Genealogie van het geslacht van Dyxtra

 

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties

 

 

 

 

I Taecke van Kinnema, overleden v 1540.

 

Hij was hoofdeling te Bergum (GJB 1994-45).

Op 5-1-1505 staat Tako Kynema bij de edelen van Tietjerksteradeel

 

Taecke was gehuwd met Tiets Aebes, overleden n 1540.

 

Als weduwe Kinnema te Huizum bestemde ze een jaarlijkse rente voor de studie van haar zoon Gabbe (GJB 1994-45).

Zij wordt bij RvA 1540 genoemd met bezit te Huizum.

Volgens een genealogie in de familie zou zij een van Heemstra zijn,maar dat lijkt onjuist.

 

Tiets was weduwe van Abbe Douwes.

Abbe Douwes wordt genoemd in 1508 te Teerns en in 1511 op Dyxtra te Lioessens. Uit het huwelijk van Abbe en Tiets een dochter Lolck (zie GJB 1994-45).

 

Uit het huwelijk van Taecke en Tiets:

 

1 Ritscke van Dyxtra, volgt onder II.

 

2 waarschijnlijk Womck van Dyxtra.

 

3 Feycke van Kinnema.

 

Zie GJB 1994-45.

 

 

4 Gabbe van Kinnema, overleden 7 jan 1547, begraven Leeuwarden.

 

GJB 1994-45: hij werd student te Leuven op 21-4-1529.

Gabbe was prebendaris te Dronrijp.

 

 

5 Lieuwe van Kinnema.

 

Zie GJB 1994-45.

 

 

 

II Ritscke van Dyxtra, overleden 29 apr 1569 *, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Taecke van Kinnema (I) en Tiets Aebes.

 

GJB 1994-45: hij werd student te Leuven in 1530 en vervolgde zijn studie in 1535 te Wittenberg (als Richardus Dextra).

Ritscke vestigde zich daarna als heerschap op Dyxtrastate te Huizum en wordt aldaar genoemd bij RvA 1540.

 

Ritscke was gehuwd (1) met Tjets van Heringa, geboren 1523, overleden 22 dec 1556 *,33 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Haring van Heringa en His van Hania.

 

Ritscke was gehuwd (2) met Jouck van Galama, overleden 30 mrt 1588 *, begraven Huizum ,grafschrift, dochter van Sicke van Galama en Jelts van Heemstra.

 

Zij wordt in 1584 als weduwe vermeld.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tjets Ritsckesdr van Dyxtra, overleden 23 aug 1605 *.

Tjets was gehuwd met Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden 1620 ?, zoon van Otte van Herema en Mary van Gratinga.

 

2 Sicke Ritsckes van Dyxtra, volgt onder III.

 

3 Taecke Ritsckes van Dyxtra.

 

Taco van Dyxtra was in 1598 ontvanger-generaal.

HvF 16703-42 d.d.1588: Jouck Galama, erflaatster, moeder van Taecke Dyxtra.

 

Taecke was gehuwd met Hil Coppensdr van Jarges.

 

4 Feye van Dyxtra.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

III Sicke Ritsckes van Dyxtra, begraven Huizum, zoon van Ritscke van Dyxtra (II) en Jouck van Galama.

Sicke was gehuwd met Frouck van Galama, geboren 19 mrt 1565, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Seerp van Dyxtra, gedoopt Koudum 4 okt 1590.

 

2 Jouck van Dyxtra, gedoopt Koudum 30 jul 1592, overleden voor 1639.

 

In 1619 kwam zij uit Koudum.

LWN W2 d.d.31-5-1639: de wezenkinderen Sicco, inhet 18e, Ritscke, in het 15e, Mayke, inhet11e en Antie, in het 9e, krijgen op verzoek van hun tantes His en Wick Dyxtra als curator hopman Serapius Dyxtra.

HvF 16793 d.d.31-1-1645: de kinderen zijn Ritscke,in het 20e,Maycke,in het 17e en Antje,in het 15e jaar;curatoren zijn raadsheer Solckema en kapitein Seerp Dyxtra.

 

Jouck is getrouwd Leeuwarden 17 okt 1619 met Haye Doeckes van Rinia, afkomstig uit Blessum in 1610, overleden 1639 ,voor 25-4-1639, zoon van Doecke Hayes van Rinia en Antje van Aldersma.

 

Hij werd op 23-6-1627 benoemd als grietman van Kollumerland en was dat tot 1639.

Hij had uit het eerste huwelijk geen kinderen en uit het tweede 4 kinderen.

HvF 16793 d.d.25-4-1639:op verzoek van zijn schoonzusters His en Wick Dyxtra wordt als voogd voor de kinderen benoemd hun oom Seerp Dyxtra,kapitein.

De kinderen zijn:Sicco,18 jaar,Ritscke,15 jaar,Maycke,ongeveer 11 jaar en Antke,ongeveer 9 jaar.

 

Haye is eerder getrouwd Leeuwarden 10 feb 1610 met Maycke Fransdr Huyghis, afkomstig uit Emden in 1610, dochter van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.

 

3 Ritscke van Dyxtra, geboren 1593, overleden 8 jun 1594, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Hij is jong overleden.

 

 

4 Ritscke van Dyxtra, geboren okt 1596, overleden 20 apr 1601 ,oud 4 jaar en 6 maanden, begraven Huizum ,grafschrift.

 

5 Seerp van Dyxtra, geboren 1 jun 1598, overleden 11 jun 1598, begraven Huizum ,grafschrift.

 

6 Seerp van Dyxtra, geboren 1599, volgt onder IV.

 

7 His van Dyxtra, overleden n 18 dec 1652.

 

Zij was niet getrouwd en testeerde op 18-12-1652.

 

 

8 Wick van Dyxtra, overleden n 1641.

Wick was gehuwd (1) met Jochem van Riscken.

Wick is getrouwd Sexbierum 19 sep 1641 (2) met Wyger van Hottinga, overleden n 1641, zoon van Here van Hottinga en Anna Wygersdr van Eelsma.

 

HEN K11-299:Hij wordt met broer Jarich en zuster Luts genoemd in 1639 bij verkoop (GJB 2001-123).

In 1641 kapitein in het leger,zich noemende Eelsma van Hottinga (HvF 8-6-1641).

 

 

9 Teth van Dyxtra, overleden n 1652.

 

Zij wordt met haar man genoemd in het testament van haar zuster His van Dyxtra d.d.18-12-1652.

Een dochtertje Frouck Kinnema overleed 1-8-1656 en werd begraven in Huizum.

 

Teth was gehuwd met Haye van Kinnema.

 

10 Jelts van Dyxtra.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

IV Seerp van Dyxtra, geboren 1599, overleden 31 jul 1669 ,70 jaar, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Sicke Ritsckes van Dyxtra (III) en Frouck van Galama.

 

Hij was kapitein in het leger en wordt in 1639 voogd over de kinderen van zijn zuster Jouck (HvF 16793 d.d.25-4-1639).

Voor Seerp, overleden 1669, is een rouwbord in de kerk van Zweins.

 

Seerp was gehuwd met Egbertje Joachimsdr van Amama, geboren 1601, overleden mrt 1667, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Zij werd begraven in het graf van 3 jong overleden kinderen n.l.Sicke,Femmeke en Aechje.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frouck van Dyxtra, geboren 1625, overleden 1 mei 1677, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Frouck is getrouwd Leeuwarden 23 okt 1647 met Adigerus Adius, geboren 1621, overleden 21 dec 1693 ,in het 73e jaar, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Adigerus was advocaat bij het Hof van Friesland (1641),lid van gedeputeerde staten van Friesland en burgemeester van Sloten.

In de kerk van Zweins is een rouwbord voor Frouck, overleden 1677, en een rouwbord voor hun dochter Maria Adius, overleden 1680.

 

 

2 Aechtje van Dyxtra, gedoopt Sloten 6 sep 1640.

 

Doophefster was Sytske,zuster van de moeder.

Aechtje is jong overleden.

 

3 Sicke van Dyxtra.

 

Jong overleden.

 

 

4 Gerrit van Dyxtra.

 

Jong overleden.

 

 

5 Femcke van Dyxtra.

 

Jong overleden.

 

 

6 Sicke van Dyxtra.

 

Jong overleden.

 

 

7 Femcke van Dyxtra.

 

Jong overleden.

 

 

8 Aechtje van Dyxtra.

 

Zij zal als nakomertje gedoopt zijn te Leeuwarden op 21-10-1646, maar is ook jong overleden.