Genealogie van het adellijk geslacht van Aytta uit Swichem

 

                                                          

 

Met het overlijden van Elisabeth Clara van Aytta op 14-4-1798 te Warga stierf het geslacht uit.

 

In 2011 verscheen een uitvoerige bewerking van de Genealogia Ayttana door O.Hellinga en P.N.Noomen in het  Genealogysk Jierboek 2011 van de Fryske Akademy.

Aan deze publicatie konden veel bijzonderheden worden ontleend (zie de verwijzingen als GJB 2011)..

 

 

Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

         I Gerbrant N..

Gerbrant was gehuwd met  Auck van Aytta.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Folckert van Aytta, volgt onder II.

 

 

       II Folckert van Aytta, zoon van Gerbrant N. (I) en Auck van Aytta.

 

Eigenerfde op Aytta bij Swichem. Zie voor hem en zijn kinderen GJB 2011-135.

 

Folckert was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ferck Folckerts van Aytta, volgt onder III.

 

           2   N. Folckertsdr van Aytta.

N. was gehuwd met Ludolf /Lieuwe van Tjepnia.

 

           3   N. Folckertsdr van Aytta.

N. was gehuwd met Douwe van Gekinga, zoon van Geke van Winya van Roordahuizum.

 

 

      III Ferck Folckerts van Aytta, overleden Warga 1460, begraven aldaar, zoon van Folckert van Aytta (II) en N.N..

 

Eigenerfde boer op Aytta bij Swichem en later op Hemricksein bij Warga. Zie voor hem en zijn kinderen GJB 2011-136.

BB 1543: Pastorie Warga met inkomsten uit vroeger bezit te Hemryckseyndt van “FerckFolckerts, Sytye zyn wyff ende Folckert zyn vaeder”.

 

Ferck was gehuwd met  Syts Buchodr van Hemricksein, afkomstig uit Warga, begraven aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerbrant Ferckes van Aytta, volgt onder IV-a.

 

           2   Sjouck Fercksdr van Hemricksende, overleden na 1501 (?).

 

Sjouck zou in 1501 haar testament hebben gemaakt (GJB 2011-192).

Zie ook GJB 1997-195,noot 128.

 

Sjouck was gehuwd (1) met Jarich Wybes van Jelckema, overleden n 1452.

 

Hij woonde te Metskewier onder Akkrum en wordt met zijn vrouw Sjouck vermeld in OFO II-217 d.d.1-3-1452.

Sjouck had bij hem een zoon Wybe Jarichs en een dochter Syts.

Zie GJB 1997-174 en GJB 2011-191

 

Sjouck was gehuwd (2) met Rienck Doitzes van Albada, ,ook Helbada, overleden n 1481, zoon van Doytze van Albada en Saepck Douwesdr van Douma.

 

Te Akkrum en Flansum bij Rauwerd.

Sjouck had bij hem een dochter Jel van Albada.

Rienck wordt genoemd in GPCV d.d.12-6-1474.

Ook genoemd in OFO I-249,266 d.d.13-6-1474,8-4-1477 en 1481.

Zie verder GJB 1997-174.

 

 

           3   Rintze van Aytta, volgt onder IV-b.

 

           4   Bucho van Aytta., overleden na 1484.

 

Mr. Bucho was priester en prebendaris in Wirdum.

OFO I-272 d.d. 26-2-1477 : Mr.Boecka, vicarius te Wirdum, zegelt bij verkoop.

Hij liet bij testament d.d. 23-9-1484  zijn deel van de vaderlijke erfenis Aytta na aan zijn broer Rinthie en aan de kinderen van zijn al overleden broer Gerbren.

In zijn testament noemt hij zich een achterkleinzoon van Ayck Aytta volgens de Genealogia Ayttana, maar dat blijkt niet uit een afschrift van dat testament.

Zie voor dit en meer GJB 2011-137.

 

   IV-a Gerbrant Ferckes van Aytta, overleden 1484,  begraven Swichem (?), zoon van Ferck Folckerts van Aytta (III) en Syts Buchodr van Hemricksein.

 

In 1440 boer te Roordahuizum op Idsingastate (SFA).

Gerbrant is overleden in 1484 , ongeveer 4 maanden voor de geboorte van de jongste zoon Folckert.

Hij liet na zijn overlijden uit zijn huwelijk met Jets 10 kinderen na, 4 zoons en 6 dochters (Genealogia Ayttana, hierna G.A.).

Gerbrant had ook nog een natuurlijke zoon Jouw (G.A.). Zie over hem GJB 2011-185.

 

Gerbrant is getrouwd omstreeks 1465 met  Jets Wytzesdr van Buckama, geboren rond 1448, overleden Roordahuizum 2 (?) mei 1528, begraven Swichem ,grafschrift, dochter van Wytze van Buckama en Mintz Jetzesdr Schutsma.

 

De broer van haar vader was Mag. Bernardus Buckama, pastoor te Swichem (G.A.), overleden 13-12-1486.

Jets wordt bij RvA 1511 vermeld als Jedts Gerbets weduwe te Swichem.

Haar grafsteen in de kerk van Swichem vermeldt dat zij als tachtigjarige 44 jaar na haar man is overleden op 22 mei 1528.

De sterfdag 2 mei 1528 is ontleend aan het boekje  “Vita Viglii”  pagina4, waar ook vermeld werd dat zij haar man 44 jaar overleefde  (noot SFA).

 

Uit dit huwelijk (in volgorde van geboorte eerst de zoons en dan de dochters) :

 

 

                1              Bernardus Bucho van Aytta, geboren Swichem 1465, overleden Den Haag 3 dec 1528, 63 jaar, begraven aldaar in de hofkapel.

 

Mr.Bernardus Bucho studeerde rechten te Leuven (wordt daar student op 24-5-1484).

Hij  was bevriend met Erasmus.

Pastoor te Grouw,Huizum,Swichem en Wirdum, daarna van de St.Vituskerk,Oldehove,Leeuwarden (G.A.).

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1499-1515 (1519).

Bij overlijden deken in Den Haag.

Zie voor hem uitvoerig GJB 2011-138,140, waar ook wordt vermeld dat hij een natuurlijke dochter Catharina had, non in het klooster Schagen te Leiden.

Catharina’s moeder was Tjets Schutsma, een achternicht van hem (G.A.).

 

 

 

           2  Ferck van Aytta, overleden Wirdum 1501

 

Op 31-8-1493 wordt Fredericus Gerbrandi de Zwychem student te Leuven (GJB 2011-140).

Mr.Ferricus werd tot priester gewijd in 1496 en werd prebendarius te Wirdum (G.A.).

Hij was baccalaureus van Utrecht  en  zijn broer Bucho liet voor hem een steen met tekst in het latijn liet plaatsen in de kerk van Wirdum (tekst zie G.A.)

 

 

           3  Wytze van Aytta, overleden 1490.

 

Als jongeling overleden (G.A.).

 

 

          4   Folckert van Aytta, geboren 1485, volgt onder V.

 

         

          5   Mints Gerbrantsdr van Aytta,  overleden 1 okt 1515.

 

Bij RvA 1511 is Mente Doottzem eigenaar te Wirdum  en Myntie Doytieme heeft bezit te Roordahuizum.

RvA 1511 Mentz Ditties (bij RvA 1540 Mints Doeytie weduwe genaamd)  te Wirdum als gebruikster.

 

Mints is getrouwd 1485 met Doytze Tjallings van Wiarda, gesneuveld Wirdum 11 juni 1498, zoon van Tjalling Pybes van Wiarda

 

6         Swob Gerbrantsdr van Aytta,  overleden 1494 (G.A.).

 

         Zij was gehuwd met Ulbe Hilles Eesckes  (volgens  G.A. en  SFA)  uit Oosthem.

 

Zij hadden een zoon Hille en een dochter Ebel (zie GJB 2011-170).

Voor deze kinderen zie GJB 2011-171/172.

 

7         Fercku  Gerbrantsdr  van Aytta,

 

Fercku was gehuwd (1) met Saecke Sipckes, overleden 1498.

 

Uit dat huwelijk een zoon Gerben en 3 dochters Aet, Swob en Sipck (zie voor deze kinderen GJB 2011-177/181).

Voor het nageslacht van Gerben Saeckes zie  www.simonwierstra.nl/FRIENS.htm 

 

Zij was gehuwd (2) met Sytse Aetes.

 

Sytse woonde met zijn vrouw te Barrahűs.

Uit dat huwelijk een zoon Saecke en 2 dochters Saeck en Syts (zie hiervoor GJB 2011-181/184)..

Hun zoon was Saecke Sytses Idsinga (GJB 1970-61), die getrouwd was met Anna Alefsdr van Aylva (zie bij Aylva).

 

8         Syts  Gerbrantsdr van Aytta,

 

Syts was gehuwd met Rienck Sjoerds Camstra, overleden na 1511

 

Hij is een zoon van Sjoerd Camstra, een onwettige zoon van Pieter van Camstra (zie aldaar)

Rienck Sjoerds is in 1511 pachter en deels eigenaar van een sate te Warga en heeft ook ander bezit in Idaarderadeel.

Hij had alleen 5 dochters (zie G.A. en GJB 2011-172/176).

 

 

 

9         Auck Gerbrantsdr van Aytta.

 

 Auck was gehuwd met Ruurt Wobbes, van Weidum (volgens SFA).

 

Over haar en haar man zie GJB 2011-184.

 

        10    Saep Gerbrantsdr van Aytta.

 

In de G.A. wordt vermeld dat er niets gevonden kon worden over een eventuëel huwelijk (zie GJB 2011-185).

               

 

         

 

 

   IV-b Rintze van Aytta, zoon van Ferck Folckerts van Aytta (III) en Syts Buchodr van Hemricksein.

 

Rintze ontving bij de verdeling van ouderlijke goederen het bezit van Hemricksein en een sate bij Warga.

 

Rintze was gehuwd met  Swob van Heringa.

 

Vermoedelijk is zij een onwettige dochter van Haye van Heringa (Jelmera) Zie hiervoor GJB 2011-185.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haye Blinxtra,  overleden 1517/1536.

 

Hij was niet getrouwd en was bezitter van het goed Blinxtra onder Akkrum.

Haye liet geen wettige kinderen na, alleen een natuurlijke dochter Feick geheten (G.A.).

Zie voor Haye en zijn dochter Feick GJB 2011-186 onder a. en b.

 

 

           2   Bave van Aytta, overleden voor ?1511

 

Bave was gehuwd met N. van Jelmersma.

 

Bave en zijn vrouw worden genoemd in de G.A.. , maar niet in andere bronnen

Bij overlijden van zijn vrouw ging hun bezit Oppehem naar de priesters van Wirdum (GJB 2011-186).

 

           3   Bucho van Aytta.

 

De zoon Bucho is jong overleden (G.A.).

 

 

           4   Syts Rintzesdr van Aytta.

 

Syts was gehuwd (1) met Feycke van Hettema, overleden 11-6-1498, waarschijnlijk zoon van Hette Sickes van Hettema.

 

Hij sneuvelde bij het gevecht tegen de Leeuwarders bij Barrahuis in 1498.

De enige overgebleven zoon van Feycke en Syts was Hette van Hettema, die trouwde met Hack van Roorda.

Hun dochter Barbara van Hettema trouwde met Seerp van Aytta (G.A.).

 

 

Syts was waarschijnlijk gehuwd (2) met Oene Tjallings van Wiarda, overleden v 1511, zoon van Tjalling Pybes van Wiarda.

 

In 1511 is sprake van Oene Tjallings erven te Roordahuizum en in 1543 van de erven van Oene en zijn vrouw Syts.

 

 

 

        V Folckert van Aytta, geboren omstreeks 21 sept 1484, overleden mrt 1544 (G.A.) ,in het 60e jaar, begraven Swichem, grafschrift, zoon van Gerbrant Ferckes van Aytta (IV-a) en Jets Wytzesdr van Buckama.

 

Hij werd geboren 4 maanden na het overlijden van zijn vader,  omtrent het feest van St.Mattheus (21 september) volgens het boekje “Vita Viglii”  pagina 5.

Bij RvA 1511 en 1540 genoemd als landheer en gebruiker te Wirdum en Swichem en in BB 1543 te Roordahuizum (115b,116a,116b),te Swichem (80b) en te Loënga (409a).

Hij had 7 kinderen uit zijn huwelijk met Ida Hanye en later uit ene Wobelia nog een zoon Folcardus, proost van Bethune, en nog een dochter [Maria] (G.A.).

Op 8-8-1537 wordt Folckert Aytta door rooms-koning Ferdinand in de adelstand verheven (GJB 2011-141).

Zie voor hem uitvoerig GJB 2011-140,141.

 

Folckert is getrouwd jun 1503 met  Yda Wiglesdr van Hania,  geboren  Weidum 1479, overleden Swichem 1540, dochter van Wigle van Hania en Rints Broersdr van Bonninga.

 

Volgens SFA deel 2 is zij in 1479 geboren te Weidum.

 

Uit dit huwelijk:

 

            1 Gerbrandus van Aytta,  overleden 13 sep 1513

 

Hij stierf als kind bij zijn grootmoeder te Swichem (G.A.)

 

                2              Wigle van Aytta, ook Viglius, geboren Swichem 19 okt 1507, overleden Brussel 8 mei 1577.

 

Viglius van Aytta op 18-3-1523 student te Leuven, op 27-9-1526 student te Dole, in  juni 1529 te Bourges (tot sep 1531), in nov 1531 te Padua en  in okt 1537 te Ingolstadt.

Rechtsgeleerde en staatsman.

Bij de bouw van de Kanselarij schonk hij voor het interieur een zandstenen poort.

Hij was in 1572 de stichter van het Aytta Godshuis van Swichem,een gasthuis,gebouwd door zijn broer Gerbrant.Zie "Waar blijft de tijd",afl.14.

Viglius was de samensteller van de Genealogie Ayttana.

Hi j was proost van Sint Bavo in Gent en  testeerde te Brussel op 14-3-1577 (EEE I-326); hij legateert ook aan Catharina, natuurlijke dochter van Bernardus Bucho, zijn oom.

Zie ook Encyclopedie van Friesland en NBW II-46/52.

 

Wigle is getrouwd 1543 te Brussel met Jacoba Damont, overleden 1552 (G.A.).

 

           3   Rintje van Aytta, geboren 3 jul 1509, overleden 15 apr 1570 *, begraven Metslawier, grafzerk

 

Zie GJB 2011-144 voor hem en zijn eerste vrouw over de periode 1536/1563.

In 1548 als "exchysmeester" te Kollum

Grietman van Oostdongeradeel en Schiermonnikoog in 1552 tot zijn dood in 1570.

Bij geen van beide vrouwen had hij kinderen,maar hij had een natuurlijke zoon Mr.Joannes, kanunnik te Arien (heet nu Aire-sur-la- Lys) (G.A.)

Deze zoon werd in 1565 gelegitimeerd (GJB 2011-144).

In  augustus 2015 werd de grafzerk van Rintje en zijn vrouw uit omstreeks 1571 ontdekt te Metslawier op het kerkhof onder kiezelstenen (mededeling Hessel de Walle).

Deze grafzerk zal oorspronkelijk in de kerk hebben gelegen en is mogelijk bij herbouw in 1776 verplaatst naar het kerkhof.

 

Rintje was gehuwd (1) met Ydt van Mershorne, afkomstig uit Poppingawier, overleden 18 feb 1563 *, begraven Metslawier, grafzerk, dochter van Tjaert van Hettema en N.van Mershorne.

 

SFA noemt haar Ida Tjaertsdr Hettema.. Zij was bij haar huwelijk met Rintje weduwe van Frans Gerrytz Coonys.

 

Rintje was gehuwd (2) met Joanna Rommarts, overleden 3-8-1582, begraven Oosternijkerk ,dochter van Johannes Rommarts,raadsheer bij het Hof van Friesland (GJB 2011-144).

                               

Zij hertrouwde met Lieuwe Watnia van Pingjum, overleden 3-7-1582, begraven Oosternijkerk (Lieuwe was weduwnaar van Ida Montzima).

Joanna staat als diens vrouw rond 1580 ingeschreven als lidmaat te Leeuwarden.

Lieuwe Watnia was in 1575 sinds de dood van Hette Lolckes Reen voogd over het sterfhuis van de in 1570 overleden Rintze van Aytta (GJB 2011-144).

            

 

                         4  Seerp van Aytta, geboren 1512, volgt onder VI-a.

 

   5  Rinske van Aytta,  geboren rond 1514, overleden Blija 1547, begraven aldaar, grafschrift

 

Grafschrift met de namen Montsma, Aytta, …..,Hanya.

Voor de datum van haar huwelijk zie GJB 2011-143.

Op 25-6-1552 verkopen Gerbrant Folckaertsz Ayta en Wigle Jelgersma als voormonden over de weeskinderen van Popcke Monthiema en Ryntz Folckertsdr land om nagelaten schulden te delgen (GJB 2011-154).

 

Rinske trouwde 19 april 1534 met met Popcke Taeckes Montzima  van Blija, overleden aldaar 1547, begraven aldaar.

 

Uit dit huwelijk volgens Genealogia Ayttana 5 kinderen Bucho, Bauck, Taecke, Ida, Folckert. (Bauck trouwde met Jelger Wygers van Feytsma.).

Popcke was in 1540 eigenaar van land te Blija dat in 1511 toebehoorde aan zijn vader Taecke Montzima en ook van land te Blija dat in 1511 behoorde aan Syts, zuster van zijn vader.

BB 1543: Popcke genoemd als naastligger te Brantgum.

         

 

 

                  6            Mints van Aytta, geboren 1516, overleden 1549.

 

Zij overleed in het kraambed in 1549 (G.A.)..

 

Mints was gehuwd met Jelle van Hoytema, overleden niet lang na 1549 (G.A.).

 

De vader van Jelle is niet bekend.

Gen. Ayttana: Jelle Hoytema, ook wel genoemd Wolfarda, de zoon van Bouwe.

Jelle had uit zijn huwelijk met Mints 5 dochters n.l. Tieth, Jets, Ydt, Jel en Mints.

GJB 2011-156.

In 1577 ontvangen deze dochters bij testament van Viglius van Aytta zijn huis in Brussel en renten op de Staten van Holland.

Zie voor deze 5 dochters en echtgenoten GJB 2011-156/160.

               

 

            

           7   Gerbrant van Aytta, geboren 1518, volgt onder VI-b.

 

 

 

   VI-a Seerp van Aytta, geboren ± 1505, overleden 1558, zoon van Folckert van Aytta (V) en Yda Wiglesdr van Hania.

 

Bij RvA 1540 pachter van 5 pm en 7 pm  land te Wirdum.

HvF 16690-235 d.d. 1552: Seerp Folckerts Aytta en zijn broer Gerben Folckerts Aytta.(VI-b).

Grietman van Wymbritseradeel 1553-1559.

Hij trouwde in 1531 met dispensatie van de paus,want hij en zijn vrouw waren verwant.

Barbara was een achterkleindochter van Rintze Aytta en Seerp was een kleinzoon van Gerbrant Aytta,de broer van Rintze (zie Genealogia Ayttana).

Op 4-11-1558 worden Aggaeus Albada en Gerbrand Aytha vermeld als voor mombers over de nagelaten weeskinderen van wijlen Seerp en Berber (GJB 2011-145).

 

Seerp is getrouwd 1531 met  Barbara van Hettema, overleden 1556, dochter van Hette van Hettema en Hack van Roorda.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen (G.A.).

 

Uit dit huwelijk, niet in volgorde :

 

           1   Hector van Aytta, geboren 1546, volgt onder VII-a.

 

           2   Wybrant van Aytta, geboren 1548, volgt onder VII-b.

 

           3   Bucho van Aytta, overleden ’s-Hertogenbosch 30 okt 1599.

 

Bucho wordt op 2-11-1557 student te Leuven, ook daar student op 8-11-1564 en in 1568 met zijn broers Hector en Folckert student te Salamanca.

Bucho van Aytta, op 30-3-1568 te Parijs, wordt dan vermeld in het album amicorum  van Corn. Blyenburch (aanwezig K.B. Den Haag).

Dr.Bucho van Aytta was proost van de St.Bavo in Gent en was bezitter van Ayttastate te Roordahuizum.

Hij testeerde op 12-10-1599 (zie HvF 16708-569 d.d.13-1-1607 en HvF d.d.  25-3-1634).

Tot de erfgenamen behoorden Barbara Reen en Serapius Sminia, beiden minderjarig in 1589, kinderen van zijn overleden zuster Hack.

 

 

           4   Folckert van Aytta, overleden Kleef  19 okt 1595

 

Als Volcardus van Aytta op 30-11-1561 student te Leuven.

Folckert van Aytta, op 5-4-1567 te Parijs, wordt dan vermeld in het album amicorum van Corn.Blyenburch (aanwezig K.B. Den Haag).

In 1568 met zijn broers Bucho en Hector als student te Salamanca.

Proclamatieboek IDA 1567-1572 (Kopie 4060) d.d.15-1-1568: Mr Bucho en Folckert Seerp zonen Ayta , gebroeders, kopen een akker lants te Roordahuizum.

Hij was kanunnik in Atrecht en ook kanunnik in de Domkerk van Utrecht (1569).

Zie GJB 2011-147.

 

           5   Tjerck van Aytta, overleden Dôle (Bourgondië) in 1574.

 

Op 26-6-1566 wordt Theodoricus Seraponius Ayetanus student te Leuven en later te Dôle.

Zie GJB 2011-150.

 

           6   Hack van Aytta, geboren 10 okt 1545, overleden 1574,  begraven Leeuwarden ?.

 

Procl.boek IDA: Hack Aytta verkoopt in april 1569 Juwsma-sate te Warga aan Viglius van Swichum.

Zij overleed in 1574 op 29-jarige leeftijd in de kraam.

HvF d.d.2-5-1574: Dominicus Oedtsma en Pieter Teetlum te Swichem worden benoemd als voogden voor de kinderen van wijlen Hack Aytta.

Misschien begraven in Galileërkerk (onduidelijk grafschrift,overleden maart ….,zie Walle [3828} )

 

Hack was gehuwd met (1) Bernardus Meylema, geboren te Oosterend, overleden 1565, begraven te Oosterend,grafschrift, zoon van Sybe Meylema en Jel Haringsdr Brecker.

 

Dr. Bernardus Meylama was raadsheer bij het Hof van Friesland 1559-1565. Zie ook GJB 1989-50

 

Hack was gehuwd met (2) Andries Sminia, alias Donia. 

 

Uit dit huwelijk de zoon Seerp van Sminia, in 1610 domheer te Utrecht.    

 

 

Hack was gehuwd met (3)  Sjoerd van Rheen, overleden na 1585,  zoon van Sicke van Rheen

 

Uit dit huwelijk de dochter Barbara van Rheen, geboren rond 1570, overleden na 1618

 

Sjoerd wordt vermeld i.v.m.schulden bij een zaak voor het gerecht in 1573.

Boerderijenboek HEN:in 1586 verkoopt Sjoerd Sickes,erfgenaam van Sicke Hessels Rheen,een rente uit een sate te Lutkewierum,die in 1570 was gekocht (stem 20).

HvF 16695-112,117 d.d.1573:Sjoerd Sickes Reen.

 

 

Op 26-9-1586 kopen Peter van Theetlum als tutor over Seerp Andriesz Donia en Dominicus Oetsma als curator over Barbara Reen, beiden weeskinderen van wijlen jf. Hack Ayta een jaarrente uit Hania sate te Weidum (GJB 2011-147).

Barbara en Seerp,beiden minderjarig in 1589 ,zouden erven van hun oom Dr.Bocho ab Aytta (HvF 16708-569 d.d.13-1-1607).

Barbara was ook erfgename van haar tante Ida van Aytta (1610).

HvF 16709-218,252 d.d.19-4-1610 en d.d.21-6-1610: Serapius Sminia,domheer Utrecht, als conjuncta persona voor Barbara,zijn zuster,inzake de erfenis van hunr tante Ida.

T313-278: sententie HvF proces Barbara en Seerp contra Josina Aytta en haar man (HvF 16485-832 d.d.31-1-1611 inzake de erfenis van Bucho Aytta,oom van Barbara en Seerp).

T313-277:acte van scheiding tussen Barbara en Seerp t.e.z. en leden familie Aytta t.a.z.

T313-250: brief van Barbara Rheen (1618).

 

           7   Ida van Aytta.,overleden na 1578

 

In 1578 verkoopt zij met haar zuster Josina een eeuwige rente uit Epema-sate te Idaard aan hun zwager Dr.Aggaeus van Albada (copie 4060).

In 1610 blijkt dat haar erfenis in 5 delen naar familie ging (HvF 16709-218,252 d.d. 19-4-1610 en 21-6-1610).

De erfgenamen zijn : haar zuster Josina, de kinderen van broer Wybrant, de kinderen van zuster Hack (Serapius en Barbara), de zoon van zuster Jets (Dr.Aggaeus Albada uit Spiers) en Wigle van Aytta (zoon van haar broer Hector).

Zie ook  GJB 1994-46 en GJB 2011-151.

 

Ida is getrouwd Leeuwarden dec 1571 ,op Camminghaburg met Godefridus Moesjenbroeck, afkomstig uit Dordrecht, overleden in 1605.

 

In 1572 is Govert van Moeseynbroeck advocaat voor de Raad van Holland (GJB 2011-151).

 

           8   Josina van Aytta, overleden  na 1621.

 

Zij had als voogden Wybrant Aytta en Pieter Teetlum.

In 1578 verkoopt zij met haar zuster Ida een eeuwige rente uit Epemasate te Idaard aan hun zwager Dr.Aggaeus van Albada (copie 4060).

HvF 16485-832 d.d.31-1-1611: Peter Teetlum en zijn vrouw Josina Aytta voor een derde deel erfgenamen van haar overleden broer Bucho.

HvF d.d. 20-2-1617: Pieter Teetlum en Josina Aytta als echtelieden; haar broer Bucho is overleden.

HvF d.d. 27-10-1621: Josina Aytta als weduwe van Pieter Teetlum.

HvF d.d.20-12-1636: nog genoemd als schoonmoeder van Viglius van Aytta.

 

Josina is getrouwd 13 mei 1573 met Pieter Pieters van Teetlum, overleden 1617/1621.

 

Zie T326-1212: HvF Pieter Teetlum te Swichum contra weduwe van Jan Simons (1596).

 

 

           9   Jets Seerpsdr van Aytta, overleden 1567 (G.A.)

 

Jets was gehuwd met Agge van Albada, geboren Sneek (?) ± 1525, overleden Keulen 1587, zoon van Frerick Jelmers en Griet Aggesdr.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1553-1559 als Mr.Aggaeus van Albada.

Zie verder GJB 1997-178.

 

Agge is later getrouwd okt 1568 met  een  Anna Mockema..

 

 

   VI-b Gerbrant van Aytta, geboren 1519, overleden 19 apr 1573, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Folckert van Aytta (V) en Yda Wiglesdr van Hania.

 

HvF 16690-235 d.d. 1552: Gerben Folckerts Aytta en zijn broer Seerp Folckerts Aytta (VI-a).

Grietman van Wymbritseradeel 1559/1570.

HEN 38-45 d.d.1559:Gerbrant Folckerts en zijn zwagers Hette Lolckes en Tjerck Hessels “verspieren” een koop door Watze Hessels.

Recesboek IDA d.d.1572:Gerbrant als broer van Wigle Ayta.

Er is een gedenksteen steen in de dorpskerk van Swichem met zijn naam en het jaar 1573 (zie bij zijn broer Wigle)

Voor de grafzerk van Gerbrant en Teth zie GJB 1992-27.

Naast zijn 10 wettige kinderen had hij nog een in 1569 geboren onwettige zoon Ferck bij Catharina Pieters.

In 1574 liet zijn broer Viglius deze zoon wettigen en Viglius bedacht hem ook in 1577 in zijn testament (GJB 2011-163)

Op 30-11-1609 procedeert deze Ferck Aytta voor 1/3 erfgenaam van zijn moeder Tryn Pieters.

 

Gerbrant was gehuwd met  Tieth Lolckesdr van Rheen, dochter van Lolcke Hessels van Rheen en Hack van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ydt Gerbrantsdr van Aytta, geboren 1544.

 

Ydt is getrouwd 1560 met Feycke van Frittema, zoon van Ivo van Frittema en Tjaerteke van Donia.

 

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland.

            

           2   Folckert van Aytta, geboren 1546, overleden Madrid 24 sep 1571

 

GJB 2011-162:hij vertrok in 1568 met zijn neven Bucho Seerps Aytta, Hette Seerps Aytta en Bucho Montzima en met de gebroeders Sicke en Frans Dekema naar de universiteit van Salamanca. Als de anderen voor verdere studie vertrekken naar Italië blijft Folckert in Spanje achter, waar hij op 24-9-1571 ten huize van Joachim Hopperus overlijdt.

 

           3   Jacqueline van Aytta, geboren 1554, overleden 22 nov 1632, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Zij liet na 1606 samen met de erfgenamen van haar overleden zuster Ida een gedenksteen plaatsen te Swichem ter ere van hun vader/grootvader.

HvF d.d.20-12-1619: als weduwe Pieter Buygers.

HvF d.d.15-7-1636:haar erfgenamen waren haar zoons Gerbrant en Viglius Buygers.

 

Jacqueline was gehuwd met Pieter Jans van Buygers, geboren 17 nov 1544, overleden 22 feb 1606, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Jan Jacobs van Buygers en Reynsck van Auckama.

 

Grietman van Wymbritseradeel.

Het Dootboeck vermeldt als sterfdatum 14-2-1606.

 

 

           4   Edwert van Aytta.

 

Edwert was gehuwd met Petrus Micault.

 

           5   Tjaertje van Aytta.

 

Tjaertje was gehuwd met Thomas Gramaye.

 

           6   Bucho van Aytta, overleden 13 dec 1591.

 

           7   Hack van Aytta.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           8   Hack van Aytta.

 

Ook zij is jong overleden.

 

 

           9   Joostje van Aytta, overleden mrt 1634.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

         10   Barber van Aytta.

 

Zij is jong overleden.

         

  VII-a Hector van Aytta, geboren 1546, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Seerp van Aytta (VI-a) en Barbara van Hettema.

 

Hij werd op 26-6-1566 met zijn broer Wybrant student te Leuven; Hector wordt daar in 1566 vermeld in het album amicorum van J.Bollius (aanwezig K.B. Den Haag).

Hector te Parijs wordt op 29-3-1568 vermeld in het album amicorum van Corn. Blyenburch (aanwezig K.B. Den Haag).

In 1568 met zijn broers Bucho en Folckert als student te Salamanca.

Dr.Hector van Aytta was raadsheer bij het Hof van Friesland 1570-1576.

Zijn naam is met die van anderen vermeld op een steen in de Kanselarij te Leeuwarden met datum november 1577.

Zie verder GJB 2011-147/148.

Voor zijn zerk zie GJB 1992-28.

 

Hector is getrouwd 5 nov 1570 met  Bauck Jansdr van Buygers,  overleden n 1620, dochter van Jan Jacobs van Buygers en Reynsck van Auckama.

 

Bauck was weduwe van Ocke van Gratinga, overleden v 1570, zoon van Sicke van Gratinga en Popck Sybrensdr van Bonga.

Bauck was later (na 1581) gehuwd met Jacobus Bouricius, geboren Dokkum 1544, overleden Leeuwarden 3 dec 1622.

 

HvF d.d.16-7-1638 en d.d.2-3-1641: Bauck Buygers als bestemoeder van Ida,ReinsckBarbara en Hiske Aytta.

 

Uit het huwelijk van Hector en Bauck:

 

           1   Wigle van Aytta, ook Viglius, geboren 1572, volgt onder VIII-a.

 

2 Barbara van Aytta,  overleden anno 15.., begraven Swichem, grafschrift.

 

  VII-b Wybrant van Aytta, geboren 1548, overleden Leeuwarden 19 mei 1603, zoon van Seerp van Aytta (VI-a) en Barbara van Hettema.

 

Hij werd op 25-6-1566 met zijn broer Hector student te Leuven.

In 1570 student te Dôle.

Dr.Wybrandus van Aytta was raadsheer bij het Hof van Friesland 1576-1578.

Wybrant wordt op 4-7-1579 uit Friesland verbannen.

In 1580 is hij in ballingschap (Cons.Ex.).

Hij erfde van zijn broer Dr.Bucho,eigenaar van Ayttastate te Roordahuizum

HvF d.d. 9-10-1600: Dr.Wybrand Ayta als erfgenaam van wijlen zijn broer Bucho; Joost Ayta en Viglius Ayta erven ook.

Na zijn overlijden werd Abraham van Roorda voogd over de dochters Barbara en Machteld en werd Hector Meinsma tutor voor zijn zoon Viglius (HvF d.d.20-12-1636).

 

Wybrant is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1594 ,voor het gerecht, met  Cornelia van Tjepna, afkomstig uit Alkmaar, overleden n 9 okt 1623, voor 1628, dochter van Jarich van Tjepna en Machteld van Tol.

 

HvF 16707-285 d.d.1606 en HvF 16492 d.d.4-6-1622:Cornelia als weduwe Wibrand Ayta.

HvF d.d.21-9-1647:zij testeerde op 9-10-1623 als weduwe van Wybrandus  Aytta en echtgenote van Cypriano Feyo Jaersma (EEE I-576 e.v.).

Erfgenamen zijn ieder voor een derde deel: haar dochters Barbara en Machteld en haar kleinzoon Wybrandum Viglium, zoon van Viglius Aytta en Beatrix Lieuwkema;  als substituut-erfgenamen veel familieleden.

 

Cornelia was later gehuwd met Cyprianus van Jaersma, geboren rond 1573, overleden 4 nov 1636, 63 jaar, begraven Holwerd, grafschrift, zoon van Sipcke van Jaersma  en Maria van Ursele.

 

Uit het huwelijk van Wybrant en Cornelia:

 

           1   Barbara van Aytta, overleden n 1655

 

HvF d.d.20-12-1636:Barbara als vrouw van Wibrandus Oedtsma;zij had grietman Abraham van Roorda als curator.

HvF d.d.2-12-1640:Barbara als vrouw van Johan van Ackma.

Zij woonde met haar tweede man te Warga en maakte met hem op 22-8-1640 een tweezijdig testament te Leeuwarden (EEE1-580v,registratie 11-11-1656).

Zie voor haar ook HvF d.d.29-5-1655 als mede-erfgenaam van Dr.Bucho Aytta.

 

Barbara is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 jan 1622 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 9 feb 1622 ,voor het gerecht, (1) met Wybrant van Oedtsma, overleden 1636/1639.

Barbara was gehuwd (2) met Johan van Accama, afkomstig uit Groningen, overleden n 1640.

 

           2   Machteld van Aytta, overleden n 1655.

 

Na overlijden van haar vader was grietman Abraham van Roorda haar voogd.

HvF 16792-105 d.d. 24-7-1628: requirant Warmold van Ackema als man en voogd van Machteld Judith van Ayta, en als haar speciale lasthebber, geauthoriseerd bij testament van wijlen juffr.Cornelia Tyepma, haar moeder, om als curator te mogen eligeren over Vibrandus Viglius ab Ayta Het doel is het afsluiten van de rekening door Anthonius van Hettingha van bewind over goederen van genoemde Vibrandus. De goederen waren geerfd van wijlen juffr.Cornelia Tyepma, zijn overleden grootmoeder.

 

HvF 16792 d.d.13-9-1628: zij laat Warmoldus Accama benoemen als voogd over Wybrandus Viglii, zoon van haar overleden broer..

Zie voor haar en haar man Warmoldus als echtpaar te Roordahuizum ook HvF d.d 20-12-1636 en d.d..29-5-1655.

 

Machteld was gehuwd met Warmoldus van Accama, afkomstig uit Groningen.

 

           3   Viglius van Aytta, volgt onder VIII-b.

 

 

VIII-a Wigle van Aytta, ook Viglius, geboren 1572, overleden v  27 okt 1636, zoon van Hector van Aytta (VII-a) en Bauck Jansdr van Buygers.

 

Als Viglius Aitta op 16-5-1592 student te Franeker.

Op 11-3-1601 procedeert hij tegen Wybrandus van Aytta, samen met zijn curator dr.Jacobus Bouritius

Voor andere processsen 1602/1604 zie GJB 2011-148.

Voor zijn 4 dochters zie HvF 16-7-1638 en HvF d.d.2-3-1641.

 

Wigle was gehuwd met zijn nicht  Cunira Pietersdr van Teetlum, overleden 19 jun 1641, dochter van Pieter Pieters van Teetlum en Josina van Aytta.

 

HvF d.d.27-10-1636:Cunira,weduwe Viglius Ayta de oude,contra Hans Roorda,voogd over de weeskinderen van Viglius Ayta de jonge (haar zoon).

Zij testeerde in 1638 (EEE I-96).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ida van Aytta, geboren ± 1602, overleden 2 jun 1671 ,69 jaar, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift en rouwbord.

 

Zij was niet getrouwd en testeerde op 16-10-1655 te Leeuwarden (EEE4-87v/88v,registratie 28-10-1671)  .Erfgename wordt haar zuster His.

HvF d.d.10-12-1656: Ida  procedeerde met haar zuster His tegen Frouck van Aylva (zie ook HvF 16530-23 d.d.15-7-1661)

 

 

           2   Wigle van Aytta, ook Viglius, afkomstig uit Swichem in 1632, volgt onder IX-a.

 

           3   Barbara van Aytta, overleden n 27 jan 1646.

 

Barbaraj testeerde met haar man op 2-12-1643 te Swichem (EEE I-394 d.d.27-1-1644).

Zij testeerde daarna op 27-1-1646 (zie HvF d.d.21-9-1646).

 

Barbara is getrouwd 1643 met Lolle van Buygers, overleden v 1658, zoon van Wigle van Buygers, ,ook Viglius en Elisabeth van Ockinga.

Lolle was later gehuwd met Frouck van Eminga, overleden n 28 nov 1679, dochter van Frans van Eminga en Bauck Minnesdr van Eminga.

 

           4   His van Aytta, overleden 14 feb 1680, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift.

 

HvF d.d.10-12-1656: met haar zuster Ida voerde ze een proces tegen Frouck van Aylva (zie ook HvF 16530-23 d.d.15-7-1661).

Zij testeerde op 10-10-1678 te Leeuwarden (EEE 5-89).

In dit testament worden haar zusters Ida,Reinsck en Hiskia genoemd en haar overleden broer Viglius.

 

 

           5   Reynsck van Aytta, overleden n 2 mrt 1652.

 

Zij had geen kinderen en testeerde op 2-3-1652 te Swichem met haar man als erfgenaam (EEE1-396/397,geregistreerd 30-1-1656).

 

Reynsck is getrouwd in Leeuwarderadeel 20 okt 1647 ,voor het gerecht, met Jacob van Buygers, overleden n 2 mrt 1652, zoon van Wigle van Buygers, ,ook Viglius en Elisabeth van Ockinga.

 

 

VIII-b Viglius van Aytta, overleden 3 dec 1619 *, begraven Sneek 12 dec 1619, zoon van Wybrant van Aytta (VII-b) en Cornelia van Tjepnia.

 

De jonge Wigle Ayta,man van Beatrix Lyuckema verongelukte op weg van Sneek naar Leeuwarden onder een paard in een sloot (GJB 2011-150).

HvF d.d.21-9-1647:hij testeerde op 17-11-1619 te Sneek (EEE I-579).

 

Viglius is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 okt 1618 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 17 okt 1618 ,voor het gerecht, met  Beatrix Lieuwkema, afkomstig uit Wytgaard, overleden n 19 mrt 1655, dochter van Matthijs Meyes Lieuwkema en Jel Siercksdr van Donia.

 

HvF d.d.4-6-1622:Beatrix als weduwe Viglius Ayta.

HvF d.d.29-5-1655:Beatrix als belanghebbende voor haar zoon Viglius.

Zij testeerde te Huizum als weduwe van Haye van Rinia  op 17-3-1654 en op 19-3-1655 als erfgename van haar zuster Maria (DDD1-375,EEE1-563v/567v,registratie 30-4-1656).

 

Beatrix is later getrouwd 1623 ,21-10-1623 3e pr.gerecht Leeuwarderadeel, met Haye van Rinia, afkomstig uit Driesum in 1623, overleden v 15 jan 1647, zoon van Haye Hayes van Rinia en Tryn van Goslinga.

 

Uit het huwelijk van Viglius en Beatrix:

 

           1   Viglius Wybrandus van Aytta, afkomstig uit Swichem, geboren 1619, volgt onder IX-b.

 

 

   IX-a Wigle van Aytta, ook Viglius, afkomstig uit Swichem in 1632, overleden 1635, zoon van Wigle van Aytta, ook Viglius (VIII-a) en Cunira Pietersdr van Teetlum.

 

Zie voor hem en zijn vrouw HvF d.d.21-12-1635 .

HvF 16792-115 d.d.19-10-1636: zijn kinderen Wigle, Ruurd en Hector krijgen op verzoek van hun tante Reynsck als curator p.g. en tutrix hun grootmoeder Cunira Teetlum (zie ook HvF d.d.18-10-1636 en d.d.27-10-1636).

 

Wigle is getrouwd Leeuwarden 25 sep 1632 ,voor het gerecht, met  Foockel van Roorda, afkomstig uit Hennaard in 1632, overleden 29 aug 1636, dochter van Ruurd van Roorda en Deytzen van Heringa.

 

HvF 16792 d.d.16-5-1635 (acte 368):Dr.Viglius van Ayta,als man en voogd over Foockel van Roorda,vraagt voogdij aan voor Joucke van Roorda,onder de 14 jaar,broer van Foockel.Voogd wordt Hessel Roorda van Eysinga,grietman van Leeuwarderadeel (zie ook acte 369 d.d.26-5-1635).

HvF 16792 d.d.20-9-1636 (acte 436):haar oom,Bernard van Heringa,vraagt voogdij aan voor haar minderjarige kinderen Wigle,Ruurd en Hector.Voogd wordt haar broer Hans van Roorda.

HvF 16792 d.d.28-10-1636 (acte 441):Hans van Roorda,voogd over Viglius en Ruurd van Ayta,vraagt de benoeming van Arnoldus Bolten als advocaat om de belangen te behartigen van zijn pupillen bij het proces dat hun overleden vader begonnen was tegen Ida,Reynsck,Barbara en Hiskia van Ayta.

 

Bij scheiding van goederen van de ouders van Foockel in 1638 erft Cunira van Teetlum voor haar kleinkind Viglius 33 pm land in een sate te Hennaard (T323-2994).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd van Aytta, overleden 1636/1638

 

           2   Hector van Aytta, overleden 1636/1638

 

           3   Wigle van Aytta, geboren 1632/1635, volgt onder X-a.

 

 

   IX-b Viglius Wybrandus van Aytta, afkomstig uit Swichem, geboren 1619, overleden 1670, zoon van Viglius van Aytta (VIII-b) en Beatrix Lieuwkema.

 

Als Wibrandus van Aytta op 15-7-1634 student te Leuven.

Als Wiglius ab Ayta  op 29-9-1636 student te Franeker, op 30-10-1638 student te Keulen.

HvF 16792-105 d.d.24-7-1628: Anthonius van Hettinga als beheerder van zijn erfdeel,verkregen van zijn grootmoeder Cornelia van Tjepnia, laat de rekening afsluiten.

HvF 16792 d.d.13-9-1628; Warmoldus van Accama wordt zijn voogd.

HvF 16792 d.d.2-1-1637: hij is 18 jaar en zijn stiefvader Haye van Rinia wordt ook voogd (zie ook HvF d.d.20-12-1636).

HvF 16793 d.d. 29-10-1640: hij is nu in het 22e jaar en zijn voogd Warmoldus Accama doet afrekening van beheer.

HvF 16793 d.d. 7-10-1646 en d.d. 23-7-1655: hij is nu wel meerderjarig maar blijft om een andere reden onder curatele van zijn moeder Beatrix en Warmoldus Accama.

Zie verder ook HvF 16516 d.d.21-9-1647 en HvF 7601 d.d. 7-9-1654 waarbij Suffridus Rodenhuys als zijn curator procedeert tegen Frouck van Aylva, weduwe Viglius van Aytta.

 

Viglius is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 jun 1650 en getrouwd 1650 ,5-7-1650 3e pr.Leeuwarden, met  Susanna Johansdr de Laignier, afkomstig uit Utrecht, overleden 1675.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Viglius Ernestus van Aytta, geboren ± 1650, volgt onder X-b.

 

 

    X-a Wigle van Aytta, geboren 1632/1635, overleden Swichem 1654, zoon van Wigle van Aytta, ook Viglius (IX-a) en Foockel van Roorda.

 

Bij trouwen in 1653 afkomstig uit Swichem;3e proclamatie van het huwelijk bij het gerecht van Leeuwarderadeel pas een dag na het huwelijk in Menaldumadeel.

In publicaties wordt zijn overlijdensjaar onjuist vermeld als 1651.

 

Wigle is getrouwd in Menaldumadeel 22 apr 1653 ,voor het gerecht, met  Frouck van Aylva, overleden 7 aug 1659, dochter van Tjepcke van Aylva en Frau van Douma.

 

Bij huwelijk in 1653 uit Menaldum.

HvF 7601 d.d.7-9-1654: Suffridus Rodenhuys als curator van Viglius Wibrandus ab Ayta contra Frouck van Aylva, weduwe Viglius van Ayta.

Volgens SFA is Frouck overleden op 13-8-1659,maar dat zal de datum van de begrafenis zijn.

 

Frouck is later getrouwd in Leeuwarderadeel 16 mei 1656 ,voor het gerecht, met Sicke van Eminga, ,ook Sixtus,, overleden 12 sep 1682, zoon van Syds van Eminga en Riem Galesdr van Galama.

 

Uit het huwelijk van Wigle en Frouck:

 

           1   Tjepcke van Aytta, geboren ± 1654, overleden v 1659.

 

 

     X-b Viglius Ernestus van Aytta, geboren ± 1650, overleden Warga 15 jun 1729, zoon van Viglius Wybrandus van Aytta (IX-b) en Susanna Johansdr de Laignier.

Viglius is getrouwd 1680 met  Clara van Wissema, geboren ± 1652, overleden Warga 20 mrt 1714 ,62 jaar,, dochter van Sabe van Wissema en Frau van Burmania.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Duco Sabinus van Aytta, gedoopt Koudum 13 nov 1681, overleden Warga 26 jun 1720.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Wybrand van Aytta, geboren ± 1683, overleden Warga 1761.

 

Hij werd in 1703 aangesteld als luitenant.

 

           3   Viglius Zuchemus van Aytta, gedoopt Koudum 15 mei 1687, overleden 15 jun 1729.

 

           4   Gellius Wybrandus van Aytta, gedoopt Leeuwarden 29 nov 1689, volgt onder XI.

 

           5   Susanna van Aytta.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

      XI Gellius Wybrandus van Aytta, gedoopt Leeuwarden 29 nov 1689, overleden 3 feb 1772, zoon van Viglius Ernestus van Aytta (X-b) en Clara van Wissema.

 

Hij was majoor in het leger.

 

Gellius was gehuwd (1) met  Wilhelmina Coenders, geboren ± 1682, overleden 1 dec 1721 ,39 jaar,.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Viglius Wybrandus van Aytta, gedoopt Zwolle 23 sep 1718.

 

Als V.W. van Ayta, afkomstig uit Zwolle, met zijn broer Egbert Jan in 1738 student te Franeker.

 

           2   Elisabeth Clara van Aytta, gedoopt Zwolle 12 okt 1719, overleden Warga 14 apr 1798.

 

           3   Egbert Jan van Aytta, gedoopt Zwolle 26 nov 1721.

 

Als Egbert Jan van Ayta ,afkomstig uit Zwolle, met zijn broer Viglius in 1738 student te Franeker.

 

Gellius is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 jul 1743 en getrouwd aldaar 28 jul 1743 (2) met  Alegonda Coenders, afkomstig uit Leeuwarden, geboren 1706, overleden aldaar 8 jun 1782.

 

Uit dit huwelijk:

 

4 Clara Susanna van Aytta, geboren Zwolle ± 1744, overleden aldaar.