Genealogie van het adellijk geslacht van Donia (Harinxma-Donia)

 

                                                               

 

 

              Er waren nog andere geslachten van Donia in Friesland (een kort overzicht volgt hierna)

 

              Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

              Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         I Sierck van Harinxma-Donia, overleden na 1459, zoon van Haring van Harinxma en Jelck Ndr.

 

Hoofdeling en heerschap op Doniahuis of Doniastate onder Oosterend.

Genoemd in OFO II-14 d.d.2-5-1427.

Zijn stins wordt 1459/1460 in brand gestoken (Worp van Thabor IV-105/106).

Zie ook GJB 1977-29.

 

Sierck was gehuwd met  Auck Benedictusdr van Donia.

 

Haar ouders zijn onbekend.

Zij zou de laatste telg kunnen zijn van het oude geslacht Donia te Oosterend.

Haar man en kinderen noemen zich Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Donia, overleden na 12 okt 1463.

 

Schieringer hoofdeling te Nijland en grietman van Wymbritseradeel in 1455.

Hij bezette in 1461 Galamastate te Akkrum met zijn broer Agge.

Hij voerde met zijn broers daarna de Donia-oorlog en sneuvelde in de slag tegen de Vetkopers bij klooster Aalsum onder Akkrum ? (in 1462 lijkt niet juist).

Genoemd als Haringh met zijn broers Agga, Benedix en Hothia Harengsma als zoons van Sierck en Wyba hun zwager in GPCV I d.d.april 1463 en ook in OFO II-58 d.d.12-10-1463 bij een verbond tot wederhulp met Doytze en Lieuwe Albada..

 

 

           2   Rienck van Donia, overleden Oosterend 1459 ?.

 

Vermoedelijk geestelijke te Oosterend.Zie GJB 1977-29.

 

 

           3   Agge van Donia, volgt onder II-a.

 

           4    Benedictus van Donia, volgt onder II-b.

 

           5   Hotze van Donia, overleden n 12 okt 1463.

 

Hij woonde te Edens en was grietman van Hennaarderadeel in 1453.

Met zijn broers genoemd in GPCV I d.d.april 1463 en ook in OFO II-58 d.d.12-10-1463.

Hij had Wybe Jarichs Jelckema als zwager en was getrouwd met een zuster van diens vrouw.

 

Hotze was gehuwd met Ael Lieuwesdr, dochter van Lieuwe Hommes.

 

Zij was een zuster van Tieth Lieuwesdr,getrouwd met Wybe Jarichs Jelckema. Haar broers waren Homme Lieuwes en Werp Lieuwes.

Volgens SFA  was zij Ael Lieuwesdr van Juckema,weduwe Taecke van Hermana. Dat klopt dus niet, zie de aantekening bij Werp Lieuwes van Juckema.

 

 

           6   Keimpe van Donia, volgt onder II-c.

 

           7   Sierck van Donia, volgt onder II-d.

 

           8   Bauck Siercksdr van Donia.

 

Bauck was gehuwd met Botte Eeskes.

 

Hij woonde te Irnsum.

 

 

           9   Ath van Donia.

 

Zij zou ook Ael genoemd zijn en was getrouwd met Merck N.

Tijdens de Doniaoorlog wist de vetkoper Merck, genoemd als zwager van Haring Siercksz Donia (m.z.schoonzoon), in 1464 de Hiddemastins te Nijland te veroveren (Worp van Thabor IV-111).

Hun zoon zou zijn Syrck Myrcksz.Hij behoorde in 1496 tot de vetkopers die de stad Sloten belegerden.

Diens zoon Merck Syrxsen behoorde in 1505 met zijn broers en zusters tot de edelen van Zevenwouden: in 1514 en 1515 vermeld als grietman van Schoterland en Stellingwerf.

 

 

         10   Hylck van Donia, overleden n 12 okt 1463.

 

OFO II-58 d.d.12-10-1463:Hylck is de zuster van de gebroeders Donia.

 

 

         11   Auck Siercksdr van Donia.

 

De data van haar huwelijken (1412 en 1416) zoals vermeld in het stamboek F.A. moeten fout zijn.

 Zie verder ook GJB 1977-29.

De kinderen uit haar eerste huwelijk zijn Oene,Ydt en Jelle van Juwsma.De laatste was pastoor te Leeuwarden (Oldehove) en stierf in 1497.

 

Auck was gehuwd (1) in 1412 (?) met Juw van Juwsma.

 

Hij woonde te Wirdum.

Voor meer bijzonderheden zie bestand Juwsma.

Familie van Juw is vermoedelijk Douwe/Doede van Juwsma te Warga (zie OFO II-217 d.d.1-3-1452 en OFO IV-26 d.d.28-10-1463).

Er is geen link bekend met de Juwsma's van Rinsumageest.

 

Auck was gehuwd (2) in 1416 (?) met Sybrant Pieters van Auckama, overleden 1443/1445 ,na 28-4-1443, zoon van Pieter van Auckama en Sibbel Ndr.

 

Sybrant was olderman van Leeuwarden.Genoemd 1439 en als koper vermeld in een oorkonde uit 1443.

OFO I-410 d.d.11-10-1494:zijn kinderen Jan en Sibbel bevestigen zijn schenkingen aan de armen van Leeuwarden.

 

 

 

    II-a Agge van Donia, overleden na 1463, zoon van Sierck van Harinxma-Donia (I) en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Hij woonde in 1458 in Sloten en wordt genoemd in OFO I-135 d.d.16-12-1453.

Later woonde hij in 1459 te Akmarijp,in 1465 te Sybrandaburen en in 1468 te Irnsum.

Met zijn broers genoemd in GPCV I d.d.april 1463 en ook in OFO II-58 d.d.12-10-1463 bij een verbond tot wederhulp met de Albada's.

Hij (?) tekent in 1487 als Agga Syrcksz Harinxma een verbond tussen de steden en delen van Westergo en Oostergo (OFO II-154 d.d. 28-6-1487).

Vermoedelijk is dit Agge Siercks, vermeld onder II-d-2.

Zie ook GJB 1977-29 en GJB 1997-173.

 

Agge was gehuwd met  Tieth van Albada, overleden na 1463, vermoedelijk dochter van Doytze van Albada en Saepck Douwesdr van Douma.

 

Met haar man genoemd in 1463.

Niet vermeld in het testament van haar mogelijke vader.

Zie ook GJB 1997-166 en 173.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Donia, volgt onder III-a.

 

           2   Doitse van Donia.

 

Hij wordt vermeld in de Sneker recesboeken onder nr 3235.

Zie GJB 1997-173.

 

3 Auck van Donia

 

Auck was misschien gehuwd met Rienck Hessels van Popma

            

In het stamboek vermeld als ongehuwd. Zie ook N.L.1884-40

 

           4  N Aggesdr van Donia.

 

N was misschien gehuwd met Sierck van Mellema.

 

Deze Sierck was vermoedelijk een kleinzoon van Sierck Mellema,mederechter in Dongeradeel in 1423 en nog genoemd in 1444.

 

?5 Godschalk van Donia

 

Godscalcus Doynye wordt op 18-8-1470 ingeschreven als student te Keulen.

Hij is later pastoor te Hidaard.

 

?6 Henrick van Donia, overleden 1533

 

Henricus Donia wordt in dec 1480 ingeschreven als student te Keulen.

Hij is in 1524 pastoor te Bolsward.

 

 

 

 

 

    II-b   Benedictus van Donia, overleden n 12 okt 1463, zoon van Sierck van Harinxma-Donia (I) en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Winsemius-268: als broer van Haring en Agge woonde hij in 1459 op “Heegens” (later stem 8 Edens).

Benedix wordt met zijn broers genoemd in GPCV I d.d.april 1463 en ook in OFO II-58 d.d.12-10-1463.

 

Benedictus is getrouwd 1449 met  Jouckje Johannesdr, afkomstig uit Hegens.

 

Zie GJB 1977-29.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Donia, volgt onder III-b.

 

 

    II-c   Keimpe van Donia, overleden Hemelum 1463, zoon van Sierck van Harinxma-Donia (I) en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Hij woonde te Hemelum (1458) en kwam om met zijn vrouw in de Donia-oorlog.

 

Keimpe is getrouwd 1454 met  Ydt Feytesdr van Galama, overleden 1463 ?.

 

Haar ouders zijn onbekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Donia, geboren ± 1460, volgt onder III-c.

 

           2   Ydt Keimpesdr van Donia.

 

Ydt was gehuwd met Lulolf van Hoytema, zoon van Hoyte Goslicks van Hoytema en Eesck van Hiddema.

 

Hij woonde te Oudega (W) en was in 1473 grietman van Wymbritseradeel.

Zie ook GJB 2006-199.

 

Lulolf was weduwnaar van Rints van Epema. Lulolf was weduwnaar van Jel van Scholtema.

 

           3   Tjemck Keimpesdr van Donia.

 

 

    II-d Sierck van Donia, overleden 1477, zoon van Sierck van Harinxma-Donia (I) en Auck Benedictusdr van Donia.

 

Hoofdeling te Oosterend op Doniahuis,dat hij volgens traditie als jongste zoon bewoonde.

In 1459/1460 werd Sierck  een poos gevangen gehouden door Douwe Sjaerda.

Zie ook GJB 1977-29.

 

Sierck was getrouwd met N.N.

 

Uit dat huwelijk:

 

           1   Sierck van Donia, volgt onder III-d.

 

           2   Agge van Donia, overleden 1505/1511

 

In OFO I-135 d.d.16-12-1453 wordt genoemd Agge Siricks zoen Harinxma te Oosterend.

Hij (?) tekent in 1487 als Agga Syrcksz Harinxma een verbond tussen de steden en delen van Westergo en Oostergo (OFO II-154 d.d. 28-6-1487).

Verwisseling is mogelijk met zijn oom Agge Siercks (onder II-a).

Op 5-1-1505 staat Agge Donya op de lijst van edelen uit Hennaarderadeel.

Bij RvA 1511 niet vermeld in Hennaarderadeel.

Hij stierf  kinderloos te Oosterend (SFA).

 

Agge was gehuwd met Tieth Lieuwesdr van Juckema, dochter van Lieuwe van Juckema en Tjemck van Ayenga.

 

Zij overleefde haar man (SFA), maar het is onmogelijk dat zij hertrouwde met Wybe Jarichs Jelckema.

 

 

  III-a Sierck van Donia, overleden voor 1500, zoon van Agge van Donia (II-a) en Tieth van Albada.

 

OFO I-506 d.d.4-10-1505; bij een geschil over de nalatenschap van Beyts en Baet Haerda komen Haring Donia en Bennert Aebinga op voor “”salighe Sierck Agges dochters”.

 

Sierck was gehuwd met  Beyts van Haerda, overleden v 4 okt 1505 *, dochter van Pybe van Haerda en N.N..

 

Zie voor haar OFO-I-506,514,516.

 

Beyts was later gehuwd met Hessel van Mernstra, zoon van Fedde van Mernstra en Catharina Ndr.

 

Uit het  huwelijk van Sierck en Beyts:

 

           1   Sierckje van Donia, overleden 22 jan 1549 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk.

 

Voor haar graf met  sterfdatum 22-1-15..  , zie Grafschriften III-67

SFA  geeft als sterfjaar 1524, maar dat is dus onjuist.

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij wordt vermeld te Leeuwarden als weduwe van Gosse bij verkoop van land en renten.

Zij testeerde op 1-5-1544 te Leeuwarden (F.T.183);vermeld wordt dat haar zoon Gosse al is overleden.

In 1546 wordt zij met eigendom vermeld te Oosterbierum,Pietersbierum, Sexbierum en Wynaldum (RvA II).

 

Sierckje was gehuwd met Gosse van Aebinga, overleden 1 mrt 1515 *, begraven Stiens, zoon van Goffe van Aebinga en Doedt Laesdr van Oedtsma.

 

Voor hem en zijn vrouw zie GJB 1994-148.

 

 

 

   III-b Johan van Donia, overleden 1494 *, begraven Jelsum, zoon van Benedictus van Donia (II-b) en Jouckje Johannesdr.

 

OFO IV-81 d.d.22-1-1490:hij had een geschil met het klooster te Lidlum  inzake “Hegens” te Edens.

Zie ook GJB 1975-112 en GJB 1994-29

 

Johan was gehuwd met  Lolck Keimpesdr van Hinnema, afkomstig uit Jelsum, overleden 1486 ,GEN 742, begraven Jelsum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Johans van Donia, volgt onder IV-a.

 

           2    Sierck Johans van Donia, overleden na 1504.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Syrick Johanz de reversaalbrief (nr.131).

Op 5-1-1505 staat Siuck Jansz Donya (m.z.Sierck) bij de edelen van Menaldumadeel.

 

 

 

   III-c Sierck van Donia, geboren ± 1460, overleden 18 jan 1533, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Keimpe van Donia (II-c) en Ydt Feytesdr van Galama.

 

In 1478 vermeld als mederechter in Menaldumadeel (OFO II-152).

Vermeld met zijn zwager Doecke van Hemmema in OFO IV-90 d.d.14-10-1491.

Pax-152 d.d.22-6-1496:hij gaat namens Menaldum akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 9-7-1504 ondertekent Siuck Kempesz (m.z.Sierck)  de reversaalbrief (Nr.129).

Op 5-1-1505 staat Sijrck Kempisz Donya bij de edelen van Wymbritseradeel .

Bij R.v.A 1511 wordt Sierck Keimpes Donia van Menaldum vermeld als bezitter van vele goederen in Menaldumadeel.

Zie Grafschriften IV-123.Het "Dootboeck" (GEN 742) geeft 28-1-1535 als sterfdatum,maar dat is fout.

 

Sierck is getrouwd 1488 met  Syts Hettesdr van Hemmema, overleden n 1529, dochter van Hette van Hemmema en Syts van Roorda.

 

Zij erfde Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum van haar halfbroer Alef en zo kwam de state aan de Donia's.

Zie ook Grafschriften IV-123.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe van Donia, volgt onder IV-b.

 

 

  III-d Sierck van Donia, overleden 1536/1538, zoon van Sierck van Donia (II-d).

 

Op 9-7-1504 ondertekent Sierck Donya de reversaalbrief (nr.119).

Hij woonde in 1511 te Oosterend op Doniastate (RvA),maar later te Sneek.In 1511 ook genoemd met bezit te Terzool.

Hij was olderman van Sneek en wordt in 1515,1517 en 1522 genoemd als grietman van Hennaarderadeel.

In 1523 reisde hij met Keimpe Jongema naar de hertog van Gelderland om steun te vragen tegen de Bourgondiërs (Worp van Thabor V-328).

HvF 16481-425 d.d.4-4-1536:Sirick Donya als administrateur voor zijn zoon Bocke contra de stad Sneek.

 

Sierck was gehuwd met Syts ten Indyck van Campen, overleden na 1541

 

HEN 37-429 d.d.1538: Lolcke en Sierck Donia verkopen met hun moeder Syts een rente uit Doniagoed te Oosterend.

HEN 37-468 d.d.1541: Syts,weduwe Sierck Donia,verkoopt met haar zoon Sierck een rente uit “Donia”  te Oosterend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Donia, volgt onder IV-c.

 

           2   Bocke van Donia, overleden  Groningen 1581.

 

Bocke van Donia wordt op 7-6-1539 ingeschreven als student te Leuven.

Zie ook HvF 16481-425 d.d.4-4-1536.

HEN 38-112/113 d.d.1561: Bocke wordt genoemd bij verkoop, samen met zijn broer Sirck en zuster Tied.

PI 1578: Bocke Donia, pastoor te Stiens, betaalt 6 cg.

 

           3   Haring van Donia, overleden 16 jun 1533, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

Pastoor te Bolsward,genoemd 1504-1533.

HEN 36-109 d.d.1532:Mr.Haring Donia procedeert tegen Sierck Donia te Sneek inzake overdracht van Doniagoed.

?Ook in OFO I-506 d.d.4-10-1505.

 

 

           4   Jelte van Donia.

Over hem is niets bekend.

 

           5   Lolcke van Donia, overleden na 1538

Zie HEN 37-429 d.d.1538

 

           6   Tieth van Donia, overleden na 1561

 

Tieth was gehuwd met Agge Bottes.

Zie HEN 37-484 d.d.1544 en HEN 38-112,113  d.d.1561

 

           7   Tjets van Donia, overleden na 1546

Zie HEN 38-70 d.d.1546.

 

 

   IV-a   Keimpe van Donia, overleden 1513 *, begraven Jelsum, zoon van Johan van Donia (III-b) en Lolck Keimpesdr van Hinnema.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Kempe Johanz de reversaalbrief (nr.130).

Op 5-1-1505 staat Kempo Jansz Donya bij de edelen van Leeuwarderadeel

OFO IV-191 d.d.12-9-1509:hij en zijn vrouw Auck Petersdr,wonende Jelsum,verkopen 2 huissteden in de Hoogstraat te Leeuwarden.

 

Keimpe was gehuwd met  Auck Pietersdr van Auckama, geboren 1487 ,na vaders dood, overleden 4 dec 1510 *, begraven Jelsum, dochter van Pieter Sybrants van Auckama en His Doeckesdr van Rinia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter van Donia, volgt onder V-a.

 

           2   Jan van Donia, volgt onder V-b.

 

            

 

 

   IV-b   Keimpe van Donia, overleden 19 nov 1561, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia (III-c) en Syts Hettesdr van Hemmema.

 

Kempo Donia wordt op 4-6-1509 ingeschreven als student te Rostock.

Hij woonde op Hemmemastate bij Menaldum

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen; als Kempo Donya op de lijst van Winsemius, maar niet op die van Thabor.

Vermoedelijk de aangeklaagde bij HvF 16481-275 d.d.15-7-1539.

Zie Grafschriften IV-123.

Volgens het “Dootboeck”  zou hij zijn overleden in 1562,maar dat klopt niet.

 

Keimpe was gehuwd met  Tjemck Sydsdr van Eminga, overleden 21 feb 1544 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesdr van Liunga.

 

Zie ook Grafschriften IV-123.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Saeck Keimpesdr van Donia, overleden 18 mei 1587 *, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

Non in klooster Bethlehem.

Zie het "Dootboeck"  en ook Grafschriften IV-123.

 

 

           2   Syds van Donia, volgt onder V-c.

 

           3   Syts Keimpesdr van Donia, overleden 2 jan 1571, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Syts was gehuwd met Ernst van Goslinga, overleden 2 mei 1558, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Tjepcke van Goslinga en Frouck van Oenema.

 

Hij woonde te Hallum (bij RvA 1540 daar met bezit,dat bij RvA 1511 op naam stond van vader Tjepcke).

 

 

           4   Sierck van Donia, volgt onder V-d.

 

           5   Ydt Keimpesdr van Donia, overleden 12 sep 1555, begraven Wieuwerd ,grafschrift.

 

Ydt was gehuwd met Pieter van Walta, ook Pier, overleden 12 sep 1559, begraven Wieuwerd ,grafschrift, zoon van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.

 

Hij woonde te Wieuwerd.

 

 

           6    waarschijnlijk Jan van Donia, overleden 1562.

 

 

   IV-c Sierck van Donia, overleden 19 dec 1569 , begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia (III-d) en Syts.ten Indyck van Campen.

 

Hij woonde op Doniastate te Oosterend (1540)..

HEN 37-433 d.d.1540: Sierck Siercks Donia verkoopt aan Douwe Epes een rente uit de sate Donia te Oosterend,waar hij woont.

HEN 37-435 d.d.1540:hij verkoopt een rente uit die sate aan Keimpe Donia.

HEN 37-476 d.d.1542:Sierck Donia,wonende op “Donia” te Oosterend,verkoopt aan zijn neef Keimpe Donia en Tjemck,echtpaar te Menaldum, een rente uit de sate Donia

BB 1543: Sierck Donia betaalt aan pastorie,vicarie en prebende te Oosterend.

HEN 37-484,488 d.d.1544: Tied Donia en haar man verkopen renten uit Donia aan Sierck en zijn vrouw Sjouck

HEN 38-70 d.d.1546:Sierck en Sjouck kopen een vaste rente uit “Donia” van Tjeets Siercksdr (zijn zuster).

HEN 38 (1552/1561) :grietman Sierck Siercks Donia meerder malen bij koop en verkoop.

HEN 38-112,113 d.d.1561:Syrck Donia verspiert de verkoop van land en doet dat mee uit naam van zijn zuster Tied Donia en zijn broer Bocke Donia.

Genoemd als grietman van Hennaarderadeel in 1550 (tot overlijden in december1569, zie HEN 39-20 d.d.1570)..

Hij testeerde op 20-7-1569 (T323-02,25).

 

Sierck was gehuwd (1) met  Sjouck Douwesdr Douma van Oenema, overleden 17 mrt 1549, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Douwe Ulckes Douma van Oenema en Jel Hesselsdr van Jongema

 

In 1541 legateert Laes Jongema (F.T.165) aan Sjouck, vrouw van jonge Sierck Donia, de helft van een sate te Bozum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Donia, geboren ± 1540, volgt onder V-e.

 

           2   Doedt Siercksdr van Donia, geboren ± 1546, overleden 3 apr 1618 *, 72 jaar,  begraven Birdaard.

 

Doedt is getrouwd v 1570 met Oene van Wytsma, geboren ± 1547, overleden 18 jul 1599 ,52 jaar, begraven Birdaard, zoon van Gerrit Oenes van Wytsma en Dorothea van Albada.

 

Oene woonde te Birdaard,maar vermoedelijk 1570/1576 op Doniahuis te Oosterend.

Oene was grietman van Hennaarderadeel 1570/1576 (opvolger van zijn schoonvader Sierck van Donia) en daarna grietman van Dantumadeel 1576/1580.

HEN 49-4 d.d.1574: Oene Wytsma en Doedt Donia,echtelieden, kopen land te Wommels.

Zie voor hem HvF 16696-123,191 d.d.1575/1576, HvF 16697-7 d.d.1577 en HvF 16699-37 d.d.1581.

Na 1580 met zijn vrouw balling buiten Friesland (C.E.),maar hij keerde later met haar terug naar Wytsmastate te Birdaard.

HvF 16702-468 d.d.1588: zijn goederen waren verbeurd verklaard

 

            

3 Hessel van Donia

 

Hij is jong overleden.

 

 

4 Douwe van Donia

 

Hij is jong overleden.

 

5 Jel van Donia

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

Sierck is getrouwd voor 1553 (2) met  His Elingsdr van Marshorne, overleden 6 okt 1605, dochter van Eling Hotzes en Beatris Peters

 

 

De volgende transcriptie uit HEN 37-224 (21-8-1554, 28-11-1553) dank ik aan Paul Borghaerts.

 

Sijrck Donija grietman ouer hennaarderadeel heeft op vijff

jaeren wedercoop vercoft Elingh Hottije zn. sijn wijffs fader

sampt Beatris Peters dr. echte luijden wonende to Goijnghe

ses gouden guldens vrije schadeloese renten gaende op ende  vuijt sijn

sate landts to Donija daer hij mijt Hijske sijn wijff

op woont voor hondert gouden guldens luijt den quitantie van

date den XXVIII-en nouembris anno LIIIo

 

 

HvF 16700-42 d.d.1562: His Donia te Oosterend als dochter van Eelingh Hotthiez.

 HEN 40-169 d.d.1575: His verhuurt als His Donya de sate “Donya” te Oosterend.

HEN 43-11 d.d.1595: zij geeft consent voor het huwelijk van zoon Sierck (gerecht HEN).

 

 

 

Uit het huwelijk van Sierck en His Elingsdr van Marshorne:

 

 

           7   Sierck van Donia,  geboren  Oosterend 2 feb 1557, volgt onder V-f.

 

           8   Jel Siercksdr van Donia, geboren Oosterend 28 mrt 1562, overleden 26 nov 1613, begraven Wirdum ,grafschrift.

 

Jel was gehuwd met haar neef Matthijs Meyes Lieuwkema, afkomstig uit Makkum, geboren ± 1562, overleden 7 jan 1614 ,52 jaar, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Meye Reins Lieuwkema en Mary Elingsdr van Marshorne.

 

Matthijs was getrouwd met zijn nicht, zijn moeder en de moeder van zijn vrouw waren zusters.

Hij woonde met zijn vrouw te Wytgaard.

Dochter Beatrix van hem en Jel trouwde in 1623 met Haye Hayes van Rinia uit Driesum.

 

 

           9   Ansck Siercksdr van Donia,  geboren  Oosterend 16 jun 1565, overleden 16 okt 1599, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Ansck was gehuwd met Reyn van Popma, geboren v 1550, overleden 15 feb 1595, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma en Ymck van Hettinga.

 

HEN 22-156 d.d.1599: boedelbeschrijving sterfhuis wijlen Ansck Donia, weduwe Reyn Popma op “Donia” te Oosterend.

Reyn stond evenals zijn broers bekend als een geleerd man.

 

         10   Eling van Donia, geboren Oosterend 10 okt 1567.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

11 Pieter van Donia.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

         12   Hotze van Donia, volgt onder V-g.

 

 

     V-a Pieter van Donia, overleden Amsterdam 12 mei 1542 *, begraven Jelsum, zoon van Keimpe van Donia (IV-a) en Auck Pietersdr van Auckama.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Hogebeintum (via zijn tweede vrouw); in 1511 was het bezit van Ulbet van Tjessens.

 

Pieter is getrouwd 1522 (1) met  Jantje Hayesdr Siccama van Walta, overleden 21 jun 1525 *, begraven Jelsum, dochter van Haye Johans Siccama van Walta en Tjalla N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans van Donia, afkomstig uit Jelsum, volgt onder VI-a.

 

2 Saeck van Donia, begraven te Jelsum, grafschrift.

Zij was priorin van het klooster Bethlehem (zie grafschrift).

 

3 Syts van Donia,  overleden 19 april 1572 *, begraven te Jelsum,grafschrift

Zij was eveneens priorin van het klooster Bethlehem.

 

 

Pieter was gehuwd (2) met  Ydt van Tjessens, overleden 12 sep 1555 *, dochter van Ulbet van Tjessens en Syts van Hania.

 

Ydt wordt vermeld in HvF 16689-108 d.d.1539.

 

Uit dit huwelijk:

         

4 Jantje van Donia,  overleden in 1541 op jonge leeftijd.

 

     V-b Jan van Donia, overleden 6 feb 1545 *, begraven Leeuwarden (Oldehove), zoon van Keimpe van Donia (IV-a) en Auck Pietersdr van Auckama.

 

Grafschrift met datum overlijden volgens notities Aernout van Buchel.

Het “Doodboeck” geeft als sterfdatum 6-9-1545.

 

Jan was gehuwd met  Luts Herckesdr van Heslinga, ,ook Jets, overleden 9 mei 1544 *, begraven Leeuwarden (Oldehove), dochter van Hercke Feickes van Heslinga en Tjets van Oenema.

 

Grafschrift voor Jets Heslinga met overlijdensdatum volgens notities Aernout van Buchel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck van Donia, overleden 9 nov 1567 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Auck was gehuwd met Sierck van Donia, volgt onder V-d.

 

 

     V-c Syds van Donia, overleden 28 jan 1573* , begraven Bremen, zoon van Keimpe van Donia (IV-b) en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Als Sixtus Kemponis Donia op 27-6-1538 student te Leuven en op 6-1-1542 te Orleans.

Hij woonde op Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum.

 

Syds is getrouwd 1544 met  Jouck Sybrensdr van Stenstera, geboren Kampen 1520, overleden 19 apr 1561 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

Zie Grafschriften IV-123.

 

Jouck was weduwe van Aede van Walta, overleden 1543, zoon van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Uit het huwelijk van Syds en Jouck:

 

           1   Keimpe van Donia, geboren ± 1557, volgt onder VI-b.

 

           2   Edo van Donia, overleden 2 feb 1551* , begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

           3   Frau van Donia, overleden Leeuwarden 2 dec 1576 *, begraven Menaldum 11 dec 1576 ?,rouwbord.

 

Zij stierf in het kraambed te Leeuwarden.

 

Frau was gehuwd met haar neef Sybrant van Burmania, overleden 13 apr 1601 *, begraven Stiens ,grafschrift, zoon van Here van Burmania en Frau van Stenstera.

 

Misschien had hij nog een onwettige zoon geboren na het overlijden van zijn vrouw,want in 1609 wordt te Franeker als student ingeschreven onder 1168:Thomas Sibrandi a Bourmannia,afkomstig uit Leeuwarden.

Sybrant wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.

Zie verder GJB 2000-139.

 

 

 

     V-d Sierck van Donia, overleden Groningen 17 dec 1581 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Keimpe van Donia (IV-b) en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Als Siricus Donia op 29-6-1545 student te Wittenberg.

Hij woonde met zijn vrouw op “Taniaburg” bij Leeuwarden.

In 1580 om het R.K.geloof verbannen (C.E.).

 

Sierck was gehuwd  met  Auck van Donia, overleden 9 nov 1567 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Jan van Donia (V-b) en Luts Herckesdr van Heslinga, ,ook Jets.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck Siercksdr van Donia, afkomstig uit Bilgaard, overleden Leeuwarden 18 feb 1626 *, begraven Leeuwarden, Oldehove 24 feb 1626.

 

Zij erfde “Taniaburg” van haar ouders.

T5-102 d.d.20-12-1586:verzoekschrift van Fedde Haerda en Auck Donia aan Gedeputeerde Staten van Friesland om een paspoort voor Aelcke Gerritsdr en haar zoon Syds Donia.

MEN 2-46a d.d.1587: Auck Doenia, vrouw van Fedde Haerda, verkoopt land te Engelum en Marssum voor 2500 gg.

HvF 16804-201 d.d.1587: Auck Donia verkoopt goed te Oosterend.

LWN W2 d.d.30-3-1643: haar dochters Saeck,Tjemck en Beyts (innocent) vragen Dr.Sixtus Donia als curator.

Sixtus had “Taniaburg” bij Leeuwarden gekocht van hun moeder Auck.

De curator overleed in 1646 (LWN W2 d.d.5-11-1646).

 

Auck was gehuwd (1) met Tjepcke van Goslinga, overleden 18 sep 1584 *, zoon van Sipt van Goslinga en Perck Piersdr van Sjaerda.

 

Auck trouwde 1585/1586  (2) met Fedde van Haerda, ook Fredericus, overleden 9 mei 1599 *, begraven Leeuwarden , Galileërkerk, zoon van Pybe van Haerda en His Siercksdr van Bootsma.

 

Fedde in  1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

HvF 16705 sent.60 d.d.20-11-1600:Fedde en Auck nog als echtpaar genoemd.

Fedde was de laatste man uit zijn familie.

Zie Grafschriften III-66,67.

Volgens SFA  zou hij zijn overleden in 1604,maar dat is onjuist.

 

Fedde was weduwnaar van Womck van Jongema, dochter van Eda Keimpes van Jongema en Saeck van Eminga.

 

Auck was gehuwd (3) met Marten van Naerden,  overleden Leeuwarden 15 okt 1631*.

 

            

           2   Keimpe van Donia, overleden Douai 12 aug 1582 *, begraven Douai, St.Pieterkerk.

 

Student te Douai.

 

Sierck had een onwettige zoon Syds bij Aelcke Gerrits: (zie T5-102 d.d.20-12-1586):

 

 

           3   Syds van Donia, ,ook Sixtus, volgt onder VI-c.

 

 

     V-e Sierck van Donia, geboren ± 1540, overleden 24 sep 1575, zoon van Sierck van Donia (IV-c) en Sjouck Douwesdr Douma van Oenema.

 

Op 2-12-1560 wordt Siricus Donia ingeschreven als student te Keulen.

Grietman van Kollumerland 1569-1575.

HEN 39-76 d.d.1573: Syrck Donya en Ansck,echtelieden, verkopen een rente.

In de kerk van Kollum is een 16e eeuwse latei met 2 medaillons van Sierck en zijn vrouw (N.O.IV).

Zijn overlijdensdatum wordt vermeld in een proclamatieboek van Kollumerland (zie A.J.Andreae,nalezing grietmannen)

 

Sierck is getrouwd voor 1573 met  Anna van Groesbeek.

 

Zij was een natuurlijke dochter van  Zeger van Groesbeek,plaatsvervangend landvoogd van Friesland.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjouck Siercksdr van Donia

 

Zij wordt vermeld als weduwe van Gerrit de Veno.

 

Sjouck ging in ondertrouw te  Leeuwarden op 16-1-1597 met Gerrit Laurens de Veno

 

 

           2   Jel Siercksdr van Donia.

 

Jel ging in ondertrouw bij het gerecht te Leeuwarden op 26-6-1596  met Gatze Simons Potter

 

Hij was secretaris van Sloten. 

            

 

 

     V-f Sierck van Donia,  geboren Oosterend 2 feb 1557, overleden 30 jan 1616 *, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia (IV-c) en His Elingsdr.

 

HEN 44-47,413 d.d.1605 en 1613: Sierck van Donia en Maria van Albada als echtpaar op “Donia” te Oosterend.

.

HEN 45-21 d.d.20-12-1615:proclamatie van de ondertrouw van Sierck van Donia van Oosterend en Ulck Fredericksdr van Roorda van Idskenhuizen bij het gerecht van Hennaarderadeel,maar hij was al in oktober met haar getrouwd in Doniawerstal.

HEN 24-615 d.d.1616: boedelscheiding sterfhuis wijlen Sierck van Donia en Maria Albada,echtelieden te Oosterend.  Hun kinderen zijn dan Anna en Catharina met curatoren Petrus en Pybe van Albada.

Volgens het "Dootboeck" was hij bij overlijden in ondertrouw met Ulck van Roorda en werd in 1616 behalve hijzelf ook een dochtertje van hem en haar(?) begraven in Oosterend.

Hij liet Doniastate te Oosterend na aan zijn oomzegger Hector.

 

Sierck is getrouwd in Rauwerderhem 4 jul 1595 met  Maria Hettesdr van Albada, afkomstig uit Poppingawier in 1595, geboren ± 1566, overleden 11 okt 1612 ,46 jaar, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Hette Lieuwes van Albada en Tjets Jellesdr.

 

De 3e proclamatie van zijn huwelijk met Maria van Albada vond plaats op 3-7-1595 in Hennaarderadeel

Zij trouwde in Rauwerderhem ten huize van grietman Sierck van Bootsma en haar broer en  curator Andries van Albada was getuige.

Zie ook GJB 1997-183.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Catharina van Donia, geboren 23 aug 1597, overleden 15 okt 1677.

 

Catharina was gehuwd met Arnoldus Copius, afkomstig uit Vollenhove, overleden 5 nov 1670.

 

HEN 46-378 d.d.1629: Catharina van Donia,getrouwd met Dr.Arnoldus Copius,koopt Doniahuis te Oosterend van haar zuster Anna. De sate was bezwaard met 25 gg rente aan de erfgenamen van Mattheus Lieuwkema en 10 gg rente aan Aesge,Saepcke en Hessel Popma.

Dr. Arnold Copius was advocaat.

Stemkohier 1640: hij is met zijn vrouw eigenaar van “Donia” te Oosterend (stem1).

Na 1640 verkocht hij met zijn vrouw “Donia“  aan Hessel van Eminga, getrouwd met Doedt van Donia..

Hij woonde in 1666 met zijn vrouw in Leeuwarden.

 

2 His van Donia,

         

His was niet getrouwd en was in 1615 al overleden..

 

3 Beatrix van Donia

 

Beatrix was niet getrouwd en was  in 1615 al overleden.

 

4 Anna van Donia, overleden 13 feb 1641.

         

Anna ging in ondertrouw te Leeuwarden, gerecht, op 30 juni 1618 met Andries Lamberts Bannier,  overleden 7 mrt 1637.

 

Andries Bannier was in 1618 burgemeester van Vollenhove.

            HEN 46-378 d.d.1629:Anna van Donia,getrouwd met Andries Bannier,  verkoopt Doniahuis te Oosterend aan haar zuster Catharina

 

       

  Sierck is getrouwd (2) voor het gerecht van Doniawerstal  14 okt 1615 met Ulck van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden na 1616, dochter van Frederick van Roorda en Haring van Andringa.

 

 

 

     V-g Hotze van Donia, ook genoemd Horatius, overleden 13 mrt 1632, zoon van Sierck van Donia (IV-c) en His Elingsdr.

 

In 1580 met zijn vrouw als balling uit Hennaarderadeel buiten Friesland (C.E.).

 

Hotze was gehuwd met  Auck Upckesdr Bamsma., ook genoemd Agatha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hector van Donia, overleden n 1618.

 

Hij was niet getrouwd en woonde in 1618 te Leuven.

HEN  45-83 d.d.5/19-8-1618:hij verkoopt Doniastate te Oosterend,verkregen van zijn oom Sierck,met consent van zijn vader Hotze,aan  Dr.Syds van Donia  en Syts van Wytsma, echtelieden te Leeuwarden.

 

 

           2   Pieter van Donia.

 

Pieter is getrouwd Leuven omstreeks 1625 met Catharina Uytterhellicht.

 

Mededeling van Jan Caluwaerts te Leuven:

Hij had in ieder geval een zoon  Siricus Anthonis van Donia, geboren Leuven, parochie Sint-Pieter,  15 mrt 1629, overleden aldaar 9 nov 1675

Siricus was raadslid van de stad Leuven 1658-1674.

Deze  Siricus trouwde Leuven, parochie Sint-Michiel, 19 dec 1655 met Maria Anna Beatrix Ubaldini de Lutiano

Er was nageslacht te Leuven o.a .een zoon Frédéric Antoine de Donia (1656-1723).

 

           3   Sierck Hotzes van Donia, overleden 2 sep 1617 *,  begraven Oosterend 5 sep 1617.

 

Hij was niet getrouwd,maar was bij overlijden ondertrouwd met Machteld van Aytta (GEN 742).

 

 

 

   VI-a Frans van Donia, afkomstig uit Jelsum, overleden 4 jan 1559 *, begraven Jelsum, zoon van Pieter van Donia (V-a) en Jantje Hayesdr Siccama van Walta.

 

Franciscus Petri Donia wordt op 4-11-1544 ingeschreven als student te Leuven.

 

Frans was gehuwd met  Tryn van Gerbranda, overleden 19 feb 1559 *, begraven Jelsum, dochter van Rienck van Gerbranda en Luts van Elinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe van Donia, geboren 1554 *, volgt onder VII-a.

 

           2    Catharina Fransdr van Donia, overleden Leeuwarden 12 sep 1604 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Als weduwe van Sybrant verkoopt zij in 1598 aan haar schoonzuster Saepck van Cammingha de sate te Wommels, die zij van haar ouders had geërfd (HEN 43-78)

 

Catharina was gehuwd met Sybrant van Cammingha, overleden Leeuwarden 28 aug 1593 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Frans van Cammingha en Fedt Sybrensdr van Stenstera.

 

Grietman van Leeuwarderadeel 1578/1593.

Zijn naam met die van anderen op de kerkklok van Huizum uit 1582.

 

 

 

   VI-b   Keimpe van Donia, geboren Menaldum ± 1557, overleden 4 sep 1593 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Syds van Donia (V-c) en Jouck Sybrensdr van Stenstera.

 

Hij woonde op Hemmemastate bij Menaldum.

PI 1578: Keimpe aangeslagen te Menaldum.

In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

Zie ook Grafschriften IV-124.

 

Keimpe was gehuwd (1) met  Margaretha van Gerbranda, overleden Emden 1582*, begraven Menaldum  dochter van Tjepcke van Gerbranda en Eesck Wybesdr van Popma.

 

Uit dit huwelijk:

 

            

1 Syds Keimpes van Donia,  overleden Menaldum 23-10-1577, aldaar begraven (kinderzerkje, mededeling H.de Walle).

 

           2    waarschijnlijk Syds Keimpes van Donia.

 

Syds was gehuwd met Maria Lieuwesdr van Wytsma, dochter van Lieuwe van Wytsma en Teth van Eminga.

 

 

Keimpe  is getrouwd ± 1590 (2) met  Doedt van Holdinga, geboren 1572, overleden 31 dec 1646, dochter van Wilcke van Holdinga en Haring van Roorda, ook Harmck.

 

Als enig overgebleven kind erfde zij Holdingastate van haar vader.

 

Doedt is later getrouwd Beetgum 30 jan 1596 met George Wolfgang van Schwartzenberg Hohenlansberg, geboren 1549, overleden 10 mrt 1633.

 

 

 

Uit het huwelijk van Keimpe en Doedt:

 

           2   Keimpe Syds van Donia, geboren 1593, volgt onder VII-b.

 

           3    Margaretha van Donia, ,op jonge leeftijd overleden

 

 

   VI-c Syds van Donia, ,ook Sixtus, geboren rond 1580, overleden 1646, natuurlijke zoon van Sierck van Donia (V-d).

 

Sixtus a Donia wordt op 13-5-1595 ingeschreven als student te Franeker.

Dr.Sixtus van Donia was advocaat bij het Hof van Friesland.

HEN 45-83 d.d.1618: Dr.Syds van Donia en Syts Wytsma, echtpaar te Leeuwarden, kopen Doniahuis te Oosterend van Hector Hotses van Donia te Leuven met consent van zijn vader.

Maar Tryncke en Antcke van Donia verklaren dat hun grootvader bij testament d.d.20-7-1569 had bepaald dat de state nooit verkocht mocht worden.

Syds was curator van zijn nichten Haerda (zie LWN W2 d.d.30-3-1643 en d.d.5-11-1646).

 

Syds is getrouwd Leeuwarden 3 feb 1609 voor het gerecht (1) met  Syts Oenesdr van Wytsma, overleden 17 aug 1623 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Oene van Wytsma en Doedt Siercksdr van Donia.

 

Voor haar en haar man zie ook HvF d.d.7-5-1611 en 27-10-1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doedt Sydsdr van Donia.

 

Zij wordt met haar man genoemd bij verkoop te Brongergakerk (HvF 16816-71).

 

Doedt is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 11 juni 1640 en getrouwd 1640, 3e pr. gerecht Leeuwarden 24 juni 1640, met Hessel van Eminga, overleden na 1677, zoon van Frans van Eminga en Bauck Minnesdr van Eminga.

 

Hessel van Eminga en Doedt van Donia kochten na 1640 Doniahuis te Oosterend en zijn daarvan in 1677 eigenaars (HEN 47-545).

 

 

 

           2   Frouck Sydsdr van Donia.

Frouck is getrouwd Burgwerd/Hichtum 23 mrt 1645 met Epe van Bootsma, overleden n 1663, zoon van Gabbe van Bootsma en Juliana Sloet.

 

Voor zijn huwelijk woonde hij in Kollum (1635).Hij later woonde op Taniaburg te Bilgaard bij Leeuwarden.

v.d.Aa-900:voor Friesland was hij afgevaardigde voor de Staten-Generaal.

Hij had 1653-1661 zitting in diverse staatscommissies en was o.a.bemiddelaar in Stade voor de vrede tussen Zweden en Bremen.

T7-356:brieven van hem,1659-1664,aan de stadhouder Willem Frederik.

 

 

Syds is getrouwd Leeuwarden 18 feb 1625 (2) met  Syts van Goslinga, overleden 20 sep 1626*, dochter van Feye van Goslinga en Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

  VII-a   Keimpe van Donia, geboren 1554 *, overleden Den Haag 3 nov 1622 *,in het 69e jaar, begraven Jelsum 13 nov 1622 *, zoon van Frans van Donia (VI-a) en Tryn van Gerbranda.

 

Hij woonde op Hinnemastate te Jelsum en was grietman van Leeuwarderadeel (1594-1616).

Zie ook de Encyclopedie van Friesland.

 

Keimpe is getrouwd ± 1576 met  Frouck van Goslinga, geboren 1552, overleden Leeuwarden 28 okt 1616 *, begraven Jelsum 5 nov 1616, dochter van Ernst van Goslinga en Syts Keimpesdr van Donia.

 

Het "Dootboeck"  vermeldt dat zij ongeveer 40 jaar was getrouwd en noemt de namen van de 7 kinderen,waarbij de jongste Luts bij overlijden van Frouck de 20  reeds was gepasseerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryn van Donia, geboren 1578, overleden Den Haag 22 dec 1621 *,43 jaar, begraven aldaar *.

 

De datum is volgens de oude kalender (Friesland);in Den Haag gold de nieuwe kalender en was het 1-1-1622.

 

 

           2   Frans van Donia, geboren Jelsum ± 1580, overleden Den Haag 25 feb 1651.

 

Franciscus a Donia is op 5-6-1599 student te Leiden, op 9-7-1601 student te Heidelberg en 29-9-1602 student te Marburg.

Op 8-3-1610 aangesteld als hopman (kapitein) als opvolger van Frans van Cammingha.

Later lid van de Generale Staten (Encyclopedie van Friesland).

In 1642 behoorden Frans en zijn vrouw uit Jelsum bij de genodigden voor de begrafenis van Jarich van Liauckema.

Frans testeerde op 6-7-1649 en was toen kinderloos.

 

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 5 sep 1618,gerecht, en getrouwd Leeuwarden 27 sep 1618 (1) met Geertruyd Ludolfsdr Engelstede, geboren 1584, overleden mrt 1643.

 

Frans is in ondertrouw gegaan Zutphen 23 nov 1645 en getrouwd aldaar 16 dec 1645 (2) met Helena van Heuclom, overleden 31 okt 1650.

 

           3   Ernst Harinxma van Donia, geboren 1585, volgt onder VIII.

 

           4   Syts van Donia, overleden 28 feb 1654, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Syts was gehuwd met Hendrick van Hinckena, overleden Britsum 21 sep 1615 *, begraven aldaar 26 sep 1615 ,grafschrift.

 

Hendrick van Hinckena was o.a.predikant te Britsum.

Voor de dochters van Syts en Hendrick zie GJB 2010-7/100, het artikel van G.Boeijinga over Fullenius.

Ebel van Hinckena trouwde Prof.Bernhardus Fullenius, Aeltje van Hinckena trouwde kapitein Gosewinus van Coehoorn en Catharina van Hinckena trouwde Dr.Nathanael Fullenius.

 

Hendrick was weduwnaar van Ebel van Scheltema, overleden 8 apr 1602 *, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Sippe van Scheltema en Bauck Wopckesdr van Douma.

 

           5   Janck van Donia,  overleden 1653, begraven Jelsum 7-3-1653  (GJB 2010-50).

 

           6   Frouck van Donia.

 

           7   Luts van Donia, ,ook Lucia, geboren voor 1596, overleden 2 okt 1660.

 

Zij testeerde te Jelsum op 26-9-1660  (EEE 2-434/435,geregistreerd 30-9-1662).

Kinderloos overleden erfden de dochters van haar zuster Syts n.l.Ebel,Aeltje en Catharina Hinckena en de zoon Feye van haar broer Ernst.

Haar man Schelte kreeg het vruchtgebruik.

 

Luts was gehuwd met Schelte Buwes van Jeltinga, afkomstig uit Kollum, overleden na 1662, zoon van Buwe van Jeltinga en Ymck van Heslinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Hinnemastate te Jelsum en overleed kinderloos.

 

 

           8   Tjemck van Donia.

 

           9   Sierck van Donia.

 

         10   Pieter van Donia.

 

         11   Rienck van Donia.

 

 

  VII-b   Keimpe Syds van Donia, geboren 1593, overleden 7 aug 1660, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Keimpe van Donia (VI-b) en Doedt van Holdinga.

 

Op 11-4-1612 wordt Kempo Donia ingeschreven als student te Heidelberg.

Met zijn vrouw op de lidmatenlijst van Beetgum in 1645.

Hij woonde op Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum.

In 1642 worden voor het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema uitgenodigd Keimpe van Donia en zijn vrouw op Hemmemastate te Menaldum.

Voor hij overleed testeerde hij,waarbij zijn nog thuiswonende kinderen Syds,Bonne en Sjouck Hemmemastate verkregen en de oudste dochter Rixt een legaat,maar Rixt erfde alles na het overlijden van haar broers en zuster en werd steenrijk.(Testament te Menaldum in 1658,EEE 2-320).

Zie ook Grafschriften IV-124.

T323-2754: 16 kwartieren Donia-Roorda, Eminga-Lunia, Stenstera-Ropta, Ydtsma-Juwsma, Holdinga-Cammingha, Eysinga-Hermana, Roorda-Hottinga en Cammingha-Minnema.

De 16 betovergrootouders zijn: Sierck van Donia x Syts van Hemmema (dus niet Syds van Roorda x Eesck van Donia), Syds van Eminga x Ansck van Liunga, Jeppe van Stenstera x Eets van Ropta, Worp van Ydtsma x Frau van Juwsma, Wilco van Holdinga x Graets van Cammingha, Feye van Eysinga x Tryn van Hermana, Sibrant van Roorda x Haring van Hottinga en Wytze van Cammingha x Rints van Minnema.

 

Keimpe is getrouwd Beetgum 4 apr 1619 met  Ebel Bonnesdr van Haytsma, ,ook Ybel, geboren Makkum 1598 ?, overleden 24 apr 1653, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Bonne van Haytsma en Jancke van Botnia.

 

Zie Grafschriften IV-124.

T323-2754: een kwartierstaat uit het stamboek van juffr.Ebel van Haytsma:

Als betovergrootouders Doytze Galema x Beatrix Haytsma (m.z. Doytze Bonga x Doedt N.), Tjerck Walta x Tied Herema, Eelcke Heringa x Lisck Rinia, Wyger Eelsma x Swob Mauritsma (m.z. Epinga), Julius Botnia x Foockel Hottinga, Joost Ockinga x Luts Minnema, Agge Walta x Fedt Hermana en Tjaert Walta x Tieth Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt Keimpesdr van Donia, geboren 1620, overleden Tjerkwerd 26 jan 1681, begraven aldaar.

 

Bij ondertrouw in 1648 uit Menaldum.

Na overlijden van haar man bekend als "Rixt,vrouwe van Ameland".

Zij testeerde in 1680 en was steenrijk.Haar kinderen waren toen allemaal al overleden.

 

Rixt is in ondertrouw gegaan Beetgum 12 mei 1648 met Watze van Cammingha, ,ook Valerius, geboren Leeuwarden 24 jan 1603, overleden Menaldum 19 nov 1668, begraven Tjerkwerd, zoon van Frans van Cammingha en Bjuck van Herema.

 

Hij erfde van zijn vader het Amelandshuis te Leeuwarden en werd ook heer van Ameland na de dood van zijn neven Pieter en Wytze.

Bij ondertrouw in 1648 uit Ameland.

Hij woonde in 1654 en 1656 met zijn vrouw op Waltastate bij Tjerkwerd.

Hij testeerde op 1-9-1668 te Menaldum.Voor zijn begrafenis zie T342-05 nr.37.

Zie ook Grafschriften IV (MEN)-blz.101.

 

 

           2    Margaretha van Donia, gedoopt Beetgum 16 sep 1621, overleden aldaar 1621/1622.

 

           3   Syds van Donia, ,ook Sixtus, geboren Beetgum 1 nov 1622, gedoopt aldaar 3 nov 1622, overleden 16 jun 1667, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

Sixtus a Donia werd op 12-5-1640 ingeschreven als student te Franeker en op 9-9-1643 als student te Leiden.

Hij was niet getrouwd,woonde op Hemmemastate bij Menaldum.

Hij was de laatste man van deze tak van de Donia's.

Zie Grafschriften IV-124.

 

 

           4   Bonne Harinxma van Donia, gedoopt Beetgum 4 jan 1624, overleden Makkum 30 apr 1665, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Bonifacius Donia werd op 9-5-1640 ingeschreven als student te Franeker en op 9-9-1643 als student te Leiden.

Hij testeerde in 1662 te Makkum (EEE 3-101 en T327-1310).

Zie voor hem en Barbara ook T327-1174.

Op 10-6-1652 legde hij de eerste steen van de kerk te Makkum (grafschriften,H.de Walle).

 

Bonne is getrouwd 1660 met Barbara van Camstra, afkomstig uit Makkum in 1668, geboren 9 mrt 1634, overleden 30 nov 1696 ,in het 63e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Homme van Camstra en Edwert Ruurdsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

Zij testeerde 14-8-1696 te Leeuwarden (zie GJB 1951-58,civ.s.166-13 d.d. 20-12-1708 en GJB 1952-53,civ.s.275-35).

Haar 1e huwelijk genoemd in Grafschriften Roorda I.

 

Barbara is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 mrt 1668 ,bij het gerecht en getrouwd Makkum 5 apr 1668 met Jarich van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 18 feb 1644, overleden aldaar 7 nov 1714, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Here van Ockinga en Magdalena van Burmania.

 

           5   Barber van Donia, geboren ± 1626, overleden v 1658.

 

Zij overleed op jonge leeftijd.

 

 

           6   Sjouck Keimpesdr van Donia, ,later Suzanna Margaretha, gedoopt Beetgum apr 1628, overleden Minnertsga 30 sep 1666, begraven aldaar ,grafschrift.

 

De derde proclamatie van het huwelijk op 28-5-1663 te Beetgum en op 7-6-1663 te Minnertsga.

Attestatie van Menaldum naar Minnertsga op 22-4-1666.

Begraven te Minnertsga met 3 van haar kinderen (grafschriften Roorda II).

 

Sjouck is getrouwd Menaldum 1663 met Tjalling Homme van Camstra, ,ook Homme, overleden Minnertsga 16 aug 1719, zoon van Goffe van Camstra, ,ook Tjalling Goffe, en Ael Ruurdsdr van Juckema, ,ook Alegonda.

 

Hij woonde op Klein Hermana te Minnertsga.

T327-1200:kopie wederkerig testament van Tjalling Homme en zijn vrouw Foockel van Burmania uit 1679 (ook HOF EEE-7-185 en 408).

Zie ook T327-1201/1221.

 

Tjalling is later getrouwd Britsum 18 apr 1669 ,18-4-1669 3e pr.Minnertsga met Foockel Gemmesdr van Burmania, geboren Cornjum 13 jul 1648, gedoopt aldaar 16 jul 1648, overleden Minnertsga 7 okt 1727, dochter van Gemme Laes van Burmania en Rints van Eysinga.

 

 

   VIII Ernst Harinxma van Donia, geboren 1585, overleden Hallum 14 okt 1634, DTB Hallum, zoon van Keimpe van Donia (VII-a) en Frouck van Goslinga.

 

Ernestus Harinxma a Donia werd op 6-2-1612 ingeschreven als student te Padua.

Hij werd grietman van Leeuwarderadeel op 21-3-1616 als opvolger van zijn vader en was dat tot zijn overlijden in 1634.

Hij begon in 1606 met het verzamelen van sterfdata van voornamelijk adellijke personen en schreef daarmee het bekende "Dootboeck" in 1613 op de leeftijd van 28 jaar.

 

Ernst is in ondertrouw gegaan Dokkum 20 sep 1628 ,gerecht en getrouwd Hallum 12 okt 1628 met  Doedt Feyesdr van Roorda, geboren te Genum, overleden n 1650, dochter van Feye van Roorda en Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1628 uit Bolsward.

T323-01/387:huurcontract Doedt van Roorda,weduwe Ernst van Donia (1644-1642).

Haar naam en die van haar eerste man op de kerkklok van Hallum uit 1648.

 

Doedt was later gehuwd met Harmen van Rensen.

 

Uit het huwelijk van Ernst en Doedt:

 

           1   Feye Harinxma van Donia, gedoopt Hallum 5 okt 1634, volgt onder IX.

 

           2   Keimpe van Donia.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

      IX Feye Harinxma van Donia, gedoopt Hallum 5 okt 1634, zoon van Ernst Harinxma van Donia (VIII) en Doedt Feyesdr van Roorda.

 

LWN W2 d.d.25-9-1648:Feye Donia, 14 jaar, heeft zijn oom Wibrand Roorda als curator

LWN W3 d.d.17-4-1649:Wibrand van Roorda, oom van moederszijde, is zijn curator en Frans van Donia van Jelsum is zijn oom van vaderszijde..

Feye woonde eerst in Hallum en later in Jelsum.

Zie HvF 16572-24 d.d.27-10-1703.

 

Feye is getrouwd Hallum 14 sep 1656 met  Alegonda van Hania, dochter van Tiete van Hania en Anna Ketel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ernst van Donia, geboren 1657 (?).

 

           2   Tiete Harinxma van Donia, ,ook Titus,, gedoopt Hallum 25 jul 1658, volgt onder X.

 

           3   Keimpe van Donia, gedoopt Hallum 9 okt 1659.

 

Hij was vaandrig.

 

 

           4   Frans van Donia, gedoopt Hallum 12 jan 1662.

 

           5   Luts van Donia, gedoopt Hallum 12 jul 1663.

 

           6   Doed Lucy van Donia, gedoopt Hallum 3 dec 1665.

 

           7    Bernardus van Donia, gedoopt Hallum 27 jan 1667.

 

           8   Syds van Donia, gedoopt Hallum 26 jan 1668.

 

           9   Syds van Donia, gedoopt Jelsum 6 nov 1671.

 

         10   Bonne van Donia, overleden v 1710.

 

Hij zou geboren kunnen zijn te Hallum 1656/1658,want het doopboek aldaar heeft een hiaat 1655/1658.

Bonne van Donia was vaandrig.

 

Bonne is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mrt 1703 ,gerecht en getrouwd Jelsum 8 apr 1703 met Titia Johansdr van Coenders, gedoopt Leeuwarden 26 aug 1664, dochter van Johan Coenders en Margrieth van Walta.

Titia is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 mei 1710 ,gerecht met Gerrit van Eminga, overleden Leeuwarden 1716, zoon van Hessel van Eminga en Doedt Sydsdr van Donia.

Titia is later in ondertrouw gegaan Workum 6 mrt 1717 en getrouwd Longerhouw 21 mrt 1717 met Charles Morgan.

 

 

        X Tiete Harinxma van Donia, ,ook Titus,, gedoopt Hallum 25 jul 1658, overleden 3 aug 1692, zoon van Feye Harinxma van Donia (IX) en Alegonda van Hania.

Tiete is getrouwd Wirdum 30 jan 1689 met  Foockel Piersdr van Sytzama, geboren Friens 1662, overleden 9 nov 1718, dochter van Pier van Sytzama en Juliana van Jeltinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juliana Thecla van Donia, gedoopt Wirdum 20 mrt 1689, overleden Friens 3 sep 1727 ,in het 39e jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           2   Titus Feye Andries van Donia, gedoopt Leeuwarden 20 jul 1692.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

  

 

 

                                                                        Nageslacht van Popcke van Donia

 

 

         I   Popcke van Donia., overleden na 1437.

 

OFO I-19 d.d.29-11-1415: Poppeka Doyngha a Terenze (te Teerns) wisselt land met het convent te Claricamp (Claarcamp).

Ostfriesisches Urkundenbuch I-301,302: genoemd in 1422 als Popcke Thyernse bij het bezegelen van strijd tussen Schieringers en Vetkopers.

OFO I-54 d.d.6-5-1431: Popcka Thiessinga a Britzsim had landwissel met convent Clercamp; hij woont dus in 1431 op Tjessingastate bij Britsum (v.d.Aa).

OFO I-55 d.d.29-6-1431: zoenlieden over het geschil van Popcko te Lychaurt (Ljouwert) en Cleercamp.

OFO I-73 d.d.3-10-1437: Popka Britzim als mederechter van Leeuwarderadeel.

Als overleden grootvader van Wyts van Juwsma (II-2) vermeld in OFO IV-91 d.d.4-11-1491 onder de naam van “sillighe popke Theerns”.

Zie voor hem ook R.Faber in het Beaken 1992-121.

 

Popcke was gehuwd met  N.N.. (N.Tyessingha uit Britsum ?)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjouck Popckesdr van Donia, volgt onder II.

 

           2   Popcke van Donia, overleden 1467.

 

Genoemd als zwager van Rienck van Juwsma in OFO I-111 d.d.12-3-1450.

Popcke werd in 1467 vermoord door de knechten van Worp Tjaerda.

 

Popcke was gehuwd met waarschijnlijk Jouck van Jelmera, dochter van Ritscke van Jelmera en Ael N..

 

 

       II Sjouck Popckesdr van Donia, dochter van Popcke van Donia (I) en N.N..

 

Sjouck was gehuwd (1) met  Rienck van Juwsma, overleden Rinsumageeest 1450/1451, zoon van Hessel van Juwsma en Ebel Ndr.

 

Genoemd te Rinsumageest in OFO I-70 d.d.24-4-1437 en in OFO I-76 d.d.12-3-1439. In OFO I-71 d.d.23-6-1437 als grietman van van Dantumadeel.

OFO I-111 d.d.12-3-1450:genoemd met zijn zwager Popcke van Donia bij verkoop aan klooster Claerkamp.

Hij woonde op Juwsmastate bij Rinsumageest.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ebel Riencksdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1498.

 

Genoemd met haar oom Juw inzake Juwsmahuis te Rinsumageest (OFO I-125 d.d.2-5-1451).

OFO I-421 d.d.29-4-1496:Ebel als weduwe met haar zoons Doecke,Rienck en Alef verkopen veengrond aan Gatze van Juwsma (zie hiervoor ook T320-8).

 

Ebel was gehuwd met Hette van Hemmema, overleden 1489, zoon van Doecke van Hemmema en Hil van Onsta.

 

Hij woonde te Berlikum.

Genoemd in Pax-13 d.d.1455.

Genoemdin OFO I-181,252 d.d.14-3-1466,9-8-1474 en in OFO IV-31 d.d.23-6-1467.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Over hem en zijn 2e vrouw Ebel wordt gesproken in OFO IV-84 d.d.4-5-1491.

 

Hette was weduwnaar van Syts van Roorda, overleden voor 1485, dochter van Ruurd van Roorda en Ath Jaersum.

 

 

 

Sjouck was gehuwd (2) met  Wopcke Bouckes, overleden 1466.

 

Hij noemde zich Wopcke van Juwsma en woonde op Juwsmastate bij Rinsumageest (Bezit van zijn vrouw via haar eerste man).

Genoemd in OFO I-126 d.d.11-8-1451 samen met Keimpe van Unia contra Sipke van Minnema en Sicke van Cammingha.

Worp IV-112: Wopcke Bouckes Juwsma werd in 1466 vermoord door Worp Tjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Wyts Wopckesdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1519.

 

Zij kwam na het overlijden van haar vader in bezit van Juwsmastate bij Rinsumageest (N.O.III-139).Zij werd daar in 1468 belegerd door Hans her Juwsma.

OFO I-221 d.d.7-2-1472:zij heeft een geschil met Gatze van Juwsma en staat Juwsmastate af aan Gatze en zijn vrouw.

Genoemd als Wyts Jongema met kinderen in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO I-322 en OFO II-220 d.d.4-7-1482:zij maakt als weduwe van Tjaert Jongema te Rinsumageest een overeenkomst met Gatze van Juwsma.

OFO IV-91 d.d.4-11-1491:zij heeft een geschil met de kerk van Huizum,waarbij ook haar grootvader Popcke van Donia wordt genoemd ("sillighe Popke Theerns").

Ook genoemd met haar kinderen uit tweede huwelijk in OFO IV-99 d.d.23-2-1493.

Bij R.v.A.1511 heeft Wyts Jongema (naam van haar tweede man) heel veel bezit, verspreid over Friesland (zie hiervoor het Beaken 1992-119/121).

De voor haar vermelde kwartierstaat op blz.120 deugt niet.

 

Wyts is getrouwd ± 1468 (1) met Juw van Harinxma, overleden v 1475, zoon van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema, ,ook Gautje of Gatske.

 

Wyts was gehuwd (2) met Tjaert van Juwinga, overleden 8 jul 1479 *, zoon van Goslick van Juwinga en Syts Tjaertsdr van Aylva.

 

Wyts is getrouwd na 1488 (3) met Botte van Holdinga, overleden 1493/1498, zoon van Gabbe van Holdinga en Tjemck van Meckema.

 

 

 

 

                                                                     Donia uit Dantumadeel (onder A en B)

 

 

 

     A-I Douwe van Donia, overleden n 1423.

 

Hij woonde te Dantumawoude op Doniastate en was volgens GPCV op 29-1-1418 grietman van Dantumadeel.

Genoemd in OFO I-26,34 d.d.28-1-1418 en 5-6-1421.

In 1423 is Douwe getuige bij het testament van Duco Onnama.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Bocke van Donia, volgt onder A-II.

 

 

   A-II Bocke van Donia, zoon van Douwe van Donia (A-I).

 

Genoemd in een charter uit 1423 als zoon van Douwe.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1    waarschijnlijk Douwe van Donia.

Douwe was gehuwd met Saepck Ndr, volgt onder B-I.

 

 

 

 

 

 

 

 

_   B-I Saepck Ndr.

 

Zij noemde zich Saepck van Donia naar haar overleden man.

 

Saepck was gehuwd (1) met  Douwe van Donia, waarschijnlijk zoon van Bocke van Donia (A-II).

 

Saepck was gehuwd (2) met  Werp van Ydsma, overleden n 1513, zoon van Rienck Werps van Ydsma en Wyts van Tjaerda.

 

OFO I-353 d.d.5-3-1487:hij verkoopt grond aan Claerkamp;hij heeft een zoon Tjaert.

PAX-63 d.d.4-5-1492;hij sluit zich met anderen uit Dantumadeel aan bij verbond met Groningen van 17-9-1491.

OFO IV-119 d.d.27-3-1500:genoemd bij de besluiten van de Leppa inzake het herstel van dijken en zijlen.

Werp Donia tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.42).

Op 5-1-1505 als Warp Donye op de lijst van edelen uit Dantumadeel.

Bij RvA 1511 met bezit te Damwoude, Driesum,Wouterswoude, Dokkum,Hantumhuizen, Wierum, Sybrandahuis en Betterwird.

 

Hij noemde zich ook wel Donia na zijn huwelijk met Saepck.

Volgens SFA  zouden alle  kinderen van de eerste vrouw zijn.

 

 

 

Uit het huwelijk van Saepck en Werp:

 

           1   Wyts van Ydsma, overleden n 1544.

 

Zij testeerde op 29-10-1540 (F.T.162) en op 14-9-1544 (F.T.185).

 

Wyts was gehuwd (1) met Wybe Saeckles van Renskema, overleden 1516.

 

Bij R.v.A.1511 als Wybe Saeckles van Leeuwarden met veel bezit.

Genoemd in OFO IV-224 d.d.7-6-1514.

In 1516 veroordeeld tot het zwaard wegens majesteitsschennis (de Vrije Fries 1868-393/394).

 

Wyts was gehuwd (2) met Adzert van Aebinga, overleden 1547/1549, zoon van Anlof van Aebinga, ,ook Andlef en Saepck Ndr, ,Scheltema ?.

 

Bij R.v.A.1511 en 1540 met bezit te Blija en Ferwerd (ook als Adzert Abbema).

T327-1782:acte van scheiding van het ouderlijk goed met zijn broer Lieuwe,waarbij bepaald wordt dat Aebingastate te Blija gemeenschappelijk goed blijft (1523).

Hij testeerde op Aebingastate te Blija op 5-1-1524 (F.T.105 en T327-1783).Uit dit testament blijkt dat zijn eerste dochter Tjemck dan al overleden is,maar er is wel een dochter Anna.Zij is ws.een onwettige dochter want zij krijgt slechts een legaat.

HvF 16481-582 d.d.20-12-1536:Als voormond over de kinderen van broer Lieuwe contra Frans Humalda en Worp Ropta voor zijn vrouw.

T327-1784:uitspraak in het geschil van Adzert en zijn stiefzoons Johannes en Worp contra Kempe Wynia als voogd over de kinderen van zijn stiefdochter Frau en Sjuck Wynia (1547).

T327-1785:verkoop aan zijn stiefzoon Johannes Renskema (1548).

T327-1786:schenking aan zijn stiefzoons Worp en Johannes Renskema (1548).

Zie verder GJB 1994-152,153.

 

Adzert was weduwnaar van Tjemck Sjucksdr van Cammingha, overleden 1524, dochter van Sjuck van Cammingha en Bauck van Mockema.

 

           2   Douwe van Donia, overleden n 1519.

 

Op 5-1-1505 staat Douwe Donia op de lijst van edelen uit Dantumadeel.

Bij RvA 1511 met bezit te Damwoude, Rinsumageest, Wouterswoude en Giekerk.

Grietman van Dantumadeel,genoemd op 24-2-1515 en in 1519.

Hij woonde op Melckemastate te Rinsumageest,maar was in 1511 wel eigenaar,maar geen bewoner.

 

Douwe was gehuwd met Jey van Sickema.

 

           3   Tjaert van Donia, overleden na 1487, ws.voor 1504.

 

 

         

 

Werp was gehuwd (2) met  Frau van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, dochter van Gatze van Juwsma en Eelck Feyesdr van Eysinga.

 

Frau wordt genoemd in 1495.

 

Uit het  huwelijk van Werp en Frau:

 

           4   Saepck van Ydsma, overleden 17 feb 1570 *, begraven Leeuwarden,Galileërkerk.

 

Zie voor haar de Vrije Fries III (1844)-150/157.Er is een request van haar d.d.8-7-1524 aan Margaretha van Oostenrijk,waar zij vraagt om eerherstel voor haar en haar kinderen,nu zij met Burmania gaat trouwen.Eerherstel omdat haar eerdere man Herjuwsma in 1512 was onthoofd wegens landverraad.

Ook volgens het "Dootboeck" (GEN 742) was zij 4x getrouwd en moet zij dus zeker voor 1490 geboren zijn.

Zij testeerde in 1562 (GJB 2000-138).

 

Saepck was gehuwd (1) met Taco van Aebinga, overleden v 1511, zoon van Douwe van Aebinga en Ael Sippesdr van Heemstra.

 

Pax-127 d.d.25-8-1495:Taecke Douweszn sluit als hoofdeling te Stiens met zijn broer Goffe een verdrag met Groningen.

 

Saepck was gehuwd (2) met Jemme Herjuwsma, overleden Leeuwarden 16 nov 1512.

 

Vermoedelijk Gemme her Juwsma d.w.z. Gemme van Juwsma.

Hij staat op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

OFO II-204 d.d.mei 1508:Jemme heer Juwsma en Juw (een broer ?) over de opdracht tot het opmeten van de Ee in Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel-N.

OFO IV-190 d.d.21-7-1509:genoemd als grietman van Ferwerderadeel tot 1512.

Bij R.v.A 1511 heeft Jemme Herjuwsma van Ferwerd veel bezit o.a. ook te Hallum,Marrum,Britsum en Stiens.

Hij stichtte te Ferwerd Juwsmastate/Herjuwsmastate,in 1524 bewoond door zijn hertrouwde vrouw Saepck.

Hijzelf werd in 1512 onthoofd te Leeuwarden,samen met Gerbrant van Mockema wegens samenzwering tegen de stadhouder.

 

Saepck was gehuwd (3) met Sybren Jeppes van Stenstera, overleden 1521/1525, zoon van Jeppe van Stenstera en Eeth van Ropta.

 

Volgens het testament van zijn dochter Frau was haar vaders naam Gerbrant,maar volgens het stamboek FA en "Burmania" heette hij Sybren.

Sybren was heerschap te Foudgum;hij testeerde in 1521.

 

Saepck is getrouwd 1524 (4) met Douwe van Burmania, overleden Ferwerd 1551, begraven aldaar, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij was 1511/1512 grietman van Wonseradeel (zie OFO IV-211 en OFO II-265) en woont dan in Hichtum,maar 1520/1529 grietman van Ferwerderadeel.

HvF 16481-154 d.d.20-12-1538:zijn broer Tjaert procedeert tegen hem inzake land te Finkum.

HvF 16481-158 d.d.20-12-1538:er wordt geprocedeerd tegen Douwe en zijn vrouw Saepke te Stiens inzake overdracht van hun huis te Leeuwarden.

HvF 16481-211 d.d.4-3-1539:Douwe als gedaagde namens zijn kinderen bij zijn vorige vrouw Ath.

HvF 16481-262 d.d.7-5-1539:proces tegen Douwe en zijn vrouw Saepck.

Bij RvA 1511 heel veel bezit o.a. ook in Hallum,Marrum,Nijkerk en Ferwerd.

Bij RvA 1540 had hij verder bezittingen in Stiens,Hallum en Ferwerd,die in 1511 behoorden aan Gemme Herjuwsma.

Zie voor hem verder GJB 2000-137.

 

Douwe was weduwnaar van Ath Bonninga van Sjaerda, overleden 14 sep 1522 *, begraven Leeuwarden ,Oldehove, dochter van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga. Ath was weduwe van Laes van Harinxma, overleden v 1522, zoon van Laes van Harinxma.

 

           5   Popck van Ydsma, overleden Dantumawoude 1574, begraven aldaar.

Popck was gehuwd met Sjoerd van Heemstra, overleden Dantumawoude 1568, begraven aldaar, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:Sjoerd wordt genoemd bij de erfgenamen van zijn vader Taecke van Heemstra

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                 Donia van Ameland en Ferwerderadeel

 

 

 

_       I   Sascker van Jelmera, overleden 1448, zoon van Ritscke van Jelmera en Ael N..

 

Hij noemde zich ook Donia naar het goed Donia bij Hallum ,dat zijn vader hem had geschonken toen hij trouwde (Burmaniaboek).

OFO II-216 d.d.24-6-1450:zijn zoons Haye en Romke maken een overeenkomst inzake de erfenis door Sascker Donia aan hun grootvader Ritske op Ameland nagelaten.

“Haye en Rumka Sasker znn inzake het erfschap door Sasker Doeynga aan Ritska op Ameland nagelaten”    Yde Heringhe en Haye Sasker zoen over de erfenis van Saesker Doeynga us vader, Ritska op Aemland us aldvader ende Ael us aldmoeder”      “Rumka Sasker zoen en Keympa zijn broer”

OFO II-219 d.d.14-6-1458:zijn zoons Romke,Keimpe en Haye maken een overeenkomst met Doedt Cammingha (Dokema).

“Baer tussen Doede Kammynga t.e.z.  en Romka,Kempo en Haye Sasker znn Doynga t.a.z. “

OFO III-6 d.d.9-8-1466:Haye en Eelck worden halfbroer en halfzuster genoemd van Keimpe, maar Keimpe en Romke worden volle broers.genoemd;Haye en Eelck worden alleen genoemd in het testament van hun moeder Ydt;de andere kinderen zullen dus uit een eerste huwelijk stammen.

Zie ook GJB 1963-35 en GJB 1972-94.

 

Sascker was gehuwd (1) met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Romcke van Donia, volgt onder II.

 

           2   Keimpe van Donia, overleden 3 mei 1452/9 aug 1466.

 

Heer van Ameland.

OFO IV-14 d.d.3-5-1452:Keimpe en zijn broer Romke hebben een geschil met Botte Aldhuustra.

OFO III-6 d.d.9-8-1466:hij overleed zonder kinderen en “Romka jeff syn kynden” en Aert (zuster Ael ?) erven 2/3e deel en  Haye en Eelck 1/3e deel.

 

 

           3   Ael van Jelmera, overleden n 1498.

 

Genoemd met 2 zoons in OFO I-433 d.d.10-5-1498.

 

Ael was gehuwd met Fecco van Aebinga, ook Feicke, overleden v 1498, zoon van Goffe van Aebinga en Catharina van Roorda

 

 

 

Sascker was gehuwd (2) met  Ydt Tjaertsdr van Aylva, overleden n 23 apr 1473, dochter van Tjaert Epes van Aylva en Swob van Juwsma.

 

 

 

       II   Romcke van Donia, overleden 1463, zoon van Sascker van Jelmera (I) en N.N..

 

Heer van Ameland, maar genoemd op Doniastate te Hallum.

In 1444 sluit Remko Doynge namens Sasschert zijn vader en Ritseko zijn grootvader een verbond met de stad Groningen (Pax-10).

Pax-10 d.d.10-10-1444:Romcke en andere hoofdelingen contra Syds van Tjaerda e.a.

Zie ook OFO II-216 d.d.24-6-1450, OFO II-219 d.d.14-6-1458, OFO IV-14 d.d .3-5-1452,OFO III-6 d.d.9-8-1466 en de Vrije Fries I (1839)-345/355.

In 1463 werd hij door Lieuwe Jellinga van Britsum verbrand in de toren van Hallum, waar hij zich in had opgesloten (Noomen volgens Worpvan Thabor IV-111).

 

Romcke was gehuwd met 1) Catharina van Adélen

 

Katrina van Adelen wordt als vrouw van Romcke vermeld in de Vrije Fries I-354/355, maar haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit het huwelijk van Romcke en  Catharina:

 

           1   Jetscke van Jelmera, overleden na 1474.

 

Zij wordt samen met haar man genoemd in OFO IV-40,42 d.d.4-12-1473 en 28-6-1474 bij een geschil met haar oom Haye.

 

Jetscke was gehuwd met Sjoele Sydses van Bonga, overleden na 1474, waarschijnlijk zoon van Syds van Bonga.

 

Sjoele en zijn vrouw hadden een geschil met Haye van Heringa (zie OFO IV-40,42 d.d.4-12-1473 en 28-6-1474).Zie ook OFO I-252 d.d.9-8-1474.

 

 

           2   Hylck van Donia, overleden 1494, begraven Hallum, grafschrift.

 

Zij was bij huwelijk met Schelte al weduwe van Botte van Liunia.

Zij wordt met Botte genoemd in OFO I-252 d.d.9-8-1474.

Hylck bracht als erfdochter het bezit Donia aan de Aebinga’s.

Volgens het "Dootboeck"  werd zij begraven te Hallum,maar het daar genoemde sterfjaar 1490 is dus niet juist.

 

Hylck was gehuwd met haar neef Schelte van Aebinga, overleden na 1498, zoon van Fecco van Aebinga, ook Feicke en Ael van Jelmera.

 

OFO-IV-104 d.d.5-7-1494:hij en zijn vrouw Hylck hebben een geschil met Peter Cammingha en diens zuster Sjouck over Jelmerastate op Ameland.

Ook genoemd in OFO I-433 d.d.10-5-1498.

Op 5-1-1505 staan zijn kinderen voor hun overleden vader op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Zie voor hem ook de Vrije Fries I (1839) 345/355.

 

         

Romcke was gehuwd met  2) Rints van Foppinga, overleden n 1511, dochter van Hessel van Foppinga en Frouck van Eminga.

 

Genoemd als weduwe Rints Jeppema met bij RvA 1511 bezit te Ferwerd,Nijkerk en Leeuwarden.

Zij woonde toen op Jeppemastate (Nijkerk) volgens N.O.I (Ferwerderadeel).

 

Rints was later gehuwd met Sipt van Oenema, ,ook Sixt, overleden 17 jan 1509, zoon van Feye van Oenema en Sybrich van Jellinga.

 

 

 

 

                                        Nageslacht van Louw van Donia

 

 

 

         I Louw van Donia.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Gerlant Louwsdr van Donia.

 

Gerlant was gehuwd met Johan van Herema, zoon van Gerrolt van Herema en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

           2   N Louwsdr van Donia, volgt onder II.

 

           3   Hessel Louws van Donia.

 

Sneker recesboeken nr.2937:kopie van een brief d.d.6-1-1474 waaruit blijkt dat de stad Sneek een schuld heeft aan Hessel.

 

 

 

       II N Louwsdr van Donia, dochter van Louw van Donia (I).

 

N was gehuwd met  Pieter Lolles van Ockinga, overleden n 6 mrt 1478, zoon van Lolle Epes van Ockinga en His Heresdr van Albada.

 

OFO I-285 d.d.6-3-1478:hij en zijn broer Here verklaren dat hun stinzen niet buiten hun geslacht zullen vererven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelck Pietersdr van Ockinga, overleden v 1539.

 

Eelck was gehuwd met Juw van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden 1541, zoon van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

 

           2   Louw Pieters van Donia, volgt onder III.

 

 

      III Louw Pieters van Donia, overleden Sneek 27 jan 1533 *, zoon van Pieter Lolles van Ockinga en N Louwsdr van Donia (II).

 

Als Laurentius Donia (Petri) op 20-7-1484 student te Keulen.

Heerschap te Sneek en grietman van Wymbritseradeel (genoemd 1504 tot 1517).

Vanaf 16-1-1493 herhaaldelijk genoemd in de Sneker recesboeken (1490-1517).

OFO III-30 d.d.25-2-1500:de stad Sneek zal haar aandeel in het losgeld van Lou Donia betalen.

Ook genoemd als grietman van Rauwerderhem (1502,1506).

Lou Donia ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.73).

Op 5-1-1505 als Lou Donye op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

OFO IV-156 d.d.14-8-1506:genoemd als grietman van Idaarderadeel.

Bij R.v.A.1511 als Lou Donia van Sneek met veel bezit o.a. te Friens, Rauwerd,Poppingawier en 1511/1514 ook als heerschap te Ried.

OFO IV-223 d.d.8-4-1514:genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Low Doenya (lijst Thabor) en als Lou Donya (lijst Winsemius).

Op 4-4-1536 is er een uitspraak van het Hof van Friesland in de zaak van zijn erven tegen Westergo.

 

Louw was gehuwd met  Catharina van Harinxma, overleden n 28 okt 1501, dochter van Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema.

Zij testeerde op 28-10-1501 (F.T.62).

Catharina was weduwe van Tjaert van Sjaerda, overleden 18 apr 1491, zoon van Douwe Tjaerts van Aylva en Edwer van Sjaerda.

 

Uit het huwelijk van Louw en Catharina:

 

           1    Tjaerteke van Donia, afkomstig uit Sneek, overleden 16 jun 1556 *, begraven Sneek.

 

HvF 16481-blz.6 (WW 2-3 d.d.4-6-1538):Yvo Fritzma als man en voogd van juffr.Tyarda,zijn huisvrouw,als eiser voor wijlen Louw Donije,contra ingezetenen en eigenerfden van Westergo inzake voorgeschoten losgeld.

HvF 16481-blz.203 (WW2-5 d.d.15-2-1539):Yvo Fritzma procedeert namens zijn vrouw over de nalatenschap van haar tante Eelck van Ockinga.

 

Tjaerteke was gehuwd met Ivo van Frittema, afkomstig uit Groningerland, overleden 21 okt 1540 ,GEN 742, begraven Sneek.

 

In 1524 en 1528 genoemd als grietman van Menaldumadeel,in 1532 en 1536 als plv.grietman van Wymbritseradeel en ook als olderman van Sneek.

HvF 16481-398 d.d.14-3-1536:Yvo procedeert namens zijn vrouw tegen Juw Juwsma.

HvF 16481-435,518 d.d.4-4-1536 en 3-10-1536:hij procedeert namens zijn vrouw en zijn overleden schoonvader tegen de ingezetenen en eigenerfden van Westergo over een claim vanaf 1496.

HvF 16481-6 d.d.4-6-1538:Westergo procedeert tegen hem inzake het voorgaande.

HvF 16481-290 d.d.30-9-1539:Yvo Fritsma,olderman van Sneek,aangeklaagde.