Genealogie van het adellijk geslacht van Burmania                                                           

 

                                                                    

 

Omdat Rienck Upckes van Burmania en zijn vrouw Eesck Tjaertsdr van Burmania in mijn kwartierstaat voorkomen heb ik deze genealogie opgenomen bij mijn bestanden.

 

Veel is overgenomen uit  de publicaties over Burmania in de Genealogische Jaarboeken van 1994 en 2000, uitgegeven door de Fryske Akademy (afgekort GJB). Maar ik heb ook personen en data kunnen toevoegen.

 

Voor andere bronnen en afkortingen  zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

Als een sterfdatum wordt gevolgd door * is deze mede ontleend aan het “Dootboeck” door Ernestus Harinxma a Donia.

Naast andere bronnen voor de grafschriften wordt nu ook verwezen naar het boek “Friezen uit vroeger eeuwen” door H.de Walle, uitgegeven in 2007 door van Wijnen  in Franeker.

         

Met het overlijden van Rienck van Burmania op 9-10-1825 te Leeuwarden stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

         

Dokkum,Simon Wierstra

s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

 

         I Upcke Riencks, overleden Hitzum 1426, begraven aldaar.

 

In 1408 genoemd als Ocko op een state te Hitzum;in 1420 als Upcke op Birdingaterp onder Hitzum.Hij zegelde mee als Upke in den Beddgaryp op 5-8-1420 het vredesverdrag tussen Friezen en Groningers (Chaterboek I-415).Zie ook GJB 1994-23 en GJB 2000-134 en 149-44.

 

Upcke was gehuwd met  Geel Lollesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden n 1420, dochter van Lolle van Ockinga en Bauck Takesdr van Camstra.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck Upckes, volgt onder II.

 

 

       II Rienck Upckes, overleden n 1434, zoon van Upcke Riencks (I) en Geel Lollesdr van Ockinga.

 

Op Birdingaterp onder Hitzum.Genoemd in 1423,1429 en 1434.Zie GJB 1994-24 en GJB 2000-134.

 

Rienck was gehuwd met waarschijnlijk  Eeck Douwesdr van Glins, waarschijnlijk dochter van Douwe(Doede) van Glins en Both van Epinga.

 

Zij was afkomstig van Dronrijp.Of zij de vrouw van Rienck was is onduidelijk. Zie GJB 2000-150,noot 49.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Upcke Riencks, volgt onder III.

 

           2   Rienck Riencks.

 

 

      III Upcke Riencks, overleden n 1494, zoon van Rienck Upckes (II) en waarschijnlijk Eeck Douwesdr van Glins.

 

Hij verkreeg de state Gratinga te Almenum bij Harlingen (1453).

Upcke wordt genoemd met zijn vrouw Teth  in 1456 in het testament van Gerlant van Ockinga,waarbij hij Gerlants  aandeel in de stins te Hitzum verkrijgt (F.T.18).

Upcke ook genoemd in 1468, 1470, 1475 en 1488.

Hij hertrouwde een Jetscke (een Gratinga ?).

Grietman van Franekeradeel in 1494.

Upcke testeerde in 1494;  uit het testament blijkt dat Teth de moeder was van de 4 kinderen.

Zie voor hem GJB 1994-24,25 en GJB 2000-134,135.

 

Upcke was gehuwd met  Teth Keimpesdr van Jongema,  geboren voor 1438, dochter van Keimpe Aedes van Jongema en Ansck Ndr

 

Zij wordt als vrouw van Upcke met name genoemd in 1456 in het testament van Gerlant van Ockinga en erft dan een rode tuniek .Zie GJB 2000-135.

Als zij reeds op 17-1-1456 een getrouwde vrouw was, is zij vermoedelijk geen dochter van Jel van Harinxma en moet Teth wel uit het eerste huwelijkvan Keimpe  zijn.

Immers Jel was een dochter van Bocke van Harinxma, die zelf geboren was in 1403.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck Upckes van Burmania, volgt onder IV.

 

           2   Teth Upckesdr, overleden 1513.

 

Zij testeerde in 1513 (testament niet bij F.T.).

 

Teth is getrouwd 1490 (1) met Werp Keimpes van Unia, overleden 1499, zoon van Keimpe Feyckes van Unia en Bauck van Martena.

 

OFO II-165 d.d.19-1-1489:samen met Peter Camstra bij besluiten van de stemmen van Oostergo.

OFO II-182 d.d.28-6-1492:hij sluit met andere Schieringers van Leeuwarden een verbond met de geestverwanten in Sneek en Franeker (zie ook GsvD,94).

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-72 d.d.31-10-1492:hij sluit zich als Leeuwarder hoveling aan bij het verbond tussen Leeuwarden en Groningen van 10-10-1492 (zie ook Gsvd,95).

Hij verkocht het Uniahuis in Leeuwarden.

 

Teth is getrouwd 1501 (2) met Epe van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden 1504/1511, zoon van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 is sprake van Epe Harinxma erven o.a.te Bozum.

 

 

           3   Douwe Upckes.

 

Hij werd geestelijke met de naam Dominicus.

 

 

           4   Keympe Upckes, overleden n 1494.

 

Mr.Kempo werd na de dood van zijn broer Rienck in 1494 voogd over diens kinderen.

 

 

 

      IV Rienck Upckes van Burmania, overleden Leeuwarden 1494, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Upcke Riencks (III) en Teth Keimpesdr van Jongema.

 

Het stamboek noemt hem Rienck van Gratinga; hij woonde in 1492 met zijn vrouw op het Burmaniahuis te Leeuwarden en heette toen Rienck van Burmania.

Pax-72 d.d.31-10-1492:hij sluit zich als Leeuwarder hoofdeling  aan bij het verbond tussen Leeuwarden en Groningen van 10-10-1492.

Zijn testament uit 1494, genoemd door achterkleinkind Upcke van Burmania, is niet bewaard gebleven.

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 2000-133,135.

 

Rienck was gehuwd met  Eeck Tjaertsdr van Burmania, overleden Leeuwarden 1494, begraven Leeuwarden/Oldehove, dochter van Tjaert van Hania en Bauck van Burmania.

 

Zij erft het Burmaniahuis te Leeuwarden van haar ouders.

Volgens het Burmaniaboek zou zij een dochter zijn van Douwe van Burmania en Bauck Tjaertsdr van Hania ,maar volgens de Genealogia Ayttana was zij een dochter van Tjaert van Hania/Burmania (zie bij Hania).

Dit laatste is waarschijnlijker vanwege de chronologie.

Zie hiervoor GJB 2011-203, GJB 2000-133/134 en GJB 2000-149 met noot 40,41,42,43.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Burmania, volgt onder V-a.

 

           2   Douwe van Burmania, volgt onder V-b.

 

           3   Bauck Riencksdr van Burmania, overleden 7 dec 1553, begraven Edens.

 

Haar kinderen Douwe en Eeck horen in 1557 bij de erfgenamen van haar broer Upcke.

 

Bauck was gehuwd met Haring van Harinxma, ,thoe Heeg, overleden n 1532, zoon van Hartman van Harinxma, ,thoe Heeg en Gerlant Tjaertsdr van Aylva.

 

Als grietman van Wymbritseradeel genoemd op 15-11-1524 en ook als zodanig in 1526 en 1532.

Hij ontvangt een legaat van zijn oom Douwe van Harinxma en is bovendien diens executeur-testamentair(Douwe testeert 13-1-1516,F.T.nr 90).

 

 

           4   Upcke van Burmania, overleden 17 jun 1557 *, begraven Leeuwarden/Oldehove.

 

Zijn broer Tjaert ondertekent op 9-7-1504 namens hem (Wopke) de reversaalbrief (nr.30).

Op 5-1-1505 staat Vpko Bourmanie op de lijst van Friese edelen uit diverse grietenijen.

Hij staat in 1515 niet op de lijst van heerschappen die Karel V huldigen.

Dr Upcke werd in 1533 gekozen als pastoor van de St Vituskerk van Oldehove,maar aanvaardde de functie vermoedelijk niet,want hij was daarna gedeputeerde van de staten van Friesland.

Hij was ook raadsheer bij het Hof van Friesland 1543-1557.

Hij testeerde op 13-6-1557 (gedrukt in N.L.1990-439/442) en wil begraven worden in St.Vituskerk voor de preekstoel in het graf van zijn ouders.

In 1557 erven de kinderen van zijn broers en zuster.

Zie voor hem ook GJB 2000-136.

 

 

           5   Bocke van Gratinga, ,ook Bocke van Burmania, volgt onder V-c.

 

 

     V-a Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 4 mrt 1541, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Rienck Upckes van Burmania (IV) en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Tjaerdt Burmania ondertekent op 9-7-1504 de reversaabrief (nr.29), ook voor zijn broer Wopke (nr.30) en als momber voor salige Auke Kempes kinderen (nr.31)

Op 5-1-1505 staat Tyaerdt Bourmanya op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

Tjaert woonde op het Burmaniahuis te Leeuwarden.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1512-1541.

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:genoemd bij de zoenlieden.

 

Bij RvA 1511 heeft Tjaert Burmania van Leeuwarden veel bezit en ook bij RvA 1540 genoemd met bezit onder Leeuwarden en Goutum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Heer Tyaerd Burmania (lijst Thabor) en als Tiaerdt Burmania (lijst Winsemius).

In 1517 drost van Dokkum, moet zich overgeven aan de Geldersen en wordt afgezet als drost (GsvD-125).

OFO II-294 d.d.12-4-1520:Tjaert Burmania en het St.Anthonygasthuis wisselen landen.

HvF 16481-154 d.d.20-12-1538:Tjaert behartigt de zaken voor zijn vrouw Graets inzake land te Finkum.

Hij testeerde te Leeuwarden op 9-1-1541 (F.T.164), zijn Rienck verkreeg het Burmaniahuis bij Oldehove.

Uit zijn 2e huwelijk had hij geen kinderen.

Zie verder voor hem GJB 2000-136.

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Tjets Keimpes van Unia, dochter van Keimpe Feyckes van Unia en Frouck van Amama.

Tjets is eerder getrouwd 1486 met Watze van Roorda, zoon van Johan van Roorda en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Burmania, overleden St Quentin 1558.

 

Als Reinerus Bormania op 13-5-1527 student te Leuven

Ook genoemd Reinold van Burmania.

Ridder en drost van Coevorden,Drenthe en Twente.

Hij is kinderloos overleden.Zie GJB 2000-136.

 

Rienck was gehuwd met Elisabeth Willemsdr van Brakel, afkomstig uit Utrecht.

 

           2   Joost van Burmania, volgt onder VI-a.

 

           3   Keimpe van Burmania, overleden 1526 ?.

 

Misschien als Carolus de Burmania in 1523 student te Bologna.

Overleden zonder kinderen.

 

           4   Watze van Burmania.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

Tjaert is getrouwd 1534 (2) met  Graets van Cammingha, geboren 1485, overleden 19 jan 1557 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Pieter van Cammingha en Fouwel van Eminga.

 

HvF 16481-533 d.d.27-10-1536:Graets als eiser voor zichzelf en haar kinderen.

HvF 16481-95 d.d.29-10-1538:Anna Broersma procedeert tegen Graets van Cammingha.

HvF 16481-636 d.d.6-2-1537:Graets contra haar broers Sicke,Wytze en Haye inzake goederen nagelaten door wijlen haar vader Pieter.

Bij RvA 1540 heeft zij bezit te Hallum,dat in 1511 behoorde aan haar eerste man Wilcke Holdinga.

Graets procedeert 1555/1557 tegen stiefzoon Rienck i.v.m. de erfenis van Tjaert.

 

Graets was weduwe van Wilcke van Holdinga, overleden 1522, begraven Leeuwarden ,Jacobijnerkerk, zoon van Botte van Holdinga en Luypck Sjoerdsdr van Bolta.

 

 

 

     V-b Douwe van Burmania, overleden Ferwerd 1551, begraven aldaar, zoon van Rienck Upckes van Burmania (IV) en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Op 9-7-1504  tekent Douwe Bourmania de reversaalbrief (nr.55) , mede namens zijn broer Bocke (nr.56) en zijn stiefzoon Laes van Harinxma (nr.57).

Douwe Burmanye op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Franekeradeel.

Hij was 1511/1512 grietman van Wonseradeel (zie OFO IV-211 en OFO II-265) en woont dan in Hichtum,maar 1520/1529 grietman van Ferwerderadeel.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Douwe Burmania (lijst Thabor en lijst Winsemius).

HvF 16481-154 d.d.20-12-1538:zijn broer Tjaert procedeert tegen hem inzake land te Finkum.

HvF 16481-158 d.d.20-12-1538:er wordt geprocedeerd tegen Douwe en zijn vrouw Saepke te Stiens inzake overdracht van hun huis te Leeuwarden.

HvF 16481-211 d.d.4-3-1539:Douwe als gedaagde namens zijn kinderen bij zijn vorige vrouw Ath.

HvF 16481-262 d.d.7-5-1539:proces tegen Douwe en zijn vrouw Saepck.

Bij RvA 1511 heel veel bezit o.a. ook in Hallum,Marrum,Nijkerk en Ferwerd.

Bij RvA 1540 had hij verder bezittingen in Stiens,Hallum en Ferwerd,die in 1511 behoorden aan Gemme Herjuwsma.

Zie voor hem verder GJB 2000-137.

 

Douwe was gehuwd (1) met  Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda, overleden 14 sep 1522 *, begraven Leeuwarden ,Oldehove, dochter van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga.

 

Als haar broer Tjomme is overleden hebben haar zoons en Jancke van Douma namens haar dochter Mary mede aanspraak  op de erfenis (HvF 16481-blz135 d.d.20-12-1538).

 

Ath was weduwe van Laes van Harinxma, overleden nov.1495, zoon van Haring van Harinxma en Popck Riencksdr van Popma.

 

In 1511 heeft Ath, vrouw van Douwe van Burmania, mandelig bezit te Heeg met Douwe van Harinxma.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Ath:

 

           1   Rienck van Burmania, overleden 10 jan 1541 *.

 

Als Renicus à Burmania in 1530 student te Bourges.

Dr.Rienck was raadsheer bij het Hof van Friesland 1537-1541.

Zie ook GJB 2000-137.

 

Rienck was gehuwd met Fedt Sybrensdr van Stenstera, geboren Keulen 1517, overleden 20 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

Fedt was later gehuwd met Frans van Cammingha, overleden 22 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

           2   Mary van Burmania, overleden na 1557.

 

Zij ontvangt in 1557 een legaat van haar oom Dr.Upcke van Burmania, evenals haar broers Here en Gemme.

 

Mary is getrouwd 1523 met Jancke van Douma, overleden 8 jun 1552 *, begraven Langweer, zoon van Idzert Janckes van Douma en Gaets Foppesdr van Popma.

 

Hij woonde te Langweer (1538).

 

 

           3   Pier van Burmania, overleden 1545/1557.

 

HvF 16481-701,71 d.d.14-7-1537 en 15-10-1538:hij namens zijn broers en zusters en met zijn zwager Jancke Douma en zijn ooms Goffe Piers en Frans Roorda als gedaagden.

Hij woonde te Wommels (1545) en stierf kinderloos.

 

Pier was gehuwd (1) met Anna Sybrantsdr van Roorda, overleden v 1550, dochter van Sybrant van Roorda en Haring Heresdr van Hottinga.

Pier was gehuwd (2) met Bauck Pietersdr van Aggema, dochter van Pieter Aggema van Walta en Jets Sydsdr van Eminga.

 

           4   Here van Burmania, volgt onder VI-b.

 

           5   Erasmus van Burmania, overleden Leuven 1538.

 

Als Erasmus de Bormania op 13-5-1527 student te Leuven.

Hij is omgekomen bij het beleg van Leuven door Maarten van Rossum in 1538.

 

 

Douwe is getrouwd 1524 (2) met  Saepck van Ydsma, overleden 17 feb 1570 *, begraven Leeuwarden,Galileërkerk, dochter van Werp van Ydsma en Frau van Juwsma.

 

Zie voor haar de Vrije Fries III (1844)-150/157.Er is een request van haar d.d.8-7-1524 aan Margaretha van Oostenrijk,waar zij vraagt om eerherstel voor haar en haar kinderen,nu zij met Burmania gaat trouwen, eerherstel omdat haar eerdere man Herjuwsma in 1512 was onthoofd wegens landverraad.

Ook volgens het "Dootboeck"  was zij 4x getrouwd en moet zij dus zeker voor 1490 geboren zijn.

Zij testeerde in 1562 (GJB 2000-138).

 

Saepck was weduwe van Taco van Aebinga, overleden v 1511, zoon van Douwe van Aebinga en Ael Sippesdr van Heemstra.

 Saepck was weduwe van Jemme Herjuwsma, overleden Leeuwarden 16 nov 1512.

Saepck was weduwe van Sybren Jeppes van Stenstera, overleden 1521/1525, zoon van Jeppe van Stenstera en Eeth

Ndr.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Saepck:

 

           6   Gemme van Burmania, geboren ± 1524, volgt onder VI-c.

 

           7   Ath van Burmania, overleden 1543/1557.

 

Zij stierf met haar enig kind in het kraambed.

 

Ath was gehuwd met Here van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden 1574, zoon van Joost van Ockinga en Luts Fransdr van Minnema.

 

 

     V-c Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania, overleden 4 jul 1556 *, begraven Hichtum, zoon van Rienck Upckes van Burmania (IV) en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Op 9-7-1504  tekent zijn broer Douwe voor hem de reversaalbrief (Bocke als nr.56).

Op 5-1-1505 als Bocke Burmanie op de lijst van Friese edelen uit diverse grietenijen.

Bij RvA 1511 is hij eigenaar van een sate op Techum bij Goutum en mede-eigenaar van Wybrandastate te Hichtum ( GJB 2000-137)

De eigendommen te Techum en Hichtum zijn later eigendom van zijn zoon Rienck.

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Bocke te Hennaard  bezit te Zweins vanwege zijn vrouw Syts (GJB 1994-25).

Zijn broers Tjaert en Douwe staan in 1515 op de lijst van heerschappen die Karel V huldigen, maar hij en zijn broer Upcke niet.

HvF 16687-586 d.d. 1533: Bocke Bourmania te Hichtum moet 72 goudflorijnen betalen

RvA 1540:Wybe Jeldertszoon meyer van land te Goutum in bezit van Bocke van Buermanya; dezelfde Bocke had in 1511 Sijts Jelderts weduwe als meyer van zijn land.

HvF 16689-204 d.d. 1542:Bocke Gratinga en zijn broer Douwe.

BB1543:Bocke eigenaar van het goed te Hichtum en Goutum.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-25 en verder GJB 2000-136,137.

 

Bocke was gehuwd (1) met  Hilck Laesdr van Eelsma, overleden v 1510, dochter van Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma en Jel Hobbesdr van Hermana.

 

Genoemd als Hylck thoe Nyehuys.

Zie GJB 1994-25,26.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sicke van Gratinga, volgt onder VI-d.

 

2 ? Catharina van Gratinga,  overleden voor 1511.

 

Zij wordt in het stamboek niet vermeld maar zou de tweede vrouw geweest zijn van Goffe Douwes van Aebinga te Stiens, aldaar overleden in 1511 (zie ook GJB 2000-153,noot 153).

 

 

 

Bocke is getrouwd 1513/1514 (2) met  Syts van Camstra, afkomstig uit Hennaard, overleden 1517 *, begraven Hennaard, dochter van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Ungha.

 

Zie voor haar N.L.1953-9/12;voor haar en haar tweede man ook GJB 1994-25 , GJB 2000-137 en GJB 2011-235/237.

Bij RvA 1511 als weduwe van Bocke met bezit te Hennaard en Edens (Ungha-state).

In 1513 nog vermeld als weduwe,maar in 1514 blijkt ze hertrouwd te zijn. De kinderen uit dit huwelijk zullen dus geboren zijn 1514/1517 (?)

Volgens de genealogie Burmania en ook volgens het "Dootboeck”  is zij overleden in 1517,maar volgens een "Gebedenboek Burmania" op 24-7-1518.

 

 

Syts was weduwe van Bocke Agges van Herema, overleden 11 mrt 1505 *, begraven Hennaard, zoon van Agge van Herema en N.N..

 

Uit het huwelijk van Bocke en Syts:

 

           3   Bocke van Burmania,  volgt onder VI-e.

 

           4   Rienck van Burmania, volgt onder VI-f.

 

Volgens de Genealogia Ayttana was hij uit het huwelijk met Syts van Camstra.

Hij  ontvangt een legaat in 1557 van zijn oom Dr.Upcke van Burmania, evenals zijn zuster Tetke. Hun broer Bocke is dan al overleden.

 

           5   Tetke van Burmania, overleden n 1557.

 

Zij ontvangt een legaat  in 1557 van haar oom Dr.Upcke van Burmania.

 

 

 

Bocke was gehuwd (3) met zijn oomzegster  Teth van Glins, overleden 27 feb 1560 *, begraven Hichtum, waarschijnlijk dochter van Douwe van Glins en Ebel Laesdr van M

 

 

 

   VI-a Joost van Burmania, overleden in Groningerland  (?) ± 1544, zoon van Tjaert van Burmania (V-a) en Tjets Keimpes van Unia.

 

In 1524 en 1532 is hij grietman van Leeuwarderadeel.

Genoemd in OFO IV-263 d.d.21-10-1536.

HvF 16481-429,491 d.d.4-4-1536 en 30-7-1536:proces tegen Joost van Burmania.

Bij RvA 1540 genoemd met bezit onder Leeuwarden op het Nylandt.

 

Joost was gehuwd met  Baeff Tissesdr Caters, overleden 1561, dochter van Tisse Caters, heerschap te Visvliet.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claes van Burmania, volgt onder VII-a.

 

           2   George van Burmania, overleden 1558, begraven St Quentin.

 

George was gehuwd met Digna van Brakel.

 

Het huwelijk was kinderloos.

 

           3   Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 1559/1560.

 

Als Theodoricus Burmania in juni 1541 student te Leuven.

In 1559 mede-erfgenaam van zijn vader.

Hij overleed kinderloos.

Zie verder GJB 2000-138.

 

Tjaert trouwde 1558/1559 met Sjouck Jeppesdr van Stania, geboren 1514, overleden Leeuwarden 18 sep 1580, begraven aldaar in de Grote Kerk, dochter van Jeppe Gerckes van Stania en Sjouck van Tjallinga.

 

GJB 1959-81:op 13-3-1560 tekent zij te Leeuwarden als weduwe van Tjaert van Burmania overdracht van zegels van haar man aan haar zwager Claes van Burmania.

In het Burmaniaboek wordt vermeld dat het huwelijk met Tjaert kinderloos was.

 

 

Sjouck was weduwe van Haye van Holdinga, geboren ± 1518, overleden 13 dec 1557 ,39 jaar, zoon van Wilcke van Holdinga en Graets van Cammingha.

 

Sjouck was later gehuwd met Mr.Jacob Roussel, overleden 16-3-1577, begraven Leeuwarden, Grote Kerk, raadsheer bij het Hof van Friesland.

Uit dit huwelijk een zoon Mr. Haye Roussel, eveneens raadsheer bij het Hof. Op een beker staat dat hij is geboren op 28-12-1564 en dat hij het eerste kind was van zijn moeder in haar 51e jaar, zie Walle [3611].

 

           4   Anna van Burmania, overleden 1597.

 

Anna was gehuwd (1) met Johan van Ewsum.

 

Anna was gehuwd (2) met Claes Caters.

 

           5   Frouck van Burmania, overleden 1565.

 

Frouck was gehuwd met Peter van Ripperda, overleden 1574.

 

Frouck overleed in het kraambed.

 

 

   VI-b Here van Burmania, overleden 16 okt 1580, begraven Stiens, grafschrift, zoon van Douwe van Burmania (V-b) en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

Hij woonde te Stiens (1539,1552,1557) en was ontvanger-generaal van Friesland voor de floreenrente (T320-1).

Hij wordt op 18-3-1577 genoemd te Leeuwarden bij een gedwongen lening aan de overheid.

Recesboek IDA d.d.1578:Here van Burmania en Imck van Glins als echtelieden te Leeuwarden.

T3-1101:oud-ontvanger Hero van Burmania draagt bij not.acte d.d.5-3-1580 ontvangen gelden van de floreenrente over aan zijn opvolger  Paulus Jelles.

Zie voor hem verder T3-1153,1154, 1266/1268 en 1274.

T5-2715 Hero van Burmania is overleden en er moeten nog achterstallige bedragen van de floreenrente worden geind bij de weduwe Imck van Glins (1581).

Zie ook GJB 2000-138.

 

Here was gehuwd (1) met  Frau van Stenstera, geboren Kampen 1518, overleden 7 mrt 1548, begraven Stiens ,grafschrift, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

Zij testeerde op 28-2-1543 te Leeuwarden (F.T.179).Haar broer en zusters worden genoemd in het testament.Zij heeft ook een natuurlijke zuster Beits in klooster Fiswerd.

Voor het graf van Here en Frau te Stiens zie “De Friesche Adelaar” 1887-3

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Upcke van Burmania, geboren ± 1538, volgt onder VII-b.

 

           2   Ath van Burmania, overleden 1581.

Ath was gehuwd met haar neef Erasmus van Douma, overleden 1581, zoon van Jancke van Douma en Mary van Burmania.

 

Hij woonde te Langweer.

 

 

           3   Sybrant van Burmania, volgt onder VII-c.

 

Here was gehuwd (2) met  Imck van Glins, overleden 19 jul 1589, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Haar huwelijken  met Rienck, Juw en Here waren kinderloos.

Zij testeerde op 11-3-1586 (T323-02,25).

T347-1051:scheiding tussen de erfgenamen van Hero en Imck (1591).

Op haar graf de kwartieren van haar 8 overgrootouders (Grafschriften IV-71).

 

Imck was weduwe van Rienck Douwes van Douma, zoon van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada.

 Imck was weduwe van Juw van Galama, geboren 15 mei 1526, overleden 1569, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

   VI-c Gemme van Burmania, geboren ± 1524, overleden Ferwerd 28 nov 1602 *, begraven aldaar 5 dec 1602, zoon van Douwe van Burmania (V-b) en Saepck van Ydsma.

 

Als Gemma Dominici Bourmantia op 11-11-1544 student te Leuven.

Hij woonde op Herjuwsmastate te Ferwerd,waar hij ook overleed.

Hij testeerde op 15-10-1592 en met een codicil op 4-11-1594 (HvF EEE-1-354 en T323-01,186);testeerde ook op 18-6-1599 (T323-02,25 en T327-137).

T342-05,nr.38:uitnodigingen voor zijn begrafenis in 1602.

 

Gemme is getrouwd 11 aug 1550 (1) met  Jouck van Haerda, geboren 21 sep 1532, overleden v 9 nov 1562, dochter van Fedde van Haerda en Saeck Gerlofs van Herwey.

 

Zij stierf in het kraambed,zie verder voor data van geboorte en huwelijk GJB 1970-48/49.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taco van Burmania, overleden 23 jan 1619 *.

 

Als Tacitus à Burmania op 2-6-1570 student te Keulen (samen met broer Douwe).

Vermoedelijk weer  student na het overlijden van zijn eerste vrouw, want een Tacitus à Burmania is op 10-8-1599 student te Padua, op 21-2-1600 te Siena en in 1602 te Orleans

Hij stierf kinderloos.

 

Taco was gehuwd (1) met Lucia Gerroltsdr van Cammingha, overleden 1597, dochter van Gerrolt van Cammingha en Ath Heresdr van Ockinga.

 

Zij stierf in het kraambed nadat haar pas geboren dochterje was overleden.

 

Taco was gehuwd (2) met Rixt van Botnia, geboren ± 1577, overleden 25 okt 1607 *,30 jaar, begraven Ferwerd, dochter van Julius van Botnia en Foockel van Walta.

 

T342-05,nr.38:begrafenis 1607.

 

Taco was gehuwd (3) met Fedt van Cammingha, overleden 12 jul 1650, dochter van Rienck van Cammingha en Margriet Jarichsdr van Botnia.

 

Zij testeerde als weduwe op 5-12-1644 (EEE-1-508v en T323-2711).

 

 

           2   Douwe van Burmania, overleden 1585, begraven Alkmaar.

 

Als Dominicus à Burmania op 2-6-1570 student te Keulen, op 21-2-1579 student te Basel en op 2-5-1579 te Padua.

Hij was doctor in de rechten.Zie GJB 2000-139.

 

 

           3   Saeck van Burmania, overleden 17 jul 1607, begraven Huizum 23 jul 1607 ,grafschrift.

 

Uitnodigingen voor haar begrafenis in 1607 zie T342-05, nr.38.

 

Saeck was gehuwd (1) met Epe van Douma, overleden 24 jun 1602 *, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Goffe Epes van Douma en Wick van Abbema.

 

Hij woonde te Huizum en stierf kinderloos.Zie voor hem de Vrije Fries 1881 blz.58,79.

 

Saeck is getrouwd Leeuwarden 10 feb 1605 (2) met Cyprianus Feyo  van Jaersma, Sipcke Feye, overleden  4 nov 1636, begraven Holwerd, grafschrift, zoon van Sipcke van Jaersma en Maria van Ursele.

 

Voor de begrafenis zie T342-05, nr.37.

 

 

           4   Saepck van Burmania, overleden 28 mei 1625 *, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Voor het graf van Watze en Saepck zie Grafschriften IV-76: de wapens van haar grootouders afgehakt, maar de namen leesbaar als burmania-itsma en haerda-herruwei.

Haar grootouders zijn Douwe van Burmania x Saepck van Ydsma en Fedde van Haerda x Saeck van Herwey.

Saepck was gehuwd met Watze van Ockinga, geboren ± 1562, overleden 19 apr 1624 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Watze van Ockinga en Wick Pietersdr van Cammingha.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Dronrijp en was bij overlijden 62 jaar.

Voor het graf van Watze en Saepck zie Grafschriften IV-76: de wapens van zijn grootouders afgehakt, maar de namen zijn leesbaar als ockinga-harmana en camminga-humalda

Voor zijn begrafenis zie T342-05,nr.38.

T323-2754 geeft voor hem de volgende kwartierstaat:

Ouders Watze van Ockinga x Wick van Cammingha.

Grootouders Lolle van Ockinga x Ael van Hermana en Pieter van Cammingha x Eelck Aebinga van Humalda.

Overgrootouders Here van Ockinga x Gaets van Dekema, Hobbe van Hermana x Riem van Wobbinga, Sjuck van Cammingha x Bauck van Mockema en Anlof van Aebinga x N.N..

Bet overgrootouders Lolle van Ockinga x His van Albada,  Watze van Dekema x Wick van Oenema,  Taecke van Hermana x Ael van Juckema,  Wobbinga x N.N.,  Gerlolt van Cammingha x N.N., Juw van Mockema x N.N., Sjoerd van Aebinga x Beyts van Bolta, N.N x N.N.

 

 

Gemme was gehuwd (2) met  Jel van Aylva, overleden 22 apr 1613 *, begraven Ferwerd, dochter van Tjaert van Aylva en Ulbet Ulbesdr Thema.

 

Zie voor haar GJB 1995-151 en N.L.1989-46.

 

Jel was weduwe van Sjuck van Mellema, overleden jul 1560 *, begraven Leeuwarden,Oldehove ,op 25-7-1560, zoon van Poppe van Mellema en Eets van Gauckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Rienck van Burmania, overleden 1645.

 

Als Regnerus Burmange op 22-12-1581 student te Leiden en op 4-6-1590 student te Marburg.

Hij woonde met zijn vrouw op Herjuwsmastate te Ferwerd en was grietman van Ferwerderadeel 1614/1636.

Zijn naam op een zonnewijzer te Ferwerd uit 1640.

 

Rienck was gehuwd met zijn nicht Ulbet van Aylva, overleden Ferwerd 1637, dochter van Ulbe van Aylva en Saepck van Wynia.

 

           6   Sjuck van Burmania, volgt onder VII-d.

 

           7   Tjaert van Burmania, overleden Genève 1592.

 

Als Tetardus Burmania op 20-5-1588 student te Marburg en in 1591 student te Geneve.

 

           8   Upcke van Burmania, overleden 16 okt 1607 *.

 

Als Upius de Burmania in 1587 student te Erfurt en op 19-5-1591 student te Marburg.

 

Upcke was gehuwd met Lucia van Cammingha, overleden n 2 feb 1636, dochter van Rienck van Cammingha en Margriet Jarichsdr van Botnia.

 

Zij testeerde als weduwe op 2-2-1636 (T323-25).

 

 

           9   Jouck van Burmania, overleden 1627.

 

Bij huwelijk in 1604 uit Ferwerd afkomstig.

 

Jouck is getrouwd 2 mrt 1604 met Haye Jacobs Roussel, geboren 20 dec 1564, overleden 1615, zoon van Jacob Roussel en Sjouck Jeppesdr van Stania.

 

Student te Keulen 5-9-1579, in 1582 te Orleans.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1604-1615.

Hun kinderen Jacob, Douwe, Frans, Sjouck(Susanna), Anna, Jouck (Josina), Margreeth en Tjaert werden niet gedoopt te Leeuwarden.

 

 

         10   Ibel van Burmania, overleden n 1627 ,ongehuwd.

 

Zij testeerde in 1627.

 

 

 

   VI-d Sicke van Gratinga, overleden 1538/1542, begraven Hitzum, zoon van Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania (V-c) en Hilck Laesdr van Eelsma.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Sicko Gratinga de reversaalbrief (nr.27).

Sicke woonde op Gratingastate te Hitzum,wat hij geërfd had van de "âlde Sicke" te Almenum,naar wie hij was genoemd. Over deze "âlde Sicke thoe Nyehuys" zie GJB 1995-144.

Bij R.v.A.1511 heeft Sicke Gratinga van Hitzum veel bezit.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sicco Gratinga (lijst Thabor) .

HvF 16481-452 d.d.4-4-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Renick Pieters.

HvF 16481-516,576 d.d.3-10-1536 en 20-12-1536:Sicke voor zijn vrouw Popck contra Sybrant van Roorda te Spannum voor zijn vrouw Haring.

HvF 16481-777 d.d.6-11-1537:Sicke voor zijn dochter Ydt bij zijn wijlen  vrouw Gaets contra zijn schoonvader Epe Aylva.

HvF 16688-397 d.d. nov 1637: Sicke Gratinga contra Epe Aluwe.

HvF 16481-145 d.d.20-12-1538:hij behartigt de zaken van zijn vrouw Popck inzake land te Boer.

Hij testeerde op 5-5-1525 (dit testament is niet bewaard gebleven, zie GJB 1994-27).

Het testament wordt wel genoemd onder de boedelpapieren van Anna Juliusdr van Eysinga in 1666.

Zie hiervoor ook DDD1-127 d.d.9-1-1621 met verwijzing naar Sicke en een testament d.d.24-6-1562.

Op zijn graf te Hitzum stonden de kwartierwapens van zijn 4 grootouders Gratinga-Burmania en Eelsma-Hermana.

Het betreft Rienck van Gratinga x Eeck van Burmania en Laes van Eelsma x Jel van Hermana.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-26,27 en verder ook GJB 2000-140 en GJB 1995-149.

 

Sicke was gehuwd (1) met  Ydt van Dekema, overleden v 1520, dochter van Juw van Dekema, ook Julius en Catryn van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Gratinga, volgt onder VII-e.

 

           2   Catharina van Gratinga.

 

Volgens het stamboek F.A. non te Haarlem, maar volgens anderen de eerste vrouw van Goffe van Sjaerda (zie ook GJB 2000-153, noot 153).

 

 

           3   Bocke van Gratinga, volgt onder VII-f.

 

           4   Barbara  van Gratinga, overleden v 1563.

 

Barbara was gehuwd met Hette van Hemmema, geboren ± 1490, overleden Franeker 12 nov 1572 ,82 jaar, begraven aldaar, zoon van Doecke van Hemmema en Bauck Foppesdr van Popma.

 

Bij R.v.A.1511 vermeld met bezit te Wanswerd en Jislum.

In 1529 en 1531/1537 genoemd als grietman van Menaldumadeel.

HvF 16481-659 d.d.20-3-1537:hij is eiser contra Abbe Sjucksma.

HvF 16481-260 d.d.7-5-1539:hij procedeert voor zichzelf en zijn zuster Wilsck tegen anderen.

HvF 16692-541 d.d.1563:Watze van Hania procedeert tegen hem.

Hij testeerde op 6-9-1572 (T327-1444);zie voor zijn bezittingen T327-1445.

T347-1048 en T327-1446:scheiding/deling van de nalatenschap van Hette en zijn vrouw (1573).

 

 

Sicke was gehuwd (2) met  Gaets van Aylva, overleden 1523, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

Zij werd haar twee overleden zoons begraven te Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Ydt van Gratinga, overleden 10 dec 1565, begraven Jorwerd.

 

Met haar vader genoemd bij HvF 16481-777 d.d.6-11-1537.

HvF 16700-217 d.d.1583:was zij de moeder van 3 jong overleden dochters Maycke,Mary en Griet Hania ?

Op haar graf de 8 kwartieren van haar overgrootouders (GJB 1969-22).

 

Ydt was gehuwd met Watze Douwes Hania, afkomstig uit Pingjum, overleden 3 dec 1569, begraven Jorwerd, zoon van Douwe Abbes Donia en Doedt van Hania.

 

Eerst te Pingjum en later op Hesens bij Jorwerd.

HvF 16481-289 d.d.30-9-1539:Watze Douwes Hanya te Pingjum aangeklaagde i.v.m.testament Sibbel Waltinga.

HvF 16689-169,594 d.d.15-3-1541 en 8-10-1548:Watze Douwes Hania te Pingjum.

HvF 16690 d.d.12-12-1549:Watze Douwes Hania als impt inzake goed te Kimswerd.

HvF 16692-441 d.d.1563 en HvF 16693-490 d.d.1568:Watze Hania.

Hij werd vermoord in 1569.

Rentmeestersrek.1569/1570:Watze heeft voor zijn zoon Douwe consent op halve Wybrandasate te Bozum.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1969-21.

 

Watze is eerder getrouwd 1529 met Foockel van Walta, overleden Pingjum 31 jan 1534, dochter van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana. Watze had ook een buitenechtelijke relatie met Suzanna van Meeuwen.

 

           6   Rienck van Gratinga, overleden v 1523 ,GJB 1994-27, begraven Franeker ,grafschrift.

 

           7   Keimpe van Gratinga, overleden v 1523 ,GJB 1994-27, begraven Franeker ,grafschrift.

 

 

 

Sicke was gehuwd (3) met  Popck Sybrensdr van Bonga, afkomstig uit Kimswerd, overleden 1558/1559, dochter van Sybren Bonga en Gaets Haringsdr van Harinxma.

 

Zij wordt met Sicke genoemd in HvF 16481-453 d.d.1538.

Zij woonde in 1552 te Minnertsga en wordt voor het laatst genoemd in oktober 1558;in 1559 is sprake van haar erfgenamen.

Zie GJB 1994-28,GJB 1975-11 en GJB 2000-140.

 

Uit dit huwelijk:

 

           8   Rienck van Gratinga, geboren Hitzum (?) 12 dec 1529, volgt onder VII-g.

 

           9   Gaets van Gratinga.

 

         10   Keimpe van Gratinga.

 

         11   Ocke van Gratinga, overleden v 1570.

 

Prebendaris van het Sjaerdema-leen te Franeker in de jaren 1554/1559.

 

Ocke was gehuwd met Bauck Jansdr van Buygers, geboren 1546, overleden n 1620, dochter van Jan Jacobs van Buygers en Reynsck van Auckama.

 

 Bauck is later getrouwd 5 nov 1570 met Hector van Aytta, geboren 1546, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Seerp van Aytta en Barbara van Hettema.

 Bauck is later getrouwd 1581/1582 met Jacobus Bouricius, geboren Dokkum 1544, overleden Leeuwarden 3 dec 1622.

 

 

   VI-e Bocke van Burmania, overleden 7 dec 1553 *, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Bocke van Gratinga (V-c) en Syts van Camstra.

 

Hij woonde op Ungastate te Edens en wordt daar in 1529 vermeld,ook in BB 1543.

HvF 16689-250 d.d.1543: Bocke van Bourmania de jonge namens zijn echtgenote.

Zijn nagelaten kinderen met namen Tedke,Aeck, Popke en Tiedke ontvangen in 1557 een legaat van hun oudoom Dr.Upcke van Burmania (GJB 2011-206).

Zie verder GJB 1994-25 en GJB 2000-141.

Volgens het Doodtboeck zijn ze begraven te “Friens”,evenals later hun dochter Ansck (een misverstand,ontstaan omdat Iens de Friese naam is voor Edens).

Uit een gebedenboek bij 7-12-1553: “de edele vrome Bocko van Burmania ….. ende is begraven to Edens in die kerke” (GJB 2000-141).

 

Bocke was gehuwd met  Frouck Poppesdr van Heemstra, geboren ± 1515, overleden 25 okt 1562 *, begraven Edens ,grafschrift, dochter van Poppe van Heemstra en Teth Auckesdr van Unia.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:zij hoort bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra (Bocke Burmania is man en voogd).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tetke van Burmania, geboren 9 apr 1534, overleden 28 okt 1589.

 

Tetke was gehuwd met Hessel van Oosthem, overleden 21 jul 1568 ,gesneuveld, zoon van Hans van Oosthem en Foockel van Martena.

 

           2   Sitke van Burmania, geboren 22 apr 1536, overleden 26 okt 1605 *, begraven Leeuwarden.

 

Non in klooster Bethlehem.

 

 

           3   Ansck van Burmania, geboren 27 aug 1539, overleden 7 feb 1579 *, begraven Edens ,grafschrift.

 

Non in het klooster Bethlehem.

 

 

           4   Eeck van Burmania, geboren 17 feb 1543, overleden 24 okt 1589, begraven Blija.

 

Eeck was gehuwd met Deytse van Wynia, overleden 10 jan 1611 *, begraven Marrum, zoon van Sjuck Deytses van Wynia en Frau Wybes van Renskema.

 

HvF 16698 d.d.18-12-1579:met zijn zuster Saepck als eiser.

Zie ook N.L.1989-13.

Hij tekent in 1580 de geestelijke opkomsten voor Blija.

 

 

           5   Poppe van Burmania, geboren 1544, volgt onder VII-h.

 

           6   Tietke van Burmania, geboren 1547, overleden 18 feb 1620 *,om 23.00 uur.

 

Tietke was gehuwd met Lieuwe van Juckema, geboren ± 1550, overleden 14 nov 1614 *, zoon van Werp van Juckema en Anna van Mockema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1585/1614.

 

 

 

    VI-f Rienck van Burmania, overleden 13 feb 1563 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van  Bocke van Gratinga (V-c) en Syts van Camstra.

 

Hij promoveerde tot doctor na een studie in Leuven (daar ingeschreven 8-6-1531 als Reinerus Bocko Burmania).

Grietman van Leeuwarderadeel 1555/1563.

Hij was in die periode eigenaar van een sate te Techum en van Wybranda te Hichtum, voorheen bezit van zijn vader Bocke (GJB 2000-142).

Zie verder voor hem en zijn vrouw uitgebreid GJB 2000-141/142 en voor zijn zoons noot 181.

 

Rienck was gehuwd met  Deytzen van Oenema, overleden 15 apr 1568 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Jancke van Oenema en Teth van Wyboltsma.

 

Deytzen was later gehuwd met Haring van Glins, overleden 1572, zoon van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Uit het huwelijk van Rienck en Deytzen:

 

           1   Upcke van Burmania, volgt onder VII-i.

 

           2   Johan van Burmania, volgt onder VII-j.

 

 

  VII-a Claes van Burmania, overleden 1581, zoon van Joost van Burmania (VI-a) en Baeff Tissesdr Caters.

 

Als Nicolaus Burmania in juni 1541 student te Leuven.

Hij was gedeputeerde van de Ommelanden.

 

Claes was gehuwd met  Adde Hiddesdr van Onsta, afkomstig uit Sauwerd, overleden 1576.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eva van Burmania, overleden n 1595.

 

Zij woonde in Leeuwarden en was met haar zuster bezitster van de Reitsemaborg te Grijpskerk,erfgoed van hun grootmoeder.

 

Eva was gehuwd met Adam van Zuylen van Nyevelt.

 

           2   Adde van Burmania, ,ook Ath,, overleden n 1595.

 

Zij was met haar zuster eigenaar van de Reitsemaborg te Grijpskerk,vermoedelijk verkocht in 1595.

Ze woonde in Leeuwarden.

 

Adde was gehuwd met Jan Schummel, ,von Bernickhausen ?,.

 

 

  VII-b Upcke van Burmania, geboren ± 1538, overleden 4 jun 1615 *, begraven Stiens 12 jun 1615 *, zoon van Here van Burmania (VI-b) en Frau van Stenstera.

 

Vermoedelijk als Upco Verrucius Bourmani in aug 1562 student te Leuven.

Hij woonde te Stiens en is als genealoog de auteur van het "Burmaniaboek".

De Vrije Fries 27-119/176 (1924): inventaris van de collectie Burmania-Eysinga,voor het grootste deel afkomstig van Upcke.

N.L.1989-419/439:over het "Burmaniaboek" en de tekst van zijn testament d.d.13-6-1557.

Hij wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.

HvF d.d.23-3-1613:Upcke van Burmania contra de juffers Petronella en Haringh van Roorda.

Voor zijn testament uit 1615 zie DDD1-173.

Zie verder GJB 2000-143.

 

Upcke was gehuwd met  Rints van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 1617 *, begraven Stiens, dochter van Jurjen van Roorda, ook George en Doedt van Cammingha.

 

T7-429: herziening van een proces van Haring,Petronella en Perck van Roorda tegen haar zoons George,Hero en Sybrant en haar dochters Haring,Doedt en Ath.

Zie ook GJB 1975-122.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Burmania, geboren ± 1575, overleden Orleans 6 sep 1597 *, 22 jaar, begraven aldaar .

 

Als Dominicus à Burmania op 16-5-1592 student te Franeker, op 5-10-1594 student te Keulen en in 1597 student te Orleans (samen met zijn broer George).

Hij overleed als student te Orleans.

Notities Aernout van Buchel:volgens uitgebreid grafschrift te Orleans daar overleden op 14-9-1597 (datum nieuwe stijl ?) op de leeftijd van 22 jaar.

            

 

           2   George van Burmania, overleden 10 dec 1634, begraven Stiens ,grafschrift.

 

Als Georgius à Burmania op 16-5-1592 student te Franeker, op 5-10-1594 student te Keulen en in 1597 student te Orleans (samen met zijn broer Douwe).

Grafsteen te Stiens met grafschriften  voor hem en zijn vrouwen (met 8 kwartieren voor elk) ,zie grafschriften Roorda III-78.

 

Op de grafsteen de wapens in het midden Burmania, met rechts Dekema en links Cammingha.

Verder rechts van vaderszijde Burmania, Sjaerda, Stinstra, Ydtsma en links van moederszijde Roorda,Hottinga, Cammingha, Minnema.

Zijn overgrootouders waren Douwe van Burmania x Ath Bonninga van Sjaerda,  Sybren van Stenstera x Saepck van Ydsma,  Sybrant van Roorda x Haring van Hottinga en Wytze van Cammingha x Rints van Minnema.

 

T320-60: request van George van Burmania als voogd over juffrouw Lucia van Dekema (1615/1616).

Zie ook GJB 2000-143.

 

George is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 nov 1602 ,bij het gerecht en getrouwd aldaar 13 dec 1602 ,voor het gerecht (1) met Luts van Dekema, ook Lucia, overleden 30 jun 1625 ,op Sacramentsdag, begraven Stiens ,grafschrift, dochter van Julius van Dekema, ook Juw en Jel Sytzesdr van Harinxma.

 

Lucia testeerde op 22-4-1625 (EEE-1-493v/497).Dit testament liet Sixtus van Dekema op 26-2-1656 registreren.

Zie voor het testament ook T322-242.

 

Onder de grafsteen rechts: van vaderszijde  Dekema, Hottinga, Camstra, Hoxwier en  van moederszijde  Harinxma, Bonninga, Hania, Rinia.

Haar overgrootouders waren Juw van Dekema x Catharina van Hottinga, Rienck van Camstra x Gerlant van Hoxwier, Sierck van Harinxma x Ath van Bonninga en Sypt van Hania x Ydt van Rinia.

 

Een portret van haar en George in het Fries Museum.

 

Uit dit huwelijk:

 

a Julius van Burmania, overleden na 1608

 

Op een portret in het Fries Museum: Julius van Burmania ,zoon van George van Burmania en Luts van Dekema, anno 1608.

 

b Jel van Burmania, overleden 16 juni 1605, begraven Stiens, grafschrift.

 

 

George was gehuwd (2) met Fedt van Cammingha, overleden 8 jan 1634 *, begraven Stiens 20 jan 1634 ,grafschrift, dochter van Wytze van Cammingha en Rixt Ruurdsdr van Roorda.

 

Onder de grafsteen links : van vaderszijde Cammingha,Minnema, Haerda, Herewey, van moederszijde Roorda, Juckema, Galama, Walta.

Haar overgrootouders waren Wytze van Cammingha x Rints van Minnema, Fedde van Haerda x Saeck van Herewey, Rienck van Roorda x Rixt van Juckema en Gale van Galama x Aelcke van Walta.

 

 

           3   Haring van Burmania, overleden 24 nov 1646, begraven Deinum.

 

Haring was gehuwd met Bocke van Feytsma, overleden dec 1626, begraven Deinum, zoon van Jelger Hessels van Feytsma en Auck Bockesdr van Herema.

 

Hij kreeg bij overlijden van zijn vader Sierdsmastate te Deinum (GJB 1964-26).

Bocke was na zijn vader rentmeester van de domeinen van Friesland 1619-1621.

Hij was ook grietman van Kollumerland vanaf 23-1-1600 tot 1626 en woonde in 1615 met zijn vrouw in Kollum.

Zie voor het graf van hem en zijn vrouw en vermelding van hun namen op de klok van Deinum,gegoten in 1617,Grafschriften IV-61,62.

Hun namen ook op de klok van Kollum uit 1618.

 

 

           4   Sybrant van Burmania, ,de oudere, overleden 1579, begraven Leeuwarden.

 

Zie GJB 2000-143.

 

 

           5   Here van Burmania, overleden Maastricht 7 aug 1632 ,gesneuveld, begraven Stiens ,grafschrift.

 

Hij was ritmeester.

 

Here is getrouwd sep 1618 met Anna van Eysinga, geboren 1594, overleden 10 mrt 1655, begraven Stiens, dochter van Juw van Eysinga, ook Julius en Rints van Gratinga.

Anna is later getrouwd 27 sep 1635 met Philip van Boshuisen, geboren 1584, overleden 1652.

 

           6   Frau van Burmania, overleden 15 aug 1620, begraven Edens ,grafschrift.

 

Frau was gehuwd met Bocke van Burmania, volgt onder VIII-d.

 

           7   Ath van Burmania, overleden dec 1620 *.

 

           8   Doed van Burmania, overleden n 1625.

 

           9   Sybrant van Burmania, ,de jongere, volgt onder VIII-a.

 

 

  VII-c Sybrant van Burmania, overleden 13 apr 1601 *, begraven Stiens ,grafschrift, zoon van Here van Burmania (VI-b) en Frau van Stenstera.

 

Als Sibrandus à Burmania op 26-5-1567 student te Keulen en op 20-6-1569 student te Freiburg.

Misschien had hij nog een onwettige zoon Thomas van Burmania , geboren omstreeks 1580 ,na het overlijden van zijn vrouw,want op 22-12-1609 wordt te Franeker als student ingeschreven onder 1168:Thomas Sibrandi a Bourmannia, afkomstig uit Leeuwarden.

Sybrant wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.

Zie verder GJB 2000-139.

 

Sybrant was gehuwd met zijn nicht  Frau van Donia, overleden Leeuwarden 2 dec 1576 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Syds van Donia en Jouck Sybrensdr van Stenstera.

 

Zij stierf in het kraambed te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syds van Burmania, geboren 1576, overleden 2 okt 1595 *,19 jaar, begraven Leeuwarden,Oldehove ,bij zijn moeder.

 

 

  VII-d Sjuck van Burmania, overleden 29 mrt 1597 *, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Gemme van Burmania (VI-c) en Jel van Aylva.

 

Als Suffridus à Burmania in 1586 student te Erfurt.

Hij woonde op Jornsmastate te Britsum.

Op het graf van Sjuck en Cnier op elke hoek 2 paar wapenschilden,afgehakt, maar de namen zijn behouden.

Deze namen zijn Burmania-Aylva, Douma-Hottinga, Burmania-Zyarda en Martena-Hottinga.

De eerste beide paren slaan op hun ouders, de laatste paren vreemd genoeg op 4 van de 8 betovergrootouders van Cnier n.l.

Hessel van Martena x Both van Hottinga en Douwe van Burmania x Ath Sjaerda van Bonninga.

 

Sjuck was gehuwd met  Cnier van Douma, ook Cunera, overleden 13 mei 1651, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Laes van Douma en Berber van Hottinga.

 

Haar naam en die van haar man op de kerkklok van Britsum uit 1664.

Zij testeerde te Britsum in 1650 (EEE I-454).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzert van Burmania, geboren 17 sep 1594, volgt onder VIII-b.

 

           2   Laes van Burmania, geboren ± 1596, overleden 1 feb 1608 *,oud 12 jaar, begraven Britsum 5 feb 1608 *,grafschrift.

 

           3   Sjuck van Burmania, geboren Britsum 3 feb 1597, volgt onder VIII-c.

 

 

  VII-e Douwe van Gratinga, overleden 1557, zoon van Sicke van Gratinga (VI-d) en Ydt van Dekema.

 

HvF 16481-blz.218 (WW2-7 d.d.18-3-1539):hij procedeert tegen

 

Douwe was gehuwd met  Tryn Riencksdr van Roorda, overleden n okt 1563, dochter van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.

Tryn was later gehuwd met Atte van Fernia, overleden 9 okt 1569, begraven Minnertsga.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Tryn:

 

           1   Rixt van Gratinga, overleden 4 mrt 1562/okt 1563.

 

Zij testeerde op 4-3-1562.

Zie ook GJB 2001-102.

 

Rixt was gehuwd met Goslick van Herema, geboren 1531, overleden 1 jun 1611 *, begraven Bolsward, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Grietman van Wonseradeel in 1560.Later te Bolsward.

Zie in GJB 1961-18,19 de afbeelding van de grafsteen van hem en zijn vrouwen.

Zijn zoon Jan en dochter Buyck worden met hem genoemd in het testament van Wilcke van Holdingha uit 1594 (GJB 1975-123).

Zie ook T326-1052/1054,1068,1069.

 

Goslick was later gehuwd met Syts van Cammingha, overleden 9 mrt 1574, begraven Bolsward, dochter van Watze van Cammingha en Bjuck van Aylva.

Goslick was later gehuwd met Tryn van Heringa, overleden 21 dec 1605 *, begraven Bolsward, dochter van Hobbe van Heringa en Doedt Wygersdr van Eelsma.

 

 

  VII-f Bocke van Gratinga, overleden 5 feb 1545 *, begraven Hitzum, zoon van Sicke van Gratinga (VI-d) en Ydt van Dekema.

 

Hij woonde te Hitzum.

Zie GJB 1994-28,29.

 

Bocke was gehuwd met  Ymck Sybrantsdr van Roorda, overleden 11 apr 1545 *, begraven Hitzum, dochter van Sybrant van Roorda en Haring Heresdr van Hottinga.

 

Toen haar vader testeerde in 1550 was zij al overleden,maar haar zoon Hero kwam in haar plaats met de voorwaarde dat hij Roorda als naam zou gebruiken.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Here Roorda van Gratinga, overleden 1554.

 

Na overlijden van zijn ouders wordt zijn grootvader Sybrant van Roorda zijn voogd.

Hij was niet getrouwd.

T326-891:zijn testament uit 1554.

T327-1882:Inventaris van stukken,nagelaten door Hero van Roorda,alias Gratinga.

Zie verder GJB 1994-29.

 

 

 

  VII-g Rienck van Gratinga, geboren Hitzum (?) 12 dec 1529, overleden 5 jun 1563 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Sicke van Gratinga (VI-d) en Popck Sybrensdr van Bonga.

 

Dr.Rienck van Gratinga was raadsheer bij het Hof van Friesland 1559-1563.

In 1557 treedt hij al op namens zijn "vrouw"  Catharina (15 jaar).

 

Rienck was gehuwd met  Catharina van Aesgema, geboren Oosterlittens 6 nov 1542, overleden 8 feb 1608 *, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.

 

Zij testeerde op 26-9-1592.

Zij komt op 3-6-1593 als lidmaat naar Franeker met attestatie van Leeuwarden.

Zie ook HvF 16484 d.d.22-5-1604.

 

Catharina is later getrouwd Emden 11 jul 1574 met Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528, overleden 1 aug 1592, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

 

Uit het huwelijk van Rienck en Catharina:

 

           1   Popck van Gratinga, geboren 1563 ,na vaders dood, overleden n 1563 ,op jonge leeftijd,ongehuwd.

 

           2   Sicke van Gratinga, ,op jonge leeftijd overleden.

 

           3   Rints van Gratinga, overleden v 1615.

Rints was gehuwd met Juw van Eysinga, ook Julius, geboren 1563, overleden 5 mei 1631 ,67 jaar, begraven Wirdum 15 mei 1631, zoon van Frans van Eysinga en Lisck Juwsdr van Juwsma.

 

Kolonel in het leger.Hij woonde later in Wirdum.

Hij testeerde op 20-8-1621 (EEE I-377v/379,registratie 24-1-1656).

Zijn jongste dochter Catharina zal Juwsmastate te Wirdum erven en ook dochter Anna erft.

Het testament is ook te vinden in T323-02,25).

 

 

 

  VII-h Poppe van Burmania, geboren 1544, overleden 5 nov 1597, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Bocke van Burmania (VI-e) en Frouck Poppesdr van Heemstra.

 

Hij woonde op Ungastate te Edens.

Grietman van Hennaarderadeel,genoemd 15-4-1578 en daarna tot 1597 (zie T3-851).

Zie ook GJB 2000-141.

 

Poppe was gehuwd met  Clara van Froenhoven, overleden 12 nov 1585 *, begraven Edens ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bocke van Burmania, volgt onder VIII-d.

 

           2   Barber van Burmania.

Barber was gehuwd met Johan van Burmania, volgt onder VIII-e.

 

           3   Frouck van Burmania.

 

Voor haar testament met haar tweede man zie EEE I-417 d.d.1650.

 

Frouck was gehuwd (1) met Ivo Pieters van Frittema.

Frouck was gehuwd (2) met Johannes van Clant, overleden Edens 5 aug 1615, begraven Langweer 11 aug 1615, zoon van Egbert Ottes van Clant en Ath van Douma.

 

In 1610 te Langweer als grietman van Doniawerstal.

 

Frouck was gehuwd (3) met Reynolt van Inthiema.

 

           4   Ansck van Burmania, overleden dec 1641, begraven Leeuwarden,Grote Kerk ,grafschrift.

 

Op 19-4-1633 koopt zij land te Dongjum (T319-868).

 

Ansck was gehuwd met Joachim Martijns van Andrée, geboren ± 1587, overleden 2 mei 1655 ,68 jaar, begraven Leeuwarden,Grote Kerk ,grafschrift.

 

 

   VII-i Upcke van Burmania, zoon van Rienck van Burmania (VI-f) en Deytzen van Oenema.

 

Als Upco Burmania op 26-5-1567 student te Keulen en op 20-6-1569 student te Freiburg.

Hij was grietman van Langewold.

 

Upcke was gehuwd met  Sytke van Eetsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Burmania.

 

           2   Michael van Burmania.

 

 

   VII-j Johan van Burmania, overleden 1570, zoon van Rienck van Burmania (VI-f) en Deytzen van Oenema.

 

Als Johannes Bourmania in aug 1562 student te Leuven.

 

Johan was gehuwd met  Jel Haringsdr van Glins, overleden 1593, dochter van Haring van Glins en Anna van Albada.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Burmania, volgt onder VIII-e.

 

           2   Rienck van Burmania, overleden 1603/1604.

 

Zie GJB 1979-23.

Bij huwelijk is hij vaandrig.

In 1594 verkoopt hij met zijn vrouw 8 pm land onder Kubaard

N.T. 5.16:op 22-10-1602 wordt een Rienck van Burmania aangesteld als hopman in het leger,maar deze blijkt reeds op 19-1-1604 overleden te zijn,als zijn opvolger wordt benoemd.

Hij had kinderen uit zijn huwelijk maar die zijn onbekend.

 

Rienck was gehuwd (kort voor 1594) met Jeltje van Adama,  overleden na 1607, dochter van Aemilius van Adama en Ryck van Oostrum

 

 

VIII-a Sybrant van Burmania, ,de jongere, overleden Stiens 13 nov 1639, zoon van Upcke van Burmania (VII-b) en Rints van Roorda.

 

Misschien geboren na het overlijden in 1579 van de oudste Sybrant.

Als Sibrandus Burmania op 30-5-1607 student te Marburg, in 1610 te Basel en op 14-11-1610 student te Heidelberg.

Sybrant was opperhoutvester van Friesland en woonde in 1635 met zijn tweede vrouw in Stiens.

Zie ook GJB 2000-143.

 

Sybrant is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1618 en getrouwd aldaar 20 nov 1618 (1) met  Magdalena Hesselsdr van Bootsma, overleden 23 aug 1619 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk 28 aug 1619, dochter van Hessel van Bootsma en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

Zij stierf in het kraambed.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Magdalena van Burmania, geboren 1619, overleden 1692 , 73 jaar.

 

Magdalena is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 okt 1643 ,gerecht en getrouwd aldaar 5 nov 1643 met Here van Ockinga, geboren Dronrijp ± 1612, overleden 1682 ,na april, zoon van Jarich van Ockinga en Hylck van Ockinga.

 

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1645-1666.

Vermeld in 1654 met zijn vrouw en schoonzuster bij het maken van de grafkelder te Burgwerd (deksteen grafkelder).

 

 

Sybrant is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 feb 1627 ,gerecht en getrouwd mrt 1627 ,4-3-1627 3e pr.Leeuwarden, (2) met  Wick van Ockinga, overleden na 1650, dochter van Watze van Ockinga en Saepck van Burmania.

 

Ingekomen als lidmaat te Franeker op 26-1-1650.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Saepck van Burmania, geboren Deinum 1628, overleden 8 feb 1689.

 

Saepck is getrouwd 30 mei 1647 met Christoffel van Sytzama, geboren Friens 1624, overleden 26 dec 1665, zoon van Andries van Sytzama en Johanna van Arentsma.

 

           3   Upcke van Burmania, geboren ± 1629, volgt onder IX-a.

 

           4   Doedt van Burmania, geboren ± 1630, overleden jul 1631*, begraven Stiens.

 

           5   Watze van Burmania, geboren jun 1631, overleden 27 feb 1691 ,59 jaar en 8 maand, begraven Jellum ,grafschrift.

 

Als Valerius Burmania op 30-11-1649 student te Franeker.

Hij was kolonel in het leger en verongelukte op zee.

GJB 1952-53 en 1953-70:hij testeerde te Jellum 20/21-10-1688 (HOF SS-269-26 en SS-537-13).

 

Watze is getrouwd Jellum 8 okt 1671 met Helena van Botnia, geboren 17 feb 1647, overleden 16 mrt 1708 ,61 jaar en 4 weken, begraven Jellum ,grafschrift, dochter van Dominicus Justus van Botnia, ,ook Douwe en Geertruida van Meckema.

 

Zij was de laatste van haar familie en testeerde in 1692 te Dronrijp (EEE 5-402) en in 1708 te Jellum op Mammingastate (EEE 6-625).

 

Helena is eerder getrouwd Beers 18 nov 1660 met Douwe Aylva van Loo, geboren 1639, overleden 13 mei 1669 ,30 jaar, zoon van Gerrit van Loo en His Douwesdr van Aylva.

 

           6   Rints van Burmania, geboren ± 1631, overleden 6 sep 1705 ,74 jaar, begraven Stiens.

 

Zij testeerde op 1-10-1704 te Dronrijp (EEE 6-434).

 

 

           7   Here van Burmania, gedoopt Stiens 20 dec 1635, overleden aldaar 20 jul 1656 ,20 jaar, begraven Dronrijp.

 

Voor zijn begrafenis in 1656 zie T342-05,nr.38.

 

 

           8   Doedt van Burmania, gedoopt Stiens 29 okt 1637, overleden aldaar 29 okt 1637.

 

 

VIII-b Idzert van Burmania, geboren 17 sep 1594, overleden 5 dec 1632, 39 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania (VII-d) en Cnier van Douma.

 

Als Edsardus à Burmania op 6-2-1613 student te Franeker.

Hij was grietman van het Bildt 1622-1632.

Zijn naam staat vermeld op de klok van Dronrijp uit 1632 (Grafschriften IV-88).

Hij testeerde op 16-12-1627 (T323-02,25).

 

Idzert is getrouwd Beetgum 2 sep 1620 (1) met  Suzanna van Schwartzenberg en Hohenlansberg, overleden 25 jul 1624 *, dochter van George Wolfgang van Schwartzenberg Hohenlansberg en Doedt van Holdinga.

 

Idzert is getrouwd 11 juni 1626 (2) met  Jel van Cammingha, geboren ± 1610, overleden 21 feb 1635 ,in het 25e jaar, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Jarich van Cammingha en Jetscke van Mockema.

 

“De Friesche Adelaar” 1888-4:op het graf te Britsum van Idzert en Jel rechts onderaan de wapens van zijn ouders Burmania-Douma en links onderaan van haar ouders Cammingha-Mockema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich van Burmania, volgt onder IX-b.

 

           2   Suzanna Idzertsdr van Burmania, geboren 1629, overleden Leeuwarden 2 jan 1691, begraven Waaxens 14 jan 1691.

 

Er is een portret van haar uit 1634 en zij is dan 5 jaar (Fr.Adelaar 1887-3).

Zij testeerde op 29-12-1690 te Leeuwarden (EEE 5-399).

 

Suzanna is getrouwd 1648 met Pieter van Harinxma, ,thoe Slooten, gedoopt Leeuwarden 30 mrt 1610, overleden 30 jul 1669, zoon van Ernest van Harinxma, ,thoe Slooten en Tietke van Botnia.

 

Zijn naam en die van zijn vrouw met hun trouwjaar op een bank in de kerk van Waaxens (W.D.).

Hij testeerde in 1656 te Waaxens (EEE I-350/357).

 

 

 

 

 

 

 

VIII-c Sjuck van Burmania, geboren Britsum 3 feb 1597, overleden Sneek (?) 20 jun 1650, zoon van Sjuck van Burmania (VII-d) en Cnier van Douma, ook Cunera.

 

Hij was grietman van Wymbritseradeel 1626/1647.

Eerst woonachtig op Martenastate te Cornjum maar later te Sneek.

 

Sjuck is in ondertrouw gegaan Britsum apr 1622 en getrouwd 1622 met  Catharina Evertsdr Entens van Menthada, geboren ± 1595, overleden 26 apr 1660, dochter van Evert Bartholts Entens van Mentheda en Bauck van Martena.

 

Haar naam en die van haar overleden man Sjuck op de kerkklok van Britsum uit 1664.

 

Catharina is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 jan 1618 en getrouwd Cornjum 19 jan 1618 met Thonis van Aylva, ook Anton, overleden Leeuwarden feb 1618, zoon van Wybren van Aylva en Auck van Galama.

 

Uit het huwelijk van Sjuck en Catharina:

 

           1   N. van Burmania, geboren Britsum nov 1622, overleden aldaar nov 1622 ,ruim een uur oud, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Een tweeling met zijn broertje.

 

 

           2   N. van Burmania, geboren Britsum nov 1622, overleden aldaar nov 1622 ,ruim een uur oud, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Een tweeling met zijn broertje.

 

 

           3   Gemme Laes van Burmania, geboren Cornjum 1626, volgt onder IX-c.

 

           4   Duco Martena van Burmania, geboren Cornjum 1627, volgt onder IX-d.

 

           5   Bauck van Burmania, geboren Britsum ± feb 1629, overleden aldaar mei 1629 ,14 weken oud, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Genoemd naar grootmoeder Bauck van Martena,de laatste van het geslacht Martena.

 

 

           6   Laes van Burmania, gedoopt Britsum 26 jan 1638, volgt onder IX-e.

 

           7   Helena van Burmania, gedoopt Sneek 18 jul 1641, overleden Leeuwarden 25 mrt 1712 ,ruim 70 jaar.

Helena is getrouwd Ee jun 1660 met Philippus van Humalda, geboren Ee ± 1616, overleden 21 feb 1672, zoon van Frans van Humalda en Ebel van Meckema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1671/1672.

 

 

           8   Helena van Burmania, geboren Britsum, overleden aldaar 15 sep 1630, begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

VIII-d Bocke van Burmania, geboren 1576/1577, overleden 15 apr 1629, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Poppe van Burmania (VII-h) en Clara van Froenhoven.

 

Hij woonde op Ungastate te Edens en was grietman van Hennaarderadeel,genoemd op 20-5-1598 en daarna tot 1629.

Boerderijenboek Hennaarderadeel: hij overleed 15-4-1629, des avonds 6 uur, oud 52 jaar.

Zie ook GJB 2000-143.

 

Bocke was gehuwd (1) met  Frau van Burmania, overleden 15 aug 1620, begraven Edens ,grafschrift, dochter van Upcke van Burmania (VII-b) en Rints van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rints van Burmania, geboren 14 aug 1619, overleden Leeuwarden feb 1685, begraven aldaar 3 mrt 1685.

 

Zij testeerde als weduwe te Leeuwarden op 16-12-1684 (EEE 5-221v/223v ,geregistreerd 6-1-1687)

 

Rints is getrouwd Leeuwarden 16 apr 1640 (1) met Poppe Martijn van Andrée, overleden 1645.

Rints is getrouwd apr 1648 (2) met Frederick Sirtema van Grovestins, overleden 30 jul 1669, begraven Leeuwarden,Westerkerk, zoon van Idzart van Grovestins en Franscke van Jongema.

 

Hij testeerde met zijn 2e vrouw op 24-2-1669.

 

Frederick was daarnaast gehuwd (1) met Rixt van Roorda, overleden v 30 okt 1654, dochter van Ruurd van Roorda en Deytzen van Heringa.

 

           2   Douwe van Burmania, overleden 1633 *.

 

Hij was luitenant te paard en overleed kinderloos.

Op 19-4-1633 verkoopt hij met zijn broer Poppe en zijn zusters Rinscke en Doedt land te Dongjum;koopster Ansck van Burmania (T319-868).

Zijn vrouw testeerde op 27-8-1652 (EEE-2-161 d.d.22-8-1659).

 

Douwe was gehuwd met Tjets Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden n 27 aug 1652 ,voor 22-8-1659, dochter van Feye van Roorda en Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

           3   Poppe van Burmania, volgt onder IX-f.

 

           4   Doedt van Burmania, overleden n 1655

Doedt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 jan 1650 en getrouwd 20 jan 1650 (1) met Assuerus van Heuckelom, overleden v 1655.

Doedt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 jul 1655 en getrouwd 1655 ,29-7-1655 3e pr.Leeuwarden (2) met Damas van Loo, overleden 13 jan 1666, volgens rouwbord,  zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

Damas was hofjonker van graaf Ernst Casimir van Nassau;overste van een regiment.

Hij kocht in 1654 Foppingastate te Dronrijp.

Zie ook HvF d.d.14-9-1630,24-10-1648 en 4-7-1654.

 

Damas is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 okt 1642 en getrouwd 1642 ,5-11-1642 att.Leeuwarden met Cornelia van Abcoude van Meerthen, overleden v 1655.

 

           5   Clara van Burmania.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

 

Bocke is ondertrouwd Dokkum 8 juni 1622 en getrouwd aldaar 1622 (2) met  Ursel Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden voor 29 mrt 1639, dochter van Feye van Roorda en Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

Ursel kwam in 1622 uit Dokkum.

HvF 16793 d.d.29-3-1639:de ouders Bocke en Ursul zijn beiden overleden en de kinderen Frau,in het 16e jaar,Feye,minderjarig, en Bocke ook minderjarig, komen onder voogdij van Poppe van Burmania en Frans van Scheltema.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

6 Frau van Burmania, geboren 1623, overleden 1680.

Frau is getrouwd 1645 met Sabe van Wissema, geboren ± 1620, overleden 27 okt 1678, zoon van Sabe van Wissema en Ida Wolphertsdr van Lezaen.

 

In 1649 burger van Dokkum,maar hij woonde later te Idaard.

Grietman van Idaarderadeel 1673/1678.

Zie ook GJB 1993-89.

 

 

7 Feye van Burmania, geboren ± 1627, volgt onder IX-g.

 

8 Bocke van Burmania, geboren 1629

 

VIII-e Johan van Burmania, overleden Doesburg 2 jan 1606 *, zoon van Johan van Burmania (VII-j) en Jel Haringsdr van Glins.

 

Als Johannes à Burmania op 16-5-1593 student te Franeker.

Hij was hopman in het leger.

 

Johan was gehuwd met  Barber van Burmania, dochter van Poppe van Burmania (VII-h) en Clara van Froenhoven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Poppe van Burmania, overleden 30 aug 1676.

 

Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).

Hij was later overste van het regiment van de prins van Nassau,erf-stadhouder (vermeld als zodanig in 1674,T7-587).

 

Poppe is getrouwd Leeuwarden 14 jun 1637 met Claer Joachimsdr van Andrée, geboren ± 1617, overleden 4 apr 1697 ,in het 80e jaar, begraven Morra ,grafschrift.

 

Zij testeerde als weduwe te Leeuwarden op 27-10-1692 (EEE6-75/78,geregistreerd 12-4-1697).

 

 

 

   IX-a Upcke van Burmania, geboren ± 1629, overleden 18 jun 1673, zoon van Sybrant van Burmania, ,de jongere (VIII-a) en Wick van Ockinga.

 

Als Upco Burmania op 10-10-1649 student te Franeker.

 

Upcke was gehuwd met  Catharina van Cammingha, geboren sep 1646, overleden mrt 1668, dochter van Taecke van Cammingha en Luts Sirtema van Grovestins.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts van Burmania, geboren 1665, overleden Oenkerk 31 mrt 1690.

 

Luts is getrouwd 7 aug 1686 met Schelte van Heemstra, gedoopt Oenkerk 17 mei 1665, overleden aldaar 15 nov 1733 ,68 jaar, zoon van Feye van Heemstra en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

Kolonel in het leger en bezitter van Heemstrastate te Oenkerk.

Hij testeerde met zijn tweede vrouw in 1724 (DDD1-202).

 

Schelte is later in ondertrouw gegaan Oenkerk 21 jan 1694 en getrouwd 28 jan 1694 met Catharina Johansdr van Scheltinga, gedoopt Balk 29 apr 1663, overleden Oenkerk 8 mei 1724.

 

           2   Sybrant van Burmania, geboren ± 1666.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           3   Taecke Sybrant van Burmania, geboren Wons 29 dec 1667, overleden Dronrijp 1730.

 

Taecke was gehuwd met Diliana Forster.

 

 

   IX-b Jarich van Burmania, overleden nov 1661, zoon van Idzert van Burmania (VIII-b) en Jel van Cammingha..

 

Als Jarichius à Burmania op 21-2-1648 student te Franeker.

 

Jarich is getrouwd 1651 met  His van Camstra, overleden Gorinchem 14 feb 1722, dochter van Goffe van Camstra en Ael Ruurdsdr van Juckema, ,ook Alegonda.

 

T313-128: acte uit 1694 van scheiding van goederen tussen His als weduwe en haar kinderen Idzert, Ruurd, Jel,weduwe Pffenrode en Tjemck,echtgenote van A.Rham.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jel van Burmania, geboren Ferwerd 13 okt 1653, overleden 1698.

 

Jel was gehuwd met Jacob van Paffenrode, overleden v 1694

 

           2   Idzert van Burmania, geboren Ferwerd 25 okt 1655, volgt onder X-a.

 

           3   Ruurd van Burmania, gedoopt Ferwerd 25 nov 1656.

 

Jong overleden.

 

 

           4   Tjemck van Burmania, gedoopt Ferwerd 12 feb 1658, overleden Gorinchem 28 aug 1738.

 

Tjemck was gehuwd met Allart Ram, geboren ± 1642, overleden 24 feb 1733 ,91 jaar,.

 

           5   Ruurd Juckema van Burmania, gedoopt Ferwerd 13 nov 1659, volgt onder X-b.

 

           6   Tjalling Gemme van Burmania, gedoopt Ferwerd 18 aug 1661.

 

 

   IX-c Gemme Laes van Burmania, geboren Cornjum 1626, overleden Britsum 19 sep 1671, zoon van Sjuck van Burmania (VIII-c) en Catharina Evertsdr Entens van Menthada.

 

Hij was houtvester van Friesland 1645/1667 en woonde op Jornsmastate te Britsum en was ook kerkvoogd aldaar.

Zijn naam en die van zijn beide vrouwen op de kerkklok van Britsum uit 1664.

 

Gemme is getrouwd Cornjum 29 sep 1644 (1) met  Rints van Eysinga, geboren 3 feb 1622, gedoopt Wirdum 3 mrt 1622, overleden 3 aug 1652, dochter van Aede van Eysinga en Catharina van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foockel Gemmesdr van Burmania, geboren Cornjum 13 jul 1648, gedoopt aldaar 16 jul 1648, overleden Minnertsga 7 okt 1727.

 

Inventarisatie te Leeuwarden in 1728,pas afgesloten 16-6-1730. Y82-18.

 

Foockel is getrouwd Britsum 18 apr 1669 ,18-4-1669 3e pr.Minnertsga met Tjalling Homme van Camstra, ,ook Homme, overleden Minnertsga 16 aug 1719, zoon van Goffe van Camstra en Ael Ruurdsdr van Juckema, ,ook Alegonda.

 

Hij woonde op Klein Hermana te Minnertsga.

T327-1200:kopie wederkerig testament van Tjalling Homme en zijn vrouw Foockel van Burmania uit 1679 (ook HOF EEE-7-185 en 408).

Zie ook T327-1201/1221.

 

Tjalling is eerder getrouwd Menaldum 1663 met Sjouck Keimpesdr van Donia, ,later Suzanna Margaretha, gedoopt Beetgum apr 1628, overleden Minnertsga 30 sep 1666, begraven aldaar, dochter van Keimpe Syds van Donia en Ebel Bonnesdr van Haytsma.

 

           2   Berber Gemmesdr van Burmania, geboren Britsum 31 mrt 1650, gedoopt aldaar 7 apr 1650, overleden 22 mrt 1684 ,34 jaar, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Haar naam in 1671 op de kerkklok van Hitzum.

Zij testeerde te Leeuwarden op 23-3-1684 (EEE 5-153).

 

Berber is getrouwd Ysbrechtum 2 jun 1672 met haar neef Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, geboren Sneek 26 feb 1651, gedoopt aldaar 27 feb 1651, volgt onder X-f.

 

           3   Catharina Helena van Burmania, geboren Britsum 14 jun 1651, gedoopt aldaar 15 jun 1651.

 

Gemme is getrouwd Britsum 30 nov 1655 (2) met  Foeck van Eysinga, geboren Oenkerk 1630, overleden Britsum 20 sep 1686, dochter van Frans van Eysinga en Hylck van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Hylck van Burmania, gedoopt Britsum 28 jun 1657.

 

           5   Sjuck Tjaert van Burmania, geboren 30 sep 1658, volgt onder X-c.

 

           6   Franciscus Aedo van Burmania, geboren Britsum 26 dec 1659, gedoopt aldaar 1 jan 1660.

 

           7   Frans Eysinga van Burmania, geboren Britsum 11 okt 1662, gedoopt aldaar 19 okt 1662, volgt onder X-d.

 

           8   Duco Dominicus van Burmania, geboren Britsum 10 feb 1664, gedoopt aldaar 14 feb 1664, overleden 28 apr 1726, begraven Jellum ,grafschrift.

 

Hij was lid van gedeputeerde staten van Friesland.

 

           9   Rienck van Burmania, geboren Britsum 6 jun 1665, gedoopt aldaar 9 jun 1665, volgt onder X-e.

 

         10   Hylck Luts van Burmania, ,ook Helena Lucia, geboren Britsum 23 jul 1666, gedoopt aldaar 25 jul 1666, overleden 21 mrt 1743 ,in het 77e jaar, begraven Jellum ,grafschrift.

Hylck was gehuwd met Janno van Sevenaar, overleden v 1743.

 

Hij was overste in het leger.

 

 

         11   Imck Cnier van Burmania, geboren Britsum 12 dec 1667, gedoopt aldaar 22 dec 1667.

 

 

   IX-d Duco Martena van Burmania, geboren Cornjum 1627, overleden Ysbrechtum 14 dec 1692 ,65 jaar, begraven aldaar, grafmonument in de kerk, zoon van Sjuck van Burmania (VIII-c) en Catharina Evertsdr Entens van Menthada.

 

Als Duco Martna a Burmania op 21-11-1644 student te Franeker.

Benoemd als grietman van Wymbritseradeel op 22-1-1647;doet afstand in 1671.

Hij woonde eerst te Sneek,dan te Cornjum op Martenastate en later op Epemastate te Ysbrechtum.

Bij zijn doop te Cornjum kreeg hij van zijn ouders Martena als toenaam omdat het geslacht Martena was uitgestorven.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1664 op de kerkklok van Ypecolsga.

GJB 1952-53:hij testeerde op 3-5-1691 en 9-12-1692 (HvF 10603 d.d.15-7-1719 als zijn zoon Sjuck Gerrolt procedeert tegen diens schoonzuster Sjouck van Douma).

 

Op het grafmonument te Ysbrechtum de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders n.l. Burmania x Ydsma, Aylva x Thema, Douma x Burmania, Hottinga x Martena, Enthens x Dulcken, Panser x Canter, Martena x Camstra, Oenema x Wyboltsma.

Deze namen zijn alle als juist te verifiëren..

 

Duco was gehuwd met  Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda, geboren 1627, overleden Leeuwarden 3 feb 1682, 55 jaar, begraven Ysbrechtum, grafmonument in de kerk, dochter van Gerrolt van Juckema en Tieth van Douma.

 

Haar naam en die van haar man in 1647 op de kerkklok van Abbega met de vermelding dat zij beiden 20 jaar zijn.

Zij testeerde in 1681 te IJsbrechtum/Leeuwarden (EEE 6-1/4).

 

Op het grafmonument te Ysbrechtum de 16 kwartieren van haar betovergrootouders n.l. Juckema x Mockema, Roorda x Galama, Cammingha x Herema, Ockinga x Roorda, Douma x Camstra, Starkenborgh x Caters, Douma x Burmania, Burmania x Stenstera.

Deze namen zijn alle als juist te verifiëren.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Titia van Burmania, gedoopt Leeuwarden 1 dec 1647, overleden 22 nov 1685 ,38 jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift.

 

Haar naam en die van haar man op een avondmaalsbeker in de kerk van Westernijkerk op 18-4-1675.

 

Titia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 okt 1667 en getrouwd 1667 ,20-10-1667 3e pr.Leeuwarden met Binnert Heringa van Grovestins, geboren 1641, overleden 24 nov 1696 ,in het 55e jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift, zoon van Frederick Sirtema van Grovestins en Rixt van Roorda.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1672-1679.

Aangesteld als grietman van Ferwerderadeel op 18-2-1679,tot zijn overlijden in 1696.

Hij woonde op Jeppemastate te Westernijkerk.

 

Binnert was later gehuwd met Wilhelmina van Hemmema, gedoopt Leeuwarden 23 sep 1649, overleden Groningen 28 jan 1718.

 

           2   Knier van Burmania, gedoopt Sneek 3 okt 1649.

 

           3   Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, geboren Sneek 26 feb 1651, gedoopt aldaar 27 feb 1651, volgt onder X-f.

 

           4   Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania, gedoopt Cornjum 19 apr 1652, volgt onder X-g.

 

5 Taco van Burmania, gedoopt Cornjum 9 okt 1653, overleden 1705.

 

Taco was kapitein in het leger en grietman van Doniawerstal 1688-1705.

Bij testament van zijn vader in 1691 verkreeg hij Firdgum stem1 (In 1698 eigenaar).

Hij overleed kinderloos.

            

           6   Duco van Burmania, gedoopt Leeuwarden 15 feb 1656, volgt onder X-h.

 

           7   Bartholt Idzert van Burmania, gedoopt Cornjum 12 jul 1657, overleden Sneek 1 dec 1675, begraven aldaar 9 dec 1675.

 

           8   Helena van Burmania, gedoopt Cornjum 6 mrt 1659.

 

           9   Frouck van Burmania, gedoopt Leeuwarden 7 okt 1660, overleden Wolvega 25 jun 1702.

Frouck was gehuwd met Willem Ernstes van Haren, geboren 6 jan 1655, overleden Sint Annaparochie 18 sep 1728.

 

 

   IX-e Laes van Burmania, gedoopt Britsum 26 jan 1638, overleden 2 dec 1691 ,53 jaar, begraven Cornjum , zoon van Sjuck van Burmania (VIII-c) en Catharina Evertsdr Entens van Menthada.

 

Hij woonde op Martenastate te Cornjum.

In het lidmatenboek van Cornjum op 7-11-1669 vermeld als gedeputeerde.

Grietman van Idaarderadeel 1670/1673 en van Leeuwarderadeel 1673/1688.

Boedelbeschrijving LWL 109-162/243  d.d. 13-1-1692.

Een wapenbord van Laes van Burmania hangt in het Fries Museum.

 

Laes is getrouwd Cornjum 20 mrt 1664 met  Jeltje Agatha van Aylva, ook Juliana Agatha, overleden op Martenastate te Cornjum 27 dec 1682*, begraven Cornjum 15 jan 1683, dochter van Ulbe van Aylva en Hylck van Lycklema.

 

Op 7-11-1669 lidmaat te Cornjum en vertrokken naar Grouw;op 30-11-1673 lidmaat te Cornjum, ingekomen uit Grouw; op 15-2-1676 lidmaat te Cornjum, wonende op het Oudland.

* het lidmatenboek geeft als overlijdensdatum eerst 26-9-1682 en daarna 26-10-1682, maar deze data deugen niet.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjuck van Burmania, geboren Britsum 7 jan 1666, gedoopt aldaar 14 jan 1666, volgt onder X-i.

 

           2   Ulbe van Burmania, geboren Cornjum 18 feb 1667, gedoopt aldaar 20 feb 1667, jong overleden

 

           3   Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 24 jan 1669, jong overleden

 

           4   Tjaert van Burmania, gedoopt Cornjum 27 feb 1670, volgt onder X-j.

 

           5   Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 21 jan 1672, jong overleden

 

           6   Catharina van Burmania, gedoopt Cornjum 6 sep 1674, overleden Leeuwarden 30 jun 1760.

 

           7   Lucia van Burmania, gedoopt Cornjum jan 1676.

Lucia is getrouwd Jelsum 30 okt 1698 met Heinrich de Thilau, overleden 24 okt 1709.

 

           8   Frouck van Burmania, gedoopt Cornjum 25 aug 1677, overleden 28 jun 1760 ,in het 83e jaar,.

 

           9   Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, volgt onder X-k.

 

         10   Hobbe Laes van Burmania, gedoopt Cornjum 7 mei 1682, overleden 12 aug 1703 ,21 jaar,, begraven Cornjum ,grafschrift.

 

 

    IX-f Poppe van Burmania, overleden 26 aug 1638 ,gesneuveld, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Bocke van Burmania (VIII-d) en Frau van Burmania.

 

Als Pompeius à Burmania op 12-12-1621 student te Franeker.

Op 21-1-1633 vermeld als hofmeester van de stadhouder (T7).

Hij werd als sergeant-majoor bij de infanterie door een vijandelijke kogel getroffen.

 

Poppe is getrouwd Warffum 10 aug 1634 met  Oedt Johansdr van Sickinghe, overleden 30 sep 1637, begraven Edens ,grafschrift, dochter van Johan Feyes van Sickinghe en Luts van Jongema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bocke van Burmania, geboren 5 mei 1637, volgt onder X-l.

 

 

   IX-g Feye van Burmania, geboren ± 1627, overleden 14 jan 1679 ,52 jaar,, begraven Augustinusga ,grafschrift, zoon van Bocke van Burmania (VIII-d) en Ursel Feyesdr van Roorda.

 

Bij huwelijk in 1649 is hij kapitein in het leger,bij overlijden kolonel.

 

Feye is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 mrt 1649 en getrouwd apr 1649 ,attestatie 1-4-1649 van Leeuwarden, met  Sjucke van Hania, geboren ± 1623, overleden 25 sep 1680 ,57 jaar,, begraven Augustinusga ,grafschrift, dochter van Wigle van Hania en Jesina Polman.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Orsel Feyesdr van Burmania, geboren 1656/1657, overleden 19 mei 1683, oud 26 jaar, begraven Augustinusga, grafschrift

 

Haar naam en die van haar man in 1681 op een avondmaalsbeker en in 1683 op een doopbekken te Wommels.

Zij werd evenals haar ouders begraven te Augustinusga.

 

Orsel is getrouwd Wommels 14 jan 1677 met Idzart van Grovestins, gedoopt Wommels 7 jan 1655, overleden n 1706, zoon van Oene Sirtema van Grovestins en Ydt van Hottinga.

 

Grietman van Hennaarderadeel,aangesteld 21-11-1671.Hij deed afstand in 1706.

Hij woonde te Wommels en daar is in de kerk een wapenbord van hem en zijn vrouw met de datum 14-6-1677.

 

 

 

    X-a Idzert van Burmania, geboren Ferwerd 25 okt 1655, overleden aldaar 4 dec 1708, zoon van Jarich van Burmania (IX-b) en His van Camstra.

 

Op 29-4-1696 benoemd als grietman van Rauwerderhem en op 14-5-1701 als grietman van Ferwerderadeel tot zijn overlijden in 1708.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op een zonnewijzer te Ferwerd uit 1704.

 

Idzert is getrouwd 25 jan 1680 (1) met  Teth Catharina van Eysinga, gedoopt Wirdum 25 okt 1650, overleden 4 jan 1690, dochter van Frans van Eysinga en Aaltje van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Teth Juliana Maria van Burmania, gedoopt Ferwerd 12 feb 1682.

 

           2   Alegonda Catharina Teth van Burmania, gedoopt Ferwerd 18 mrt 1683, overleden dec 1721, begraven Leeuwarden.

 

           3   Jetscke Womela van Burmania, gedoopt Ferwerd 20 jul 1684.

 

           4   Anna Selia van Burmania, gedoopt Ferwerd 14 jun 1685.

 

           5   Eduarda Lucia van Burmania, gedoopt Ferwerd 23 mei 1686.

 

           6   Jarich Julius van Burmania, gedoopt Ferwerd 8 apr 1688.

 

 

 

Idzert is getrouwd 1694 (2) met  Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 1668, overleden 24 aug 1714 ,46 jaar,, dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg.

 

In 1685 bij huwelijk afkomstig van Ameland.

 

Anna is eerder getrouwd Beetgum jun 1685 met Hobbe van Aylva, geboren 1645, overleden Anjum 7 mei 1692 ,47 jaar,, zoon van Ulbe van Aylva en Hylck van Lycklema.

 

Uit dit huwelijk van Idzert en Anna:

 

           7   Hiske Helena van Burmania, gedoopt Ferwerd 20 jan 1695.

 

           8   Jarich George van Burmania, gedoopt Ferwerd 2 dec 1695, overleden Anjum 17 dec 1757 ,in het 63e jaar,, begraven aldaar ,rouwbord.

 

Op 24-10-1713 ingeschreven als student te Franeker.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 29-5-1721/8-12-1729.

Op 8-12-1729 werd hij aangesteld als grietman van Oostdongeradeel en hij woonde op Holdingastate te Anjum.Ook toen hij op 2-8-1747 grietman werd van Franekeradeel bleef hij daar wonen.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Anjum uit 1742.

Hij testeerde in 1745 en hij had geen kinderen.

 

Jarich is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 mei 1725 en getrouwd Dongjum 13 mei 1725 met zijn nicht Helena Maria van Goslinga, gedoopt Dongjum 19 mrt 1699, overleden Anjum 21 nov 1751, dochter van Sicco van Goslinga en Jannetta Isabella van Schwartzenberg Hohenlansberg.

 

           9   Susanna Gratiana van Burmania, gedoopt Ferwerd 2 dec 1695.

 

         10   Gemme Onuphrius van Burmania, gedoopt Ferwerd 3 jan 1697, overleden n 1713.

 

Op 24-10-1713 met zijn broers ingeschreven als student te Franeker.

Hij is jong overleden.

 

 

         11   Idzert Hobbe van Burmania, gedoopt Ferwerd 23 okt 1698, volgt onder XI-a.

 

 

     X-b Ruurd Juckema van Burmania, gedoopt Ferwerd 13 nov 1659, overleden 10 nov 1732 ,of 10-11-1733,74 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Jarich van Burmania (IX-b) en His van Camstra.

 

Bij ondertrouw in 1679 uit Ferwerd, 3e pr.aldaar op 7-11-1681.

Hij testeerde op 28-12-1730 te Goutum (T313-136).

 

Ruurd is getrouwd Leeuwarden 8 nov 1681 met  Elisabeth Wegelina van Eminga, geboren ± 1660, overleden 8 apr 1716 ,56 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Minne van Eminga en His van Buygers.

 

Bij ondertrouw in 1679 uit Goutum.

Zij testeerde in 1716 met haar man (T313-130).

Zie ook grafschriften Roorda IV-128.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jarich Lieuwe van Burmania, geboren omstreeks 1684, overleden Bergen op Zoom 19 feb 1707, 23 jaar.

 

1          

 

             2                 Beatrix Alegonda van Burmania, geboren omstreeks 1685 (?), overleden Hallum 22 feb 1731 ,Sythiemastate,.

Beatrix is getrouwd Hallum 18 apr 1729 met Petrus Aggema van Clant, geboren ± 1689, overleden Franeker 16 apr 1732 ,43 jaar,, zoon van Sixtus Aggema van Clant.

 

Petrus is eerder getrouwd in Baarderadeel 3 okt 1718 ,voor het gerecht, met Beatrix Maria Catius, geboren 27 mrt 1693, overleden Witmarsum 3 sep 1728.

 

 

 

 

 

3 Minne Frans van Burmania, geboren 23 jul 1687, overleden Leeuwarden 10 feb 1749 , 61 jaar, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

T313-42/72: over Minne Frans en Anna Lucia.

T313-55: testamenten uit 1725 en 1730 van Minne en zijn vrouw Anna.

Hij was in 1711 ritmeester en woonde op Tjaerdastate te Rinsumageest.

 

Minne is getrouwd Goutum 29 mrt 1711 met Anna Lucia Andriesa van Camstra, geboren ± 1675, overleden Leeuwarden 2 aug 1745 ,70 jaar, begraven aldaar 28 aug 1745, dochter van Tjalling van Camstra van Tjaerda en Maria Anna Scheltesdr van Aebinga.

 

Voor haar testament uit 1696 zie T313-42.

HvF d.d.1729:Tjalling Willem van Camstra contra Anna Lucia.

 

 

           4  Elisabeth Dorothea van Burmania, geboren ± 1691, overleden 4 mrt 1723 ,32 jaar,ongehuwd, begraven Goutum ,grafschrift.

 

Zie grafschriften Roorda IV-128.

 

 

           5  His Mary van Burmania, geboren ± 1694, overleden Leeuwarden 17 sep 1757 ,63 jaar,, begraven Goutum ,grafschrift.

 

Zij hertrouwde op 6-11-1735 met Ulbe Ulbes Sixma van Andla,overleden 1760,weduwnaar van Remia Bartholtsdr van Douma.

Na overlijden van haar broer Minne erfde zij Tjaerdastate te Rinsumageest.

T313-73/74: over Ulbe en His.

 

His is getrouwd nov 1719 met Tjepcke van Eminga, ook Tiberius, geboren ± 1657, overleden 7 sep 1733 ,in het 77e jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Sicke van Eminga, ,ook Sixtus, en Frouck van Aylva.

 

Hij was eigenaar van Wiardastate te Goutum.

Hij overleed zonder kinderen en met hem stierf het geslacht Eminga uit.

Zie ook grafschriften Roorda IV-128

 

Tjepcke is eerder getrouwd Amsterdam 1682 met Luts van Ornia, overleden 9 jul 1703.

Tjepcke is eerder getrouwd jul 1705 met Christina Genoveva van der Goes, geboren ± 1675, overleden Goutum 14 mrt 1713 ,38 jaar.

 

6 Lucia Emerentia van Burmania, geboren 14 jan 1701, overleden 29 april 1740.

 

T313-141: Lucia testeerde als vrouw van Hendrick,graaf van Moens (1733,1734).

 

Lucia is getrouwd  Goutum 22 mrt 1722 met  1) Antonie,baron van Scharrenberg, geboren rond 1669, afkomstig uit Burgwerd in 1722, overleden Leeuwarden 3 feb 1723, 54 jaar, zoon van Jan, baron van Scharrenberg.

 

Hij was overste-luitenant.

 

Lucia is getrouwd  in Leeuwarderadeel, gerecht, 12 jan 1730  met  2) Hendrick, graaf van Moens, geboren 12 feb 1675, afkomstig uit Amsterdam in 1730, zoon van Bernard van Moens en Maria Magdalena van Ornia.   

 

     X-c Sjuck Tjaert van Burmania, geboren 30 sep 1658, overleden 23 okt 1729 ,71 jaar,, zoon van Gemme Laes van Burmania (IX-c) en Foeck van Eysinga.

 

Hij was grietman van Menaldumadeel 1682-1729.

In het stamboek F.A.is zijn sterfdatum gewijzigd in 23-6-1723,maar dat is onjuist.

 

Sjuck is getrouwd Workum 2 nov 1690 met  Maria Helena van Inthiema, afkomstig uit Workum, geboren ± 1668, overleden 23 jun 1724 ,56 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gemme Frans van Burmania, geboren Britsum 7 jan 1692, gedoopt aldaar 10 jan 1692, overleden 13 jan 1692.

 

           2   Gemme Rienck van Burmania, geboren Britsum 9 mrt 1693, gedoopt aldaar 12 mrt 1693, overleden aldaar 3 jul 1723 ,30 jaar,.

 

Hij woonde op Jornsmastate te Britsum.

 

 

           3   Catharina Lucia van Burmania, geboren Britsum 26 mei 1694, gedoopt aldaar 27 mei 1694, overleden Oosterlittens 13 feb 1769, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Zij was de oudste dochter van Sjuck en zij erfde van Anna van Hottinga bij testament 28-4-1704 te Tzum (EEE6-365/368).

 

Catharina is getrouwd 10 apr 1729 met Bartholt van Burmania, geboren Cornjum 3 jul 1696, gedoopt aldaar 5 jul 1696, overleden 1754, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Tjaert van Burmania (X-j) en Remia van Douma.

 

Hij was majoor in het leger.

Zijn naam en die van zijn vrouw in de kanselbijbel van Britsum.

 

 

           4   Frederick Rudolph van Burmania, geboren Britsum 5 sep 1698, gedoopt aldaar 9 sep 1698, overleden aldaar 10 jun 1699.

 

           5   Foeck Barber van Burmania, geboren Britsum 31 dec 1699, gedoopt aldaar 1 jan 1700.

 

           6   Foeck Helena van Burmania, geboren Britsum 29 jul 1701, gedoopt aldaar 31 jul 1701, overleden Leeuwarden 30 jul 1723 ,Burmaniahuis,.

 

           7   Cunera Victoria van Burmania, geboren Britsum 4 okt 1706, gedoopt aldaar 10 okt 1706, overleden aldaar 10 okt 1706.

 

           8   Cunera Victoria van Burmania, geboren Britsum 6 jan 1710, gedoopt aldaar 12 jan 1710, overleden Oosterlittens 25 sep 1770, begraven Leeuwarden.

Cunera is getrouwd Britsum 20 okt 1754 met Frans Dirk van Bergheyck, afkomstig uit Leeuwarden in 1754.

 

 

    X-d Frans Eysinga van Burmania, geboren Britsum 11 okt 1662, gedoopt aldaar 19 okt 1662, overleden Engelum 23 sep 1717, zoon van Gemme Laes van Burmania (IX-c) en Foeck van Eysinga.

 

Hij was houtvester van Friesland 1667/1717.

Een rouwbord in de kerk van Menaldum met zijn sterfdatum.

 

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 apr 1697 ,bij het gerecht en getrouwd 2 mei 1697 ,ws.te Jellum (1) met  Maria Eduarda van Camstra, geboren Menaldum 22 aug 1662, overleden Leeuwarden 17 feb 1698, dochter van Tjalling van Camstra en Lucia Helena Scheltesdr van Aebinga.

 

Op 2-5-1697 attestatie van Leeuwarden naar Jellum.

Zij testeerde in 1698 te Leeuwarden (EEE-6-134 ).

 

Frans is getrouwd Bellingweer 4 feb 1700 (2) met  Wilhelmina Onnesdr van Tamminga, geboren Bellingweer 14 jun 1676, overleden Groningen jun 1753.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eduard Marius van Burmania, geboren Engelum 26 nov 1700, gedoopt aldaar 30 nov 1700, volgt onder XI-b.

 

           2   Bauwina van Burmania, gedoopt Engelum 8 jan 1702, overleden Holwerd,Haniastate 24 jan 1771.

 

Bij trouwen in 1729 uit Groningen.

 

Bauwina is getrouwd Ternaard 8 mei 1729 met Hessel Douwe Ernst van Aylva, geboren Ternaard 6 nov 1700, gedoopt aldaar 8 nov 1700, overleden Holwerd,Haniastate 27 mrt 1774, zoon van Ernst van Aylva en Elisabeth van Aylva.

 

Grietman Westdongeradeel 1722/1763 als opvolger van zijn broer Hans Willem.

Hij werd opnieuw grietman in 1769 na het overlijden van zijn zoon in 1768.

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

 

 

           3   Foekje van Burmania, gedoopt Engelum 25 mrt 1703, overleden aldaar 1703/1795.

 

           4   Geertruit Foekje van Burmania, gedoopt Engelum 31 mei 1705, overleden Tammingaborg Bellingweer 21 aug 1738, 33 jaar, begraven Bellingweer, grafschrift Friens.

 

Zij was getrouwd met Pier Willem van Sytzama, overleden Den Haag 26 april 1759, in het 71e jaar, begraven Friens, grafschrift Friens.

 

     X-e Rienck van Burmania, geboren Britsum 6 jun 1665, gedoopt aldaar 9 jun 1665, overleden Olst (Ov.) 22 sep 1730 ,in het 66e jaar,, zoon van Gemme Laes van Burmania (IX-c) en Foeck van Eysinga.

 

Hij was kolonel in het leger.

 

Rienck is getrouwd Leeuwarden 1 sep 1700 met  Christina Elisabeth van Haersolte, gedoopt Zwolle 22 feb 1681, overleden Zutphen 13 apr 1720.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Watze Julius van Burmania, gedoopt Leeuwarden 4 sep 1701, overleden v 1707.

 

           2   Rutger Antony van Burmania, gedoopt Leeuwarden 6 okt 1702, overleden Zwolle jan 1704.

 

           3   Anna Elisabeth van Burmania, geboren Leeuwarden ± 1705 ,op het Burmaniahuis, overleden 4 jun 1731 ,in het 26e jaar, begraven Kubaard ,grafschrift.

 

Anna is getrouwd apr 1731 met George Frederik van Vos tot Beesten.

 

           4   Watze Julius Botnia van Burmania, geboren Kortrijk 4 feb 1707, volgt onder XI-c.

 

           5   Rutger van Burmania, gedoopt Leeuwarden 28 dec 1707, overleden Zwolle 3 mrt 1735.

 

           6   Anna Sophia van Burmania, geboren n 1708.

 

           7   Albertina Juliana van Burmania, geboren Nijmegen 1709/1719, overleden Dokkum 1710/1719, begraven Friens ,grafschrift.

 

Zij werd geboren op 1-1-171. en overleed 4-11-171. volgens grafschrift.

 

8 Christiaan Ernst van Burmania, gedoopt Zutphen 10 april 1720

 

 

 

     X-f Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, geboren Sneek 26 feb 1651, gedoopt aldaar 27 feb 1651, overleden 12 mrt 1679 ,28 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Duco Martena van Burmania (IX-d) en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

Hij was overste van een regiment infanterie.

Hij erfde Camminghaburg in 1651 van zijn grootvader Gerrolt van Juckema.Bij testament in 1679 ging Camminghaburg naar zijn zoon Gerrolt,die jong overleed,waarna de bezitting ging naar zijn andere zoon Duco Gerrolt.

 

Ruurd is getrouwd Ijsbrechtum 2 jun 1672 met zijn nicht  Berber Gemmesdr van Burmania, geboren Britsum 31 mrt 1650, gedoopt aldaar 7 apr 1650, overleden 22 mrt 1684 ,34 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Gemme Laes van Burmania (IX-c) en Rints van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrolt Juckema van Burmania, gedoopt Leeuwarden 22 jul 1674.

 

Jong overleden.

 

 

           2   Duco Gerrolt Juckema van Burmania, geboren okt 1675, gedoopt Leeuwarden 7 nov 1677, volgt onder XI-d.

 

 

    X-g Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania, gedoopt Cornjum 19 apr 1652, overleden Leeuwarden 4 dec 1720, zoon van Duco Martena van Burmania (IX-d) en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

Hij werd op 14-11-1671 grietman van Wymbritseradeel,tot 1716.

Hij was later ook de laatste heer van Cammingha uit zijn familie en testeerde als zodanig op 22-9-1720 (EEE7-215/221,geregistreerd 3-11-1722).

 

 

Sjuck was gehuwd met  Josina Susanna van Welvelde, overleden 24 nov 1689, dochter van Zeino Joachim van Welvelde en Aaltje van Douma.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Zeino Joachim van Burmania, gedoopt Sneek 4 mrt 1681, overleden 14 feb 1710 ,28 jaar,.

 

Grietman van Rauwerderhem,aangesteld op 10-10-1701;hij bleef dat zijn overlijden in 1710.

Toen hij 4 jaar was legde hij de eerste steen voor de kerk te Gauw op 17-8-1685.

Hij had geen kinderen.

 

Zeino is getrouwd Rauwerd 7 mrt 1706 met Hylck van Aylva, gedoopt Anjum 6 sep 1691, overleden 11 apr 1715 ,23 jaar,, dochter van Hobbe van Aylva en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

In 1706 uit Holwerd (daar 2e pr.huwelijk op 7-3-1706 met att.naar Rauwerd).

 

Hylck is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jan 1712 en getrouwd aldaar 7 feb 1712 ,Jacobijnerkerk, met haar neef Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, volgt onder X-k.

 

           2   Eduarda Lucia van Burmania, gedoopt Sneek 10 dec 1682, overleden Leeuwarden 11 mrt 1704 ,21 jaar,.

 

           3   Alegonda Barbara van Burmania, gedoopt Sneek 18 jan 1684.

 

           4   Alegonda Cunira van Burmania, gedoopt Sneek 21 aug 1685.

 

           5   Titia Barbara van Burmania, gedoopt Sneek 1 dec 1686, overleden 31 mei 1714 ,27 jaar,.

Titia is getrouwd IJsbrechtum 1 mei 1712 met Egbert Edzarts Rengers, geboren ± 1688, overleden Groningen 1 apr 1745 ,57 jaar,.

 

Hun zoon Sjuck Gerrolt, geboren Leeuwarden 6 maart 1713, noemde zich Juckema van Burmania.

Deze Sjuck Gerrolt trouwde Odilia,gravin van Welderen, geboren Tiel 24-11-1723, overleden Ysbrechtum 19-10-1788; huwelijk Tiel 24-11-1723.

Zijn kinderen en kleinkinderen noemden zich ook Juckema van Burmania.

Sjuck overleed Ysbrechtum 31-3-1784, oud 71 jaar en 25 dagen.

In de kerk van Ysbrechtum wapenborden voor hem en voor zijn vrouw met voor ieder 32 kwartieren (“De Friesche Adelaar” 1887-1).

 

 

           6   Duco Gerrolt van Burmania, geboren Ijsbrechtum, gedoopt Sneek 7 dec 1687, overleden 4 sep 1746.

 

Hij was grietman van Wymbritseradeel 1716-1746 en heer van Camminghaburg.

Op de leeftijd van 12 jaar legde hij in 1699 de eerste steen voor de kerk van Tirns (gedenkbord in de kerk).

Zijn naam staat vermeld op de kerkklok van Nijhuizum in 1729.

 

Duco is getrouwd Ijsbrechtum 8 nov 1716 met Fedt Sophia van Goslinga, gedoopt Dongjum 26 mrt 1693, dochter van Sicco van Goslinga en Jannetta Isabella van Schwartzenberg Hohenlansberg.

 

 

    X-h Duco van Burmania, gedoopt Leeuwarden 15 feb 1656, overleden 21 okt 1684, zoon van Duco Martena van Burmania (IX-d) en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

In 1683 kapitein in het leger,afkomstig uit IJsbrechtum.

 

Duco is getrouwd Hallum 9 jan 1683 met  Sjouck van Douma, gedoopt Hallum 23 feb 1662, overleden 1721, dochter van Bartholt van Douma en Doedt van Crack, ,ook Dorothea.

Sjouck is later getrouwd 1702 ,attestatie 8-7-1702 van Hallum naar elders, met Julius Ritscke van Sixma, afkomstig uit Minnertsga in 1702.

 

Uit het huwelijk van Duco en Sjouck:

 

           1   Duconia Dorothea van Burmania, geboren feb 1685, overleden 15 nov 1700 ,15 jaar en 9 maanden, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Zij werd begraven tegelijk met haar dochtertje.

 

Duconia is getrouwd Hallum 4 feb 1700 met haar neef Duco Gerrolt Juckema van Burmania, geboren okt 1675, gedoopt Leeuwarden 7 nov 1677, volgt onder XI-d.

 

 

     X-i Sjuck van Burmania, geboren Britsum 7 jan 1666, gedoopt aldaar 14 jan 1666, overleden Hallum,Goslingastate 22 mei 1726, zoon van Laes van Burmania (IX-e) en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Hij was ontvanger-generaal van Friesland 1685/1699 en raadsheer bij het Hof van Friesland 1710/1721.

Hij woonde op Goslingastate te Hallum.

 

Sjuck is getrouwd Hallum 13 mrt 1692 met  Jeepck van Douma, ,ook Feick,, gedoopt Hallum 23 jan 1670, overleden Hallum,Goslingastate 21 apr 1735 ,65 jaar,, dochter van Bartholt van Douma en Doedt van Crack, ,ook Dorothea.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jel Aagt van Burmania, geboren aug 1694, overleden 10 feb 1695 ,6 maanden oud, begraven Cornjum ,grafschrift.

 

Niet vermeld in doopboek Leeuwarden of Hallum en jong overleden.

 

 

           2   Bartholt van Burmania, gedoopt Leeuwarden 17 nov 1695, overleden Wenen 24 mrt 1766.

 

           3   Laes van Burmania, gedoopt Hallum 14 feb 1697, overleden 1 mei 1725.

 

Hij raakte op 29-4-1725 ter hoogte van Kaap Finisterre gewond in een gevecht met Algerijnse zeerovers.

 

 

           4   Jel Aagt van Burmania, ,ook Juliana Agatha,, gedoopt Hallum 6 feb 1698, overleden aldaar 25 feb 1720.

 

Ze was niet getrouwd.

 

 

           5   Doedt Sjouck van Burmania, gedoopt Hallum 16 apr 1699, overleden 19 okt 1778.

 

Ze was niet getrouwd.

 

 

           6   Jan Frederik van Burmania, gedoopt Hallum 9 jun 1700, overleden 5 mei 1768.

 

Hij was generaal-majoor.

 

 

           7   Maria van Burmania, gedoopt Hallum 2 jul 1702, overleden aldaar 25 dec 1755.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           8   Helena van Burmania, gedoopt Hallum 10 aug 1704, overleden 20 aug 1788.

 

           9   Saapck van Burmania, gedoopt Hallum 28 feb 1706.

 

Zij is jong overleden.

 

 

         10   Epo Idzert van Burmania, gedoopt Hallum 19 jun 1707.

 

Hij is jong overleden.

 

         11   Duco Martena van Burmania, gedoopt Leeuwarden 16 jul 1710.

 

Hij is jong overleden.

 

         12   Duco Martena van Burmania, gedoopt Hallum 1 jan 1713, overleden 8 sep 1775 ,in het 63e jaar, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Hij was generaal-majoor bij de infanterie.

 

Duco is getrouwd Marrum 2 jan 1763 met Wilhelmina Eduarda van Burmania, geboren Berlikum 14 aug 1729, overleden Hallum 19 dec 1824 ,op Goslingastate, dochter van Eduard Marius van Burmania (XI-b) en Foockel Berber van Haersolte.

 

Haar naam en die van haar eerste man Gysbert op een steen bij herbouw van Pongastate op 20-4-1757, zie Walle 6683..

 

Wilhelmina is eerder getrouwd Marrum 20 feb 1750 met Gysbert Arentsma van Idsinga, geboren Marrum 20 aug 1706, gedoopt Marrum 22 aug 1706,  overleden 4 aug 1760 ,op zee,  begraven Hallum, zoon van Johannes van Idsinga en Alegonda van Coenders.

 

Er is een rouwbord in de kerk van Hallum ter nagedachtenis kapitein ter zee Gijsbert Arentsma van Idsinga met sterfdatum 4-8-1760, oud 53 jaar, zie Walle 2257.

         

     X-j Tjaert van Burmania, gedoopt Cornjum 27 feb 1670, overleden 25 aug 1702 ,in het 33e jaar, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Laes van Burmania (IX-e) en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Hij was grietman van Leeuwarderadeel van 22-9-1688 tot zijn overlijden in 1702.

Hij woonde evenals zijn vader op Martenastate te Cornjum.

 

Tjaert is in ondertrouw gegaan Hallum 29 sep 1694 en getrouwd Cornjum 7 okt 1694 met  Remia van Douma, gedoopt Hallum 15 mrt 1674, overleden 2 apr 1715 ,41 jaar,, begraven Cornjum ,grafschrift, dochter van Bartholt van Douma en Doedt van Crack, ,ook Dorothea.

 

Bij hertrouwen in 1712 woonde zij in Cornjum.

 

Remia is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 aug 1712 met Ulbe Ulbes van Sixma, afkomstig uit Leeuwarden in 1712, overleden 17 mrt 1760.

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Remia:

 

           1   Laes van Burmania, gedoopt Cornjum 21 jul 1695.

 

           2   Bartholt van Burmania, geboren Cornjum 3 jul 1696, gedoopt aldaar 5 jul 1696, overleden 1754, begraven Britsum ,grafschrift.

Bartholt is getrouwd 10 apr 1729 met Catharina Lucia van Burmania, geboren Britsum 26 mei 1694, gedoopt aldaar 27 mei 1694, overleden Oosterlittens 13 feb 1769, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Sjuck Tjaert van Burmania (X-c) en Maria Helena van Inthiema.

 

           3   Epo Sjuck van Burmania, geboren Cornjum 5 okt 1697, gedoopt aldaar 10 okt 1697, volgt onder XI-e.

 

           4   Laes Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 3 mrt 1700, volgt onder XI-f.

 

 

    X-k Ulbe Aylva van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, overleden Leeuwarden 12 aug 1762, zoon van Laes van Burmania (IX-e) en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Ulbe Aylva van Burmania legde een eerste hoeksteen van Martenastate te Cornjum op de leeftijd van 7 jaar (zie de Walle nr 946 ).

Op 17-2-1701 werd hij beëdigd als raadsheer bij het Hof van Friesland.

Hij was grietman van Leeuwarderadeel van 4-9-1702 tot 1721.

 

Met dank aan P.Nieuwland :

trouwdata, geboortedata kinderen  en overlijdensdata uit T314-01 (Dekemastate ) inv.nr. 618.

 

Ulbe Aylva is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 apr 1702 en getrouwd aldaar 23 apr 1702 (1) met  Anna Maria van Sminia, geboren Leeuwarden 4 feb 1680 en gedoopt aldaar 6 feb 1680, overleden aldaar 13 aug 1710, in de kraam,  begraven Westerkerk Leeuwarden, dochter van Hobbe Baerdt van Sminia en Teth Gerroltsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juliana Agatha van Burmania, geboren Leeuwarden 23 feb 1704 en gedoopt aldaar 27 feb 1704, overleden 21 feb 1728, begraven Westerkerk Leeuwarden.

 

           2   Hobbe van Burmania, geboren Leeuwarden  21 feb 1705 en gedoopt aldaar 25 feb 1705, volgt onder XI-g.

 

           3   Titia Helena van Burmania, geboren Leeuwarden 8 sep 1706 en  gedoopt aldaar 10 sep 1706, overleden aldaar 16 mrt 1800, begraven aldaar.

 

Titia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 okt 1733 en getrouwd Oenkerk 18 okt 1733 met Feye van Heemstra, gedoopt Dronrijp 28 nov 1694, overleden Oenkerk 7 sep 1749, zoon van Schelte van Heemstra en Catharina Johansdr van Scheltinga.

 

Bij trouwen in 1733 was hij majoor in het leger.

 

 

           4   Catharina van Burmania, geboren Leeuwarden 14 apr 1708 en gedoopt aldaar 18 apr 1708.

 

           5   Laes van Burmania, geboren Leeuwarden 1 aug 1709 en gedoopt aldaar 2 aug 1709, overleden aldaar dec 1784, begraven aldaar 3 jan 1785 ,in de Westerkerk.

 

           6   Jetze Idzert van Burmania, geboren Leeuwarden 12 aug 1710 en gedoopt aldaar 15 aug 1710, volgt onder XI-h.

 

 

 

Ulbe Aylva is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jan 1712 en getrouwd Jacobijnerkerk aldaar 7 feb 1712  (2) met zijn nicht  Hylck van Aylva, gedoopt Anjum 6 sep 1691, overleden 11 apr 1715 ,23 jaar, begraven te Anjum, dochter van Hobbe van Aylva en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

Hylck is eerder getrouwd Rauwerd 7 mrt 1706 met Zeino Joachim van Burmania, gedoopt Sneek 4 mrt 1681, overleden 14 feb 1710 ,28 jaar, zoon van Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania (X-g) en Josina Susanna van Welvelde.

 

Uit het huwelijk van Ulbe Aylva en Hylck:

 

           7   Anna Maria van Burmania, geboren Leeuwarden 5 jan 1713 en gedoopt aldaar 6 jan 1713, overleden 17 jan 1717, 4 jaar oud, begraven te Anjum.

 

8 George Ulbe van Burmania, geboren Leeuwarden 7 feb 1715 en gedoopt aldaar 10 feb 1715, overleden 17 jan 1777., vermoedelijk te Oosterlittens.

 

Hij werd op 4-2-1739 beëdigd als grietman van Menaldumadeel en bleef dat tot 1766.

 

Zie voor hem uitvoerig het artikel van P.Nieuwland in GJB 2015: “Georg Ulbo van Burmania, geen parel aan de kroon van Menaldumadeel”.

Het navolgende is ontleend aan dat artikel:

In het najaar van 1739 raakte George Ulbe in de ban van een vrouw, Catharina Elisabeth Holstein, een intrigante , en dus volgens zijn vader geen geschikte vrouw voor een huwelijk.

Omdat hij nog geen 25 jaar was en dus minderjarig vroeg hij samen met zijn vader voor het Hof om een contactverbod voor deze vrouw.

Hij bleef verliefd op Catharina en in 1741 zette hij door en trouwde toch met haar tegen de wil van de familie.

Toen zijn vader op 9-7-1745 testeerde bleek dat George Ulbe wegens wangedrag was onterfd.

 

George Ulbe uit Leeuwarden was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 29 april 1741 en is getrouwd Nijkerk (Gld)  12 mei 1741 met  Catharina Elisabeth Holstein van Leeuwarden (att. kerk Leeuwarden  7-5-1741), gedoopt Leeuwarden  8 feb 1709, dochter van Anthony Holstein en  Catharina Elisabeth Cock

 

 

 

 

Ulbe Aylva is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 mei 1718 en getrouwd Jacobijnerkerk aldaar 29 mei 1718  (3) met  Baudina Lucia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 5 mei 1687, overleden 21 dec 1754 ,67 jaar,, dochter van Tjalling Aede Johan van Eysinga en Cecilia van Humalda

 

Baudina is eerder getrouwd Scharnegoutum 1 nov 1705 met Tjalling van Sixma, geboren 4 sep 1680, overleden 14 okt 1714 ,34 jaar,, zoon van Douwe van Sixma en Romck Cornelisdr Haubois.

 

Uit het huwelijk van Ulbe Aylva en Baudina:

 

           9   Anna Maria van Burmania, geboren  Loénga 3 sep 1722 en gedoopt Scharnegoutum, overleden Leeuwarden 24 okt 1779.

 

         10   Cecilia Lucia van Burmania, geboren  9 mrt 1724 en gedoopt Leeuwarden 19 mrt 1724.

 

11 Hylck Helena van Burmania, geboren 21 juni 1726 en  gedoopt Leeuwarden 26 juni 1726, overleden 10 juli 1726, begraven Hylaard.

 

         12   Hylck Alegonda van Burmania, geboren 25 dec 1727 en  gedoopt Leeuwarden 31 dec 1727, overleden  10 feb 1728, begraven 15 feb 1728 Hylaard (zie naamplaatje in de kerk, foto op de site van de Walle).

 

 

     X-l Bocke van Burmania, geboren 5 mei 1637, overleden Holwerd 8 jul 1702, zoon van Poppe van Burmania (IX-f) en Oedt Johansdr van Sickinghe.

 

Als Bocco à Burmania op 1-4-1645 student te Franeker.

Hij testeerde op 18-12-1673 met zijn vrouw Lucia

 

Bocke is getrouwd Appingedam 1661 (1) met  Jets Lucia Houwerda van Meckema, overleden 11 apr 1669, dochter van Menne Houwerda van Meckema en Catharina van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Catharina Bockesdr van Burmania, geboren 1662/1663, overleden Dokkum 8 feb 1752 ,ruim 89 jaar.

 

Catharina is getrouwd  Holwerd 7 aug  1692 met Douwe Feye van Roorda, gedoopt Leeuwarden 22 jun 1651 ,als Douwe, overleden n 1692, zoon van Wybren van Roorda en Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

Bekend als schout-bij-nacht.

Hij testeerde te Nijland in 1681 na overlijden van zijn eerste vrouw en op 1-3-1688 met zijn tweede vrouw (EEE-5-239 en EEE-5-348).

GJB 1953-55:hij testeerde ook op 20-9-1687 (HOF 9346 d.d.10-2-1711).

 

Douwe is eerder getrouwd Leeuwarden 10 mrt 1678 met Helena Elisabeth van Doys, geboren Feerwerd (Gr.) 19 jun 1651, overleden 3 okt 1684, dochter van Gerlich van Doys.

 

 

 

Bocke is getrouwd 1671 ,16-4-1671 3e pr.Holwerd. (2) met  Luts Hesselsdr van Aylva, ,ook Lucia,, geboren 1637, dochter van Hessel Meckema van Aylva en Elisabeth d'Althan.

 

In 1671 met att.van Holwerd naar Oost Friesland.

 

Luts was eerder getrouwd 1656 met Wolf Sigismund Von Schrattenbach.

 

   XI-a Idzert Hobbe van Burmania, gedoopt Ferwerd 23 okt 1698, overleden Bakkeveen 24 jul 1772, zoon van Idzert van Burmania (X-a) en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

Als student te Franeker ingeschreven op 24-10-1713 en 18-9-1719.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1745-1755.

 

Idzert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 jun 1727 en getrouwd jul 1727 ,6-7-1727 att.Leeuwarden, met  Johanna Wilhelmina van Schratenbach, gedoopt Holwerd 1 okt 1699.

 

Bij huwelijk in 1727 kwam zij uit Leeuwarden en kreeg attestatie naar Augsbuurt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna Dodonea van Burmania, gedoopt Leeuwarden 31 mrt 1728, overleden aldaar 1728/1730.

 

           2   Willem Frederik van Burmania, geboren Ferwerd 7 sep 1729, overleden aldaar 15 mrt 1805.

 

           3   Anna Dodonea van Burmania, gedoopt Leeuwarden 28 dec 1730, overleden aldaar 22 aug 1777, begraven aldaar 27 aug 1777 ,in de Westerkerk.

 

In 1754 afkomstig uit Bakkeveen.

 

Anna is getrouwd Bakkeveen 16 nov 1754 (1) met Antonie d'Arnaud, afkomstig uit Franeker in 1754, overleden 12 mrt 1762.

Anna is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 okt 1765 en getrouwd Jellum 27 okt 1765 (2) met Watze Julius Botnia van Burmania, geboren Kortrijk 4 feb 1707, volgt onder XI-c.

 

           4   Edzart van Burmania, gedoopt Leeuwarden 18 mei 1735, overleden 16 feb 1792.

Edzart is getrouwd Amsterdam 1768 met Maria Anna Pieterson.

 

           5   Helena Maria van Burmania, gedoopt Leeuwarden 7 nov 1736, overleden Amsterdam 1 mei 1796 ,adv.L.C..

Helena was gehuwd met Cornelis van Voorn, afkomstig uit Amsterdam, overleden aldaar v 1796.

 

           6   Lucia Barbara van Burmania, geboren Leeuwarden 4 mei 1740, gedoopt aldaar 5 jun 1740, overleden aldaar 10 dec 1774, begraven aldaar 20 dec 1774.

 

           7   Alegonda Janetta van Burmania, gedoopt Leeuwarden 8 nov 1741, overleden 1 mrt 1790.

 

Zij heeft mee de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk te Metslawier op 13-6-1776.

 

Alegonda is getrouwd Duurswoude 6 sep 1767 met Johannes Hendricus Goeddaeus, afkomstig uit Bellingwolde in 1767.

 

Dijkgraaf in het Groninger Westwolde.

 

 

 

   XI-b Eduard Marius van Burmania, geboren Engelum 26 nov 1700, gedoopt aldaar 30 nov 1700, overleden Leeuwarden 19 jul 1789, begraven Weidum 24 jul 1789, zoon van Frans Eysinga van Burmania (X-d) en Wilhelmina Onnesdr van Tamminga.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1737/1762.

 

Eduard is getrouwd Minnertsga 17 nov 1726 met  Foockel Berber van Haersolte, geboren Sexbierum 14 mrt 1707, overleden Leeuwarden 22 okt 1739 ,in het 33e jaar, begraven Jellum ,grafschrift, dochter van Arent Rutgers van Haersolte en Rienckje Alegonda van Camstra, ,ook Reina Allegonda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Willem van Burmania, geboren Minnertsga 21 mrt 1727, overleden Berlikum 6 dec 1728, begraven Menaldum.

 

           2   Foockel Helena van Burmania, geboren Leeuwarden 23 mrt 1728, gedoopt aldaar 31 mrt 1728, overleden Zweins 19 jul 1801 ,op Kingmastate.

Foockel is getrouwd Oosterbierum 1751 ,16-5-1751 3e pr.Weidum, met Julius Matthijs van Beyma (thoe Kingma), geboren Harlingen 16 okt 1727, overleden Zweins 7 feb 1808 ,op Kingmastate.

 

           3   Wilhelmina Eduarda van Burmania, geboren Berlikum 14 aug 1729, overleden Hallum 19 dec 1824 ,op Goslingastate.

 

Wilhelmina is getrouwd Marrum 20 feb 1750 (1) met Gysbert Arentsma van Idsinga, geboren Marrum 20 aug 1706, gedoopt aldaar  22 aug 1706, overleden 4 aug 1760 ,op zee., oud 55 jaar, begraven te Hallum.

 

Hij was kapitein ter zee.

Op het wapenbord te Hallum de wapens en namen: Idsinga,Hettinga,Coenders,Walta.

 

Wilhelmina is getrouwd Marrum 2 jan 1763 (2) met Duco Martena van Burmania, gedoopt Hallum 1 jan 1713, overleden 8 sep 1775 ,in het 63e jaar, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania (X-i) en Jeepck van Douma.

 

           4   Frans Laas van Burmania, geboren Berlikum 28 aug 1730, volgt onder XII-a.

 

           5   Onno Schotto van Burmania, geboren Berlikum 3 nov 1732, overleden Stavoren 13 dec 1765.

 

           6   Bauwina Gesina van Burmania, geboren Berlikum 26 sep 1735, overleden aldaar 1735.

 

           7   Bauwina Gesina van Burmania, gedoopt Leeuwarden 12 dec 1736, overleden aldaar 1742 ?.

 

Zij is jong overleden,vermoedelijk in 1742 en dan op 17-9-1742 begraven in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

 

 

           8   Tjalling Egbert van Burmania, gedoopt Leeuwarden 21 okt 1739, overleden aldaar 9 dec 1740, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk 15 dec 1740.

 

 

   XI-c Watze Julius Botnia van Burmania, geboren Kortrijk 4 feb 1707, overleden Jellum 13 mei 1781 ,74 jaar en 3 maand, begraven Jellum ,grafschrift, zoon van Rienck van Burmania (X-e) en Christina Elisabeth van Haersolte.

 

Hij woonde te Jellum (1760,1765) en was overste in het leger.

 

Watze is getrouwd Beers 9 jun 1754 (1) met  Belia Brooshooft, gedoopt Giessen-Oudekerk 12 jan 1727, overleden Leeuwarden 6 nov 1760 ,ruim 33 jaar, begraven Jellum ,grafschrift.

 

Bij huwelijk kwam zij uit Jellum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Christina Helena Geertruida van Burmania, geboren Zwolle 24 aug 1744, overleden Leeuwarden 21 apr 1819.

 

Christina is getrouwd 30 nov 1766 met Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Veurne 4 feb 1738, overleden Leeuwarden  6 mei 1800, zoon van Jan Sicco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Elisabeth Helena van Camstra.

 

Wilco was grietman van Wonseradeel.

 

           2   Julius van Burmania, ,eerst als Cornelius Julius,, geboren Mechelen jul 1748, overleden Leeuwarden 17 mei 1816.

 

Hij was kolonel in het leger en werd in 1808 burgemeester van Leuwarden.

 

Julius is getrouwd Velp 12 jan 1779 (1) met Geertruyd Walraven van Zuylen, geboren Arnhem 15 jun 1749, overleden Leeuwarden 20 sep 1790.

Julius is getrouwd Putten 3 jul 1791 (2) met Anthonia van Lynden, geboren Putten 6 dec 1762, overleden Vollenhove 28 jan 1837.

 

           3   Rienck Dominicus van Burmania, gedoopt Jellum 26 okt 1749, overleden 1750 ,in de zomer,.

 

           4   Anna Elisabeth van Burmania, gedoopt Jellum 2 jan 1752, overleden Leeuwarden 4 aug 1808 ,overlijdensregister.

 

           5   Gemme Oniphrius van Burmania, gedoopt Jellum 9 jun 1754, overleden Varel 9 apr 1804 ,adv.L.C..

 

Hij was overste in het leger.

 

 

           6   Rienck van Burmania, gedoopt Jellum 30 apr 1758, overleden Leeuwarden 9 okt 1825.

 

Hij was advocaat en was de laatste in de mannelijke lijn uit het geslacht Burmania.

 

Rienck is getrouwd Leeuwarden 19 mei 1817 met zijn oomzegster Anna Elisabeth Sophia van Schwartzenberg en Hohenl, geboren Leeuwarden 9 apr 1778, overleden Oenkerk 13 jul 1852, dochter van Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Christina Helena Geertruida van Burmania.

 

Watze is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 okt 1765 en getrouwd Jellum 27 okt 1765 (2) met  Anna Dodonea van Burmania, gedoopt Leeuwarden 28 dec 1730, overleden aldaar 22 aug 1777, begraven aldaar 27 aug 1777 ,in de Westerkerk, dochter van Idzert Hobbe van Burmania (XI-a) en Johanna Wilhelmina van Schratenbach.

 

Anna Dodonea was eerder getrouwd Bakkeveen 16 nov 1754 met Antonie d'Arnaud, afkomstig uit Franeker in 1754, overleden 12 mrt 1762.

 

 

Uit het huwelijk van Watze en Anna Dodonea:

 

           7   N. van Burmania, geboren 23 sep 1766, overleden 10 okt 1766.

 

 

   XI-d Duco Gerrolt Juckema van Burmania, geboren okt 1675, gedoopt Leeuwarden 7 nov 1677, overleden 22 nov 1700 ,25 jaar en 1 maand, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania (X-f) en Berber Gemmesdr van Burmania.

 

Hij was bezitter van Camminghaburg.

GJB 1951-58:hij testeerde te Leeuwarden op 18-11-1700 (HOF SS-108-18 d.d.27-10-1705).

Camminghaburg ging naar Sjouck,de weduwe van zijn oom Duco en tevens zijn schoonmoeder.

 

Duco is getrouwd Hallum 4 feb 1700 met zijn nicht  Duconia Dorothea van Burmania, geboren feb 1685, overleden 15 nov 1700 ,15 jaar en 9 maanden, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Duco van Burmania (X-h) en Sjouck van Douma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Titia Barbara van Burmania, geboren 6 nov 1700, overleden 12 nov 1700, begraven Hallum ,grafschrift.

 

 

   XI-e Epo Sjuck van Burmania, geboren Cornjum 5 okt 1697, gedoopt aldaar 10 okt 1697, overleden 1 feb 1775, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Tjaert van Burmania (X-j) en Remia van Douma.

 

Hij was ontvanger-generaal en 1738/1768 burgemeester van Dokkum.

Zijn naam op een steen bij de vernieuwing van de zijl in Dokkum in 1757.

 

Epo is getrouwd 19 okt 1738 (1) met  Christina van Glinstra, geboren ± 1710, overleden Cornjum 30 mrt 1745 ,35 jaar,, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Louise Albertina van Burmania, gedoopt Leeuwarden 11 dec 1739, overleden jan 1740.

 

           2   N. van Burmania, geboren Cornjum 1741.

 

Jong overleden.

 

 

Epo is getrouwd Cornjum 23 jan 1746 (2) met  Romelia Maria van Haersma, geboren Augustinusga 14 sep 1720, overleden 15 mei 1791 ,70 jaar en 8 maanden, begraven Cornjum ,grafschrift, dochter van Arent van Haersma en Ansck van Doys.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Christina Ansk van Burmania, geboren Cornjum 1 nov 1747, gedoopt aldaar 5 nov 1747, overleden Langweer 26 dec 1817 ,op Douwmastate.

Christina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 okt 1766 en getrouwd 1766 ,26-10-1766 att.van Leeuwarden naar Cornjum met Assuerus Philip Vegelin van Claerbergen, geboren Rinsumageest 16 aug 1735, gedoopt aldaar 21 aug 1735, overleden in Doniawerstal 15 jan 1820, zoon van Ernst Vegelin van Claerbergen.

 

Bij huwelijk in 1766 uit Leeuwarden,

 

 

           4   Remia Juliana Arentzenia van Burmania, geboren Cornjum 26 aug 1749, gedoopt aldaar 31 aug 1749, overleden Leeuwarden 19 apr 1816.

Remia is getrouwd Cornjum 26 okt 1766 met haar halfneef Ulbe Julius Tjalling van Sixma, gedoopt Leeuwarden 5 apr 1737, overleden 22 okt 1770, zoon van Tjalling van Sixma en Duconia van Sixma.

 

           5   Tjaert van Burmania, geboren Cornjum 10 jun 1751, gedoopt aldaar 13 jun 1751.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

    XI-f Laes Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 3 mrt 1700, overleden Tietjerk 9 jul 1751, zoon van Tjaert van Burmania (X-j) en Remia van Douma.

Laes is getrouwd Metslawier 10 apr 1740 met  Juliana Dorothea van Unia, overleden 1782.

Juliana was weduwe van Hobbe Esaias van Unia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Carel Douwe van Burmania, geboren Metslawier 23 dec 1740, gedoopt aldaar 1 jan 1741, overleden Franeker 21 okt 1764.

 

           2   Tjaert Willem van Burmania, geboren Metslawier 28 okt 1743, gedoopt aldaar nov 1743, overleden 31 mei 1775.

 

Kapitein in het leger.

 

Tjaert is getrouwd Leeuwarden 23 jan 1775 ,op het stadhuis aldaar, met Juliana Aurelia van Haersma, geboren Augustinusga 29 okt 1725, dochter van Arent van Haersma en Ansck van Doys.

 

Bij huwelijk in 1775 uit Langweer.

 

 

           3   Lucia Helena van Burmania, geboren Metslawier 28 okt 1743, gedoopt aldaar nov 1743, overleden Groningen 13 okt 1806

Lucia is getrouwd Wehe 22 nov 1769 met Edzard Tjaerda van Starkenborgh, gedoopt Wehe 26 feb 1730, overleden 2 mei 1782 ,52 jaar, zoon van Ludolf Tjaerda van Starkenborgh en Cecilia Remgers.

 

           4   Romelia Elisabeth van Burmania, geboren Metslawier 12 sep 1745, gedoopt aldaar 26 sep 1745.

 

Zij woonde te Zuidlaren en scheidde in 1773 van haar man.

 

Romelia is getrouwd Deinum 19 jan 1766 met Daniël Joseph Slotsboo, afkomstig uit Leeuwarden in 1766.

 

           5   Elisabeth Maria van Burmania, geboren Metslawier 15 nov 1748, gedoopt aldaar 4 dec 1748, overleden Leeuwarden 4 jan 1749, begraven Cornjum.

 

 

   XI-g Hobbe van Burmania, gedoopt Leeuwarden 25 feb 1705, overleden aldaar 12 feb 1765, begraven aldaar, zoon van Ulbe van Burmania (X-k) en Anna Maria van Sminia.

 

Grietman van Leeuwarderadeel van 23-7-1721 tot zijn overlijden in 1765.

 

Hobbe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 jan 1732 en getrouwd aldaar 3 feb 1732 ,Jacobijnerkerk, met  Helena Emerentia Lucia van Unia, gedoopt Leeuwarden 14 okt 1712, overleden aldaar 21 apr 1743, begraven Huizum, dochter van Jelte van Unia, ,ook Julius, en Helena Maria van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna Maria van Burmania, geboren Leeuwarden 5 jan 1733, overleden Leeuwaden 16 sep 1765.

 

           2   Helena Maria van Burmania, geboren Leeuwarden 8 mrt 1734.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           3   Juliana Helena van Burmania, geboren Leeuwarden 26 jun 1735.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           4   Ulbe van Burmania, geboren Leeuwarden 15 sep 1737, gedoopt aldaar 25 sep 1737, overleden Anjum 18 aug 1816.

 

Grietman van Leeuwarderadeel van 12-3-1765 tot 1795.

Hij had 2 kinderen,die voor 1814 zijn overleden.

 

Ulbe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 jan 1766 en getrouwd aldaar 26 jan 1766 ,Jacobijnerkerk, met Maria Libara van Haarsma, geboren Leeuwarden 27 dec 1740, overleden aldaar 12 okt 1783, begraven Huizum, dochter van Hans Hendrik van Haarsma en Isabella Boreel.

 

           5   Julius van Burmania, geboren Huizum 8 sep 1738, gedoopt aldaar 28 sep 1738.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Julius Hobbe Unia van Burmania, geboren Huizum 6 sep 1739, gedoopt aldaar 20 sep 1739, overleden Anjum 31 mrt 1798 ,zie Wumkes.

 

Hij werd op 2-9-1762 aangesteld als grietman van Oostdongeradeel en bleef dat tot 1795.

 

 

           7   Frederick Hobbe van Burmania, geboren Huizum 9 nov 1740, gedoopt aldaar 20 nov 1740, overleden 26 sep 1794.

 

Hij was advocaat.

 

 

           8   Idzert van Burmania, gedoopt Huizum 20 sep 1741, overleden aldaar 31 jan 1742.

 

           9   Helena Maria van Burmania, geboren Huizum 20 aug 1742, gedoopt aldaar 2 sep 1742.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

   XI-h Jetze Idzert van Burmania, gedoopt Leeuwarden 15 aug 1710, overleden aldaar 20 mrt 1775, zoon van Ulbe van Burmania (X-k) en Anna Maria van Sminia.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Jetze is getrouwd Jellum 14 jun 1733 met  Juliana Lucia van Doys, geboren 1700/1701, overleden Wirdum 4 mrt 1738 ,ruim 37 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna Maria van Burmania, gedoopt Wirdum 23 aug 1733, overleden Leeuwarden 13 nov 1808 ,overlijdensregister.

 

           2   Jan Lodewijk Doys van Burmania, gedoopt Wirdum 12 sep 1734, volgt onder XII-b.

 

           3   Ulbe van Burmania, gedoopt Wirdum 30 okt 1735.

 

           4   Juliana Agatha van Burmania, gedoopt Wirdum 21 okt 1736, overleden 1800.

Juliana is getrouwd Maastricht 15 jan 1760 met Caspar Willem Carel Lemker de Quade, overleden 10 okt 1802.

 

           5   N. van Burmania, geboren feb 1738, overleden feb 1738.

 

 

XII-a Frans Laas van Burmania, geboren Berlikum 28 aug 1730, overleden Birdaard 31 jan 1815, zoon van Eduard Marius van Burmania (XI-b) en Foockel Berber van Haersolte.

 

Hij was generaal-majoor en kwam bij huwelijk in 1795 uit Weidum.

 

Frans had een buitenechtelijke relatie (1) met  Maycke Werps.

 

Uit deze relatie:

 

           1   Anna Maria van Burmania, geboren Leeuwarden ± 1753, overleden aldaar 12 okt 1834 ,81 jaar,.

 

Bij huwelijk in 1792 uit Weidum.

 

Anna is getrouwd Weidum 8 jul 1792 (1) met Lodewijk van Stuart Sluiterman, afkomstig uit Groningen in 1792.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Anna is getrouwd Leeuwarden 22 aug 1816 (2) met Fredericus Bavius Rodenhuis.

 

Hij was apotheker te Leeuwarden.

 

 

Frans is getrouwd Weidum 13 dec 1795 (2) met  Detje Ysbrants, geboren Augustinusga ± 1766, overleden Leeuwarden 26 apr 1846.

 

In 1795 bij huwelijk uit Weidum.

 

 

  XII-b Jan Lodewijk Doys van Burmania, gedoopt Wirdum 12 sep 1734, overleden Leeuwarden 21 okt 1802, begraven aldaar 27 okt 1802 ,in de Westerkerk, zoon van Jetze Idzert van Burmania (XI-h) en Juliana Lucia van Doys.

Jan is getrouwd in Gaasterland 29 feb 1780 ,voor het gerecht, met  Helena van Rengers, gedoopt Leeuwarden 8 feb 1750, overleden aldaar 1803.

 

Bij huwelijk in 1780 uit Rijs.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Nicasia Doys van Burmania, geboren Rijs 28 mrt 1780, gedoopt Hemelum 9 apr 1780, overleden 1793.