Genealogie van het adellijk geslacht van Eysinga

 

                                                                    

 

                                    Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Feye van Eysinga, overleden na 29 nov 1459.

 

Hij wordt genoemd als heerschap te Rinsumageest op 5-6-1421 (OFO I-34),op 16-2-1423 (OFO I-38 en OFO IV-8) en in OFO I-76 d.d.12-3-1439.

Pax-10 d.d.10-10-1444:Feye en andere hoofdelingen contra Taecke van Heemstra e.a.

OFO I-158 d.d.29-11-1459:Feye en zijn vrouw Eeske (Etheke) op Rinsumageest schenken land aan Claercamp.

Hij woonde op Eysingastate bij Rinsumageest (zie ook N.O.III-139).

Hij testeerde in 1460 ?

 

Feye was gehuwd met  Etheke Bornhuistra.

 

Haar ouders zijn Lieuwe en Etheke.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gercke van Eysinga, volgt onder II.

 

           2   Eelck Feyesdr van Eysinga, overleden na 4 jul 1482.

 

Met haar man genoemd te Rinsumageest in 1477 en op 4-7-1482 (OFO-I-322).

 

Eelck was gehuwd  met Gatze van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden na 1495, zoon van Juw van Juwsma  en N.N.

 

Hij woonde eerst op Melckemastate te Rinsumageest en later daar op Juwsmastate.

In 1478 genoemd als grietman van Dantumadeel.

OFO I-190 en T327-1359 d.d.23-4-1467:Gatze van Juwsma op Rinsumageest ruilt land onder Wetzens/Niawier met Hessel van Aesgema.

Pax-20 d.d.4-8-1468:zoen van Groningen met o.a.Gatze op Rinsumageest.

OFO I-199 d.d.30-1-1469: Gatze en zijn vrouw Eelck zijn betrokken bij de huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van Hack van Eysinga.

OFO I-221 d.d.7-2-1472:zoenlieden maken een overeenkomst tussen Gatze en Juw van Harinxma.  Gatze en Eelck verkrijgen Juwsmastate te Rinsumageest en betalen een vergoeding aan Juw en zijn vrouw Wyts van Juwsma.

Pax-29 d.d.2-1-1477:Groningen koopt van Gatze Juwsma de Juwsmastate te Rinsumageest met toebehoren.De koop ging vermoedelijk niet door,want in 1483 koopt Wilcke van Rinia van Stiens de state van Gatze (N.O.III-139).De Juwsmastate werd daarna door Leeuwarders grotendeels verwoest.

OFO II-220 d.d.4-7-1482:getuigen bevestigen de oveenkomst van Gatze en zijn vrouw Eelck inzake overdracht van renten aan Wyts Jongema (Juwsma),weduwe Tjaart Jongema.

Pax-63 d.d.4-5-1492:hij sluit zich met anderen uit Dantumadeel aan bij het verbond met Groningen van 17-9-1491.

Hij wordt nog genoemd in 1496.

Volgens SFA overleefde Eelck haar man en zou dus na 1495 hertrouwd zijn met Werp Lieuwes Juckema van Stiens

Dit is chronologisch onhoudbaar.

 

 

 

 

       II Gercke van Eysinga, overleden voor 30 jan 1469, zoon van Feye van Eysinga (I) en Etheke Bornhuistra.

 

Gercke was gehuwd met  Idteke Sydsdr van Tjaerda, overleden voor 30 jan 1469, dochter van Syds van Tjaerda en Alydt van Huninga.

 

Zie N.L.1951.

 

Idteke was weduwe van Syds Eelckes, ,Onsta ?.

 

Uit het huwelijk van Gercke en Idteke:

 

           1   Hack Gerckesdr van Eysinga, volgt onder III.

 

           2   Jeltha van Eysinga, overleden na 30 jan 1469.

 

 

      III Hack Gerckesdr van Eysinga,  overleden na 1497, dochter van Gercke van Eysinga (II) en Idteke Sydsdr van Tjaerda.

 

OFO I-199 d.d.30-1-1469:de huwelijksvoorwaarden voor haar huwelijk met Aede worden vastgesteld te Rinsumageest.

Haar ouders Gercke en Ithie worden genoemd maar zijn al overleden.

Hack zal in 1469 nog erg jong zijn geweest (ongeveer 15 jaar ?) en misschien was er alleen sprake van ondertrouw.

Gezien haar leeftijd bij het tweede huwelijkis het ook mogelijk dat alleen Aede een zoon is van Tjalling en Hack en dat Feye en Eelck evenals Graets voorkinderen zijn van Tjalling.

Met Hack stierf het oude geslacht Eysinga uit.

 

Hack is getrouwd ? 1469 (1) met  Aede Keimpes van Jongema, overleden 1481, begraven Rauwerd *, zoon van Keimpe Aedes van Jongema en Ansck N..

 

Aede woonde eerst te Rauwerd en na 1469 te Rinsumageest.

Hij was in 1474 betrokken bij de wraakoefening te Dokkum wegens de moord op zijn oom Ede Hessels (zie GsvD-92,93).

Aede testeerde op 29-3-1481 (F.T.42 en OFO I-307); bevestigd en aangevuld op 14-5-1481.

In zijn testament wordt Eda als volle broer vermeld, zijn zuster Ansck in Nijeklooster en verder zijn halfbroers Hessel,Agge en Hette. Zijn zuster Teth wordt niet vermeld.

Er is sprake van een natuurlijke zoon Johan, maar er is geen sprake van kinderen van hem en Hack.

 

 

Hack is getrouwd 1496 (2) met  Tjalling van Bolta, overleden na 1514, zoon van Eynte van Bolta en Foockel van Heemstra.

 

Hij werd door huwelijk eigenaar van Eysingastate te Rinsumageest,maar bleef wonen in Oenkerk.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:Tjalling Bolta genoemd bij het stemmen over het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Op 5-1-1505 als Tzalling Entis op de lijst van edelen uit Dantumadeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Tjalling Eyntes Bolta/Eysinga van Oenkerk veel bezit.

Om de naam Eysinga in stand te houden dragen zijn kinderen niet de naam Bolta maar Eysinga.

 

Uit het huwelijk van Hack en Tjalling:

 

           1   Aede van Eysinga, geboren 1497, volgt onder IV-a.

 

Hij zal genoemd zijn naar de eerste man van Hack.

            

 

2  Feye van Eysinga, volgt onder IV-b.

 

Uit de wapens op het graf van zijn kleinzoon Wilco van Holdinga blijkt dat zijn ouders  Tjalling van Bolta en Hack van Eysinga zijn.

Hij zou genoemd kunnen zijn naar de grootvader van Hack, maar ook naar de grootvader van Tjalling.

Feye zelf heeft  een dochter Hack, genoemd naar zijn moeder.

 

?3  Eelck van Eysinga, ,ook Isck, overleden 5 okt 1542 *, begraven Wirdum.

 

Misschien is ook Eelck uit het eerste huwelijk van Tjalling en is ze genoemd naar de moeder van zijn eerste vrouw.

Eelck heeft een dochter Hack, genoemd naar haar moeder ? of naar haar stiefmoeder ?

 

Eelck was gehuwd met Homme van Camstra, overleden 10 sep 1545 *, begraven Wirdum, zoon van Feycke van Camstra en Syts Foppes van Sjaerda.

 

Homme op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

HvF 16481-214 d.d.18-3-1539:zijn oomzeggers Wigle en Wytze van Camstra procederen tegen hem.

T326-1201:een stuk uit 1552 betreffende de scheiding van de nalatenschap van Homme en Isck Eysinga.

T327-1095:acte van scheiding en deling tussen zijn kinderen.

Het stamboek geeft 1552 als jaar van zijn overlijden,maar dat is ws.fout.

 

 

Een dochter van Tjalling uit een eerder huwelijk  met vermoedelijk een dochter van Gatze van Juwsma en Eelck Feyesdr van Eysinga

 

Graets van Eysinga, overleden 24 jun 1512 *, begraven Metslawier ,grafschrift.

 

Dat Graets een dochter is van Tjalling van Bolta blijkt uit kwartieren van Luts van Meckema, getrouwd met Douwe Meckema van Aylva.

“De Friesche Adelaar 1889-5” blz 36: de eerste vrouw van Tjalling was vermoedelijk een dochter van Gatze van Juwsma en Eelck Feyesdr van Eysinga.

 

 

Graets was gehuwd (1) met Worp Tjaerda van Starkenborgh, overleden 1502 ?, zoon van Bartholt Tjaerda van Starkenborgh en Ydteke van Jarla.

 

Op 5-1-1505 staan onder nr.76 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62): Werp (Bartholtsz) kinderen.

Zie ook N.L.1951-140,162.

 

Worp was weduwnaar van Eva Gaikema.

 

Graets was gehuwd (2) met Focke Sybrens van Ropta, overleden 4 jul 1512 *, begraven Metslawier ,grafschrift, zoon van Sybren van Ropta en Kinsck Sapes van Sythjema.

 

Vermoedelijk is hij in 1504 met Graets getrouwd.

Op 5-1-1505 staat Focke op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij wordt genoemd bij R.v.A.1511 op Roptastate te Metslawier met veel bezit,o.a.ook te Reitsum en Stiens.

Focke testeerde 1512: in het testament worden zijn vrouw Graets en zijn kinderen genoemd.

 

               

        

 

 

   IV-a Aede van Eysinga, geboren 1497, overleden 14 sep 1551 *, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Tjalling van Bolta en Hack Gerckesdr van Eysinga (III).

 

Hij woonde in Rauwerd en Oenkerk.Hij was volmacht ten landsdage voor Tietjerksteradeel.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Oenkerk (de Vrije Fries XXIII-169).

Op het graf voor hem de wapens Eysinga,Bolta, Heemstra,Starckenborgh en voor haar Juckema,Aesgema,Hemmema,Adelen.

Zijn grootouders waren Ente van Bolta x Foockel van Heemstra en Gercke van Eysinga x Idteke Tjaerda van Starkenborgh.

Haar grootouders waren N.van Juckema x N.van Adelen en Douwe van Baerda (Aesgema) x Tieth van Hemmema.

 

Aede was gehuwd met  Tieth Ritsckesdr van Juckema, overleden 14 sep 1545 *, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Ritscke van Juckema en Syts Douwesdr van Baerda (Aesgema).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans van Eysinga, geboren ± 1530, volgt onder V-a.

 

           2   Ritscke van Eysinga, volgt onder V-b.

 

           3   Focke van Eysinga, overleden 1561.

 

Op 12-7-1544 wordt Focco Eysinga ingeschreven als student te Leuven.

Grietman van Barradeel 1557/1561.

 

Focke was gehuwd met Jel van Glins, overleden dec 1584 ,ws.9-12-1584 , begraven Dronrijp, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Grafschriften IV-71:op het familiegraf te Dronrijp de kwartieren van haar 8 overgrootouders.

Uit het huwelijk geen kinderen.

 

 

           4   Thonis van Eysinga.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           5   Rienck van Eysinga.

 

Hij is vermoedelijk jong overleden.

 

           6   Tjalling van Eysinga, volgt onder V-c.

 

           7   Anna van Eysinga.

 

Anna was non.

 

 

   IV-b Feye van Eysinga/Bolta, overleden na 1550,  zoon van Tjalling van Bolta en Hack Gerckesdr van Eysinga (III).

 

Hij erfde Eysingastate te Rinsumageest van zijn ouders en was in 1543 landheer op Eysingastate.

HvF 16481-blz.82 (WW2-12 d.d.29-10-1538):hij procedeert met anderen voor het Hof.

 

Feye was gehuwd met  Catharina van Hermana, dochter van Hobbe van Hermana en Riem Eggesdr van Wobbinga/Wibbema

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hack van Eysinga/Bolta, overleden 1582.

 

Zij was als erfgename van haar vader eigenaresse van Eysingastate te Rinsumageest.

 

Hack is getrouwd 1535 met Botte van Holdinga, geboren Anjum ± 1500, overleden Emden 1577, zoon van Wilcke van Holdinga en Graets van Cammingha.

 

Hij staat bekend als geschiedschrijver.

HvF 16481-blz.216 (WW2-4 d.d.18-3-1539):er wordt tegen hem en zijn broers en zusters geprocedeerd.

 

 

 

 

     V-a Frans van Eysinga, geboren ± 1530, overleden 16 mei 1603 *, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga (IV-a) en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Franciscus Eysinga wordt op 17-8-1549 student te Leuven.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1578-1603.

Hij testeerde in 1583 en op 14-11-1592 (T323-152).

 

Frans was gehuwd (1) met  Lisck Juwsdr van Juwsma, overleden 16 dec 1565, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Juw van Juwsma en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede van Eysinga, geboren 1560, volgt onder VI-a.

 

           2   Juw van Eysinga, ook Julius, geboren 1563, volgt onder VI-b.

 

 

Frans was gehuwd (2) met  Lisck Andriesdr van Waltinga, overleden 2 apr 1583, begraven Herbayum ,grafschrift, dochter van Andries van Waltinga en Tryn van Glins.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Focke van Eysinga, overleden 1604.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

Frans is getrouwd 7-1-1586 met (3) Riem Galesdr van Galama, geboren 1535, overleden 15 sep 1625 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

Zij testeerde in 1625 (DDD1-303).

 

Riem was weduwe van Sjuck Pieters van Cammingha, overleden 1581, zoon van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

 

 

     V-b Ritscke van Eysinga, overleden Leer( Oost-Friesland) 9 mei 1573, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,in 1592,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga (IV-a) en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Ritscke was gehuwd met  Mary Sydsdr van Tjaerda, geboren ± 1520, overleden 11 aug 1601 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Syds van Tjaerda en Anna Fliling.

 

Op een steen uit 1607 in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden wordt vermeld dat zij als weduwe van Ritscke geld had geschonken voor de bouw van 10 kamers.

Zij testeerde te Leeuwarden op 3-4-1599 en was bij overlijden 80 jaar.

 

Mary was weduwe van Juw van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden 1541, zoon van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

Mary was weduwe van Feye van Goslinga, overleden 17 mrt 1546 *, begraven Wirdum, zoon van Tjepcke van Goslinga en Frouck van Oenema.

 

Uit het huwelijk van Ritscke en Mary:

 

           1   Anna van Eysinga, geboren ± 1557, overleden 16 jan 1589 *,31 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           2   Tjalling van Eysinga, geboren ± 1558, overleden 15 jan 1589 *,30 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           3   Syds van Eysinga.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           4   Juw van Eysinga, overleden v 1604.

 

Hij stierf kinderloos,maar twee jong overleden kinderen de ene 3 dagen oud en de andere 3 weken oud,werden begraven in de Jacobijnerkerk (Walle 3621.

 

Juw is getrouwd 1 nov 1589 met Bauck van Galama, geboren 26 sep 1563, overleden 23 jul 1623 *, begraven Roordahuizum 28 jul 1623, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

Bauck is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 dec 1604 en getrouwd aldaar 20 jan 1605 met Hessel van Bootsma, overleden 22 feb 1616 *, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

           5   Aede van Eysinga.

 

Aede was gehuwd met waarschijnlijk Wick Pietersdr van Cammingha, overleden 21 jul 1598 *, begraven Dronrijp 26 jul 1598 ,grafschrift, dochter van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

Zie Grafschriften IV-75.

T342-05,nr.38:haar begrafenis in 1598.

 

Wick was weduwe van Watze van Ockinga, overleden 31 dec 1575 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga en Ael van Hermana.

 

 

           6   Tieth van Eysinga.

 

Tieth was gehuwd met Martin Schoenenburger.

 

 

     V-c Tjalling van Eysinga, overleden Wesel 1569, begraven Rauwerd, zoon van Aede van Eysinga (IV-a) en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Solinus Eysinga werd op 28-6-1547 student te Orleans.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1557/1568 en werd op 22-10-1568 door Alva verbannen.

Hij is overleden als balling te Wezel in 1569 en werd herbegraven in Rauwerd (in 1572?)

 

Tjalling was gehuwd met  Hylck van Harinxma, overleden 28 sep 1594 *, begraven Marssum, grafschrift, dochter van Pieter van Harinxma en His Douwesdr van Juwsma.

 

HvF 16702-269 d.d.1586: Hylck genoemd met haar zonen Aede en Pieter.

Zij procedeerde tegen haar schoonzuster Doedt van Mockema (HvF 16704-27 d.d.30-3-1590).

Haar moeder His van Juwsma, overleden 8-1-1589, wordt op dezelfde grafsteen te Marssum vermeld.

Zie ook Grafschriften IV-102.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling van Eysinga, geboren ± 1562, volgt onder VI-c.

 

           2   Pieter van Eysinga, geboren 1564, volgt onder VI-d.

 

3 Aede van Eysinga,  overleden na 1586

 

 

   VI-a Aede van Eysinga, geboren 1560, overleden 2 jun 1619 *, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Frans van Eysinga (V-a) en Lisck Juwsdr van Juwsma.

 

Adamus Eysinga werd op 3-9-1580 student te Leiden, in 1585 te Geneve en op 7-10-1585 te Heidelberg.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1608-1619.

Hij woonde op Eysingastate te Oenkerk en testeerde op 4-4-1619 (T327-2624 en EEE I-186).

Mededeling Willem Hansma:

In het testament van Aede wordt Sjuck als oudste zoon vermeld en de 6 kinderen hoogst waarschijnlijk  in leeftijdsvolgorde, Sjuck, Lisck, Frans, Jelte, Ritscke, Juw.

 

Aede is getrouwd Oenkerk 1587 ,op Eysingastate met  Foeck Jeltesdr van  Eelsma , overleden 20 nov 1626 *, begraven Pietersbierum, dochter van Jelte Ripperts van Eelsma en Wick Galesdr van Galama.

 

T326-1150:verkoop van land te Beetgum door Foeck van Eelsma,1625.

T347-938: Foeck van Eelsma, weduwe van Eysinga (1626).

T327-2622:zij testeerde 30-8-1626 als weduwe op Hottinga te Pietersbierum , waar ze ook woonde (zie ook DDD1-303 en EEE1-425).

Mededeling Willem Hansma:

Foeck testeerde eerder in 1624 en daar vond ze dat de kinderen maar moesten beslissen waar ze begraven zou worden , maar in haar testament uit 1626 bepaalde ze uitdrukkelijk dat ze begraven wilde worden in de kerk van Pietersbierum.

Verder is sprake van haar kleinkind Suffia (Sophia), weeskind van haar zoon Sjuck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjuck van Eysinga, overleden voor 1626.

 

Suffridus Eysinga wordt op 24-03-1609 student te Leiden,op 26-6-1610 te Franeker en op 7-5-1612 weer te Leiden.

Op 15-5-1618 aangesteld als kapitein en ook bij zijn huwelijk in 1621 als zodanig genoemd.

 

Sjuck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 jan 1621 ,gerecht, en getrouwd 7 feb 1621 met Margaretha van Lawick.

 

Uit dit huwelijk :

 

Sophia van Eysinga,  geboren voor 1626.

 

Zij wordt genoemd in het testament van haar grootmoeder Foeck.

 

 

           2   Lisck van Eysinga, geboren 24 mrt 1595 ?, overleden in Denemarken 5 nov 1624, begraven Kollum ?.

 

In 2015 kwam een portret van haar uit 1611 tevoorschijn, waarbij wordt vermeld dat zij dan 17 jaar is (zie het artikel van Wibo Boswijk in “De Sneuper” 28-3 d.d. september 2015).

T327-2621:zij testeerde met haar eerste man te Kollum op 8-9-1612 ( datum zal fout zijn ).

Zij testeerde in 1616 (DDD1-178) en op 16-8-1623 te Leeuwarden (EEE1-184v/186,registratie op 15-6-1655 door Frans van Eysinga,grietman van Tietjerksteradeel).

Zij is dan huisvrouw van Erich ,maar wil begraven worden in Kollum bij haar eerste man Hessel.

Haar geboortedatum 24-3-1595 staat vermoedelijk fout in het stamboek F.A.,gezien het huwelijksjaar 1609 en gelet op de leeftijd van 17 jaar in 1611.

 

Lisck is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 13 mei 1609 en kerkelijk getrouwd aldaar 13 jun 1609 (1) met Hessel van Meckema , overleden 17 sep 1612 *, begraven Kollum, grafzerk, zoon van Hessel van Meckema, ,ook Pybe, en His Hesselsdr van Feytsma.

 

In de DTB op Tresoar wordt vermeld dat het huwelijk is bevestigd op 13-6-1609 te Leeuwarden, maar met aantekening dat het huwelijk misschien eerder is voltrokken (Boswijk geeft als huwelijksdatum 26-5-1609).

Hessel woonde met zijn vrouw in Kollum en testeerde daar met haar op 11-9-1612 (DDD1-113).

 

Lisck  is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 21 juni 1616 en kerkelijk getrouwd aldaar 3 juli 1616 met Erich Steensen Brahe,  geboren Naesby 1580, overleden Naestved 1631, zoon van Steen Ottesen Brahe en Brigitte Ottesdatter Rosenkrantz (volgens gegevens Wibo Boswijk).

 

Bij huwelijk is hij kapitein in Hollandse dienst en 36 jaar oud.

Als de vader van Erik in 1619 overlijdt verhuist het echtpaar naar Denemarken.

Het huwelijk was kinderloos.

 

           3   Frans van Eysinga, geboren 1594, volgt onder VII-a.

 

 

           4   Jelte van Eysinga,  overleden na 3 jul 1626.

 

Gellius Eysinga werd op 11-9-1616 student te Franeker en op 13-4-1618 student te Marburg, evenals zijn broer Franciscus.

Hij overleed kinderloos en testeerde op 3-7-1626.

 

 

           5   Ritscke van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 18 mrt 1603, volgt onder VII-b.

 

           6   Julius van Eysinga, geboren ± 1605, overleden 1649 ?.

 

Hij woonde op Hottingastate te Pietersbierum.

Jhr.Julius van Eysinga met zijn vrouw Fookel van Botnia op Botniastate te Minnertsga in 1642 genodigden bij het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema.

Hij testeerde op 7-6-1645 te Kollum (EEE1-470v,registratie 25-2-1656).

Als hij kinderloos zou sterven zou Jelte,de zoon van zijn broer Ritscke,erven.

 

Julius was gehuwd met Foockel Doeckesdr van Botnia, geboren ± 1606, overleden 22 feb 1673 *, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Doecke van Botnia en Ymck van Dekema.

 

Op haar graf 2x 16 kwartieren (betovergrootouders van haar vader en haar moeder).

Zij testeerde als weduwe op 22-5-1662,geregistreerd 15-4-1673,waarbij Helena van Botnia als erfgename werd benoemd (EEE 4-150 en T323-02,25).

Zie verder GJB 1998-142.

 

Foockel was later gehuwd met Albertus Sybrandus van Eminga, overleden 9 jan 1662, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Pybe van Eminga en Perck van Roorda.

 

               

 

   VI-b Juw van Eysinga, ook Julius, geboren 1563, overleden 4 mei 1631 ,67 jaar, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Frans van Eysinga (V-a) en Lisck Juwsdr van Juwsma.

 

Julius Eysinga werd op 5-7-1581 student te Leiden.

Op 10-3-1603 aangesteld als kapitein;later kolonel in het leger.

Hij woonde in Wirdum.

Hij testeerde op 20-8-1621 (T323-152 en EEE I-377v/379,registratie 24-1-1656).

Zijn jongste dochter Catharina zal Juwsmastate te Wirdum erven en ook dochter Anna erft.

Het testament is ook te vinden in T323-02,25).

Op de grafsteen 4 kwartieren:Eysinga,Juckema,Juwsma,Tjaerda (grootouders).

 

Juw was gehuwd met  Rints van Gratinga, overleden 25 okt 1613, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Rienck van Gratinga en Catharina van Aesgema.

 

Op de grafsteen 4 kwartieren:Gratinga,Bonga,Aesgema,Beyma (Grootouders).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna van Eysinga, geboren Wirdum 1594, overleden 10 mrt 1655, begraven Stiens.

 

Anna is getrouwd sep 1618 (1) met Here van Burmania, overleden Maastricht 7 aug 1632 ,gesneuveld, begraven Stiens ,grafschrift, zoon van Upcke van Burmania en Rints van Roorda.

 

Hij was ritmeester.

 

Anna is getrouwd 27 sep 1635 (2) met Philip van Boshuijsen, geboren 1584, overleden 1652, begraven Stiens, zoon van Arent van Boshuisen en Geertruydt van der Aa.

 

Anna testeerde met haar man in 1650 en in 1652 (T323-926).

Zij stichtte in 1652 het Boshuijsen Gasthuis te Leeuwarden.

Op het graf van haar en haar tweede man Philip rechts 8 kwartieren voor hem en links 8 voor haar n.l.eysinga, juckama, jousma, tzeerda, gratinga, bongma (lees bonga), aesgema en beyma (zie “De Friesche Adelaar“ 1887 nr.3).

Haar overgrootouders waren Aede van Eysinga x Tieth van Juckema,  Juw van Juwsma x Mary van Tjaerda, Sicke van Gratinga x Popck van Bonga, Gabbe van Aesgema x Rints van Beyma.

Zie ook GJB 1975-10

 

 

           2   Lisck van Eysinga, geboren Wirdum 1598, overleden aug 1622 *.

 

Lisck is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 7 juli 1618 en is getrouwd Wirdum 1618 (26-7-1618 3e pr. Leeuwarden) met Doecke van Jongema, ook Duco, afkomstig uit Leeuwarden in 1618, geboren 1580, overleden 25 dec 1638 ,58 jaar, begraven Wommels ,epitaaf, zoon van Laes van Jongema en Luts van Aylva.

 

Hij was grietman van Franekeradeel 1620-1629 en grietman van Hennaarderadeel 1629-1638.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw in 1627 op een kerkklok van Tzum.

Hij stierf kinderloos.

 

Doecke is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 nov 1627 en is getrouwd aldaar 12 dec 1627 met Syts van Cammingha, overleden 1 jul 1658, begraven Wommels ,rouwbord, dochter van Frans van Cammingha en Bjuck van Herema.

 

           3   Catharina van Eysinga, geboren Wirdum 1601, overleden 1630/1632 ,voor 18-2-1632.

 

Catharina is getrouwd Wirdum 24 okt 1619 met Aede van Eysinga, geboren ± 1595, volgt onder VII-d.

 

 

   VI-c Tjalling van Eysinga, geboren ± 1562, overleden Marssum 31 aug 1603 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Tjalling van Eysinga (V-c) en Hylck van Harinxma.

 

Als Solinus Eysinga wordt hij op 3-11-1578 student te Leiden, op 12-6-1584 student te Geneve, in 1585 te Basel en op 7-10-1585 student te Heidelberg.

Hij was rechtsgeleerde en woonde op Heringastate te Marssum.

Grietman van Menaldumadeel (1601/1603).

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 okt 1595 ,gerecht (1) met  Womck van Heringa, afkomstig uit Marssum, overleden 2 sep 1596, begraven Marssum ,grafschrift, dochter van Aede van Heringa en Anna van Roorda.

 

Volgens anderen (bij Solckema) zou zij een dochter zijn van Binnert van Heringa en Foockel van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede van Eysinga, geboren 1596, overleden Basel 1618.

 

Adamus Tjallingi Eysinga wordt op 29-8-1614 student te Franeker, gelijk met zijn broer Solinus (Tjalling).

Op 22-4-1616 student te Heidelberg en in 1617 te Basel.

De Vrije Fries 27-125/126:hij was een tweelingbroer met Tjalling .

Er is een brief van hem aan zijn oom Pieter,waarin hij bedankt voor de goede zorgen na het overlijden van zijn vader in 1603.

 

 

           2   Tjalling van Eysinga, geboren 1596, volgt onder VII-c.

 

       ?  3   misschien  Hessel van Eysinga,  ook geboren 1596 (?).

 

Jong overleden.

 

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 jun 1602 ,bij het gerecht (2) met  Lucia van Dekema, ,ook Luts, overleden 26 okt 1652, dochter van Sicke van Dekema, ,de oudere,ook Sixtus en Hil Onnesdr van Tamminga.

 

T327-1435:HOF 16500 inzake het proces tussen Andreas Theodori en Luts van Dekema,echtgenote Juw van Meckema,aangaande de zijmuur van Dekemastate (1631).

T327-1436:taxatie uit 1633 te Jellum voor Juw van Meckema,echtgenoot van Luts van Dekema,krachtens sententies HOf 16502 d.d.8-10-1633 en 16-11-1633.

HOF 16502 d.d.28-10-1633:Lucia van Dekema c.s. contra Lucia van Dekema te Haarlem.

Vrij zeker wordt zij genoemd bij een inventarisatie als verstrekker van een lening d.d.13-1-1649 (zie GJB 1957-36).

 

Lucia is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 apr 1605 ,bij het gerecht en getrouwd aldaar 1 mei 1605 met Juw van Meckema, ,ook Julius, overleden 25 nov 1638, zoon van Feye van Meckema en Ebel van Unia.

 

Uit het huwelijk van Tjalling en Lucia:

 

           4   Hylck van Eysinga, geboren 1603, overleden 10 mrt 1652 ,in haar 49e jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift.

 

Hylck is getrouwd 19 dec 1623 met Frans van Eysinga, geboren 1594, volgt onder VII-a.

 

 

 

 

   VI-d Pieter van Eysinga, geboren 1564, overleden Rauwerd,Jongemastate 16 jan 1645 ,in het 81e jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Tjalling van Eysinga (V-c) en Hylck van Harinxma.

 

Petrus Eysinga wordt op 3-11-1578 student te Leiden,gelijk met zijn broer Solinus (Tjalling).

Hij testeerde met zijn vrouw Foockel op 11-7-1635 op Jongemastate te Rauwerd (EEE I-380/384 en T323-922).

Grietman van Rauwerderhem,aangesteld 30-7-1602,aftredend in 1635 ten gunste van zijn neef Tjalling.

Zie ook de Vrije Fries 27-125/126.

 

Pieter is getrouwd 1594 met  Foockel van Heringa, geboren 1567, overleden Rauwerd 5 mei 1639 ,72 jaar,op Jongemastate, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Aede van Heringa en Anna van Roorda.

 

Over het graf van Foockel en Pieter in de kerk van Rauwerd (zie ook “De Friesche Adelaar “ 4-1888):

In het midden de wapens van hun ouders Eysinga-Heringa en Harinxma thoe Slooten-Roorda met de baar.

Rechts: Bolta, Camstra, Eysinga, Hettinga, Juckma, Jousma van Wirdum.

Links:Jongama, Haersma, Cammingha, Elinga, Sassinga, Camstra.

Vermoedelijk niet goed afgelezen en onvolledig,  het betreft de overgrootouders van Pieter en Foockel (vergelijk het graf van zoon Johan -Tjalling).

De overgrootouders zijn:

Tjalling van Bolta x Hack van Eysinga/Ritscke van Juckema x Syts van Baerda  en Homme van Hettinga x Wick van Abbema/Douwe van Juwsma x Hylck van Harinxma (voor Pieter) en Sascker van Heringa x Tiets van Juwsma; Ede van Jongema x Saeck van Eminga en Johan van Roorda x Anna van Hanckema; Hans van Sassinga x Tjets van Hiddema (voor Foockel)

 

 

Uit het huwelijk van Pieter en Foockel:

 

           1   Aede van Eysinga, geboren ± 1595, volgt onder VII-d.

 

           2   Tjalling van Eysinga, geboren ± 1597, overleden 2 aug 1613 *, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

Op zijn graf te Rauwerd: als hoofdwapens Eysinga en Heringa (zijn ouders).

Op de 4 hoeken 8 wapens, steeds 2 onder een helmteken.

Boven rechts: onder Eysinga staan Eysinga en Juckema

Boven links onder een kerkbank niet zichtbaar vermoedelijk: onder Heringa staan Heringa en Jongema

Beneden rechts: onder Harinxma staan Harinxma en Jousma

Beneden links: onder Roorda staan Roorda en Sassinga.

Het betreft de 8 overgrootouders van Tjalling n.l. Aede van Eysinga x Tieth van Juckema/ Pieter van Harinxma x His van Juwsma (van vaderskant) en Eelcke van Heringa x Womck van Jongema/ Ruurd van Roorda x Doutzen van Sassinga (van moederskant).

 

           3   Hylck van Eysinga, ook Helena, geboren 10 nov 1600, overleden 1668.

 

Attestatie kerk Leeuwarden op 12-1-1644 om elders te trouwen.

Zij testeerde als weduwe te Leeuwarden op 10-8-1666 (EEE 3-353).

 

Hylck was ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 6 jan 1644 en is getrouwd 1644 met Menne Houwerda van Meckema, overleden 1663 (?),voor 10 aug 1666, zoon van Pybe van Meckema, ,ook Philippus, en Jetscke Mennesdr van Houwerda.

 

Menne was eerder getrouwd 1620 met Luts van Feytsma, overleden 6 dec 1620 *, begraven Kollum 13 dec 1620, dochter van Bocke van Feytsma en Haring van Burmania.

Menne was eerder getrouwd 1631 met Catharina van Herema, dochter van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Menne was militair.

            

           4   Johan (Tjalling) van Eysinga, geboren ± 1602, volgt onder VII-e.

 

           5   Hessel Roorda van Eysinga, volgt onder VII-f.

 

 

 

 

 

 

 

  VII-a Frans van Eysinga, geboren 1594, overleden 3 sep 1661 ,67 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga (VI-a) en Foeck Jeltesdr van Eelsma.

 

Franciscus Eysinga werd op 11-9-1616 student te Franeker op 13-4-1618 student te Marburg, gelijk met zijn broer Gellius.

Van 25-1-1622 tot 1656 grietman van Tietjerksteradeel.

Hij testeerde op 9-1-1656 (T347-962)

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Oudkerk in 1671.

 

Frans is getrouwd 19 dec 1623 met  Hylck van Eysinga, geboren 1603, overleden 10 mrt 1652 ,in haar 49e jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Tjalling van Eysinga (VI-c) en Lucia van Dekema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foeck van Eysinga, geboren Oenkerk 1630, overleden Britsum 20 sep 1686 ,56 jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Foeck is getrouwd Britsum 30 nov 1655 met Gemme Laes van Burmania, geboren Cornjum 1626, overleden Britsum 19 sep 1671 ,45 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania en Catharina Evertsdr Entens van Mentheda.

 

Hij was houtvester van Friesland 1645/1667 en woonde op Jornsmastate te Britsumen was ook kerkvoogd aldaar.

T313-140: Foeck procedeerde als weduwe van Laes van Burmania tegen Idzert van Burmania (1677/1685).

Zijn naam en die van zijn beide vrouwen op de kerkklok van Britsum uit 1664.

 

Gemme is eerder getrouwd Cornjum 29 sep 1644 met Rints van Eysinga, geboren 3 feb 1622, gedoopt Wirdum 3 mrt 1622, overleden 3 aug 1652, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Aede van Eysinga (VII-d) en Catharina van Eysinga.

 

           2   Lisck van Eysinga, geboren Oenkerk ,op Eysingastate, overleden 15 sep 1665.

 

Lisck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 jun 1650 ,gerecht, en getrouwd 1650 ,9-6-1650 3e pr.kerk Leeuwarden, met Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe, overleden 1669 ,voor 24-12-1669, zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Hij was in 1650 kapitein in het leger en was van 1656 tot 1669 grietman van Tietjerksteradeel.

Hij testeerde op 24-10-1669.

 

 

           3   Hylck van Eysinga, ook Helena, overleden voor 9-1-1656, begraven in de kerk van Oenkerk (zie het testament van haar vader d.d.9-1-1656, mededeling W.Hansma).

 

Hylck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 okt 1649 en getrouwd 1649 ,11-11-1649 3e pr.kerk Leeuwarden, met Tjaert van Aylva, overleden 1652, begraven in de kerk van Oenkerk ,zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Ook voor zijn graf wordt verwezen naar bovengenoemd testament.

 

 

  VII-b Ritscke van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 18 mrt 1603, overleden 19 dec 1652, zoon van Aede van Eysinga (VI-a) en Foeck Jeltesdr van Eelsma.

 

Richardus Eysinga werd op 22-5-1622 student te Groningen en op 23-7-1623 student te Leiden.

Grietman van Kollumerland 1639/1653.

In 1640 is hij met zijn vrouw eigenaar van "Jorum",stem 3 Kubaard. Dit bezit kwam van zijn schoonvader Watze van Roorda.

Behalve de navolgende 8 kinderen ook nog jong overleden kinderen.

HvF 16811-89: Frans, Julius en Ritscke van Eysinga,decr.verkoop Weidum.

HvF 16813-96: Ritscke van Eysinga en Bauck van Roorda echtelieden,decr.verkoop Wynaldum.

T323-19 : leedbrief bij het overlijden van Ritscke van Eysinga,grietman Kollumerland, met adressen (1652)

 

Ritscke is getrouwd 1633 ,6-10-1633 3e pr.Leeuwarden met  Bauck van Roorda, overleden 24 jan 1667, dochter van Watze van Roorda en Ursel van Scheltema.

 

Zie GJB 1964-27.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede van Eysinga, gedoopt Kollum (?) 16 aug 1635, jong overleden.

 

           2   Foeck van Eysinga, geboren 1635, overleden 24 feb 1677.

Foeck is getrouwd 7 jan 1657 met Douwe Andrieses van Sytzama, geboren 1620, overleden 1672.

 

3 Jelte van Eysinga, geboren Kollum rond 1640 , volgt onder VIII-a

 

Jr.Jelte van Eysinga wordt in het testament van zijn tante Machteld van Roorda in 1660 als oudste zoon van Bauck vermeld en Julius als jongste

 

 

           4   Orsel van Eysinga, ook Ursula, geboren ± 1638, overleden 12 nov 1693 ,55 jaar, begraven Kollum (?) ,rouwbord.

 

GJB 1953-71:zij testeerde op 29-5-1691 (HvF 11516 d.d.20-12-1724).

Testament Ursula van Eysinga,wonende op Feytsmastate te Hallum,maar nu te Leeuwarden op 29-5-1691 (Hs 93a Cannegieter in portefeuille “varia” ).

 

           5   Luts van Eysinga, ook Lucia, gedoopt Kollum 16 jul 1643, overleden Hallum 9 jul 1718 ,op Feytsmastate.

 

GJB 1953-71:zij testeerde te Hallum op 21-6-1708 (HvF 11205 d.d.19-12-1722).

Zie ook T327-2627 en T347-994 over haar testament.

Lucia van Eysinga procedeerde 1703/1704 herhaaldelijk tegen de familie van Feugen bij het Hof van Friesland.

 

 

           6   Machteld  van Eysinga, gedoopt Kollum 16 feb 1645, overleden Deinum 24 dec 1684 ,op Siersmastate.

Machteld was gehuwd met Jan Matthijs van Feugen, geboren ± 1655, overleden 3 mei 1713 ,57 jaar.

 

Machteld erfde in 1660 van haar tante Machteld van Roorda Sierdsmastate te Deinum op voorwaarde dat als ze later een zoon zou krijgen deze Bocke van Feytsma zou moeten heten. Ze had later inderdaad een zoon Bocke Feytsma van Feugen. Johan Matthijs van Feugen hertrouwde 8-10-1688 te Deinum met Geertruid van der Heide.

 

           7   Wick van Eysinga, geboren Kollum ± 1648, overleden 24 dec 1691 ,43 jaar.

Wick was gehuwd met Caspar van Feugen, geboren ± 1651, overleden 29 nov 1700..

 

           8    Juw/Julius van Eysinga, geboren  Kollum ± 1650, overleden 30 aug 1666 ,oud 16 jaar, begraven Deinum ,grafschrift.

 

In 1660 erfde hij Feytsmastate te Hallum van zijn tante Machteld van Roorda op voorwaarde dat hij zich Feytsma zou noemen (GJB 1964-26).

Hij was luitenant onder kapitein van Sytzama volgens grafschrift

 

 

 

  VII-c Tjalling van Eysinga, geboren 1596, overleden 1653, begraven Marssum, zoon van Tjalling van Eysinga (VI-c) en Womck van Heringa.

 

Solinus (Tjalling) Eysinga wordt op 29-8-1614 student te Franeker.

Op 25-6-1635 aangesteld als grietman van Rauwerderhem als opvolger van oom Pieter van Eysinga en op 30-11-1639 benoemd als grietman van Menaldumadeel;hij was dat laatste tot zijn overlijden in 1653.

Hij woonde op Heringastate te Marssum en werd  belijdend lid te Marssum op 7-6-1640.

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van Roordahuizum stem 6.

In de poort van Heringastate (Poptaslot) in 1889 nog aanwezig zijn 8 kwartieren (zie “De Friesche Adelaar “ 1889-5 ).

 

Tjalling is getrouwd 1620 met  Eets Andriesdr van Hiddema, overleden 1667, dochter van Andries Goslicks van Hiddema en Aelcke Ottesdr van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling van Eysinga, geboren Marssum 12 dec 1620, gedoopt aldaar 17 dec 1620, overleden na 1644.

 

Solinus (Tjalling) Eysinga is in maart 1644 student te Orleans en op 30-4-1644 student te Bourges.

Hij is ongehuwd en kinderloos overleden.

 

 

           2   Aaltje van Eysinga, gedoopt Marssum 3 nov 1622, overleden n 11 apr 1673.

 

Aaltje is getrouwd Marssum 14 jan 1649 met Frans van Eysinga, geboren Wirdum 23 feb 1621, volgt onder VIII-b.

 

           3   Otto van Eysinga, gedoopt Marssum 30 jan 1625, overleden 27 okt 1628 ,3 jaar, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De tweede zoon,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           4   Aede van Eysinga, geboren 22 aug 1626, gedoopt Marssum 27 aug 1626, overleden 1 sep 1626 ,10 dagen oud, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De derde zoon,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           5   Womck van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 22 aug 1627, overleden 8 sep 1627 ,17 dagen oud, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De tweede dochter,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           6   Otto van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 26 nov 1628, overleden 18 okt 1631 ,3 jaar, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De vierde zoon,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           7   Aede van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 27 dec 1629, overleden 15 aug 1633 ,ongeveer 4 jaar, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De 5e zoon,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           8   Womck van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 21 mei 1631, overleden 20 jul 1631 ,2 maanden oud, begraven Marssum ,grafschrift.

 

De derde dochter,zie Grafschriften Roorda I-124.

 

 

           9   Womck van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 4 jan 1633.

 

         10   Anna van Eysinga, gedoopt Leeuwarden 29 dec 1633, overleden 1671 ?,voor 1682, begraven Marssum.

 

Zij bleef na de dood van haar moeder (1667) wonen op Heringastate; na het overlijden van Anna werd de state in 1687 verkocht.

Haar naam in 1671 op de rug van een tweepersoonskerkbank te Marssum met de kwartieren EysingaxHeringa en HiddemaxGalama.

In 1682 is sprake van wijlen Anna van Eysinga (MEN 78-691).

Zie Grafschriften IV (MEN)-blz.100.

 

 

 

  VII-d Aede van Eysinga, geboren ± 1595, overleden Wirdum 29 dec 1636, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Pieter van Eysinga (VI-d) en Foockel van Heringa.

 

Adamus Petri Eysinga werd op 7-5-1614 student te Franeker en op 22-4-1616 student te Heidelberg. Vermoedelijk op 19-11-1618 student te Padua.

Hij woonde te Wirdum en werd op 14-11-1634 als oudste zoon grietman van Leeuwarderadeel,maar  reeds op 21-2-1635 opgevolgd door zijn broer Hessel.

De Vrije Fries 27-125/126: een gedicht van hem uit 1612 voor zijn vader en ook een brief uit Heidelberg voor zijn neef Tjalling Tjallings van Eysinga,die zijn vader in 1635 was opgevolgd als grietman van Rauwerderhem.

Met zijn vrouw in 1637 vermeld op de kerkklok van Hitsum.

 

Aede is getrouwd Wirdum 24 okt 1619 met  Catharina van Eysinga, geboren 1601, overleden 1630/1632 ,voor 18-2-1632, dochter van Juw van Eysinga, ook Julius (VI-b) en Rints van Gratinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans van Eysinga, geboren Wirdum 23 feb 1621, volgt onder VIII-b.

 

           2   Rints van Eysinga, geboren 3 feb 1622, gedoopt Wirdum 3 mrt 1622, overleden 3 aug 1652, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Rints is getrouwd Cornjum 29 sep 1644 met Gemme Laes van Burmania, geboren Cornjum 1626, overleden Britsum 19 sep 1671 ,45 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania en Catharina Evertsdr Entens van Mentheda.

Gemme is later getrouwd Britsum 30 nov 1655 met Foeck van Eysinga, geboren Oenkerk 1630, overleden Britsum 20 sep 1686 ,56 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Frans van Eysinga (VII-a) en Hylck van Eysinga.

 

           3   Julius van Eysinga, geboren Wirdum 20 apr 1623, gedoopt aldaar 4 mei 1623, overleden Padua 31 jan 1647 en daar begraven.

 

Julius werd op 20-7-1641 student te Franeker, op 1-9-1646 te Siena en op 19-1-1647 te Padua.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Lisck van Eysinga, gedoopt Wirdum 24 okt 1623.

 

           5   Johan van Eysinga, geboren 1 nov 1625.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Foockel van Eysinga, geboren Weidum 24 jan 1628, overleden aldaar 20 jun 1651, begraven Friens ,grafschrift.

 

Foockel is getrouwd Friens 27 mei 1649 met Pier van Sytzama, geboren Friens 22 jan 1626 ,Beslingastate, overleden aldaar 5 jan 1665, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Andries van Sytzama en Johanna van Arentsma.

 

Pier is later getrouwd Friens 20 nov 1653 met Juliana van Jeltinga, geboren Kollum 8 mei 1630, overleden Leeuwarden 5 okt 1679, begraven Friens ,grafschrift, dochter van Feicke Gatses van Jeltinga en Tjemck Pybesdr van Wyckel.

 

           7   Focke van Eysinga, geboren 29 mrt 1629.

 

Focco Eysinga was in 1648 student te Utrecht.

Hij is jong overleden.

 

 

           8   Pieter van Eysinga, geboren 18 aug 1630, overleden 11 jun 1631.

 

 

  VII-e Johan (Tjalling) van Eysinga, geboren ± 1602, overleden 22 apr 1658 ,55 jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Pieter van Eysinga (VI-d) en Foockel van Heringa.

.

Na het overlijden in 1613 van zijn oudste broer Tjalling noemde hij zich Tjalling.

Op 11-11-1623 wordt Solinus (Tjalling) Eysinga student te Leiden

Op 18-1-1640 aangesteld als grietman van Rauwerderhem.

Hij was eerst kapitein in het leger en was niet officieel getrouwd,maar volgens SFA had hij 3 kinderen Johan,Aede en Hylck.

Hij testeerde als grietman op 7-9-1656,waarbij zijn enige zuster Hylck als erfgenaam werd aangewezen (T323-1612 en EEE2-169/171,registratie 20-9-1659).

“De Friesche Adelaar” 1889-5 :   op zijn graf in de kerk van Rauwerd de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders n.l.

rechts van vaderszijde Bolta-Eysinga, Juckema-Aesgema, Harinxma-Abbema, Jousma-Camstra (m.z. Harinxma)

links van moederszijde Heringa-Jousma, Jongema-Eminga, Roorda met de baar-Tietema (m.z. Hanckema), Sassinga-Hiddema.

Bij zijn ouders (VI-d) zijn de bij behorende personen vermeld

 

Tjalling had een buitenechtelijke relatie (1) met  N.N..

 

Uit deze relatie:

 

           1   Johan van Eysinga, gedoopt Sneek 10 jun 1647.

 

 

Tjalling had een buitenechtelijke relatie (2) met  Wypck N..

 

Uit deze relatie:

 

           2   Pieter van Eysinga, gedoopt Oosterend 19 jul 1657.

 

 

  VII-f Hessel Roorda van Eysinga, overleden Wirdum 26 sep 1654, zoon van Pieter van Eysinga (VI-d) en Foockel van Heringa.

 

Zijn vader legateerde hem in 1635 “Bongahuis”  te Oosterend. Dit was hem besproken door Teth van Roorda,dochter van Hessel van Roorda, op voorwaarde dat hij van zijn moeder de voornaam Hessel Roorda zou krijgen. (zijn moeder was aangetrouwde nicht van Teth).

Hessel was grietman van Leeuwarderadeel vanaf  21-2-1635 tot 1654.

Zijn naam met die van anderen in 1645 op de kerkklok van Oosterend.

Hij testeerde op 9-9-1653 (zie HvF 8772 d.d.7-6-1707 en T323-25).

T347-1067: over zijn nalatenschap (1683).

 

Hessel is getrouwd Wirdum 4 aug 1644 met  Wilsck Gerroltsdr van Feytsma, afkomstig uit Wirdum in 1644, overleden jun 1677, dochter van Gerrolt van Feytsma en Ebel van Feytsma.

Wilsck is later getrouwd 28 sep 1667 met Adolf van Unckel.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Wilsck:

 

           1   Teth Foockel Roorda van Eysinga, gedoopt Wirdum 6 jul 1645, overleden aldaar 24 okt 1646, begraven aldaar 2 nov 1646.

 

T342-05,nr.38:begrafenis 1646.

 

 

           2   Teth Foockel van Eysinga, gedoopt Wirdum 19 mrt 1648.

 

 

VIII-a Jelte van Eysinga, geboren Kollum voor 1650, overleden 25 feb 1674, zoon van Ritscke van Eysinga (VII-b) en Bauck van Roorda.

 

Bij trouwen in 1672 uit Deinum.

 

Jelte is getrouwd 1672 ,24-4-1672 att.Ternaard, met  Luts van Aylva, ,ook Lucia,, geboren Oenkerk 1652, overleden Leeuwarden 11 mei 1730 ,77 jaar, dochter van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe en Lisck van Eysinga.

 

Attestatie op 24-4-1672 van Ternaard naar Marne (Gr.) om daar te trouwen.

 

Luts is later getrouwd Oenkerk 3 jan 1675 met haar neef Douwe Carel van Unia, geboren Jelsum 1649, overleden 5 dec 1708 ,59 jaar, zoon van Julius Meckema van Unia en Ydt van Aylva.

 

Uit het huwelijk van Jelte en Luts:

 

           1   Ritscke Frans van Eysinga, gedoopt Oudkerk 8 feb 1674.

 

 

VIII-b Frans van Eysinga, geboren Wirdum 23 feb 1621, overleden aldaar 11 apr 1673, zoon van Aede van Eysinga (VII-d) en Catharina van Eysinga.

 

Franciscus Eysinga werd op 1-12-1639 student te Franeker, in 1644 student te Bourges en op 28-3-1645 student te Orleans.

Grietman van Rauwerderhem 1658-1665 en van Leeuwarderadeel 1665-1673.

Hij testeerde in 1669 op Juwsmastate te Wirdum (EEE 6-91).

Zie ook de Vrije Fries 27-125/126.

Een wapenbord met 16 kwartieren van zijn betovergrootouders: Eysinga, Juckema, Harinxma, Juwsma, Heringa, Jongema, Roorda, Sassinga, Eysinga, Juckema, Juwsma, Tjaerda, Gratinga, Bonga, Aesgema, Beyma (zie “De Friesche Adelaar 1887-1).

Deze betovergrootouders zijn: Aede van Eysinga x Tieth van Juckema,  Pieter van Harinxma x His van Juwsma,  Eelcke van Heringa x Womck van Jongema,  Ruurd van Roorda x Doutzen van Sassinga, Aede van Eysinga x Tieth van Juckema, Juw van Juwsma x Mary van Tjaerda, Sicke van Gratinga x Popck van Bonga, Gabbe van Aesgema x Rints van Beyma.

 

Frans is getrouwd Marssum 14 jan 1649 met  Aaltje van Eysinga, gedoopt Marssum 3 nov 1622, overleden n 11 apr 1673, dochter van Tjalling van Eysinga (VII-c) en Eets Andriesdr van Hiddema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Teth Catharina van Eysinga, gedoopt Wirdum 25 okt 1650, overleden 4 jan 1690.

Teth is getrouwd 25 jan 1680 met Idzert van Burmania, geboren Ferwerd 25 okt 1655, overleden aldaar 4 dec 1708, zoon van Jarich van Burmania en His van Camstra.

 

Op 29-4-1696 benoemd als grietman van Rauwerderhem en op 14-5-1701 als grietman van Ferwerderadeel tot zijn overlijden in 1708.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op een zonnewijzer te Ferwerd uit 1704.

 

Idzert is later getrouwd 1694 met Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 1668, overleden 24 aug 1714 ,46 jaar,, dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg.

 

           2   Tjalling Aede Johan van Eysinga, gedoopt Wirdum 18 nov 1655, volgt onder IX.

 

           3   Eets van Eysinga, gedoopt Wirdum 31 mrt 1661, overleden v 1664.

 

           4   Eets van Eysinga, gedoopt Wirdum 31 jan 1664.

Eets was gehuwd (1) met Gerrit Ernst van Doys.

Eets is getrouwd jul 1698 (2) met Nicolaas Haringa.

 

 

      IX Tjalling Aede Johan van Eysinga, gedoopt Wirdum 18 nov 1655, overleden 2 jan 1690 ,34 jaar,, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Frans van Eysinga (VIII-b) en Aaltje van Eysinga.

 

Hij woonde op Jongemastate te Rauwerd en later te Wirdum.

Op de grafsteen in de kerk van  Wirdum de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders n.l.

Eyssinga-Harinxma, Heringa-Roorda, Eyssinga-Iousma, Graetinga-Aesgama, Eyssinga-Harinxma, Hiddama-Jelgerhuis, Galama-Feytsma en Heringa-Roorda.

Het betreft: Tjalling van Eysinga x Hylck van Harinxma,  Aede van Heringa x Anna van Roorda,  Frans van Eysinga x Lisck van Juwsma, Rienck van Gratinga x Catharina van Aesgema, Tjalling van Eysinga x Hylck van Harinxma,  Aede van Heringa x Anna van Roorda, Goslick van Hiddema x Sjouck van Jelgerhuis en Otte van Galema x Eets van Feytsma.

 

Tjalling is getrouwd Wirdum 29 mei 1681 met  Cecilia van Humalda, ,ook Syts,, afkomstig uit Hennaard in 1681, geboren 1656, overleden 25 jun 1700 ,43 jaar, begraven Wirdum 9 jul 1700 ,grafschrift, dochter van Sjuck Aebinga van Humalda en Catharina van Hottinga.

 

Op de grafsteen in de kerk van Wirdum de 16 kwartieren van haar betovergrootouders n.l.

Humalda-Feytsma, Grustra-Roorda,  Meckema-Una,  Humalda-Luegen,  Hottinga-Heerma,  Eelsma-Douma, Sixma-Poppema en  Hottinga-Heerma.

Het betreft:  Frans Aebinga van Humalda x Anna van Feytsma,  Jeppe van Groestera x Hil van Roorda,  Feye van Meckema x Ebel van Unia,  Menno van Houwerda x N.van Loegen,  Douwe van Hottinga x Luts van Herema, Wyger van Eelsma x Doutzen van Douma, Douwe van Sixma x Bauck van Popma en Douwe van Hottinga x Luts van Herema.

 

In de kerk van Rauwerd een rouwbord voor haar als weduwe Caecilia van Humalda, overleden 25 juni 1700, in het 44 ee jaar.

Op het rouwbord de kwartieren van vaderszijde: Humalda-Feytsma, Grustra-Roorda, Meckema-Unia, Huwarda-Loegen en van moederszijde:  Hottinga-Heerma, Eelsma-Douma, Sixma van Andla-Poppema en Hottinga-Heerma (zie “De Friesche Adelaar”1889-5 ).

Voor haar begrafenis zie T342-05,38.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Catharina Johanna van Eysinga, gedoopt Rauwerd 9 jun 1682, overleden 30 jul 1716 ,34 jaar,.

Catharina is getrouwd 9 jul 1702 met Allard van Burum, gedoopt Leeuwarden 17 feb 1678, overleden Ferwerd 7 jul 1729.

 

           2   Frans Julius Johan van Eysinga, gedoopt Rauwerd 28 okt 1683, volgt onder X.

 

           3   Sjuck Johan van Eysinga, gedoopt Rauwerd 1 mrt 1685, overleden v 1689.

 

           4   Baudina Lucia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 25 apr 1686, overleden 1686/1687.

 

           5   Baudina Lucia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 5 mei 1687, overleden 21 dec 1754 ,67 jaar,.

Baudina is getrouwd Scharnegoutum 1 nov 1705 (1) met Tjalling van Sixma, geboren 4 sep 1680, overleden 14 okt 1714 ,34 jaar,, zoon van Douwe van Sixma en Romck Cornelisdr Haubois.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem 1710/1714 en woonde ook te Loënga.

 

Baudina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 mei 1718 en getrouwd aldaar 29 mei 1718 ,Jacobijnerkerk, (2) met Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, overleden Leeuwarden 12 aug 1762, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Hij noemde zich Ulbe Aylva van Burmania en was grietman van Leeuwarderadeel van 4-9-1702 tot 1721.

Ulbe Aylva van Burmania legde een eerste hoeksteen van Martenastate te Cornjum op de leeftijd van 7 jaar (zie de Walle nr 946.

 

Ulbe is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 apr 1702 en getrouwd aldaar 23 apr 1702 met Anna Maria van Sminia, gedoopt Leeuwarden 6 feb 1680, overleden aldaar 13 aug 1710, dochter van Hobbe Baerdt van Sminia en Teth Gerroltsma.

 Ulbe is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jan 1712 en getrouwd aldaar 7 feb 1712 ,Jacobijnerkerk, met zijn nicht Hylck van Aylva, gedoopt Anjum 6 sep 1691, overleden 11 apr 1715 ,23 jaar,, dochter van Hobbe van Aylva en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

           6   Sjuck Johan van Eysinga, gedoopt Wirdum 14 apr 1689.

 

           7   Tjallinga Aedonia van Eysinga, geboren 2 apr 1690, gedoopt Wirdum 16 apr 1690, overleden 27 jul 1733 ,43 jaar en 3 maanden oud, begraven Wommels ,grafschrift.

 

Zij kwam in 1714 uit Langweer.

 

Tjallinga is in ondertrouw gegaan Leeuwarden apr 1714 en getrouwd Leeuwarden,Jacobijnerkerk 6 mei 1714 met Idzart Hobbes van Sminia, afkomstig uit Wommels in 1714, geboren 31 jan 1689, overleden 22 jun 1754.

 

Hij was grietman van Hennaarderadeel.

 

 

 

        X Frans Julius Johan van Eysinga, gedoopt Rauwerd 28 okt 1683, overleden Leeuwarden 17 feb 1730 ,in het 47e jaar,, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Tjalling Aede Johan van Eysinga (IX) en Cecilia van Humalda, ,ook Syts,.

 

Hij was eerst kapitein en werd daarna op 30-11-1714 grietman van Rauwerderhem.

Hij deed afstand 8-12-1729.

 

Frans is getrouwd Dronrijp 18 okt 1716 met  Catharina Lucia van Heemstra, geboren Oenkerk 21 mrt 1690, gedoopt aldaar 23 mrt 1690, overleden Leeuwarden 11 feb 1767, oud bijna 77 jaar, dochter van Schelte van Heemstra en Luts van Burmania.

 

Bij trouwen in 1716 uit Dronrijp

In de kerk van Rauwerd een rouwbord met 16 kwartieren van haar betovergrootouders (zie “De Friesche Adelaar” 1889-5)

Van vaderszijde: Heemstra-Sterkenburg, Banier-Coeverden, Aysma-Aysma en Osinga-Aggama.

Van moederszijde: Burmania-Roorda, Ockinga-Burmania, Camminga-Ockinga en Grovestins-Jongema.

Het betreft: Feye van Heemstra x Aaltje Tjarda van Starkenborgh,  de ouders van Maria Banier, Hotze van Aysma x Lolck van Aysma, Sybren van Osinga x Ath van Aggema, Upcke van Burmania x Rints van Roorda, Watze van Ockinga x Saepck van Burmania,  Sicke van Cammingha x Fedt van Ockinga,  Idzert van Grovestins x Franscke van Jongema.

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cecilia Johanna van Eysinga, geboren 17 feb 1719.

Cecilia is getrouwd Rauwerd 3 jun 1742 met Cornelis van Scheltinga, afkomstig uit Heerenveen in 1742, geboren 1 feb 1718, overleden 2 dec 1775.

 

           2   Tjalling Aede Johan van Eysinga, geboren Rauwerd 14 okt 1720, gedoopt aldaar 20 okt 1720, volgt onder XI-a.

 

           3   Schelte Hessel Roorda van Eysinga, geboren Rauwerd 10 mei 1722, gedoopt aldaar 14 mei 1722, volgt onder XI-b.

 

           4   Catharina Maria van Eysinga, geboren Rauwerd 10 mrt 1724, gedoopt aldaar 12 mrt 1724, overleden 30 apr 1753.

 

Op 8-6-1749 attestatie van Leeuwarden naar Joure om daar te trouwen.

Zij testeerde in 1753 (T323-944).

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mei 1749 ,gerecht en getrouwd Joure 15 jun 1749 met Hessel Vegelin van Claerbergen, geboren Joure 3 okt 1723, overleden 12 jul 1750.

 

Hij was grietman van Haskerland.

 

 

           5   Lucia Helena van Eysinga, gedoopt Rauwerd 6 mei 1728, overleden Leeuwarden 18 apr 1755 ,bijna 27 jaar,.

 

 

   XI-a Tjalling Aede Johan van Eysinga, geboren Rauwerd 14 okt 1720, gedoopt aldaar 20 okt 1720, overleden 5 jul 1768 ,47 jaar en 8 maanden oud, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Frans Julius Johan van Eysinga (X) en Catharina Lucia van Heemstra.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem tot overlijden in 1768.

Op het graf te Rauwerd de 16 kwartierwapens van zijn betovergrootouders, rechts die van vaderskant door een bank bedekt, links die van moederskant: Hiemstra-Banier, Aysma-Osinga, Burmania-Ockinga en Camminga-Grovestins (zie “De Friesche Adelaar”1889-5).

Het betreft:  Feye van Heemstra x Maria Banier, Schelte van Aysma x Tjemck van Osinga,  Sybrant van Burmania x Wick van Ockinga  en Taecke van Cammingha x Rints van Grovestins.

 

Tjalling is getrouwd Rauwerd 5 sep 1745 met  Cecilia Idzartsdr van Sminia, afkomstig uit Wommels in 1745, geboren 25 jun 1717, overleden 12 okt 1793 ,ruim 76 jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjallinga Aedonia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 5 jun 1746, overleden 1752 ,5 jaar,.

 

           2   Frans Julius Johan van Eysinga, geboren Leeuwarden 7 jun 1748, gedoopt Rauwerd 7 jul 1748, overleden 1752.

 

           3   Catharina Lucia van Eysinga, geboren Rauwerd 19 aug 1749, gedoopt aldaar 21 sep 1749, overleden 8 dec 1824 ,75 jaar,.

 

           4   Idzert van Eysinga, geboren Rauwerd 15 dec 1750, gedoopt aldaar 25 dec 1750, overleden 1752 ,1 jaar,.

 

           5   Frans Julius Idzert Johan van Eysinga, geboren Rauwerd 5 feb 1755, gedoopt aldaar 30 mrt 1755, overleden 11 jul 1806 ,51 jaar,.

 

Op 14-jarige leeftijd volgde hij zijn vader op in 1768 als grietman van Rauwerderhem (tot 1795).

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

   XI-b Schelte Hessel Roorda van Eysinga, geboren Rauwerd 10 mei 1722, gedoopt aldaar 14 mei 1722, overleden 8 jul 1790, ruim 68 jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Frans Julius Johan van Eysinga (X) en Catharina Lucia van Heemstra.

 

Hij kreeg op 15-11-1750 attestatie van Leeuwarden naar Joure om daar te trouwen.

Hij was vanaf 1750 tot 1790 grietman van Haskerland.

Schelte testeerde in 1789 (T323-945).

Zijn kinderen zijn op de oudsten  na allemaal jong overleden en begraven in het graf van hun ouders te Rauwerd

Op het graf te Rauwerd de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders, alleen de 8 van vaderszijde zijn te zien Eysinga-Eysinga, Eysinga-Hiddema,  Humalda-Meckema en Hottinga-Sixma (zie “De Friesche Adelaar”1889-5).

Het betreft: Aede van Eysinga x Catharina van Eysinga,  Tjalling van Eysinga x Eets van Hiddema,  Frans van Humalda x Ebel van Meckema en Douwe van Hottinga x Syts van Sixma.

 

Schelte is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 nov 1750 ,gerecht en getrouwd Joure 22 nov 1750 met  Catharina Johanna Vegelin van Claerbergen, geboren 15 jan 1726, overleden 16 dec 1762, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

Zij bij trouwen in 1750 uit Langweer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Julius Johan van Eysinga, geboren Joure 15 jun 1752, gedoopt aldaar 25 jun 1752, overleden Leeuwarden 3 aug 1828.

 

Op 24-4-1771 op de leeftijd van 18 jaar legde hij de eerste steen van de kerk van Goingarijp.

Hij was grietman van Doniawerstal 1773-1795 en 1816-1820.

 

Zijn nageslacht tot op heden, zie de bekende genealogie.

 

           2   Cecilia Ibella van Eysinga, gedoopt Joure 7 apr 1754, overleden nov 1771 ,17 jaar.

 

           3   Catharina Lucia van Eysinga, gedoopt Joure 18 mei 1755, overleden 20 jan 1756 ,40 weken oud, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

           4   Johan Asverus van Eysinga, gedoopt Joure 18 jul 1756, overleden 28 feb 1764 ,7 jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

           5   Hessel Philip van Eysinga, gedoopt Joure 6 nov 1757, overleden 21 apr 1762 ,4 jaar, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

           6   Tjalling Aedo van Eysinga, gedoopt Joure 6 mei 1759, overleden aug 1759 ,14 weken, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

           7   Catharina Lucia van Eysinga, geboren Joure 26 mei 1761, gedoopt aldaar 28 jun 1761, overleden 1775 ,14 jaar, begraven Rauwerd (?).

 

           8   Doodgeboren kind van Eysinga.