Genealogie van het geslacht van Buygers

 

                                                                

 

                        Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         

 

         I Jacob Jans van Buygers, ,ook van Wieringen, overleden 10 mei 1529, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk.

 

Bij RvA 1511 als Jacop van Wijringen in stadsbestuur Leeuwarden (Beaken 54-177).

Burgemeester van Leeuwarden 1523/1525.

Zie GJB 1972-89 onder 23900 en ook Grafschriften III.

 

Jacob was gehuwd met  Bauck Hillebrantsdr van Unia, overleden 25 aug 1547, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jacobs van Buygers, geboren 13 dec 1510, volgt onder II.

 

           2   Hillebrant Jacobs van Buygers, overleden v 1548.

 

Hij overleed kinderloos.

 

Hillebrant was gehuwd met His van Auckama, geboren Stavoren 22 nov 1514, overleden Leeuwarden 2 mei 1600, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, dochter van Pieter Pieters van Auckama en Ydt Tadesdr Hoppers.

 

Zij wordt in 1561 en 1583 vermeld als voogdes van het St.Anthonygasthuis.

Zij woonde als weduwe op de Auckamastins in Leeuwarden.

Zie ook Grafschriften III-22.

 

His was later gehuwd met Hermannus Arents, overleden v 1558, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk, waarschijnlijk zoon van Arent Gerbrants en Teed Ndr.

 

           3   Frans Jacobs van Buygers, overleden n 1560.

 

Grietman van Tietjerksteradeel,genoemd in 1547 en 1548.

 

Frans was gehuwd met Mary Arentsdr, overleden n 1560, dochter van Arent Pyters en Alydt Ndr .

 

 

       II Jan Jacobs van Buygers, geboren 13 dec 1510, overleden 1 apr 1555, zoon van Jacob Jans van Buygers, ,ook van Wieringen (I) en Bauck Hillebrantsdr van Unia.

 

Als Johannes Jacobi Burghersem op 15-5-1527 student te Leuven en op 16-12-1530 student te Orleans.

Advocaat bij het Hof van Friesland en grietman van Leeuwarderadeel 1536/1555.

Bij RvA 1540 met bezit te Marrum.

Zie GJB 1972-88 onder 11950.

 

Jan is getrouwd 10 okt 1533 met  Reynsck van Auckama, geboren 1516, overleden 13 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Pieter Pieters van Auckama en Ydt Tadesdr Hoppers.

Reynsck was later gehuwd met Sabe van Wissema, overleden 20 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Uit het huwelijk van Jan en Reynsck:

 

           1   Pieter Jans van Buygers, geboren 17 nov 1544, volgt onder III.

 

           2   Bauck Jansdr van Buygers, geboren 1546, overleden n 1620.

 

Bauck was gehuwd (1) met Ocke van Gratinga, overleden v 1570, zoon van Sicke van Gratinga en Popck Sybrensdr van Bonga.

 

Prebendaris van het Sjaerdema-leen te Franeker in de jaren 1554/1559.

 

Bauck is getrouwd 5 nov 1570 (2) met Hector van Aytta, geboren 1546, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Seerp van Aytta en Barbara van Hettema.

 

Dr.Hector van Aytta was raadsheer bij het Hof van Friesland 1570-1576.

Zijn naam is met die van anderen vermeld op een steen in de Kanselarij te Leeuwarden met datum november 1577.

 

Bauck is getrouwd 1581/1582  (3) met Jacobus Bouricius, geboren Dokkum 1544, overleden Leeuwarden 3 dec 1622.

 

Dr.Jacobus Bouricius was bij huwelijk met Bauck weduwnaar van Jets Gysbertsdr Ysera (overleden 6-4-1581)

Hij studeerde te Leuven en Bologna en was in 1572 advocaat bij het Hof van Friesland.

Zie voor Dr. Jacobus Bouricius en zijn vrouw en zijn zoons GJB 2011-149.

Bauck en Jacob testeerden te Leeuwarden in 1584 (EEE4-80).

Bouricius testeerde ook op 16-8-1619.

Hun zoon Hector Bouricius (1592-1636) werd in 1626 raadsheer bij het Hof van Friesland

 

3 Ydt Jansdr van Buygers, geboren 7 mrt 1554, overleden 11 april 1599, begraven Beers, grafschrift.

 

Ydt was gehuwd met Tjaert van Tiara, geboren 14 sept 1560, overleden 22 okt 1618, begraven Beers, grafschrift.

 

Tjaert van Tiara was als Theodoretus Tiara advocaat bij het Hof van Friesland.

Zie voor hem en zijn zwager Dr.Jacobus Bouricius GJB 2011-148/149.

Tjaert hertrouwde met Eelck Pybesdr van Eminga, ondertrouwd Leeuwarden 30 april 1602.

 

  III Pieter Jans van Buygers, geboren 17 nov 1544, overleden 22 feb 1606, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Jan Jacobs van Buygers (II) en Reynsck van Auckama.

 

Als Petrus Bugers op 8-10-1561 student te Leuven.

Grietman van Wymbritseradeel.

Op 11-12-1601 zijn Peter Buygers, Bauck Buygers met haar man Dr. Jacob Bouricius, en Dr.Theodoretus Tyara voor zijn kinderen bij wijlen Ida Buygers erfgenamen van His Pietersdr Auckama (GJB 2011-149).

Het Dootboeck vermeldt als sterfdatum 14-2-1606.

 

Pieter was gehuwd met  Jacqueline van Aytta, geboren 1554, overleden 22 nov 1632, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Gerbrant van Aytta en Tieth Lolckesdr van Rheen.

 

Zij liet na 1606 samen met de erfgenamen van haar overleden zuster Ida een gedenksteen plaatsen te Swichem ter ere van hun vader/grootvader.

HvF d.d.20-12-1619: als weduwe Pieter Buygers.

HvF d.d.15-7-1636:haar erfgenamen waren haar zoons Gerbrant en Viglius Buygers.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle van Buygers, ,ook Viglius, geboren ± 1576, volgt onder IV.

 

           2   Gerbrant van Buygers, overleden n 1632.

 

Als Gerbrandus Bugers op 10-5-1592 student te Franeker en als Gerbrandus Buygirs op 19-5-1597 student te Padua.

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

      IV Wigle van Buygers, ,ook Viglius, geboren ± 1576, overleden 14 jan 1653 ,77 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Pieter Jans van Buygers (III) en Jacqueline van Aytta.

 

Als Viglius Buijgers op 8-8-1596 student te Franeker en in 1602 student te Angers.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

Wigle is getrouwd Leeuwarden 7 mei 1608 ,voor het gerecht met  Elisabeth van Ockinga, geboren ± 1585, overleden 3 nov 1660 ,75 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Lolle van Ockinga en His Sasckersdr van Heringa.

 

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter van Buygers, geboren ± 1612, overleden nov 1641 ,29 jaar, begraven Kubaard ,grafschrift.

 

           2   His van Buygers, geboren v 1614, overleden 15 sep 1614, begraven Kubaard ,grafschrift.

 

           3   His van Buygers, geboren ± 1626, overleden 16 mrt 1677 ,51 jaar, begraven Goutum.

 

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

His was gehuwd met Minne van Eminga, geboren ± 1607, overleden 7 aug 1662 ,55 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Frans van Eminga en Bauck Minnesdr van Eminga.

 

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

 

           4   Lolle van Buygers, volgt onder V.

 

           5   Jacob van Buygers, overleden n 2 mrt 1652.

Jacob is getrouwd in Leeuwarderadeel 20 okt 1647 ,voor het gerecht, met Reynsck van Aytta, overleden n 2 mrt 1652, dochter van Wigle van Aytta, ook Viglius en Cunira Pietersdr van Teetlum.

 

Zij had geen kinderen en testeerde op 2-3-1652 te Swichem met haar man als erfgenaam (EEE1-396/397,geregistreerd 30-1-1656).

 

 

           6   Watze van Buygers.

 

           7   Jacomijn van Buygers.

 

 

        V Lolle van Buygers, overleden v 1658, zoon van Wigle van Buygers, ,ook Viglius (IV) en Elisabeth van Ockinga.

Lolle is getrouwd 1643 (1) met  Barbara van Aytta, overleden n 27 jan 1646, dochter van Wigle van Aytta, ook Viglius en Cunira Pietersdr van Teetlum.

 

Zij testeerde met haar man op 2-12-1643 te Swichem (EEE I-394 d.d.27-1-1644).

Zij testeerde daarna op 27-1-1646 (zie HvF d.d.21-9-1646).

 

Lolle was gehuwd (2) met  Frouck van Eminga, overleden n 28 nov 1679, dochter van Frans van Eminga en Bauck Minnesdr van Eminga.

 

T318-08,nr.1:haar testament als weduwe te Leeuwarden op 28-11-1679 (EEE5-54v/56v,geregistreerd 29-3-1682).Haar dochter Barbara wordt erfgename.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Barber van Buygers, overleden n 1680.

 

T318-08,nr.1:haar testament uit 1680.

 

Barber was gehuwd met Jan Willem Ernstes van Scharenberg.

 

           2   Sophia van Buygers, overleden v 1680.

 

           3   Pieter van Buygers, afkomstig uit Leeuwarden in 1679, overleden v 1684.

Pieter is in ondertrouw gegaan in Wonseradeel 28 mrt 1679 ,gerecht en getrouwd Burgwerd 6 apr 1679 met Helena Maria van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd in 1679, overleden 27 dec 1718, dochter van Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk en Luts Mary Bockesdr van Sternsee.

Helena is later getrouwd Burgwerd 27 sep 1685 met Johan Hendrick de Wolff, afkomstig uit Scharnegoutum in 1685, geboren 1642, overleden 10 jun 1708 ,66 jaar.