††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Genealogie van het adellijk geslacht van Auckama uit Leeuwarden

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††† Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

††††††††††††††††††††††††††††††††††† Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

†††††††† I Pieter van Auckama, overleden n 1390.

 

In 1390 hoofdeling op een stins te Leeuwarden.

 

Pieter was gehuwd metSibbel Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sybrant Pieters van Auckama, volgt onder II.

 

 

†††††† II Sybrant Pieters van Auckama, overleden 1443/1445 ,na 28-4-1443, zoon van Pieter van Auckama (I) en Sibbel Ndr.

 

Sybrant was olderman van Leeuwarden.Genoemd 1439 en als koper vermeld in een oorkonde uit 1443.

OFO I-410 d.d.11-10-1494:zijn kinderen Jan en Sibbel bevestigen zijn schenkingen aan de armen van Leeuwarden.

 

Sybrant was gehuwd 1416 (?) metAuck Siercksdr van Donia, dochter van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Auck was weduwe van Juw van Juwsma en met hem getrouwd in 1412 (?).

De data van haar huwelijken (1412 en 1416) zoals vermeld in het stamboek F.A.zijn misschien niet juist.

Zie verder ook GJB 1977-29.

De kinderen uit haar eerste huwelijk zijn Oene,Ydt en Jelle van Juwsma.De laatste was pastoor te Leeuwarden (Oldehove) en stierf in 1497.

 

 

Uit het huwelijk met Sybrant:

 

†††††††††† 1 Johan Sybrants van Auckama, volgt onder III-a.

 

†††††††††† 2 Pieter Sybrants van Auckama, volgt onder III-b.

 

†††††††††† 3 Sibbel Sybrants van Auckama, overleden 1506/1510.

 

OFO I-363 d.d.10-11-1488:als weduwe van Sibet genoemd samen met haar broer Johan Sybrens.

Als Sibbel Sybets op de lijst van burgers te Leeuwarden in 1498 (de Vrije Fries 73-82 e.v.).

Zij testeerde in 1501 (zie F.T.nr.61) en in 1506 (zie F.T.nr.72).

OFO II-250 d.d.2-4-1511:genoemd als zalige Sibbel Sybethsma.

Volgens het testament van haar neef Pieter uit 1534 was zij overleden in het klooster Foswerd.

 

Sibbel was gehuwd met Sybeth Jacobs Sybethsma, overleden v 10 nov 1488.

 

Hun zoon noemde zich Sybrant van Auckama, als Sibrandus Auckama in mei 1502 student is te Orleans.

Hij was getrouwd met Margreeth Jacobs en had uit dat huwelijk als kinderen Jacob Sybrants van Auckama en Hillegont van Auckama.

Jacobus Auckama is op 17-11-1526 student te Leuven.

Hij trouwde met Helena Arentsdr en had bij haar 3 kinderen n.l. Ansck, Sybrant en Hylck van Auckama.

 

III-a Johan Sybrants van Auckama, overleden Leeuwarden 1508/1511, zoon van Sybrant Pieters van Auckama (II) en Auck Siercksdr van Donia.

 

OFO I-356 d.d.3-12-1487:eris een geschil over de nalatenschap van priester Jelle van Juwsma,zijn halfbroer.

Ook genoemd in OFO I-363 d.d.10-11-1488 en OFO I-367 d.d.8-7-1489.

Jan Sibrants als olderman van Leeuwarden in 1495 en 1498 (OFO I-411,433).

OFO I-433 d.d.10-5-1498:hij verkoopt met zijn tweede vrouw Rinth een rente onder Jelsum.

Genoemd 3-4-1501 en 13-9-1506 in de testamenten van zijn zuster Sibbel en 5-8-1508 als naastligger te Leeuwarden.

Jan Sijbetz (Beaken 54-177), genoemd te Leeuwarden in 1504 als schepen en ook nog bij RvA 1511 is iemand anders (zie de verschillende wapens in GJB 2013-294).

 

Johan was gehuwd (1) metAuck Ungha, , overleden v 1498, dochter van N. Ungha en Tieth Beentiama.

 

Volgens het testament van dochter Ansck zou de moeder van Auck een Tietie Beentiama (Beintema ?) zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tieth Johansdr van Auckama, overleden Harlingen 1540, begraven aldaar.

 

Zij wordt reeds in OFO II-230 d.d.17-2-1509 als de vrouw van Simon Hendriks genoemd.

Als haar broer Pieter in 1534 testeert,worden haar kinderen uit haar huwelijk met Simon ook genoemd n.l.Dirck,Jan en Aelcke en verder Ansck en Ghysbert uit haar eerste huwelijk.Verder nog een zoon Pieter (uit eerste of tweede).

HvF 16481-613 d.d.20-12-1536:als erfgenamen van Pieter Jans worden haar man Simon Hendriks en zij voor het gerecht gedaagd.

Zij wordt genoemd in 1537 met haar neef Willem Canter (HvF 16480-719).

HvF 16481-290 d.d.30-9-1539:Tiet,Symon Hendriks weduwe,als eiseres.

Zij testeert 3-12-1539 (zie F.T.nr.156).Zie ook GJB 1960-31/33.

 

Tieth was gehuwd (1) met Gysbert N, overleden v 1509.

 

Was hij een van Donia ?

 

Tieth is daarnaast getrouwd 1508/1509 (2) met Simon Hendricks, overleden Harlingen v 26 apr 1538.

 

Koopman en brouwer te Harlingen.

OFO I-399 d.d.21-2-1493:verkoop aan Symon Henrickszn,burger te Harlingen.

OFO-I-487 d.d.21-6-1504:Douwe Gerbranda te Herbayum verkoopt land Symen Hendriks te Harlingen en zijn vrouw Ael.

Simon en zijn vrouw Teed te Harlingen kopen 1509/1513 steeds land in Wonseradeel (zie OFO II-225,229,230,232,235,239,258,261,271/275).

HvF 16481-blz.247 d.d.7-5-1539:Goffe Piers en Swob Elinxma behoren tot zijn erfgenamen.

Zie verder vooral het artikel door D.J.van der Meer in GJB 1960-31/37.

Simon is de stamvader van de familie van Scheltinga.

 

Simon was weduwnaar van Aelcke N., overleden v 1 apr 1508.

 

†††††††††† 2 Pieter van Auckama, overleden nov 1534.

 

Als Petrus Johanni Auckama op 24-3-1475 student te Leuven.

OFO III-27 d.d.13-7-1498 en 18-7-1498:dagvaarding met vrijgeleide van Bolsward voor Peter Jan Sybrantszn.

In 1498 op de lijst van burgers in Leeuwarden (de Vrije Fries 73-82 e.v.).

R.v.A.1511:genoemd als Pyter Jans van Leeuwarden met veel bezit ook te Jelsum,Britsum,Marssum enz.

OFO II-250 d.d.2-4-1511:genoemd met zijn overleden tante Sibbel Sybethsma.

Tussen 1512 en 1529 enkele malen burgemeester van Leeuwarden.

Hij testeerde op 18-3-1534 (zie F.T.nr.134) en op 29-10-1534 (zie F.T.nr.136).

 

Pieter was gehuwd (1) met Tryn Doeckesdr van Gralda.

 

Kathryn was een zuster van Reinsk Doeckes.

 

Pieter was gehuwd (2) met Hylck van Hettinga, overleden 1571, dochter van Homme van Hettinga en Wick van Abbema.

 

Hylck was later gehuwd met Taecke Doeckes van Rinia, overleden 1557, zoon van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

†††††††††† 3 Ansck van Auckama, overleden n 1511.

 

Zij had in 1505 wel een partner Haytie Attazn en een zoon Frans,maar was mogelijk nog niet getrouwd (haar zoon had ze "echt laten maken").Zij besloot toe te treden tot het Sint Annaklooster te Leeuwarden.Zij testeerde daarom op 12-4-1505 (zie F.T.nr.70).

In 1511 is zij non in het klooster Wiswerd en heeft ze "Runia" als bezit in Midlum.

 

 

†††††††††† 4 Wyts van Auckama.

Wyts was gehuwd met Lambert Willems Canter.

 

Zie GJB 1963-68.

 

 

Johan was gehuwd (2) metRints van Aebinga, overleden n 1498, dochter van Fecco van Aebinga, ook Feicke,en Ael van Jelmera.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 5 Ruurd van Auckama.

 

†††††††††† 6 Tryn van Auckama.

 

 

†† III-b Pieter Sybrants van Auckama, overleden Leeuwarden 25 jul 1487 *,begraven Leeuwarden, zoon van Sybrant Pieters van Auckama (II) en Auck Siercksdr van Donia.

 

Olderman van Leeuwarden in 1487 ten tijde van het bieroproer en daarbij vermoord door de Schieringers.

Ook genoemd als olderman in OFO I-355 d.d.24-5-1487.

 

Pieter was gehuwd metHis Doeckesdr van Rinia, overleden n 1490, dochter van Doecke van Rinia en Lisck Pybes van Sickema.

 

Genoemd als weduwe van Pieter op 3-12-1487 in OFO I-356.

 

His was waarschijnlijk later gehuwd met Binnert van Aebinga, overleden n 1515, zoon van Fecco van Aebinga, ook Feicke, en Ael van Jelmera.

 

Uit hethuwelijk van Pieter en His:

 

†††††††††† 1 Pieter Pieters van Auckama, geboren v 1487, volgt onder IV.

 

†††††††††† 2 Auck Pietersdr van Auckama, geboren 1487 ,na vaders dood, overleden 4 dec 1510 *,begraven Jelsum.

 

Auck was gehuwd met Keimpe van Donia, overleden 1513 *, begraven Jelsum, zoon van Johan van Donia en Lolck Keimpesdr van Hinnema.

 

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-191 d.d.12-9-1509:hij en zijn vrouw Auck Petersdr,wonende Jelsum,verkopen 2 huissteden in de Hoogstraat te Leeuwarden.

 

 

 

††††† IV Pieter Pieters van Auckama, geboren v 1487, overleden Stavoren 1521, zoon van Pieter Sybrants van Auckama (III-b) en His Doeckesdr van Rinia.

 

Pieter is getrouwd Stavoren 1511 metYdt Tadesdr Hoppers, overleden Stavoren 1520, dochter van Tade Hoppers en Lieukje Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 His van Auckama, geboren Stavoren 22 nov 1514, overleden Leeuwarden 2 mei 1600, begraven Leeuwarden,GalileŽrkerk.

 

Zij wordt in 1561 en 1583 vermeld als voogdes van het St.Anthonygasthuis.

Zij woonde als weduwe op de Auckamastins in Leeuwarden en was de laatste van het geslacht Auckama.

Zie ook Grafschriften III-22.

 

His was gehuwd (1) met Hillebrant Jacobs van Buygers, overleden v 1548, zoon van Jacob Jans van Buygers en Bauck Hillebrantsdr van Unia.

 

Hij overleed kinderloos.

 

His was gehuwd (2) met Hermannus Arents, overleden v 1558, begraven Leeuwarden ,GalileŽrkerk, waarschijnlijk zoon van Arent Gerbrants en Teed Ndr.

 

Hermannus was bij huwelijk met His weduwnaar van Anna Ndr.

Op15-5-1527 wordt Hermannus Arnoldi Arentsma van Leeuwarden ingeschreven als student te Leuven.

Mr.Hermannus Arents was advocaat bij het Hof van Friesland en burgemeester van Leeuwarden.

Grafschriften III-22:hij is geen zoon van Alyt Arents zoals vermeld in het stamboek.

HvF 16481-310,674,772 d.d.16-1-1539,15-5-1537 en 15-10-1537:Herman Aernts,burger Leeuwarden,als eiser namens zijn vrouw Anna.

Was Anna zijn eerste vrouw of was hij daarvoor nog getrouwd met een Rinsck ?

Zie ook o.a.HvF 16688-356 d.d.1537,HvF 16689-102 d.d.1539,HvF 16690-12,27 d.d.1549.

 

 

 

†††††††††† 2 Reynsck van Auckama, geboren 1516, overleden 13 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

Reynsck is getrouwd 10 okt 1533 (1) met Jan Jacobs van Buygers, geboren 13 dec 1510, overleden 1 apr 1555, zoon van Jacob Jans van Buygers, ,ook van Wieringen en Bauck Hillebrantsdr van Unia.

 

Advocaat bij het Hof van Friesland en grietman van Leeuwarderadeel 1536/1555.

Bij RvA 1540 met bezit te Marrum.

Zie GJB 1972-88 onder 11950.

 

Reynsck was gehuwd (2) met Sabe van Wissema, overleden 20 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.