Genealogie van het adellijk geslacht van Douma

 

                                     eerst uit Langweer,Irnsum,Huizum en later uit Hallum

 

                                                                 

              Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties  

 

 

 

 

         I Douwe van Douma.

 

Hij woonde op Doumastins te Langweer.

 

Douwe was gehuwd met  Foeck van Fockema, afkomstig uit Langweer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jancke Douwes van Douma, volgt onder II-a.

 

           2   Saepck Douwesdr van Douma.

 

Saepck was gehuwd met Doytze van Albada, overleden n 1466, zoon van Hessel Doytzes van Albada.

 

Als Vetkoper is hij hoofdeling te Irnsum.

Genoemd met zoon Lieuwe in GPCV I d.d.april 1463.

OFO II-58 d.d.12-10-1463:hij sluit met zijn zoon Lieuwe en de Harinxma's een verbond tot wederhulp.

Hij testeerde op 6-5-1466 te Sneek als Doitze Albada (F.T.24).Hij wil in Sneek begraven worden.Zijn vrouw en 4 kinderen worden in het testament genoemd,maar dochter Tieth niet.Volgens het stamboek F.A. zou hij een zoon zijn van Ruurd van Albada,maar dat deugt niet.Zie verder voor hem en zijn vrouw GJB 1997-172.

 

 

           3   Ulcke Douwes van Douma, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Jancke Douwes van Douma, overleden Irnsum 1476, zoon van Douwe van Douma (I) en Foeck van Fockema.

 

Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer.

Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan (GJB 1997-172).

Genoemd in OFO I-214 d.d.24-9-1473 over de nalatenschap van Ath van Bonninga.

 

Jancke was gehuwd met  Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets, dochter van Douwe van Harinxma en N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzert Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, volgt onder III-a.

 

           2   Epe Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden 1473, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ?,onduidelijk grafschrift.

 

Als Everardus Douwama (Janckonis fil) in  juli 1471 student te Keulen.

Hij woonde te Irnsum.

 

Epe is getrouwd 1472 met Graets van Cammingha, overleden 1476 ,na 10-12-1476, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,onduidelijk grafschrift, dochter van Sicke van Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

 

OFO I-242 d.d.25-10-1473:zij verkoopt een huis in Leeuwarden.

Zij testeerde op 10-12-1476 te Leeuwarden als Grathie Kamminga (zie F.T. 37 en OFO I-271) en liet de stins Camminghaburg na aan haar moeder Doedt;haar broers waren toen al overleden.

Zij werd begraven in het Galileërklooster (Oldegalileën);later werd haar zerk overgebracht naar de nieuwe Galileërkerk in Leeuwarden (Leeuwarder Historische Reeks VI-76).

Zie ook Grafschriften III (Leeuwarden,Galileërkerk).

 

 

Graets was weduwe van Peter Abbes Onsta, overleden v 1472.

 Graets is daarnaast getrouwd 1473 (3) met Watze Abbes van Dekema, overleden 1481 *, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Abbe N. en Feyck Ndr.

 

           3   Foeck Janckesdr van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden na 1511

 

In 1511 had zij bezit te Pietersbierum.

 

Foeck was gehuwd met Seerp van Osinga, overleden voor 1511

 

           4   Tryn Janckesdr van Douma.

 

Tryn is getrouwd 1485 met Hoyte Hinnes van Hoytema, overleden 1496 ?, zoon van Hinne van Hoytema.

 

Hij woonde te Morra en Abbega.Is hij in 1496 overleden bij een gevecht op het Slotermeer ?

 

 

           5   Douwe Janckes van Douma, volgt onder III-b.

 

           6   Tjets Janckesdr van Douma, afkomstig uit Langweer.

 

Tjets was gehuwd met Oentze van Oenema, overleden n 19 jun 1493, zoon van Ernst van Oenema en Frouck van Helbada.

 

Hij wordt genoemd te Blija omstreeks 1481 in OFO I-314.

Hij en Minne van Jarla waren betrokken bij het verbond met Groningen op 17-9-1491.

Grietman van Ferwerderadeel op 19-6-1493 in OFO I-404.

 

 

 

    II-b Ulcke Douwes van Douma, zoon van Douwe van Douma (I) en Foeck van Fockema.

 

Ulcke was gehuwd met  Jouck Epesdr, afkomstig uit Rauwerd.

 

Zie OFO I-373 d.d.1489.Is zij een dochter van Epe Hessels van Jongema ?

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sicke van Douma.

 

           2   Rinck Ulckesdr van Douma, begraven Terkaple.

 

Rinck was gehuwd met Tjepcke van Oenema, overleden mei 1485, begraven Terkaple, zoon van Oene Keimpes en Hylck Keimpesdr.

 

Hij testeerde 1485.

Voor zijn grafsteen: "Kerk te Terkaple d.d.3-9-1840" in de Vrije Fries II (1842) blz.131/134.

 

 

           3   Bauck van Douma.

 

 

  III-a Idzert Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden 1493/1505, zoon van Jancke Douwes van Douma (II-a) en Eets Douwesdr van Harinxma.

 

 

PAX-75 d.d.18-11-1492:hij sluit met anderen het verbond van Zevenwouden met Groningen.

Op 9-7-1504 tekent Gatz,Idsardt Ianckes weduwe, de reversaalbrief voor haar kinderen (nr.107).

Idzert Janckes kinderen worden vermeld op de lijst van edelen uit Doniawerstal.

Hij zou in tweede huwelijk getrouwd zijn met May Oenema van Snikzwaag. Dat is onmogelijk als zijn vrouw Gaats hertrouwde.

May Bottes Oenema uit Snikzwaag was in eerste huwelijk getrouwd met Idzart Jouckes (?) à Douma, in 1511 boer te Grouw op “Gralda” (zie GJB 1989-69,75)  en in tweede huwelijk met Matthijs Foppes van Unia..

 

Idzert is getrouwd omstreeks 1486  met  Gaets Foppesdr van Popma, overleden na 1505, afkomstig uit Terschelling, dochter van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda.

 

Gaets was later gehuwd met Sjoerd van Grovestins, overleden na 1504, zoon van Wybe van Grovestins en Saeck van Camstra.

 

Hoewel enigszins warrig vermeldt de Gen. Ayttana dat Gaets de moeder was van Jancke Douwema en ook van Idzart Grovestins.

 

Uit het huwelijk  van Idzert en Gaets:

 

           1   Jancke van Douma, volgt onder IV-a.

 

           2   Wilsck Idzartsdr van Douma.

 

Wilsck was gehuwd met Douwe Bottes Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure,  overleden na 1541,zoon van Botte Hoytes van Hoytema en Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Hij woonde te Joure op “Oenema” ,bezit afkomstig van zijn moeder.

OFO II-305 d.d.28-5-1521:Douwe  genoemd als grietman van Haskerland.

Douwe Uninga van Hoytema als grietman Haskerland genoemd in 1517,1525, 1538, en 1541.

 

Douwe was weduwnaar van Doedt van Sjaerda, dochter van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

 

 

               

 

 

   III-b Douwe Janckes van Douma, overleden v 1507, zoon van Jancke Douwes van Douma (II-a) en Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets.

 

Hij woonde te Irnsum en wordt als overledene vermeld in OFO IV-165 d.d.21-7-1507.

 

Douwe was gehuwd met  Bauck Doeckesdr van Rinia, overleden 1500, waarschijnlijk dochter van Doecke van Rinia en Lisck Pybes van Sickema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe Douwes van Douma, volgt onder IV-b.

 

           2   Jel Douwes van Douma, overleden 1540.

 

Jel was gehuwd (1) met Abbe Saskers van Camstra, overleden Harlingen 1516 *, zoon van Sascker van Heringa en His van Dekema.

 

Op 5-1-1505 als Abbe Heringa op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 genoemd als Abbe Sasckers Heringa van Oosterwierum met veel bezit.

Onthoofd te Harlingen met zijn zwager Epe van Douma.

 

Jel was gehuwd (2) met Ede van Martena, overleden 23 dec 1541, zoon van Doecke van Martena en Sjouck Keimpes van Unia.

 

OFO IV-257 d.d.4-5-1529:ruiling van aandelen/renten met Suds Tjaerda.

HvF 16481-707 d.d.14-7-1537:Edo van Martena als gedaagde inzake de erfenis van Amcke van Jarla.

Hij testeerde op 11-4-1541 (F.T.168) en stierf zonder kinderen.

 

 

           3    Catharina van Douma, overleden n 1550.

 

In 1550 in klooster Smalle Ee (zie F.T.211)

 

 

           4   Gauts van Douma, overleden n 1550.

 

In 1550 in klooster Aalsum (zie F.T.211).

 

 

 

   IV-a Jancke van Douma, overleden 8 jun 1552 *, begraven Langweer, zoon van Idzert Janckes van Douma (III-a) en Gaets Foppesdr van Popma.

 

Op 5-1-1505 staat Ionghe Iancke Douma op de lijst van edelen uit Utingeradeel.

Hij woonde te Langweer (1538).

 

Jancke is getrouwd 1523 met  Mary van Burmania, dochter van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzert Janckes van Douma, volgt onder V-f.

 

           2   Ath van Douma, overleden 16 mei 1605.

Ath was gehuwd met Egbert Ottes van Clant, afkomstig uit Scharmer (Gr.), zoon van Otte van Clant en Teetke van Douma.

 

Hij woonde te Langweer.

 

 

           3   Foppe van Douma, overleden 2 nov 1592 *, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

 

           4   Laes van Douma, volgt onder V-a.

 

           5   Erasmus van Douma, volgt onder V-b.

 

           6   Douwe van Douma.

 

           7   Graets van Douma.

 

 

   IV-b Epe Douwes van Douma, overleden Harlingen sep1516 *, zoon van Douwe Janckes van Douma (III-b) en Bauck Doeckesdr van Rinia.

 

Epe Douwes ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.6).

Hij woonde op Doumastins te Irnsum en was sinds 1511 grietman van Utingeradeel.

Bij RvA 1511 heeft hij veel bezit te Irnsum,maar ook te Grouw,Friens en Peins.

Onthoofd te Harlingen met zijn zwager Abbe van Heringa.

 

Epe was gehuwd met  Tjets van Camstra, overleden 1526, dochter van Feycke van Camstra en Syts Foppes van Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Epes van Douma, volgt onder V-c.

 

           2   Pieter Epes van Douma, overleden 28 jul 1545, begraven Irnsum ,grafschrift.

 

           3   Epe Epes van Douma, volgt onder V-d.

 

           4   Goffe Epes van Douma, volgt onder V-e.

 

           5   Bauck Epesdr van Douma.

 

Bauck was gehuwd met Abbe Lieuwes Hania, overleden voor 1567.

 

Abbe Lyuuwesz was boer te Grouw, waarschijnlijk op Haniastate aldaar en mede-eigenaar.

In 1552 wordt Abbe Lywesz te Grouw genoemd onder de bewapende mannen aldaar.

Van Bauck en Abbe zijn 5 kinderen bekend o.a  Mr. Lieuwe Abbesz Hania, in 1564 burgemeester van Sneek, in 1566 ondertekenaar van het verbond der edelen en overleden voor 1584.

Uit zijn huwelijk met Wyb Haringsdr éen kind nl. Lywke Lieuwesdr Hania, over wie de oude Epe van Douma in 1584 voogd is (zie HvF 16701-4 d.d.1584).

 

6 Idzert Epes van Douma

            

Idzert was gehuwd met Anna N.

         

Het echtpaar had geen kinderen.

 

     V-a Laes van Douma, overleden 21 aug 1576 *, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Jancke van Douma (IV-a) en Mary van Burmania.

 

Laes was gehuwd met  Berber Heresdr van Hottinga, overleden 26 sep 1572 *, begraven Cornjum ,grafschrift, dochter van Here van Hottinga en Foockel van Martena.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Barbara van Douma, geboren ± 1562, overleden 15 dec 1638 ,76 jaar, begraven Blija ,volgens grafschrift.

 

HvF d.d.20-12-1616:Ulbe van Aylva contra Barbara van Douma.

Zij testeerde op 17-7-1637 te Leeuwarden (EEE-1-352) en ook op 17-11-1638 (T323-25).

Omdat haar kinderen allen voor haar jong stierven,erfde haar familie (GJB 1995-157).

 

Barbara was gehuwd met Taco van Aylva, overleden Blija 28 jul 1615 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

In 1578 woont hij in Dokkum (P.I.1578);in 1581 in Harlingen en na 1592 op Oenemastate te Blija.

Op 25-9-1592 werd hij grietman van Ferwerderadeel,vermoedelijk tot 1614.

HvF 16699-65 d.d.14-6-1581:de familie Canters procedeert tegen Taecke van Ailua uit Harlingen en zijn vrouw Kinsck Mockema.

Hij testeerde in 1598 (DDD1-161).

Zie ook grafschriften Roorda III onder 106-2 en GJB 1995-157.

 

Taco was weduwnaar van Kinsck van Mockema, overleden 11 mei 1588, begraven Blija ,grafschrift, dochter van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

           2   Jancke van Douma, geboren ± 1567, overleden jul 1631 *,in het 64e jaar, begraven Cornjum ,grafschrift.

 

Volgens grafschrift was hij niet getrouwd.

 

 

           3   Cnier van Douma, ook Cunera, geboren  rond 1570, overleden 13 mei 1651, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Zij testeerde te Britsum in 1650 (EEE I-454).

 

Cnier was gehuwd met Sjuck van Burmania, overleden 29 mrt 1597 *, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Gemme van Burmania en Jel van Aylva.

 

Hij woonde op Jornsmastate te Britsum.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Britsum uit 1664.

 

     V-b   Erasmus van Douma, overleden 1581, zoon van Jancke van Douma (IV-a) en Mary van Burmania.

 

Hij woonde te Langweer.

 

Erasmus was gehuwd met zijn nicht  Ath van Burmania, overleden 1581, dochter van Here van Burmania en Frau van Stenstera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frau Erasmusdr van Douma, overleden 5 nov 1605*, begraven Hallum

 

Zij overleed zonder kinderen.

 

Frau is getrouwd 1600 met Hessel van Feytsma, overleden na 1613, begraven Hallum , zoon van Jelger Hessels van Feytsma en Auck Bockesdr van Herema.

 

Zijn vader schonk hem in 1602 Feytsmastate te Hallum (zie N.O.I-172).

Hij was ook bezitter van Mellemastate te Oostrum.Zie GJB 1964-26.

Hij staat met zijn vrouw vermeld op de klok te Deinum (grafschriften IV-62).

HvF d.d.30-5-1609:Hessel van Feytsma contra zijn schoonzuster Saep van Douma.

Hessel wordt genoemd te Hallum in 1613 in het testament van zijn vader.

 

           2   Saepck Erasmusdr van Douma, overleden 24 nov 1654, begraven Hallum ,grafschrift.

 

N.O.I-155:op haar graf de kwartieren Douma,Burmania,Burmania,Stenstera.

HOF d.d.30-5-1609:Hessel van Feytsma contra schoonzuster Saep van Douma.

 

Saepck was gehuwd met Bartholt van Douma, geboren ± 1567, volgt onder VI-b.

 

 

     V-c Douwe Epes van Douma, overleden 16 jul 1535, begraven Irnsum ,grafschrift, zoon van Epe Douwes van Douma (IV-b) en Tjets van Camstra.

 

Douwe was gehuwd met  Anna van Albada, dochter van Otto Pieters en Jel Riencksdr van Albada.

 

Douwe woonde te Irnsum.

Zie ook GJB 1997-175 en GJB 2011-197 voor haar ouders.

 

Anna was later gehuwd met Haring van Glins, overleden 1572, zoon van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Anna:

 

           1   Rienck Douwes van Douma.

 

Rienck was gehuwd met Imck van Glins, overleden 19 jul 1589, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Haar huwelijk met Rienck was kinderloos.

Zij testeerde op 11-3-1586 (T323-02-25).

Op haar graf de kwartieren van haar 8 overgrootouders (Grafschriften IV-71).

 

Imck was later gehuwd met Juw van Galama, geboren 15 mei 1526, overleden 1569, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 Imck was later gehuwd met Here van Burmania, overleden n 1577, begraven Stiens, zoon van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

           2   Epe Douwes van Douma, volgt onder VI-a.

 

           3   Doutzen Douwesdr van Douma.

 

Doutzen was gehuwd met Wyger Ripperts van Eelsma, zoon van Rippert Wygers van Eelsma en Catharina van Elinga.

 

 

     V-d Epe Epes van Douma, overleden 11 jan 1585 *, begraven Hallum ,grafschrift met onleesbare datum, zoon van Epe Douwes van Douma (IV-b) en Tjets van Camstra.

 

Hij woonde te Hallum en had daar bezit gekocht bij RvA 1540 (III-3/26).

Hij kwam door zijn eerste vrouw in bezit van Gerbadastate,later Doumastate (Hallum stem 4).

HvF 16701-4 d.d.1584: Epe van Douma de oude is voogd over het kleinkind van Abbe Lieuwes Hania (zie IV-b-5)

 

Epe was gehuwd (1) met  Saepck Jelgersdr van Feytsma, overleden 14 okt 1564, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.

 

Zij verkreeg van haar vader Gerbadastate te Hallum (later Doumastate).

Voor haar graf zie N.O.I-155.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Douma.

 

Vermoedelijk is hij de Epe van Douma, die in nov 1547 student is te Leuven en in 1549 te Basel.

 

2 Claer van Douma,  overleden 7 feb 1555, begraven Hallum, grafschrift.

 

3 Trees van Douma,  overleden 22 sep 1556, begraven Hallum, grafschrift.

 

 

Epe was gehuwd (2) met  Teteke Tjaerda van Starkenborgh, overleden 5 apr 1580 *, begraven Hallum, dochter van Bartholt Tjaerda van Starkenborgh en Bawe Friling, ,ook Cater.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Bartholt van Douma, geboren ± 1567, volgt onder VI-b.

 

           5   Idzart van Douma.

 

Op 11-4-1587 als Edzardus Douma ingeschreven als student te Heidelberg, gelijk met zijn broer Bartoldus.

Jong in krijgsdienst overleden.

 

 

           6   Saepck van Douma,

 

Zij is jong overleden.

 

 

     V-e Goffe Epes van Douma, overleden 24 jan 1581 *, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Epe Douwes van Douma (IV-b) en Tjets van Camstra.

 

Goffe was gehuwd met  Wick van Abbema, overleden 28 okt 1577 *, begraven Huizum ,grafschrift, dochter van Hessel van Abbema en Jel van Jelckema.

 

Goffe woonde met zijn vrouw op Abbemastate te Huizum en was in 1550 voor dat dorp volmacht ten landdage (GJB 2011-195).

Goffe wordt daar bij P.I.1578 aangeslagen voor 12 cg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Douma, geboren ± 1542, overleden 24 jun 1602 *,60 jaar, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Epius Douma wordt op 30-12-1560  ingeschreven als student te Keulen.

Hij woonde te Huizum en stierf  kinderloos.

Zijn naam met anderen op de kerkklok van Huizum uit 1582.

Zie voor hem de Vrije Fries 1881 blz.58,79.

 

Epe was gehuwd met Saeck van Burmania, overleden 17 jul 1607, begraven Huizum 23 jul 1607 ,grafschrift, dochter van Gemme van Burmania en Jouck van Haerda.

 

Uitnodigingen voor haar begrafenis in 1607 zie T342-05,nr.38.

 

Saeck is later getrouwd Leeuwarden 10 feb 1605 met Cyprianus Feyo van Jaersma, Sipcke Feye,overleden 4 nov 1636, begraven Holwerd, grafschrift, zoon van Sipcke van Jaersma en Maria van Ursele.

 

 

     V-f Idzert Janckes van Douma, overleden 31 jan 1577 *, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Jancke van Douma (IV-a ) en Mary van Burmania.

 

Edzardus Douma wordt op 12-7-1544 ingeschreven als student te Leuven.

Op het graf te Britsum bij de kwartierwapens voor hem de namen Douma-Popma en Burmania-Zyarda en voor zijn vrouw Helena de namen Bunau-Noothaften en Martena-Hottinga.

Zijn grootouders waren Idzert van Douma x Gaets van Popma en  Douwe van Burmania x Ath Bonninga van Sjaerda.

Haar grootouders waren N.van Bunau x N.van Noothaften en Hessel van Martena x Both van Hottinga.

 

 

Idzert was gehuwd met  Helena Roelofsdr van Bunau, geboren ± 1535, overleden 11 dec 1613 ,78 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Roelof van Bunau en Cuneer van Martena.

 

Er is een portret van haar uit 1608 als weduwe Hollinga, zij is dan 73 jaar.

Voor haar testament zie DDD1-122 en EEE1-350 d.d.1613.

 

Helena was later gehuwd met Wilcke van Holdinga, geboren Anjum ± 1540, overleden Leeuwarden 16 dec 1595 *, begraven Rinsumageest, zoon van Botte van Holdinga en Hack van Eysinga.

 

 

 

 

 

 

   VI-a Epe Douwes van Douma, zoon van Douwe Epes van Douma (V-c) en Anna van Albada.

 

Epe was gehuwd met  Tryn Ivodr van Frittema, dochter van Ivo van Frittema en Tjaerteke van Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Tjaerteke Epesdr van Douma, overleden Keulen 1592.

 

Zij was in 1580 nog niet in het buitenland (C.E.).

 

Tjaerteke was gehuwd met Frans van Dekema, overleden Keulen 1592, zoon van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Hij woonde misschien te Jellum op Mammemastate na de dood van zijn vader.

T327-1431:huwelijksdispensatie voor Frans en Gerlant wegens bloedverwantschap (1574/1575).

Cons.Ex.1580:op de lijst van adellijken,die vanwege het R.K.geloof in ballingschap waren.

T327-1432:kopie testament Frans van Dekema uit 1586.

Hij is overleden in ballingschap.

 

Frans is eerder getrouwd 1574/1575 met Gerlant Hettesdr van Hemmema, dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

           2   N. van Douma.

 

 

   VI-b   Bartholt van Douma, geboren ± 1567, overleden 2 dec 1615 *,48 jaar, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Douma (V-d) en Teteke Tjaerda van Starkenborgh.

 

Bartoldus Douma wordt op 10-4-1587 ingeschreven als student te Heidelberg, gelijk met zijn broer Edzardus..

Hij woont in 1605 met zijn vrouw op Doumastate bij Hallum (N.O.I-173/174).

Voor zijn graf en dat van zijn vrouw zie N.O.I-155.

Voor hem op de grafsteen de kwartieren Douma,Kamstra,Sterkeburg,Kater.

Zijn grootouders zijn Epe van Douma x Tjets van Camstra en Bartolt Tjaerda van Starkenborgh x Bawe Cater.

 

Bartholt was gehuwd met  Saepck Erasmusdr van Douma, overleden 24 nov 1654, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Erasmus van Douma (V-b) en Ath van Burmania.

 

Voor haar op de grafsteen de kwartieren Douma,Burmania,Burmania, Stenstera.

Haar grootouders waren Jancke van Douma x Mary van Burmania en Here van Burmania x Frau van Stenstera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ath van Douma, overleden 2 jan 1614 *

 

           2   Epe van Douma, volgt onder VII.

 

           3   Erasmus van Douma, overleden n 22 nov 1647.

 

Hij erfde Doumastate in 1615 en omdat hij geen kinderen had kwam de state in 1631 bij een verdeling  aan

 Idzert, (ongeveer 3 jaar),  zoon van zijn broer Epe.

Hij testeerde te Langweer op Doumastate op 22-11-1647 (EEE1-62v/63v,registratie 27-11-1654).Het betreft vaderlijke goederen,verkregen op 15-5-1631.

 

 

           4   Tieth van Douma, begraven 24 april 1645 Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Zij werd begraven “met de wezen” op 24-4-1645 (GJB 1966-84).

 

Tieth is getrouwd Rinsumageest 13 feb 1626 * met Gerrolt van Juckema, geboren 2 aug 1604,  begraven 9 april 1651 Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Ruurd Werps van Juckema en Edwer Gerroltsdr van Cammingha.

 

Hij testeerde op 3-3-1651 te Leeuwarden (GJB 1951-59,civ.s.108-18 d.d.27-10-1705).

Gerrolt werd begraven “met de wezen” op 9-4-1651 (GJB 1966-85).

 

           5   Frau van Douma, overleden n 1640.

Frau is getrouwd in Menaldumadeel 7 feb 1629 ,voor het gerecht met consent ouders, met Tjepcke van Aylva, overleden n 1640, zoon van Feye van Aylva en Aelcke Hansesdr van Galama.

 

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van stem 12 Friens.

 

 

           6   Marie van Douma, geboren okt 1609, overleden 8 dec 1609, oud “ontrent 2 maand”, begraven Hallum ,grafschrift (uit onderzoek de Walle).

 

 

     VII Epe van Douma, overleden 26 apr 1650, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Bartholt van Douma (VI-b) en Saepck Erasmusdr van Douma.

 

Hij woonde te Hallum op Doumastate en was grietman van Ferwerderadeel ,aangesteld 25-11-1636 en afgetreden 1649.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Hallum uit 1648.

Voor zijn graf en dat van zijn vrouw zie N.O.I-155 en verder N.O.I-173/174.

De vermelde kwartieren zijn: voor hem Douma Camstra Starkenborgh Cater Douma Burmania Burmania Stenstra en voor haar Hiddema Adélen Jelgerhuis Jaijema Galama Walta Feijtsma Mellema.

Zijn overgrootouders zijn:Epe van Douma x Tjets van Camstra; Bartholt Tjaerda van Starkenborgh x Bawe Friling (Cater); Jancke van Douma x Mary van Burmania; Here van Burmania x Frau van Stenstera.

Haar overgrootouders zijn: Harmen Piers x Tjets van Hiddema; Wybe Jelgerhuis x Bauck Jayema; Gale van Galema x Aelcke van Walta; Hessel van Feytsma x Luts van Mellema.

 

Epe was gehuwd met  Sjouck Andriesdr van Hiddema, overleden 22 nov 1644, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Andries Goslicks van Hiddema en Aelcke Ottesdr van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

           1   Bartholt van Douma, geboren Hallum ± 1630, volgt onder VIII.

 

           2   Andries van Douma, geboren Hallum ± 1632, overleden 10 sep 1663 ,31 jaar, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Hij was kapitein en is overleden zonder kinderen.

Zie ook N.O.I-156.

 

3 Edzart van Douma,  geboren mrt 1633, overleden 24 mrt 1633, enkele dagen oud, begraven Hallum, grafschrift (uit onderzoek de Walle)

 

           4   Johan Idzart van Douma, ,ook Erasmus,  gedoopt aldaar 17 juli 1636, overleden 26 juli 1676 ,40 jaar, begraven Hallum ,grafschrift

 

Grietman van Aengwirden 1673-1676.

Hij verkreeg in 1631 Doumastate van zijn oom Erasmus;hij was niet getrouwd en liet op zijn beurt de state in 1676 na aan zijn broer Bartholt.

Grafschrift zie N.L.1885-19.

 

 

             5  Otto van Douma, gedoopt Hallum 26 nov 1637,overleden nov 1644, oud 7 jaar, begraven Hallum, grafschrift (uit onderzoek de Walle)

 

           6   Aaltje van Douma, overleden n 1655, begraven Hallum.

 

Zie ook N.O.I-160.

 

Aaltje is getrouwd Buitenpost 12 aug 1649 (1) met Livius Boelens, geboren 10 mei 1630, overleden 10 feb 1653, begraven Buitenpost.

Aaltje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 mei 1655  en getrouwd Lekkum  27 mei 1755 (2) met Zeino van Welvelde, afkomstig uit Assen.

 

 

   VIII   Bartholt van Douma, geboren Hallum ± 1630, overleden 27 mrt 1678 ,in het 48e jaar, begraven Hallum, grafschrift, zoon van Epe van Douma (VII) en Sjouck Andriesdr van Hiddema.

 

Grietman van Ferwerderadeel,aangesteld 7-4-1649 als opvolger van zijn vader,tot 1678.

N.O.I-174: Na het overlijden van zijn broer Idzart in 1676 komt hij in bezit van Doumastate te Hallum.

Hij is zelf overleden in 1678 ,ook volgens de dagboeken van stadhouder Willem Frederik.

Het overlijdensjaar 1668 op de ene grafsteen en 1673 op de andere grafsteen deugt dus niet.

De juiste datum wordt vermeld in N.L.1885-19.

 

Bartholt is getrouwd Hallum 30 okt 1659 met  Doedt van Crack, ,ook Dorothea, geboren ± 1642, overleden 26 feb 1684 ,42 jaar, begraven Hallum, grafschrift, dochter van Johannes Crack.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjouck van Douma, gedoopt Hallum 23 feb 1662, overleden 1721.

Sjouck is getrouwd Hallum 9 jan 1683 (1) met Duco van Burmania, gedoopt Leeuwarden 15 feb 1656, overleden 21 okt 1684, zoon van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

In 1683 kapitein in het leger,afkomstig uit IJsbrechtum.

 

Sjouck is getrouwd 1702 ,attestatie 8-7-1702 van Hallum naar elders, (2) met Julius Ritscke van Sixma, afkomstig uit Minnertsga in 1702.

 

           2    Johannes van Douma, gedoopt Hallum 26 apr 1663.

 

           3   Ansck van Douma, gedoopt Hallum 26 jun 1664.

 

           4   Epe van Douma, gedoopt Hallum 12 nov 1665.

 

           5   Jeepck van Douma, ,ook Feick,, gedoopt Hallum 23 jan 1670, overleden Hallum,Goslingastate 21 apr 1735 ,65 jaar,.

Jeepck is getrouwd Hallum 13 mrt 1692 met Sjuck van Burmania, geboren Britsum 7 jan 1666, gedoopt aldaar 14 jan 1666, overleden Hallum,Goslingastate 22 mei 1726, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Hij was ontvanger-generaal van Friesland 1685/1699 en raadsheer bij het Hof van Friesland 1710/1721.

Hij woonde op Goslingastate te Hallum.

 

 

           6   Remia van Douma, gedoopt Hallum 11 jun 1671.

 

           7   Remia van Douma, gedoopt Hallum 15 mrt 1674, overleden 2 apr 1715 ,41 jaar,, begraven Cornjum ,grafschrift.

 

Bij hertrouwen in 1712 woonde zij in Cornjum.

 

Remia is in ondertrouw gegaan Hallum 29 sep 1694 en getrouwd Cornjum 7 okt 1694 (1) met Tjaert van Burmania, gedoopt Cornjum 27 feb 1670, overleden 25 aug 1702 ,in het 33e jaar, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Hij was grietman van Leeuwarderadeel van 22-9-1688 tot zijn overlijden in 1702.

Hij woonde evenals zijn vader op Martenastate te Cornjum.

 

Remia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 aug 1712 (2) met Ulbe Ulbes van Sixma, afkomstig uit Leeuwarden in 1712, overleden 17 mrt 1760.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland.

Hij hertouwde op 6-11-1735 met His Mary van Burmania,overleden te Leeuwarden op 17-9-1757.