Dekema (aanvulling)

 

         I Abbe N..

Abbe was gehuwd met  Feyck Ndr, overleden n 1467.

 

Zij noemt zich Feyck Dekama en testeert in 1467 als weduwe.Misschien is zij de Feick Dekama genoemd omstreeks 1458 in OFO-I-153 als naastligger te Deinum.

 

Feyck was weduwe van Watze van Dekema, overleden v 1467, begraven Baard ,grafschrift, zoon van Juw van Dekema en N. Ruurdsdr van Rotterda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Watze Abbes van Dekema, volgt onder II.

 

 

       II Watze Abbes van Dekema, overleden 1481 *, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Abbe N. (I) en Feyck Ndr.

 

Olderman te Leeuwarden (OFO I-301 d.d.9-8-1480).

Hij noemde zich evenals zijn moeder van Dekema.In 1458 genoemd als naastligger te Huizum;in OFO I-170 d.d.21-7-1463 als koper van land,grenzend aan Abbema;in OFO I-191 d.d.13-10-1467 te Wirdum als koper van land;ook genoemd in OFO I-237 d.d.24-4-1473;in OFO I-277 d.d.30-4-1477 met Tiede Deckama te Leeuwarden;in OFO II-82 d.d.13-7-1476 bij een geschil over het slatten van een deel van de Ee.

OFO IV-52 d.d.17-8-1479:genoemd als "eem" van Juw van Dekema;"eem" zou volgens het middelnederlands woordenboek afgeleid kunnen zijn van "oheem",zoiets als uit het huis van grootvader.Zie ook OFO II-339 waar "eem" de betekenis heeft van oudoom.

OFO IV-54 d.d.12-9-1480:vermeld bij de verdeling van goederen tussen de broers Hette en Juw van Dekema.

OFO IV-82 d.d.8-2-1491:genoemd als wijlen Huizumer hoofdeling.

Zie ook GJB 1996-178.

 

Watze is getrouwd 1454 (1) met  Wick Wytzesdr van Oenema, afkomstig uit Wirdum, dochter van Wytze van Oenema en waarschijnlijk N.van Sjaerda.

 

Wick was weduwe van Hessel van Abbema, overleden v 1454, zoon van Keimpe van Abbema en Luts van Abbema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wytze van Dekema, overleden Wirdum 1493.

 

Vermoedelijk genoemd in OFO I-318,327 d.d.16-3-1482,15-5-1483 als Wytze Watzes Cammingha op Camminghabuur.

En ook in OFO III-23 d.d.19-12-1491:gezegeld door Peter Hayes en Wytze Watzes van Leeuwarden (Peter Hayes Cammingha en Wytze Watzes zijn zwagers).

Soms ook Wytze Oenema genoemd naar moeders familie.

 

Wytze is getrouwd 1477 met Sjouck Hayesdr van Cammingha, geboren ± 1460, overleden 1515, dochter van Haye van Jelmera, ,later Heringa en Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

 

Haar moeder Doedt schonk haar de stins Camminghaburg.

Zij vernoemde haar zonen naar haar eerste man en diens vader.

Zie ook Leeuwarder Historische Reeks-77.

 

Sjouck is later getrouwd ± 1495 met Rienck van Eminga, ,later van Cammingha, overleden 1531, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

           2   His van Dekema.

His was gehuwd met Sascker van Heringa, overleden 1510, zoon van Wigle van Camstra en Eelck van Jelmera.

 

Hij woonde op Heringa-state te Marssum en hij testeerde daar op 21-5-1510 (zie F.T.nr.80 en OFO II-244).Er zijn dan nog 3 zoons (Abbe,Eelcke,Haring) en 3 dochters (His,Doedt,Lisck).

OFO I-379 d.d.24-4-1490:genoemd met Hidde Kamminga.

Pax-151 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij gebruikte de naam van zijn moeder (zie voor hem GJB 1963-35 en GJB 1968-43).

Volgens het stamboek F.A. had hij uit het 2e huwelijk als zoons Wigle (jong overleden),Haye (jong overleden) en Eelcke,die tweemaal getrouwd was.Verder als dochters Doedt en Lisck,beiden ongehuwd.

 

Sascker was later gehuwd met Tiets Oenesdr van Juwsma, gedoopt Wirdum, overleden Marssum n 1523, dochter van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

 

           3   Gaets van Dekema.

 

Er was een huwelijkscontract uit 1478.

 

Gaets is getrouwd 1478 met Here Lolles van Ockinga, overleden n 1514, zoon van Lolle Epes van Ockinga en His Heresdr van Albada.

 

Hij woonde op Ockingastate te Burgwerd en was grietman van Wonseradeel,genoemd op 16-11-1481.

Zie ook OFO I-285 d.d.6-3-1478.

Pax-166 d.d.7-7-1496:hij gaat namens Burgwerd,Hichtum en Hartwerd akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Rechter in Wonseradeel in OFO IV-128 d.d.30-4-1502 en OFO III-34 d.d.16-5-1506.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-161 d.d.5-6-1507:genoemd bij de zoenlieden.

Bij RvA 1511 Hennaarderadeel met bezit te Waaxens,Oosterend en Lutkewierum.

Op de lijst van edelen uit 1514.

 

Here was later gehuwd met Rixt Goslicksdr van Juwinga, overleden Burgwerd 1499, dochter van Goslick van Juwinga en Syts Tjaertsdr van Aylva.

 

 

Watze was gehuwd (2) met zijn halfoomzegster  Jel Bockesdr van Harinxma, overleden n 1471, dochter van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema, ,ook Gautje of Gatske.

 

Zij testeerde in 1471.

 

Jel was weduwe van Keimpe Aedes van Jongema, overleden 1468, in het klooster Thabor boven Sneek, zoon van Aede Keimpes van Jongema en Foockel Ndr.

 

 

Watze is getrouwd 1473 (3) met  Graets van Cammingha, overleden 1476 ,na 10-12-1476, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,onduidelijk grafschrift, dochter van Sicke van Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

 

OFO I-242 d.d.25-10-1473:zij verkoopt een huis in Leeuwarden.

Zij testeerde op 10-12-1476 te Leeuwarden als Grathie Kamminga (zie F.T. 37 en OFO I-271) en liet de stins Camminghaburg na aan haar moeder Doedt;haar broers waren toen al overleden.

Zij werd begraven in het Galileėrklooster (Oldegalileėn);later werd haar zerk overgebracht naar de nieuwe Galileėrkerk in Leeuwarden (Leeuwarder Historische Reeks VI-76).

Zie ook Grafschriften III (Leeuwarden,Galileėrkerk).

 

 

Graets was weduwe van Peter Abbes Onsta, overleden v 1472.

Graets is daarnaast getrouwd 1472 (2) met Epe Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden 1473, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ?,onduidelijk grafschrift, zoon van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma.

 

INDEX

 

Abbema

   Hessel van, II.

   Keimpe van, II.

   Luts van, II.

Albada

   His Heresdr van, II-3.

Aylva

   Syts Tjaertsdr van, II-3.

 

Cammingha

   Graets van, II.

   Saeck van, II-3.

   Sicke van, II.

   Sjouck Hayesdr van, II-1.

   Tjemck van, II-1.

Camstra

   Wigle van, II-2.

 

Dekema

   Gaets van, II-3.

   Galtje Watzes van, II.

   His van, II-2.

   Juw van, I.

   Watze Abbes van, I-1, II.

   Watze van, I.

   Wytze van, II-1.

Dokema

   Doedt Sjucksdr van, II, II-1.

Douma

   Epe Janckes van, II.

   Jancke Douwes van, II.

 

Eminga

   Minne van, II-1.

   Rienck van, II-1.

 

Harinxma

   Bocke van, II.

   Eets Douwesdr van, II.

   Jel Bockesdr van, II.

   Lisck Douwesdr van, II-2.

   Pieter van, II-3.

   Watze van, II-3.

Heringa

   Sascker van, II-2.

 

Jelmera

   Eelck van, II-2.

   Haye van, II-1.

Jongema

   Aede Keimpes van, II.

   Keimpe Aedes van, II.

Juwinga

   Goslick van, II-3.

   Rixt Goslicksdr van, II-3.

Juwsma

   Oene van, II-2.

   Tiets Oenesdr van, II-2.

 

N.

   Abbe, I, II.

   Ansck, II.

 

Ockinga

   Here Lolles van, II-3.

   Lolle Epes van, II-3.

Oenema

   Wick Wytzesdr van, II.

   Wytze van, II.

Onsta

   Peter Abbes, II.

 

Rotterda

   N. Ruurdsdr van, I.

 

Sjaerda

   N.van, II.

 

zonder achternaam:

   Feyck Ndr, I, II.

   Foockel Ndr, II.