Genealogie van het adellijk geslacht van Aylva

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                          Voor bronnen en gebruikte afkortingen daarvoor zie pagina 6 van de site

                                           Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties

 

                     

 

        

           

 

 Omdat Tjaert Epes van Aylva en zijn vrouw  Auck van Aesgema in mijn kwartierstaat voorkomen, heb ik gegevens verzameld over het geslacht Aylva.

 

Vele grietmannen in Friesland kwamen uit dit geslacht ,dat in de mannelijke lijn uitstierf in 1827 met het overlijden van Hans Willem van Aylva (1751-1827).

 

Er is al veel gepubliceerd en voor bijzonderheden verwijs ik naar de Nederlandsche Leeuw 1989 (N.L.) en ook naar het Genealogisch Jaarboek

van de Fryske Akademy 1995 (GJB).

         

 

Aan de bestaande genealogieën heb ik nog veel personen en data kunnen toevoegen.

 

Voor de grafschriften verwijs ik naar het boek “Friezen uit vroeger tijden” door H.de Walle (van Wijnen,Franeker,2007)

 

S.Wierstra,Dokkum

s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

 

 

I Douwe van Aylva, overleden na 1370 ?.

 

Hij zou in 1370 hebben geleefd.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Epe Douwes van Aylva, volgt onder II.

 

           2   waarschijnlijk Syts van Aylva.

 

Zij was afkomstig uit Witmarsum.

Zie ook GJB 1997-166 (noot 60) en GJB 1995-166 (noot 2).

 

Syts was gehuwd met Goffe van Roorda.

 

Misschien in 1416 te Tzummarum (GJB 1972-93).

 

 

 

       II Epe Douwes van Aylva, overleden ± 1400 ?, zoon van Douwe van Aylva (I).

 

Hij woonde te Witmarsum.

Daar zijn kleinzoon Epe in 1411 wordt geboren,zal hij zijn overleden in het begin van de 15e eeuw.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Tjaert Epes van Aylva, volgt onder III.

 

           2   Catharina Epesdr van Aylva.

 

Catharina was gehuwd met Sicke te Nyenhuys.

 

Sicke woonde op Nyenhuys te Wynaldum en wordt daar vermeld in 1420,1423,1424 en 1438.

Zie GJB 1995-144.

Vermoedelijk was hij eerst getrouwd met Tiets Gerbranda, dochter van Hobbe Gerbranda te Almenum.

Uit zijn huwelijk met Tryn Aylva had hij een dochter Tiets,getrouwd met Schelte van Liauckema.

 

 

           3   waarschijnlijk Douwe van Aylva, overleden 1439, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Zie GJB 1995-144 (noot 13) voor de grafsteen van hem en zijn vrouw.

 

Douwe was gehuwd met Tede N., overleden 1422, begraven Wirmarsum ,grafschrift.

 

 

      III Tjaert Epes van Aylva, overleden n 1424, zoon van Epe Douwes van Aylva (II).

 

Behoorde tot de vetkopers;woonde te Witmarsum;genoemd bij een geschil met het Haskerconvent in OFO-I-31 d.d.28-10-1419.

Tjaert verdreef in 1420 de Hollanders met een list uit Makkum.

OFO I-33 d.d.1420: hij verkrijgt Sibaldagoed te Arum, dat Douwe (zijn broer ?) van diens vader had geërfd.

Zie ook N.L 1989-130 en GJB 1995-144.

 

Tjaert was gehuwd met  Swob van Juwsma, overleden v 1439.

 

Zij was afkomstig uit Westergo,waarschijnlijk van Marssum,maar haar ouders zijn onbekend.

Haar kinderen erven in 1439 van Upke van Doyema te Marssum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe Tjaerts van Aylva, geboren Witmarsum 1411, volgt onder IV-a.

 

           2   Douwe Tjaerts van Aylva, volgt onder IV-b.

 

           3   Ydt Tjaertsdr van Aylva, overleden n 23 apr 1473.

 

Zij woonde tijdens haar eerste huwelijk op Heringastate onder Rauwerd en tijdens haar tweede huwelijk op Jelmerastate in Ballum Zie GJB 1995-144.

Zij wordt met zoon Haye genoemd in T327-1913a d.d.24-6-1450 en in OFO III-6 d.d.9-8-1466.

Zij testeerde als Yde Heringhe op 23-4-1473 (zie F.T.nr.30 en OFO I-236).

Zij woonde toen weer in Rauwerd.In haar testament worden van de kinderen alleen Haye en een dochter(=Eelck) met zoon Sascker genoemd.Zie ook GJB 1963-35.

 

Ydt was gehuwd (1) met Eelcke van Heringa, afkomstig uit Rauwerd, overleden 1428/1431.

 

Vermeld te Rauwerd in 1427 (OFO I-27,nr.44).

 

Ydt was gehuwd (2) met Sascker van Jelmera, overleden 1448, zoon van Ritscke van Jelmera en Ael N..

 

Hij noemde zich ook Donia.

OFO II-216 d.d.24-6-1450:zijn zoons Haye en Romke maken een overeenkomst inzake de erfenis door Saeck Donia aan hun grootvader Ritske op Ameland nagelaten.

OFO II-219 d.d.14-6-1458:zijn zoons Romke,Keimpe en Haye maken een overeenkomst met Doedt Cammingha (Dokema).

OFO III-6 d.d.9-8-1466:Haye en Eelck worden halfbroer en halfzuster genoemd van Keimpe;Haye en Eelck worden alleen genoemd in het testament van moeder Ydt;de andere kinderen zullen dus uit een eerste huwelijk stammen.

Zie ook GJB 1963-35 en GJB 1972-94.

 

Sascker was weduwnaar van N.N..

 

           4   Syts Tjaertsdr van Aylva, overleden n 1497.

 

Zij testeerde in 1497.Zie ook GJB 1995-144.

 

Syts is getrouwd 1447 met Goslick van Juwinga, overleden n 24 nov 1464, zoon van Juw van Juwinga en Rixt van Walta.

 

OFO II-37 d.d.1-8-1455:hij zegelt voor Bolsward het besluit van een "gaerleger" tussen Bolsward en Sneek.

OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit voor Bolsward de overeenkomst tussen Bolsward,Franeker en Sneek.

GPCV d.d.24-11-1464 en OFO II-62 d.d.29-11-1464:overeenkomst tussen hem en de stad Bolsward.

Hij woonde met zijn vrouw op Juwingahuis in Bolsward.Zie GJB 1995-144.

 

 

 

   IV-a Epe Tjaerts van Aylva, geboren Witmarsum 1411, overleden n 1468, zoon van Tjaert Epes van Aylva (III) en Swob van Juwsma.

 

Hij maakt met Douwe van Sjaerda als Schieringers een blokhuis tegen de Vetkopers (Makkum,1450);in 1456 grietman van Wonseradeel;ook genoemd in 1466 en in 1468.Na het overlijden van Teda hertrouwde hij.Uit dat huwelijk een Peter en vermoedelijk Sjoerd,overleden 13-6-1461.

Zie GJB 1995-145.

 

Epe was gehuwd (1) met  Teda Wybrantsdr van Hermana, overleden v 1456, dochter van Wybrant van Gerbranda, later Wybrandt van Hermana en Gerlant Lollesdr van Ockinga.

 

Zij en haar zonen worden genoemd in het testament van haar moeder uit 1456.

OFO I-87 d.d.13-11-1441:Wyert Gerbranda en Tete Gerbranda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert Epes van Aylva, volgt onder V-a.

 

           2   Epe Epes van Aylva, volgt onder V-b.

 

Epe was gehuwd (2) met  N.N. (Jongema ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Peter Epes van Aylva, volgt onder V-c.

 

           4   waarschijnlijk Sjoerd van Aylva, overleden Akmarijp 13 jun 1461 *.

 

Hij werd samen met Rienck van Camstra doodgeschoten bij de belegering van Galamahuis te Akmarijp.

 

 

 

   IV-b Douwe Tjaerts van Aylva, overleden 1482 *, begraven Franeker ,grafschrift Douwe Sjaerda, zoon van Tjaert Epes van Aylva (III) en Swob van Juwsma.

 

Afkomstig van Witmarsum; na zijn huwelijk nam hij de naam Douwe Sjaerda aan;hij stichtte met zijn vrouw in 1449 Sjaerdemahuis te Franeker.

Hij had 2 onwettige zoons n.l.Tjaert Groestera en Rienck.Zie hiervoor GPCV I d.d.20-4-1481 en verder GJB 1995-144,146.

Genoemd als Douwe Sjaerda in GPCV I en OFO II-40 d.d.17-3-1456,waar hij een overeenkomst zegelt tussen Franeker en Harlingen.

OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit voor Franeker de overeenkomst tussen Bolsward,Franeker en Sneek.

OFO I-179 d.d.13-12-1465:Douwe Sjaerda te Franeker bij de zoenlieden.

OFO I-211,226,229,251 d.d.25-3-1471,6-5-1472,23-6-1472,13-7-1474:Douwe Sjaerda koopt land.

T313-467,468 d.d.1471,1472:Douwe Sjaerda koopt land bij Franeker.

Pax-28 d.d.24-9-1476:Douwe en zoon Sicke brengen het geschil met Groningen op zoenlieden.

OFO-I-296 d.d.13-4-1479:Douwe benoemd als voogd over de kinderen van Schelte van Liauckema.

OFO IV-52 d.d.17-8-1479:Douwe en zoon Sicke genoemd als voogden over de kinderen van Jarich van Hottinga bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van Juw van Dekema en Catharina van Hottinga,Jarichs dochter.

Pax-34 d.d.30-5-1480:compromis van Douwe met Groningen.

Genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

 

Douwe was gehuwd met  Edwer van Sjaerda, overleden 1510 ,op 8 november ?, begraven Franeker ,grafschrift slecht leesbaar, dochter van Sicke van Sjaerda en Both van Hobbema.

 

Pax-198 d.d.12-11-1496:zij sluit samen met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Als vrouw van Douwe vermeld op de klok van de Martinikerk in Franeker.

Zij testeerde te Franeker op 27-5-1510 (F.T.nr.77 en OFO II-238)

Er was boedelscheiding in 1511.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Swob van Sjaerda, overleden 1520.

 

Zij wordt genoemd als Swob Hottinga met zoon Heere in GPCV d.d.20-4-1481.

Bij R.v.A.1511 genoemd als Swob Hottinga van Franeker met veel bezit o.a.te Nijland en Wolsum.

Zij testeert in 1518.Daaruit blijkt dat haar moeder Edwert heette en haar grootmoeder Both.Dit testament is niet meer beschikbaar,dus niet gepubliceerd bij F.T.

 

Swob was gehuwd met Jarich van Hottinga, overleden Nijland 1475, begraven aldaar, zoon van Epe Jarichs van Kee en Foockel Goslicksdr van Hottinga, ,ook Fouwel.

 

Grietman van Hennaarderadeel in 1450.

Hij woonde als hoofdeling te Nijland en testeerde op 25-5-1475 (zie F.T.34 en OFO IV-45).

Zijn 3 zoons Juw,Epe (later Jarich) en Here en ook dochter Doed worden in het testament genoemd,maar niet de andere dochters.

Als voogden worden aangewezen zijn schoonouders,zijn vrouw,zijn neef Tjaert van Juwinga en zwager Sicke van Sjaerda.

Zijn broers Jacob,Anne en Wybe en zijn zuster Hil worden eveneens in het testament genoemd.

Voor een stamreeks vanaf zijn vader in acht geslachten zie HvF 10446 d.d. 31-7-1718.

 

 

           2   Tjaert van Sjaerda, volgt onder V-d.

 

           3   Sicke van Sjaerda, volgt onder V-e.

 

 

     V-a Tjaert Epes van Aylva, overleden na 1487, zoon van Epe Tjaerts van Aylva (IV-a) en Teda Wybrantsdr van Hermana.

 

Hij en zijn vrouw zijn in 1456 erfgenamen van grootmoeder Gerlant van Ockinga ;zij hebben dan een dochter Kathrina.

GPCV en OFO III-17 d.d.6-6-1484:hij verzoekt in een brief Sicke Sjaerda om hulp.

Op 28-6-1487 en 1-8-1487 genoemd als grietman van Wonseradeel (OFO IV-75,76).

Zie ook GJB 1995-145.

 

Tjaert is getrouwd voor 1456 met  Auck van Haerda, overleden na 1487, dochter van N.van Haerda en N.van Herema.

 

Volgens het Burmaniaboek was zij een zuster van Douwe van Haerda, als zodanig genoemd in een oorkonde uit 1461.

Volgens kwartieren was haar moeder een Herema van Tzum. Zie GJB 1995-145 met noten 249 en 263 op blz.174/175.

Zij wordt ook Auck Aesgema genoemd omdat zij bij haar huwelijk Aesgemastate te Peins meebracht. Deze sate (Peins F.C. 8) was daarna bezit van de familie Aylva.

Het bezit van Aesgema kwam vermoedelijk uit de familie Herema van moederskant.  In 1437 was Gerrolt van Herema uit Tzum eigenaar van Aesgema. De oorspronkelijke bezitters met naam Aesgema worden genoemd in “De rechtsomgang van Franekeradeel” 1406-1438 ( Overdiep/Tjessinga).

Na het overlijden van Tjaert hertrouwde Auck  met Pybe van Hoxwier.

 

 

Auck was later gehuwd met Pybe van Hoxwier, zoon van Aesge van Hoxwier en Gerlant Gerroltsdr van Herema.

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Auck:

 

           1   Catharina van Aylva, geboren voor 1456, overleden Jorwerd 1532/1533.

 

In 1511 als weduwe op Fons te Jorwerd;in 1533 werd daar haar boedel verdeeld.

Voor haar en haar kinderen zie GJB 1995-159 en GJB 1969-27,31,35 (hier wordt zij per abuis vermeld als dochter van Frans).

 

Catharina was gehuwd met Lieuwe Doeckes van Fons, afkomstig uit Jorwerd, overleden Franeker 16 jul 1500, zoon van Doecke van Fons.

 

Hij sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker (GEN 742).

Zie ook GJB 1969-31.

 

 

           2   Gerlant van Aylva.

 

Zie voor haar GJB 1995-159.

 

Gerlant was gehuwd met Hartman van Harinxma, overleden mei 1491, begraven Heeg, zoon van Haring van Harinxma en Popck Riencksdr van Popma.

 

Hartman volgens het "Dootboeck" (GEN 742) gedood door volk van Epe Tietes van Hettinga.

 

 

           3   Juw van Aylva, volgt onder VI-a.

 

 

     V-b Epe Epes van Aylva, overleden na 1494, zoon van Epe Tjaerts van Aylva (IV-a) en Teda Wybrantsdr van Hermana.

 

In 1485 te Witmarsum;in 1489 grietman van Wonseradeel;in 1494 raad van potestaat Juw Juwinga.

Epe en zijn vrouw Ebel worden genoemd in het testament van Gerlant van Ockinga uit 1456.

Zie verder GJB 1995-146/147.

 

Epe was gehuwd met  Ebel van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest,  dochter van Juw van Juwsma, ook Juw Bottema genoemd.

 

Zij had als broer Gatze Juwsma.

In een akte uit 1495 en 1497 worden de kinderen genoemd die hij bij Ebel heeft verwekt

Zie N.L.1989-27,28 en GJB 1995-161 bij d ex b

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe Epes van Aylva, volgt onder VI-b.

 

           2   Sjoerd van Aylva, volgt onder VI-c.

 

           3   Rienck van Aylva, overleden  1511/1514

 

Genoemd in 1495 bij verkoop en in 1511 en 1514 met bezit te Hitzum (RvA).

Hij maakt op 26-3-1511 een baer met Wilhelmus Syrxz, secretaris Wonseradeel.

RvA Franekeradeel 1511 (I-126):Renick Allula heerschap bezitter van 49 pm te Hitzum.

Hij is kinderloos overleden.

 

Rienck was gehuwd met Jetz Ndr., overleden na 1514.

 

RvA Franekeradeel 1514 (II-361): Jetz Rienick Alula weduwe met hetzelfde goed te Hitzum.

 

           4   Douwe van Aylva, overleden 1494/1495.

 

In 1488 vermeld als grietman in Wonseradeel.

In 1494 als gevangene naar Sneek gebracht.

Hij is kinderloos overleden.Zie ook GJB 1995-147.

 

 

           5   Tieth van Aylva.

Tieth is getrouwd v 1495 met Douwe van Hiddema, overleden jan 1510 ?, begraven Pingjum, zoon van Ulbe van Hiddema.

 

Woonde in 1495 met zijn vrouw op Hiddemastate te Pingjum en daar genoemd als hoofdeling 1486/1505.

Pax-160 d.d.6-7-1496:hij gaat akkoord met verbond tussen Westergo en Groningen.

Hij was betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen (slag bij Franeker,1500).

OFO II-202 d.d.1-4-1504:Douwe Hiddema genoemd bij dijkrecht Pingjum.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij overleed kinderloos;erfgenamen zijn oomzeggers en kinderen daarvan.

Zie verder GJB 1995-147,N.L.1989,N.L. 2000-101/106 en GJB 2002-150.

 

 

           6   Ints van Aylva, overleden n 1495.

Ints was gehuwd met Alef Aggema van Walta, ,ook van Aggema, overleden v 1505, zoon van Pieter van Walta en Bauck Douwesdr van Hiddinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Aggemastate te Witmarsum.

Zij verkoopt in 1495 met broers en zusters een rente aan Werp van Donia.

Zie verder GJB 1995-147.

 

 

           7   Gerlant van Aylva.

 

Zij was kloosterlinge.

 

 

           8   Tryn van Aylva.

 

Zij was kloosterlinge.

 

 

 

     V-c Peter Epes van Aylva, overleden n 1477, zoon van Epe Tjaerts van Aylva (IV-a) en N.N. (Jongema ?).

 

In 1477 grietman van Wonseradeel.Zie GJB 1995-148.

 

Peter was gehuwd met waarschijnlijk  Jelck Ndr, overleden v 1507.

 

Volgens kwartieren op het graf van zoon Peter zou zij een dochter zijn van N.Mockema x N.Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Peter van Aylva, overleden 7 nov 1539 *, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Zie N.L.1989-30 en GJB 1995-148,waar de overlijdensdata van man en vrouw zijn verwisseld (juiste sterfjaren op de zerk,genoemd in de Vrije Fries XXIII).

OFO IV-158,163,164 d.d.22-2-1507 en 26-6-1507:hij verkoopt goederen te Wanswerd en heeft bezit te Ferwerd.

De 4 kwartieren op zijn graf waren:Aylva,Mockema,Jongema,Oenema.Deze grootouders zijn niet te traceren.

 

Peter was gehuwd met Rixt van Aebinga, afkomstig uit Hijum, overleden 21 apr 1543 *, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Schelte van Aebinga en Hylck van Donia.

 

HvF 16481-612 d.d.20-12-1536:zij procedeert met haar broer en de kinderen van oom Bennert over de erfenis van Pieter Jans Auckema.

RvA 1540: als weduwe van Peter en als zuster van Ruurd vermeld met bezit te Hallum en Ferwerd.

Het huwelijk was kinderloos.

Zie GJB 1994-146.

 

 

           2   waarschijnlijk Itzen van Aylva, overleden n 1511.

 

N.L.1989:het is niet zeker dat zij een dochter is van Peter Epes van Aylva,maar zij heeft een zoon Peter.

 

Itzen was gehuwd met Taecke van Bonga, ,ook Buwinga, overleden Dokkum 23 apr 1515, zoon van Gerck van Bonga.

 

PAX-63 d.d.4-5-1492: hij sluit zich met zijn vader en andere hoofdelingen uit Dantumadeel aan bij het verbond met Groningen d.d.17-9-1491.

Hij tekent in 1504 de reversaelbrief en wordt op 5-1-1505 vermeld op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:hij wordt genoemd bij de zoenlieden.

R.v.A.1511:Taecke heeft bezit te Reitsum.

Hij woonde in 1511 te Dantumawoude en was eigenaar van Rinsmastate te Driesum (zie ook N.O.III-82 en GJB 1975-7).

Hij wordt in 1515 doodgeslagen bij Dokkum.

 

 

 

     V-d Tjaert van Sjaerda, overleden 18 apr 1491, zoon van Douwe Tjaerts van Aylva (IV-b) en Edwer van Sjaerda.

 

OFO II-94 d.d.10-10-1481:de broers Tjaert en Sicke van Franeker sluiten het verbond met Leeuwarden.

 

Tjaert was gehuwd met  Catharina van Harinxma, overleden n 28 okt 1501, dochter van Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema.

 

Zij testeerde op 28-10-1501 (F.T.62).

 

Catharina was later gehuwd met Louw Pieters van Donia, overleden Sneek 27 jan 1533 *, zoon van Pieter Lolles van Ockinga en N Louwsdr van Donia.

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Catharina:

 

           1   Luts van Sjaerda, ,ook Louise, overleden 1 mrt 1532, begraven Franeker ,grafschrift.

 

T342-04,27:brief van Goslick van Jongema d.d.21-6-1528 uit Bolsward aan Gerrolt van Herema en Luts.

 

Luts was gehuwd met Gerrolt van Herema, overleden 2 apr 1538 (?), begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Taecke van Herema en Ath van Roorda.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Gerrolt Herema van Franeker veel bezit aldaar,maar ook te Tzum en Zweins.

Hij woonde in 1515 te Franeker.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1515-1538.

OFO II-319 d.d.7-11-1524:huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van zijn dochter Ath met Hette van Hoxwier.

OFO-IV-252 d.d.13-4-1526:afkoop van een rente door Gerrolt en zijn vrouw Luts.

HvF 16480-259 d.d.30-10-1528:Gerrolt Herema als eiser.

OFO-IV-262 d.d.23-4-1535:hij sloot een overeenkomst met Ymck van Minnema over een toekomstig huwelijk tussen zijn zoon Tjaert en haar dochter Luts.

HvR:zijn overlijden was 5 weken voor 15-5-1538,dus vermoedelijk op 2-4-1538;het stamboek F.A. geeft per abuis 2-4-1536.

 

 

 

     V-e Sicke van Sjaerda, overleden Franeker 1487 *, zoon van Douwe Tjaerts van Aylva (IV-b) en Edwer van Sjaerda.

 

Genoemd in OFO I-324 d.d.5-1-1483.

OFO II-94 d.d.10-10-1481:Sicke en broer Tjaert uit Franeker sluiten een verbond met Leeuwarden.

Genoemd op 2-9-1486 in een register (OFO IV-70).

OFO IV-74,75 d.d.16-6-1487,28-6-1487:genoemd als grietman van Wonseradeel.

Pax-39 d.d.28-2-1487:Sicke geeft Julius van Hottinga toestemming om met Groningen te onderhandelen.

 

Sicke was gehuwd met  Luts van Harinxma, overleden 6 mrt 1528 *, begraven Sneek, dochter van Juw van Harinxma en Wyts Wopckesdr van Juwsma.

 

OFO IV-178 d.d.3-10-1508:zij verkoopt een huis in Franeker.

T313-108:uitspraak van een geschil tussen haar als weduwe van Schelte en Tjerck Sybrens (1504).

Bij R.v.A 1511 heeft Luts Liauckema van Sneek veel bezit.

Zij testeerde 4 maal in 1527,op 25/10,4/11,voor 11/11 en op 11/11 (F.T. 116/119) en bepaalde dat zij begraven wilde worden in Sneek bij haar tweede man.

 

Luts is later getrouwd 1491 met Schelte van Liauckema, overleden Sneek 1503 *, begraven aldaar ,grafschrift Sexbierum, zoon van Schelte van Liauckema en Tieth Sickesdr van Nyenhuys.

 

Uit het huwelijk van Sicke en Luts:

 

           1   Douwe van Sjaerda, geboren 1478, overleden 1506 ,ongehuwd.

 

 

   VI-a Juw van Aylva, overleden 28 mei 1521 *, begraven Leeuwarden ,Jacobijnerkerk, zoon van Tjaert Epes van Aylva (V-a) en Auck van Haerda.

 

Hij woonde na  tweede huwelijk omstreeks 1480 met de weduwe Scheltema op Scheltemastate of Idsingastate te Huizum en noemde zich Juw van Scheltema.

OFO II-98 d.d.7-11-1481:genoemd te Huizum bij het verbond tussen Leeuwarden en het Zuidertrimdel Leeuwarderadeel.

OFO I-397,444,446 d.d.1-1-1493,26-2-1500,18-5-1500:genoemd te Huizum met zijn vrouw Syts (zie ook GJB 1997-180).

OFO III-32:genoemd in 1502.

Iou Aylva tekende op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.37) en ook voor Sijtge Sinsz (nr.38).

Op 5-1-1505 is Iuw Aleua  onder de edelen van Leeuwarderadeel.

Zie verder GJB 1995-159.

Op de grafsteen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden waren 4 kwartierwapens Aylua-Hermana en Mernstra/Haerda-Heerma van Tzum (zie GJB 1995-174/175 met noten 249 en 263).

Zijn grootouders waren Epe van Aylva x Teda van Hermana en N.van /Haerda x N.van Herema.

 

Juw was gehuwd (1) met  Tjemck N..

 

Juw was gehuwd (2) met  Syts Hommesdr van Oedtsma, dochter van Homme Hommes van Oedtsma en waarschijnlijk Tieth van Albada.

 

GJB 1988-84:volgens kwartierwapens op de zerk van haar zoon Sytse van Aylva was haar moeder een Albada (van Goënga).

 

Syts was weduwe van Syds van Scheltema (Scheltinga), overleden 1476, begraven Huizum, zoon van Schelte van Scheltema (Scheltinga) en Auck Ruurdsdr van Albada.

 

Uit het huwelijk van Juw en Syts:

 

           1   Sytse van Aylva, geboren Huizum  op Scheltema/Idsinga  1481, volgt onder VII-a.

 

 

   VI-b Epe Epes van Aylva, overleden 1531/1542, zoon van Epe Epes van Aylva (V-b) en Ebel van Juwsma.

 

Epe zegelt in 1495 de brief waarbij hij met broers en zusters een rente verkoopt aan Werp van Donia.

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Epe Aylva tekende op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.22) en op verzoek ook voor zijn  broeder Siuert (nr.23).

Op 5-1-1505 staat Epo Aylua bij de edelen van Wonseradeel.

Bij RvA 1511 met bezit te Jorwerd,Edens,Oosterwierum en Blija.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Epo Aelua (lijst Thabor) en als Epo Aylua (lijst Winsemius).

Hij was grietman van Wonseradeel 1527/1535.

Epe en zijn vrouw Beatrix leven beiden nog in 1531,maar vermoedelijk is Epe in 1535 overleden.

Zie ook GJB 1995-149.

 

Epe was gehuwd met  Beatrix Watzesdr van Walta, overleden na 22 mei 1531, begraven Bolsward ,grafsteen, dochter van Watze van Walta en Auck Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Aylva, volgt onder VII-b.

 

           2   Watze van Aylva.

 

Mr.Watze was pastoor in Witmarsum.

 

 

           3   Gaets van Aylva, overleden 1523, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Zij werd haar twee overleden zoons begraven te Franeker.

 

Gaets was gehuwd met Sicke van Gratinga, overleden 1538/1542, begraven Hitzum, zoon van Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania en Hilck Laesdr van Eelsma.

 

Hij woonde op Gratingastate te Hitzum,wat hij geërfd had van de "âlde Sicke" te Almenum,naar wie hij was genoemd. Over deze "âlde Sicke thoe Nyehuys" zie GJB 1995-144.

Bij R.v.A.1511 heeft Sicke Gratinga van Hitzum veel bezit.

HvF 16481-452 d.d.4-4-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Renick Pieters.

HvF 16481-516,576 d.d.3-10-1536 en 20-12-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Sybrant van Roorda te Spannum voor zijn vrouw Haring.

HvF 16481-777 d.d.6-11-1537:Sicke voor zijn dochter Ydt bij zijn vorige vrouw Gaets contra zijn schoonvader Epe Aylva.

HvF 16481-145 d.d.20-12-1538:hij behartigt de zaken van zijn vrouw Popck inzake land te Boer.

Hij testeerde op 5-5-1525 (zie hiervoor ook DDD1-127 d.d.9-1-1621 met verwijzing naar Sicke en een testament d.d.24-6-1562).

Op zijn graf te Hitzum stonden de kwartierwapens van zijn 4 grootouders.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-26,27 en verder ook GJB 2000-140 en GJB 1995-149.

 

Sicke was weduwnaar van Ydt van Dekema, overleden v 1520, dochter van Juw van Dekema, ook Julius en Catryn van Hottinga.

Sicke was later gehuwd met Popck Sybrensdr van Bonga, afkomstig uit Kimswerd, overleden 1558/1559, dochter van Sybren Doytzes Bonga en Gaets Haringsdr van Harinxma.

 

           4   Ebel van Aylva.

 

Non in Nijeklooster.

 

 

 

   VI-c Sjoerd van Aylva, overleden 28 sep 1509 *,verdronken, zoon van Epe Epes van Aylva (V-b) en Ebel van Juwsma.

 

Hij woonde in 1496 met zijn vrouw op Sibrandastate te Schraard.

Pax-168 d.d.8-7-1496:hij gaat namens Schraard akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Hij was als aanvoerder betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen in 1500.

Op 9-7-1504 tekende zijn broer Epe voor hem de reversaalbrief (nr.23).

Op 5-1-1505 staat Syuerdt Aylua bij de edelen van Wonseradeel.

Zie verder GJB 1995-148,GJB 1999-206 en GJB 2005-169.

 

Sjoerd is getrouwd na 1479 met  Syts Watzesdr van Walta, overleden na 1531, dochter van Watze van Walta en Auck Ndr.

 

Bij RvA 1511 en 1514 als weduwe van Sjoerd met bezit te Tzum.

Zij wordt nog genoemd in 1531 als weduwe.

Zie GJB 2005-169.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Alef van Aylva, volgt onder VII-c.

 

           2   Luts van Aylva, overleden n 1555.

 

In 1550 en 1555 genoemd als weduwe.Zie GJB 2005-167.

 

Luts was gehuwd met Gale van Heslinga, geboren 1482/1486, overleden v 1550, zoon van Jarich Haxta en Tjam van Heslinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Terzool en Poppingawier.

Genoemd in 1511,1534,1543.Zie GJB 2005-167.

 

 

           3   Watze van Aylva, volgt onder VII-d.

 

           4   Eelck van Aylva, overleden na 1540.

 

Zie GJB 2005-171.

 

Eelck was gehuwd met Ulbet Rispens, overleden 1532, voor 2-10-1532, zoon van Ulbet Rispens en ?Bauck Douwes Wyns (uit Oosterend).

 

GJB 2013-173 K.P.de Boer:

In 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar van een sate Osingahuis te Oosterend (later stem 4).

In 1531 doet hij nog landaankopen.

HEN 36-6 d.d.1531 en 75v d.d.2-10-1532: Heer Sibren, pastoor te Pingjum, en Aleff Syurdts (Aylva) te Witmarsum als voogden over de weeskinderen van Ulbet Ulbets staan de weduwe Eelck bij in de zaak tegen Lolle Tzialincxs (GJB 2013-173).

Vermoedelijk was hij  plv.grietman van Hennaarderadeel.

Zie ook N.L.1989-35 en GJB 1995-148,GJB 1999-203.

 

 

           5   Ebel van Aylva.

 

Ebel was gehuwd met N.N.. (Taecke Hobbes van Hermana ?)

 

Volgens een genealogie Aylva in T326-1350 was dit Taeke Hobbes van Hermana,die overleed op 13-7-1565.

 

 

           6   Rienck van Aylva, volgt onder VII-e.

 

           7   Johan van Aylva, volgt onder VII-f.

 

           8   Auck van Aylva.

 

Non in Nijeklooster.

 

 

           9   Ypck van Aylva.

 

Als maagd overleden (Gen.Aylva in T326-1350).

 

 

         10   Teth van Aylva.

 

Als maagd overleden (Gen.Aylva in T326-1350).

 

 

 

  VII-a Sytse van Aylva, geboren Huizum op Scheltema/Idsinga 1481, overleden 7 sep 1548 *, begraven Dokkum,Grote Kerk ,grafschrift, zoon van Juw van Aylva (VI-a) en Syts Hommesdr van Oedtsma.

 

Vermoedelijk woonde hij eerst op Humaldastate te Ee.

Behalve Sytse van Aylva ook genoemd als Sytse van Scheltema (naar zijn geboorteplek) ,Sytse van Humalda (naar zijn 1e state als woonplaats) en Sytse van Sytsema (naar zijn 2e state als woonplaats)

Na zijn 2e huwelijk op Minnoltsmastate (Sytsemastate) te Bornwerd als bruidschat verkregen via zijn tweede vrouw (GJB 1995-160).

Als zijn eerste vrouw voor 1511 overlijdt zal hij zijn aanspraken op Humaldastate hebben overgedragen/verkocht aan Sjoerd van Aebinga en diens vrouw,erfdochter Humalda.

In 1511 is hij in bezit van Sytsemastate/Minnoltsmastate te Bornwerd.

Dochter Bjuck uit tweede huwelijk zal genoemd zijn naar zijn eerste vrouw.

 

Op 18-2-1517 aangesteld als grietman van Westdongeradeel (ook nog in 1525),in 1523 ook van Achtkarspelen,in 1529 weer van Westdongeradeel (ook nog in 1537).

Hij was olderman van Dokkum in 1531,1533 en 1543.

Raadsheer bij het Hof van Friesland,alleen genoemd op 11-5-1523.

HvF 16481-82 d.d.29-10-1538: hij procedeerde met anderen voor het Hof.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1988-83/84 en GJB 1995-160.

 

Sytse was gehuwd (1) met  Bjuck van Humalda, overleden v 1511, waarschijnlijk dochter van Hessel van Mockema en Teet van Humalda.

 

Bjuck is misschien een zuster van Beyts van Mockema/Humalda, getrouwd met Sjoerd van Aebinga.

Zij was in ieder geval niet  de vrouw van Werp van Ropta; die Bjuck was een dochter van Sjoerd van Aebinga en Beyts.

Zie GJB 1995-160.

 

Sytse was gehuwd voor 1511 (2) met  Luts van Minnoltsma, afkomstig uit Bornwerd, overleden 26 sep 1544 *, begraven Dokkum,Grote Kerk, grafschrift, dochter van Sape van Minnoltsma en Teth van Mellema.

 

Het "Dootboeck" (GEN 742) geeft als overlijdensdatum 26-9-1544 en ook 26-9-1547.

Op het graf  van Sytse en Luts te Dokkum de volgende wapens van hun grootouders:

Voor hem Aylva-Haerda en Idsinga/ Scheltema-Albada van Goënga  en  voor haar Minnoltsma-Riemersma-Hesselinga-Mellema.

Zijn grootouders waren Tjaert van Aylva x Auck van Haerda en Homme van Oedtsma x Tieth van Albada (waarom het wapen Scheltema/Idsinga en niet dat van Oedtsma ?).

Haar grootouders waren N. van Minnoltsma x N.N. en Hessel van Riemersma x Bernsck van Heslinga.

Zie verder GJB 1995-176, noten 287 en 294 en ook GJB 1988-84.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans van Aylva, geboren ± 1513, volgt onder VIII-a.

 

           2   Bjuck van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, overleden Wirdum 28 mrt 1544, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Bjuck was gehuwd met Watze van Cammingha, geboren ± 1515, overleden Wirdum 20 okt 1576, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Hij woonde op Oenemastate bij Wirdum en wordt bij RvA 1540 genoemd met bezit te Wirdum.

 

Watze is later in ondertrouw gegaan 9 okt 1546 en getrouwd 19 feb 1547 met Frouck van Haerda, geboren 10 mei 1526, overleden 24 dec 1584, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Fedde van Haerda en Saeck Gerlofs van Herwey.

 

 

  VII-b Tjaert van Aylva, overleden 12 mei 1545, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva (VI-b) en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

Tjaert wordt in 1535 genoemd als grietman van Wonseradeel.

In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum.Zie GJB 1995-151.

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Ulbet Ulbesdr Thema, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 24 mrt 1532, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Ulbe Tades Thema en Doedt van Hania.

 

Burmania vermeldt haar in zijn Aylva-genealogie als de dochter van Watze Douwes Hania,de zoon van Douwe Abbes.Dit is onjuist,zij is de halfzuster van Watze Douwes Hania.Zie N.L.1989-18/19.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbe van Aylva, geboren 1532 ?, volgt onder VIII-b.

 

           2   Douwe van Aylva, volgt onder VIII-c.

 

           3   Jel van Aylva, overleden 22 apr 1613 *, begraven Ferwerd.

 

Zie voor haar GJB 1995-151 en N.L.1989-46.

 

Jel was gehuwd (1) met Sjuck van Mellema, overleden jul 1560 *, begraven Leeuwarden,Oldehove ,op 25-7-1560, zoon van Poppe van Mellema en Eets van Gauckema.

 

HvF 16690-238 d.d.2-9-1552:zijn vrouw Luypck is erfgename van haar neef Abbe van Sjucksma.

HvF 16690-326 d.d.23-7-1553:Popcke Mockema contra Sjuck als man van Luypck.

 

Sjuck was weduwnaar van Luypck van Mockema, geboren v 1527, overleden v 1555, dochter van Ernst van Mockema en Anna van Foppinga.

 

Jel was gehuwd (2) met Gemme van Burmania, geboren ± 1524, overleden Ferwerd 29 nov 1602 *, begraven aldaar 5 dec 1602, zoon van Douwe van Burmania en Saepck van Ydsma.

 

Hij woonde op Herjuwsmastate te Ferwerd,waar hij ook overleed.

Hij testeerde op 15-10-1592 en met een codicil op 4-11-1594 (HvF EEE-1-354 en T323-01,186);testeerde ook op 18-6-1599 (T323-02,25).

T342-05,nr.38:uitnodigingen voor zijn begrafenis in 1602.

 

Gemme is eerder getrouwd 11 aug 1550 met Jouck van Haerda, geboren 21 sep 1532, overleden v 9 nov 1562, dochter van Fedde van Haerda en Saeck Gerlofs van Herwey.

 

 

Tjaert was gehuwd (2) met  Rints Ottesdr van Galama, overleden 1573 (?), begraven Leeuwarden, dochter van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

Volgens SFA zou zij pas in 1573 zijn overleden.

Ze wordt begraven bij haar eerste man. Zie GJB 1991-132.

 

Rints was weduwe van Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden 1530/1540, begraven Leeuwarden, zoon van Verslick Godsfryonds en N.N..

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Rints:

 

           4   Watze van Aylva, ,ook Valerius, overleden v 1572.

 

Als Valerius Aylva op 18-5-1554 student te Keulen en in 1561 student te Padua.

In 1566 lid van het Verbond der Edelen.Zie GJB 1995-152.

 

Watze was gehuwd met Franscke van Groestera, overleden n 1611, dochter van Jeppe van Groestera en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Zie GJB 1994-154 en GJB 1995-152.

 

Franscke was later gehuwd met Sjuck van Humalda, overleden 1585, zoon van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

           5   Wisck van Aylva, overleden 2 feb 1606 *, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Wisck was gehuwd (1) met Keimpe van Wynia, overleden 16 aug 1568 *, begraven Marrum, grafschrift, zoon van Deytse van Wynia en Lisck Ndr.

 

RvA 1540:hij woonde op Pongastate te Marrum en had ook bezit te Hallum.

Er is een steen uit 1548 waarop vermeld worden Kempa Wynia en Katerina Syarda (N.O.I-275,Ferwerderadeel).

In 1547 en op 30-4-1551 is hij curator over de weeskinderen van Sjuck Wynia (zie T327-1784 en HvF 16690-156).

Genoemd bij HvF 16692-394 d.d.8-5-1562.

Volmacht voor Ferwerderadeel (HvF 16692-519 d.d.12-4-1564.

In 1572 is Jel van Wynia erfgenaam van Pongastate;in 1606 wordt het bewoond door Frouck van Wynia.

Zie ook GJB 1995-150.

 

Keimpe was weduwnaar van Catharina van Sjaerda, overleden n 1548, misschien dochter van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

Keimpe was weduwnaar van Tiedt van Aylva, dochter van Rienck van Aylva (VII-e) en Hil van Roorda.

 

Wisck was gehuwd (2) met Epe van Herema, overleden Leeuwarden 1585, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

In 1558 ingeschreven als student in Keulen,zie GJB 1995-152.

 

 

           6   Tjaert van Aylva.

 

           7   Epe van Aylva, volgt onder VIII-d.

 

 

  VII-c Alef van Aylva, overleden Witmarsum 13 mrt 1540, zoon van Sjoerd van Aylva (VI-c) en Syts Watzesdr van Walta.

 

Hij woonde te Witmarsum en was ook rechter in Wons.

HEN 36-168 d.d.1532: Alef Sjoerds Aylva te Witmarsum voogd over de weeskinderen van zijn zwager Ulbe Ulbes,getrouwd met Eelck Aylva.

Zie ook NL 2000-109 ,GJB 1995-149 en GJB 1987-81.

 

Alef was gehuwd met  Bauck van Offenhusen, afkomstig uit Achlum, overleden n 1545, dochter van Douwe van Offenhusen en Tryn Riencksdr van Glins.

 

Volgens GJB 1987-81 overleden op 24-2-1543 te Witmarsum.,maar zie GJB 1995-149 (RvA 1546).

De erfenis van Alef en Bauck gaat in 7 delen (GJB 2003-156).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd van Aylva, volgt onder VIII-e.

 

           2   Reyn van Aylva, volgt onder VIII-f.

 

           3   Douwe van Aylva, volgt onder VIII-g.

 

           4   Doitse van Aylva, overleden 5 feb 1565, begraven St.Johannesga ,grafschrift.

 

Hij woonde in 1552 in Witmarsum,trouwde een vrouw uit het volk (Jaike Nolles ?) en stierf kinderloos.

 

Doitse was gehuwd met N.N..

 

Zij was niet van adel.

 

 

           5   Epe van Aylva, volgt onder VIII-h.

 

           6   Alef van Aylva, volgt onder VIII-i.

 

           7   Anna van Aylva, volgt onder VIII-j.

 

           8   Feick van Aylva.

 

Feick was gehuwd met Bave van Roorda, overleden n 1573, zoon van Frederick van Roorda en Ael Bavesdr van Haersma.

 

Hij is 1568-1573 voogd over de weeskinderen van Alef van Aylva,zijn zwager (zie GJB 1995-150 en GJB 2003-155,157).

 

Bave was later gehuwd met Sju Elingsdr van Elinga, afkomstig uit Goënga, dochter van Eling Hoytes van Elingha en N.N..

 

 

  VII-d Watze van Aylva, geboren te Schraard, overleden v 21 jun 1563 ,op 29-5-1541 ?, zoon van Sjoerd van Aylva (VI-c) en Syts Watzesdr van Walta.

 

Als Valerius de Aelva op 1-9-1513 student te Leuven.

Hij woonde op Berrum te Tzum.Zie GJB 1995-150.

 

Watze was gehuwd met  Syts Johansdr van Roorda, overleden n 1568, dochter van Johan van Roorda en Anna Hesselsdr van Hanckema.

 

T347-906:zij testeerde als weduwe op 21-6-1563 (zie ook GJB 1995-153).

Nog genoemd in 1566/1567 bij wandelkoop (GJB 2000-89).

HvF 16694-90 d.d. 1569: Syts Roorda als weduwe Watze van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Aylva, overleden 1563/1585

 

Hij woonde met zijn vrouw te Tzum en is overleden zonder kinderen.

 

Johan was gehuwd met Tryn van Galama, overleden 22 okt 1603 *, begraven Ylst, dochter van Tonis van Galama en Cnier Douwesdr van Juwsma.

 

HvF 16701-75 d.d.1585: contra Tryn Galama, weduwe Jan Ailua.

N.L.1989:zij overleed aan pest, 3 dagen na haar tweede man.

 

Tryn was later gehuwd met Hans Hessels van Oosthem, hopman, overleden 19 okt 1603 *, begraven Ylst, zoon van Hessel van Oosthem en Tetke van Burmania.

 

           2   Watze van Aylva.

 

Hij is jong overleden (Gen.Aylva in T326-1350).

 

 

           3   Schelte van Aylva, volgt onder VIII-k.

 

           4   Bauck van Aylva, overleden Goutum 15 sep 1597, begraven Tzum ,grafschrift.

 

Zie voor haar GJB 1995-150.

 

Bauck was gehuwd met Frans van Hermana, overleden 27 sep 1551, begraven Tzum ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Frans was weduwnaar van Frouck Wytzesdr van Beyma, overleden 28 jul 1547, begraven Minnertsga ,grafschrift, dochter van Wytze Sjoerds van Beyma en Sjouck Ndr.

 

           5   Auck van Aylva, overleden n 1563.

 

Zie GJB 1995-150.

 

Auck was gehuwd met Botte van Herbranda, overleden n 1566, zoon van Haye van Herbranda en Catharina Ndr.

 

Genoemd met moeder Tryn,zuster Ebel en broer Tjaert bij HvF 16690-126 d.d.1551.

HvF 16692-221 d.d.6-10-1561:Botte als curator over Atke Gayckema.

HvF 16692-278 d.d.13-3-1562:Botte als curator over Sjuck Humalda,jongste broer van zijn overleden vrouw Beyts.

HvF 16692-558 d.d.27-9-1564:Botte en anderen als erfgenamen van hun moeder Catharina Herbranda.

Zie voor hem ook HvF 16693-144 d.d.1566.

 

Botte was weduwnaar van Beyts van Humalda, geboren ± 1538, overleden 3 apr 1560 ,oud 22 jaar, begraven Ee, dochter van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

           6   Foockel van Aylva, overleden 1575, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

Foockel was gehuwd met Oene van Heringa, ,ook Onno, overleden 1575, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Haring van Heringa en His van Hania.

 

           7   Sjoerd van Aylva.

 

Hij is jong overleden (Gen.Aylva in T326-1350).

 

 

 

  VII-e Rienck van Aylva, overleden 4 jun 1545 *, begraven Genum ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Aylva (VI-c) en Syts Watzesdr van Walta.

 

Hij woonde in 1543 met zijn vrouw op Roordastate te Genum.

Zie ook N.L.1989 onder IIIf.

 

Rienck is getrouwd 1534 met  Hil van Roorda, ,ook Hylck, afkomstig uit Genum, overleden 26 feb 1575 *, begraven Genum ,grafschrift, dochter van Syds van Roorda en Eesck van Donia.

 

Zie GJB 1994-154 en Roorda grafschriften V-77.

 

Hil is later getrouwd 1548 met Jeppe van Groestera, overleden Jelsum 5 mrt 1552 *, begraven Genum ,grafschrift.

 

HvF 16703-40 d.d. 1588: Rienck Aelua, erflater en vader van Reynthen Aelue; Hil Roorda, moeder van Reynthen Aelue; Agge Oesinga, vader van kinderen bij Reynthen Aelue; Frouck Aelue, erflater en zuster van Reynthen Aelue; Epe van Aelue te Witmarsum namens Tyets Groestera en namens de kinderen van Reynthen Aelue bij Agge Oesinga; Wybrant van Aelua; Doecke Aysma, grietman Ferwerderadeel,  als man en voogd van Sytke Aelue; Tyets Groestera, weduwe Broer Buuema; Dorothea Groestera, weduwe Doytthie Bonga en Franske Groestera als moeder van haar kinderen bij Syuck Humalda.

 

 

 

Uit het huwelijk van Rienck en Hil:

 

           1   Wybren van Aylva, volgt onder VIII-l.

 

           2   Tiedt van Aylva, overleden voor 1565.

 

Tiedt was gehuwd met Keimpe van Wynia, overleden 16 aug 1568 *, begraven Marrum, grafschrift, zoon van Deytse van Wynia en Lisck Ndr.

 

Keimpe was weduwnaar van Catharina van Sjaerda, overleden n 1548, misschien dochter van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

Keimpe was later gehuwd met Wisck van Aylva, overleden 2 feb 1606 *, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Tjaert van Aylva (VII-b) en Rints Ottesdr van Galama.

 

           3   Syts van Aylva, overleden na 1602.

 

Zij woonde ook na 1580 met haar tweede man Doecke op Bongastate te Holwerd.

HvF 16702 d.d.14-3-1587:Doecke procedeert voor haar i.v.m. de erfenis van haar eerste man tegen de kinderen van Auck van Bonga n.l. Syds,Abbe,Fed en Doet van Aesgema.

Zie ook GJB 1995-150.

 

Syts was gehuwd (1) met Johan van Bonga, overleden Leeuwarden 27 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Syds van Bonga, ,ook Buwenga en Rints Johansdr van Roorda.

 

Grietman van Westdongeradeel 1560/1567 en dan afgezet.In 1567 in ballingschap en later watergeus (zie Encyclopedie van Friesland).Hij was in 1572 bij de verovering van Dokkum door de watergeuzen.

HvF 16692 d.d.11-12-1563:Johan,grietman Westdongeradeel,voor ziczelf en voor zijn broer Sybe.

Hij woonde voor 1567 op Bongastate te Holwerd.

Johan raakte in augustus 1580 gewond bij Aduarderzijl en stierf 2 maanden later zonder kinderen.

Zie voor hem uitvoerig Friesche Volksalmanak 1888-30/44 en ook GJB 1975-9,GJB 1995-150 en N.L.1989-43.

 

Syts was gehuwd (2) met Doecke van Aysma, overleden 29 sep 1612 *, zoon van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

 

Grietman van Ferwerderadeel 1581-1592.

In 1581 gedeputeerde en in 1598 gecommitteerde om de rekening van de ontvanger-generaal te controleren.

Hij woonde in Marrum (Aysmastate) en had bij zijn vrouwen in totaal 6 kinderen.

Met zijn tweede vrouw genoemd als eisers bij HvF 16702 d.d.14-3-1587.

HvF 16704-22 d.d.27-2-1591:gedaagden zijn o.a.Doco Aysma en zijn vrouw Sytske Aylva,eerder weduwe van Johan Bonga i.v.m. goederen Johan Bonga.

 

Doecke was weduwnaar van Tjets Auckesdr van Tjessema, overleden v 1587.

 

           4   Frouck van Aylva, overleden 15 okt 1585, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Zij is kinderloos overleden.

HvF 16703-40 d.d. 1588: Frouck als erflater.

 

Frouck was gehuwd met Epe van Aylva, volgt onder VIII-d.

 

           5   Rints van Aylva, overleden voor 1585.

 

Rints was gehuwd met Agge van Osinga, overleden voor 1588, zoon van Seerp van Osinga en Jel van Herema.

 

Hij woonde in 1578 in Witmarsum.

HvF 16703-40 d.d.1588: Epe Aelua te Witmarsum voor de kinderen van Reynthen Aelue bij Agge Oesinga.

HvF 16703-57 d.d.1588:Epe van Aylva namens de kinderen van Agge en Rints.

 

           6   Sytse van Aylva.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

  VII-f Johan van Aylva, overleden 26 dec 1567, begraven Schraard ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Aylva (VI-c) en Syts Watzesdr van Walta.

 

Hij woonde te Schraard (zie ook GJB 1995-151).

In 1566 voogd over de weeskinderen van zijn oomzegger Alef van Aylva (GJB 2003-155).

 

Johan was gehuwd met  Ulck Gabbesdr van Scheltema, overleden 10 jun 1586, begraven Schraard ,grafschrift, dochter van Gabbe van Scheltema en Tjets Keimpesdr van Ydsma.

 

HvF 16692-372 d.d.1563:Ulck,getrouwd met Johan van Aylva,met haar broers Sybe,Watze en Minne.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Aylva, geboren 1553, volgt onder VIII-m.

 

           2   Sytke van Aylva, geboren 1560 ?, overleden 4 jun 1586 ,oud 26(?) jaar, begraven Schraard ,grafschrift.

 

Volgens het "Dootboeck" overleden op 16-2-1586.

 

Sytke was gehuwd met Feye van Goslinga, overleden Groningen 2 jun 1596 *, begraven Wanswerd, zoon van Sipt van Goslinga en Perck van Sjaerda.

 

Hij woonde in 1578 te Witmarsum ,maar later op Goslingastate te Wanswerd.

 

Feye was later gehuwd met Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 30 jan 1618 *, begraven Wanswerd, dochter van Hoyte Uninga van Hoytema en Wick van Gerbranda.

 

           3   Gabbe van Aylva, volgt onder VIII-n.

 

           4   Sjoerd van Aylva, overleden 1586, begraven Schraard ,grafschrift.

 

           5   Kinsck van Aylva, overleden 21 aug 1590, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Kinsck was gehuwd met Sierck van Bootsma, overleden 7 apr 1602, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem 1582/1602.

 

Sierck was weduwnaar van Jelts Taeckesdr van Galama, overleden 11 mrt 1585, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Taecke van Galama en Auck van Tjessens.

 

 

VIII-a Frans van Aylva, geboren ± 1513 te Dokkum (?), overleden 25 jan 1563 ,50 jaar, begraven Bornwerd ,grafschrift, zoon van Sytse van Aylva (VII-a) en Luts van Minnoltsma.

 

Als Franciscus Sixti Ayluwa op 14-6-1529 student te Leuven.

Hij woonde op Sytsemastate/Minnoltsmastate te Bornwerd.

Hij testeerde op 20-1-1563,krank van lichaam (T323-01,inv.nr.158).

Zijn naam en die van Rixt van Unia op een zerk te Bornwerd (de Vrije Fries XXIII).

Zie ook GJB 1995-161.

 

Frans was gehuwd (1) met  Tjemck van Cammingha, overleden 19 jun 1546*, begraven Dokkum, dochter van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

 

·           *Het "Dootboeck" (GEN 742) geeft als sterfdatum 19-6-1545,begraven te Bornwerd en ook 19-6-1546,begraven te Dokkum. Omdat in de Grote Kerk van Dokkum een grafsteen is gevonden van een vrouwelijke Cammingha, overleden in 15.. is dit vermoedelijk haar grafsteen en dan is de tweede datum de juiste. Hessel de Walle maakte een foto van deze grafsteen met vrouwenwapen Cammingha en zeer waarschijnlijk het mannenwapen Aylva van Bornwerd. Ook GJB 1995-161 vermeldt Dokkum als begraafplaats.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, geboren ± 1545, overleden Wommels n 1580.

 

Genoemd in 1545 in het testament van haar grootmoeder Rints van Minnema.

 

Luts was gehuwd met Laes van Jongema, geboren ± 1546, overleden 3 sep 1626 *,ongeveer 80 jaar, begraven Wommels *, zoon van Doecke van Walta en Tryn Sickesdr van Liauckema.

 

Eigenlijk Agge Doeckes van Walta.

HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:er wordt tegen hem en zijn vrouw Luts geprocedeerd door inwoners van Rinsumageest.

Hij was ontvanger-generaal van Friesland te Wommels.

Zie ook T326-1072/1085.

 

Laes was later gehuwd met Habel van Herema, overleden n 1615, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Uninga van Hoytema.

 

 

 

Frans was gehuwd (2) met  Rixt van Unia, overleden 1606 *, begraven Bornwerd, dochter van Juw van Unia en Ael Ritsckesdr van Juckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Tjemck van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, overleden 16 jul 1615 *, begraven Bornwird 23 jul 1615.

 

Zij testeerde met haar man op 31-10-1611 (HvF EEE-3-435).

De boedel werd beschreven in 1615.

 

Tjemck was gehuwd met Syds van Scheltema, ,ook Sixtus,, overleden 12 nov 1611 *, begraven Bornwird ,grafsteen, zoon van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Minnoltsmastate te Bornwird.

T3-359: Syds als afgevaardigde (7-4-1579).

GO 1580:hij administreert de opkomsten voor Bornwird.

Zie voor hem HvF 16699-76 d.d.1581, HvF 16700-111,199,230 d.d.1583,HvF 16701-147 d.d.1585,HvF 16702-57,247,315,334 d.d.1586,1587 en 16703-9 d.d.1588.

Hij testeerde te Bornwird in 1611 met zijn vrouw (EEE 3-435).

 

 

          3   N. van Aylva,  een dochter, geboren Bornwerd 20 mei 1561, overleden mei 1561

 

 Bij Tresoar is een foto van het grafschrift op een verdwenen zerk (mededeling Hessel de Walle).

 

 

 

Frans had een buitenechtelijke relatie (3) met  N.N..

 

Uit deze relatie:

 

       4  Juw van Aylva, volgt onder IX-a.

 

 

 

 

VIII-b Ulbe van Aylva, geboren 1532 ?, overleden v 1581, zoon van Tjaert van Aylva (VII-b) en Ulbet Ulbesdr Thema.

 

Als Ulpianus Aylva op 21-2-1551 student te Orleans.

Hij woonde voor 1581 met zijn vrouw op Melckemastate te Rinsumageest.

Zie ook N.O.III-17.

 

Ulbe was gehuwd met  Saepck van Wynia, overleden 21 feb 1588, begraven Rinsumageest ,grafschrift, dochter van Sjuck Deytses van Wynia en Frau Wybes van Renskema.

 

Zij was erfdochter van Melkemastate te Rinsumageest.

HvF 16698 d.d.18-12-1579:Saepck te Rinsumageest en haar broer Deytse als eisers bij het proces.

HvF 16699-133 d.d.1581:Saepck als weduwe Ulbe van Aylva te Rinsumageest en haar broer Deytse als erfgenamen van hun vader Sjuck en grootmoeder Lisck.

HvF 16701-57 d.d.1584:zie boven,Saepck en Deytse als erfgenamen.

HvF 16703 d.d.1588:de kinderen Ulbet en Tjaert worden genoemd als haar erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Aylva, geboren v 1581, volgt onder IX-b.

 

           2   Ulbet van Aylva, overleden 1637.

Ulbet was gehuwd met haar neef Rienck van Burmania, overleden 1645, zoon van Gemme van Burmania en Jel van Aylva.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Herjuwsmastate te Ferwerd en was grietman van Ferwerderadeel 1614/1636.

HvF d.d.22-5-1610 en 20-12-1610: Ulbe van Aylva c.s. contra Imck van Dekema.

Zijn naam op een zonnewijzer te Ferwerd uit 1640.

 

 

 

VIII-c Douwe van Aylva, overleden n 1566 ,voor 18-12-1580, zoon van Tjaert van Aylva (VII-b) en Ulbet Ulbesdr Thema.

 

Hij woonde te Ferwerd.Zie GJB 1995-154 en N.L.1989-46.

HvF 16690-238 d.d.2-9-1552:zijn vrouw Frouck behoorde bij de erfgenamen van haar neef Abbe van Sjucksma.

HvF 16690-326 d.d.23-7-1553:Popcke Mockema contra Douwe als man van Frouck.

HvF 16691-89 d.d.30-4-1555:Mr.Jan Jans,pastoor te Waaxens,contra de erfgenamen van Abbe Sjucksma,onder wie zijn vrouw Frouck.

 

Douwe is getrouwd ± 1545 met  Frouck van Mockema, geboren v 1527, overleden n 1580, dochter van Ernst van Mockema en Anna van Foppinga.

 

HvF 16699-81 d.d.28-6-1581:Frouck als weduwe van Douwe van Ailua contra Thyman Formers.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ernst van Aylva, geboren Holwerd 1548 ,op Haniastate, volgt onder IX-c.

 

           2   Tjaert van Aylva, geboren v 1550, volgt onder IX-d.

 

           3   Ulbe van Aylva, geboren ± 1551, volgt onder IX-e.

 

           4   Douwe van Aylva, geboren ± 1563, overleden Deventer 1591 ,gesneuveld 28 jaar oud, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens.Hij sneuvelde bij het beleg om Deventer,28 jaar oud.

Aan de muur in de kerk van Waaxens de kwartieren/wapens van zijn grootouders Aylva x Thema en Mockema x Foppinga.

Zie ook GJB 1995-154.

 

Douwe was gehuwd met Syts van Tjessens, overleden Groningen 30 nov 1606 *, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift, dochter van Sicke van Tjessens en Auck Popckesdr van Bonga.

 

HvF 16700 d.d.1-10-1583:Syts Tjessens,weduwe Galama te Waaxens,met haar (stief) moeder Geel Heringa,weduwe Sicke Tjessens als eisers.

Zij testeerde op 11-2-1596 als vrouw van Seine Lieuwes (DDD1-29/46v d.d.2-1-1607) met legaten voor Syds,Fedt en Doedt Aylva.

N.O.II-201:Zij had geen kinderen uit haar huwelijken en na haar overlijden kwam het ouderlijk bezit,Sjucksmastate te Waaxens, aan Doedt van Mockema.

Op het graf in de kerk van Waaxens en aan de muur de kwartieren/wapens van haar grootouders Tjessens x Galama en Bonga x Scinsema.

 

Syts was weduwe van Epe van Galama, overleden 1581/1583,voor 1 okt 1583, zoon van Tonis van Galama en Cnier van Jousma.

 

Syts is later getrouwd v 1596 met Seine Lieuwes, overleden n 1606.

 

           5   Taco van Aylva, volgt onder IX-f.

 

           6   Anna van Aylva.

Anna was gehuwd met Bonne van Lycklema.

 

 

VIII-d Epe van Aylva, overleden feb 1595, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Tjaert van Aylva (VII-b) en Rints Ottesdr van Galama.

 

Hij woonde op Aylvastate te Witmarsum en was dijkgraaf van Wonseradeel.

Zie ook GJB 1995-155.

 

Epe was gehuwd (1) met  Frouck van Aylva, overleden 15 okt 1585, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Rienck van Aylva (VII-e) en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Epe is getrouwd ± 1588 (2) met  Insck van Scheltema, overleden 9 mei 1625, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Sybeth van Scheltema en Tryn Ruurdsdr van Feytsma.

 

Zij testeerde te Witmarsum op 29-9-1619 (EEE-1-202 en T326-1269).

Genoemd in 1615 als weduwe Aylva te Witmarsum met haar zuster Tjemck (T342-05,38).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Aylva, geboren ± 1588, overleden 1 apr 1647 ,in het 59e jaar, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Als Tetardus ab Aylva op 8-8-1606 student te Franeker.

Hij was niet getrouwd,woonde in Witmarsum en was in 1624 grietman van Wonseradeel.

Op zijn graf 4 kwartieren van zijn grootouders en 4 kwartieren van zijn overgrootouders (alleen van de kant van beide grootvaders).

Zie GJB 1995-156.

Met hem stierf deze tak Aylva uit in 1647.

 

 

           2   Frouck van Aylva, geboren Witmarsum 16 dec 1589, overleden 25 dec 1617 ,28 jaar en 9 dagen,, begraven Hylaard ,grafschrift.

 

Frouck is getrouwd ± 1610 met Hobbe van Aylva, geboren Hylaard ± 1582 ,Tjessingastate,, volgt onder X-c.

 

           3   Sybe van Aylva, geboren ± 1591, overleden jul 1625 *,in het 34e jaar, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Als Sibo ab Aylva op 6-1-1608 student te Franeker.

Hij was hopman (kapitein) in het leger.

 

 

           4   Ulbe van Aylva.

 

Overleden op jonge leeftijd.

 

 

           5   waarschijnlijk Hobbe van Aylva.

 

Vermeld in SFA, maar niet vermeld bij Burmania.

 

 

 

VIII-e Sjoerd van Aylva, overleden n 1552, zoon van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woont in 1543 in Witmarsum,in 1546 te Pingjum.Zie GJB 1995-152.

 

Sjoerd is getrouwd v 1547 met  Hansck Harmensdr van Hiddema, ,ook Ansck,, overleden n 1584, dochter van Harmen Piers en Tjets Goslicksdr van Hiddema.

 

N.L.2000-109: In 1564/1565 is er verkoop door Hanck Hiddema,vrouw van (Heere) Galema.

HvF 16700 d.d.11-2-1584:Ansck Hiddema,vrouw van Yge Heeres te Witmarsum,procedeert tegen Tading van Adélen.

 

Hansck is later getrouwd v 1565 met Yge Heeres Galema, overleden n 1584.

 

Uit het huwelijk van Sjoerd en Hansck:

 

           1   Johan van Aylva, volgt onder IX-g.

 

           2   Tet van Aylva, ,ongehuwd.

 

           3   Tied van Aylva, ,ongehuwd.

 

           4   Auck van Aylva, overleden Pingjum 31 mrt 1616, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Auck was gehuwd met Feije Bauckes Rommarta, geboren Pingjum ± 1565, overleden aldaar 16 feb 1617, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Baucke Rommarta en Hanck Ygesdr van Galama.

 

Boer te Pingjum.Zie GJB 1987-71.

 

 

           5   Peter van Aylva.

 

Peter was gehuwd met Folke N., afkomstig uit Emden.

 

           6   Alef van Aylva, volgt onder IX-h.

 

 

VIII-f Reyn van Aylva, overleden Wirdum 1540/1543, zoon van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Wirdum.

HvF 16690-253 d.d.1552: zijn minderjarige kinderen Douwe,Doedt en Alef hebben zijn broer Epe van Aylva als curator.

Zie ook  GJB 1995-152.

 

Reyn was gehuwd met  Jildu Simonsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega (W), overleden 7 dec 1579, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Simon van Hoytema en Gerck Wytzesdr van Beyma.

 

Zij woont met haar eerste man in Wirdum,met de tweede in Goutum.

In 1543 genoemd als weduwe van Reyn van Aylva.

HEN 39-58 d.d.1572: zij koopt als weduwe van Hette Lolckes voor zich en haar kinderen land te Itens.

HEN 40-387 d.d.1576:zij kooptland te Lutkewierum,waar Epe Pieters woont (stem 18).

HvF 16698-121 d.d.1579:ze procedeert als weduwe tegen Epe Heeres.

HvF 16703-193 d.d 4-10-1588:als erfgenamen haar kinderen Lolcke, Gercke, Wytze, Bauck en Barber;verder Wyts Jorritsdr als wettige tutrix voor haar kinderen bij de overleden Alef Sakes.

Zie voor haar ook GJB 2003-128.

 

Jildu was later gehuwd met Hette Lolckes van Rheen, overleden 27 mrt 1572, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke Hessels van Rheen en Hack van Roorda.

 

Uit het huwelijk van Reyn en Jildu:

 

           1   Teth van Aylva, overleden v 1575.

 

Teth was gehuwd met Hette Wybes van Epema, afkomstig uit Wirdum, overleden v 1583, zoon van Wybe Hettes van Epema.

 

Hij woonde bij overlijden in Wirdum.

HvF 16700-300 d.d.1583: Wybe Hettes, zoon van Hette Wybes en Teth Aelua..

HvF 16701-177,196 d.d.1585:sterfhuis wijlen Hette Wybes Epema.

 

Hette is later getrouwd ± 1576 met zijn behuwdschoonzus Sjoerdje Andringa, geboren ± 1558, overleden 17 mrt 1602, begraven Lutjewierum ,grafschrift, dochter van Rienck Andringa, ,ook Tjallema en Bauck Sjoerdsdr.

 

2 Joost  van Aylva, overleden n 1552

 

3 Douwe van Aylva, overleden n 1552

 

4 Doedt  van Aylva, overleden n 1552

 

5 Alef  van Aylva,  overleden n 1552

 

         

 

 

 

VIII-g Douwe van Aylva, overleden jan 1572, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Witmarsum en was in 1560 volmacht voor Witmarsum.Zie verder N.L.1989-37 en GJB 1995-153.

 

Douwe was gehuwd met  Jelck van Wynia, overleden n 10 okt 1586 ,voor 17-5-1587, dochter van Deytse van Wynia en Lisck Ndr.

 

HvF 16700-311 d.d.12-12-1583:Jel Wyngie als weduwe van Yge Heslinga.

Zij testeerde op 10-10-1586 in Ferwerderadeel (EEE I-469v/470,registratie 23-2-1656).In dit testament worden behalve de 4 kinderen uit haar tweede huwelijk ook de uit haar eerste huwelijk overleden zoon Tjaert Douwes van Aylva met kinderen genoemd.

HvF 16702-239 d.d.17-5-1587:Gale Heslinga met broers en zusters erfgenamen van hun overleden moeder Jelcke Wyngie op Harstastate te Hogebeintum.

 

Jelck was later gehuwd met Yge van Heslinga, overleden v 1584, zoon van Gale van Heslinga en Luts van Aylva.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Jelck:

 

           1   Tjaert van Aylva, volgt onder IX-i.

 

           2   Doedt van Aylva, overleden v 1586.

 

Doedt is "maagdelijk" overleden.

SFA geeft als dochter Syts van Aylva,ongehuwd overleden.

 

 

 

VIII-h Epe van Aylva, overleden 8 jun 1557, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Witmarsum.

In 1552 is hij volmacht voor Witmarsum.

Zie ook GJB 1995-153.

 

Epe was gehuwd met  Auck van Sickema, afkomstig uit Oudkerk, overleden 26 mrt 1575, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Andries van Sickema.

 

Auck was weduwe van Sybolt Douwes Popma en had uit dat huwelijk een dochter Tjalck Popma, getrouwd met Juw Andringa. Juw hertrouwde Gaets van Ockinga en overleed 1575, Tjalck zelf stierf in het kraambed (Lineageboek en SFA).

HvF 16702-377 d.d.1587: als zoon Alef is overleden procederen zijn broer Sibolt en zijn zusters Bauck, Gerlant en Tyalcke tegen de weduwe en haar kinderen.

 

Uit het huwelijk van Epe en Auck :

 

           1   Alef van Aylva, volgt onder IX-j.

 

           2   Andries van Aylva.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           3   Sybolt van Aylva, volgt onder IX-k.

 

           4   Bauck van Aylva, overleden 4 dec 1594, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Bauck was gehuwd met Hoyte van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, overleden 12 okt 1611, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Reyn van Hoytema en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

Mr Hoyte van Hoytema was student te Leuven in 1555.

In 1576 dijkgraaf Wymbritseradeel, in 1580 te Sneek.

HvF 16702-377 d.d.1587: Mr. Hoyte Hoytema te Bolsward gehuwd met Bauck Aelua.

Zie voor hem en zijn broers en zusters GJB 1997-126/127 en ook over de graven van de broers Hoyte Reyns en Broer Reyns.

Zie voor hem ook NL 106-38 en GJB 1994-46.

 

 

           5   Gerlant van Aylva, overleden 10 aug 1613 *.

 

Gerlant was gehuwd met Wigle van Sickinga, ,ook Viglius, zoon van Idzert van Sickinga en Maria van de Temple.

 

HvF 16702-377 d.d. 1587: Gerlant Aelua gehuwd met Dr. Wiglius Sickinga.

Dr.Wigle Sickinga is advocaat in Sneek.Zie GJB 1995-153.

 

 

           6   Tjalck van Aylva., overleden na 1587.

 

Als maagd overleden (Gen.Aylva in T326-1350).

Zij wordt genoemd als zuster van Alef bij HvF 16698-14 d.d.23-3-1579.

Ook genoemd bij HvF 16702-377 d.d. 1587.

 

 

VIII-i Alef van Aylva, overleden v 1556, zoon van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

In 1566 zijn Johan Van Aylva,Bave van Roorda en Gerlof Rispens voogden over de weeskinderen van Alef van Aylva en Teth,dochter van Doede Sycxma.

HEN 39-30 d.d.1570:Bave Roorda en Gerlof Rispens verkopen als voogden van de kinderen voor hen een rente uit de sate “Reen”  te Lutkewierum (stem 17).

HEN 41-317,318 d.d.1583: Gerlof Rispens te Oosterend als voogd over de kinderen Alef en Sjoerd.

 

Zie voor Alef  en zijn vrouw uitvoerig GJB 2003-155/157.

Volgens N.L.1989 had hij de kinderen Alef en Sjoerd bij een zekere Jelcke en zouden deze zonen op jonge leeftijd zijn overleden,maar dat is dus onjuist

 

Alef was gehuwd met  Teth Doedesdr van Sycxma, overleden v 1566.

 

Zij was een dochter van Doede Sickes, boer op Elgera te Kimswerd.

Teth hertrouwde 1554/1556 met Mintze Jarichs (GJB 2003-155).

 

Uit het huwelijk van Alef en Teth:

 

           1   Alef van Aylva, overleden n 1583

 

2 Sjoerd van Aylva, overleden n 1586

 

HEN 41-466/468 d.d.1586: Sjoerd van Aylva en de erfgenamen van Alef van Aylva ,zijn overleden broer, procederen tegen Jan Aerntzn.(Bave Roorda en Gerlof Rispens waren curatoren over de broers Alef en Sjoerd).

HEN 42-142,150 d.d.1587: Sjoerd van Aylva wil als erfgenaam van Alef van Aylva 125 gg lichten uit de sate “Reen”  te Lutkewierum (stem 17).

 

 

VIII-j Anna van Aylva, overleden na 14 okt 1581, dochter van Alef van Aylva (VII-c) en Bauck van Offenhusen.

 

Op 21-4-1536 worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld van Saecke Sytthies en Anna Alefsdr (GJB 1970-61 en GJB 2011-181).

Zij testeerde op 14-10-1581.

 

Anna is getrouwd 1536 met  Saecke Sytses Idsinga, zoon van Sytse Ates en Ferckje van Aytta

 

In 1540 pachter van een sate te Wirdum van het Bergumer klooster (1511 zijn vader).

Hun kinderen worden genoemd in de Genealogia Ayttana (zie ook GJB 2011-181).

Later woonde hij met zijn vrouw op Idsingastate te Aegum (GJB 1970-61), dat hij van zijn moeder had geërfd.

Saecke nam de naam Idsinga aan en werd de stamvader van het geslacht Idsinga (Encyclopedie van Friesland).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fercku Saeckesdr van Idsinga, geboren 1552, overleden Marssum 23 feb 1621.

 

Fercku was gehuwd met Pybe Pybes, overleden v 1621.

 

Ferck wordt op 6-2-1621 vermeld als weduwe van Pybe Pybes (SFA II-123 aant 8).

 

           2   Luts Saeckesdr van Idsinga, overleden voor 1604.

 

Luts was gehuwd met 1)  Tjerck Hessels Elgra alias Rheen,  overleden 15-2-1575, begraven te Goutum.

 

Luts wordt met haar man Tjerck genoemd in 1560 als echtpaar te Sneek bij koop van land onder Lutkewierum (GJB 2011-183).

Tjerck was weduwnaar van Bauck Lolckedr Rheen.

Uit haar eerste huwelijk heeft Luts 2 dochters Auck Tjercksdr en Tjets Tjercksdr (GJB 2011-183).

 

Luts was gehuwd met (2) Tjepcke Yges van Siccama, overleden voor 13 apr 1616, zoon van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

Tjepcke bij PI 1578 te Wirdum en ook bij zijn  hertrouwen in 1604 met Sjouck van Aysma is hij afkomstig uit Wirdum.

In 1581 en 1585 wordt hij met zijn eerste vrouw Luts Saeckesdr Aelua genoemd te Wirdum ( HvF 16699-155 en HvF 16701-106).

Zie verder GJB 1970-61 en GJB 2011-183.

 

           3   Alef Saeckes van Aylva, volgt onder IX-l.

 

          4  Saecke Saeckes van Idsinga, overleden na 1611.

         

Saecke was gehuwd met Bauck Auckesdr, dochter van Aucke Gerleffz

         

Bauck was weduwe van Pier Winya en had uit dat huwelijk een zoon Pier en een dochter Meyns.

Saecke woonde met zijn vrouw Bauck te Roordahuizum.

Op 28-8-1611 hertrouwde hij te Leeuwarden met Tietje Jeppes Vrielsma.

Zie verder GJB 2011-182.

 

        5 Bauck Saeckesdr  van Idsinga

 

VIII-k Schelte van Aylva, overleden Sexbierum 9 apr 1558, begraven aldaar, zoon van Watze van Aylva (VII-d) en Syts Johansdr van Roorda.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Latsmastate te Sexbierum.

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1995-153.

 

Schelte is getrouwd 1557 met  Jets Abbesdr van Latsma, afkomstig uit Sexbierum, overleden n 1571 ,op 15-2-1575 ?,, dochter van Abbe Gerlofs en Gerlant Douwesdr Douma van Oenema.

 

Jets was een dochter van Abbe Gerlofs, boer te Pingjum. Deze was een broer van Pier Gerlofs, alias Grutte Pier.

Zij erfde in 1550 Latsmastate te Sexbierum van haar oom Schelte Latsma en noemde zich daarna Jets van Latsma.

 

Jets was weduwe van haar oom Ulcke Douwes Douma van Oenema, overleden 5 feb 1555, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Douwe Ulckes Douma van Oenema en Jets Hesselsdr van Jongema.

 

Uit het huwelijk van Schelte en Jets:

 

           1   Auck van Aylva, geboren Sexbierum 1559, overleden 28 jan 1608 ,in het 49e jaar,, begraven Schraard ,grafschrift.

 

In 1563 in het testament van grootmoeder Syts van Roorda (GJB 1995-153).

Met haar stierf deze tak van Aylva uit in 1608.

 

Auck was gehuwd met Epe van Aylva, geboren 1553, volgt onder VIII-m.

 

 

VIII-l Wybren van Aylva, overleden 9 jan 1606 *, begraven Genum, zoon van Rienck van Aylva (VII-e) en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Hij woonde 1578/1580 op Roordastate te Genum.Zie N.L 1989 en GJB 1995-154.

In 1585 werd hij (met Doecke Aysma) voogd over de kinderen van Sjuck Humalda, maar in 1588 is Hessel Aysma, president van het Hof, enwordt tegen Wybren geprocedeerd:

HvF 16703-9 d.d.4-5-1588: Wybrant van Aylva voor zijn vrouw Auck Galema en Thoenis Hettinga (z.v.Hylck Galema)  voor de mede-erfgenamen van wijlen Epe Galema contra Sydts Scheltema.

HvF 16703-57 d.d.1588: Sytske Aylva, vrouw van Doecke Aysma; Epe Aylva voor de kinderen bij Agge Osinga; Hessel Aysma, president, curator van Syuck Humalda; enz. contra Wybren Aylva.    Wybrens overleden zuster Frouck was getrouwd met Epe van Aylva en Wybrens overleden zuster Rints met Agge van Osinga.

 

Wybren is getrouwd 1564 met  Auck van Galama, overleden n 1602, dochter van Tonis van Galama en Cnier Douwesdr van Juwsma.

 

Zij testeerde op 10-10-1587.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Aylva, overleden v 1618.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Sicke van Aylva.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           3   Anthonis van Aylva, overleden Leeuwarden feb 1618.

 

In 1602 te Genum.

HvF d.d.15-7-1615:Lisck van Eysinga contra Antonius van Aylva.

N.L.1989:hij was bij ondertrouw in 1618 ritmeester en werd 25/26-2-1618 te Leeuwarden doodgestoken door Cornelis Cuyck.

Hij overleed zonder kinderen en met hem stierf deze tak Aylva in 1618 uit.

 

Anthonis (Harlingen) is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 jan 1618 en getrouwd Cornjum 19 jan 1618 met Catharina Evertsdr Entens van Mentheda, geboren 1599, overleden 26 apr 1660, dochter van Evert Bartholt Entens van Mentheda en Bauck van Martena.

 

Haar naam en die van haar overleden man Sjuck op de kerkklok van Britsum uit 1664.

 

Catharina is later in ondertrouw gegaan Britsum apr 1622 en getrouwd 1622 met Sjuck van Burmania, geboren Britsum 3 feb 1597, overleden Sneek (?) 20 jun 1650, zoon van Sjuck van Burmania en Cnier van Douma, ook Cunera.

 

           4   Cunier van Aylva, overleden Harlingen 4 dec 1601, begraven Genum ,grafschrift.

 

Zij stierf in het kraambed.

 

Cunier is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 5 apr 1600 ,voor het gerecht, met Matthias Fockes van Rommarts, overleden n 1616.

 

In 1612 wilde hij hertrouwen met Yda van Hania,maar dat werd bij HvF d.d.31-5-1612 geweigerd.

Hij testeerde op 20-2-1616 (DDD1-227) en had toen nog de hoop met Yda te trouwen.

 

Matthias was weduwnaar van Auck van Heemstra, overleden v 1600, dochter van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema.

 

           5   Hylck van Aylva, overleden 2 mrt 1599, begraven Genum ,grafschrift.

 

Als jonge vrouw overleden.

 

 

           6   Jelts van Aylva, overleden v 1618.

 

Zij kwam door verdrinking om het leven (N.L.1989).

 

 

 

VIII-m             Epe van Aylva, geboren 1553, overleden 10 jan 1625 ,oud in het 72e jaar, begraven Schraard ,grafschrift, zoon van Johan van Aylva (VII-f) en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

Epe was gehuwd met  Auck van Aylva, geboren Sexbierum 1559, overleden 28 jan 1608 ,in het 49e jaar,, begraven Schraard ,grafschrift, dochter van Schelte van Aylva (VIII-k) en Jets Abbesdr van Latsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jets van Aylva, geboren Schraard 1589, overleden Rinsumageest 8 jun 1618 ,in het 29e jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

Jets is getrouwd 22 nov 1612 met Tjaert van Aylva, geboren  Rinsumageest v 1581, volgt onder IX-b.

 

Voor de datum van haar trouwbelofte op 6-11-1612 en die van haar overlijden en voor de geboortedata van haar kinderen zie de aantekeningen van haar man in T325-inv.1

 

           2   Ulck van Aylva, geboren 1592, overleden Bolsward 18 apr 1653 ,in het 61e jaar, begraven Schraard ,grafschrift.

 

Zij woonde te Bolsward en testeerde daar op de dag van overlijden (EEE-1-150).

 

 

           3   Johan van Aylva, geboren mrt 1596, overleden mrt 1596 ,oud 4 dagen, begraven Schraard ,grafschrift.

 

           4   Sitke van Aylva, geboren 1599 ?, overleden 16 dec 1617 ,oud in het 18e(?)jaar, begraven Schraard ,grafschrift.

 

 

VIII-n Gabbe van Aylva, overleden 21 feb 1606 *, begraven Schraard, zoon van Johan van Aylva (VII-f) en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

Gabbe was gehuwd met  Anna van Mockema, overleden 17 okt 1605 *, begraven Schraard, dochter van Hessel van Mockema en Oencke van Juwsma.

 

HvF 16700-124 d.d.1583: Gabbe Aelua, dijkgraaf Schraarderahem.

HvF 16700-147 d.d.22-3-1583:eiser Anna van Mockema,weduwe Jan van Ferwe(Vervou)

HvF 16702-125 d.d.20-10-1586:Anna van Mockema te Harlingen,voor 50% erfgenaam van haar ouders,met haar broer Salvius,contra Syds van Botnia te Nijland.

HvF 16703-388 d.d.28-10-1589:Anna van Mockema te Harlingen,weduwe van Joan Verwou,en voor haar broer Salvius,samen erfgenaam van hun overleden moeder,contra Tetcke Douma,vrouw van Sydts van Botnia te Sneek,als enige erfgenaam van haar vader Douwe van Douma.

HvF 16484-blz.250 (WW5-14 d.d.27-3-1604):Fredrich van Vervou contra Anna van Mockema;hij vindt dat hij de administratie moet hebben van de goederen van de kinderen uit haar eerste huwelijk met Johan van Vervou.

HvF 16484-blz.394 (WW5-35 d.d.14-7-1604):Amelia van Grombach contra Anna van Mockema.

 

Anna was weduwe van Johan Raeses van Vervou, overleden 1580.

 

Uit het huwelijk van Gabbe en Anna:

 

           1   Johan van Aylva.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   IX-a Juw van Aylva, overleden 7 aug 1591 *, begraven Leeuwarden (Jacobijnerkerk) ,grafschrift, natuurlijke zoon van Frans van Aylva (VIII-a) en N.N..

 

Hij was ontvanger-generaal van Friesland en werd begraven in het graf van zijn overgrootvader Juw (GEN 742).

 

Juw was gehuwd met  Teth Jellesdr Wythama, overleden 24 nov 1614, begraven Leeuwarden (Jacobijnerkerk) ,grafschrift, dochter van Jelle Wythama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans van Aylva, geboren Leeuwarden voor 1587, overleden mei 1626, begraven in de kerk van Hijum,grafschrift.

 

Als Franciscus Ailva op 17-11-1601 student te Franeker.

SNE 146 d.d.4-6-1611:Frans van Aylva,curator over Ju Aylva,zijn broer,ongeveer 19 jaar. (betreft dit Jelle ?)

Bij overlijden in 1626 was hij luitenant onder hopman Hendrik van Besten (zie het grafschrift).

 

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 dec 1607 en getrouwd aldaar 10 jan 1608 met Anna van Scheltema, overleden 27 juni 1637, begraven in de kerk van Hijum,grafschrift, dochter van Sippe van Scheltema en Bauck Wopckesdr van Douma.

 

Anna hertrouwde op 5-11-1626 te Sneek met Rynck Buwester,adelborst.

Er is iets vreemds met dit huwelijk, het is ruim binnen de 9 maanden na overlijden van Frans.

Bovendien is de proclamatie van dit huwelijk een maand later te Sneek op 3-12-1626.

Rynck wordt genoemd als vaandrig bij HvF d.d.8-6-1638.

 

           2   Jelle van Aylva, geboren Leeuwarden 1591/1592 (?)

 

Genoemd op 5-7-1612 als adelborst.

Als Gellius ab Ailva in mei 1614 student te Rostock.

 

Jelle is getrouwd Leeuwarden 22 dec 1611 met Anna van Clant.

 

 

   IX-b Tjaert van Aylva, geboren Rinsumageest voor 1581, overleden 23 feb 1628, begraven Rinsumageest ,grafschrift, zoon van Ulbe van Aylva (VIII-b) en Saepck van Wynia.

 

Hij was van 26-5-1601 tot 1628 grietman van Dantumadeel en woonde met zijn vrouw op Melkemastate te Rinsumageest.

Tjaert testeerde op 22-3-1711 (HvF 432-21).

Zie ook  GJB 1995-155.

 

Tjaert is getrouwd 22 nov 1612 met  Jets van Aylva, geboren Schraard 1589, overleden Rinsumageest 8 jun 1618 ,in het 29e jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Epe van Aylva (VIII-m) en Auck van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbe van Aylva, geboren Rinsumageest 3 mei 1614, begraven aldaar ,onduidelijk grafschrift.

 

Jong overleden op 2-10-16..

 

 

           2   Sjoerd van Aylva, geboren Rinsumageest 23 jul 1616, volgt onder X-a.

 

 

   IX-c Ernst van Aylva, geboren Holwerd 1548 ,op Haniastate, overleden 28 nov 1627 ,79 jaar en 3 maanden, begraven Ternaard ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva (VIII-c) en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde op Haniastate te Holwerd en na 1586 op Herweystate te Ternaard.

Vermeld als grietman van Westdongeradeel 1578/1586 en als grietman van Oostdongeradeel vanaf 1586 tot overlijden.

Met zijn tweede vrouw vermeld in 1608 op een gedenksteen in de muur van een woning te Dronrijp (graf-en gedenkschriften H.de Walle).

Zijn naam als grietman op de kerkklok van Anjum (1618).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Ernst was gehuwd (1) met  Ydt Bockesdr van Herema, overleden 9 dec 1596, begraven Ternaard ,grafschrift, dochter van Bocke van Herema en Wyts Abbesdr van Rennarda.

 

Zij erfde Haniastate te Holwerd van haar grootmoeder Ydt van Rinia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Aylva, geboren Holwerd 1579 ,op Haniastate, volgt onder X-b.

 

 

 

Ernst is getrouwd 1600 ,9-11-1600 3e pr.Dronrijp, (2) met  Aelcke van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp in 1600, overleden n 1640, dochter van Lolle van Ockinga en Rints Tietesdr van Cammingha.

 

In 1629 vermeld als weduwe te Ternaard en ook als zodanig te Leeuwarden in 1635.

 

 

   IX-d Tjaert van Aylva, geboren voor 1550, overleden na 1582 ?, zoon van Douwe van Aylva (VIII-c) en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde  in Hantumhuizen,waar in 1580 een Tjaert van Aylva kerkvoogd is (G.O.1580).Zie GJB 1995-154.

HvF 16699-259 d.d.28-4-1582: Tjaert van Aylva te Hantumhuizen.

 

Tjaert was gehuwd met  Hester van Loo, geboren 1548, overleden 1627, dochter van Boudewijn van Loo en Jacomyne van Kerckwerve.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hester van Aylva, geboren ± 1570, overleden n 1612.

 

Hester was gehuwd met Arent van Loo, geboren ± 1559, overleden Leeuwarden 1642, zoon van Albrecht van Loo en Maria Arent Cornelisdr van der Mijle.

 

Zijn oom Boudewijn was tot 1584 voogd over hem na het overlijden van zijn ouders.

Hij testeerde met zijn vrouw in 1604 te Haarlem.

 

 

 

   IX-e Ulbe van Aylva, geboren ± 1551, overleden Hylaard 23 aug 1617 ,66 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva (VIII-c) en Frouck van Mockema.

 

Als Ulpianus Aylva in 1571 student te Douai

Hij woonde op Tjessingastate te Hylaard en was 23-12-1581/18-10-1610 grietman van Baarderadeel en 1597/1600 ook waarnemend grietman van Hennaarderadeel.

HvF d.d.22-5-1610 en 20-12-1610:Ulbe van Aylva contra Imck van Decama.

HvF d.d.20-12-1616:Ulbe van Aylva contra zijn schoonzuster Barbara van Douma.

Zie ook GJB 1995-157.

 

Ulbe is getrouwd ± 1580 (1) met  Sjouck van Heringa, geboren ± 1551, overleden Hylaard 18 mrt 1589 ,38 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Hobbe van Heringa en Doedt Wygersdr van Eelsma.

 

Begraven met 2 van haar kinderen,Sjouck anderhalf jaar en Sjouck half jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Aylva, geboren ± 1581, overleden 22 mrt 1627 ,46 jaar, begraven Hylaard ,grafschrift.

 

           2   Hobbe van Aylva, geboren Hylaard ± 1582 ,Tjessingastate,, volgt onder X-c.

 

           3   Tjaert van Aylva.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           4   Sjouck van Aylva, begraven Hylaard ,anderhalf jaar oud.

 

           5   Sjouck van Aylva, begraven Hylaard ,oud half jaar.

 

 

 

Ulbe was gehuwd (2) met  Rints van Osinga, geboren ± 1579, overleden Hylaard 9 mei 1605 ,26 jaar,, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Agge van Osinga en Rints van Aylva.

 

Zij werd begraven in het graf van haar kinderen Doedt,Sjouck en Wyger.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Sjouck Ulbesdr van Aylva, overleden Ried 1 mrt 1650.

 

Sjouck was gehuwd met Douwe van Sixma, overleden Ried 21 sep 1652, zoon van Tjalling van Sixma en Idscke Douwesdr van Hottinga.

 

Douwe was grietman van Franekeradeel 1629-1652.

HvF d.d.20-12-1633:Douwe van Hottinga contra zijn zwager Douwe van Sixma.

 

 

           7   Rints Ulbesdr van Aylva.

 

Rints is getrouwd 1625 ,6-11-1625 3e pr. Leeuwarden, met Jan van Bootsma, overleden 1637, zoon van Hessel van Bootsma en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

Hij was eerst grietman van Idaarderadeel,maar werd in 1616 als opvolger van zijn vader ontvanger-generaal van Friesland.

Zijn naam op de kerkklok van Roordahuizum uit 1628.

v.d.Aa-898:in 1636 verdacht van verduistering en onder arrest geplaatst,maar in 1637 van alle blaam gezuiverd.

In 1640 zijn de erfgenamen in het bezit van stem 17 en 20 Roordahuizum en van Groot Hesens te Jorwerd.

 

 

           8   Doedt van Aylva, begraven Hylaard ,oud 16 maanden.

 

           9   Sjouck van Aylva, begraven Hylaard ,oud 14 weken.

 

         10   Wyger van Aylva, begraven Hylaard ,4 dagen.

 

 

    IX-f Taco van Aylva, overleden Blija 28 jul 1615 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva (VIII-c) en Frouck van Mockema.

 

In 1578 woont hij in Dokkum (P.I.1578);in 1581 in Harlingen en na 1592 op Oenemastate te Blija (in 1640 in bezit van Hobbe van Aylva).

Op 25-9-1592 werd hij grietman van Ferwerderadeel,vermoedelijk tot 1614.

HvF 16699-65 d.d.14-6-1581:de familie Canters procedeert tegen Taecke van Ailua uit Harlingen en zijn vrouw Kinsck Mockema.

Hij testeerde in 1598 (DDD1-161).

Zie ook grafschriften Roorda III onder 106-2 en GJB 1995-157.

 

Taco was gehuwd (1) met  Kinsck van Mockema, overleden 11 mei 1588, begraven Blija ,grafschrift, dochter van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

Overleden op 20-jarige (?) leeftijd in de kraam;dit kan niet waar zijn als haar moeder al in 1554 is overleden;bovendien wordt zij al in 1581 vermeld als de vrouw van Taco van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Kinsck van Aylva, geboren 1588, overleden 1588.

 

Taco was gehuwd (2) met  Barbara van Douma, geboren ± 1562, overleden 15 dec 1638 ,76 jaar, begraven Blija ,volgens grafschrift, dochter van Laes van Douma en Berber Heresdr van Hottinga.

 

HvF d.d.20-12-1616:Ulbe van Aylva contra Barbara van Douma.

Zij testeerde op 17-7-1637 te Leeuwarden (EEE-1-352) en ook op 17-11-1638 (T323-25).

Omdat haar kinderen allen voor haar jong stierven,erfde haar familie (GJB 1995-157).

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Kinsck van Aylva, geboren 1597/1598, overleden 26 sep 1604 ,oud 6 jaar, begraven Blija ,grafschrift.

 

           3   Laes van Aylva.

 

Jong overleden.

 

 

           4   Anna van Aylva.

 

Jong overleden.

 

 

           5   Laes van Aylva.

 

Jong overleden.

 

 

           6   Kinsck van Aylva.

 

Jong overleden.

 

 

 

   IX-g Johan van Aylva, overleden Elahuizen voor 1609 (voor 1605 ?), zoon van Sjoerd van Aylva (VIII-e) en Hansck Harmensdr van Hiddema, ,ook Ansck,.

 

Na zijn huwelijk woonde hij met zijn vrouw in Elahuizen.

Zie ook N.L.1989-36/37.

 

Johan was gehuwd met  Eelck van Tietema, overleden na 11 mei 1609, dochter van Johan van Tietema en Sibbel Gales.

 

Zij testeerde te Bolsward op 11-5-1609 (EEE-1-437).

Recesboek WON C3 d.d.10-8-1605: Juffr.Eelck Tietema en juffr.Dorothea Groestra kopen land.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd van Aylva, geboren te Elahuizen, volgt onder X-d.

 

           2   Tryn van Aylva., geboren te Elahuizen, overleden voor 1607.

 

Tryn was gehuwd met Gatze Joachims Hoppers, overleden Leuven 12 sep 1634, begraven aldaar,  zoon van Joachim Hoppers en Christina van Aken.

 

Kanselier van de universiteit van Leuven.

Gatze hertrouwde op 22-2-1607 te Leeuwarden met Pietrick Jans.

 

           3   Sibbel van Aylva, geboren te Elahuizen, overleden voor 1609.

 

Zij stierf in het kraambed.

 

Sibbel was gehuwd met Taecke Bauckes Inthiema, overleden na 1611.

 

Taecke was landbouwer te Tjerkwerd en testeerde daar op 9-11-1611 (EEE 5-284).

 

 

           4   Jantje van Aylva, geboren te Elahuizen, overleden Elahuizen 1620.

 

Jantje is getrouwd na 1609 met N.N..

 

N.N. was hoedenmaker te Bolsward.

 

 

           5   Sientje van Aylva, geboren te Elahuizen, overleden voor mei 1609.

 

 

   IX-h Alef van Aylva, overleden 1611/1628, zoon van Sjoerd van Aylva (VIII-e) en Hansck Harmensdr van Hiddema, ,ook Ansck,.

 

HvF 16698-168 d.d.1579:Alef van Aylva als volmacht van Witmarsum.

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij koopt in 1596 met zijn vrouw land onder Witmarsum (GJB 1995-152).

 

Alef is getrouwd 1581/1589 met  Dorothea van Groestera, overleden n 3 nov 1628, dochter van Jeppe van Groestera en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Dorothea wordt vermeld als weduwe van Doytze in 1582 te Franeker en in 1611 te Arum.

Zij testeerde op 1-7-1613.

Hyp.boek Franeker 290-157 d.d.3-11-1628:Dorothea als weduwe van Alef te Franeker.

 

Dorothea was weduwe van Doytze Sybrens van Bonga, geboren Kimswerd 1524/1525, overleden jan 1580 ,55 jaar, begraven Kimswerd, zoon van Sybren Doytzes Bonga en Grietje Piersdr.

 

Uit het huwelijk van Alef en Dorothea:

 

           1   Hylck Alefsdr van Aylva, overleden n 1647.

 

MEN 127 d.d.6-5-1638:als weduwe Beyma verkoopt zij land te Witmarsum aan haar neef Sjoerd van Aylva en diens vrouw Wick van Walta.

 

Hylck was gehuwd  (1) met Hendrik Laurens de Veno, overleden 1613.

 

Op 23-9-1602 benoemd als hoogleraar te Franeker,maar 15-1-1610 van zijn functie ontheven.

Henricus de Veno, professor Franeker, was eerder ondertrouwd gerecht Leeuwarden 28 feb 1606 en getrouwd kerkelijk Leeuwarden 23 mrt 1606 met Moeder Cnoops.

 

Hylck is getrouwd 1614 (2) met Wytze van Beyma, afkomstig uit Tzummarum, geboren ± 1567, overleden 19 okt 1623 ,56 jaar, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Beyma en Jel N Dr.

 

Kapitein in het leger en ook burgemeester van Franeker.

Wytze van Beyma van Franeker in 1603 bij een zaak voor het Hof van Friesland en ook HvF 16484 d.d.14-2-1604.

 

Wytze was weduwnaar van Fedt Doeckesdr van Lamminga, overleden 13 mei 1611, begraven Franeker ,grafschrift.

 

 

    IX-i Tjaert van Aylva, overleden v 10 okt 1586, zoon van Douwe van Aylva (VIII-g) en Jelck van Wynia.

 

Zie N.L.1989-37 en GJB 1995-156.

Daar wordt vermeld dat hij in 1593 volmacht zou zijn geweest voor Oostergo en daarna zou zijn overleden.Dat is onmogelijk,zie het testament van zijn moeder d.d.10-10-1586.

Hij was in 1579 volmacht en woonde in Dokkum.

Hij werd grietman van Dantumadeel op 24-9-1582 (ook nog in 1586 ?)

Bij zijn overlijden (voor 10-10-1586) waren er nog 3 kinderen in leven,Perck,Douwe en Tjaert;in 1592 zijn een Douwe Aylva en Feye Goslinga curatoren over deze kinderen

 

Tjaert was gehuwd met  Sybrich van Goslinga, overleden 12 aug 1582 *, dochter van Sipt van Goslinga en Perck van Sjaerda.

 

Zij kreeg 9 kinderen en stierf met 2 van haar kinderen aan de pest met de vermelding dat zij geen geloofsbelijdenis had gedaan (zie N.L.1989-37).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Aylva, overleden 12 apr 1601 *.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Tjaert van Aylva, overleden Witmarsum (?) 1614.

 

In 1608 woonde hij  op Jarlastate te Wetsens.

Zie GJB 1995-156.

 

 

Tjaert is getrouwd 1609, 3e pr.22-11-1609  gerecht Bolsward, met Tjalck Hoytesdr van Hoytema, overleden 7 feb 1639, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Hoyte van Hoytema en Bauck van Aylva.

 

Zie GJB 1995-156.

Tjalck met haar tweede man genoemd bij verkoop (GJB 2001-139).

 

Tjalck was later gehuwd met Hette Jelckes van Hobbema, overleden 1 mei 1667 ?, begraven Witmarsum ,onleesbaar grafschrift.

 

           3   Perck van Aylva, overleden Haarlem 1638 ,oud 70 jaar.

 

Zij was kloosterlinge.

 

 

 

    IX-j Alef van Aylva, overleden 1582, zoon van Epe van Aylva (VIII-h) en Auck van Sickema.

 

In 1570 woonde Alef te Sneek.

Hij was grietman van Ferwerderadeel 1573-1581.

N.L 1989:Alef  trouwde 25-11-1569 ,illegaal, met Anna Sickesdr van Dekema, maar dit huwelijk werd op 10-2-1570 door de bisschop nietig verklaard.

Anna was ouderloos en had geen toestemming, zij trouwde later met Jan Wybrens van Hermana.

Zie hiervoor ook de Vrije Fries IX (1862)-177/206.

HvF 16694-361,362 d.d.28-10-1571: Wille Watzesdr spant een proces tegen hem aan en hij wordt veroordeeld tot betaling voor zijn kind bij haar.

HvF 16695-65,164 d.d.12-2-1573 en 20-9-1674: Wille Watzesdr procedeert opnieuw tegen hem om alimentatie voor haar kind en hij wordt gedwongen te betalen.

HvF 16697-67 d.d.10-12-1577:Wille Watzesdr contra Alef van Aylva.

HvF 16698-14 d.d.23-3-1579:Alef van Aylva,ook namens zijn broer Sybolt en zijn zusters Bauck,Gerlant en Tjalck.

HvF 16698-129,199,205  d.d.1579:Alef van Aylva,grietman van Ferwerderadeel.

Hij vluchtte in 1580 naar Gelderland (genoemd als balling in C.E.1580).

Alef is in 1582 overleden te Groenlo en daar begraven (N.L.1989 geeft Zwolle).

Zijn goederen waren geconfisceerd (zie HvF 16701-175 d.d.1585).

HvF 16702-260,377,387 d.d.1587:Alef van Aylva,in leven gehuwd met Willemke Watzesdr.

Zie ook GJB 1995-153.

 

Alef is getrouwd na 1577 met  Willemtje Watzesdr, overleden na 1590.

 

HvF 16702-377 d.d. 1587: Aliff van Aelua in leven gehuwd met Willemke Watzes; Willemke als weduwe namens haar dochter Simck (m.z. Sjuck ?) en haar brief aan Aliff van Aelua; contra  Sibolt van Aelua te Menaldum, Gerlant Aelua , gehuwd met Dr. Wiglius Sickinga; Bauck Aelua, gehuwd met Mr.Hoyte Hoytema te Bolsward.

 

HvF 16704-87 d.d.1590:Aliff van Aylua,in leven gehuwd met Willemke Watzes, en vader van Syucke van Aylua, erfgenaam van haar vader. Syucke gehuwd met Govert Jans te Witmarsum, contra Sibolt,Gerlant, Bauck en Tyalcke van Aelua.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjucke van Aylva, geboren 1571 (?), overleden na 1590.

 

HvF 16704-87 d.d.1590: Syucke van Aelua, gehuwd met Govert Jans te Witmarsum.

 

 

 

 

   IX-k Sybolt van Aylva, overleden apr 1614 *, zoon van Epe van Aylva (VIII-h) en Auck van Sickema.

 

Als Syboldus van Aylva student te Leuven in 1571.

Hij woonde voor 1580 met zijn eerste vrouw in Wanswerd.

HvF 16697-52 d.d.2-12-1577: Alef en Sybolt van Aylva als gedaagden.

Sybolt wordt in 1580 genoemd als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij testeerde met zijn tweede vrouw op 12-1-1589 te Menaldum,waar hij ook woonde (T326-1268).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Sybolt was gehuwd (1) met  Frouck van Goslinga, geboren ± 1545, overleden 1582, dochter van Feye van Goslinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Aylva, afkomstig uit Genum, volgt onder X-e.

 

           2   Epe van Aylva, overleden 2 aug 1607 *, begraven Wirdum 7 aug 1607.

 

Hij verongelukte onder een wagen tussen Menaldum en Beetgum en stierf kinderloos.

 

 

Sybolt was gehuwd (2) met  Eesck Wybesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden 1595, dochter van Wybe van Popma en Margaretha Wilckesdr van Rinia.

 

Zij testeerde op 11-11-1594 (T323-25).

 

Eesck was weduwe van Bocke van Wattema, overleden v 1557.

Eesck was weduwe van Tjepcke van Gerbranda, overleden Emden 1582, zoon van Johan van Gerbranda Roorda, ,ook Juw en Tjets Tjepckesdr van Goslinga.

 

 

Sybolt was gehuwd (3) met  Maria van Sternsee, ,ook Maycke, begraven Franeker 12 sep 1603 *, dochter van Christoffel van Sternsee en Cunira van Ropta.

 

Maria was weduwe van Johan van Martena, overleden 1584, zoon van Doecke van Martena en Catharina van Oenema.

 

    IX-l Alef Saeckes van Aylva, overleden v 4 okt 1588, zoon van Saecke Sytses Idsinga en Anna van Aylva (VIII-j).

 

Alef is getrouwd  voor 1570 met Bauck Tjercksdr van Rheen, geboren omstreeks 1551, overleden voor 1578, dochter van Tjerck Hessels Elgara en Bauck Lolckesdr van Rheen.

 

Bauck was weduwe van Sierck Mollema, overleden 1549.

HvF 16693-33 d.d.26-10-1565: Cunera Dircks van Leeuwarden eiseres in de zaak tegen Alef Aylva van Sneek. Hij wordt veroordeeld tot betaling.

HEN 39 d.d.1570 : Bauck Tjerck Hesselsdr, gehuwd met Alef Sacklez, verkoopt land te Lutkewierum.

In 1571/1572 gebruiken Aeleff Saeckes en Bauck Ayttastate te Roordahuizum.

Recesboek IDA d.d.8-3-1575:Aeloff Aeleva de jonge te Roordahuizum.

PI 1578: Aleff Saeckes te Roordahuizum aangeslagen voor 4 cg.

 

Hij noemde zich Aylva naar zijn moedersnaam en woonde bij 2ee huwelijkin in 1579  te Roordahuizum.

HvF 16698-82 d.d.11-7-1579:Ynthie Upckeszn te Marssum contra Alef van Aluwa te Roordahuizum.

HvF 16698-103 d.d.20-7-1579:Alle Alleszn contra Aleff van Aluwa de jonge te Roordahuizum.

HvF 16698-112 d.d.5-9-1579:Inthie Upckes te Marssum en Douwe Corneliszn te Kimswert contra jonge Aleph van Aluwa te Roordahuizum.

GO 1580/1581:Alef Sakes te Roordahuizum tekent voor de opkomsten.

HvF 16702-8,201 d.d. 23-3-1586 en 19-7-1587:Alef Sakes als stiefvader van de kinderen van de overleden Floris Abbema.

 

Alef is getrouwd 1579 met  Wyts Jorritsdr van Wiarda, overleden na 1610, dochter van Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda en Catharina Hettesdr van Jelgersma.

 

Wyts was uit het tweede huwelijk van haar vader (zie GJB 2011-219).

Copie 4060 , stukken uit recesboeken IDA:

 23-8-1576 en 28-6-1578:Wyts Wyaerda als weduwe van Floris van Abbema.

28-6-1579:Sipcke Abbema,16 jaar, Wytske Wyarda wegens Saecke van Abbema,in zijn 14e jaar,haar zoon en wegens Rinck Abbema,haar dochter,in het 12e jaar,alle bij Floris Abbema getogen.

Haar broer Pybe Jorrits Wyarda en haar neef Bocke Doytzes Wyarda worden geautoriseerd als curatoren,maar het bewind zal Wyts zelf uitoefenen.

HvF 16703-93,193 d.d.4-10-1588 en 1589:Wyts bij erfgenamen Rheen als weduwe van Alef Sakes en tutrix voor haar kinderen.

HvF 16704 d.d.6-5-1591:zij woont nu na het overlijden van haar tweede man Alef Sakes met diens kinderen te Sneek.

SNE 143 d.d.28-2-1603:Wyts als tutrix voor haar dochters Bauck,ongeveer 20 jaar en Ancke,ongeveer 17 jaar,kinderen van haar overleden man Alef van Aylva.

HvF 16706-432 , HvF 16707-249 en HvF 16708-19 d.d.1604/1606: haar oudste dochter Fedt uit het huwelijk met Alef was getrouwd met Henrick Jans en is nu ook overleden; Fedt was voor een derde deel erfgename van Alef Sakes.

Er wordt door Mr.Harmen Jans te Sneek en andere erfgenamen van Fedt geprocedeerd tegen Wyts ,haar dochters Bauck en Anck, en het kind door Fedt nagelaten,allen te Sneek.

HvF 16709-274 d.d.9-7-1610: Mr.Harmen Jans te Sneek procedeert tegen Wyts Wiarda,weduwe van Alef Sakes ; het Hof verklaart de eiser tot 1/3 erfgenaam van Alef Sakes.

Zie ook GJB 2011-182.

 

Wyts is eerder getrouwd ± 1560 met Floris van Abbema, overleden v 1577.

 

Uit het huwelijk van Alef en Wyts:

 

           1   Fedt van Aylva, geboren ± 1580, overleden voor 1603.

 

           2   Bauck van Aylva, geboren ± 1582, gedoopt Sneek 8-9-1588

 

           3   Ancke van Aylva, geboren ± 1585, gedoopt Sneek 8-9-1588

 

 

    X-a Sjoerd van Aylva, geboren Rinsumageest 23 jul 1616, overleden aldaar 19 okt 1679, omstreeks 9.30 uur  (lidmatenlijst), zoon van Tjaert van Aylva (IX-b) en Jets van Aylva.

 

Als Suffridus Aylva student te Leiden op 16-6-1631.

Grietman van Dantumadeel vanaf 11-12-1656 tot 1666.

Met zijn vrouw Juliana en de oudste dochters Sytie en Jetske op de lidmatenlijst van Rinsumageest in 1663.

 

Sjoerd is getrouwd 1641 met  Juliana van Mouderick, geboren omstreeks1623, overleden Rinsumageest 13 mrt 1670 (lidmatenlijst).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cecilia Susanna van Aylva, geboren Rinsumageest ± 1643, overleden 4 apr 1708, begraven Rinsumageest.

 

In 1663 als Sytie van Aylva op de lidmatenlijst van Rinsumageest.

 

           2   Jets van Aylva, gedoopt Rinsumageest 20 jul 1645, overleden na 1722.

 

Als Jetske van Aylva in 1663 op de lidmatenlijst van Rinsumageest.

Vermoedelijk in 1721 als Tetske van Aylva lidmaat te Akkerwoude en dan wonende op Melkama te Rinsumageest.

Zij testeerde 29-4-1723.

 

 

           3   Tjaert van Aylva, geboren Rinsumageest 12 jul 1647, gedoopt aldaar 7 nov 1647, overleden aldaar 23 mrt 1715.

 

Grietman van Dantumadeel vanaf 15-2-1666 tot 1713.

GJB 1952-53 en 1953-70:hij testeerde op 22-3-1711 (HvF 10499 d.d.27-10-1718).

 

Tjaert is getrouwd  vrij zeker aug 1675 met Helena Maria van Schwartzenberg, geboren 16 sep 1646, overleden  25 aug 1682, volgens lidmatenboek, dochter van Willem van Schwartzenberg en Hohenlansberg, ,ook Wilco en Jannetta Tjaerda van Starkenborgh.

 

Helena Maria ingekomen te Rinsumageest als lidmaat op 15-8-1675 en overleden aan de kinderpokken aldaar 25-8-1682 (lidmatenboek).

 

Helena was weduwe van haar neef George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 14 okt 1637, overleden Anjum 15 nov 1674, zoon van Johannes van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Anna van Böselager.

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Helena:

 

3.1  George Wolfgang van Aylva,  gedoopt Rinsumageest, 9 mrt 1679.

 

3.2   Juliana van Aylva, doop niet gevonden, overleden  Rinsumageest, 21 aug 1682, aan kinderpokken, lidmatenboek

 

3.3    Rixtyna van Aylva, doop niet gevonden, overleden Rinsumageest, 25 aug 1682, aan kinderpokken, lidmatenboek

 

           4   Epe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 27 jan 1650, volgt onder XI-a.

 

           5   Auck van Aylva, ,ook Aurelia,, gedoopt Rinsumageest 13 jan 1652, overleden aug 1699, begraven Rinsumageest.

 

T323-2754: op het graf van Aurelia van Aylva konden voorheen naast de wapens nog namen van haar 16 betovergrootouders worden afgelezen n.l. : Aylua-Hania, Winia-….., Aylua-Scheltema, Aylua-Latsma, Mauderick-……, ……-……., Roussel-Stania en Burmania-Aylva.

Deze betovergrootouders zijn: Tjaert van Aylva x Ulbet Thema (moeder is Hania), Sjuck van Wynia x Frau van Rensckema, Johan van Aylva x Ulck van Scheltema, Schelte van Aylva x Jets van Latsma, Mouderick x ………, …… x ……, Jacob Roussel x Sjouck van Stania en Gemme van Burmania x Jel van Aylva.

 

 

           6   Ulbe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 20 mrt 1655, overleden voor 1659.

 

           7   Saepck van Aylva, ook Sippina, gedoopt Rinsumageest 11 okt 1656, overleden Leeuwarden 9 apr 1721, begraven Sexbierum.

 

Op 31-1-1675 doet Sepkjen van Aylva belijdenis te Rinsumageest.

 

Saepck is getrouwd 7 mrt 1684 met Johan van Molenschot, gedoopt Zutphen 5 jan 1649, overleden Leeuwarden 20 apr 1721, begraven Sexbierum.

 

Hij was kapitein,later kolonel. Hij werd burger van Dokkum op 1-10-1688. Zie ook GJB 1993-144.

 

Johan was in 1684 weduwnaar van Sjouck van Roorda, ook Susanna, overleden v 1684, dochter van Wybren van Roorda en Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

Uit zijn huwelijk met Saepck zijn 5 kinderen bekend, geboren/gedoopt te Rinsumageest: Juliana op 11-1-1685, Godefrida 1686, Sjoerd op 8-7-1688, Jacobus op 27-11-1692 en Johanna Sippina op 16-12-1694.

 

           8   Ulbe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 2 mrt 1659, overleden 1659/1660.

 

           9   Ulbe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 16 dec 1660.

 

 

     X-b Douwe van Aylva, geboren Holwerd 1579 ,op Haniastate, overleden 8 aug 1638 ,59 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Ernst van Aylva (IX-c) en Ydt Bockesdr van Herema.

 

Als Dominicus Aylva op 17-5-1594 student te Franeker, op 22-1-1599 te Geneve en in juli 1601 te Basel.

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd en later op Herwey te Ternaard.

Grietman van Westdongeradeel vanaf 31-3-1618 tot 1638 (in 1633 was zoon Douwe al waarnemend grietman).

Autorisatie HvF 20-4-1633,acte 312:de kinderen Douwe van Aylva,grietman Westdongeradeel, en His van Aylva verzoeken om scheiding met andere broers en zusters van de goederen van hun vader en hun overleden moeder.

HvF 16692-136v d.d.20-7-1638:Douwe van Aylva de oude "thans zwak en impotent van lichaam en te bed liggend" vraagt Marcellus Goverts als curator en administrateur voor zijn goederen.

HvF 16793-4 d.d.29-8-1638:op verzoek van zijn oudste zoons Hessel en Douwe worden voor de minderjarige kinderen Ernst,Sippe en Tjaert curatoren benoemd o.a. Marcellus Goverts.

zie verder GJB 1995-156,157 en N.O.II-96/97 en 106.

 

Douwe is getrouwd ± 1605 met  Luts van Meckema, geboren 1584, overleden 24 jun 1630 ,45 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Hessel van Meckema en His Hesselsdr van Feytsma.

 

Zij werd begraven te Holwerd op de plaats, waar ook 7 jong overleden kinderen tussen 1607 en 1624 waren begraven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Ydt van Aylva, geboren Holwerd ± 1606, overleden dec 1658.

 

Zij testeerde op 17-12-1658.

 

Ydt was gehuwd met Julius Meckema van Unia, overleden Jelsum 1656, zoon van Carel van Unia en Alegonda van Achelen.

               

2   His van Aylva, begraven Holwerd ,grafschrift,overleden 21 november , 1607 (?)

            

           3                   Hessel Meckema van Aylva, geboren Holwerd 1608 ,op Haniastate, volgt onder XI-b.

               

           4                   Douwe van Aylva, overleden 14 dec 1609, begraven Holwerd , grafschrift

 

           5                   Douwe Meckema van Aylva, geboren Holwerd 1610 ,op Haniastate, volgt onder XI-c.

 

           6                   His Douwesdr van Aylva, gedoopt Dokkum 18 dec 1612, overleden 6 nov 1675.

 

His is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 apr 1638 en getrouwd 1638 ,14-5-1638 att.Leeuwarden, met Gerrit van Loo, overleden 1645, zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

Als legeroverste gewond geraakt bij Hulst op 16-10-1645.

Authorisatie HvF d.d.30-12-1645:over zijn onmondige kinderen bij Hiske van Aylva wordt als voogd benoemd zijn zwager Douwe van Aylva,grietman van Westdongeradeel.

 

           7     Taco van Aylva, overleden 8 jan 1613, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

           8     Frouck van Aylva, gedoopt Dokkum 30 nov 1614, overleden 1 dec 1614, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

           9     Taco van Aylva, gedoopt Dokkum 24 jan 1616, overleden 19 jun 1617, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

         10  Ernst van Aylva, geboren rond 1620, volgt onder XI-d.

 

         11   Tjaert van Aylva, overleden 25 mrt 1623, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

         12  Sippe van Aylva, overleden 21 mei 1624, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

13  Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe, geboren na 1624, volgt onder XI-e.

 

14  Tjaert van Aylva, geboren na 1623, overleden 1652.

 

Als Tetardus ab Aylva op 23-5-1644 student te Leiden, op 31-12-1644 student te Bourges en op 26-1-1646 student te Orleans.

 

Tjaert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 okt 1649 en getrouwd 1649 ,11-11-1649 3e pr.kerk Leeuwarden, met Hylck van Eysinga, ook Helena, dochter van Frans van Eysinga en Hylck van Eysinga.

 

            

               

 

     X-c Hobbe van Aylva, geboren Hylaard ± 1582 ,Tjessingastate,, overleden aldaar 14 jun 1645 ,in het 63e jaar, begraven aldaar 17 jun 1645 ,grafschrift, zoon van Ulbe van Aylva (IX-e) en Sjouck van Heringa.

 

Als Hobbius ab Aylva op 31-3-1602 student te Franeker, in 1603 te Herborn, op 9-6-1603 student te Marburg en op 24-9-1604 student te Heidelberg.

Hij testeerde met zijn vrouw op 16-8-1632 (T323-25).

Hij woonde op Tjessingastate te Hylaard vanaf 1610 en was grietman van Baarderadeel 9-11-1610/1639.

Zie GJB 1995-157 en N.L.1989.

In 1640 is hij ook bezitter van Oenemastate , Blija stem 1.

Begraven "met de wezen" op 17-6-1645 (GJB 1966-84).

 

Hobbe is getrouwd ± 1610 (1) met  Frouck van Aylva, geboren Witmarsum 16 dec 1589, overleden 25 dec 1617 ,28 jaar en 9 dagen,, begraven Hylaard ,grafschrift, dochter van Epe van Aylva (VIII-d) en Insck van Scheltema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Aylva, geboren Hylaard 1612 ,Tjessingastate,, overleden 24 jun 1645, begraven Jellum.

 

Als Epeus ab Aylva op 7-3-1626 student te Franeker,op 6-9-1629 student te Leiden en in 1631 student te Bourges.

Hij woonde op Mammemastate te Jellum en volgde zijn vader op als grietman van Baarderadeel (17-6-1639/16-7-1640).

Hij testeerde te Jellum in 1645 (DDD1-363) en overleed zonder kinderen.

 

Epe is getrouwd ± 1633 met Ansck Bottesdr van Grovestins, geboren 28 aug 1612, overleden 25 sep 1645, begraven Jellum ,rouwbord, dochter van Botte van Grovestins en Catharina van Dekema.

 

Zij testeerde op 19-9-1645 te Franeker.

 

 

           2   Sjouck van Aylva, geboren Hylaard ± 1 jun 1616 ,Tjessingastate,, overleden 1 sep 1616 ,13 weken oud, begraven Hylaard ,grafschrift.

 

           3   Ulbe van Aylva, geboren Hylaard 1617 ,Tjessingastate,, volgt onder XI-f.

 

 

 

Hobbe is getrouwd 1619 ,voor 5-11-1619 (2) met  Jetscke van Mockema, geboren 1594,overleden Leeuwarden 27 aug 1639, 44 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift Walle, dochter van Syds van Mockema en Eets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Met haar stierf de adellijke familie Mockema uit.

MEN 52-9 d.d.5-11-1619 (blz.17):Jetscke is hertrouwd en Watze van Ockinga wordt voogd over haar kinderen Jeltje(10) en Margrieta(5).

MEN 52-9v d.d.5-11-1619 (blz.18 e.v.):inventarisatie t.b.v de kinderen.

MEN 52-20v d.d.9-11-1619 (blz.40/41):scheiding/deling der goederen.

HvF 16792:autorisatie d.d.24-7-1628:Margretha van Cammingha,in haar 14e jaar,verzoekt samen met haar moeder Jetske van Mockema als voogd te benoemen Hobbe van Aylva,grietman van Baarderadeel.

 

Jetscke is eerder getrouwd ± 1610 met Jarich van Cammingha, geboren ± 1581, overleden 17 sep 1615 *,oud  34 jaar,, begraven Dronrijp 26 sep 1615 , grafschrift Walle, zoon van Rienck van Cammingha en Margriet Jarichsdr van Botnia.

 

Op de zerk te Dronrijp van Jarich en Jetscke de namen van hun grootouders Camminga, Stinstera, Botnia, Stania, Douwema, Latsma, Mockema, Tiaerda (Walle).

 

 

 

Uit het huwelijk van Hobbe en Jetscke:

 

           4   Jarich Taecke van Aylva, ,ook Jancko Taco, geboren Hylaard 30 jun 1621 ,Tjessingastate,, overleden aldaar 17 jul 1621, begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

    X-d Sjoerd van Aylva, afkomstig uit Elahuizen in 1611, overleden 1640, begraven Hemelum ,grafsteen, zoon van Johan van Aylva (IX-g) en Eelck van Tietema.

 

Hij was grietman van H.O.N.,aangesteld op 20-4-1626, tot 1640, opgevolgd door zoon Johan in 1641.

MEN 127 d.d.6-5-1638;Sjoerd van Aylva en Wick van Walta kopen land te Witmarsum

In 1632,1639,1640 was hij lid van de Staten van Friesland.

 

Sjoerd is getrouwd Wonseradeel 28 sep 1611 ,voor het gerecht (1) met  Fopck Reynsdr Lieuwkema, geboren Makkum ± 1587, overleden 23 jun 1614 ,27 jaar, begraven Makkum ,grafschrift, dochter van Reyn Meyes Lieuwkema en Jel Reynsdr van Hoytema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Aylva, geboren ± 1614, overleden 1660, begraven Hemelum.

 

Als Johannes Wilhelmus ab Aylva op 4-5-1634 student te Franeker.

Hij was in 1640 raad ter admiraliteit in Dokkum.

Grietman van H.O.N.,aangesteld op 21-5-1641, opvolger van zijn vader.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1648 op de preekstoel van Koudum.

Begraven onder dezelfde steen als die van zijn vader (wapens Aylva en Walta).

 

Johan is in ondertrouw gegaan 27 jun 1639 en getrouwd Koudum 21 jul 1639 met Catharina van Walta, geboren ± 1600, overleden 27 nov 1667, dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

HvF 16792-93v d.d.21-7-1634:als zij voor de 2e keer wil trouwen met kapitein Hessel van Aysma vraagt zij samen met haar broer Douwe voogdij aan voor de minderjarige kinderen met als doel scheiding van de vaderlijke goederen;voogd wordt o.a.Albert van Loo te Rotterdam.

HvF 16792 d.d.3-1-1635:haar broer Douwe is voogd over haar kinderen Margaretha en Tjitske.

Bij haar derde huwelijk in 1639 kwam zij uit Oudkerk.

HvF 16793 d.d.20-3-1640:haar man Johan wordt als stiefvader voogd over het zoontje Hessel van Aysma,in het vierde jaar.

Voor haar begrafenis zie T342-05 nr.37.

 

Catharina is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 dec 1619 ,voor het gerecht en getrouwd 1619 ,3e pr.26-12-1619 Leeuwarden met Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, overleden 1631 ,34 jaar, zoon van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.

Catharina is eerder in ondertrouw gegaan Sneek 15 mrt 1634 en getrouwd aldaar 12 okt 1634 met Hessel van Aysma, overleden v 7 dec 1637, zoon van Hotze van Aysma en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

           2   Eelck van Aylva, overleden 30 okt 1675, begraven Koudum ,grafschrift.

 

In 1675 als weduwe te Koudum.

 

Eelck is in ondertrouw gegaan Franeker en getrouwd Sexbierum 25 aug 1644 met Sicke van Rinia, ,ook Sixtus,, geboren 1621, overleden 27 mei 1667, zoon van Haye Doeckes van Rinia en Jouck van Dyxtra.

 

Hij was dijkgraaf H.O.N.(zie grafschrift van zijn vrouw).

Sicke woonde met zijn vrouw te Koudum en Oudemirdum.

Volgens het testament van zijn tante His van Dyxtra d.d.18-12-1652 had haar zuster Jouck uit het huwelijk met Sicke een zoon Ritscke en een dochter Maycke.

 

 

Sjoerd is getrouwd ± 1625 (2) met  Wick van Walta, afkomstig uit Weidum, overleden n 21 jul 1631 ,voor 1639, begraven Hemelum ,grafsteen, dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

Zij testeerde op 21-7-1631 (T323-25).

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Dorothea van Aylva, geboren ± 1626, overleden Leeuwarden 1646 ,20 jaar.

 

 

     X-e Feye van Aylva, afkomstig uit Genum, overleden Menaldum 6 dec 1631, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sybolt van Aylva (IX-k) en Frouck van Goslinga.

 

Op Graldastate te Menaldum.Zie GJB 1995-156.

Hij wordt genoemd als curator op 6-11-1599 en 5-11-1602 (MEN 47-52,361).

Hij testeerde te Menaldum in 1611 (DDD1-259).

 

Feye is getrouwd 1596 ,23-11-1596 3e pr.gerecht Menaldumadeel met  Aelcke Hansesdr van Galama, overleden Menaldum 9 apr 1622, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Hans van Galama en Riem Herckesdr van Popma.

 

Zij overleed op de bruiloft van Sippe van Scheltema met Rixt van Scheltema te Morra (GEN 742).

 

Aelcke was weduwe van Syds van Mockema, overleden 11 feb 1595, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

Uit het huwelijk van Feye en Aelcke:

 

           1   Tjepcke van Aylva, volgt onder XI-g.

 

 

   XI-a Epe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 27 jan 1650, overleden 6 sep 1720, zoon van Sjoerd van Aylva (X-a) en Juliana van Mouderick.

 

Grietman van Kollumerland 10-1-1667/2-6-1702.

 

Epe is getrouwd ± 1670 met  Luts van Aylva, gedoopt Ternaard 15 apr 1638, overleden Augsbuurt 31 aug 1718 ,80 jaar,, begraven Bornwerd, dochter van Douwe Meckema van Aylva (XI-c) en Luts van Meckema.

 

Luts is eerder getrouwd 1650 met Feye van Scheltema, overleden 11 nov 1666, begraven Bornwerd, zoon van Frans van Scheltema en Rixt Feyesdr van Roorda.

 

Uit het huwelijk van Epe en Luts:

 

           1   Juliana Dorothea van Aylva, geboren Lutkewoude 1671, overleden 2 dec 1733 ,62 jaar.

 

Met haar stierf deze tak Aylva uit in 1733.

 

Juliana is getrouwd Lekkum 2 apr 1693 met Willem Frederik van Schratenbach, overleden 15 dec 1705.

 

Hij was kolonel en kreeg op 26-3-1693 attestatie van Holwerd om in Lekkum te trouwen.

 

 

           2   Douwe Feye van Aylva, geboren Lutkewoude 1675, overleden 10 jun 1725 ,50 jaar,.

 

Eerst kapitein en als opvolger van zijn vader vanaf 2-6-1712 tot 1725 grietman van Kollumerland.

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

   XI-b Hessel Meckema van Aylva, geboren Holwerd 1608 ,op Haniastate, overleden 21 apr 1660, zoon van Douwe van Aylva (X-b) en Luts van Meckema.

 

In 1638 was hij kolonel in het leger.

Op 28-9-1656 wordt te Holwerd een “basterdkind” van Hessel van Aylva gedoopt met de naam Hessel.

 

Hessel is getrouwd ± 1632 met  Elisabeth d'Althan, afkomstig uit Oostenrijk, geboren mrt 1597, overleden 14 nov 1663.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans Willem van Aylva, geboren Holwerd (?) 1633, volgt onder XII-a.

 

           2   Luts Hesselsdr van Aylva, ,ook Lucia,, geboren Holwerd (?) 1637.

 

Luts is getrouwd 1656 (1) met Wolf Sigismund Von Schrattenbach,  overleden voor 1670.

 

 

Luts is getrouwd 1671 ,16-4-1671 3e pr.Holwerd. (2) met Bocke van Burmania, geboren 5 mei 1637, overleden Holwerd 8 jul 1702, zoon van Poppe van Burmania en Oedt Johansdr van Sickinghe.

 

Bocke was bij huwelijk in 1671 heer van Snelgersma te Appingedam, Holwierde en Warffum, Luts met attestatie naar Midlum (Oost Friesland).

Bocke testeerde op 18-12-1673 met zijn tweede vrouw Lucia/Luts.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw Jets op de kerkklok van Edens uit 1665.

 

Bocke is eerder getrouwd Appingedam 1661 met Jets Lucia Houwerda van Meckema, overleden 11 apr 1669, begraven Appingedam ?, dochter van Menne Houwerda van Meckema en Catharina van Herema.

 

 

   XI-c Douwe Meckema van Aylva, geboren Holwerd 1610 ,op Haniastate, overleden Ternaard,Herweystate 11 feb 1665, begraven Ternaard, zoon van Douwe van Aylva (X-b) en Luts van Meckema.

 

Als Dominicus Aylva op 7-3-1626 student te Franeker en op 5-10-1628 student te Leiden.

Grietman van Westdongeradeel 1638/1654 en vanaf 11-11-1654 tot 1665 grietman van Leeuwarderadeel.

Ook als grietman van Leeuwarderadeel woonde hij op Herweystate te Ternaard.

Vele jaren was hij lid van het college Geputeerde Staten van Friesland.

 

Zijn kwartieren werden in 1850 gevonden ter rechterzijde van het orgel in de kerk van Ternaard (nu nog aanwezig)

Het viertal Aylva,Meckema,Herema,Feytsma slaat op zijn grootouders n.l. Ernst van Aylva x Ydt van Herema en Hessel van Meckema x His van Feytsma.

Het volgende viertal n.l. Mockema, Grombach, Rennerda, Mellema slaat op zijn overgrootmoeders, de moeders van het voorgaande viertal n.l.

Frouck van Mockema als moeder van Ernst, Wyts van Rennerda als moeder van Ydt, Emerentiana van Grumbach als moeder van Hessel en Luts van Mellema als moeder van His.

De volgende viertallen Thema,Fuchx, Hania,Martena en Foppinga,Starkenborgh, Camstra,Siersma slaan op zijn betovergrootmoeders n.l.

Ulbet Thema,Anna Foppinga,Auck Camstra, Ydt Rinia/Hania, Sjouck Starkenborgh, Lucia Martena, Tjemck Eminga (?)  en Eets Gauckema (?).

 

 

Douwe is getrouwd 1632 met  Luts van Meckema, overleden Ternaard,Herweystate 8 feb 1670, begraven Ternaard, dochter van Juw van Meckema, ,ook Julius en Lucia van Dekema, ,ook Luts.

 

Zij was de laatste van haar familie

Op 22-1-1637 deed ze belijdenis te Ternaard als Lucia van Aylua.

SFA geeft als sterfdatum 8-2-1670, het lidmatenboek 8-2-1672.

 

Haar kwartieren werden in 1850 gevonden ter linkerzijde van het orgel in de kerk van Ternaard (nu nog aanwezig).

Het viertal Meckema, Unia, Dekema, Tamminga slaat op haar grootouders n.l. Feye van Meckema x Ebel van Unia en Sicke van Dekema x Hil van Tamminga.

Het volgende viertal n.l. Starkenborg, Juckema, Liauckema, Sickinga slaat op haar overgrootmoeders, de moeders van het vorige viertal n.l.

Sjouck van Starkenborgh als moeder van Feye van Meckema, Ael van Juckema als moeder van Ebel van Unia, Luts van Liauckema als moeder van Sicke van Dekema en Trude van Sickinga als moeder van Hil van Tamminga.

De volgende viertallen Eernsma,Walta,Hottinga,Ripperda en Bolta,Aesgema,Minnema,Gisens slaan op haar betovergrootmoeders n.l.

Tieth Eernsma, Graets  Bolta/Eysinga , Ansck Walta, Syts Baerda/Aesgema, Catryn Hottinga, Ymck Minnema, Helena Ripperda en Anna Harm Gysensdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ernst van Aylva, geboren Ternaard (?) ± 1633, overleden Franeker 11 nov 1651, begraven Ternaard.

 

           2   Ernst Sicke van Aylva, gedoopt Ternaard sep 1635, volgt onder XII-b.

 

           3   Luts van Aylva, gedoopt Ternaard 15 apr 1638, overleden Augsbuurt 31 aug 1718 ,80 jaar,, begraven Bornwerd.

 

Luts is getrouwd 1650 (1) met Feye van Scheltema, overleden 11 nov 1666, begraven Bornwerd, zoon van Frans van Scheltema en Rixt Feyesdr van Roorda.

 

Grietman van Kollumerland 1653/1666.

Vermeld op de klok van Augsbuurt uit 1658 als grietman en als raad ter Admiraliteit Friesland in Harlingen.

 

Luts is getrouwd ± 1670 (2) met Epe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 27 jan 1650, volgt onder XI-a.

 

           4   Helena van Aylva, gedoopt Ternaard 2 aug 1640.

 

Jong overleden

 

 

           5   Douwe van Aylva, gedoopt Ternaard 7 aug 1642.

 

Jong overleden.

 

 

           6   Helena van Aylva, gedoopt Ternaard 22 sep 1650.

 

Jong overleden.

 

 

 

   XI-d Ernst van Aylva, geboren rond 1620, overleden Haniastate Holwerd 1665, begraven aldaar, zoon van Douwe van Aylva (X-b) en Luts van Meckema.

 

Hij was kolonel van Inf.Rgt 639a (1649/1665) en hofjonker van de stadhouder van Friesland.

Ernst woonde in 1651 met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

Hij wordt vermeld in 1659 in de roemvolle strijd op Funen tegen de Zweden.

In 1665 nog genoemd met bevel over de Friese troepen tegen de troepen uit Munster

Zie NBBW VII-55.

 

Ernst is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 dec 1643 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 7 jan 1644 met  Jacomina van Loo, overleden Haniastate Holwerd 8 jan 1669 , begraven aldaar, dochter van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

Jacomina  staat in 1656 met haar man kolonelErnst van Aylva op de eerste lidmatenlijst van Holwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lucia Hester  van Aylva, gedoopt Leeuwarden 11 okt 1644, overleden Holwerd 16 okt 1684 ,op Haniastate,.

 

Lidmatenboek Holwerd: op 28-4-1661 doet juffer Lucia Hester van Aylva belijdenis aldaar.

 

Lucia Hester is getrouwd Holwerd 31 jan 1669 met Maurits Lodewijk, baron van IJsselsteijn.

 

Maurits was kolonel.

 

 

 

   XI-e Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe, geboren na 1624, overleden 1669 ,voor 24-12-1669, zoon van Douwe van Aylva (X-b) en Luts van Meckema.

 

Hij was in 1650 kapitein in het leger en was van 1656 tot 1669 grietman van Tietjerksteradeel.

Hij testeerde op 24-10-1669.

 

Scipio is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 jun 1650 ,gerecht, en getrouwd 1650 ,9-6-1650 3e pr.kerk Leeuwarden, met  Lisck van Eysinga, geboren Oenkerk ,op Eysingastate, overleden 15 sep 1665, dochter van Frans van Eysinga en Hylck van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts van Aylva, ,ook Lucia,, geboren Oenkerk 1652, overleden Leeuwarden 11 mei 1730 ,77 jaar.

 

Als kleinkind van Frans van Eysinga vermaakt deze in zijn testament d.d.9-1-1656 aan haar gouden en zilveren sieraden (zie T347-962).

Attestatie op 24-4-1672 van Ternaard naar Marne (Gr.) om daar te trouwen.

Lidmaten Oenkerk: Lucia van Aylva, getrouwd met Jelte van Eysinga, doet daar op 3-1-1673 belijdenis.

Lidmaten Leeuwarden: Lucia van Aylva, weduwe Unia, 3-5-1713 van Hornhuizen naar Leeuwarden;  ingekomen Leeuwarden 5-7-1718 van Metslawier.

Er is een portret van haar in het Fries Museum (gemaakt 1675/1699).

 

Luts is getrouwd 1672 ,24-4-1672 att.Ternaard, (1) met Jelte van Eysinga, geboren Kollum 1653, overleden 25 feb 1674, zoon van Ritscke van Eysinga en Bauck van Roorda.

 

Bij trouwen in 1672 uit Deinum.

 

Luts is getrouwd Oenkerk 3 jan 1675 (2) met haar neef Douwe Carel van Unia, geboren Jelsum 1649, overleden 5 dec 1708 ,59 jaar, zoon van Julius Meckema van Unia en Ydt van Aylva.

 

Grietman van Tietjerksteradeel vanaf 24-12-1669 tot 1689.

In 1679 staat hij met zijn vrouw Lutske op de lidmatenlijst van Bergum.

 

 

           2   Hylck van Aylva, geboren Oenkerk ± 1654, overleden Leeuwarden 5 dec 1675.

 

Zij testeerde op 26-11-1675 te Leeuwarden (EEE4-435/437,registratie 18-6-1680).

Zij was niet getrouwd;haar broers en zusters erven en er is een legaat voor haar neef Hobbe Esaias van Aylva.

 

 

           3   Douwe Ernst van Aylva, geboren Oenkerk ± 1656, volgt onder XII-c.

 

           4   Wick van Aylva, gedoopt Oenkerk 10 mrt 1659.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           5   His Hester van Aylva, overleden Vollenhove 16 dec 1711, begraven Dronrijp 5 jan 1712.

 

Zij woonde met haar man op Foppingastate te Dronrijp en werd lidmaat te Dronrijp op 30-7-1676 met attestatie van Leeuwarden.

 

His is in ondertrouw gegaan Oenkerk 3 mei 1674 en getrouwd feb 1676 met Arent Jan van Loo, gedoopt Leeuwarden 31 mrt 1650, overleden 1728, zoon van Damas van Loo en Cornelia van Abcoude van Meerthen.

 

In 1674 kapitein van een compagnie en later overste van een regiment infanterie.

Hij woonde met zijn vrouw op Foppingastate te Dronrijp en was daar lidmaat vanaf 6-8-1677.

HvF 16820-186v :genoemd met zijn vrouw bij verkoop van Foppingastate in 1685 te Dronrijp.

Voor zijn kinderen zie HvF 300-9 d.d.16-12-1717.

 

 

           6   Amerens Helena van Aylva, overleden 11 nov 1708.

 

Amerentiana Helena is getrouwd Holwerd 6 okt 1689 met Ulbe van Aylva, gedoopt Holwerd jun 1659, volgt onder XIII-a.

 

 

    XI-f Ulbe van Aylva, geboren Hylaard 1617 ,Tjessingastate,, overleden 1652, begraven Hylaard, zoon van Hobbe van Aylva (X-c) en Frouck van Aylva.

 

Als Ulpianus Aylva op 16-6-1631 student te Leiden en op 2-10-1631 student te Groningen.

Hij volgde zijn broer op als grietman van Baarderadeel (16-7-1640/3-4-1647) en woonde toen te Hylaard;op 3-4-1647 werd hij grietman van Wonseradeel en woonde toen te Witmarsum.

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van stem 55 Grouw.

T326-1270:Ulbe te Hylaard schreef in 1646 een brief aan zijn oom Tjaert te Witmarsum.

T326-1271:Ulbe kreeg in 1647 een brief van Sippe van Aylva uit Rinsumageest.

 

Ulbe is getrouwd 1638/1639 met  Hylck van Lycklema, overleden n 1650, dochter van Ayzo van Lycklema en Jel van Osinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Esaias van Aylva, geboren Hylaard 30 dec 1639, overleden aldaar 12 jan 1640 ,13 dagen oud, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           2   N.N. van Aylva, geboren Hylaard 1641/1642, overleden 16 mrt 1642, begraven Hylaard.

 

           3   Frouck van Aylva, geboren 1642/1643, overleden 13 mrt 1643, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

           4   Frouck van Aylva, geboren 1643, overleden 8 feb 1689 , in het 45e jaar, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Frouck is getrouwd Holwerd 12 dec 1658 met Hans Willem van Aylva, geboren 1633, volgt onder XII-a.

 

           5   Hobbe van Aylva, geboren 1645, volgt onder XII-d.

 

           6   Tjaert van Aylva, volgt onder XII-e.

 

           7   Jeltje Agatha van Aylva, ook Juliana Agatha, overleden Cornjum 26 dec 1682* ,Martenastate, begraven aldaar 15 jan 1683.

 

Op 7-11-1669 als lidmaat te Cornjum en vertrokken naar Grouw; op 30-11-1673 als lidmaat te Cornjum, ingekomen uit Grouw; op 15-2-1676 lidmaat te Cornjum, wonende op het Oudland (Martenastate).

* In het lidmatenboek wordt eerst 26-9-1682 als overlijdensdatum genoemd en daarna 26-10-1682, maar deze data kloppen niet.

 

Voor haar begrafenis zie T342-05,38.

 

Juliana (Witmarsum)  is getrouwd Cornjum 20 mrt 1664 met Laes van Burmania, gedoopt Britsum 26 jan 1638, overleden 2 dec 1691 ,53 jaar, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania en Catharina Evertsdr Entens van Mentheda.

 

Hij woonde op Martenastate te Cornjum.

In het lidmatenboek van Cornjum op 7-11-1669 vermeld als gedeputeerde.

Grietman van Idaarderadeel 1670/1673 en van Leeuwarderadeel 1673/1688.

 

 

           8   N.N van Aylva, overleden Hylaard op 13-3-164., begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

   XI-g Tjepcke van Aylva, overleden n 1640, zoon van Feye van Aylva (X-e) en Aelcke Hansesdr van Galama.

 

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van “Douma” , stem 12 Friens.

 

Tjepcke is getrouwd in Menaldumadeel 7 feb 1629 ,voor het gerecht met consent ouders, met  Frau van Douma, overleden n 1640, dochter van Bartholt van Douma en Saepck Erasmusdr van Douma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bartholt van Aylva, volgt onder XII-f.

 

           2   Feye van Aylva, overleden n 1680.

 

Bij trouwen in 1660 afkomstig uit Hoxwier bij Mantgum.

Volgens N.L.1989 trouwde hij op 17-11-1660 te Alkmaar.

 

Feye is getrouwd in Baarderadeel 5 nov 1660 ,voor het gerecht, met Gijsbertha van Nesse, afkomstig uit Alkmaar, geboren 30 nov 1637, overleden 31 dec 1698.

 

           3   Sybolt van Aylva, overleden Mechelen v 1660  ?.

 

           4   Frouck van Aylva, overleden 7 aug 1659.

 

Bij huwelijk in 1653 uit Menaldum.

Volgens het stamboek F.A. overleden op 13-8-1659,maar dat zal de datum van de begrafenis zijn.

 

Frouck is getrouwd in Menaldumadeel 22 apr 1653 ,voor het gerecht, (1) met Wigle van Aytta, overleden Swichem 1654/1655, zoon van Wigle van Aytta, ook Viglius en Foockel van Roorda.

 

Bij trouwen in 1653 afkomstig uit Swichem;3e proclamatie van het huwelijk bij het gerecht van Leeuwarderadeel pas een dag na het huwelijk in Menaldumadeel.

In publicaties wordt zijn overlijdensjaar onjuist vermeld als 1651.

 

Frouck is getrouwd in Leeuwarderadeel 16 mei 1656 ,voor het gerecht, (2) met Sicke van Eminga, ,ook Sixtus,, overleden 12 sep 1682, zoon van Syds van Eminga en Riem Galesdr van Galama.

 

Hij woonde op Wiardastate te Goutum.

T327-615:Sixtus van Eminga verkoopt land te Achlum en Oostermeer,1663,1664.

Hij testeerde te Goutum met zijn vrouw op 26-7-1659;dit testament is te vinden bij de stukken van HvF 11381 d.d.22-2-1724(T.P.van Eminga contra wed.Cammingha) Hij testeerde ook zelf in 1681 (EEE 7-254).

 

 

 

XII-a Hans Willem van Aylva, geboren Holwerd 1633, overleden Leuven 21 feb 1691 ,57 jaar,, begraven Holwerd, zoon van Hessel Meckema van Aylva (XI-b) en Elisabeth d'Althan.

 

Bij huwelijk in 1658 was hij ritmeester, in 1659 kolonel

Lidmatenboek Holwerd: ritmeester Aylva ingekomen als lidmaat op 31-7-1657, zijn vrouw Frouck doet daar op 31-7-1659 belijdenis, echtpaar vertrokken (naar Brussel ?)

DVF 1850-368/389:kolonel van Aylva werd op 22-2-1667 benoemd als opvolger van Tjerk Hiddes de Vries tot luitenant-admiraal;in 1672 als generaal in het leger.

In 1670 koopt hij met zijn vrouw bezit te Blija.

Hans Willem overleed in 1691 te Leuven door een val van zijn paard.

Voor een uitgebreide beschouwing over de portretten van Hans Willem en bijzonderheden over hem zie de bijdrage van Hans Zijlstra in “De Sneuper” nr 106  (juni 2012)

 

 

Hans is getrouwd Holwerd 12 dec 1658 met  Frouck van Aylva, geboren 1643, overleden 8 feb 1689 , in het 45e jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Ulbe van Aylva (XI-f) en Hylck van Lycklema.

 

HvF 7601 def.sent.2 d.d.19-3-1689: gedaagde was Frouck van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbe van Aylva, gedoopt Holwerd jun 1659, volgt onder XIII-a.

 

           2   Hessel van Aylva, gedoopt Holwerd 17 jun 1660, overleden voor 1667.

 

3 Helena van Aylva,  geboren 1661 (?), overleden na 1678

 

Zij zal geboren zijn na vertrek van de ouders uit Holwerd en zal genoemd zijn naar de moeder van Frouck.

Lidmatenboek Holwerd: Helena van Aylva en Elisabeth van Aylva op 3-11-1678 ingekomen uit Brussel.

Helena was vermoedelijk niet getrouwd.

 

4 Elisabeth van Aylva, geboren apr 1662, overleden Holwerd, Haniastate 26 dec 1734 ,72 jaar en 8 maand,, begraven Blija.

 

Lidmatenboek Holwerd: op 3-11-1678 ingekomen daar als lidmaten uit Brussel Elisabeth van Aylva en Helena van Aylva.

 

Elisabeth is getrouwd Ternaard 1 apr 1694 met Ernst van Aylva, gedoopt Ternaard 3 apr 1659, volgt onder XIII-b.

 

           4   Juliana Agatha van Aylva, geboren sep 1664, overleden 2 nov 1700, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

Attestatie van Leeuwarden naar elders op 25-1-1685.

Juliana Agatha op 12-8-1687 ingekomen te Menaldum als lidmaat van Leeuwarden.

 

Juliana is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 jan 1685 ,bij het gerecht en getrouwd Menaldum 25 jan 1685 met Tjalling Homme van Camstra, geboren Leeuwarden 29 okt 1664, overleden Menaldum 9 okt 1727 ,in het 63e jaar,, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Tjalling van Camstra en Lucia Helena Scheltesdr van Aebinga.

 

Grietman van Idaarderadeel vanaf 5-1-1695 tot 1727.

In 1704 bij de Gedeputeerde Staten van Friesland.

T327-1229:hij werd geboren 9 weken na vaders dood.

Zie ook T327-1231/1251.

Grafschriften IV-116/117:drie rouwkwartierborden uit Orxmastate te Menaldum van hem,van zijn vrouw en van zijn dochter Frouck Juliana hangen in het Fries museum.

 

 

           5   Hessel van Aylva, gedoopt Holwerd 24 nov 1667, overleden mrt 1694.

 

Hij was kolonel en raakte op 29-7-1693 gewond in de strijd bij Neerwinden en overleed aan deze verwonding (N.L.1989).

 

 

 

  XII-b Ernst Sicke van Aylva, gedoopt Ternaard sep 1635, overleden 1678/1680, zoon van Douwe Meckema van Aylva (XI-c) en Luts van Meckema.

 

Grietman van Westdongeradeel vanaf 1654 als opvolger van zijn vader.

Ernst Sicko liet Aylva-state bouwen naast de kerk van Ternaard en was daarvan de bewoner evenals zijn zoon Ernst.

Hij deed in 1678 afstand als grietman t.b.v.zijn zoon Ernst.

In 1698 is het bezit van stem 9 en 18 te Ee in eigendom bij 2 zoons en een schoonzoon , ieder voor een derde.

Het betreft Ernst (grietman Westdongeradeel), Sicco (kapitein) en de graaf van Limburg Stirum voor zijn vrouw Lucia.

 

Ernst is getrouwd Ternaard 11 jul 1658 met  Anna van Cammingha, geboren Arum 5 feb 1640, overleden Ternaard 25 sep 1675, dochter van Taecke van Cammingha en Luts Sirtema van Grovestins.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ernst van Aylva, gedoopt Ternaard 3 apr 1659, volgt onder XIII-b.

 

           2   Lucia van Aylva, gedoopt Ternaard 5 aug 1660, overleden 25 mei 1722, begraven Borculo.

 

Lucia is getrouwd Menaldum 14 dec 1679 (1) met Frans Doecke van Cammingha, geboren Tjerkwerd 6 sep 1654, gedoopt aldaar 10 sep 1654, overleden 10 nov 1680, begraven Tjerkwerd, zoon van Watze van Cammingha, ,ook Valerius en Rixt Keimpesdr van Donia.

 

In 1668 na zijn vader heer van Ameland en in 1680 grietman van Menaldumadeel.

 

Lucia is getrouwd Leeuwarden 10 feb 1683 ,in de Waalse kerk, (2) met Frederick Willem van Limburg Stirum, geboren jul 1649, overleden Borculo jul 1722, zoon van Otto van Limburg Stirum en Elisabeth Charlotte Dohna.

 

In 1683 kolonel en vice-admiraal.

 

 

           3   Rins van Aylva, gedoopt Ternaard 17 mei 1663, overleden voor 1670.

 

           4   Dorothea van Aylva, gedoopt Ternaard 27 nov 1664, vermoedelijk overleden voor 1698

 

           5   Douwe van Aylva, gedoopt Ternaard 9 jun 1666.

 

Jong overleden.

 

 

           6   Rins van Aylva, gedoopt Ternaard 25 mrt 1670, vermoedelijk overleden voor 1698.

 

           7   Sicke van Aylva, gedoopt Ternaard 18 feb 1672, overleden na 1703.

 

Sicco wordt in 1698 genoemd als kapitein en in 1703 als luitenant-kolonel.

 

 

           8   Taecke van Aylva, gedoopt Ternaard 14 mrt 1675, vermoedelijk overleden voor 1698.

 

 

  XII-c Douwe Ernst van Aylva, geboren Oenkerk ± 1656, overleden op Tammingaborg 26 jun 1703 ,47 jaar, zoon van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe (XI-e) en Lisck van Eysinga.

 

Hij was heer van Tammingaborg en Hornhuizen.

 

Douwe is getrouwd Breda 6 jul 1676 met  Tjemck van Heemstra, geboren Oenkerk 22 jun 1661, gedoopt aldaar 23 jun 1661, overleden 21 okt 1717, dochter van Feye van Heemstra en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

Belijdenis te Oenkerk op 2-4-1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sippe van Aylva, geboren Hornhuizen,Tammingaborg 19 mei 1679, overleden 8 apr 1732, begraven Hornhuizen.

 

Hij was kapitein en ritmeester.

 

Sippe is getrouwd Ulrum 1717 (1) met Anna Wilhelmina van Inn- en Kniphausen, geboren Ulrum 6 dec 1675, overleden Hornhuizen 24 feb 1719 ,43 jaar,.

 

Sippe is getrouwd Leens 22 jan 1722 (2) met Anna Bouwina van Tjaerda Starkenborgh, geboren Leens ,state Verhildersum,, gedoopt aldaar 4 okt 1696, overleden n 1737.

 

Zij hertrouwde op 21-7-1737 Ds.Johannes van Diemen.

 

 

           2   Feye van Aylva, geboren Oenkerk 23 nov 1683, gedoopt aldaar 2 dec 1683, overleden Arnhem 26 mei 1741.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

           3   Frans van Aylva, geboren Oenkerk 25 dec 1685, gedoopt aldaar 27 dec 1685, overleden Hornhuizen mei 1732 ,Tammingaborg,.

 

Hij was vaandrig in het leger.

 

 

           4   Schelte van Aylva, geboren Hornhuizen jan 1688, overleden aldaar 1735 ,Tammingaborg,.

 

Hij was luitenant in het leger.

 

Schelte is getrouwd Maastricht 15 mrt 1730 met Anna Maria Helena d'Ingenhoven, afkomstig uit Luxemburg, overleden Den Haag dec 1764.

 

           5   Douwe Tjaert van Aylva, geboren 22 aug 1692, overleden Venlo 1741.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

           6   George Sigismund van Aylva, geboren 1702, overleden Groningen 22 feb 1714 ,12 jaar,.

 

           7   Hans Willem van Aylva, overleden mei 1776.

 

Bij huwelijk kapitein in het leger uit Doornik.

In 1766 generaal-majoor en in 1772 luitenant-generaal.

 

Hans is getrouwd Menaldum 15 okt 1730 met Barbara van Camstra, geboren Leeuwarden 18 feb 1697, gedoopt aldaar 19 feb 1697, overleden Rinsumageest 12 jan 1732 ,bijna 35 jaar,, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Tjalling Homme van Camstra en Juliana Agatha van Aylva.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1730 uit Menaldum.

T327-1354:acte van scheiding/deling van door Barbara nagelaten goederen tussen haar echtgenoot Hans Willem en haar broers en zusters (1732).

Zie ook Grafschriften Roorda II en T327-1355/1358.

 

 

 

XII-d Hobbe van Aylva, geboren 1645, overleden Anjum 7 mei 1692 ,47 jaar,, zoon van Ulbe van Aylva (XI-f) en Hylck van Lycklema.

 

Hij was eerst kapitein en werd grietman van Oostdongeradeel vanaf 21-1-1675 tot 1692.

Hij was ook vrijheer van Ameland en woonde te Anjum op Holdingastate.

 

Hobbe is getrouwd Beetgum jun 1685 met  Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 1668, overleden 24 aug 1714 ,46 jaar,, dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg.

 

In 1685 bij huwelijk afkomstig van Ameland.

 

Anna is later getrouwd 1694 met Idzert van Burmania, geboren Ferwerd 25 okt 1655, overleden aldaar 4 dec 1708, zoon van Jarich van Burmania en His van Camstra.

 

Uit het huwelijk van Hobbe en Anna:

 

           1   Helena Maria van Aylva, gedoopt Anjum 26 apr 1689, overleden 30 okt 1712 ,ruim 23 jaar,.

 

Lidmatenboek Holwerd: juffer Helena Maria van Aylva doet daar op 3-8-1704 belijdenis, op 14-5-1707 vertrokken naar Kampen.

 

Helena is in ondertrouw gegaan Holwerd 1 jan 1707 en getrouwd Leeuwarden 27 jan 1707 ,Waalse kerk, met Jelte van Unia, ,ook Julius,, geboren Oenkerk 5 nov 1675, overleden 10 jan 1731, zoon van Douwe Carel van Unia en Luts van Aylva, ,ook Lucia,.

 

Hij was in 1707 kapitein in het leger en woonde later op Uniastate te Metslawier.

 

 

2  Hylck van Aylva, gedoopt Anjum 6 sep 1691, overleden Leeuwarden 11 apr 1715 ,23 jaar, begraven te Anjum.

 

Op 14-jarige leeftijd doet Hylck op 5-11-1705 belijdenis te Ferwerd, de plaats waar ze in 1693 met haar moeder naar toe was verhuisd.

In 1706 uit Holwerd (daar 2e pr.huwelijk op 7-3-1706 met att.naar Rauwerd).

Lidmatenboek Holwerd: Hylkia van Aylva, weduwe Zeino Joachim, in 1710 ingekomen als lidmaat uit Ysbrechtum.

 

Hylck is getrouwd Rauwerd 7 mrt 1706 (1) met Zeino Joachim van Burmania, gedoopt Sneek 4 mrt 1681, overleden 14 feb 1710 ,28 jaar,, zoon van Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania en Josina Susanna van Welvelde.

 

Grietman van Rauwerderhem,aangesteld op 10-10-1701;hij bleef dat tot zijn overlijden in 1710.

Toen hij 4 jaar was legde hij de eerste steen voor de kerk te Gauw op 17-8-1685.

Hij had geen kinderen.

 

Hylck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jan 1712 en getrouwd aldaar 7 feb 1712 ,Jacobijnerkerk, (2) met haar neef Ulbe Aylva van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, overleden Leeuwarden 12 aug 1762, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Ulbe Aylva van Burmania was grietman van Leeuwarderadeel van 4-9-1702 tot 1721.

Ulbe Aylva van Burmania legde een eerste hoeksteen van Martenastate te Cornjum op de leeftijd van 7 jaar (zie de Walle nr 946.

 

Ulbe Aylva is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 apr 1702 en getrouwd aldaar 23 apr 1702 met Anna Maria van Sminia, gedoopt Leeuwarden 6 feb 1680, overleden aldaar 13 aug 1710, dochter van Hobbe Baerdt van Sminia en Teth Gerroltsma.

Ulbe Aylva is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 mei 1718 en getrouwd aldaar 29 mei 1718 ,Jacobijnerkerk, met Baudina Lucia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 5 mei 1687, overleden 21 dec 1754 ,67 jaar,, dochter van Tjalling Aede Johan van Eysinga en Cecilia van Humalda.

 

 

  XII-e Tjaert van Aylva, overleden 31 jan 1705, begraven Hichtum 14 feb 1705, zoon van Ulbe van Aylva (XI-f) en Hylck van Lycklema.

 

Hij was heer van Waardenburg en Neerijnen.

Hij werd grietman van H.O.N. in 1672 en in 1673 van Wonseradeel.

Hij woonde op Wybrandastate te Hichtum.

T326-1276:hij testeerde met zijn eerste vrouw te Hichtum in 1668.

In 1698 is hij eigenaar van Harich stem 29.

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Frouck Hesselsdr Huyghis, overleden Hichtum 17 sep 1668, dochter van Hessel Huyghis en Frouck van Wyckel.

 

Zij overleed in het kraambed.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbe Hessel van Aylva, gedoopt Burgwerd  13 sep 1668

 

In 1698 was hij eigenaar van Tzum stem 50, maar was zijn vader Tjaert zakelijk gerechtigd.

In 1698 is Ulbe Hessel eigenaar van Hijum stem 6 en 7.

Ulbe was grietman van Rauwerderhem,aangesteld op 21-5-1701,maar hij deed reeds op 10-10-1701 afstand en werd ontvanger van de accijns op consumpties.

Hij is ongetrouwd overleden.

 

 

Tjaert is getrouwd 1683 ,16-9-1683 3e pr.Hichtum, (2) met  Margaretha , barones van Ghendt, geboren omstreeks 1656, in 1683 uit Loenen,overleden Leeuwarden 15 jan 1741 ,84 jaar, dochter van Cornelis van Ghendt en Judith de Merode.

 

Zie voor Tjaert en Margaretha en kinderen ook jaarboek CBG 1972.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Cornelis van Aylva, geboren Hichtum 1684 ,Wybrandastate,, volgt onder XIII-c.

 

           3   Helena Veronica van Aylva,  geboren Hichtum , gedoopt Leeuwarden 3 feb 1686, overleden 2 sep 1723 ,37 jaar,.

 

In het Fries Museum is een portret van Helena Frouck van Aylva uit 1701.

 

Helena Veronica is getrouwd Hichtum 18 jan 1705 met Frederik Hendrik baron van Gendt, geboren 1668, in 1705 uit Arnhem, overleden 7 apr 1713.

 

           4   Judith Maria van Aylva, geboren Hichtum , gedoopt Leeuwarden 27 feb 1687, overleden Neerijnen 22 mei 1756 ,66 (?) jaar,.

Judith is getrouwd Weidum 20 okt 1737 met Carel van Wied, geboren 16 okt 1711, overleden Egmond-Binnen 5 sep 1757.

 

Carel was generaal-majoor.

 

5 Margaretha Juliana van Aylva, geboren Hichtum, gedoopt Leeuwarden 28 mrt 1688.

 

6 Tjaert van Aylva,  geboren Hichtum, gedoopt Leeuwarden 22 mei 1689

 

           7   Agatha Wilhelmina van Aylva, geboren Hichtum , gedoopt Leeuwarden 21 jan 1691, overleden Leeuwarden 16 jan 1763.

 

Agatha is getrouwd Ternaard 18 okt 1716 met Hans Willem van Aylva, gedoopt Ternaard 28 jul 1695, volgt onder XIV-a.

 

           8   Hans Willem van Aylva, geboren Hichtum, gedoopt Leeuwarden 12 dec 1694, overleden aldaar dec 1733, begraven Hichtum.

 

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1714-1721 en werd grietman van Baarderadeel op 6-1-1722; hij was niet getrouwd en woonde te Wieuwerd op Thesingastate.

 

 

           9   Hobbe Esaias van Aylva, geboren Hichtum 11 nov 1696, gedoopt aldaar 15 nov 1696, overleden Maastricht 15 dec 1772 ,oud 76 jaar,1 maand en 4 dagen.

 

Hij was heer van Waardenburg en Neerijnen.

In 1728 is kolonel Hobbe Esaias van Aylva eigenaar van Harich stem 29, in 1698 in bezit van zijn vader.

Hobbe was in 1747 generaal en werd op 5 mei 1748 gouverneur van Maastricht (tot zijn overlijden na een beroerte op 13-12-1772).

Overlijdenskaart in T326-1350.

Zie M.Tans in DVF 1955-48/92 over zijn leven.

 

10 Margarieta Florendina van Aylva, gedoopt Leeuwarden 20 feb 1701.

 

 

 

  XII-f Bartholt van Aylva, overleden Menaldum 28 mrt 1680 ,op Graldastate, begraven aldaar ,rouwbord, zoon van Tjepcke van Aylva (XI-g) en Frau van Douma.

 

T326-1272:huurcontract uit 1665 betreffende land te Menaldum.

 

Bartholt is getrouwd in Menaldumadeel 28 jun 1648 ,voor het gerecht, met  Dorothea Sickesdr van Aebinga, overleden n 1650, dochter van Sicke van Aebinga en Riem Galesdr van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjepcke van Aylva, geboren ± 1653, overleden Menaldum 1681, begraven aldaar ,rouwbord.

 

Hij testeerde op 18-1-1681 te Menaldum (EEE5-59v/61,geregistreerd 19-6-1682).

Erfgenaam is zijn oom Feio van Aylva en na diens overlijden Frau Dorothea,de dochter van zijn zuster Gerlant.

 

 

           2   Gerlant van Aylva, overleden 15 jul 1681.

 

Zij testeerde eerst in 1674 en daarna op 7-2-1679 (T326-1274 en EEE5-21/23,registratie 13-8-1681).

Met haar stierf deze tak Aylva uit.

 

Gerlant is getrouwd ± 1674 met Johan Hendrick de Wolff, afkomstig uit Scharnegoutum in 1685, geboren 1642, overleden 10 jun 1708 ,66 jaar,.

 

Johan de Wolff was r.k. (stemkohier 1698).

Hij was luitenant te paard.

In 1698 is hij namens zijn dochter uit het huwelijk met Gerlant eigenaar van stem 10 Dongjum.

 

 

Johan is later getrouwd Burgwerd 27 sep 1685 met Helena Maria van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd in 1679, overleden 27 dec 1718, dochter van Lolle van Ockinga en Luts Mary Bockesdr van Sternsee.

 

           3   Sicke van Aylva.

 

Jong overleden.

 

 

 

XIII-a Ulbe van Aylva, gedoopt Holwerd jun 1659, overleden Holwerd,Haniastate 26 apr 1725 ,65 jaar,, zoon van Hans Willem van Aylva (XII-a) en Frouck van Aylva.

 

Grietman van Idaarderadeel 18-2-1679/1692 en grietman Oostdongeradeel 28-5-1692 met afstand in 1720.

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

 

Ulbe is getrouwd Holwerd 6 okt 1689 met  Amerens Helena van Aylva, overleden 11 nov 1708, dochter van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe (XI-e) en Lisck van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck Elisabeth van Aylva, gedoopt Holwerd jun 1692.

 

Lidmatenboek Holwerd:Frouck Elisabeth van Aylva is in 1710 lidmaat aldaar.

Op 6-11-1712 attestatie van Holwerd om elders te trouwen.

 

Frouck is getrouwd 1712 met Albertus Amelius Lamorael van Ringers.

 

 

XIII-b Ernst van Aylva, gedoopt Ternaard 3 apr 1659, overleden Leeuwarden 14 feb 1714, begraven Blija, zoon van Ernst Sicke van Aylva (XII-b) en Anna van Cammingha.

 

Grietman van Westdongeradeel vanaf 12-1-1678 als opvolger van zijn vader.

Hij deed in 1712 afstand.

 

Ernst is getrouwd Ternaard 1 apr 1694 met  Elisabeth van Aylva, geboren apr 1662, overleden Haniastate Holwerd, 26 dec 1734 ,72 jaar en 8 maand,, begraven Blija, dochter van Hans Willem van Aylva (XII-a) en Frouck van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans Willem van Aylva, gedoopt Ternaard 28 jul 1695, volgt onder XIV-a.

 

           2   Anna Lucia van Aylva, gedoopt Ternaard 11 okt 1696.

 

           3   Sicco Douwe van Aylva, gedoopt Ternaard 5 jun 1698, overleden aldaar 26 sep 1705.

 

           4   Hessel Douwe Ernst van Aylva, geboren Ternaard 6 nov 1700, gedoopt aldaar 8 nov 1700, volgt onder XIV-b.

 

           5   Ulbe Jan van Aylva, geboren Ternaard 2 feb 1702, gedoopt aldaar 3 feb 1702, overleden Holwerd,Haniastate 10 feb 1760.

 

Hij was ritmeester en woonde op Aylvastate te Ternaard (zie Noomen in Stinzen)

Ritmeester Aylva wordt genoemd te Ternaard bij V1744 en Q1749.

   

   

XIII-c Cornelis van Aylva, geboren Hichtum 1684 ,Wybrandastate,, overleden aldaar 23 nov 1745 ,61 jaar,, zoon van Tjaert van Aylva (XII-e) en Margaretha Johansdr van Ghendt.

 

Hij werd grietman van Wonseradeel in 1701 en woonde op Wybrandastate te Hichtum.

Hij was ook heer van Waardenburg en Neerijnen.

 

Cornelis is getrouwd Burgwerd 12 apr 1711 met  Juliana Johanna van Schwartzenberg Hohenlansberg, gedoopt Rinsumageest 27 jan 1689, overleden Hichtum 29 aug 1770 ,Wybrandastate,, dochter van Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Fedt Sophia van Goslinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Aylva, geboren Hichtum 20 mrt 1712, gedoopt Leeuwarden 23 mrt 1712, overleden Hichtum 11 sep 1757 ,op Wybrandastate.

 

Hij werd grietman van Baarderadeel op 7-5-1734 en van Wonseradeel op 9-3-1749.

 

Tjaert is getrouwd 21 nov 1756 met zijn nicht Juliana Agatha van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Rinsumageest 28 sep 1731, overleden Leeuwarden 1798, dochter van Jan Sicco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Elisabeth Helena van Camstra.

 

 

XIV-a Hans Willem van Aylva, gedoopt Ternaard 28 jul 1695, overleden Leeuwarden 15 feb 1722, zoon van Ernst van Aylva (XIII-b) en Elisabeth van Aylva.

 

Hij werd op 7-1-1712 grietman van Westdongeradeel als opvolger van zijn vader en was dat tot zijn overlijden in 1722.

In 1720 lidmaat te Ternaard, op 25-7-1720 naar Holwerd, overleden 15-2-1722 (lidmatenboek).

Met zijn vrouw woonde hij op de state Tjessens bij Holwerd.

 

Hans is getrouwd Ternaard 18 okt 1716 met  Agatha Wilhelmina van Aylva, geboren Hichtum 21 jan 1691, overleden Leeuwarden 16 jan 1763, dochter van Tjaert van Aylva (XII-e) en Margaretha Cornelisdr  van Ghendt.

 

Lidmatenboek Holwerd: Hans Willem daar in 1721 lidmaat, zijn vrouw Agatha Wilhelmina daar op 5-2-1721 als lidmaat ingekomen van Ternaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Margaretha Elisabeth Wilhelmina van Aylva, gedoopt Leeuwarden 10 nov 1717.

 

           2   Anna Lucia van Aylva, gedoopt Leeuwarden 22 jan 1719.

 

           3   Erenstina (Ernestina) Cornelia van Aylva, gedoopt Leeuwarden 15 mei 1720.

 

Erenstina Cornelia van Aylva (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 20-10-1752 en trouwde Leeuwarden in de kerk op 29-10-1752 met baron Ernst van Ebersteyn (Leeuwarden).

Op 29-10-1752 was te Heerenveen de 3 e proclamatie van het huwelijk van Ernst Lodewijk van Eberstein (Heerenveen) en Ernestina Cornelia van Aylva (Leeuwarden).

Het echtpaar liet te Leeuwarden 5 kinderen dopen.

 

 

           4   Hans Willem van Aylva, gedoopt Leeuwarden 1 apr 1722, volgt onder XV-a.

 

 

XIV-b Hessel Douwe Ernst van Aylva, geboren Ternaard 6 nov 1700, gedoopt aldaar 8 nov 1700, overleden Haniastate Holwerd 27 mrt 1774 , zoon van Ernst van Aylva (XIII-b) en Elisabeth van Aylva.

 

Grietman Westdongeradeel 1722/1763 als opvolger van zijn broer Hans Willem.

Hij werd opnieuw grietman in 1769 na het overlijden van zijn zoon in 1768.

In 1720 lidmaat te Ternaard, in 1731 naar Holwerd.

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

 

Hessel is getrouwd Ternaard 8 mei 1729 met  Bauwina van Burmania, gedoopt Engelum 8 jan 1702, overleden Haniastate Holwerd, 24 jan 1771, dochter van Frans Eysinga van Burmania en Wilhelmina Onnesdr van Tamminga.

 

Bauwina kwam bij trouwen in 1729 uit Groningen.

Lidmatenboek Holwerd: H.D.E. van Aylva in april 1731 van Ternaard en Bouwina Burmania in april 1731 ingekomen van Bellingwier.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ernst Frans van Aylva, gedoopt Holwerd 18 aug 1730, volgt onder XV-b.

 

           2   Frans Ernst van Aylva, gedoopt Holwerd 16 dec 1731, overleden Ternaard 7 aug 1768.

 

Grietman Westdongeradeel vanaf 5-2-1763 tot zijn overlijden in 1768.

Lidmatenboek Holwerd: Frans Ernst doet daar in nov 1754 belijdenis, tegelijk met zijn broer Ernst Frans.

 

 

           3   Wilhelmina Eduarda van Aylva, gedoopt Holwerd 1 feb 1733, overleden Hallum 14 aug 1783.

 

Wilhelmina is in ondertrouw gegaan Holwerd 1 mrt 1770 en getrouwd Hallum 13 mei 1770 met Tjalling Douwe van Sixma, gedoopt Leeuwarden 17 dec 1734, overleden Hallum 15 dec 1770, zoon van Tjalling Edo Hessel van Sixma en Duconia van Sixma.

 

Wilhelmina Eduarda deed in nov 1749 belijdenis te Holwerd, in aug 1770 vertrokken naar Hallum.

Zij testeerde als weduwe van Tjalling in 1783 te Hallum (EEE 11-214 en EEE 12-99).

 

           4   Sicco Douwe van Aylva, gedoopt Holwerd 30 mei 1734, overleden Haniastate Holwerd, apr 1807.

 

Lidmatenboek Holwerd: in mei 1763 als lidmaat uit Den Haag, op 12-10-1764 vertrokken naar Ter Veer, later weer terug.

Eerst overste en vanaf 3-5-1780 grietman van Westdongeradeel.

 

 

           5   Elisabeth Anna van Aylva, gedoopt Holwerd 21 dec 1738, overleden Leeuwarden 5 feb 1794.

 

Lidmatenboek Holwerd: Elisabeth Anna ingekomen als lidmaat uit Delft aug 1755.

In 1775 woonde ze te Hallum.

 

 

 

  XV-a Hans Willem van Aylva, gedoopt Leeuwarden 1 apr 1722, overleden Den Haag 9 jun 1751, zoon van Hans Willem van Aylva (XIV-a) en Agatha Wilhelmina van Aylva.

 

Grietman van Baarderadeel 1747/1751.

In 1750 attestatie van Oosterlittens om in Den Haag te trouwen.

 

Hans is getrouwd den Haag,Waalse Kerk 30 jun 1750 met  Anna Catharina Rumph, gedoopt Den Haag 9 dec 1725, overleden Hamptoncourt 4 mei 1796, dochter van Christiaan Rumph.

 

Aanvulling van Sjoerd Rijpma:

In het huis Ampsen (vroeger
gemeente Laren Gld, nu Lochem) in de groene zaal, in de
portrettenverzameling betreffend de familie Nagell, voorouders van de
huidige bewoner, Jhr mr R.E.W. van Weede, “een olieverfschilderij op
doek, ingelijst, voorstellende Jacob Adriaan du Tour (1734-1780), zijn
echtgenote Anna Catharina Rumph (1725-1796), een zoon uit haar eerste
huwelijk met Hans Aylva (dus hierna genoemde Hans Willem, S.W.) en op haar schoot haar dochter Anna Catharina
Elisabeth du Tour (1795-1859), de latere echtgenote van Anne Willem
Carel Baron van Nagell (1761-1853), afmeting 152x152cm, gesigneerd
Spinny Fecit 1762 (Guillaume de Spinny 1721-1785)”.

 

 

Uit het huwelijk van Hans Willem en Anna Catharina:

 

           1   Hans Willem van Aylva, geboren Den Haag 8 sep 1751, volgt onder XVI.

 

 

  XV-b Ernst Frans van Aylva, gedoopt Holwerd 18 aug 1730, overleden St Omer 1787, zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva (XIV-b) en Bauwina van Burmania.

 

Lidmatenboek Holwerd: Ernst Frans doet belijdenis te Holwerd tegelijk met zijn broer Frans Ernst in nov 1754 en vertrekt naar Jorwerd nov 1755.

Hij woonde te Jorwerd en Weidum en was grietman van Baarderadeel 1752/1787.

 

Ernst is getrouwd Holwerd 27 jun 1756 met  Hobbina Juliana van Unia, geboren Rinsumageest aug 1738, overleden 26 feb 1775*, dochter van Hobbe Esaias Ulbe van Unia en Juliana Dorothea van Unia.

 

Bij trouwen in 1756 kwam Hobbina uit Leeuwarden.

*  Lidmatenboek Weidum: als Hobbina Amalia Juliana van Unia in 1772 lidmaat te Weidum en overleden 26-2-1774, verdronken Weidumerhout.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hobbe Esaias Ulbe Inia van Aylva, geboren Jorwerd 25 april 1757, gedoopt aldaar 1 mei 1757, overleden aldaar 8 dec 1757 (volgens doopboek overleden oud 7 maanden).

 

           2   Hessel Douwe Ernst van Aylva, geboren Jorwerd  5 aug 1758, gedoopt aldaar 20 aug 1758, overleden IJsselstein 12 feb 1777.

 

Overlijdenskaart in T326-1350.

 

 

           3   Bauwina Titia van Aylva, geboren Jorwerd 10 mei 1760, gedoopt aldaar 25 mei 1760, overleden Weidum  9 okt 1774. (volgens doopboek overleden nov 1774, 14 jaar).

 

Overlijdenskaart in T326-1350.

 

 

 

    XVI Hans Willem van Aylva, geboren Den Haag 8 sep 1751, overleden aldaar 29 dec 1827, zoon van Hans Willem van Aylva (XV-a) en Anna Catharina Rumph.

 

In 1780 grietman van het Bildt en in 1788 benoemd als grietman van Baarderadeel (tot 1795).

Hij was ook heer van Waardenburg en Neerijnen.

Met hem stierf in 1827 het geslacht Aylva uit in de mannelijke lijn.

 

Hans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 apr 1773 en getrouwd Haarlem 2 mei 1773 met  Cornelia van Brakel, geboren Haarlem 19 feb 1754, overleden Den Haag 10 okt 1823, dochter van Cornelis Arnout van Brakel en Arnoldine Repelaer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wilhelmina Sophia van Aylva, geboren Den Haag 17 apr 1775, overleden aldaar 1 mei 1775.

 

Geboortekaart en overlijdenskaart in T326-1350.

 

 

           2   Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva, geboren Den Haag 20 apr 1778, overleden Neerijnen 11 sep 1814.

 

Anna is getrouwd Waardenburg 17 juni 1800 met Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt, geboren Zutphen 21 sep 1772, overleden Den Haag 14 feb 1853.

 

Anna’s geboortekaart in T326-1350.