Genealogie van het adellijk geslacht van Foppinga

 

                                                                   

                            Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Hessel van Foppinga, overleden 1426.

 

Hessel was gehuwd met  Rixt Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryn Hesselsdr van Foppinga, overleden 1442, begraven Burgwerd.

 

Tryn was gehuwd met Epe Lolles van Ockinga, overleden 1420, begraven Burgwerd, zoon van Lolle van Ockinga en Bauck Ndr

 

Epe woonde met zijn vrouw te Burgwerd.

 

 

           2   Ofcke van Foppinga, volgt onder II.

 

 

       II Ofcke van Foppinga, overleden Dronrijp 1457, zoon van Hessel van Foppinga (I) en Rixt Ndr.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Foppinga te Dronrijp.

 

Ofcke was gehuwd met  Rints Sjoerdsdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, dochter van Sjoerd van Popma, van Terschelling en Ebel van Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hessel van Foppinga, volgt onder III.

 

           2   Tryn Ofckesdr van Foppinga, overleden n 1511.

 

Bij R.v.A.1511 heeft weduwe Katryn Hommema te Dronrijp veel bezit.

 

Tryn was gehuwd met Tiete van Hommema, overleden Dronrijp 29 sep 1505 *, zoon van Frederick van Hommema en Etheke Tietesdr van Hettinga.

 

Als Tiete Hemmema vermeld op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

 

 

           3   Rixt van Foppinga.

 

 

      III Hessel van Foppinga, overleden 1504/1511 ,1510 ?, zoon van Ofcke van Foppinga (II) en Rints Sjoerdsdr van Popma.

 

OFO II-152 d.d.30-4-1487:Hessel Foppinghe als getuige.

Op 9-7-1504 ondertekent een Hessel Foppesz de reversaalbrief (nr.117).

Op 5-1-1505 staat Hessel Foppinga bij de edelen van Menaldumadeel.

Bij R.v.A.1511 Hessel Foppinga erven met bezit te Dronrijp.

 

Hessel was gehuwd met  Frouck van Eminga, dochter van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ofcke van Foppinga, volgt onder IV.

 

           2   Salvus van Foppinga, overleden 7 nov 1543 *, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Op 4-7-1511 wordt Salvius Foppinga student te Rostock.

Hij stierf kinderloos en met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

 

Salvus was gehuwd met Ael van Hermana, overleden 4 okt 1556 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Hobbe van Hermana en Riem Eggesdr van Wobbinga.

Ael was weduwe van Lolle Heres van Ockinga, overleden 20 sep 1520 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Here Lolles van Ockinga en Gaets van Dekema.

 

           3   Anna van Foppinga.

Anna was gehuwd met Ernst van Mockema, overleden 1543/1552, zoon van Taecke van Oenema, ,ook Helbada en Doedt van Holdinga.

 

Genoemd bij R.v.A.1511 met bezit in Aalsum en Hallum (ook R.v.A.1540 Hallum).

HvF 16687-583 en 16688-2 d.d.14-5-1533,22-1-1534:Jan van Coelen contra Ernst van Mockema;Ernst veroordeeld tot betaling.

In 1543 genoemd met bezit in Hallum en Aalsum (BB 145a,155a,155b).

HvF 16690-238 d.d.2-9-1552:de kinderen van Ernst worden genoemd als erfgenamen van hun neef Abbe van Sjucksma.De kinderen zijn Hessel voor zichzelf,Luypck (voor haar Sjuck Mellema),Anna (voor haar Worp Juckema),Frouck (voor haar Douwe Aylva) en Doedt (voor haar curator George van Roorda).

Voor zijn grootouders zie de Nederl.Heraut 1884-242.

 

Ernst was weduwnaar van Luypck van Bolta, overleden v 1525, waarschijnlijk dochter van Sjoerd van Bolta en N.N

 

           4   Rints van Foppinga, overleden n 1511.

 

Genoemd als weduwe Rints Jeppema met bij RvA 1511 bezit te Ferwerd,Nijkerk en Leeuwarden.

Zij woonde toen op Jeppemastate (Nijkerk) volgens N.O.I (Ferwerderadeel).

 

Rints was gehuwd (1) met Romcke van Donia, overleden n 9 aug 1466, zoon van Sascker van Jelmera en N.N..

 

Heer van Ameland.Ook genoemd op Doniastate te Hallum.

Pax-10 d.d.10-10-1444:Romcke en andere hoofdelingen contra Syds van Tjaerda e.a.

Zie ook OFO IV-14 d.d.3-5-1452,OFO III-6 d.d.9-8-1466 en de Vrije Fries I (1839)-345/355.

 

Rints was gehuwd (2) met Sipt van Oenema, ,ook Sixt, overleden 17 jan 1509, zoon van Feye van Oenema en Sybrich van Jellinga.

 

Hij noemde zich ook Jeppema.

OFO IV-92 (1491-1511):hij en zijn zwager Tjepcke van Goslinga hebben een geschil met hun neef Jancke van Oenema.

Hij staat op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

Bij RvA 1511 hebben zijn erfgenamen bezit te Holwerd en Britsum.

 

 

           5   Fedde van Foppinga, ,ook Frederik, overleden 7 mrt 1513, begraven Boksum ,grafschrift.

 

Op 21-8-1508 wordt Fredericus Foppinga student te Rostock.

Pastoor te Berlikum en Lekkum.

 

 

           6   Minne van Foppinga.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

      IV Ofcke van Foppinga, overleden 1529/1543, zoon van Hessel van Foppinga (III) en Frouck van Eminga.

 

Op 12-10-1493 wordt Odulphus Foppinga student te Rostock.

Op 5-1-1505 staat Vfcke Foppinga op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

Bij R.v.A.1511 als Ofcke Hesselszoon Oedsma,heerschap te Boksum met bezit aldaar.

 

Ofcke was gehuwd met  Anna van Oedtsma, dochter van Wytze van Oedtsma en Hylck Pybesdr van Hoxwier.

Anna was later gehuwd met Epe Harings van Hettinga,  zoon van Haring van Hettinga en Hylck N..

 

Uit het huwelijk van Ofcke en Anna:

 

           1   Gerlant Offckesdr van Foppinga.

 

Gerlant was gehuwd met Adzert Bauwuma.

 

           2   Wyts van Foppinga.

 

           3   Frans van Foppinga.

 

           4   Bauck van Foppinga.

 

           5   Tryn van Foppinga.

 

           6   Frouck van Foppinga.