††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Genealogie van het adellijk geslacht van Bonninga

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

††††††††††††††††††††††† Voor debronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

††††††††††††††††††††††† Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

†††† I-a Louw Broers van Bonninga, overleden na 1427.

 

Hij wordt genoemd omstreeks 1427 in OFO II-16.

Zie ook GJB 1977-28,GJB 1997-164 en GJB 2011-241.

Zijn vader is misschien Broer Bonninga, die op 2-2-1422 het verbond tussen de Schieringers en de Vetkopers tekent (Worp van Thabor IV-68)

 

Louw was gehuwd metN. Hillesdr.

 

Zij zou uit de familie Albada zijn, een dochter van een Hille van Albada (Genealogia Ayttana).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hille van Bonninga, volgt onder II-a.

 

†††††††††† 2 Broer van Bonninga, volgt onder II-b.

 

†††††††††† 3 misschienBonne van Bonninga.

 

Hij zou zijn genoemd in 1453.

 

Bonne was gehuwd met Tiemck van Cammingha, dochter van Taecke van Cammingha en Wick van Cammingha.

 

†††††††††††††††

 

 

I-bPier Broers van Bonninga

 

Hij wordt niet in primaire bronnen vermeld, maar was volgens een genealogie van Douwe Roorda de vader van Ath (zie GJB 2011-241).

Deze Pier wordt alleen terzijde vermeld in de Genealogia Ayttana.

Zijn vader is misschien Broer Bonninga, die op 2-2-1422 het verbond tussen de Schieringers en de Vetkopers tekent (Worp van Thabor IV-68)

 

Dochter bij een onbekende vrouw:

 

 

†††††††††† 1 Ath van Bonninga, overleden 1471/1472 ,voor 28-2-1472.

 

Met haar man Tjomme genoemd in OFO I-171,201,222 d.d.3-3-1464,14-1-1469,28-2-1472.

OFO I-241 d.d.24-9-1473:Tjomme Bonninga van Goutum (zal haar man zijn) wordt verzocht naar Langweer te komen om over haar nalatenschap te spreken., dat in verband met de aanspraken van Jancka Douwama op Langweer.

 

Ath was gehuwd met Tjomme van Wiarda, overleden 1473, zoon van Oene van Wiarda.

 

Hij wordt genoemd in GPCV d.d.20-12-1449.

Hij wordt ook genoemd in OFO I-108,126,148 d.d.20-12-1449,11-8-1451,23-6-1457.

Eveneens in OFO II-217 d.d.1-3-1452.

OFO IV-35 d.d.6-4-1470:hij had een geschil met o.a.Wybren Syds Roorda van Genum.

OFO I-222 d.d.28-2-1472:hij schenkt voor de ziel en zaligheid van zijn vrouw goed te Lekkum aan het Heilige Sacraments Gilde te Leeuwarden.

Hij stichtte omstreeks 1472 met zijn vrouw het GalileŽrklooster ten noorden van Leeuwarden.

Hij had geen kinderen en was de laatste Wiarda op Wiardastate te Goutum,daarna bewoond door de Eminga's.

 

 

 

 

††† II-a Hille van Bonninga, zoon van Louw Broers van Bonninga (I) en N. Hillesdr.

†††††††††

Hille Bonninga belegerde als Schieringer hoofdeling in 1429met Aede van Jongema een huis te Sondel.

Hij wordt vermeld in de Genealogia Ayttana, zie ook GJB 2011-244.

 

Hille was gehuwd metmisschien Jets Wybesdr van Minnema, afkomstig uit Harich, dochter van Wybe Minnes van Minnema.

 

Uit zijn huwelijk:

 

†††††††††† 1 Rixt Hillesdr van Bonninga, overleden 1505, begraven te Sneek

 

Volgens SFA, gebaseerd op de Gen.Ayttana en AvC., was Rixt getrouwd met de oude Douwe Harings van Harinxma, maar chronologisch is dit niet houdbaar (zie GJB 2011-249).

Onder de kinderen van Douwe is bovendien geen Hille en onder de kleinkinderen geen Rixt.

Gezien het jaar van overlijden van Rixt zou een oude Douwe hertrouwd zijn met een jonge Rixt en is zij dus zeker niet de moeder van de oudste kinderen van Douwe.

Volgens de Gen.Ayttana was zij wel de moeder van Lisck van Harinxma, maar ook hiervan is verder geen bewijs.

Onno Hellinga denkt dat zij misschien getrouwd was met de kleinzoon van de oude Douwe Harings, ook Douwe Harings van Harinxma geheten, overleden in/kort na 1516 en begraven te Sneek.

Zie voor de argumentenGJB 2011-249/250.

 

†††††††††† 2 Perck Hillesdr van Bonninga, afkomstig uit Oppenhuizen.

 

Perck was gehuwd met Foppe van Sjaerda, overleden 19 sep 1490 *, zoon van Foppe van Sjaerda en Hylck Hommesdr van Hommema.

 

Op 14-3-1470 krijgt jonga Foppa Syaerda bij scheiding land onder Tzum toegewezen.

Zijn stins te Morra onder Abbega werd in op 16-9-1490 veroverd door Douwe Epes Hettinga en van ellende stierf hij 3 dagen later.

Deze stins werd in 1491 bewoond door Douwe Harings van Harinxma (de jonge), zie GJB 2011-249.

 

†††††††††† 3 Teth Hillesdr van Bonninga, overleden IJlst 3 apr 1505 *

 

Teth was gehuwd met Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden na 4 apr 1496, zoon van Epe van Harinxma en waarschijnlijk Jel van Hettinga.

 

Genoemd te IJlst in OFO IV-69 d.d.21-1-1486 en als grietman van Wymbritseradeel in OFO IV-75 d.d.28-6-1487.

Genoemd als voogd over kinderen Epe Hessels van Bozum in OFO I-374 d.d.7-12-1489.

Pax-133 d.d.4-4-1496:als heer van IJlst,Sloten en Harich sluit hij zich aan bij het verzoek om een verbond met Groningen.

 

†††††††††† 4 Minne van Bonninga, overleden na 1494.

 

Hij woonde in 1486 te Harich en wordt daar genoemd met zijn zwager Sytze van Harinxma van IJlst in OFO II-123,128 d.d.20-1-1486,8-7-1486.

Hij had een geschil met Yge van Galama en diens broers.Zie hiervoor OFO II-130/145 uit 1486 en OFO II-147,148 en 153 uit 1487.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd als Menna Hillaz op Harich bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Hij wordt als Minne Hillema te Harichin 1494 gekozen als ťen van de 24 raden van potestaat Juw van Dekema.

Hij was niet getrouwd, maar had volgens de Gen. Ayttana wel een bastaardzoon Hille.

De zoon Hilla Mennaz wordt vermeld in 1483 en 1492 (zie GJB 2011-244).

Deze Hille had als zoon Hessel Hilles te Roordahuizum (G.A.).

 

 

†††††††††† 5 misschien Aucke van Bonninga.

 

Aucke was gehuwd met Both Sickesdr van Albada, misschien dochter van Sicke Ruurds van Albada en Catharina van Poppinga, ofPopma.

 

Volgens SFA was een Aucke Hillez Bonninga volgens een oorkonde uit 1448 getrouwd met Both Sickes Albada.

 

 

 

††† II-b Broer van Bonninga, zoon van Louw Broers van Bonninga (I) en N. Hillesdr.

 

Broer was gehuwd metAth van Reynarda.

 

Volgens de Gen.Ayttana was de moeder van Oege en Louw de tweede vrouw van Broer met de naam Tiets.

 

Uit dit huwelijk met Ath:

 

†††††††††† 1 Rints Broersdr van Bonninga.

Rints was gehuwd met Wigle van Hania, overleden 1496, zoon van Seerp van Hania en Eeck van Camstra.

 

Volgens SFA en Gen.Ayttana.

Wigle wordt vermeld als Viglius van Hania;hij woonde te Weidum.

 

 

†††††††††† 2 Jouck Broersdr van Bonninga.

Jouck was gehuwd met Hessel Aesges van Albada,zoon van Aesge van Albada en N.N..

 

Volgens SFA. en Gen.Ayttana.

Jouck en Hessel hadden een dochter Ath, getrouwd met Thomas van Heyden, secretaris van de hertog George van Saksen.

 

 

†††††††††† 3 ? Oege van Bonninga.

 

Volgens de Gen.Ayttana stierf hij kinderloos.

 

†††††††††† 4 ? Louw van Bonninga, volgt onder III.

 

 

††††† III Louw van Bonninga, overleden 6 sep 1494 (?) , zoon van Broer van Bonninga (II-b) en ?Ath van Reynarda.

 

Hij wordt tussen 1470 en 1480 vermeld als zoenman(GBJ 2011-251).

Volgens het "Dootboeck" (GEN 742) gedood in de slag bij Warns door de Galamaís op 6-9-1494, volgens WvT IV-225/226 op 15-9-1494.

Hij had volgens de Gen.Ayttana geen zoons, wel 2 dochters.

 

Louw was gehuwd metHylck Feyckesdr van Harinxma, dochter van Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 N. Louwsdr van Bonninga, overleden na 1494.

 

Genoemd in 1494 als vrouw van Jelmer (WvT IV-225/226).

 

N. was gehuwd met Jelmer Ottozn, overleden na 1493.

 

Hij woonde te Warns als Jelmer Ottozoon en wordt nog genoemd in 1494.

In OFO IV-13 d.d.24-4-1452 genoemd als Jelmer Sytzama te Warns en als broer van Pier Sytzama te Arum (maar deze acte is een vervalsing,zie N.L.127).

Volgens de Gen.Ayttana hadden zij een zoon Otto. Diens zoon Geke Ottezn woonde te Weidum.

 

2Ath Louwsdr van Bonninga, overleden na23-8-1542.

 

Familie van haar was Hotze Fons, pastoor te Jorwerd en zij wordt ook vermeld als Ath Fons.

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:zij is als weduwe Ath Syclis met haar zoon Sytze bij de eisende partij.

Volgens de 8 kwartieren bij het graf van haar achterkleindochter Lucia van Dekema was zij een Ath Bonninga (Stiens,1625).

In de Gen.Ayttana wordt vermeld dat Sierck van Harinxma, vader van Sytze, getrouwd was met een dochter van Louw van Bonninga.

 

Ath was gehuwd met Sierck Siercks van Harinxma,overleden 1511/1514,zoon van Sierck van Harinxma en Tryn Ottesdr

 

Sierck woonde te LoŽnga en wordt genoemd in 1497.

Bij RvA 1511 heeft Sierck Siercks Harinxma bezit te Tzum (in 1514 de erven).