Groot Fenwierstra en Tiesmawier bij Grouw.

Genealogie.

 

 

 

 

De eerste boerderij Groot Fenwierstra met grondbezit van 100 pm. wordt vermeld in 1640 als stem 38 in de stemkohieren van Grouw en de tweede boerderij Tiesmawier met 58 pm. grondbezit als stem 46.

De eigenaren gebruikten, hoewel lang niet altijd, de achternaam Wierstra.

De familie woonde voor 1811 in Idaarderadeel,Rauwerderhem,Baarderadeel en Leeuwarderadeel.

Vermoedelijk behoorde Jan Doekeles Wierstra ook tot deze familie.

Als eerste vermelding van de achternaam geldt voor mij het grafschrift van deze Jan Doekeles Wierstra, geboren 19 okt 1606, overleden 20 nov 1628 , oud 22 jaar en 32 dagen, begraven te Bozum, grafschrift Walle [747].

Anno 1628 den 20 november is gestorven ... jongesel Jan Dockeles Wierstra oud 22 iaer en 32 dagen en leit hier begraven

 

Anno 1628 den 20 november is gestorven jongesel Jan Dockeles Wierstra out 22 iaer en 32 dagen en leit hier begraven.

 

 

Dokkum, 2002

S.Wierstra.

 

 

A-I Doecle Feykez, overleden 1575/1578

 

Boer op Fenwierstra te Grouw.

Het onderzoek van Ype Brouwers en Harm Foekema in GJB 2012 leverde zijn voorouders op.

 

Doecle is een zoon van Feycko Renyncx met grondbezit te Grouw (BB 1543, blz 108), daar vermeld in 1552 met spies en degen , vermoedelijk overleden na 1563.

HvF 16692-449 d.d.1563: Imck Tyaertsdr contra Feycke Renicxz (vermoedelijk is hij dat)

Feycko zal minimaal voor de helft eigenaar zijn geweest van Fenwierstra en Tiesmawier.

 

Feycko is een zoon van Renick N., overleden voor 1511, en van Ees N., in 1511 als weduwe eigenerfde boerin te Grouw op Groot Fenwierstra.

Behalve Feycko waren de kinderen: Joucke Reninckz (vicaris Warga in 1543), Jacle Renicxz (in 1540 gebr.te Wirdum) en Rintz Renicxdr, getrouwd met Claes Douwez.

RvA 1511: Ees Rienkis mit haer wezen gebruiker en eigenaar.

HvF 16690-112 d.d.1550: Oene Hempkez c.s. contra Jaecle Renicxz, Feycke Renicxz en Claes Douwez als man van Rintz Renicxdr

 

 

Doecle was getrouwd met Rixt Ndr, overleden in of kort voor 1596.

 

PI 1578: zij wordt als weduwe aangeslagen voor 1 cg.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gerben Doeckles, volgt onder A-II-a.

 

2 Rienck Doeckles, volgt onder A-II-b.

 

3 Jelcke Doeckledr

 

A-II-a Gerben Doeckles, overleden voor 1640, zoon van Doecle Feykez (A-I).

 

In 1640 zijn de erfgenamen van hem en van zijn broer Rienck eigenaars van Groot Fenwierstra (stem 38 Grouw) en van Tiesmawier (stem 46 Grouw),maar geen gebruikers.

In 1698 is nog slechts een klein deel in bezit van de familie.

GJB 2012 (Harm Foekema):

IDA 29-62v d.d.1605:: inventarisatie Ees Feyckedr,weduwe Sybren Wpckez.

Ees was de zuster van zijn vader, Gerben Duecklez is dan voogd over de wezen van Wpcke Sybrens en is nog geld schuldig aan zijn tante wijlen Ees voor landhuur (hij is gebruiker van Fenwierstra).

Op 15-3-1631 zet een Gerryt Duckles als volmacht voor Wartena zijn handmerk (zie 1e deelsboek Idaarderadeel). Is hij dat ?

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

1 waarschijnlijk Ide Gerbens, afkomstig uit Grouw in 1668, overleden na 1701.

 

Hij woont met zijn vrouw in Grouw.

IDA-55-blz.581,3e pr.13-2-1671:Ide Gerbens c.s.verkopen een huis in de Inburen te Grouw aan Folpert Ruurds en Wytske Roelofs.

IDA-55-blz.614,3e pr.15-1-1672:Ide Gerbens en Syds Willems kopen bij strijkgeld een huis in de Inburen te Grouw.

Zie verder IDA-56 diverse proclamaties 30-3-1685/4-7-1701.

In 1698 is hij nog voor een klein deel eigenaar van Fenwierstra,stem 38 Grouw.

 

Ide is getrouwd Grouw 5 jul 1668 met Tryntje Willems, afkomstig uit Grouw in 1668, overleden n 1701.

 

2 waarschijnlijk Jeltje Gerbens, overleden na 1679.

 

In 1679 genoemd te Wirdum als nicht van Jacob Doeckles.

 

Jeltje is getrouwd voor 1679 met Claas Pytters.

 

Boer te Roordahuizum.

 

 

 

A-II-b Rienck Doeckles, overleden voor 1640, zoon van Doecle Feykez (A-I).

 

In 1640 zijn de erfgenamen van hem en van zijn broer Gerben eigenaars van Groot Fenwierstra (stem 38 Grouw) en van Tiesmawier (stem 46 Grouw),maar geen gebruikers.

In 1698 is nog slechts een klein deel in bezit van de familie.

HvF 16713-132 d.d.3-3-1619 : Dr.Dothias Wiarda c.s. contra Rienk Doeckeles.

Op 15-3-1631 zet een Rienck Duckles als volmacht voor Idaard zijn handmerk (zie 1e deelsboek Idaarderadeel).Ook op 27-1-1632 nog genoemd als volmacht. Is hij dat ?

 

Rienck was gehuwd met Mary ? N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Fedde Riencks Wierstra, geboren 1610, volgt onder A-III-a.

 

2 Doeckle Riencks Wierstra, volgt onder A-III-b.

 

3 waarschijnlijk Johannes Riencks.

 

In 1640 zijn de zoons van Johannes Riencks samen met Doekle (hun oom ?) gebruikers van stem 4 Idaard.

Er is in 1640 ook een Johannes Rienx gebruiker van stem 22 Terzool (dezelfde ?).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-III-a Fedde Riencks Wierstra, geboren 1610, overleden Roordahuizum 1668 ,58 jaar, begraven aldaar, zoon van Rienck Doeckles (A-II-b) en Mary ? N..

 

Boer te Roordahuizum en als meier genoemd 3e pr. 30-5-1659 (IDA 55-blz84).

 

Foto grafsteen uit de collectie H.de Walle, [5691]

 

... is in den heere gerust den ere ... [Fedde Riencks] Wierstra out 58 iaren ende leidt alhier begraven

 

 

 

Zie ook portefeuille grafschriften Idaarderadeel,RAF.

RAU-34 d.d.2-1-1671:Hij is al overleden maar zijn vrouw vraagt als grootmoeder voogdij aan voor de kinderen van haar overleden dochter Mary Feddes Wierstra omdat haar schoonzoon gaat hertrouwen.

 

Fedde was gehuwd met Aaltje Reins Rieuckema, geboren 1618, overleden Roordahuizum 27 okt 1682 ,64 jaar, begraven aldaar, grafsteen Walle [5691]

 

Zie portefeuille grafschriften Idaarderadeel,RAF.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Mary Feddes Wierstra, geboren 1638, volgt onder A-IV.

 

 

A-IV Mary Feddes Wierstra, geboren 1638, overleden Roordahuizum 19 nov 1667 ,29 jaar, begraven aldaar, dochter van Fedde Riencks Wierstra (A-III-a) en Aaltje Reins Rieuckema.

 

Zie portefeuille grafschriften Idaarderadeel,RAF.

RAU-34 d.d.2-1-1671:zij was overleden en haar man gaat hertrouwen.Daarom vraagt haar moeder om Ds.Albertus Rheen,predikant te Rauwerd/Irnsum,als voogd te benoemen voor de kinderen.Er zou ook nog een dochter Marijke zijn,maar die wordt dan niet genoemd.Deze Marijke trouwde met Sjoucke Ruurds van Roordahuizum.

In het stamboek van de Friese adel wordt zij Maria Feddes Weerstra genoemd,maar op haar grafsteen staat Wierstra.

 

Mary is getrouwd 1658 met Jorryt Hoppers, afkomstig uit Roordahuizum, overleden n 1694, zoon van Jochem Hoppers en Riemckje van Siccama.

 

Bij huwelijk uit Roordahuizum,waar hij ook na trouwen woonde.

IDA-56 d.d.24-12-1694:zijn zoon Wabe verkoopt het aandeel van hem en kinderen in "Fenwierstra" ,stem 38 Grouw,in 1694 aan Doytse Doekles te Idaard (het recht van vader Jorryt door cessie).

IDA-56 d.d.19-12-1701:zijn dochter Romkje verkoopt in 1701 haar aandeel aan de erfgenamen van Doytse Doekles (broer en zusters van Doytse).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jochem Jorryts Hoppers, geboren 1659, op jonge leeftijd overleden

 

 

2 Wabe Jorryts Hoppers, geboren 1661, overleden n 1694.

 

In 1694 burger te Sneek (IDA-56 d.d.24-12-1694).

 

 

3 Rein Jorryts Hoppers, geboren 1662, op jonge leeftijd overleden

 

4 Romkje Jorryts Hoppers, geboren 1664, overleden n 1701.

Romkje was gehuwd met Upco Bonnema.

 

Woonde te Akkrum.

 

 

5 Rienk Jorryts Hoppers, geboren 1666, overleden v 1694.

 

6 Marijke Hoppers.

Marijke was gehuwd met Sjoerd Ruurds.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Roordahuizum.

 

 

 

A-III-b Doeckle Riencks Wierstra, overleden Idaard 1659/1661, zoon van Rienck Doeckles (A-II-b) en Mary ? N..

 

Boer te Idaard (in 1640 geen eigenaar maar wel gebruiker van stem 4 Idaard,samen met Johannes Riencks zonen).

In 1652 kerkvoogd te Idaard en genoemd bij wandelkoop met Carel van Roorda en echtgenote (IDA-55-blz.185 3e pr.8-11-1652).

Op 6-5-1661 wordt zijn weduwe genoemd als gebruikster van stem 5 Idaard.

IDA-56 d.d.10-3-1679:zijn zoon Jacob Doekles te Oosterwierum verkoopt zijn 1/6 deel van het bezit van zijn vader in "Fenwierstra".Genoemd worden verder "Doeckle Rienx kinderen" te Idaard en nicht Jeltje Gerbens te Wirdum.

IDA-56 d.d.19-12-1701:zijn zoon Rienk en zijn 3 dochters zijn erfgenamen van hun jongste broer Doytse en kopen als zodanig het aandeel van Romkje Hoppers in "Fenwierstra".

 

Doeckle was gehuwd met N.N., overleden n 1661.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rienk Doekles Wierstra, geboren voor 1659, overleden na 1701.

 

In 1701 woonde hij te Idaard en hij zal wel niet getrouwd zijn geweest.

 

 

2 Mary Doekles Wierstra, geboren voor 1659, overleden na 1701.

 

Bij huwelijk in 1669 en 1687 uit Idaard en zij woonde ook in 1701 te Idaard.

 

Mary is getrouwd Idaard 7 feb 1669 (1) met Dirk Dirks, afkomstig uit Roordahuizum.

Mary is getrouwd Idaard 9 okt 1687 (2) met Theunis Sybolts, afkomstig uit Huizum in 1687.

 

3 Hylkje Doekles Wierstra, geboren voor 1659, overleden na 1701.

 

 

Bij huwelijk in 1680 kwam zij uit Idaard en in 1701 woonde ze te Wartena.

 

Hylkje is getrouwd 1680 ,26-9-1680 3e pr.Idaard, met Gerrit Baukes, afkomstig uit Wartena in 1680.

 

4 Sybrich Doekles Wierstra, geboren voor 1659, overleden na 1718.

 

Bij huwelijk in 1673 kwam zij uit Idaard en woonde daar ook in 1701.

In 1708 en 1718 is "Klein Haringa",stem 7 Aegum,voor 4/9 deel in bezit van Sybrich Doeckles c.s.te Idaard.

 

Sybrich is getrouwd Idaard 2 mrt 1673 met Pieter Piers, afkomstig uit Idaard in 1673.

 

5 Jacob Doekles Holverda, geboren voor 1659, overleden na 1684.

 

Bij huwelijk in 1677 kwam hij uit Rauwerd.

IDA-56 d.d.10-3-1679:Jacob Doeckles te Oosterwierum verkoopt zijn deel in Fenwierstra,stem 38.

IDA-56-312 d.d.27-10-1684:Jacob Doecles Holverda e.a.verkopen Tiesmawier,stem 46,sate en landen,aan de bewoners Hinne Haringa en Sytske Everts.

 

Jacob is getrouwd in Baarderadeel 28 mei 1677 ,voor het gerecht (1) met Trijntje Takes, afkomstig uit Oosterwierum in 1677.

Jacob is getrouwd in Baarderadeel 12 okt 1685 ,voor het gerecht (2) met Lysbeth Pyters, afkomstig uit Wirdum in 1685.

 

6 Doitse Doekles Wierstra, gedoopt Friens 19 jun 1659, overleden Idaard 14 dec 1699 ,volgens grafschrift.

 

Boer te Idaard (1698 gebruiker van stem 2).

Hij was vermoedelijk niet getrouwd en stierf zonder kinderen.

Volgens grafschrift (met achternaam Wierstra) begraven te Aegum.

Zijn broer en zusters zijn erfgenamen in 1701 (IDA-56 d.d.19-12-1701).

 

 

 

 

 

B-I Reiner Cornelis Wierstra, geboren omstreeks 1611, overleden 5 okt 1676, oud ongeveer 65 jaar, begraven te Deersum, grafschrift Reyner Cornelis groot Wyerstra.(foto Hessel de Walle).

 

Vermoedelijk woonde hij met zijn eerste vrouw te Grouw en met zijn tweede te Deersum.

 

Waarschijnlijk zal zijn eerste vrouw komen uit de familie Wierstra,die bezit had te Grouw in 1640 .

 

Immers de weduwe van hun zoon Ate was in 1698 nog in bezit van een klein deel van Fenwierstra, stem 38 te Grouw, dit deel was afkomstig van Reiner Cornelis.

 

.

 

 

Hij wordt niet genoemd in het stemkohier van 1640 in Rauwerderhem, maar vermoedelijk is hij in 1640 mede-eigenaar van Grouw stem 38 en 49 ,als behorende bij de erfgenamen van Gerben Doeckles.

RAU-34 d.d.15-2-1669:Reiner Cornelis Wierstra (met achternaam) als curator over de kinderen van Hessel Eelckes,die overleden is.

Het betreft Eelcke,in het 23e,Gerben,19 jaar en absent,Symen,16 jaar en absent.

Misschien is Hessel Eelckes de vader van zijn tweede vrouw Maycke Hessels en misschien ook van Grietje Hessels,die met zijn zoon Jan Reiners trouwde.

Hessel Eelckes wordt genoemd in het stemcohier 1640 RAU op stem 2 Deersum.

 

Reiner was gehuwd (1) met N.N, overleden 1650.

 

Misschien een dochter van Gerben Doeckles ? (zie onder A-II-a) Reiner en zijn vrouw N.N. hebben een zoon Gerben.

Gebruikte hij de naam Wierstra van zijn eerste vrouw ? Dat kwam veel vaker voor.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gerben Reiners Wierstra, geboren 1640, volgt onder B-II-a.

 

2 Jan Reiners Wierstra, geboren 1640, volgt onder B-II-b.

 

3 Ate Reiners Wierstra, geboren 1650, volgt onder B-II-c.

 

Reiner is getrouwd Rauwerderhem 27 nov 1658 ,voor het gerecht (2) met Maycke Hessels.

 

B-II-a Gerben Reiners Wierstra, geboren 1640, overleden na 1708 ,ws.voor 1718 te Wytgaard, zoon van Reiner Cornelis Wierstra (B-I) en N.N.

 

Hij woont als boer te Wytgaard onder Wirdum (in 1698 en 1708 gebruiker van stem 41,maar niet meer in 1718).

LWL-70 d.d.18-12-1668:Gerben Reiners genoemd als curator.

IDA-56-blz.114,3e pr.12-3-1677:Jan Reiners te Deersum koopt mandelig met de verkoper,zijn broer Gerben Reiners te Wytgaard,aanpart van landen en huis c.a.,de Bird,Grouw (Gerben had dit gerfd van wijlen zijn vader).

LWL-70 d.d.30-9-1679 en 8-10-1679:Gerben Reiners te Wirdum als curator;zijn tante Riemke Ellerts is nu overleden en zij maakte op 16-4-1675 een testament.

RAU-34 d.d.7-9-1683 en 13-9-1683 Gerben Reiners te Wytgaard als curator over de kinderen van zijn broer Jan.

LWL-186-158v d.d.20-2-1691:Gerben Djurres uit Deersum voor de helft en Gerben Reiners en Antje Djurres,echtelieden te Wirdum,samen voor de andere helft tekenen op 10-2-1691 een schuldbekentenis.

IDA-56-blz.490,3e pr.9-3-1691:Gerben Reiners te Wirdum en zwager Gerben Djurres Wiglama te Deersum verkopen samen een klein deel van Wiglema sate,Grouw.

In 1698 is hij nog voor een klein deel eigenaar van Fenwierstra,stem 38 Grouw.

LWL-71 d.d.23-2-1702:Zijn broer Ate Reyners was al overleden en op verzoek van de weduwe Wytske Ruurds wordt hij als curator benoemd voor de kinderen Reyner Ates,17 jaar en Sjoerd Ates,11 jaar.

 

Gerben was gehuwd met Antje Djurres Wiglama, overleden na 1690, dochter van Djurre Idses Wiglama en N.N (voornaam Taetje of Teth ?)

 

Haar broer is Gerben Djurres Wiglama,in 1698 boer te Deersum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tet Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 7 jan 1666.

 

2 Akke Gerbens Wierstra, ,Auck,, gedoopt Wirdum 17 dec 1671.

Akke is in ondertrouw gegaan Wirdum 8 jul 1694 met Jan Jelles, afkomstig uit Kollum in 1694.

 

3 Lysbet Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 8 jun 1674.

Lysbet is in ondertrouw gegaan Wirdum 3 okt 1697 met Hendrik Symens Swart, afkomstig uit Twijzel in 1697.

 

4 Reiner Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 21 nov 1677.

 

5 Janke Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 28 mei 1683.

 

 

B-II-b Jan Reiners Wierstra, geboren 1640, overleden Deersum 1683, zoon van Reiner Cornelis Wierstra (B-I) en N.N.

 

Hij kwam bij huwelijk in 1660 uit Deersum en woonde daar later ook.

IDA-56-blz.114,3e pr.12-3-1677:Jan Reiners te Deersum koopt mandelig van zijn broer Gerben een gedeelte van land,huis c.a te Grouw,vroeger in bezit van zijn vader.

RAU-34 d.d.7-9-1683: Jan Reiners is overleden.De kinderen uit zijn 1e huwelijk met Grietje Hessels komen onder voogdij van de broer Gerben Reiners te Wytgaard.Het betreft Bauck Jans,in het 21e jaar, en Hessel Jans,17 jaar.

RAU-34 d.d.13-9-1683:De kinderen uit zijn 2e huwelijk komen ook onder voogdij.

Het betreft Grietje,in het 9e,Tryntje,in het 7e,Reiner,in het 4e en Cornelis,10 maanden.Rinck Taeckes is de weduwe.

IDA-56-blz.296,3e pr.25-11-1683:Jan Reiners te Deersum verkocht 5 pm.land op de Bird onder Grouw met bijbehorend deel van een huis c.a.(de helft van wijlen zijn vader en de andere helft gekocht van broer Gerben).

 

Jan is getrouwd in Rauwerderhem 29 feb 1660 ,voor het gerecht, (1) met Grietje Hessels, afkomstig uit Deersum in 1660, overleden Deersum v 1674.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Baukje Jans Wierstra, geboren Deersum 1662.

 

2 Hessel Jans Wierstra, geboren Deersum 1666.

 

Bij trouwen in 1694 uit Wytgaard en in 1701 uit Deersum,maar dan als ruiter liggende met de compagnie te Bolsward.

Hij laat geen kinderen dopen te Wirdum of Bolsward.

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Wirdum 15 apr 1694 en getrouwd aldaar 1694 ,29-4-1694 3e pr.Buitenpost, (1) met Lutske Feitses, afkomstig uit Buitenpost in 1694, overleden voor 1701.

Hessel is in ondertrouw gegaan Wirdum 18 dec 1701 en getrouwd Bolsward 12 jan 1702 (2) met Antje Oetses, afkomstig uit Wirdum in 1701.

 

 

Jan is getrouwd in Rauwerderhem 11 feb 1674 ,voor het gerecht, (2) met Rinck Taeckes, afkomstig uit Oosterwierum in 1674, overleden na 1683.

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Grietje Jans Wierstra, geboren Deersum 1674.

 

4 Tryntje Jans Wierstra, geboren Deersum 1676.

 

5 Reiner Jans Wierstra, geboren Deersum 1679.

 

6 Cornelis Jans Wierstra, geboren Deersum 1682.

 

 

B-II-c Ate Reiners Wierstra, geboren 1650, overleden voor 1698, zoon van Reiner Cornelis Wierstra (B-I) en N.N.

 

Hij kwam bij huwelijk in 1684 uit Deersum en woonde daar later wellicht ook.

IDA-56-257 d.d.9-10-1682:Ate Reyners van Deersum verkoopt 2,5 pm.land en pro quota huis,hooiberg,watermolen c.a.op de Bird onder Grouw,door hem van wijlen zijn vader Reyner Cornelis aanberfd.

In 1698 is Ate Reiners weduwe nog voor een gering deel in bezit van Fenwierstra,stem 38 Grouw.

LWL-71 d.d. 23-2-1702:Op verzoek van zijn weduwe wordt zijn broer Gerben Reiners voogd over Reiner en Sjoerd.

 

Ate is in ondertrouw gegaan Wirdum 8 mrt 1684 en getrouwd Deersum 20 apr 1684 met Wytske Ruurds, afkomstig uit Wirdum in 1684, overleden na 1702.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Reiner Ates Wierstra, geboren 1684/1685, overleden na 1702.

 

2 Sjoerd Ates Wierstra, afkomstig uit Wirdum in 1717, geboren 1690/1691, volgt onder B-III.

 

 

B-III Sjoerd Ates Wierstra, afkomstig uit Wirdum in 1717, geboren 1690/1691, overleden Wytgaard 1781/1782 ,volgens speciekohier, zoon van Ate Reiners Wierstra (B-II-c) en Wytske Ruurds.

 

Boer te Wytgaard onder Wirdum (1728 gebr.stem 43).

Pas in 1775/1776 verlaat hij de boerderij.

V1744:Sjoerd Ates te Wirdum,8-0-0,8 personen.

Q1749:Sjoerd Ates,boer te Wirdum,7+1.

Zijn kinderen zijn zeer waarschijnlijk gedoopt te Wytgaard (doopboek aldaar begint pas in 1744).

In 1778 is hij getuige bij de doop van zijn kleinkind Sjoerd Sybrens.

Zijn kinderen gebruiken niet de naam Wierstra en in 1811 is er dus geen sprake meer van de naam Wierstra, wat deze familie betreft.

 

Sjoerd is getrouwd Wirdum (N.H.) 9 mei 1717 met Akke Hoites, afkomstig uit Roordahuizum in 1717, geboren 1695, overleden Wytgaard 1753/1754 ,volgens speciekohier, dochter van Hoyte Simmes en Sytske Hendriks.

 

Akke Hoites was in 1752 getuige bij de doop van haar kleinkind Akke Doedes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sytske Sjoerds (1), geboren Wytgaard, afkomstig uit Wytgaard in 1747, volgt onder B-IV-a.

 

2 Wytske Sjoerds, geboren Wytgaard, afkomstig uit Wytgaard in 1749, volgt onder B-IV-b.

 

3 Hendrik Sjoerds, geboren Wytgaard, afkomstig uit Wytgaard in 1756, overleden na 1776.

 

Hendrik is getrouwd Wirdum (N.H.) 16 mei 1756 en getrouwd Wytgaard (R.K.) 12 mei 1756 met Baukje Douwes, afkomstig uit Wirdum in 1756.

 

4 Janke Sjoerds, geboren Wytgaard, afkomstig uit Wytgaard in 1760, volgt onder B-IV-c.

 

5 Hoitske Sjoerds, geboren Wytgaard, afkomstig uit Wirdum in 1761, volgt onder B-IV-d.

 

6 Feikje Sjoerds, geboren Wytgaard 1736, afkomstig uit Wytgaard in 1764, volgt onder B-IV-e.

 

7 Sytske Sjoerds (2), geboren Wytgaard, afkomstig uit Wytgaard in 1758, volgt onder B-IV-f.

 

 

B-IV-a Sytske Sjoerds (1), afkomstig uit Wytgaard in 1747, overleden aldaar in 1777 (mededeling W.B.Jongma), dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

 

Sytske is getrouwd Wytgaard (R.K.) 24 sep 1747 met Doede Gerbens, afkomstig uit Wytgaard in 1747, overleden aldaar in 1787 (mededeling W.B.Jongma), zoon van Gerben Folckerts en Trijntje Meinerts

 

Getuigen bij dit huwelijk zijn Antje Meijnderts en Gerben Folckerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ate Doedes, geboren Wytgaard 16 dec 1748, gedoopt aldaar 17 dec 1748 ,getuige Hendrik Sjoerds.

 

2 Trintje Doedes, geboren Wytgaard 3 apr 1750, gedoopt aldaar 3 apr 1750 ,getuige Wytske Sjoerds.

 

3 Akke Doedes, geboren Wytgaard 28 jan 1752 , gedoopt aldaar 29 jan 1752 ,getuige Akke Sjoerds ( dwz Akke Hoites).

 

4 Aaltje Doedes, geboren Wytgaard 21 mrt 1754, gedoopt aldaar 22 mrt 1754 ,getuige Wytske Sjoerds.

 

5 Wissia Doedes, geboren Wytgaard 30 mrt 1756, gedoopt aldaar 31 mrt 1756 ,getuige Janke Sjoerds.

 

6 Gertje Doedes, geboren Wytgaard 27 feb 1758, gedoopt aldaar 27 feb 1758 ,getuige Janke Sjoerds.

 

7 Gerben Doedes, geboren Wytgaard 29 jan 1760, gedoopt aldaar 30 jan 1760 ,getuige Meindert Gerbens.

 

8 Minke Doedes, geboren Wytgaard 14 apr 1762, gedoopt aldaar 14 apr 1762 ,getuige Janke Simens (dwz Janke Sjoerds)

 

 

B-IV-b Wytske Sjoerds, afkomstig uit Wytgaard in 1749, overleden Wytgaard 1753/1756, dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

Wytske is getrouwd Wirdum (N.H) 23 nov 1749 en getrouwd Wytgaard (R.K.) 25 mei 1749 met Meindert Gerbens, afkomstig uit Wirdum in 1749, overleden Wytgaard 1760/1761 ,volgens speciekohier

.

Getuigen bij het huwelijk waren Hendrik Sjoerds en Akke Hilles.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Aaltje Meinderts, geboren Wytgaard 10 sep 1750, gedoopt aldaar 10 sep 1750 ,getuige Sytske Sjoerds.

 

2 Trintje Meinderts, geboren Wytgaard 17 nov 1751, gedoopt aldaar 17 nov 1751 ,getuige Sytske Sjoerds.

 

3 Akke Meinderts, geboren Wytgaard 21 feb 1753, gedoopt aldaar 21 feb 1753 ,getuige Akke Sjoerds ( dwz Akke Hoites).

 

 

Mendert Gerbens hertrouwde Wytgaard (R.K.) 25 dec 1757 met Antje Ages uit Irnsum (3e pr. aldaar 25-12-1757).

 

B-IV-c Janke Sjoerds, afkomstig uit Wytgaard in 1760, dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

In het speciekohier 1760 wordt bij Sjoerd Ates op Wirdum 37 vermeld dat in dat jaar een dochter is getrouwd.

 

Janke is getrouwd Wirdum 20 jan 1760 (N.H.) en getrouwd Wytgaard 20 jan 1760 (R.K.) (1) met Simen Hessels, afkomstig uit Wirdum in 1760, overleden Wytgaard 1766/1767 ,volgens speciekohier.

Janke is getrouwd Wytgaard 13 jan 1771 (R.K.) (2) met Jan Douwes Rodenhuis, geboren Wytgaard 1741, overleden Wytgaard 27 aug 1825, zoon van Douwe Hoites en Trijntje Jans

 

Getuigen bij dit huwelijk waren aanwezig als getuigen Douwe Hoites en Aentje Sjoerds.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hiltje Jans, geboren Wytgaard 23 mrt 1771, gedoopt aldaar 23 mrt 1771 ,getuige Hiltje Douwes.

 

2 Akke Jans, geboren Wytgaard 16 nov 1772, gedoopt aldaar 16 nov 1772 ,getuige Sytske Doedes.

 

 

B-IV-d Hoitske Sjoerds, afkomstig uit Wirdum in 1761, overleden na 1778, dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

Hoitske is getrouwd Wirdum (N.H.) 10 mei 1761 en ook getrouwd Wytgaard (R.K.) 10 mei 1761 met Sybren Jans, gedoopt Wytgaard (R.K.) 6 mrt 1737 (mededeling W.B.Jongma), overleden na 1780, zoon van Jan Jansens en Heijmke Hendriks.

 

Sybren Jans is een broer van Hendrik Jans (zie B-IV-e en B-IV-f) en was doopgetuige bij kinderen van zijn broer Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Wapke Sybrens, geboren Wytgaard 21 mrt 1762, gedoopt aldaar 21 mrt 1762 ,getuige Feykje Sjoerds.

 

2 Akke Sybrens, geboren Wytgaard 21 dec 1764, gedoopt aldaar 21 dec 1764 ,getuige Janke Simens (=Janke Sjoerds).

 

3 Aentje Sybrens, geboren Roordahuizum 27 apr 1766, gedoopt Wytgaard 28 apr 1766 ,getuige Feykje Hendriks (=Feykje Sjoerds).

 

4 Wytske Sybrens, geboren Roordahuizum 22 jun 1768, gedoopt Wytgaard 22 jun 1768 ,getuige Hendrik Jans.

 

5 Maentje Sybrens, geboren Roordahuizum 27 sep 1770, gedoopt Wytgaard 27 sep 1770 ,getuige Hendrik Jans.

 

6 Sjoerd Sybrens, geboren Wytgaard 2 dec 1778, gedoopt aldaar 2 dec 1778 ,getuige Sjoerd Ates.

 

 

B-IV-e Feikje Sjoerds, geboren Wytgaard 1736, overleden aldaar 20 aug 1821 , 85 jaar, dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

 

Feikje is getrouwd Wirdum (N.H.) 8 jan 1764 en ook getrouwd Wytgaard (R.K.) 8 jan 1764 met Hendrik Jans, gedoopt Wytgaard (R.K.), afkomstig uit Wirdum in 1764, overleden na 1772, zoon van Jan Jansens en Heijmke Hendriks

 

Hendrik Jans was weduwnaar van haar zuster Sytske Sjoerds (2).

Hendrik Jans woonde met zijn eerste vrouw 1759/1760 Wirdum 77 volgens speciekohier en gaat na haar overlijden weer inwonen bij zijn ouders.

Hij was een broer van Sybren Jans (B-IV-d) en was doopgetuige bij diens kinderen.

 

Hendrik is eerder getrouwd Wytgaard (R.K.) 9 apr 1758 met Sytske Sjoerds (2), afkomstig uit Wytgaard in 1758, overleden aldaar 1759/1760 , zie B-IV-f.

 

Uit het huwelijk van Feikje en Hendrik:

 

1 Ate Hendriks, geboren Beers 19 jul 1764, gedoopt Wytgaard 19 jul 1764 ,getuige Hoitske Sjoerds.

 

2 Eemkje Hendriks, geboren Beers 8 jul 1765, gedoopt Wytgaard 8 jul 1765 ,getuige Hoitske Sjoerds.

 

3 Akke Hendriks, geboren Wirdum 15 dec 1766, gedoopt Wytgaard 15 dec 1766 ,getuige Sybren Jans.

 

4 Jan Hendriks, geboren Wirdum 17 aug 1768, gedoopt Wytgaard (R.K.) 17 aug 1768 .

 

5 Ate Hendriks, geboren Wirdum 16 mrt 1770, gedoopt Wytgaard 17 mrt 1770 ,getuige Sybren Jans.

 

6 Akke Hendriks, geboren Wytgaard 24 feb 1772, gedoopt aldaar 24 feb 1772 ,getuige Hoitske Sjoerds.

 

 

B-IV-f Sytske Sjoerds (2), afkomstig uit Wytgaard in 1758, overleden Wytgaard 1759/1760, dochter van Sjoerd Ates Wierstra (B-III) en Akke Hoites.

 

Sytske is getrouwd Wytgaard (R.K.) 9 apr 1758 met Hendrik Jans, gedoopt Wytgaard (R.K.), afkomstig uit Wirdum in 1758, zoon van Jan Jansens en Heijmke Hendriks

 

Hendrik was een broer van Sybren Jans (B-IV-d) en was doopgetuige bij diens kinderen.

Getuigen bij het huwelijk van Sytske en Hendrik waren Douwe Hoites en Hendrik Douwes.

Uit het huwelijk van Sytske en Hendrik:

 

1         Sjoerd Hendriks, geboren Wytgaard 13 jan 1759, gedoopt aldaar 13 jan 1759 ,getuigen Aaltje Jans en Jan Jans.

 

 

Hendrik is later getrouwd Wirdum (N.H.) 8 jan 1764 en ook getrouwd Wytgaard (R.K.) 8 jan 1764 met zijn schoonzus Feikje Sjoerds, afkomstig uit Wytgaard in 1764, zie B-IV-e.