†††††††††††††††††††††††††††††† Genealogie van het adellijk geslacht Douma van Oenema , ook vermeld als Oenema enDouwama, oorspronkelijk uit Terkaple.

 

 

††††††††††††††††††††††† Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

††††††††††† ††††††††††† Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

†††††††† I Oene Keimpes.

 

Oene was gehuwd metN.N.

 

Oene had als zuster Hylck Keimpedr. Zie GEN 514-478 (Osinga).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tjepcke van Oenema, volgt onder II.

 

†††††††††† 2 Bauck Oenesdr.

 

 

†††††† II Tjepcke van Oenema, overleden mei 1485, begraven Terkaple, zoon van Oene Keimpes (I) en Hylck Keimpesdr.

 

Tjepcke Oenema had vermoedelijk het bezit van ďOenemaĒ te Joure.(Noomen)

Hij ondertekende in 1466 een marktbrief.

Hij testeerde 1485.

Voor zijn grafsteen: "Kerk te Terkaple d.d.3-9-1840"in de Vrije Fries II (1842) blz.131/134.

 

Tjepcke was gehuwd metRinck Ulckesdr van Douma, begraven Terkaple, dochter van Ulcke Douwes van Douma en Jouck Epesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Keimpe Tjepckes van Oenema, volgt onder III-a.

 

†††††††††† 2 Ulcke Tjepckes van Oenema, afkomstig uit Terkaple, volgt onder III-b.

 

†††††††††† 3 Hylck Tjepckesdr van Oenema.

 

†††††††††† 4 Douwe Tjepckes van Oenema, afkomstig uit Terkaple, volgt onder III-c.

 

 

†††††††††††††† Tjepcke had ook een natuurlijke zoon Sipcke Tjepckes Oenema (zie GEN 514-478 door D.D.Osinga).

†††††††††††††† Voor hem en het nageslacht (later te Minnertsga) zie naV-c.

 

 

III-a Keimpe Tjepckes van Oenema, overleden n 1504, zoon van Tjepcke van Oenema (II) en Rinck Ulckesdr van Douma.

 

Hij woonde te Terkaple.

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sluit met anderen het verbond van Zevenwouden met Groningen.

Op 5-1-1505 staat Kempo Tyepkesz met zijn broer op de lijst van edelen uit Utingeradeel.

 

Keimpe was gehuwd metJel van Galama, of Ydt, overleden n 1516, dochter van Gale van Galama en Tryn Douwesdr van Harinxma.

 

Vermoedelijk als Ydske genoemd met haar broers in OFO II-162 d.d.12-8-1488.

Zij testeerde in 1516.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Douwe Keimpes van Oenema, volgt onder IV-a.

 

†††††††††† 2 Tjets van Oenema.

 

Tjets was gehuwd met Hercke Feickes van Heslinga, overleden 1522, zoon van Feycke van Heslinga en Tryn Laesdr van Oedtsma.

 

Gerke Hesselinga (m.z. Herke) tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.103).

Op 5-1-1505 staat Hercko Hesslinga op de lijst van edelen uit Menaldumadeel maar ook op die uit diverse grietenijen.

In 1515 bij de heerschappen die Karel V huldigen, als Hercko Heslinga (lijst Thabor) en als Heerke Heslingha (lijst Winsemius).

 

 

†††††††††† 3 Rempt van Oenema, ook Rinck, overleden 29 nov 1516.

 

Rempt was gehuwd met Schelte van Latsma, overleden 24 aug 1550, begraven Sexbierum.

 

Op Latsmastate te Sexbierum (bij zijn overlijden in 1550 ging de state naar zijn oomzegster Jets Abbesdr, dochter van Abbe Gerlofs, boer te Pingjum.

 

Schelte was later gehuwd met Jel van Hettinga, overleden 12 okt 1543, begraven Sexbierum, dochter van Homme van Hettinga en Wick van Abbema.

 

 

†† III-b Ulcke Tjepckes Douma van Oenema, afkomstig uit Terkaple, overleden na 1504, zoon van Tjepcke van Oenema (II) en Rinck Ulckesdr van Douma.

 

Hij zal zich gevestigd hebben op Epinga bij Pietersbierum,bezit afkomstig van zijn vrouw.

OFO I-209 d.d.10-10-1470:er wordt land gekocht van Ulka Epynga.

Heerschap te Akmarijp in 1480 (GJB 2001-91 kw 108836).

Hij zou in 1496 gesneuveld zijn bij het Slotermeer,maar dat is fout, hij leeft begin 1505.

Op 5-1-1505 staat Vlcke Tyepkesz met zijn broer bij de edelen van Utingeradeel.

Zijn zoon Tjepcke is in 1511 en 1525 eigenaar/bewoner van Epinga te Pietersbierum.

 

 

Ulcke was gehuwd metGerlant Hobbesdr van Epinga, afkomstig uit Pietersbierum, dochter van Hobbe van Epinga (Epema) en Doedt ?.

 

Zie GJB 1997-175.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Oene Douma van Oenema, volgt onder IV-b.

 

†††††††††† 2 Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Tjets was gehuwd met Botte Hoytes van Hoytema, overleden na 1505, zoon van Hoyte Hinnes van Hoytema en N.N.

 

Botte woonde op ďOenemaĒ te Joure,bezit afkomstig van zijn vrouw.

Botte Hotzes staat in 1505 bij de edelen van Zevenwouden.

Hun nageslacht noemde zich Uninga van Hoytema, waaruit 3 grietmannen van Haskerland.

 

 

†††††††††† 3 Douwe Ulckes Douma van Oenema, volgt onder IV-c.

 

†††††††††† 4 Rienck Ulckes Douma van Oenema.

 

†††††††††† 5 Tjepcke Ulckes Douma van Oenema, volgt onder IV-d.

 

 

†† III-c Douwe Tjepckes Douma van Oenema, afkomstig uit Terkaple, overleden 1488, zoon van Tjepcke van Oenema (II) en Rinck Ulckesdr van Douma.

 

Hij woonde te GoŽngarijp.

 

Douwe was gehuwd metRiem Fockesdr, overleden 1496.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Jancko Douwema, afkomstig uit Oldeboorn, geboren 1482, volgt onder IV-e.

 

†††††††††† 2 Bauck van Oenema, overleden v 1527.

 

†††††††††† 3 Tjepcke van Oenema.

 

In 1592 trouwt een Hette Tjepckes van Oenema met Frouck van Scheltema.Is deze Hette een nakomeling ?

 

Tjepcke was gehuwd met Ulck van Eelsma, overleden n 1511, dochter van Rippert van Eelsma en Catharina Laesdr van Eelsma.

 

Bij R.v.A.1511 als juffr.Ulck Elingsma met bezit te Sexbierum.

 

 

†††††††††† 4 Jay van Oenema.

 

Jay was gehuwd met Tjaert van Mockema, overleden 1528/1529, zoon van Taecke van Mockema en Doedt van Holdinga.

 

Hoofdeling te Dokkum,waar hij Mockemastate bewoonde onder Aalsum (zie Tegenw.Staat van Friesland II-215 en het Aardrijkskundig woordenboek van v.d.AA).Schroor (GsvD-95) vermeldt ook een stadsstins in Dokkum.

Hij was aanvankelijk als Schieringer tegen het verbond met Groningen (1491);de Groningers,samen met de Vetkopers van Dokkum,maakten zijn stinsen met de grond gelijk (1492).In 1492 houdt hij zich nog afzijdig (Pax-75),maar in 1493 sluit hij zich met zijn broer Gerbrant aan bij het verbond tussen Dokkum en Groningen d.d.17-9-1491 en schenkt zijn rechten en goederen in Dokkum aan Groningen (Pax-85).Hij hoort daarna met zijn broers bij de Vetkopers.

In 1494 en in OFO I-426 d.d.31-5-1497 genoemd als grietman van Oostdongeradeel.

In of kort na 1498 liet hij een stins herbouwen op de hoek bij de Zijl (plaats van het latere Dokkumer stadhuis).

In 1505 vermeld in het register van edelen onder 41 (T342-05,62).

OFO IV-119 d.d.27-3-1500:genoemd bij het herstel van dijken en zijlen.

Bij R.v.A.1511 heeft hij naast bezit in Dokkum,Morra en Blija ook bezit in GoŽnga (door zijn vrouw Catherina).

Hij wist in 1512 aan arrestatie te ontkomen door te vluchten naar Groningen (zie GsvD-123).

Later doet hij een aanval op Dokkum en neemt de stad in op 18-1-1515,maar bang voor de bende van de Zwarte Hoop vertrekt hij met zijn volk uit Dokkum op 28-4-1515 (Levensschets van Tjaard Mockema in mengelwerk uit de L.C. d.d.18-2-1834).

HvF 16480-blz.22 (WW 1-23 d.d.3-10-1527):Tjaert Mockema contra Julius van Botnia.

HvF 16480-blz.219 (WW 1-268 d.d.15-7-1528):Tjaert Mockema contra Julius van Botnia.

HvF 16687 d.d.2-12-1529:de erfgenamen van Tjaert van Mockema contra de heren Julius van Botnia en Douwe van Burmania (de erfgenamen worden niet bij name genoemd).

HvF 16480-blz.465 (WW 1-501,502 d.d.27-12-1529):het Hof kan nog geen uitspraak doen in de zaak van de erfgenamen van zalige Tjaert Mockema contra Julius van Botnia en Douwe van Burmania.

Over de voorgaande zaken zie ook de Quaclappen HvF 16687-40,56,84,89,131,271 d.d. 27-1-1528,14-2-1528,31-3-1528,24-4-1528 (zijn oomzegger Abbe Sjucksma is dan requirant namens hem) ,18-7-1528 en 2-12-1529.

Volgens het stamboek F.A. overleed hij zonder kinderen,maar is dat zo ?

 

Tjaert was weduwnaar van Catharina van Harinxma, overleden 1518/1524, begraven Dokkum, dochter van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

†††††††††† 5 N. van Oenema.

N. was gehuwd met Bave van Haersma, afkomstig uit Idskenhuizen.

 

 

†† IV-a Douwe Keimpes van Oenema, overleden 1517, begraven Terkaple, zoon van Keimpe Tjepckes van Oenema (III-a) en Jel van Galama, of Ydt.

 

Hij woonde te Terkaple en is daar begraven met zijn kinderen Keimpe en Doutje.

Zie voor de Oenema-grafsteen in de kerk van Terkaple het artikel in de Vrije Vries II (1842)-131/134.

 

Douwe was gehuwd metHis Piersdr Bonninga van Sjaerda, overleden Sneek 25 mei 1555*, begraven aldaar, dochter van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga.

 

His wordt met haar beide mannen genoemd in de Genealogia Ayttana (GJB 2011-245).

HvF 16481-blz.135 d.d.20-12-1538:haar broer Tjomme is overleden en haar man Frans behartigt haar rechten.

HvF 16689-150: His wordt in 1540 vermeld als weduwe Douwe Kempes.

 

His was later gehuwd met Frans van Roorda, overleden Sneek 21 okt 1553, begraven aldaar, zoon van Johan van Roorda en Tieth Sydsdr van Scheltinga.

 

Uit het huwelijk van Douwe en His:

 

1         Keimpe van Oenema, overleden 24 mei 1570 , begraven Terkaple, grafschrift.

 

Hij was niet getrouwd.

†††††††††††† Misschien als Kempo Douuez bij de heerschappen, die Karel V huldigen in 1515.

Op de zerk (Oenemasteen) staan uit 1570 de kwartierwapens van zijn ouders (Douma en Sjaerda) en ook de kwartieren van zijn overgrootouders.

†††††††††††† Het betreft Oenema x Douma, Sjaerda x Bonninga, Galama x Harinxma, Ockinga x Albada.

††††††††††††

††††††††††††††††††† 2 †††††††† Doutje van Oenema, overleden 21 aug 1533, begraven Terkaple.

 

Doutzen overleed in het kraambed (?) als vrouw van Watze van Harinxma (?)(GJB 2011-247). Watze van Harinxma is in 1538 nog maar 22 jaar en onder voogdij.

Zij en haar broer Keimpe zijn inťen graf begraven.

 

 

†† IV-b Oene Douma van Oenema, zoon van Ulcke Tjepckes van Oenema (III-b) en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

Oene was gehuwd metTjets Sytzesdr van Harinxma, dochter van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ulcke Douma van Oenema, volgt onder V-a.

 

 

†† IV-c Douwe Ulckes Douma van Oenema, overleden voor 1558, zoon van Ulcke Tjepckes van Oenema (III-b) en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

Douwe heeft een conflict met zijn neef Jancko Douwema uit Oldeboorn.

Voor Douween zijn kinderen zie GJB 1997-175.

 

Douwe was gehuwd metJets Hesselsdr van Jongema, overleden na 1561, dochter van Hessel Keimpes van Jongema en Jel Riencksdr van Albada.

 

Jets in 1561 genoemd als tutrix voor haar kinderen bij wijlen Ulcke.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ulcke Douwes Douma van Oenema, volgt onder V-b.

 

†††††††††† 2 Hessel Douwes Douwema, overleden v 7 feb 1548.

 

Hij is in 1541 mede-erfgenaam van Laes van Jongema (F.T.165) en noemt zich daarna Jongema.Hij stierf kinderloos.

Als overledene in het testament van zijn zuster Renck (F.T.199) d.d.7-2-1548.

 

 

†††††††††† 3 Gerlant Douwesdr Douma van Oenema, overleden na 1570

 

Gerlant was gehuwd (1) met Abbe Gerlofs, afkomstig uit Kimswerd,overleden voor 2-4-1555, zoon van Gerlof Piers,

 

Gerlant wordt met Abbe genoemd in 1529 als echtelieden te Kimswerd en daar als weduwe op 2-4-1555.

 

Gerlant was gehuwd (2) met Here Arends van Wybranda, overleden na 1570.

 

HvF 16691-142 d.d.9-12-1557: Hero Wybranda namens zijn vrouw Gerlant en de andere weeskinderen van schoonvader Ulcke.

Gerlant en Hero worden nog als echtpaar genoemd in 1570.

 

†††††††††† 4 Sjouck Douwesdr Douma van Oenema, overleden 17 mrt 1549, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Volgens het stamboek F.A had ze nog andere kinderen n.l. Bocke,Hessel,Douwe en Jel,allen jong gestorven.

 

Sjouck was gehuwd met Sierck van Donia, overleden 1569 ,na 20-7-1569, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia en waarschijnlijk N.ten Indyck van Campen.

 

Hij woonde op Doniastate te Oosterend.

Genoemd als grietman van Hennaarderadeel in 1550 (tot overlijden in 1569).

Hij testeerde op 20-7-1569 (T323-02,25).

 

Sierck is later getrouwd v 1553 met His Elingsdr, overleden 6 okt 1605.

 

†††††††††† 5 Anna Douwesdr Douma van Oenema, overleden n 1557.

 

Zie GJB 1997-175.

Zij vestigt zich omstreeks 1550 met haar man op Albadastate te GoŽnga,waarvan zij uit de nalatenschap van haar grootouders deels eigenaar was.Haar dochters dragen daarom de naam Albada.

 

Anna was gehuwd met Ruurd Alberts, overleden 29 apr 1566.

 

Hij testeerde te GoŽnga op Albadastate op 1-2-1566 (BAR E3-489).

Zie GJB 1955-77 en GJB 1997-175.

 

 

†††††††††† 6 waarschijnlijk Jel Douma van Oenema.

 

 

 

†††††††††† 7 Renck Douwesdr Douwema, overleden n 15 apr 1591.

 

Zij testeerde op 7-2-1548 te Bolsward (F.T.199) en op 15-4-1591 te Harlingen.

Zij had op 23-11-1538 met de andere erfgenamen van haar oom Keimpe een scheiding/deling gesloten.

 

Renck was gehuwd (1) met Pier van Sytzama, geboren v 1527, overleden 1557 ,tussen 27/2 en 4/11, zoon van Harmen Piers en Tjets Goslicksdr van Hiddema.

 

Hij woonde op Sytzamastate te Arum.

 

Renck is getrouwd 1565 (2) met Rienck Sjoerds van Baerdt.

 

 

 

†† IV-d Tjepcke Ulckes Douma van Oenema, overleden 1525/15 jul 1539, zoon van Ulcke Tjepckes van Oenema (III-b) en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

Hij noemde zich Epema/Epinga naar moedersnaam en was in 1511 en 1525 eigenaar en met zijn vrouw bewoner van Epinga te Pietersbierum (zie ook Noomen/Stinzen over Epinga te Pietersbierum).

OFO II-324 d.d.29-4-1525:genoemd als Tyepka Ulkazoen te Epinga.

Na 1525 wordt Epinga door de erfgenamenverpacht, zoals blijkt in 1546.

 

Tjepcke was gehuwd metEelck Wybesdr van Wybranda, overleden na 1525, dochter van Wybe Sybrens van Wybranda en His Hettesdr van Albada.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hette van Epema.

 

Hij woonde te Pietersbierum op Epemastate (Epinga).

Is hij overleden voor 1546 ? In 1546 wordt Epinga door erfgenamen verpacht aan anderen (Noomen/Stinzen).

Uit het huwelijk van Hette en Fedt:

Tjepcke van Epema, overleden 1590/1591, begraven Longerhouw en getrouwd met Rixt van Hoytema.

Hun zoon Hette noemde zich Hector van Oenema en hij trouwde met met Frouck van Scheltema.

Hector woonde in 1614 en 1615 op Epemastate (Epinga) te Pietersbierum.

 

 

Hette was gehuwd metFedt van Harinxma.

 

Over haar SFA aant.5: zij was een dochter van Yge van Galama,maar gebruikte de naam Harinxma van haar grootvader. Zie ook GJB 1981-84.

††††††††††††

†††††††††††† 2 ††††††††††††††† Jelck Tjepckesdr van Epema.

 

Jelck was gehuwd met Sybren Tjallings van Breutsma.

 

†††††††††† 3 Teth Tjepckesdr van Epema, afkomstig uit Koudum.

 

Teth was gehuwd met Douwe van Sixma, geboren Ī 1517, overleden 2 feb 1590 ,73 jaar, begraven Tzummarum, zoon van Tjalling van Andla en Tjets van Sixma.

Hij noemde zich van Sixma naar zijn moeder.

 

Douwe was weduwnaar van Bauck Riencksdr van Popma, dochter van Rienck van Popma en Riem van AdŤlen. Bauck was weduwe van Poppe van Doyem, overleden n 1580.

 

†††††††††† 4 Tjalcke Tjepckes van Epema, overleden Nijland v 1612.

 

In 1594 op Epemastate te Nijland.

 

Tjalcke was gehuwd met N.N..

 

†††††††††† 5 Ulcke Douma van Oenema, overleden v 12 okt 1555.

 

Hij wordt genoemd in 1539 en 1552 en is overleden voor 12-10-1555.

Ook vermeld als Ulcke Tjepckes Epema.

Van hem zijn geen kinderen bekend.

 

 

†††††††††† 6 Hobbe van Epema.

 

Ongehuwd overleden.

 

 

 

†† IV-e Jancko Douwema, afkomstig uit Oldeboorn, geboren 1482, overleden Vilvoorde 13 april 1533, zoon van Douwe Tjepckes van Oenema (III-c) en Riem Fockesdr.

 

Over hem is veel gepubliceerd als vrijheidsstrijder.Hij verliet Friesland bij de komst van de Saksen,maar keerde in 1502 terug en hielp later Karel V bij de verovering van Friesland.(zie ook GsvD,123/126).

Jancke Douwes ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.158).

Op 5-1-1505 als jonghe Jancke Douma op de lijst van edelen uit Utingeradeel.

De Vrije Fries IV (1846)-225/242:publicatie van de dichterlijke brief,die hij schreef aan zijn beminde vrouw Teth uit de gevangenis van Vilvoorde, waar hij stierf in de kerker (zie GJB 2011-194).

 

Jancko was gehuwd metTeth Remptsdr Luersma, afkomstig uit Groningerland, overleden 9 okt 1543, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

 

HvF 16481-296 d.d.30-9-1539:Thiet,weduwe Jancke Douwema,als beklaagde.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Rempt Janckes van Douma, ,zonder kinderen.

 

Rempt was gehuwd (1) met Tryn Galesdr van Galama, geboren 19 feb 1524, overleden v 1559, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

Rempt was gehuwd (2) met Gysbert Gysbertsdr van Schooten.

 

†††††††††† 2 Tieth Janckesdr van Douma, afkomstig uit Oldeboorn, overleden n 1538.

 

HvF 16481-296 d.d.30-9-1539:Tieetke,echte huisvrouw Hessel Roorda,als beklaagde.

 

Tieth was gehuwd (1) met Oene van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden v 1540, zoon van Douwe van Juwsma en His Saskersdr van Camstra.

 

In 1543 genoemd als grondbezitter te Warga (BB 120b),maar hij is dan al overleden,nog voor zijn vader Douwe.

 

Tieth was gehuwd (2) met Hessel van Roorda, overleden n 1540, zoon van Johan van Roorda en Anna Hesselsdr van Hanckema.

 

Hij woonde te Oosterend.

Hessel was later gehuwd met Ydt Hettesdr van Hemmema, dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

†††††††††† 3 Tjepcke Janckes van Douma, overleden 19 dec 1542 ?, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

 

Vermoedelijk als Tiberius Douma tegelijk met zijn broer Dominicus op 28-9-1534 student te Leuven.

Hij overleed zonder kinderen.

 

 

†††††††††† 4 Anna Janckesdr van Douma.

 

†††††††††† 5 Douwe Janckes van Douma, volgt onder V-c.

 

 

†††† V-a Ulcke Douma van Oenema, overleden na 1562, zoon van Oene Douma van Oenema (IV-b) en Tjets Sytzesdr van Harinxma.

 

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn schoonmoeder Ath en zijn zwager Sytze van Harinxma bij de eisers.

In 1548 koopt hij kerkeland te Lollum (GJB 2003-131)

HvF 16690 d.d.28-9-1553:hij krijgt de voogdij over de dochter van zijn zwager Sytze van Harinxma en Ydt Hania.

Hij hertrouwde Ydt Hania. (als zodanig vermeld op 31-8-1554 ,zie GJB 2009-53).

In 1562 wordt hij nog vermeld te LoŽnga.

 

Ulcke was gehuwd (1) metAuck van Harinxma, overleden na 23 aug 1542, dochter van Sierck van Harinxma en Ath van Bonninga

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ath Ulckesdr Douma van Oenema, overleden 13 dec 1573, begraven Britswerd ,grafschrift.

 

Ath was gehuwd met Syds van Aggema, overleden 18 jul 1588, begraven Britswerd ,grafschrift, zoon van Pieter Aggema van Walta en Jets Sydsdr van Eminga.

 

†††††††††† 2 Oene Ulckes van Oenema, overleden 1583/1584, voor 14-6-1584

 

Vermoedelijk is hij als luitenant overleden op 12-4-1583 en begraven te Wommels (grafschrift aldaar).

 

Oene was gehuwd met Tjets Douwesdr van Harinxma, overleden 1613/1614, dochter van Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

Bij de scheiding van de nalatenschap van haar ouders in 1571 is zij nog ongehuwd, maar bij huwelijk met Oene was zij weduwe van Juw van Heringa.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:Oene van Oenema namens zijn vrouw Tjets tegen haar zusters Gerlant en Bauck en haar zwager Hinne over de erfenis van haar broer Hartman.

Zij doet als weduwe van Oene Ulckes belijdenis te Sneek op 14-6-1584 (lidmatenboek Sneek).

Tjets hertrouwde op 2-8-1684 met Dirck Lieuwes Gravers uit Kollum.

 

 

 

†††††††††† 3 Tryn Ulckesdr Douma van Oenema, overleden v 1571.

 

Tryn was gehuwd met Haring van Andringa, overleden Leeuwarden 1573, zoon van Juw Feickes van Andringa en Saeckel van Tietema.

 

Genoemd als Dr.Haringh van Andringa.

 

Haring was later gehuwd met Sjoerdke van Hiddema, overleden Leeuwarden 1573, dochter van Goslick van Hiddema en Jel Lauta van Aysma.

 

 

 

Ulcke trouwde 1553/1554(2) met Ydt van Hania, dochter van Sypt van Hania en Ydt van Rinia.

 

 

 

 

†††† V-b Ulcke Douwes Douma van Oenema, overleden 5 feb 1555, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Douwe Ulckes Douma van Oenema (IV-c) en Jel Hesselsdr van Jongema.

 

Hij is in 1541 mede-erfgenaam van Laes van Jongema (F.T.165) en hij woonde met zijn vrouw op Latsma te Sexbierum.

 

Ulcke was gehuwd metJets Abbesdr van Latsma, afkomstig uit Sexbierum, overleden n 1571 ,op 15-2-1575 ?, dochter van Abbe Gerlofs.

 

Haar vader Abbe Gerlofs was boer te Pingjum en een broer van Pier Gerlofs, alias Grutte Pier.

Zij erfde in 1550 Latsmastate te Sexbierum van haar oom Schelte Latsma en noemde zich toen Jets van Latsma.

 

Jets is later getrouwd 1557 met Schelte van Aylva, overleden Sexbierum 9 apr 1558, begraven aldaar, zoon van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda.

 

Uit het huwelijk van Ulcke en Jets:

 

†††††††††† 1 Eets Ulckesdr Douma van Oenema, ,ook Jets, overleden 24 jun 1590 ?, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift onduidelijk.

 

Eets was gehuwd (1) met Aede van Gerbranda, zoon van Johan van Gerbranda Roorda, ,ook Juw en Tjets Tjepckesdr van Goslinga.

 

Hij behoorde tot het verbond der edelen.

Hij testeerde op 22-9-1575 (?) en had geen kinderen.

Met hem stierf het geslacht uit.

 

Eets was gehuwd (2) met Syds van Mockema, overleden 11 feb 1595, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1585-1595 (genoemd o.a HvF 16703-209 d.d.7-3-1589).

G.O.1581:hij heeft op 20-12-1580 ook bezit te Morra (blz.116).

 

Syds was later gehuwd met Aelcke Hansesdr van Galama, overleden Menaldum 9 apr 1622, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Hans van Galama en Riem Herckesdr van Popma.

 

†††††††††† 2 Schelte Douma van Oenema, ,ook Latsma, overleden apr 1591.

Schelte was gehuwd met Ymck van Dekema, overleden 13 jan 1623 *, begraven Minnertsga, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Als weduwe van Schelte bij de erfgenamen van Hector van Dekema (HvF 16484 d.d.20-12-1604).

T327-1434:kopie van de overeenkomst uit 1601 tussen Sibrand van Osinga en Ymck van Dekema,echtpaar,haar broer Sicke en haar zwager Johan van Hermana over de overdracht van Hermanastate met recht van wederkoop.

Bij haar 3e huwelijk in 1606 uit Sexbierum als weduwe van Sibren Osinga.

 

Ymck was later gehuwd met Sybren Seerps van Osinga, overleden n 1601, zoon van Seerp Sybrens van Osinga en Ath van Glins.

Ymck is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 apr 1606 ,bij het gerecht en getrouwd 1606 ,21-4-1606 3e pr.Leeuwarden met Haye van Scheltema, overleden v 1623, zoon van Watze van Scheltema en Hylck van Marshorn.

 

 

†††† V-c Douwe Janckes van Douma, overleden 13 okt 1565*, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Jancko Douwema (IV-e) en Teth Remptsdr Luersma.

 

Douwe testeerde in 1562.

Vermoedelijk als Dominicus Douma op 28-9-1534 student te Leuven.

Douwe had namens zijn vrouw bezit te Huizum.

Zie ook GJB 2011-194.

 

Douwe was gehuwd metTietke van Abbema, overleden 17 apr 1572*, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Hessel van Abbema en Jel van Jelckema.

 

Zij woonde met haar tweede man Douwe te Feerwerd (zie GJB 1996-180) en later te Leeuwarden.

 

Tietke was weduwe van Jelle van Harinxma, overleden na 23 aug 1542, zoon van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Tietke:

 

†††††††††† 1 Teth van Douma, overleden 14 dec 1620 *, begraven Huizum, grafschrift

 

Zij wordt op 28-10-1589 genoemd als enige erfgenaam van haar vader (HvF 16703-388 d.d.28-10-1589).

Teth erfde het bezit van haar ouders te Huizum.

Zie voor haar en haar man GJB 2011-194/195.

 

Teth trouwde 1571 met Syds van Botnia, overleden 20 mrt 1615 *, begraven Nijland ,grafschrift, zoon van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.

 

Grietman van Wymbritseradeel.

Hij wordt met zijn vrouw geportretteerd in 1576 met als leeftijden 23 en 21 jaar (portret in het Fries Museum); de vermelde leeftijden zullen betrekking hebben op de leeftijden bij huwelijk in 1571.

Recesboek IDA d.d.1578:Syds en Tet genoemd als echtpaar.

HvF 16702-125 d.d.20-10-1586:Anna van Mockema procedeert tegen Syds.

HvF 16703-388 d.d.28-10-1589:Anna van Mockema,ook voor haar broer Salvius,contra Syds en zijn vrouw Tetcke Douma.

Zie verder GJB 1998-140.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Genealogie van het geslacht Oenema

 

††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

††††††† I Tjepcke van Oenema, overleden mei 1485, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Oene Keimpes en N.N.

 

Hoofdeling te Terkaple en grietman van Utingeradeel in 1466.

OFO II-66 d.d.12-11-1466:hij zegelde als grietman met anderen de marktbrief van Joure.

Hij testeerde 1485.

Voor zijn grafsteen: "Kerk te Terkaple d.d.3-9-1840" in de Vrije Fries II (1842) blz.131/134.

 

Tjepcke was gehuwd (1) metRinck Ulckesdr van Douma, begraven Terkaple, dochter van Ulcke Douwes van Douma en Jouck Epesdr.

 

†††††††††††††††††††† Voor de kinderen uit dit huwelijk zie hiervoor bij Douma van Oenema.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

†††††††††††† Sipcke Tjepckes Oenema, volgt onder II.

 

 

†††††† II Sipcke Tjepckes Oenema, natuurlijke zoon van Tjepcke van Oenema (I).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

†††††††††† 1 Oene Sipckes Oenema, volgt onder III.

 

 

††††† III Oene Sipckes Oenema, zoon van Sipcke Tjepckes Oenema (II).

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

†††††††††† 1 Sipcke Oenes Oenema.

 

†††††††††† 2 Joucke Oenes Oenema, ,ook Tjepckema,, volgt onder IV.

 

 

††††† IV Joucke Oenes Oenema, ,ook Tjepckema,, overleden v 1 nov 1575, zoon van Oene Sipckes Oenema (III).

 

Hij woonde te GoŽngarijp.

HvF 16804-135,291 d.d.1587: de weeskinderen van hem verkopen een deel van de sate te GoŽngarijp.

In 1640 zijn de erven bezitters van stem 20 en 23 GoŽngarijp.

Zie verder GJB 2001-105. en GJB 1994-74.

 

Joucke was gehuwd (1) metJel van Roorda, dochter van Frederick van Roorda en Ael Bavesdr van Haersma.

 

Zie F.T.210 d.d.17-9-1550 en GJB 2001-105.

 

Joucke was gehuwd (2) metAth Fernia, overleden n 1598, dochter van Ofcke Attes Haytsma.

 

Zij woont in 1576 als weduwe te Sneek.

Zie ookGJB 2001-105.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Oene Jouckes Oenema, geboren Ī 1563, volgt onder V.

 

†††††††††† 2 Jelle Jouckes Oenema, overleden n 1599.

 

Met zijn vrouw genoemd te GoŽngarijp in 1599.

 

Jelle was gehuwd met Idske Pieters.

 

Uit dit huwelijk een zoon Joucke Oenema, overleden te Sloten op 20-10-1639 en daar begraven.

Hij trouwde met Hylck Oosterzee, overleden voor 1636.

Uit dit huwelijk gedoopt te Sloten 1617/1629: Idscke,Detcke,Jetscke,Jelle,Detcke en Atcke

Joucke testeerde als burgemeester van Sloten op 7-6-1636 (EEE1-237v/238v). Zijn vrouw is dan al overleden en er zijn 3 kinderen in leven Idscke, Detcke en Atcke.

 

†††††††††† 3 Sipcke Jouckes Oenema, overleden n 1594.

 

Hij koopt in 1584 het burgerschap van Sneek.

In 1594 in de gevangenis van Leeuwarden.

 

 

 

††††††† V Oene Jouckes Oenema, geboren Ī 1563, overleden n 1616, zoon van Joucke Oenes Oenema, ,ook Tjepckema, (IV) en Ath Fernia.

 

In 1606 met zijn vrouw genoemd te Minnertsga,waar hij boer is.

Ook in 1610 genoemd te Minnertsga (BAR 20 d.d. 2-4-1610); Oene is dan 47 jaar.

Zie voor hem en zijn vrouw en kinderen GJB 2001-94,96,105,110,111.

 

Oene was gehuwd metClaeske Douwes Popma, overleden n 1624.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Teth Oenesdr Oenema, geboren Ī 1587, overleden 17 jun 1648 ,ongeveer 61 jaar, begraven Minnertsga ,grafschrift.

Teth was gehuwd met Egbert Foppes.

 

†††††††††† 2 Joucke Oenes Oenema, geboren Ī 1598, volgt onder VI.

 

†††††††††† 3 Doeck Oenesdr Oenema.

 

Zie GJB 2001-112.

 

 

 

††††† VI Joucke Oenes Oenema, geboren Ī 1598, overleden 1643/1646, zoon van Oene Jouckes Oenema (V) en Claeske Popma.

 

In 1640 boer te Minnertsga (stem 26).

Mederechter van Barradeel in 1643.

Bij een proces blijkt hij op 9-3-1638 ongeveer 40 jaar te zijn.

BAR 64-4 d.d. 14-6-1647: inventarisatie in Joucke Oenes sterfhuis op 14-6-1647 voor scheiding/deling voor de 3 minderjarige kinderen. Weduwe Tryntje Jelles was inmiddels hertrouwd met Douwe Alberts en de kinderen hebben curatoren.

Hij wordt nog genoemd bij decretale verkoop te GoŽngarijp (HvF 16812-52).

Zie verder GJB 2001-119,124.

 

Joucke was gehuwd metTryntje Jelles, overleden na 1652

 

Zij hertrouwde met Douwe Alberts.

 

Uit het huwelijk van Joucke en Tryntje:

 

†††††††††† 1 Oene Jouckes Oenema, geboren 1628, overleden okt 1656 , begraven Minnertsga ,grafschrift.

 

Mede-ontvanger te Minnertsga.

Hij was 19 jaar oud in 1647 bij overlijden van zijn vader.

 

 

†††††††††† 2 Douwe Jouckes Oenema, geboren 1636, overleden 20 dec 1672 ,36 jaar,, begraven Minnertsga ,grafschrift.

 

Ontvanger te Minnertsga.

Zie verder GJB 2001-120,128.

 

Douwe is getrouwd Minnertsga 14 aug 1670 met Feyck Cornelisdr, afkomstig uit Minnertsga in 1670, geboren Ī 1634, overleden 2 mrt 1674 ,40 jaar.

 

†††††††††† 3 Claeske Jouckesdr Oenema, overleden n 1683.

 

Zie GJB 2001-120.

 

Claeske is getrouwd 1660/1661 ,3e pr.30-12-1660 Barradeel (1) met Evert Aarts, afkomstig uit Minnertsga in 1660, overleden v 1681.

 

Claeske is getrouwd Franeker 15 feb 1683 ,3e pr.29-7-1682 Franeker (2) met Jacob Wopkes, afkomstig uit Franeker in 1582.