Fragment van een genealogie van het geslacht van Buma uit Beetgum

 

                                                                met index

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

                        De heer T.J.Buma publiceerde in GJB1975 blz.6/14 over verschillende geslachten Buma in Friesland met daarbij 9 gevoerde wapens.

                        Over de Buma’s van Westergeest/Kollum:

                      In de kerk van Westergeest de grafsteen van Sye van Buma, overleden 2-11-1551. Hij is vermoedelijk een kleinzoon van zijn naamgenoot, genoemd  in oorkonden van 1467 en 1492 als edelman te Westergeest. Tot deze familie behoort ook Popcke van Buma,van Westergeest, in 1590 als heerschap te Akkrum, aldaar overleden 12-9-1620 en begraven. Hij was getrouwd met Aeth van Andringa.

 

Wyger van Buma, misschien zoon van Popcke, overleden Westergeest 15-10-1625, begraven aldaar (Walle).

Wigerus Buma is op 12-8-1602 student te Franeker.

 

Een familielid is dan Wyger van Buma, geboren rond 1620.

Wigerus Buma is op 16-11-1639 student te Franeker en op 11-7-1642 student te Leiden.

 

 

 

         I Wybrandt Buama, overleden na 1511.

 

Bij RvA 1511 op Bumastate te Beetgum.Zie het boek over de geschiedenis van Beetgum door T.Kingma blz.36.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Buwe Wybrands Buma, volgt onder II.

 

           2   Douwe Wybrands Buma, overleden na 1555.

 

Met zijn vrouw genoemd in 1555.Zie GJB 1975-12.

 

Douwe was gehuwd met Ansck Gerritsdr Donia, overleden 12 nov 1569.

 

 

       II Buwe Wybrands Buma, overleden na 1549, zoon van Wybrandt Buama (I).

 

Bij RvA Leeuwarderadeel 1540 ook met bezit te Britsum.

Hij woonde in 1543 en 1549 met zijn vrouw op Bumastate te Beetgum. Zie het boek over de geschiedenis van Beetgum door T.Kingma blz.36.

 

Buwe was gehuwd met  Ansck Gysberts, overleden na 1549, dochter van Gysbert N en Tieth Johansdr van Auckama.

 

Genoemd in 1527 met haar man Gerrit en haar broer Gysbert in een zaak tegen haar broer Jelmer.Zie GJB 1960-33.

Zij leeft nog als haar moeder in 1539 haar testament maakt.

 

Ansck was weduwe van Gerrit Aesges Ysera, afkomstig uit Leeuwarden, overleden na 1527 ,voor 1543, zoon van Aesge Aesges.

 

 

Uit het huwelijk van Buwe en Ansck:

 

           1   Mintze Buwes Buma, volgt onder III.

 

           2   Wybrich Buwes Buma, afkomstig uit Beetgum.

Wybrich was gehuwd met Hessel van Aysma, overleden 1566, zoon van Hotze van Aysma en N.N..

 

Hessel was bewoner van Aysmastate te Beetgum.

Gedeputeerde 1558-1566.

 

3 Tjerk  Buwes Buma

 

Tarquinius Buma is op 16-6-1547 student te Leuven

Hij trouwde met Thet Phaesma van Kollum.

 

 

      III Mintze Buwes Buma, overleden Beetgum 1578/1583, zoon van Buwe Wybrands Buma (II) en Ansck Gysberts.

 

Hij woonde op Bumastate,Dijksterhuizen,onder Beetgum.

In 1560 bij een zaak tegen zijn zwager Tjepke Yghes van Siccama voor het Hof van Friesland tot enige erfgenaam verklaard van zijn overleden vrouw Jets.

In 1564 wordt hij mede-curator over de kinderen van Hessel Aysma en zijn zuster Wybrich Buma.

Hij testeerde in 1569.

PI 1578: MintzeBuma aangeslagen te Beetgum.

In 1598 blijken de jongste kinderen Wybren,Watze,Jets en Gysbert als curatoren te hebben:Hoyte Hessels Aysma van Dijsterhuizen en Frans Unia van Stiens.

 

Mintze was gehuwd (1) met  Jets van Siccama, overleden voor 1560, dochter van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

Mintze is getrouwd ± 1560 (2) met zijn halfoomzegster  Tieth Gysbertsdr Ysera, dochter van Gysbert Gerrits Ysera en Ymck Sapesdr Aernsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit Mintzes Buma, geboren voor 1563, overleden na 1632.

 

           2   Jets Mintzes Buma, geboren na 1563.

Jets was gehuwd met Douwe Scheltes.

 

           3   Gysbert Mintzes Buma, geboren na 1563, overleden na 1602.

 

Hij wordt met zijn vrouw genoemd te Minnertsga op 4-10-1602.

 

Gysbert was gehuwd met Wytske Wybesdr van Scheltinga, overleden na 1603, dochter van Wybe Taeckes van Scheltinga en Auck Juckesdr van Broersma.

 

           4   Watze Mintzes Buma, geboren 1575, overleden 1 jul 1630, in het 55 e jaar, begraven Beetgum (GJB 1965-40).

 

Hij woonde op Bumastate te Beetgum en wordt aldaar genoemd in 1604 en 1606 in  MEN 47-106 en MEN 49-134.

In 1610 lid van de staten voor Westergo.In 1620 volmacht voor Menaldumadeel.Zie ook GJB 1975-11.

Zijn vrouw testeerde te Beetgum in 1660 (EEE 3-380).

 

Watze was gehuwd met Antje Meynerts van Mellinga, geboren 1580, overleden 3 nov 1667, in het 88 e jaar,begraven Holwerd, dochter van Meinert Isbrants Mellinga

 

In 1640 eigenares van Bumastate.

Zij testeerde in 1654 te Stiens (DDD1-379).

Zie GJB 1965-36 en GJB 1975-11.

 

 

           5   Wybren Mintzes Buma, geboren ± 1578, volgt onder IV.

 

 

      IV Wybren Mintzes Buma, geboren ± 1578, overleden 21 apr 1632 ,ongeveer 54 jaar, begraven Janum ,grafschrift, zoon van Mintze Buwes Buma (III) en Tieth Gysbertsdr Ysera.

 

Boer te Janum (stem 4).

Bijzitter van Dantumadeel en gedeputeerde voor Oostergo.

Na het overlijden van Mayke hertrouwde hij met Auck Atzes.

Uit dat huwelijk Buwe Wybrens Buma,geboren rond 1624.

In 1620 neemt Wybren deel aan de rouwstoet van de overleden graaf Willem Lodewijk van Nassau.

DAN 41-366 d.d.16-6-1632:na zijn overlijden vindt inventarisatie plaats te Janum;de oudste kinderen Mintze en Gatske zijn dan al meerderjarig;zijn broer Gerrit Mintzes wordt curator over Tiedke en Mayke;Wybe Lasen van Collum wordt curator over Buwe uit zijn 2e huwelijk.

Zie ook GJB 1975-11.

 

Wybren was gehuwd met  Mayke Gabes, overleden 1612, begraven Janum ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mentze Wybrens Buma, geboren v 1607.

 

           2   Gatske Wybrens Buma, geboren v 1607.

Gatske was gehuwd met Johannes Kingma.

 

           3   Tietje Wybrens Buma, geboren Janum ± 1610.

 

Zij hertrouwde in 1636 met Albert Jans.

 

Tietje is getrouwd v mei 1633 ,misschien te Janum, met Symen Klazes, geboren 1607/1608 ,ws.te Hantum., overleden Niawier 1635/1636 ,voor 27-7-1636., zoon van Klaas Symens en Syts Ates.

 

Boer te Niawier (boerderij 72 p.m.is eigendom van klooster Sion te Niawier).

Als zijn weduwe gaat hertrouwen vindt op 27-7-1636 inventarisatie plaats;het zoontje,Klaas Symens,9 maanden oud,heeft Joorn Eables,stiefvader van de overledene als curator.

 

 

           4   Mayke Wybrens Buma, geboren ± 1612.

Mayke was gehuwd met Sybren Feites.

 

 

INDEX

 

Aernsma

   Ymck Sapesdr, III.

Auckama

   Tieth Johansdr van, II.

Aysma

   Hessel van, II-2.

   Hotze van, II-2.

 

Broersma

   Auck Juckesdr van, III-3.

Buama

   Wybrandt, I, II.

Buma

   Buwe Wybrands, I-1, II, III.

   Douwe Wybrands, I-2.

   Gatske Wybrens, IV-2.

   Gerrit Mintzes, III-1.

   Gysbert Mintzes, III-3.

   Jets Mintzes, III-2.

   Mayke Wybrens, IV-4.

   Mentze Wybrens, IV-1.

   Mintze Buwes, II-1, III, IV.

   Tietje Wybrens, IV-3.

   Watze Mintzes, III-4.

   Wybren Mintzes, III-5, IV.

   Wybrich Buwes, II-2.

 

Donia

   Ansck Gerritsdr, I-2.

 

Kingma

   Johannes, IV-2.

 

Marshorne

   Syts Tjepckesdr van, III.

Mellinga

   Antje Meynerts van, III-4.

 

Scheltinga

   Wybe Taeckes van, III-3.

   Wytske Wybesdr van, III-3.

Siccama

   Jets van, III.

   Yge Piers van, III.

 

Ysera

   Gerrit Aesges, II.

   Gysbert Gerrits, III.

   Tieth Gysbertsdr, III, IV.

 

zonder achternaam:

   Aesge Aesges, II.

   Ansck Gysberts, II, III.

   Douwe Scheltes, III-2.

   Gysbert N, II.

   Klaas Symens, IV-3.

   Mayke Gabes, IV.

   Sybren Feites, IV-4.

   Symen Klazes, IV-3.

   Syts Ates, IV-3.