Genealogie van het adellijk geslacht van Eelsma uit Sexbierum

 

 

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties

 

 

I Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma, overleden Sexbierum 24 jun 1463, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Hij woonde en overleed te Sexbierum.

Alg.Ned.Familieblad d.d.3-11-1883 blz.3: 1463 te Sexbierum sepulture Heer Laes Eelesma.

 

Laes was gehuwd met Jel Hobbesdr van Hermana, overleden n 1488, dochter van Hobbe van Hermana.

 

OFO III-20 d.d.28-3-1488:als weduwe te Mantgum heeft zij met haar kinderen een zaak tegen Here Aedgers en Ruurd Aedgers te Bozum.

 

Jel was later gehuwd met Aesge van Hoxwier, overleden n 1464, zoon van Aesge van Hoxwier en Sicca Beslinga.

 

Uit het huwelijk van Laes en Jel:

 

1 Gerlant Laesdr van Mauritsma.

Gerlant was waarschijnlijk gehuwd met Broutick van Herema, ,of Brentlick, zoon van Gerrolt van Herema en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

Hij wordt vermeld in een charter uit 1491 met zijn vrouw Gerlant.

Volgens een genealogie Herema in T326-1047 was hij getrouwd met Etheke van Hettinga,weduwe van Tiete Hommema.

 

 

2 Ebel Laesdr van Mauritsma.

Ebel was gehuwd met Douwe van Glins, overleden 4 apr 1522, zoon van Rienck van Glins en Ath van Rinia.

 

Bij RvA 1511 wordt Douwe Riencks Glins genoemd als heerschap op de state Glinsbij Dronrijp met veel bezit aldaar.

Hij legde in 1515 de eed af bij de inhuldiging van keizer Karel V als heer van Friesland en werd namens de keizer aangesteld als grietman van Menaldumadeel.

OFO II-287 d.d.1-9-1517:genoemd als grietman van Menaldumadeel (ook in 1519).

Hij zou nog hertrouwd zijn met Buth Diana (volgens Burmania) en deze zou als weduwe zijn overleden in april 1533.

 

 

3 Hilck Laesdr van Eelsma, overleden v 1510.

 

Genoemd als Hylck thoe Nyehuys,maar haar vader heette niet Sicke.

Zie GJB 1994-25,26.

 

Hilck was gehuwd met Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania, overleden 4 jul 1556 *, begraven Hichtum, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Op 5-1-1505 als Bocke Burmania op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1514 heeft hij bezit te Zweins vanwege zijn vrouw Syts.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-25 en verder GJB 2000-136,137.

 

Bocke is later getrouwd 1513/1514 met Syts van Camstra, afkomstig uit Hennaard, overleden 1517 *, begraven Hennaard, dochter van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Unga.

Bocke was later gehuwd met zijn oomzegster Teth van Glins, overleden 27 feb 1560 *, begraven Hichtum, waarschijnlijk dochter van Douwe van Glins en Ebel Laesdr van Mauritsma.

 

4 waarschijnlijk Wytze Laeszn, overleden n 1487.

 

Op 30-4-1487 genoemd als grietman van Menaldumadeel met mederechters Douwe Glins en Hette Hemmema.

 

 

5 Catharina Laesdr van Eelsma, volgt onder II.

 

 

II Catharina Laesdr van Eelsma, overleden 21 apr 1516, begraven Sexbierum ,grafschrift Mantgum, dochter van Laes van Eelsma, ook Mauritsma (I) en Jel Hobbesdr van Hermana.

 

Catharina was gehuwd met Rippert van Elingsma, ,later Eelsma, overleden 1 apr 1504, begraven Sexbierum ,grafschrift Mantgum.

 

Pax-163 d.d.6-7-1496:Rippert Elinxma van Sexbierum gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Bij R.v.A.1511 als Rippert Elingsma (maar dan al overleden) met veel bezit te Sexbierum,Pietersbierum en Oosterbierum.

Had hij een zuster Swob ? Bij R.v.A.1511 is er bezit te Sexbierum voor Swob Elingsma erven.

De grafsteen voor Rippert en Catharina in de kerk van Sexbierum werd verplaatst naar de kerk van Mantgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Wyger van Eelsma, volgt onder III.

 

2 Ulck van Eelsma, overleden n 1511.

 

Bij R.v.A.1511 als juffr.Ulck Elingsma met bezit te Sexbierum.

 

Ulck was gehuwd met Tjepcke van Oenema, zoon van Douwe Tjepckes van Oenema en Riem Fockesdr.

 

3 Anna Rippertsdr van Eelsma, overleden 1 apr 1570, begraven Leeuwarden,St.Vituskerk ,grafschrift.

 

RvA 1511:wonende te Dronrijp heeft ze bezit te Wynaldum en Sexbierum.

HvF 16481-606 d.d.20-12-1536:Sicke Cammingha procedeert tegen haar en haar zwager Julius Botnia,opkomende voor haar kinderen bij Sicke Hottinga.

Zie Grafschriften IV-73,74:op de in 1933 opgedoken zerk van haar en haar man de wapens Hottinga-Eelsma en 4 kwartieren Hottinga-Unia en Eelsma-Mauritsma.

 

Anna was gehuwd met Sicke van Hottinga, overleden 5 aug 1535 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Juw van Hottinga, ,ook Julius en His Keimpes van Unia.

 

Hij was krankzinnig en werd daarom in 1532 te Dronrijp in verzekerde bewaring gesteld (stamboek F.A.).

Zijn kwartieren Kee,Hottinga,Unia,Ammama (zie Grafschriften IV-73,74) slaan op de grootouders Jarich van Kee/Hottinga x . en Keimpe van Unia x Frouck van Ammama.

 

 

 

III Wyger van Eelsma, overleden 29 okt 1515, begraven Sexbierum ,grafschrift Mantgum, zoon van Rippert van Elingsma, ,later Eelsma en Catharina Laesdr van Eelsma (II).

 

Op 9-7-1504 tekent Wygher Eelxma de reversaalbrief (nr.86), ook voor Renick Wybesz (nr.87).

Als Wygher Elixma op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Barradeel.

Bij R.v.A.1511 als Wyger Elincxma met bezit te Sexbierum,Pietersbierum en Bayum.

De grafsteen voor Wyger in de kerk van Sexbierum werd verplaatst naar de kerk van Mantgum.

 

Wyger was gehuwd met Swob Hobbesdr van Epinga, afkomstig uit Pietersbierum, overleden 26 jun 1546, begraven Hylaard ,grafschrift, dochter van Hobbe van Epinga en Doedt ?.

 

HvF 16481-247 d.d.7-5-1539:zij behoorde tot de erfgenamen van Simon Hendriks en procedeerde met haar zwager Goffe Piers.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Doedt Wygersdr van Eelsma, geboren 1512, overleden 1 mei 1560 ,48jaar, begraven Hylaard ,grafschrift.

 

Doedt was gehuwd met Hobbe van Heringa, geboren 1512, overleden 26 dec 1562 ,50 jaar, begraven Hylaard ,grafschrift, zoon van Eelcke van Heringa en Lisck van Rinia.

 

Grafschriften IV-23:Hobbe Eelckes Heringa en Doedt Wygersdr Eelsma als grootouders van Tjerck van Herema.

 

 

2 Rippert Wygers van Eelsma, volgt onder IV.

 

 

IV Rippert Wygers van Eelsma, overleden n 1546, begraven Sexbierum, zoon van Wyger van Eelsma (III) en Swob Hobbesdr van Epinga.

 

HvF 16687-439 d.d.7-10-1531: Rippert Elincxma.

Rippert Elincxma genoemd te Sexbierum 1546/1555 bij de uitdeling van buitendijks land.

 

Rippert was gehuwd (1) met Anna van Walta, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.

 

Anna was weduwe van Johan van Roorda, zoon van Juw van Roorda, ,ook Julius en Catharina van Hermana.

 

 

 

Rippert was gehuwd (2) met Catharina van Elinga, overleden 25 dec 1542, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Jeppe van Ydsma en N. van Elinga.

 

Op een zerk te Sexbierum:Katharina Ellingha,overleden 1542 (de Vrije Fries 23).

Zie ook grafschriften Roorda,waarbij naast Catherine Eelsinghe ook sprake is van een kleindochter van haar,die op 24-2-1565 is overleden en begraven te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jelte Ripperts van Eelsma, geboren 1539, volgt onder V-a.

 

2 Wyger Ripperts van Eelsma, volgt onder V-b.

 

?3 Fredericus van Eelsma

 

Op 15-6-1551 is een Fredericus Eelsma van Harlingen student te Orleans.

 

 

 

 

 

 

V-a Jelte Ripperts van Eelsma, geboren 1539, overleden Holwerd 13 jun 1573, zoon van Rippert Wygers van Eelsma (IV) en Catharina van Elinga.

 

In 1566 sloot hij zich aan bij het Verbond der Edelen.

Hij behoorde in 1572/1573 tot de Friese watergeuzen en verdronk tijdens een landing op de kust bij Holwerd.

HvF 16692-220 d.d.1561:Jelte Eelsma te Sexbierum.

HvF 16698-182 d.d.5-11-1579:Sjuck van Cammingha voogd over kinderen van Jelte.

Hij blijft voogd over de kinderen en ook over de weduwe tot 1583 (zie hiervoor HvF 16699-130,171,225,267,271 en HvF 16700-45,141.

Vanaf 1583 zijn ook Augustinus Bolema en Dr.Gysbert Aernsma voogden over het weeskind van Jelte (zie HvF 16700-189 en HvF 16701-12 en HvF 16702-190).

 

Jelte was gehuwd met Wick Galesdr van Galama, geboren 8 jan 1532, overleden 1582, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Foeck Jeltesdr van Eelsma, overleden 20 nov 1626 *, begraven Oenkerk.

 

HvF d.d. juni 1622: Foeck van Eelsma contra Meynart Eetes.

T326-1150:verkoop van land te Beetgum door Foeck van Eelsma,1625.

T327-2622:zij testeerde als weduwe op 30-8-1626 te Pietersbierum (zie ook DDD1-303 en EEE1-425).

T347-938:Foeck van Eelsma,weduwe van Eysinga,1626.

 

Foeck is getrouwd Oenkerk 1587 ,op Eysingastate met Aede van Eysinga, geboren 1560, overleden 2 jun 1619 *, begraven Oenkerk, zoon van Frans van Eysinga en Lisck Juwsdr van Juwsma.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1608-1619.

Hij woonde op Eysingastate te Oenkerk en testeerde op 4-4-1619 (T327-2624 en EEE I-186).

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Oenkerk (de Vrije Fries XXIII).

 

 

2 Tryn Jeltesdr van Eelsma, overleden 1582.

 

Zij is met haar moeder verongelukt omstreeks 1582 op een reis van Emden naar Friesland.

 

 

 

V-b Wyger Ripperts van Eelsma, overleden 1570/1581, zoon van Rippert Wygers van Eelsma (IV) en Catharina van Elinga.

 

Hij woonde op Eelsmastate te Sexbierum.

In 1566 nam hij deel aan het Verbond der Edelen.

Wyger Eelsma te Sexbierum:zie HvF 16693-292,436 d.d.1567 en 1568).

HvF 16699-10 d.d.1581 en HvF 16699-203 d.d.1582 : Goffe van Douma te Huizum was voogd over de kinderen van Wyger Eelsma en Doutje Douma (Goffe overleden 1581).

 

Wyger was gehuwd met Doutzen Douwesdr van Douma, dochter van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Catharina van Eelsma, geboren v 1565, overleden 24 feb 1565, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

Zij is jong overleden en werd begraven bij haar grootmoeder.

 

 

2 Rippert van Eelsma, geboren 1566/1567, overleden Sexbierum 8 mei 1567 ,oud .. weken, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Hij overleed als zoon van Wyger Eelsma en Doutje Douma en oud .. weken (zie grafschriften Roorda).

 

 

3 Catharina Wygersdr van Eelsma, geboren n 1566, overleden n 1623.

 

HvF 16703-297 d.d.1589: Tryn van Eelsma met haar zuster Anna.

T347-931:Catharina van Eelsma,weduwe Johan Hottinga,te Sexbierum,juni 1623.

 

 

Catharina is getrouwd 1585 met Jan van Hottinga, overleden 16 mrt 1610 *, zoon van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

Grietman van Barradeel 1600-1610.

Hij woonde op Eelsmastate onder Sexbierum en wordt daar al met zijn vrouw vermeld in 1585 (HvF 16701-177 d.d.1585).

 

 

4 Anna Wygersdr van Eelsma, overleden 24 feb 1626 *, begraven Tzum.

 

HvF 16703-297 d.d.1589:Anna van Eelsma met haar zuster Tryn.

Zij verkoopt in 1614 Heslingastate onder Marssum.

 

Anna was gehuwd met Here van Hottinga, overleden 25 apr 1613 *, begraven Franeker, zoon van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1627 op een kerkklok van Tzum.