Genealogie van het geslacht van Doyem

 

 

              Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties  

                                                     

 

 

 

         I Poppe Alefs van Doyem, overleden n 1536.

 

Doyem bij Franeker wordt reeds genoemd op 22-9-1434 in OFO I-64.

T327-65 d.d.1521:Poppe to Doyem tekent een overeenkomst.

OFO II-364 d.d.3-5-1533:Rixt,Lolles weduwe,verkoopt met haar zonen Epe Lolles en Hessel Lolles renten aan Poppe van Doyem.

HvF 16481-507 d.d.30-7-1536:Poppe contra Frederick Bruchschlegel.

OFO II-379 d.d.26-12-1545: Epe en Hessel Lollezonen erkennen geld geleend te hebben van Poppe Alephzn van Doyem.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Orck van Doyem, volgt onder II.

 

 

       II Orck van Doyem, overleden voor 21 mei 1551, begraven Franeker,grafschrift, zoon van Poppe Alefs van Doyem (I).

 

Dr Orck van Doyem te Franeker wordt met zijn vrouw genoemd als ouders van Rienck (zie diens grafschrift).

In 1542 genoemd als landheer te Hylaard  (GJB 2001-137).

Orck is begraven te Franeker als Orck Poppezoen van Doyn.

 

Orck was gehuwd met  Bauck Riencksdr van Popma, overleden 14 sep 1582, begraven Franeker, grafschrift., dochter van Rienck van Popma en Riem van Adèlen.

 

Zij was afkomstig van Menaldum en volgens SFA  was zij een dochter van Rienck Popma en Riem van Adèlen.

Zij hertrouwde voor 1557 met Douwe van Sixma  (in 1578 burgemeester van Franeker).

Bauck testeerde te Emden op 21-7-1570 en ook nog op 22-3-1582.

Zie voor haar verder GJB 2001-137.

 

Uit het huwelijk van Orck en Bauck:

 

           1   Rienck van Doyem, geboren ± 1536, volgt onder III-a.

 

           2   Poppe van Doyem, volgt onder III-b.

 

           3   Orck van Doyem, volgt onder III-c.

 

 

  III-a Rienck van Doyem, geboren ± 1536, overleden IJlst 17 dec 1585 ,49 jaar, begraven Oudega (W.) ,grafschrift, zoon van Orck van Doyem (II) en Bauck Riencksdr van Popma.

 

HvF 16698-198 d.d.1579:Rienck Doyem te Jorwerd.

HvF 16700-55 d.d.1582:Ath Hoytema te Franeker,gehuwd met Rienck Doyem.

HvF 16700-55,101 d.d.1582:Rienck Doyem en Ath Hoytema, echtpaar te Franeker.

HvF 16700-216 d.d.1583:Rienck Doyem te Franeker.

HvF 16701-2 d.d.1584:Rienck en Ath te Franeker.

HvF 16701-16,43 d.d.1584 en HvF 16701-75,160,168 d.d.1585: Rienck Doyem te IJlst als voogd over de kinderen van wijlen Tiete Waltes van Hettinga (lees Tiete Idzarts Hettinga).

HvF 16702-340 d.d.1587:de kinderen van Tiete Waltes van Hettinga (moet zijn Tiete Idzarts Hettinga) en hun wijlen voogd Rienck van Doyem.

Volgens het grafschrift was hij een zoon van Orck van Doyem van Franeker en Rinck Popma van Menaldum.

 

Rienck was gehuwd met  Ath Gerckesdr van Hoytema, geboren ± 1542, overleden Bolsward 21 dec 1589 ,47 jaar, begraven Oudega(W.) ,grafschrift, dochter van Gercke van Hoytema en Rinck Bottinga Boenswaegh.

 

HvF 16703-67,131 d.d.1588:Ath Hoytema te Bolsward, weduwe Rienck van Doyem.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Orck van Doyem, volgt onder IV-a.

 

 

   III-b Poppe van Doyem, overleden 1580, zoon van Orck van Doyem (II) en Bauck Riencksdr van Popma.

 

Poppeus (? a  Doyna)  is op 30-5-1566 student te Orleans.

Hij testeerde,krank van lichaam,op 13-2-1580 in Franekeruitburen (EEE1-112v/113v,registratie 8-3-1655).

Erfgenaam wordt Orck van Doyem,de zoon van zijn broer Dr.Orck van Doyem (zie ook HvF 485-17).

 

Poppe was gehuwd  met  Houck Gerckesdr van Hoytema, dochter van Gercke van Hoytema en Rinck Bottinga Boenswaegh.

 

 

 

   III-c Orck van Doyem, overleden 1587/1597, zoon van Orck van Doyem (II) en Bauck Riencksdr van Popma.

 

Oricus Doyem is op 18-10-1566 student te Heidelberg,op 6-9-1568 te Geneve en in 1572 te Basel.

HvF 16698-351 d.d.17-12-1580: Dr.Orck van Doyem.

Gedeputeerde van Friesland 1585/1587.

Kerk en Staat: op 6-4-1587 schreef hij een brief aan zijn schoonvader Hessel van Aysma.

Na 1580 werd hij lid van de Staten van Friesland.

 

Orck was gehuwd met  Doedt van Aysma, overleden n 1600, dochter van Hessel van Aysma en Taeck van Mockema.

 

HvF 16702-72 d.d.1586:Doedt van Aysma als vrouw van Orck van Doyem.

HvF 16703-153 d.d.1588:Dr.Orck van Doyem en zijn vrouw Doedt van Aysma.

 

Doedt was later gehuwd met Dirck Lieuwes van Scheltinga, overleden 2 sep 1628.

 

Uit het  huwelijk van Orck en Doedt:

 

           1   Orck van Doyem, geboren Leeuwarden 1579, volgt onder IV-b.

 

           2   Taeck Orcksdr van Doyem, overleden n 1640, begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

Als weduwe van Sybrant in 1640 eigenares van Bongastate,stem 21 Kimswerd.

 

Taeck was gehuwd met Sybrant Doytzes van Bonga, overleden Harlingen 19 nov 1632, begraven Kimswerd ,grafschrift, zoon van Doytze Sybrens van Bonga en Ydt van Galama.

 

Raad ter Admiraliteit en secretaris van Harlingen.

Hij had geen kinderen bij overlijden en met hem stierf dit geslacht uit.

Zie GJB 1975-11.

 

 

 

   IV-a Orck van Doyem, overleden 7 sep 1605, zoon van Rienck van Doyem (III-a) en Ath Gerckesdr van Hoytema.

 

Op 19-3-1591 wordt een Orricus Doyem ingeschreven als student te Leiden, vermoedelijk is hij dat.

Ook als student te Leiden op 19-2-1592.

 

Orck was gehuwd met  Jantje Jans van Vervou.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ath van Doyem.

 

Ath was gehuwd met Gerard van Sissinghe.

 

 

   IV-b Orck van Doyem, geboren Leeuwarden 1579, overleden 30 okt 1641, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Orck van Doyem (III-c) en Doedt van Aysma.

 

Op 14-5-1596 wordt Orichius Doyem student te Franeker en op 6-4-1598 student te Heidelberg.

Dr.Orck van Doyem was raadsheer bij het Hof van Fiesland 1615-1641.

 

Orck is getrouwd Leeuwarden 12 okt 1603 met  Hilck van Humalda, overleden 15 jul 1644, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Sjuck van Humalda en Franscke van Groestera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Orck van Doyem, geboren 28 jun 1604, overleden 7 jul 1604 ,oud 9 dagen, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

           2   Sjuck van Doyem, geboren 1 aug 1605, overleden 19 aug 1605 ,oud 18 dagen, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

           3    Franscke Orcksdr van Doyem, geboren ± 1612, overleden 12 mrt 1661 ,in het 49e jaar, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Franscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 aug 1642 ,bij het gerecht en getrouwd 1642 ,att.26-8-1642 Leeuwarden naar Wirdum met Sybren van Walta, overleden 31 okt 1673, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Tjaert Holdinga van Walta en Tieth Gerroltsdr van Feytsma.

 

Kapitein,later majoor in het leger.

Hij koopt met zijn vrouw in 1652 Hettingastate te Jorwerd.Zie GJB 1969-20.

Na tweede huwelijk vermoedelijk te Finkum.

HvF 16794:op 9-5-1696 is sprake van de onbeheerde boedel van Sybrant van Walta,in leven majoor,op 5-10-1697 van faillissement.

 

Sybren is later getrouwd Coevorden 23 okt 1667 met Everdina Balthazarsdr van Beyma.

 

           4   Orck van Doyem, geboren ± 1613, volgt onder V.

 

 

        V Orck van Doyem, geboren ± 1613, overleden 8 okt 1647 ,in het 34e jaar, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Orck van Doyem (IV-b) en Hilck van Humalda.

 

Op 13-8-1627 wordt Orichius a Doijema student te Groningen en op 24-1-1628 wordt Oricus Doyem ingeschreven als student te Franeker.

Evenals zijn vader raadsheer bij het Hof van Friesland (aangesteld 19-2-1645 en tot overlijden in 1647).

Zie ook HvF 16996 d.d.1645.

Autorisatie HvF d.d.2-2-1650:hij is overleden en op verzoek van zijn schoonvader Tjerck van Herema en zijn zwager Sybrant van Walta wordt Dr.Albertus van Loo benoemd als voogd voor zijn kinderen ongeveer 6 jaar en 4 jaar.

 

Orck is in ondertrouw gegaan Wommels 28 mrt 1641 en getrouwd aldaar 1641 ,9-4-1641 3e pr. Leeuwarden met  Luts van Herema, gedoopt Berlikum 17 okt 1619, dochter van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   N. van Doyem, geboren 1644, overleden n 2 feb 1650.

 

           2   Orck van Doyem, geboren Leeuwarden 15 apr 1646, overleden v 10 nov 1695.

 

T326-256:hij testeerde met zijn eerste vrouw op 30-11-1669.

Bij zijn tweede huwelijk in 1679 afkomstig uit Tzum.

 

Orck is getrouwd Anjum nov 1669 ,21-11-1669 att.Leeuwarden (1) met Anna Susanna van Schwartzenberg, geboren 22 jul 1637, overleden 22 feb 1675.

 

T326-180:in 1672 vermeld als vrouw van Orck van Doyem.

 

Orck is in ondertrouw gegaan Franeker 23 nov 1679 ,gerecht,en getrouwd Herbayum 14 dec 1679 (2) met Anna van Hottinga, overleden n 28 jul 1704, dochter van Jarich van Hottinga en Doedt van Idzerda.

 

Lidmaat te Tzum na belijdenis op 1-4-1670 en daar op de ledenlijst 1671,1675.

Als lidmaat naar Jelsum Pasen 1689;als weduwe ingekomen te Tzum op 10-11-1695 en vermeld als lidmaat in 1700 en overleden aldaar op 15-1-1706.

T347-992: zij testeerde op 28-4-1704 te Tzum als weduwe van Orck van Doyem (EEE6-365/368 d.d.3-4-1706).

Erfgename wordt de oudste dochter van Sjuck Tjaert van Burmania,grietman van Menaldumadeel.