Genealogie van de adellijke geslachten van Bonga

 

                                               1) uit Holwerd en Waaxens

 

                                               2) uit Kimswerd

 

                                               3) uit Dantumadeel

 

                       

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         I Syds van Bonga.

 

Op Bongastate ten Z.O.van Holwerd rond 1425.

Zie Friesche Volksalmanak 1888-26 e.v. en GJB 1975-9.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sjoele Sydses van Bonga, volgt onder II-a.

 

           2   Hessel van Bonga, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Sjoele Sydses van Bonga, overleden n 1474, zoon van Syds van Bonga (I).

 

Hij en zijn vrouw hadden een geschil met Haye van Heringa (zie OFO IV-40,42 d.d.4-12-1473 en 28-6-1474).Zie ook OFO I-252 d.d.9-8-1474.

 

Sjoele was gehuwd met  Jetscke van Jelmera, overleden n 1474, dochter van Romcke van Donia en Rints van Foppinga.

 

Zij wordt samen met haar man genoemd in OFO IV-40,42 d.d.4-12-1473 en 28-6-1474 bij een geschil met haar oom Haye.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ritscke Boelema, volgt onder III-a.

 

 

    II-b Hessel van Bonga, overleden n 1491, zoon van Syds van Bonga (I).

 

Pax-47 d.d.17-9-1491:Hessel neemt voor Holwerd deel aan het verbond van Oostergo met Groningen.

Zie ook GJB 1970-9.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Johan van Bonga, ,ook Buwenga, volgt onder III-b.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           2   Syds van Bonga, ,ook Buwenga, volgt onder III-c.

 

 

  III-a Ritscke Boelema, overleden 30 jul 1547, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk, zoon van Sjoele Sydses van Bonga (II-a) en Jetscke van Jelmera.

 

Na het overlijden van Tjets hertrouwde hij eerst Geel,de vrouw van zijn zwager Bennert en daarna Sierdt Hendricxdr.,overleden 12-8-1564,begraven Leeuwarden.

Zie Grafschriften III,Leeuwarden,Galileërkerk.

Stichter van het Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden.

Bij RvA 1511 en 1540 genoemd als Ritscke Bolema of Ritscke Syoeles met bezit te Stiens en Hallum.

Hij testeerde te Leeuwarden op 4-12-1533 (F.T.130/132),op 6-4-1544 (F.T.182) en op 2-12-1545 (F.T.190).

 

Ritscke was gehuwd met  Tjets van Aebinga, overleden 1513, dochter van Fecco van Aebinga, ook Feicke en Ael van Jelmera.

Tjets was weduwe van Keimpe van Hinnema, afkomstig uit Jelsum, overleden v 1501.

 

Uit het huwelijk van Ritscke en Tjets:

 

           1   Johannes Boelema.

 

           2   Wyts Boelema.

 

 

   III-b Johan van Bonga, ,ook Buwenga, overleden n 1496, zoon van Hessel van Bonga (II-b).

 

Hij wordt genoemd in 1496.

Zie voor hem GJB 1975-9,10.

 

Johan was gehuwd met  Ebel van Popma, dochter van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wilsck van Bonga, overleden n 1529.

 

Non in het klooster Sion,genoemd in 1529.

 

 

           2   Sibout van Bonga, overleden v 1523.

 

Hij was ongehuwd.

 

 

 

   III-c Syds van Bonga, ,ook Buwenga, overleden 31 mrt 1549 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Hessel van Bonga (II-b).

 

Op 9-7-1504 tekent Sijts Bunginga de reversaalbrief (nr.163).

Sijts Bunginga op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit diverse grietenijen.

Hij woonde op Bongastate te Holwerd en wordt daar genoemd bij R.v.A.1511,met ook bezit te Reitsum.

In 1517 genoemd als grietman van Westdongeradeel.

BB 1543:hij heeft bezit te Holwerd.

Zie ook GJB 1975-9.

 

Syds was gehuwd (1) met  Auck Gerckesdr van Stania, overleden 26 nov 1518, dochter van Gercke van Stania en Luts Jeppesdr van Stenstera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Popcke van Bonga, volgt onder IV.

 

Syds was gehuwd (2) met  Rints Johansdr van Roorda, overleden 3 mrt 1547, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Johan van Roorda en Tieth van Scheltema (Scheltinga).

 

Genoemd met haar broers Johan en Frans bij HvF 16480-403 d.d.14-7-1529.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Johan van Bonga, overleden Leeuwarden 27 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Grietman van Westdongeradeel 1560/1567 en dan afgezet.In 1567 in ballingschap en later watergeus (zie Encyclopedie van Friesland).Hij was in 1572 bij de verovering van Dokkum door de watergeuzen.

HvF 16692 d.d.11-12-1563:Johan,grietman Westdongeradeel,voor ziczelf en voor zijn broer Sybe.

Hij woonde voor 1567 op Bongastate te Holwerd.

Johan raakte in augustus 1580 gewond bij Aduarderzijl en stierf 2 maanden later zonder kinderen.

Zie voor hem uitvoerig Friesche Volksalmanak 1888-30/44 en ook GJB 1975-9,GJB 1995-150 en N.L.1989-43.

 

Johan was gehuwd met Syts van Aylva, overleden n 1602, dochter van Rienck van Aylva en Hil van Roorda.

 

Zij woonde ook na 1580 met haar tweede man Doecke op Bongastate te Holwerd.

HvF 16702,YY 16 d.d.14-3-1587:Doecke procedeert voor haar i.v.m. de erfenis van haar eerste man tegen de kinderen van Auck van Bonga n.l. Syds,Abbe,Fed en Doet van Aesgema.

Zie ook GJB 1995-150.

 

Syts was later gehuwd met Doecke van Aysma, overleden 29 sep 1612 *, zoon van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

 

           3   Hessel van Bonga, overleden n 1562.

 

Hij was prebendaris te Holwerd.

Genoemd bij BB 1543 met bezit te Holwerd als zoon van Syds en bij HvF 16692 d.d.10-5-1562.

 

 

           4   Auck van Bonga, overleden v 23 okt 1581.

 

Zie voor haar met broer Hessel en zuster Fedt HvF 16692 d.d.10-5-1562.

Zij ook bij HvF 16699 d.d.23-10-1581.

 

Auck was gehuwd met Sjoerd van Aesgema, geboren n 1523, overleden v 23 okt 1581, zoon van N. van Aesgema en N.N..

 

In 1547 wordt een Sjoerd Aesgema vermeld op Aesgemastate te Dronrijp (zie Grafschriften IV-106 en ook GJB 2001-135).

HvF 16691-120 d.d.17-10-1555:Mr.Sjoerd Aesgema namens Worp Tjessens.

Zie ook HvF 16692 d.d.10-5-1562:Mr.Sjoerd Aesgema als man en voogd van Auck Bonga,mede voor Hessel en Fed,zwager en schoonzuster.

Op 18-3-1577 vermeld te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Hij is overleden na 1579.

Zie ook HvF 16699 d.d.23-10-1581 en HvF 16702 d.d.14-3-1587.

 

 

           5   Fedt van Bonga, overleden n 1562.

 

Genoemd bij HvF 16692 d.d.10-5-1562.

 

 

           6   Sipt van Bonga, ,ook Sybe, overleden n 1563.

 

Genoemd als broer van Johan bij HvF 16692 d.d.11-12-1563.

 

 

 

      IV Popcke van Bonga, overleden 25 jan 1540, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift, zoon van Syds van Bonga, ,ook Buwenga (III-c) en Auck Gerckesdr van Stania.

 

Hij woonde op Sjucksmastate;boven de overgebleven poort wordt vermeld dat heerschap Popcke Bonga is overleden op 15-1-1540.

Zijn moeder was Auck van Stania (zie T232-06,inv.17).

 

Popcke was gehuwd met  N. van Scinsema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck Popckesdr van Bonga, overleden 29 nov 1558, begraven Waaxens (W.D.) *,grafschrift.

 

Zij woonde na het overlijden van haar oom Abbe van Sjucksma met haar man Sicke op Sjucksmastate te Waaxens.

T232-06,inv.17:Worp van Tjessens eist voor het Hof van Friesland als haar voogd 1/12e deel van land te Engwierum van de abt van het St.Bonifatiusklooster van Dokkum.

Dit land was afkomstig van haar vader Popcke en daarvoor van haar grootmoeder Auck van Stania (voor 24-11-1554).

T232-06,inv.14:conclusie van de eis door Worp contra de abt inzake het land te Engwierum.

Op haar zerk de namen van de grootouders: Bonga x Stania en Scinsema x Binnema.

 

Auck was gehuwd met Sicke van Tjessens, overleden 16 dec 1572, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Werp van Tjessens en Tjets van Galama.

 

T311-282:huwelijksvoorwaarden Sicco van Tjessens en Gele van Heringa (1561).

Hij kreeg in 1572 opdracht om soldaten te werven voor de Prins van Oranje (GsvD,141).

Op zijn zerk de namen van de grootouders:Tjessens x Hania en Galama x Heemstra.

 

Sicke is later getrouwd 1561 met Geel van Heringa, overleden 1 feb 1608 *, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Sascker van Heringa en Hil van Aebinga.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           KIMSWERD

 

 

         I Sybren Bonga

 

 

Bij R.v.A.1511 Sybren Bonga erven te Kimswerd.

 

Sybren was gehuwd met  Wilsck (?).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doytze Sybrens Bonga, volgt onder II-a.

 

           2   Foockel Sybrensdr Bonga, overleden Bolsward 1525.

 

Zij testeerde als Gerlefs weduwe op 1-2-1525 te Bolsward (OFO II-322).

Zie GJB 1972-92 onder 71667.

 

Foockel was gehuwd met Gerlof Piers, overleden v 1 feb 1525.

 

Hij woonde te Kimswerd en was de vader van "Grutte Pier".

 

 

           3   Tjerck Sybrens Bonga, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Doytze Sybrens Bonga, overleden n 1514 ,in 1527 ?, zoon van Sybren Bonga (I) en Wilsck (?).

 

Hij wordt vermeld in 1496 en was in 1500 betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen.

Op 9-7-1504 tekent Doytge Bonga de reversaalbrief (nr.127).

Op 5-1-1505 staat Doytie Bonga op de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Hij woonde met zijn vrouw op Bongastate te Kimswerd.

Bij R.v.A 1511 ook met bezit te Makkum en Pingjum.

In 1514 op de lijst van edelen.

Zie voor hem en het nageslacht de Friesche Volksalmanak 1887-5/14.

 

Doytze was gehuwd met  Doedt Ndr.

 

Volgens sommige bronnen was zij een Aylva,volgens andere een Hiddema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybren Doytzes Bonga, volgt onder III-a.

 

           2   Haye Doytzes Bonga, overleden v 1544.

Haye was gehuwd met Anna Wythyema.

 

Zij hertrouwde op 5-4-1544 met Jacob van Cronenburg van Adèlen.

 

 

           3   Bonne Doytzes van Haytsma, volgt onder III-b.

 

 

    II-b Tjerck Sybrens Bonga, overleden 1509/1517, zoon van Sybren Bonga (I) en Wilsck (?).

 

Hij wordt met zijn vrouw in 1508 genoemd te Kimswerd.

OFO II-230 d.d.26-2-1509: Tyerck Sybrens te Kimswerd verkoopt land aan Simon Hendriks te Harlingen.

 

Tjerck was gehuwd met  Tjets Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybrant Tjercks, overleden n 1536.

 

Hij wordt genoemd te Kimswerd in 1536.

 

 

           2   Jan Tjercks, overleden n 1531.

 

Hij wordt genoemd te Harlingen in 1531.

 

 

           3   Feycke Tjercks, overleden v 1533.

 

           4   N. Tjercksdr.

 

Met haar man genoemd te Pingjum.

 

N. was gehuwd met Seerp Jans, overleden v 1536.

 

 

  III-a Sybren Doytzes Bonga, overleden 1537, zoon van Doytze Sybrens Bonga (II-a) en Doedt Ndr.

 

Sybrandt Bonga tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.101).

Op 5-1-1505 staat Sybrandt Doytiesz bij de edelen van Wonseradeel..

OFO II-225 d.d.17-9-1508:Sybren Doytzes Bonga te Kimswerd verkoopt land aan Simon Hendriks van Harlingen.Zijn moeder wordt Doed Bonga genoemd en zijn "eem" is Tierck Sybrens.

HvF 16481-517 d.d.3-10-1536:Sybrant als eiser.

HvF 16481-116 d.d.29-10-1538:Abbe Gerlofs procedeert tegen Sybrant Bonga.

 

Sybren was gehuwd (1) met  Gaets Haringsdr van Harinxma, overleden n 1511, dochter van Haring van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Riencksdr van Popma.

 

Met haar man genoemd te Kimswerd in 1507 en 1511.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Popck Sybrensdr van Bonga, afkomstig uit Kimswerd, overleden 1558/1559.

 

Zij wordt met Sicke genoemd in HvF 16481-453 d.d.1538.

Popck wordt als weduwe van Sicke vermeld in BB 1543.

Zij woonde in 1552 te Minnertsga en wordt voor het laatst genoemd in oktober 1558;in 1559 is sprake van haar erfgenamen.

Zie GJB 1994-28,GJB 1975-11 en GJB 2000-140.

 

Popck was gehuwd met Sicke van Gratinga, overleden 1538/1542, begraven Hitzum, zoon van Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania en Hilck Laesdr van Eelsma.

 

Hij woonde op Gratingastate te Hitzum,wat hij geërfd had van de "âlde Sicke" te Almenum,naar wie hij was genoemd. Over deze "âlde Sicke thoe Nyehuys" zie GJB 1995-144.

Bij R.v.A.1511 heeft Sicke Gratinga van Hitzum veel bezit.

HvF 16481-452 d.d.4-4-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Renick Pieters.

HvF 16481-516,576 d.d.3-10-1536 en 20-12-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Sybrant van Roorda te Spannum voor zijn vrouw Haring.

HvF 16481-777 d.d.6-11-1537:Sicke voor zijn dochter Ydt bij zijn vorige vrouw Gaets contra zijn schoonvader Epe Aylva.

HvF 16481-145 d.d.20-12-1538:hij behartigt de zaken van zijn vrouw Popck inzake land te Boer.

Hij testeerde op 5-5-1525 (zie hiervoor ook DDD1-127 d.d.9-1-1621 met verwijzing naar Sicke en een testament d.d.24-6-1562).

Op zijn graf te Hitzum stonden de kwartierwapens van zijn 4 grootouders.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-26,27 en verder ook GJB 2000-140 en GJB 1995-149.

 

Sicke was weduwnaar van Ydt van Dekema, overleden v 1520, dochter van Juw van Dekema, ook Julius en Catryn van Hottinga.

Sicke was weduwnaar van Gaets van Aylva, overleden 1523, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

Sybren was gehuwd (2) met  Grietje Piersdr, overleden n 1537.

 

HvF d.d.20-12-1537:de weduwe van Sybrant als moeder van Doytze en Sicke Gratinga als man en voogd van dochter Popck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Doytze Sybrens van Bonga, geboren Kimswerd 1524/1525, volgt onder IV-a.

 

 

   III-b Bonne Doytzes van Haytsma, overleden Venetië 1553, zoon van Doytze Sybrens Bonga (II-a) en Doedt Ndr.

 

Hij wordt genoemd in 1496,in Makkum in 1537 en in Bolsward in 1551.

HvF 16480 d.d.20-12-1527:Bonne Hayttema contra zijn broer Sybrant Bonga over de nagelaten goederen van hun overleden vader Doethy Bonga.

HvF 16481-516 d.d.3-10-1536: Bonne Haeythiema contra Euw Yges vanwege zijn vrouw Wibbel.

 

Bonne was gehuwd met  Ebel van Walta, overleden n 1538, dochter van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema.

 

Ebel nog vermeld in 1538.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Haytsma, volgt onder IV-b.

 

 

   IV-a Doytze Sybrens van Bonga, geboren Kimswerd 1524/1525, overleden 8 jan 1580 ,55 jaar, begraven Kimswerd, zoon van Sybren Doytzes Bonga (III-a) en Grietje Piersdr.

 

Hij wordt in 1546 vermeld met bezit te Kimswerd en Pingjum.

Voor het trouwjaar en de kinderen zie T251-413.

Nog vermeld bij P.I. 1578 te Kimswerd.

Zie ook GJB 1975-11.

 

Doytze is getrouwd 1554 (1) met  Ydt van Galama, overleden 14 juni 1576, dochter van Sicke van Galama en Jelts van Heemstra.

 

Haar overlijdensdatum zou zijn 4-11-1585, maar dat deugt niet; op 4-11-1585 overleed haar zuster Anna en zij op 14-6-1576 (T251-413).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sybren van Bonga, geboren 1555 en overleden 1555

 

              2                Jelts Doytzesdr van Bonga, geboren 1556, overleden n 1614 ,voor 13-3-1627, begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

In 1611 en 1614 met haar man op Bongastate te Kimswerd.

 

Jelts is getrouwd 4 maart 1581 met Taecke van Heemstra, overleden Kimswerd 12 jul 1617 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema.

 

HvF 16708 d.d.20-12-1608:Taco van Heemstra contra Epe van Heemstra.

Op het graf van hem en zijn vrouw de wapens Heemstra,Hemmema,Bonga,Galema.

 

3 Sybren van Bonga, geboren 1559 en overleden 1559

 

4  N. van Bonga, geboren 1561 en overleden 1563.

 

 

 

 

Doytze is getrouwd  9 nov 1577  (2) met  Dorothea van Groestera, overleden na 3 nov 1628, dochter van Jeppe van Groestera en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Dorothea wordt vermeld als weduwe van Doytze in 1582 te Franeker en in 1611 te Arum.

Zij testeerde op 1-7-1613.

Hyp.boek Franeker 290-157 d.d.3-11-1628:Dorothea als weduwe van Alef te Franeker.

 

Dorothea was later gehuwd met Alef van Aylva, overleden 1611/1628, zoon van Sjoerd van Aylva en Hansck Harmensdr van Hiddema.

 

Uit het huwelijk van Doytze en Dorothea:

 

           5   Ydt Doytzesdr van Bonga, overleden n 1628 ,voor 8-2-1648.

 

In 1626 eigenares van Bongalanden te Kimswerd (Bongastate was al afgebroken).

Zie GJB 1975-11.

Zie ook HvF d.d.8-2-1648.

 

Ydt is getrouwd Driesum met Cornelis van Voort, overleden n 1628.

 

Hij woonde in 1620 te Augustinusga en in 1628 te Driesum.

 

 

           6  Sybrant Doytzes van Bonga, overleden Harlingen 19 nov 1632, begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

Als Sibrandus Bonga op 10-9-1596 ingeschreven als student te Leiden.

Raad ter Admiraliteit van Friesland en secretaris van Harlingen.

Hij had geen kinderen bij overlijden.

Met hem stierf dit geslacht Bonga uit.

Zie GJB 1975-11.

 

Sybrant was gehuwd met Taeck Orcksdr van Doyem, overleden na 1640, begraven Kimswerd ,grafschrift, dochter van Orck van Doyem en Doedt van Aysma.

 

In 1604 met haar man op Doyem onder Franeker.

Als weduwe van Sybrant in 1640 eigenares van Bonga,stem 21 Kimswerd.

Voor de wapens op de zerk te Kimswerd van zijn en haar ouders en grootouders zie GJB 2012-350.

 

 

 

   IV-b Tjerck van Haytsma, overleden 1572/1573, zoon van Bonne Doytzes van Haytsma (III-b) en Ebel van Walta.

Tjerck was gehuwd met  Tryn van Heringa, overleden 22 dec 1605 *, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Hobbe van Heringa en Doedt Wygersdr van Eelsma.

 

T326-1054:testament van Catharina,3e vrouw van Goslick Herema.

 

Tryn is later getrouwd 1575 ? met Goslick van Herema, geboren mei 1532, overleden 1 jun 1611 *,79 jaar en 20 dagen, begraven Bolsward ,grafschrift, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Uit het huwelijk van Tjerck en Tryn:

 

           1   Hobbe van Haytsma.

 

Hij is ongetrouwd overleden.

 

 

           2   Bonne van Haytsma, volgt onder V.

 

 

        V Bonne van Haytsma, overleden apr 1600, begraven Makkum ,grafschrift, zoon van Tjerck van Haytsma (IV-b) en Tryn van Heringa.

Bonne was gehuwd met  Jancke van Botnia, overleden 18 okt 1640, begraven Makkum ,grafschrift, dochter van Julius van Botnia en Foockel van Walta.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ebel Bonnesdr van Haytsma, ,ook Ybel, geboren Makkum 1598 ?, overleden 24 apr 1653, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-124.

 

Ebel is getrouwd Beetgum 4 apr 1619 met Keimpe Syds van Donia, geboren 1593, overleden 7 aug 1660, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Keimpe van Donia en Doedt van Holdinga.

 

Met zijn vrouw op de lidmatenlijst van Beetgum in 1645.Hij woonde op Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum.Voor hij overleed testeerde hij,waarbij zijn nog thuiswonende kinderen Syds,Bonne en Sjouck Hemmemastate verkregen en de oudste dochter Rixt een legaat,maar Rixt erfde alles na het overlijden van haar broers en zuster en werd steenrijk.(Testament te Menaldum in 1658,EEE 2-320).

Zie ook Grafschriften IV-124.

 

 

           2   Foockel Bonnesdr van Haytsma, overleden 1653 .

Foockel was gehuwd met Petrus van Herema, overleden n 1652, zoon van Johan van Herema en Wyts Pietersdr van Cammingha.

 

Hij woonde te Tjerkwerd en testeerde daar met zijn vrouw in 1652 (T326-1065).

Zij hadden geen kinderen.

Zie verder ook T326-1060/1064.

 

 

 

 

 

I        

 

 

                                                                                           DANTUMADEEL

 

 

                                             Dit geslacht wordt meestal vermeld als Buwinga en niet als Bonga; andere spellingen zijn Bungha, Buingha.

 

 

 

            I           Taecke  van Buwinga, overleden na 1444.

 

Op 16-2-1423 is hij bijzitter in Dantumadeel (OFO I-38);ook genoemd in 1431.

Pax 10 d.d.10-10-1444:Take Buwingha met zonen Gherck en Renick genoemd bij het verdrag met Groningen.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Gerck van Buwinga, volgt onder II.

 

           2   Rienck van Buwinga

 

 

       II Gerck van Buwinga, overleden na 1492, zoon van Taecke van Buwinga(I).

 

In OFO IV-36 d.d.8-9-1470 genoemd als Gerck Buvinga.

Hij sluit zich in 1492 met zijn zoon Taecke aan bij het verbond met Groningen.

Zie ook N.L.1989-30.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Taecke van Buwinga,  volgt onder III.

 

 

      III Taecke van Buwinga, overleden Dokkum 23 apr 1515, zoon van Gerck van Buwinga (II).

 

PAX-63 d.d.4-5-1492: hij sluit zich met zijn vader en andere hoofdelingen uit Dantumadeel aan bij het verbond met Groningen d.d.17-9-1491.

Op 9-7-1504 tekent Take Bonga de reversaalbrief (nr.142).

Tako Buvinga wordt op 5-1-1505 vermeld bij de edelen van Dantumadeel.

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:hij wordt genoemd bij de zoenlieden.

R.v.A.1511:Taecke heeft bezit te Reitsum.

Hij woonde in 1511 te Dantumawoude en was eigenaar van Rinsmastate te Driesum (zie ook N.O.III-82 en GJB 1975-7).

Hij wordt in 1515 doodgeslagen bij Dokkum.

 

Taecke was gehuwd met  Itzen van Aylva, overleden na 1511, waarschijnlijk dochter van Peter Epes van Aylva en waarschijnlijk Jelck Ndr.

 

N.L.1989:het is niet zeker dat zij een dochter is van Peter Epes van Aylva,maar zij heeft een zoon Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Peter van Buwinga, overleden voor 1538.

 

Hij wordt vermeld in 1533 te Driesum.

Bij BB 1543 hebben zijn erven bezit te Driesum.

 

Peter was gehuwd met Machteld van Wou, afkomstig uit Kampen, overleden na 1538.

 

Zij voerde processen tegen de erfgenamen van haar man en stierf vermoedelijk kinderloos (HvF 16481-blz.232,922;WW2-40 d.d.25-5-1538 en WW2-8 d.d.26-3-1539).

Zie N.O.III-82.

 

 

           2   Wopcke van Buwinga, volgt onder IV.

 

           3   Ids van Buwinga, overleden na 1540.

 

Bij RvA 1511 en 1540 met bezit te Reitsum (in 1511 deels van zijn vader Taecke).

 

 

 

      IV Wopcke van Buwinga,  overleden voor 1540, zoon van Taecke van Buwingaga (III) en Itzen van Aylva.

 

Bij RvA 1511 met bezit te Reitsum;bij RvA 1540 hebben zijn weeskinderen bezit aldaar;bij BB 1543 worden zijn erven vermeld te Driesum.

Na overlijden van zijn broer Peter wordt hij eigenaar van Rinsmastate bij Driesum (zie N.O.III-82).

Zijn zoon zou zijn Johan Wopkes,, in 1540 en 1555 grietman van Dantumadeel.

Uit een huwelijk met een zekere Meydt toe Nansum zou hij ook een dochter “Sjadde van Bungha”hebben; zij was getrouwd met de Gentse hopman Jacob Ruffelaar en woonde op Rinsmastate te Driesum.

Haar naam staat op de klok van Driesum uit 1617.

Zie hiervoor  GJB 1975-7, waarbij de familie tot de Buma’s wordt gerekend.

 

Wopcke was gehuwd met  Otzen van Heemstra, ,ook Oedzen, overleden na 1538, dochter van Willem van Heemstra en Bauck van Aebinga.

 

Zij als weduwe van Wopcke Buwinga bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bauck van Buwinga, overleden 2 jan 1608, begraven Rinsumageest ,grafschrift Bauck va Buingha

 

HvF 16692 – 270 d.d.28-2-1562: Frans Heemstra te Driesum contra Willem en Taecke Bouwingha voor henzelf en Jan Cornelisz voor Bauck Bouwingha syn huysvrouw.

Zie GJB 1975-8.

 

Bauck was gehuwd met Jan Cornelisz van Tadema, overleden 4 okt 1600, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Bij overlijden in 1600 was hij grietman van Dantumadeel.

 

 

           2   Taecke van Buwinga, afkomstig uit Dantumawoude, overleden na 1589.

 

In 1589 te Deventer door de Spanjaarden gevangen gehouden (HvF 16806-108).

 

 

           3   Willem van Buwinga, overleden Vilvoorde 29 dec 1568.

 

Hij nam deel aan het verbond der edelen en werd onthoofd. Zie GJB 1975-8.