Fragmentgenealogie van het geslacht van Beyma uit Lichtaard (A)

                              en genealogie van het adellijk geslacht van Beyma uit Arum (B)

 

                                                          

 

 

                        Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

     A-I Jwka to Bennerhuys, overleden na 1511.

 

In 1511 als landeigenaar te Lichtaard en Reitsum.

Zie N.A. 1988

 

Jwka (Jucke)  was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

  Jan Juckes toe Bannerhuys, volgt onder A-II.

 

 

   A-II Jan Juckes toe Bannerhuys, later  Beyma , overleden Dokkum 2 okt 1564, zoon van Jwka(A-I) en N.N..

 

In 1560 was hij burgemeester van Dokkum.

 

 

Jan was gehuwd (1) met  Maycke of Maria Ndr

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Julius van Beyma, ,eerst Jucke, geboren Lichtaard 1539, volgt onder A-III-a.     

 

 

2         Thomas van Beyma

      

         In mei 1558 student te Leuven,op 6-7-1564 te Orleans.

        Thomas trouwde in 1575 te Nes op Ameland met Anna Jacobs.

 

 

 

Jan was gehuwd (2) met  Goslick Galedr.

 

Uit dit huwelijk:

 

3  Focke van Beyma, geboren ± 1550, volgt onder A-III-b.

 

4  Thaet van Beyma

 

5  Syts van Beyma

 

                Voor de 5 kinderen uit beide huwelijken zie FRR 127-482 en HvF 16800-1350  (1555-1571).

 

 

A-III-a             Julius van Beyma, ,eerst Jucke, geboren Lichtaard 1539, overleden Leeuwarden 15 jun 1598, zoon van Jan Juckes too Bannerhuys (A-II) en Maycke N Dr.

 

Als Julius Bayma in juni 1559 student te Leuven en in 1564 te Orleans (als zijn vader overlijdt).

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en hoogleraar in Wittenberg en Leiden (24-8-1581).

 Daarna 1597-1598 raadsheer bij het Hof van Friesland als Dr.Julius van Beyma.

Hij en zijn vrouw op 3-10-1596 als lidmaten van Leiden naar Franeker.

 

Julius is getrouwd 1582 met  Maycke Gadema, overleden na 1619, dochter van Jan Lamberts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ena van Beyma, geboren voor 1586.

 

Ena was gehuwd met Johannes Verrutius.

 

           2   Tieth van Beyma, geboren Leiden 1586, overleden na 1662.

 

Zij testeerde te Groningen op 16-9-1662.

 

Tieth is getrouwd Leeuwarden 10 apr 1605 met Gerlacus Verrutius, geboren Groningen 7 dec 1576, overleden aldaar 11 sep 1631.

 

           3   Johan van Beyma, geboren Leiden (?) ± 1588, overleden Leeuwarden 1647.

 

Als Johannes à Beyma op 7-11-1616 student te Leiden.

Dr.Johan van Beyma was raadsheer en ook burgemeester van Leeuwarden 1624-1647.

 

Johan is getrouwd Leeuwarden 4 jul 1624 met Fem van Beytinga, gedoopt Leeuwarden 16 apr 1606.

 

           4   Lambertus van Beyma, geboren Leiden 1590, begraven Leeuwarden 9 sep 1659.

 

Als Lambertus Beyma op 18-2-1612 student te Leiden en in 1615 te Orleans.

Hij was weesvader van het weeshuis te Leeuwarden geweest en werd op 9-9-1659 begraven “met de wezen” op het Oldehoofsterkerkhof (GJB 1966-89).

 

Lambertus is getrouwd Leeuwarden 6 jun 1619 met Elscke Coertsdr Nederhof.

 

 

A-III-b             Focke van Beyma, geboren ± 1550, overleden 22 mrt 1611 ,in het 61e jaar, begraven Franeker ,grafschrift,  zoon van Jan Juckes toe Bannerhuys (A-II) en Goslick Galedr.

 

Hij wordt genoemd in 1564 als zijn vader overlijdt.

 

Focke was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan van Beyma, geboren ± 1574, overleden 16 jun 1624 ,50 jaar.

 

Jan was gehuwd met Geertje Andriesdr, geboren ± 1589, overleden 24 mei 1656 ,in het 67e jaar, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Zij wordt als weduwe genoemd in 1642.

 

 

 

 

 

     B-I Sjoerd van Beyma.

 

Hij woonde te Arum en zijn vrouw was misschien uit een geslacht Douma.

Een voorvader zou zijn Lieuwe Sjoerds,die in 1313 sneuvelde.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Lieuwe Sjoerds van Beyma, volgt onder B-II-a.

 

           2   Jeldert Sjoerds van Beyma, volgt onder B-II-b.

 

 

B-II-a Lieuwe Sjoerds van Beyma, zoon van Sjoerd van Beyma (B-I).

 

Hij woonde te Arum (1468).

Hij bevestigde mee de stichting van het klooster Jeruzalem te Franeker in 1468.

 

Lieuwe was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Lieuwes van Beyma, volgt onder B-III-a.

 

           2   Seerp Lieuwes van Beyma, volgt onder B-III-b.

 

           3   Wytze Lieuwes van Beyma, overleden na 1511.

 

Hij wordt genoemd in 1494 (GJB 2003-129).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Pingjum en Tzummarum.

 

Wytze was getrouwd met N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           ?   1 Gerck Wytzesdr van Beyma, begraven Oudega (W.) ,onduidelijk grafschrift.

 

Gerck was gehuwd met Simon van Hoytema, overleden mrt 1528, begraven Oudega(W.) ,grafschrift, zoon van Hotze van Hoytema en Wypck N..

 

Zie GJB 1972-89 onder 23894/23895; hier wordt Gerck beschouwd als dochter van Wytze Sjoerds van Beyma; maar in GJB 2003 is zij vermoedelijk dochter van Wytze Lieuwes van Beyma, wat chronologisch beter past.

 

 

 

B-III-a             Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden 1528, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma (B-II-a) en N.N..

 

Hij woonde te Arum en wordt genoemd in 1494 en behoorde tot de Schieringers.

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Siuert Lieuwesz ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.26).

Op 5-1-1505 staat Syuerdt Lieuwesz Beyem op de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Syurdt Lyuwazoen te Harlingen bezit te Peins en Berlikum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Siuerdt Beima (Thabor) en als Syeurdt Beyem (Winsemius).

 

Sjoerd was gehuwd met  Catharina van Bockema, overleden na 1520.

 

Volgens kwartieren in de kerk van Arum op de zerk van kleinzoon Lieuwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe Sjoerds van Beyma, volgt onder B-IV-a.

 

           2   Wytze Sjoerds van Beyma, volgt onder B-IV-b.

 

 

B-IV-a             Lieuwe Sjoerds van Beyma, overleden 1539/1540, zoon van Sjoerd Lieuwes van Beyma (B-III-a) en Catharina van Bockema.

 

Mr.Lieuwe van Beyma was heerschap te Arum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Luue Siuerdtz Beima (Thabor) en als Lyeuwe Beyem (Winsemius).

OFO II-299 d.d.12-11-1520:huwelijksvoorwaarden voor zijn huwelijk met Frouck,waarbij de ouders van weerskanten worden genoemd.

HvF 16481 d.d.1-6-1538:contra Lieuwe Beyma als voogd.

HvF 16481-214 d.d.18-3-1539:hij procedeert vanwege zijn kinderen bij Frouck met zijn zwagers Wigle en Wytze Camstra tegen Homme van Camstra.

HvF 16689-161 d.d.1540:Taeck,weduwe Lieuwe van Beyma..

 

 

In SFA worden 3 huwelijken vermeld;dat is fout,de daar vermelde tweede vrouw is zijn vrouw Taeck(in haar kwartieren geldt Marckla is Jellinga).

 

 

Lieuwe had een buitenechtelijke relatie (1) met  N.N..

 

Uit deze relatie:

 

           1   Marie van Beyma, overleden na 1588.

 

T326-1424:zij sluit als natuurlijke dochter van Lieuwe Beyma een overeenkomst met de voogden van Lieuwe's kleinkinderen, kinderen van diens dochter Rints.

Marie wordt genoemd bij de lidmaten van Franeker in 1588.

 

Marie was gehuwd met Sjoerd Sipkes, overleden na 1551.

 

In 1551 burger te Bolsward.

 

 

Lieuwe is getrouwd 1520 (2) met  Frouck van Camstra, overleden voor 1538, dochter van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

 

T326-1415:huwelijkscontract uit 1520,mee opgesteld door haar moeder His van Ockinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Rints van Beyma, overleden Oosterlittens 1545.

 

T326-16,1429:haar kinderen Tryn en Rienckje zijn erfgenamen van Reynts Botema te Morra (deze testeerde op 21-10-1553).

 

Rints was gehuwd met Gabbe Epes van Aesgema, afkomstig uit Morra, overleden Bazel 1551, zoon van Epe van Aesgema en N.N..

 

Hij woonde te Oosterlittens.

T326-1419 en T326-6a d.d.18-9-1546:Gabbe te Oosterlittens koopt van zijn zuster te Morra.

Zie ook T326-1420,1422,1423.

T326-1421:Op verzoek van Gabbe als voogd over zijn 2 kinderen vindt inventarisatie plaats van de huwelijksinbreng van Frouck Wytzesdr Beyma bij haar huwelijk met Frans Hermana (1547).

T326-1424:Rienck Burmania en Wytze Camstra als voogden over de 4 (?) kinderen bij zijn eerste vrouw Rintje Beyma (1551).

T326-1425:naast Rienck en Wytze is ook Tjaert Bolta uit Morra voogd over die kinderen (1552).

T326-1428:overeenkomst d.d.21-10-1553 tussen de erven van Douwe Doeckes en Wytze Camstra resp. als wijlen voogd en voogd over de kinderen van Gabbe.

T326-1430:overeenkomst d.d.25-9-1557 over het vruchtgebruik van goederen,nagelaten door Wytze Camstra;t.e.z.Renick Gratinga n.ux.Catharina Aesgema (dochter van Gabbe) en de voogden over zijn andere dochter Rintke Aesgema (Sjoerd Beyma en Tjaert Bolta);t.a.z.Hartman Galama en Riem Hermana (Riem was weduwe van Wytze Camstra).

 

Gabbe was later gehuwd met Elisabeth Eneth, overleden n 1552.

 

Lieuwe was gehuwd (3) met  Taeck van Mockema, overleden Emden 7 jan 1573, dochter van Taecke van Mockema en Auck Tjallingsdr van Jellinga, ook  genoemd Auck Mercla.

 

HvF 16689-161 d.d.1540:Taeck als weduwe van Lieuwe van Beyma.

HvF 16690-120 d.d.20-1-1551:Taeck,weduwe van wijlen Mr.Lieuwe van Beyma,procedeert voor haar kinderen bij voornoemde Lieuwe tegen Mr.Tjalling van Riemersma,curator over deze kinderen.

HvF 16692-28 d.d.13-12-1559: Catharina van Camminga te Arum contra Taeck Beyema, weduwe Lieuwe Beyema voor haar kinderen bij Lieuwe Beyema

Recesboek FRD 4 d.d.18-7-1569:haar zoon Lieuwe Beyma zegt dat zijn moeder in 1557 voor hem land te Achlum heeft gekocht.

HvF 16700-98 d.d.30-11-1582: Dr. Hessel van Aysma, president Hof van Friesland, voor zijn overleden vrouw Taeck Mockema en voor haar zoon Lyeuwe van Beyma en voor diens broer Syurdt van Beyma en voor diens zusters dochters Catharina en  Rynthien Aesgema inzake Allinga zathe te Arum, contra Wybe Oetsma enz

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:onderzoek naar de goederen die Taeck Mockema aan haar zoon Lieuwe heeft nagelaten.

HvF 16703-317,396 d.d.8-7-1589 en 30-10-1589:Gosse Taeckes en Wyger Taeckes ,erfgenamen van hun broer Jan Taeckes (onwettige zoons van haar vader ?) contra Syoerdt Beyma als erfgenaam van Lyeuwe Beyma, die voor een derde erfgenaam was Taeck Mockema.

 

Taeck is later getrouwd voor 1556 met Dr Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528, overleden 1 aug 1592, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

 

 

Uit het huwelijk van Lieuwe en Taeck:

 

           3   Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden 1568, volgt onder B-V-a.

 

           4   Lieuwe Lieuwes van Beyma, overleden 1581, begraven Arum.

 

Als Leo Beyma in mei1551 student te Leuven,op 25-5-1555 student te Keulen, in 1555 ook te Basel.

Lieuwe Lieuwes Beyma genoemd in HvF 16693-79,236 d.d.1566.

Inzake 16 pm.land van Groot Beyma zathe in HvF 16693-236 d.d.1566.

HvF 16693-454,465 d.d.5-10-1568 en 22-10-1568:Lieuwe van Beyma.

HvF 16695-145 d.d.1574,16696-21,130 d.d.1575: Lieuwe van Beyma.

HvF 16698-64 d.d.1579:Lieuwe als volmacht voor Arum.

HvF 16698-351 d.d.17-12-1580:Lieuwe van Beyma.

HvF 16699-117 d.d.1581:Clara Bootsma,gehuwd met Lieuwe Beyma.

Hij had geen kinderen en zijn oomzegger Sjoerd erft van hem (HvF 16700-321 d.d.1583).

Op de zerk in de kerk van Arum staan zijn kwartieren en die van zijn eerste vrouw. Grootouders:Beyma,Bockema,Mockema,Marcla ;Hemmema,Popma,Gratinga,Dekema.

 

Lieuwe is getrouwd 1561 (1) met Bauck Hettesdr van Hemmema, overleden 1563, dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

Lieuwe was gehuwd (2) met Claer Abbesdr van Bootsma, overleden na 1588, dochter van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:gedaagde is Clara van Bootsma,weduwe en legatarisse van wijlen Lieuwe van Beyma en nu huisvrouw van Ulbe van Heemstra.

 

Claer was later gehuwd met Ulbe van Heemstra, overleden na 1588, zoon van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema.

 

 

B-V-a Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden 1568, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma (B-IV-a) en Taeck van Mockema.

 

Als Suffridus Beyma in 1551 student te Leuven.

T326-1430,1431,1433:hij was in 1557 voogd over de kinderen van zijn halfzuster Rints.

T344-724:stukken over de goederen en inkomsten van de broers Lieuwe en Sjoerd van Beyma,1561-1574.

HvF 16800-834 d.d.22-3-1561:Sjoerd is gerechtigd tot een rente uit “Mercla”, bezit van zijn moeder.

 

Zie voor hem HvF 16692-498,523 d.d.1564 en HvF 16693-153 d.d.1566.

Eveneens HvF 16693-337 d.d.30-9-1567 en HvF 16694-82 d.d.1569.

T2-243: hij ondertekende in 1566 het Verbond der Edelen (zie ook T2-259,275).

Sjoerd werd in 1568 onthoofd in Brussel.

HvF 16700-66,98 d.d.1582:na overlijden van zijn broer Lieuwe in 1581 komt ook de erfenis van Sjoerd  aan de orde.

 

Sjoerd was gehuwd met  Jel van Botnia, overleden 23 jan 1616 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, 29 jan 1616, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.

 

HvF 16698-120 d.d.1579:Jel Botnia ,getrouwd met Schelte Roorda, maar weduwe van Sjoerd Beyma.

Zie ook GJB 1998-140.

 

Jel was later gehuwd met Pier van Goslinga, zoon van Sipt van Goslinga en Perck Piersdr van Sjaerda.

 Jel was later gehuwd met Schelte van Roorda, zoon van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

 

Uit het huwelijk van Sjoerd en Jel:

 

           1   Sjoerd Sjoerds van Beyma, overleden na 1597.

 

 

HvF 16699-74 d.d.1581:zijn oom Seerp van Galama is zijn curator.

HvF 16700-295 d.d.30-11-1583:zijn oom Syds van Botnia als curator.

HvF 16700-321 d.d.1583:Sjoerd erft van zijn oom Lieuwe en Syds van Botnia,grietman Wymbritseradeel,is zijn curator.

HvF 16703-317,396 d.d.1589:Sjoerd als erfgenaam van zijn oom Lieuwe en dus ook voor een derde erfgenaam van zijn grootmoeder Taeck van Mockema.

HvF 16482 d.d.21-2-1598:Sjoerd als erfgenaam van zijn grootmoeder Taeck;zijn grootvader was Lieuwe Sjoerds.

 

 

 

B-IV-b Wytze Sjoerds van Beyma, overleden Arum 1560, zoon van Sjoerd Lieuwes van Beyma (B-III-a) en Catharina van Bockema.

 

 

Collateur van het Doymaleen (GJB 1972-91 onder 47790).

 

Wytze was gehuwd met  Sjouck Ndr, overleden na 9 feb 1551.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck Wytzesdr van Beyma, overleden 28 jul 1547, begraven Minnertsga, grafschrift.

 

Voor haar huwelijksinbreng zie T326-1421 (1547).

Geen kinderen, zij zal vermoedelijk bij de bevalling zijn overleden.

Zie ook grafschriften Roorda II.

 

Frouck is getrouwd ± 1547 met Frans van Hermana, overleden 27 sep 1551, begraven Tzum ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Frans was later gehuwd met Bauck van Aylva, overleden Goutum 15 sep 1597, begraven Tzum ,grafschrift, dochter van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda.

 

               

           2   Sjoerd van Beyma, volgt onder B-V-b.

 

           3   Homme van Beyma, volgt onder B-V-c.

 

 

B-V-b Sjoerd van Beyma, overleden 1598/1604, zoon van Wytze Sjoerds van Beyma (B-IV-b) en Sjouck Ndr.

 

? HvF 16695-114 d.d 20-10-1573 : Syurt Beyma ende Docke Ieses contra Douwe …. (Huges ?)

HvF 16696-74 d.d.1575: Suyrt Beyma (Sjoerd Wytzes ?)

Op 21-7-1593 is sprake van koop van 25 pm land in een zathe te Arum (Watsema sate genoemd), gekocht van Siurdt Vitsezn Beima, burger binnen Franeker, voor 1600 gg  (GJB 2008-12).

HvF 16482 d.d.21-2-1598:Sjoerd Wytzes Beyma en Jel zijn vrouw.

 

Sjoerd was gehuwd met  Jel N Dr, overleden na 1604.

 

HvF 16484 d.d.27-10-1604:Jel weduwe Sjoerd Beyma

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wytze van Beyma, afkomstig uit Tzummarum, geboren ± 1567, volgt onder B-VI-a.

 

           2   N. van Beyma.

N. was gehuwd met Pieter Charles.

 

 

B-VI-a             Wytze van Beyma, afkomstig uit Tzummarum, geboren ± 1567, overleden 19 okt 1623 ,56 jaar, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Beyma (B-V-b) en Jel N Dr.

 

Kapitein in het leger en ook burgemeester van Franeker.

Wytze van Beyma van Franeker in 1603 bij een zaak voor het Hof van Friesland , zie ook HvF 16484 d.d.14-2-1604.

 

Wytze was gehuwd (1) met  Fedt Doeckesdr van Lamminga, overleden 13 mei 1611, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Wytze is getrouwd 1614 (2) met  Hylck Alefsdr van Aylva, overleden na 1647, dochter van Alef van Aylva en Dorothea van Groestera.

Hylck was weduwe van Hendrik Laurens de Veno, overleden 1613.

 

Uit het huwelijk van Wytze en Hylck:

 

           1   Fedt Wytzesdr van Beyma, overleden na 1675.

 

Zij wordt met haar kinderen Wytze,Alef en Jeltje genoemd bij verkoop te Brantgum (HvF 16815-351).

 

Fedt was gehuwd met Reyn van Popma, zoon van Aesge Sydses van Popma, van IJlst en Jel van Galama.

 

Hij woonde te IJlst.

 

 

           2   Alef van Beyma, overleden 6 aug 1641.

 

Als Adolf à Beyma op 30-4-1632 student te Franeker.

 

Alef was gehuwd met His van Popma, dochter van Aesge Sydses van Popma, van IJlst en Jel van Galama.

His was later gehuwd met Hendrick van Suchten.

 

 

B-V-c Homme van Beyma, overleden na 1564, zoon van Wytze Sjoerds van Beyma (B-IV-b) en Sjouck Ndr.

 

Genoemd 1564/1565 als koper van land te Dongjum.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Douwe van Beyma, overleden 1629.

 

Hij testeerde met zijn vrouw op 15-9-1606 als oud-burgemeester van Harlingen.

Ook burgemeester aldaar 1616-1625.

 

Douwe was gehuwd met Isabella de Hoorn, overleden Harlingen 20 sep 1606.

 

           2   Pieter van Beyma, volgt onder B-VI-b.

 

 

B-VI-b Pieter van Beyma, zoon van Homme van Beyma (B-V-c).

 

Zijn kinderen erven in 1630 van hun oom Douwe.

 

Pieter was gehuwd met  N Buwedr.

 

Zij heeft een broer Ids en een zuster Ansck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Saeck Pietersdr van Beyma.

Saeck was gehuwd met Pieter Doytzes.

 

 

B-III-b             Seerp Lieuwes van Beyma, overleden 12 apr 1493, begraven Pingjum ,grafschrift, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma (B-II-a) en N.N..

 

OFO IV-59 d.d.17-11-1481:hij wordt genoemd als kerkvoogd van Arum.

OFO III-19 d.d.13-7-1486:verzoek van Seerp Lieuwes aan Sicke Sjaerda om raad en hulp inzake zijn broers Wytze en Sjoerd.

OFO IV-71 d.d.14-9-1486:hij wordt genoemd als voogd over Wybe Upckes en Abbe Upckes bij verkoop aan Pier Sytzama van Arum.

OFO IV-80 d.d.13-8-1489:hij verkoopt land aan Pier Sytzama.

 

Seerp was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Seerp van Beyma, volgt onder B-IV-c.

 

 

B-IV-c Seerp van Beyma, overleden 1559/1560, zoon van Seerp Lieuwes van Beyma (B-III-b) en N.N..

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en wordt als zodanig vermeld in 1520,1524,1537 (HvF 16481 d.d.14-7-1537) en 1538 (HvF 16481 d.d.4-6-1538).

HvF 16481-73 d.d.29-10-1538:Westergo met eisers Mr.Sicke Dekema en Mr.Seerp Beyma contra Godschalk Jongema.

Hij wordt ook vermeld in T327-97 (12-10-1535) en T327-115 (1541).

HvF 16692-142 d.d.14-12-1560: volmacht voor Mr.Seerp Beyma nagelaten kind; schoonzoon Mr. George Godefridi voor weduwe Taets en zoon Sjoerd.

 

Seerp was gehuwd met  Taets Ndr, overleden na 1560.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Seerps van Beyma, overleden na 1560.

 

Genoemd met moeder Taets bij HvF 16692-142 d.d.14-12-1560.

 

Sjoerd was gehuwd met N.N..

 

           2   Tryn Seerpsdr van Beyma, overleden 10 mrt 1591, begraven Huizum ,grafschrift.

 

HvF 16700-59 d.d.1582:Tryn Seerps Beyma,getrouwd met George Godefridi.

 

Tryn was gehuwd met Georgius Godefridi, overleden 18 feb 1595, begraven Huizum ,grafschrift.

 

In 1565 advocaat bij het Hof van Friesland en daar raadsheer 1582-1595.

Hij hertrouwde nog met Ida Sweyns,overleden te Leeuwarden rond 1-1-1605.

 

 

 

B-II-b Jeldert Sjoerds van Beyma, zoon van Sjoerd van Beyma (B-I).

Jeldert was gehuwd met waarschijnlijk  N. van Holdinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerbrant Jelderts van Beyma, volgt onder B-III-c.

 

 

B-III-c             Gerbrant Jelderts van Beyma, overleden v 1545, zoon van Jeldert Sjoerds van Beyma (B-II-b) en waarschijnlijk N. van Holdinga.

 

Hij woonde te Arum.

HvF 16689-348 d.d.15-12-1544:een Beyma als voogd voor zijn kinderen.

 

Gerbrant is getrouwd 1529 met  Aelcke Simons, overleden v 3 dec 1539, dochter van Simon Hendricks en Tieth Johansdr van Auckama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Gerbrants van Beyma, volgt onder B-IV-d.

 

           2   Jeldert Gerbrants van Beyma, volgt onder B-IV-e.

 

           3   Pieter Gerbrants van Beyma, volgt onder B-IV-f.

 

 

B-IV-d             Sjoerd Gerbrants van Beyma, overleden 1574/1575, zoon van Gerbrant Jelderts van Beyma (B-III-c) en Aelcke Simons.

 

Als Suffridus Gerbrandi op 22-5-1545 student te Leuven.

HvF 16696-12 d.d.1575:Sjoerd Gerbrants Beyma is overleden;zijn broer Pieter als voogd.

Zie ook nog HvF 16700-38 d.d.1582 voor Sjoerd Gerbrants Beyma.

 

Sjoerd was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigbolt van Beyma.

 

Hij wordt genoemd in 1564.

 

 

 

B-IV-e Jeldert Gerbrants van Beyma, overleden 1569/1570, zoon van Gerbrant Jelderts van Beyma (B-III-c) en Aelcke Simons.

 

HvF 16692-566 d.d.1564:Jeldert,broer van Sjoerd en Pieter van Beyma.

HvF 16693-238 d.d.20-12-1566:Jeldert van Beyma.

HvF 16695-12 d.d.1570:Jeldert is overleden; zijn broer Pieter en haar broerRomcke Jans Hoytema als voogden over de weeskinderen.

HvF 16695-25 d.d.1572:de erfgenamen van Jeldert Beyma.

HvF 16698-30,40 d.d.1579 en HvF 16699-177 d.d.1581:Romcke Hoytema als voogd over de weeskinderen van Jeldert en Jel

HvF 16699-225 d.d.1582 en HvF 16700-66,125 d.d.1582,1583: Jeldert was erfgenaam van Sjoerd Beyma.

 

Jeldert was gehuwd met  Jel van Hoytema, overleden 1574/1579, dochter van Jan Romckes van Hoytema en Eeck Haringsdr van Harinxma.

 

Bij huwelijk was Jel weduwe van Meyne Simons.

HvF 16698-15 d.d.1579: Jel Hoytema,weduwe Jeldert Beyma.

 

Jel hertrouwde met Egge Eggesz.

 

Op verzoek van Jellum Jansdr Hoytema, vrouw van Egge Eggesz, wordt op 11-2-1574 mr.Augustinus Nauta, pastoor te Sneek,aangesteld als curator over haar 3 voorkinderen bij Jeldert Beyma in echte getogen,om met de andere erfgenamen een verdeling te maken van de nalatenschap van haar moeder Aeck Harinxma volgens dier testament (GJB 2011-208)

In 1579 is haar broer Romcke  voogd over haar kinderen.

 

Uit het huwelijk van Jeldert en Jel:

 

           1   Aelcke van Beyma.

 

           2   Pieter van Beyma.

 

           3   Gerbrant van Beyma.

 

HvF 16696-5 d.d.1575:Gerbren Jelderts Beyma.

 

 

           4   Jetscke van Beyma.

 

 

B-IV-f Pieter Gerbrants van Beyma, overleden 1578, zoon van Gerbrant Jelderts van Beyma (B-III-c) en Aelcke Simons.

 

Hij wordt genoemd bij HvF 16695-181 d.d.1574, HvF 16696-94,139 d.d.1575 en HvF 16696-83,299 d.d.1577.

HvF 16698-40 d.d.1579 en HvF 16699-177 d.d.1581:Mr.Minne Broersma is voogd over zijn weeskinderen.

HvF 16699-235 d.d.1582 en HvF 16700-66,125 d.d.1582,1583:wijlen Pieter Gerbrants Beyma.

 

Pieter was gehuwd met  Bauck Jansdr van Hoytema, overleden n 1580, dochter van Jan Romckes van Hoytema en Eeck Haringsdr van Harinxma.

 

HEN 40-164 d.d.1577:Pieter Beyma en Bauck Hoytema,echtelieden,verkopen de helft van een sate te Itens.

Bauck wordt ook met haar man genoemd bij HvF 16696-299 d.d.13-3-1577.

HEN 40-84 d.d.1578:verkoop van land te Oosterend door Bauck Hoytema,weduwe van Pieter Beyma.

HvF 16699-177 d.d.1581:Bauck als erfgenaam voor haar kinderen bij Pieter.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aelcke van Beyma.