Genealogie van het adellijk geslacht van Bootsma

 

                                                               

 

                        Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Sierck van Bootsma, overleden omstreeks 1520, begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, zoon van Hessel van Riemersma en Bernsck van Heslinga.

 

Sierck noemde zich Bootsma naar de naam van zijn vrouw Geel.

Hij hertrouwde voor 1511 een Catrina N. (zie F.T.211,testament van zoon Hessel).

Sierck wordt in 1518 nog genoemd te Leeuwarden.

 

Sierck was gehuwd met  Geel van Bootsma, overleden voor 1511, vermoedelijk dochter van N.N. en Friese Meynsma.

 

Zie voor Geel en haar mannen Onno Hellinga in GJB 2010-268 e.v.

Geel was weduwe van Ritscke Gauckema, die zich ook wel Ritscke Bootsma noemde.

Uit dat huwelijk een dochter Eets Gauckema, getrouwd met Poppe Mellema.

HvF 16481 d.d.14-3-1536:Poppe wil voor zijn kinderen bij Eets delen in de erfenis van Friese Meynsma, grootmoeder van Eets.

Geel wordt in 1511 postuum vermeld.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hessel van Bootsma, volgt onder II.

 

           2   Griet van Bootsma, overleden v 1550.

 

In 1511 met haar broer en anderen met bezit te Augustinusga.

Zij wordt genoemd in het testament van haar broer Hessel uit 1550 (F.T.211).

 

 

       II Hessel van Bootsma, overleden Kollum rond 25 juli 1552, zoon van Sierck van Bootsma (I) en Geel N..

 

In 1511 heeft hij met zijn zuster Griet bezittingen te Augustinusga.

OFO II-351 d.d.9-6-1530:Hessel Bootsma en zijn vrouw His Abbesdr wisselen landen met Oge Gerbezn.

Hij woonde in 1548 met zijn tweede vrouw te Kollum en testeerde daar op 6-12-1550 (F.T.211).

Uit dit testament de namen van zijn 6 wettige kinderen;verder had hij een natuurlijke dochter Katrina.

Een deel van de erfenis moet naar de kinderen van Syds Botnia en Bauck Camstra,een zuster van zijn eerste vrouw His.

Zijn neef Sjuck Mellema moet voogd worden over zijn drie jongste kinderen.

 

Hessel was gehuwd (1) met  His van Camstra, overleden v 1544, dochter van Abbe Saskers van Camstra en Jel Douwes van Douma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Bootsma, volgt onder III-a.

 

           2   Abbe van Bootsma, volgt onder III-b.

 

           3   Douwe van Bootsma, volgt onder III-c.

 

           4   Haye van Bootsma, overleden n 1550.

 

Hij kreeg als vierde zoon bij testament van zijn vader bezittingen te Augustinusga en Surhuizum.

 

 

           5   Epe van Bootsma, volgt onder III-d.

 

           6   Geel Hesselsdr van Bootsma, overleden n 1562.

 

Zij was de enige dochter uit zijn huwelijk.

 

Geel was gehuwd met Frans Huyghis, overleden ± sep 1584, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift, zoon van Lenert Hugozn en N.van Buygers.

 

Schepen te Leeuwarden 1558/1559 en 1561/1563.

Inventarisatie na zijn overlijden op 7-2-1585.

Zie Grafschriften III-27.

 

Frans was later gehuwd met Aaltje van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 1589, dochter van Binnert van Roorda en Doedt van Heringa.

 

Hessel is getrouwd 1544 (2) met  Mary van Harinxma, overleden n 27 jun 1558, dochter van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

 

Zij testeerde als weduwe op 27-6-1558.

 

Mary was weduwe van Laes Agges van Jongema, overleden Wommels 1541, zoon van Agge Keimpes van Jongema, ook Walta en Foekel Laesdr van Oedtsma.

 

  III-a Sierck van Bootsma, overleden n 27 jun 1558, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Hessel van Bootsma (II) en His van Camstra.

 

Hij was de oudste zoon en bij testament van zijn vader kreeg hij o.a. bezittingen bij Dokkum.

Hij woonde in 1550 op Phaesmastate bij Kollum.

 

Sierck was gehuwd met  Syts Ballingsdr van Phaesma, afkomstig uit Kollum, overleden n 27 jun 1558.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ath Siercksdr van Bootsma, geboren 1546.

Ath is getrouwd 2 aug 1563 met Sicke van Hemmema, ook Sixtus, geboren Berlikum 6 feb 1533, overleden 16 apr 1584 *, zoon van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

Zie voor hem de Friesche Volksalmanak 1893-35/60.Uit zijn huwelijk 6 dochters en 4 zoons;in 1583 zijn alleen nog 3 zoons in leven.

 

 

           2   His Siercksdr van Bootsma, overleden 22 jul 1613 *.

His was gehuwd (1) met Pybe van Haerda, geboren 27 jan 1539 of 28-1-1539, zoon van Fedde van Haerda en Saeck Gerlofs van Herwey.

 

Hij woonde te Ternaard;zie voor zijn geboortedatum GJB 1970-49.

 

His was gehuwd (2) met Jacob van Hoorn.

 

           3   Margreeth Siercksdr van Bootsma.

Margreeth was gehuwd met Bouwe van Tadama, afkomstig uit Kollum.

 

 

   III-b Abbe van Bootsma, overleden 3 okt 1562, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Hessel van Bootsma (II) en His van Camstra.

 

Hij was de tweede zoon en kreeg bij testament van zijn vader bezittingen te Roordahuizum,waar hij ook in 1558 woonde.

 

Abbe was gehuwd met  Aleid Jelgersdr van Feytsma, overleden 17 dec 1560, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   His Abbesdr van Bootsma, geboren ± 1549, overleden 17 aug 1613 ,64 jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

His was gehuwd met Taecke van Glins, overleden 6 dec 1595, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Hij woonde te Hempens.

 

 

           2   Sierck van Bootsma, volgt onder IV-a.

 

           3   Hessel van Bootsma, volgt onder IV-b.

 

           4   Jelger van Bootsma, volgt onder IV-c.

 

           5   Claer Abbesdr van Bootsma, overleden n 1588.

 

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:gedaagde is Clara van Bootsma,weduwe en legatarisse van wijlen Lieuwe van Beyma en nu huisvrouw van Ulbe van Heemstra.

 

Claer was gehuwd (1) met Lieuwe Lieuwes van Beyma, overleden 1581, begraven Arum, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.

 

Lieuwe Lieuwes Beyma genoemd in HvF 16693-79 d.d.1566.

Inzake 16 pm.land van Groot Beyma zathe in HvF 16693-236 d.d.1566.

HvF 16698-64 d.d.1579:Lieuwe als volmacht voor Arum.

HvF 16699-117 d.d.1581:Clara Bootsma,gehuwd met Lieuwe Beyma.

Hij had geen kinderen en zijn oomzegger Sjoerd erft van hem (HvF 16700-321 d.d.1583).

Op de zerk in de kerk van Arum staan zijn kwartieren en die van zijn eerste vrouw. Grootouders:Beyma,Bockema,Mockema,Marcla ;Hemmema,Popma,Gratinga,Dekema.

 

Lieuwe was eerder getrouwd 1561 met Bauck Hettesdr van Hemmema, overleden 1563, dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

Claer was gehuwd (2) met Ulbe van Heemstra, overleden n 1588, zoon van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema.

Ulbe was weduwnaar van Bauck Ayckena, overleden 1581. Bauck was weduwe van Werp van Heemstra, zoon van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

 

   III-c Douwe van Bootsma, overleden n 22 jul 1562, zoon van Hessel van Bootsma (II) en His van Camstra.

 

Hij kreeg als derde zoon in 1548 bij zijn huwelijk Gerbadastate te Oosterwierum,wat ook in het testament van zijn vader wordt vermeld.

In de huwelijksvoorwaarden d.d.16-4-1548 worden veel familiegegevens vermeld.

Hij testeerde op 22-7-1562.

 

Douwe is getrouwd 16 apr 1548 met  Foockel van Harinxma, dochter van Jelle van Harinxma en Tietke van Abbema.

Foockel is later getrouwd 1567 met Feycke Laurens, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Foockel:

 

           1   Jel Douwesdr van Bootsma, afkomstig uit Oosterwierum.

 

Zij testeerde op 9-3-1583 (T323-02,25).

 

Jel is getrouwd 1582 met Hobbe van Waltinga, geboren 1549/1550, overleden Herbayum 11 jan 1614 ,64 jaar, begraven aldaar ,in de kerk, zoon van Andries van Waltinga en Tryn van Glins.

 

Hij woonde op Sickemastate te Herbayum en was in 1596 grietman van Franekeradeel.Zie ook GJB 1998-103.

Zie voor hem ook De Vrije Fries VIII-332/333.

T347-1230:verdrag van Hobbe met Kempe Sybrants (1586).

Hij testeerde op 10-1-1614 te Herbayum (EEE I-144,geregistreerd 7-5-1655).Dit testament wordt ook vermeld in HvF 9440 d.d.27-10-1711 (GJB 1952-56).

 

Hobbe was later gehuwd met zijn nicht Foockel van Glins, dochter van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

           2   His Douwesdr van Bootsma, overleden 6 okt 1630, begraven Ijlst ,grafschrift.

His was gehuwd met Sybolt van Popma, ,ook Cyprianus, geboren 1550, overleden 6 okt 1582, begraven Ijlst ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma en Ymck van Hettinga.

 

 

  III-d Epe van Bootsma, overleden 19 mrt 1609 *, begraven Kollum, zoon van Hessel van Bootsma (II) en His van Camstra.

 

Als vijfde zoon kreeg hij bij testament van zijn vader in 1550 de ouderlijke bezittingen te Kollum (Bootsmastate).

Hij was 1582/1584 grietman van Kollumerland,maar woonde in 1589 met zijn vrouw in Leeuwarden.

 

Epe was gehuwd met  Rints van Aesgema, geboren 24 mrt 1545, overleden n 1597, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.

 

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:Rintien Aeggema,vrouw van Eepe van Bootsma binnen Leeuwarden als eiseres tegen Clara van Bootsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck Epesdr van Bootsma, afkomstig uit Warga, geboren ± 1567, overleden 28 mrt 1587 ,20 jaar, begraven Warga ,grafschrift.

Frouck is getrouwd 1586 met Tiete van Popma, overleden 9 dec 1620 ,GEN 742, begraven Warga ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma en Ymck van Hettinga.

 

Hij testeerde met zijn vrouw in 1619 (EEE I-541).

In mei 1623 zou zijn overleden een dochter,begraven te Warga (GEN 742),maar volgens het stamboek F.A.is dit de zoon Rienck.

 

Tiete was later gehuwd met Anna van Feytsma, overleden 21 mrt 1635 ,grafschrift, begraven Warga, dochter van Hessel van Feytsma en Wilsck van Heemstra.

 

           2   Hessel van Bootsma, volgt onder IV-d.

 

           3   Gabbe van Bootsma, volgt onder IV-e.

 

           4   waarschijnlijk Haye van Bootsma.

 

           5   Bauck Epesdr van Bootsma.

Bauck was gehuwd met Pybe van Wyckel, zoon van Ids van Wyckel en Tjomck van Wyckel.

 

 

   IV-a Sierck van Bootsma, overleden 7 apr 1602, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma (III-b) en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem 1582/1602.

 

Sierck was gehuwd (1) met  Jelts Taeckesdr van Galama, overleden 11 mrt 1585, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Taecke van Galama en Auck van Tjessens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna van Bootsma, overleden 16 nov 1580, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Overleden als jongedochter.

 

 

Sierck was gehuwd (2) met  Kinsck van Aylva, overleden 21 aug 1590, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Johan van Aylva en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

 

   IV-b Hessel van Bootsma, overleden 22 feb 1616 *, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma (III-b) en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij was grietman van Idaarderadeel 1586/1601.

Vanaf 6-5-1601 tot 1616 ontvanger-generaal van Friesland.

 

Hessel was gehuwd (1) met  Tinthje Baerthesdr van Idsaerda, geboren 1562, overleden 1603, dochter van Baerthe van Idsaerda en Magdalena Rommarts.

 

Haar vader was raadsheer bij het Hof van Friesland.

Zijn schoonzuster Tjalck van Idsaerda was in 1601 borg voor hem (HvR).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Magdalena Hesselsdr van Bootsma, overleden 23 aug 1619 *, begraven Leeuwarden in de Jacobijnerkerk op 28 aug 1619.

 

Zij stierf in het kraambed.

 

Magdalena is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1618 en getrouwd aldaar 20 nov 1618 met Sybrant van Burmania, ,de jongere, overleden Stiens 13 nov 1639, zoon van Upcke van Burmania en Rints van Roorda.

 

Misschien is deze Sybrant geboren na het overlijden in 1579 van zijn oudste broer Sybrant.

Deze Sybrant was opperhoutvester van Friesland.Zie GJB 2000-143.

 

Sybrant is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 feb 1627 ,gerecht en getrouwd mrt 1627 ,4-3-1627 3e pr.Leeuwarden, met Wick van Ockinga, overleden n 1650, dochter van Watze van Ockinga en Saepck van Burmania.

 

           2   Abbe van Bootsma, volgt onder V-a.

 

           3   Jan van Bootsma, volgt onder V-b.

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 dec 1604 en getrouwd aldaar 20 jan 1605 (2) met  Bauck van Galama, geboren 26 sep 1563, overleden 23 jul 1623 *, begraven Roordahuizum 28 jul 1623, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

Bauck was eerder getrouwd 1 nov 1589 met Juw van Eysinga, overleden 1589, zoon van Ritscke van Eysinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 

 

 

   IV-c Jelger van Bootsma, overleden v 25 mei 1615, zoon van Abbe van Bootsma (III-b) en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

Jelger was gehuwd (1) met  Jants van Heemstra, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

Zij stierf kinderloos.

 

Jants was weduwe van Gerlof Tjaerts van Bolta, overleden 1582 *, begraven Morra, zoon van Tjaert van Bolta en N.N..

 

Jelger was gehuwd (2) met  Eets Wytzesdr van Feytsma, overleden mei 1623 *, begraven Huizum, dochter van Wytze van Feytsma en Tieth van Ayckema.

 

Zij woonde in 1618 als weduwe in Huizum (T342-05,nr.38)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Abbe van Bootsma, overleden Wirdum 3 apr 1670.

 

Hij woonde als weduwnaar te Wirdum en werd daar lidmaat na belijdenis op 24-10-1651.

Hij testeerde daar op 9-9-1669 (EEE 4-116v en T323-152).

Hessel van Bootsma liet het testament op 17-2-1672 registreren.

 

Abbe is getrouwd 1643 ,7-10-1643 pr.te Sneek met Tjemck Pybesdr van Wyckel, overleden n 1647, dochter van Pybe van Wyckel en Bauck Epesdr van Bootsma.

 

Zij kwam als lidmaat van elders naar Wirdum op 25-7-1647.

 

Tjemck was eerder getrouwd Leeuwarden 18 feb 1627 met Feicke Gatses van Jeltinga, overleden 8 jul 1636, begraven Buitenpost ,grafschrift, zoon van Gatse van Jeltinga en Jeltje van Aysma.

 

           2   Homme van Bootsma.

 

Hij was niet getrouwd en overleed door verdrinking.

 

 

           3   Wilsck van Bootsma.

Wilsck was gehuwd met Doede van Laer.

 

Hij was afkomstig uit Drenthe.

 

 

 

   IV-d Hessel van Bootsma, overleden 1622/1631, zoon van Epe van Bootsma (III-d) en Rints van Aesgema.

 

Hij woonde te Wirdum,werd "de blinde" genoemd en stierf kinderloos.

Zijn eerste huwelijk wordt genoemd in het testament van Anna van Camstra,zijn schoonmoeder.

Hij testeerde met zijn vrouw in 1608 (EEE I-520).

Hij wordt vermeld op de lidmatenlijst van Wirdum in 1622 en is daar overleden voor 1631.

 

Hessel was gehuwd (1) met  Syts Gerroltsdr van Feytsma, overleden 9 aug 1609 *, begraven Wirdum, dochter van Gerrolt Hessels van Feytsma en Anna van Camstra.

 

Zij testeerde met haar man in 1608 (EEE I-520).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjets van Bootsma, overleden v 1609.

 

Hessel was gehuwd (2) met  Tieth van Botnia, overleden n 1610, dochter van Syds van Botnia en Tet van Douma.

 

   IV-e Gabbe van Bootsma, overleden n mei 1615, zoon van Epe van Bootsma (III-d) en Rints van Aesgema.

 

Hij woonde mei 1615 met zijn vrouw in Kollum (T342-05,38).

 

Gabbe was gehuwd met  Juliana Sloet, afkomstig uit Drenthe, overleden 1675 ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Bootsma, volgt onder V-c.

 

           2   Syts van Bootsma, begraven Dokkum ,grafschrift.

 

Zij kwam in 1631 uit Kollum.

 

Syts is in ondertrouw gegaan Dokkum 23 apr 1631 met Marcus Aitzema, overleden n 1635, begraven Dokkum

,grafschrift.

 

Hij was vanaf 1632 burgemeester van Dokkum,met anderen in 1635 afgezet.Zie ook HvF d.d.15-7-1635.

Hij overleefde zijn vrouw en zijn enig kind.

 

 

           3   Elisabeth van Bootsma.

Elisabeth was gehuwd met Arnoldus ten Oever.

 

 

     V-a Abbe van Bootsma, overleden n 1640, begraven Roordahuizum, zoon van Hessel van Bootsma (IV-b) en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

Als Abelus Bootsma op 8-11-1613 student te Franeker en op 4-6-1614 te Marburg.

Hij was hopman (kapitein) in het leger.

Zijn naam op de kerkklok van Roordahuizum uit 1628.

HvF d.d.27-10-1632: Haye van Rinia contra Abbe van Bootsma te Huizum ( Roordahuizum).

Stemkohier 1640: eigenaar en gebruiker van stem 2 Roordahuizum.

 

Abbe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mei 1624 en getrouwd 1624 ,12-6-1624 3e pr.Leeuwarden met  Hylck Feyckesdr van Herbranda,  dochter van Feycke van Herbranda en Wypck Tietes van Hettinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wypck van Bootsma, geboren ± 1625, overleden 1679.

Wypck is getrouwd 6 sep 1646 met Dirck Hobbes van Baerdt, geboren 30 jul 1619, overleden n 1672, zoon van Hobbe Dircks van Baerdt en Apollonia Willemsdr van Vierssen.

 

Hij was grietman van Weststellingwerf in 1639 en verruilde nog dat jaar de grietenij met die van Ooststellingwerf.

Hij wordt nog genoemd op 13-8-1672.

 

 

           2   Hessel van Bootsma, geboren Roordahuizum 10 feb 1627, overleden 8 aug 1628, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

 

     V-b Jan van Bootsma, overleden 1637, zoon van Hessel van Bootsma (IV-b) en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

Als Johannes à Bootsma op 13-4-1618 student te Marburg.

Hij was eerst grietman van Idaarderadeel,maar werd in 1616 als opvolger van zijn vader ontvanger-generaal van Friesland.

Zijn naam op de kerkklok van Roordahuizum uit 1628.

v.d.Aa-898:in 1636 verdacht van verduistering en onder arrest geplaatst,maar in 1637 van alle blaam gezuiverd.

In 1640 zijn de erfgenamen in het bezit van stem 17 en 20 Roordahuizum en van Groot Hesens te Jorwerd.

 

Jan is getrouwd 1625 ,6-11-1625 3e pr. Leeuwarden, met  Rints Ulbesdr van Aylva, dochter van Ulbe van Aylva en Rints Aggesdr van Osinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tincke van Bootsma, geboren ± 1625, overleden 7 okt 1652.

 

Zij kwam bij huwelijk uit Roordahuizum en stierf kinderloos.

 

Tincke is getrouwd Joure 15 mei 1642 met Hobbe Dircks van Baerdt, geboren Joure 19 mei 1591, overleden 11 mei 1655.

 

Hij was grietman van Haskerland 1615-1650 en woonde te Joure.

 

Hobbe is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 feb 1617 en getrouwd aldaar 16 mrt 1617 met Apollonia Willemsdr van Vierssen, overleden Leeuwarden 22 jun 1630.

 

           2   Hessel van Bootsma, overleden 3 okt 1674.

 

Hij was majoor in het leger.

Met hem stierf in 1674 het adellijk geslacht Bootsma uit in de mannelijke lijn.

 

Hessel is getrouwd 8 jan 1672 ,7-1-1672 att.Leeuwarden, met Helena Elisabeth van Doys, geboren Feerwerd (Gr.) 19 jun 1651, overleden 3 okt 1684, dochter van Gerlich van Doys.

Helena is later getrouwd Leeuwarden 10 mrt 1678 met Douwe Feye van Roorda, gedoopt Leeuwarden 22 jun 1651 als Douwe, overleden n 1692, zoon van Wybren van Roorda en Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

           3   Ulbe van Bootsma, overleden Leeuwarden 19 mei 1669.

 

Hij was niet getrouwd.

Op 10-5-1665 ingekomen als lidmaat te Leeuwarden.

 

 

 

     V-c Epe van Bootsma, overleden n 1663, zoon van Gabbe van Bootsma (IV-e) en Juliana Sloet.

 

Voor zijn huwelijk woonde hij in Kollum (1635).Hij later woonde op Taniaburg te Bilgaard bij Leeuwarden.

v.d.Aa-900:voor Friesland was hij afgevaardigde voor de Staten-Generaal.

Hij had 1653-1661 zitting in diverse staatscommissies en was o.a.bemiddelaar in Stade voor de vrede tussen Zweden en Bremen.

T7-356:brieven van hem,1659-1664,aan de stadhouder Willem Frederik.

 

Epe is getrouwd Burgwerd/Hichtum 23 mrt 1645 met  Frouck Sydsdr van Donia, dochter van Syds van Donia, ,ook Sixtus en Syts Oenesdr van Wytsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juliana Maria van Bootsma.

Juliana is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 apr 1687 met Alexander de Chevriéres.

 

Hij was markies de Montaban en woonde met zijn vrouw eerst te Bilgaard bij Leeuwarden en later in Frankrijk.

 

 

           2   N. van Bootsma, overleden 1670.

 

Zij was niet getrouwd.