Willemsdr Truchses von Waldburg, overleden na 27 jul 1545, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, dochter van Willem Truchses von Waldburg en Sibylla von Sonnenberg.

 

Zie voor haar ouders en voorgeslacht GJB 1969-63/68.Haar vader was in 1504 stadhouder van Friesland.

Op 27-7-1545 is sprake van haar als weduwe van Mr.Albert Arentsma (HCL consentboek 4-12-1545, fol. 9)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gysbert van Arentsma, geboren Leeuwarden 1526, volgt onder V-a.

 

           2   Hylck van Arentsma, geboren Leeuwarden 1528, overleden 3 jan 1555, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Hylck was gehuwd met Evert Reiners.

 

           3   Bauck van Arentsma, geboren Leeuwarden 1531, overleden na 1598, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

 

HvF 16482 d.d.30-5-1598: Bauck Aernsma als weduwe van Engelbert Boymer te Leeuwarden contra …

Zie ook Grafschriften III-46.

 

Bauck was gehuwd met Engelbert van Boymer, overleden v 1588, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

 

           4   Sybille van Arentsma, geboren Leeuwarden 1533, overleden 21 okt 1586, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift.

 

Zij wordt genoemd op 18-3-1577 te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Op 17-2-1584 genoemd als weduwe van Jelys.

Zie ook Grafschriften III-65.

 

Sybille was gehuwd met Jelys Francken, overleden 11 aug 1573, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

 

Deurwaarder bij het Hof van Friesland.

 

 

           5   Christoffel van Arentsma, geboren Leeuwarden 1535, volgt onder V-b.

 

           6   Jacob van Arentsma, geboren Leeuwarden 1537, overleden aldaar 1538.

 

           7   Joest van Arentsma, geboren Leeuwarden 1538, overleden aldaar 1538.

 

           8   Joest van Arentsma, geboren Leeuwarden 1540.

 

Joest was gehuwd met Johan van Aysma, zoon van Lieuwe van Aysma en N.N..

 

Burgemeester van Leeuwarden.

 

 

 

     V-a Gysbert van Arentsma, geboren Leeuwarden 1526, overleden 7 mrt 1596, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, zoon van Albert van Arentsma (IV) en Margaretha Willemsdr Truchses von Waldburg.

 

Als Gisbertus Alberti Aersman student te Leuven op 23-6-1549 en 1550  in Padua (HvR), ook vermeld in mei 1546 als student te Ingolstadt.

Later o.a. burgemeester van Leeuwarden (1556).

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1579/1580 en 1589/1596.

Hij wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.

Zie ook Grafschriften III-64.

 

Gysbert was gehuwd met  1) Tieth Arentsdr  ,dochter van Arent Pytersz en Alydt Jayema.

 

Haar moeder kocht al voor 1543 als Alydt Arents weduwe  Beslingastate te Friens (zie GJB 1962-33/35).

Haar vader was schepen en burgemeester van Leeuwarden (1526) en een rijk man. Haar vader is overleden 1526/1527 en haar moeder 1543/1550.

Bij de inventarisatie in 1550 na overlijden van haar moeder wordt Tieth niet als dochter genoemd (HCL Y1 d.d.30-4-1550).

Voor haar familie zie na VII.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arent van Arentsma, volgt onder VI.

 

 

Gysbert was gehuwd met 2) Machteld Boeymer, dochter van Arent Boeymer en N.N., begraven Leeuwarden, Galilėerkerk ,grafschrift.

 

Haar vader Arent Boeymer, overleden 12-4-1541,was griffier bij het Hof van Friesland (zie N.L.1936-329).

N.L 1936-327/328, Rentmeesterrek. Oost Friesland 1566, fol.67: Engelbert van Boymer, Pieter van Boymer en Neelcke van Boymer voor zichzelf en Dr.Gysbert Arensma vanwege Machtelt van Boymer, zijn huysvrouw.

Gysbert en Machteld worden als echtpaar genoemd in 1566 en 1571 (HvR).

 

 

 

     V-b Christoffel van Arentsma, geboren Leeuwarden 1535, overleden apr 1597, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, zoon van Albert van Arentsma (IV) en Margaretha Willemsdr Truchses von Waldburg.

 

Als Christophorus Aernsma in juni 1554 student te Rostock,op 14-5-1559 student te Wittenberg en op 7-10-1564 te Orleans.

Hij was advocaat en wordt vermeld op 18-3-1577 te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Hij was lid van de Raad van State 1588-1597.

Zie ook Grafschriften III-17.

 

Christoffel was gehuwd (1) met  Tiedt Pietersdr, dochter van Pieter Simons en Berber Arentsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.  ? Albert van Arentsma,  geboren 1570/1575.

 

Op 30-4-1587 wordt Albertus Arentsma ingeschreven als student te Franeker,op 18-5-1588 student te Marburg, in 1590 te Herborn en op 15-1-1592 te Heidelberg.

Hij promoveert te Heidelberg in 1593.

Over deze Albert van Arentsma is verder niets bekend; hij wordt ook niet vermeld in SFA als zoon uit het eerste huwelijk; wel wordt een zoon Albert uit het tweede huwelijk daar vermeld.

 

 

 

Christoffel was gehuwd (2) met  Margaretha van Loo, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk, dochter van Boudewijn van Loo en Jacomyne van Kerckwerve.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Margriet van Arentsma, geboren ± 1580, overleden n 1633.

 

Margriet is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 feb 1600 ,gerecht, en getrouwd 1600 met Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus, geboren ± 1567, overleden Leeuwarden 7 apr 1630 ,ongeveer 63 jaar, begraven aldaar ,Galileėrkerk, zoon van Gale Wigles van Hania en Saeck Saeckesdr van Rinia.

 

Dr.Suffridus van Hania was raadsheer bij het Hof van Friesland 1597-1630.

Hij wordt vermeld bij de lidmaten van Franeker op 16-4-1587.

Zie Grafschriften III-16.

 

 

           3   Johanna van Arentsma, geboren 1595, overleden 19 dec 1634, begraven Friens ,grafschrift.

 

Johanna was ondertrouwd Leeuwarden 7 mrt 1617 en is getrouwd  aldaar 4 april 1617 met Andries van Sytzama, geboren 1586, overleden 16 jul 1637, begraven Friens ,grafschrift, zoon van Douwe van Sytzama en Jetscke Andriesdr van Beslinga.

 

Hij woonde op Beslingastate te Friens.

 

 

       4  ?   Albert van Arentsma.

 

Jong overleden.

 

 

           5   Dorothea van Arentsma.

 

           6   Maria van Arentsma.

 

           7   Christoffel van Arentsma.

 

Als Christophorus Aernsma op 1-9-1610 student te Leiden.

 

Christoffel trouwde 1623, att. Leeuwarden 2-11-1623, met Elstea Leuwens, afkomstig uit Appingedam.

 

 

      VI Arent van Arentsma, overleden 4 dec 1606, zoon van Gysbert van Arentsma (V-a) en Tieth Arentsdr.

 

Als Arnoldus Aernsma op 23-6-1583 student te Leiden.

Kapitein in het leger.

 

Arent was gehuwd met  Margaretha Fockens, overleden v 1624.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, volgt onder VII.

 

           2   Machteld van Arentsma, geboren ± 1600.

 

Machteld is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 2 jun 1621  en getrouwd aldaar kerkelijk 24 jun 1621 met Albert van Loo, zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

In een manuscript de namen voor zijn 16 kwartieren volgens A.v.C. (zie de “Friesche Adelaar nr.2 1887).

Van vaderskant: Loo, Eemskerck, Mijl, Alblas, Swinters, Diemen, Craisteen, de Juide.

Van moederskant: Aylva, Mockema, Loo, Kerckwerve, Thema, Foppinga,Eemskerck, Heerman.

Het betreft vaderskant Albert van Loo x Martha Zwinters, Dirck van Eemskerck x Geertruy van Diemen, Cornelis van der Mijle x N.van Craistein, Jan van Alblas x  Maria de Jode.

Het betreft moederskant Tjaert van Aylva x Ulbet Thema, Ernst van Mockema x Anna van Foppinga, Gerrit van Loo x Margretha van Eemskerck, Josias van Kerckwerve x Machteld van Heerman.

Vergelijk het rouwbord bij zijn broer Damas van Loo.

 

 

 

           3   Margaretha van Arentsma, geboren ± 1602.

 

Margaretha is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 1 mei 1627  (1) met Sybren van Walta, overleden v 1645, zoon van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

Margaretha is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 29 mrt 1645 en getrouwd 1645,  att. 7-4-1645, (2) met Gerard Walrich.

 

           4   Mary van Arentsma, gedoopt Leeuwarden 8 dec 1605.

 

           5   Auck van Arentsma, gedoopt Leeuwarden 21 jan 1607.

 

 

     VII Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, overleden 1631 ,34 jaar, zoon van Arent van Arentsma (VI) en Margaretha Fockens.

 

Als Gisbertus ab Aernsma op 13-3-1615 student te Groningen.

Hij was grietman van Dantumadeel 1628/1631 en woonde toen te Rinsumageest.

Daarvoor woonde hij te Oudkerk en testeerde daar op 11-1-1624 (EEE5-1/3,registratie 27-5-1681).

 

Gysbert is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 11 dec 1619 en getrouwd 1619 ,3e pr.26-12-1619 Leeuwarden met  Catharina Sybrensdr van Walta, geboren ± 1598, overleden 27 nov 1667, dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

HvF 16792-93v d.d.21-7-1634:als zij voor de 2e keer wil trouwen met Hessel van Aysma vraagt zij samen met haar broer Douwe voogdij aan voor de minderjarige kinderen met als doel scheiding van de vaderlijke goederen;voogd wordt o.a.Albert van Loo te Rotterdam.

Voor haar begrafenis zie T342-05 nr.37.

 

Catharina is later getrouwd Sneek 12 okt 1634 met Hessel van Aysma, overleden v 1639, zoon van Hotze van Aysma en Lolck Scheltesdr van Aysma.

Catharina is later getrouwd 27 jun 1639 met Johan van Aylva, geboren ± 1614, overleden 1660, begraven Hemelum, zoon van Sjoerd van Aylva en Fopck Reynsdr Lieuwkema.

 

Uit het huwelijk van Gysbert en Catharina:

 

           1   Margriet van Arentsma, gedoopt Rinsumageest 5 jun 1628.

 

           2   Tjitske van Arentsma, gedoopt Rinsumageest 20 apr 1631.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Arent Pyters, overleden Leeuwarden voor 1528

 

Hij was getrouwd met Alydt Jayema, overleden 1543/1550

 

Arent Peterz genoemd bij RvA 1511 met bezit te Leeuwarden (Beaken 54-177).

Hij was schepen, burgemeester en bouwmeester van Leeuwarden.

Het rijke echtpaar te Leeuwarden werd bekend door vele aan- en verkopen.

Zij werd als weduwe Alydt Arents genoemd.

Inventaris Alydt Arents in HCL Y1 d.d. 30-4-1550.

De kinderen noemen zich soms Arentsma.

 

Kinderen (zie GJB 1962-33/34):

 

 

1    Anna Arentsdr, overleden na 1560

 

Trouwde met Dr.Andries Mirica, overleden na 1560, advocaat bij het Hof van Friesland.

 

2     Helena Arentsdr, overleden na 1560

 

Trouwde met Jacob Sybrants Auckama, zoon van Sybrant Auckama en Margriet Jacobs,  overleden na 1560.

 

Op 17-11-1526 wordt hij als Jacobus Auckama ingeschreven als student te Leuven..

 

3     Mary Arentsdr, overleden na 1560

 

Trouwde met Frans Jacobs Buygers, zoon van Jacob Jans Buygers en Bauck van Unia, overleden na 1560.

 

Hij was grietman van Tietjerksteradeel (1547,1548).

 

4     Barbara Arentsdr,

 

Trouwde met Mr.Pieter Simons, zoon van Simon Henricx van Harlingen

 

5    Tieth Arentsdr,

 

Trouwde met Gysbertus Arents van Arentsma,  zoon van Albert van Arentsma en Margaretha Truchses von Waldburg, overleden Leeuwarden 7-3-1596.

 

Gysbertus was burgemeester van Leeuwarden (1556) en raadsheer bij het Hof van Friesland 1579/1580 en 1589/1596.

 

 

 

6    Pieter Arents, overleden voor 1551

 

Misschien betreft dit Pieter Arentsma, overleden 1542, getrouwd met Catharina Cuneres, waaruit dochter Ena van Arentsma (zie SFA).

 

7    Andries Arents,  overleden na 1560

 

Trouwde  met  Sjouck Wybesdr Jelgerhuys, overleden 1573, dochter van Wybe Jelgerhuys en Bauck Jayema.

 

Kinderen van Andries en Sjouck:

 

1.        Jets Andriesdr van Beslinga,  overleden 24-12-1616

 

Zij trouwde omstreeks 1573 met Douwe Piers van Sytzama, overleden 5-7-1607

 

2.       Bauck Andriesdr,

 

Zij trouwde met Lieuwe Minnes Mellema  uit Oosterzee.