Nageslacht van Gerben Saeckes en Jel Bouwedr, echtpaar te Friens, in 4 generaties.

 

Voor de voorouders van Gerben en Jel wordt verwezen naar de Genealogia Ayttana, zoals bewerkt door Onno Hellinga en Paul Noomen in GJB 2011.

Ook het volgende is voor een klein deel daaraan ontleend.

Door onderzoek van Ype Brouwers en Henk Zeinstra kon het nakroost worden gevonden van Ulck Gerbens (II-c) en Hidde Hiddes.

 

Het overzicht is door mij gemaakt uit nieuwsgierigheid naar de familie van mijn voorouders Gerben en Jel. Voor commentaar en aanvullingen graag een mail naar s.wierstra@versatel.nl 

 

Simon Wierstra, Dokkum, 2015.

 

 

I   Gerben Saeckes, geboren voor 1498, overleden na 1557, zoon van Saecke Sipckes en Fercku Aytta.

 

RvA 1511: Gerben pacht een sate te Friens van Sipka erven.

Rentmeestersrekeningen: in 1531/1532 kopen Gerbrant Sackis en Jel land te Friens.

HvF 16481-259: op 20-5-1539 procederen de erfgenamen van Saeckele Doeckesz Popckema  tegen Douwe Buwez, Botte Buwez (broers van zijn vrouw), Aede Doettyez (Wiarda) en Gerbe Sackez ( de beide laatsten voor hun vrouwen) over een rente uit Popkema sate te Weidum, die destijds was verkocht aan wijlen Bouwe Broersz.

Baarderadeel 1542: zijn kinderen hebben aandelen in Popckema sate te Weidum.

Rentmeestersrekeningen: in 1542/1543 koopt Gerbe Saeckes te Friens land te Roordahuizum en in 1547/1548 een rente uit Popckema sate te Weidum.

BB1543 (112): inkomsten voor de patroon van Friens (32st) en de pastoor aldaar (231/2 st) uit de sate Jorna, waar Gerbe Saeckez op boert.

Monstercedel 1552: Gerbe Saeckez te Friens bewapend met roer en degen.

Protocol Cleuting: op 3-9-1557 worden Gerbrant Saeckez en zoon Sacke Gerbensz als getuigen vermeld.

 

Hij was getrouwd met Jel Bouwedr, overleden na 1531, dochter van  Bouwe Broers en Ulck Saeckedr Popckema (uit Weidum).

 

Hun kinderen:

 

Saeckle Gerbens, zie II-a

Saeck Gerbendr

Tzyets Gerbendr, zie II-b

Ulck Gerbendr, zie II-c

Jets Gerbendr

Anna Gerbendr

Rixt Gerbendr

 

II-a  Saeckle Gerbens, ook Saecke,  overleden 1572/1573*, zoon van Gerben Saeckes (I) en Jel Bouwedr

 

Rentmeestersrekeningen: in 1547/1548 kopen Saecke Garbrants en Syouck land in Jornagoet te Wilaard onder Friens.

Monstercedel 1552: Saeckle Gerbez te Friens bewapend met spies en degen.

Rentmeestersrekeningen: in 1557/1558 koopt Saecke Gerbes land in Jornamasate te Friens van Wybe Doeckes

HvF 16691-226v d.d.2-6-1559: Saeckle Gerbezn wonende te Friens en voor Ymck (Sybrens) zijn huisvrouw contra Wythe Pybezn en Fopck zijn vrouw.

HvF 16692-198 d.d.30-6-1561: Sacle Gerbezn voor zichzelf en voor Ymck zijn huisvrouw wonende Schoterburen contra Feycke Dircks.

HvF 16692-415 d.d.1-7-1563: Saecke Gerbezn contra Feycke Dircx

Hij was grietman van Idaarderadeel 1567-1572.

Hij laat in 1567 een drinkhoorn vervaardigen met zilverbeslag de z.g.”Rengnarda hanshorn”  (zie GJB 1989-75).

Saecke wordt in 1567 ook aangesteld als dijkgraaf over de Leppedijk (zie GJB 2011-178).

Proclamatieboek IDA 1567/1572 (kopie 4060 Tresoar): Saeckle Gerbezn als grietman met vrouw Ymck meerdere malen genoemd.

HvF 16694-44 d.d.1569: Saecle Gerbes te Friens procedeert namens echtpaar Hidde Hiddes en Ulck Gerbes.

HvF 16694-79 d.d.1569 : Saeckle Gerbrants, grietman

HvF 16694-248 d.d.1571: Saecke Gerbes, grietman

HvF 16695-119 d.d. 1573: Sacke Gerbrants, in leven gehuwd met Impck Sybrens,

* SFA geeft als overlijdensjaar 1573 (Aytta noot 14) en Andre(a)e geeft 1572 (nalezing grietmannen).

 

Saeckle was getrouwd met 1) Syouck N., overleden voor 1559

 

Uit dit huwelijk :

 

III-a  Jell Saeckles, dochter van Saeckle Gerbens en Syouck N., overleden Friens na 1613.

 

Zij was getrouwd met Sioerdt Jarichs,  overleden Friens 9 maart 1606, begraven aldaar, grafschrift (Walle 1976), zoon van Jarich Syoerdts en Jeldw Martens

 

Sioerdt en Jell in de kwartierstaat van Jolt Oostra onder nrs 15476/15477 in GJB 2004-136 en de wederzijdse ouders onder nrs 30952/30955 in GJB 2004-140.

De ouders van Sioerdt worden ook genoemd in GJB 2003-153 en daar ook Sioerdt zelf met zijn zuster Ymck Jarichs . Voor zijn grootouders zie GJB 2003-152/153.

Sioerdt kocht 1571/1572 een 1/12 deel van Diurremasate te Friens ( GJB 2004-136).

PI 1578: Syeurdt Jarichs boer te Friens op “Diurrema” en aangeslagen voor 1 cg.

GO 1580: Patroonsopkomsten:  uit “Diurrema” door Siurt Jarigs gebruikt 3 strs.       Pastorieopkomsten:  uit Siurdt Jarichsz sate 3 strs.

 

Boerderijenboek-277 (van der Meer): Syuerdt Jarichs  vermeld als getrouwd met Wybrich Reynersdr ( ? geen bron gevonden).

Hij wordt daar genoemd als zoon van Jarich Martens en Syts Abbes, maar dat is duidelijk een fout.

In dit boerderijenboek worden zijn echte ouders Jarich Syuerdts en Jeldu Martensdr genoemd op “de Bieren” onder Burgwerd 1533/1554 (zie blz. 73, 278, 282 en 357).

 

HvF 16701-93: bij een proces in 1585 wordt Syurdt Jarichs genoemd met mogelijke zusters Ymck, Anna en Lisck.

In 1592 verkopen Syurt Jarichs en Saecke Saeckles een half huis te Leeuwarden (Ype Brouwers).

HCL Proclamatieboek 1592-393: Siort Jarichs verkoopt een huis met plaats en sloot er achter aan Monte Gerbesz (locatie onbekend).

Sioerdt en Jell in 1596 als echtpaar vermeld te Friens (GJB 2004-136).

HEN 43-78,113: in 1600 wordt land verkocht  in  “Kleyn Lopens”  te Kubaard door Lisck Jarichs, weduwe Anscke Feddricx te Franeker en door Syuerdt Jarichs te Friens, als erfgenamen van Jarich Martens.

BOL 39-72; op 15-8-1603 wordt Syeurdts Jarichs als getuige tegen Auck Gerrolts genoemd.

Jell Saeckles vermeld als weduwe in 1613.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jarich Sioerdts, zie IV-a

Saeckle Sioerdts, zie IV-b

Gerben Sioerdts, zie IV-c

Siouck Sioerdts, zie IV-d

Jeldw Sioerdts, zie IV-e

 

III-b  Jancke Saeckles, zoon van Saeckle Gerbens en Syouck N.

 

Over hem is mij niets bekend.

 

 

SFA (Aytta noot 14) en de nalezing grietmannen van Andreae geven per abuis de 6 zusters van Saeckle als kinderen van Saeckle.

 

Saeckle was getrouwd met 2) Ymck Sybrens, overleden na 1573 ( niet meer vermeld bij PI 1578).

 

Uit dit huwelijk:

 

III-c  Sibrandus  Saeckles,  zoon van Saeckle Gerbens en Ymck Sybrens,  overleden 1580/1581

 

Zie GBJ 2011-178

Hij wordt op 6-10-1569 als bursaal toegelaten tot het Collegium Viglianum te Leuven (per abuis als zoon van Gerbrandus Saclii).

Na zijn promotie wil hij geen priester worden en vertrekt op 17-3-1575 naar Friesland.

Hij sneuvelt als militair in Staatse dienst bij het beleg van Steenwijk (1580/1581).

 

III-d  Saecke Saeckles, zoon van Saeckle Gerbens en Ymck Sybrens, overleden voor 1625

 

Saecke was getrouwd met Hotscke Hotzes,  overleden na 1625

 

Saecke Saeckles wort genoemd bij verkoop te Leeuwarden in 1592 (zie boven)

Hotscke Hotzes hertrouwde gerecht Leeuwarderadeel op 24-3-1625 als weduwe van Saeckle Saeckes te Leeuwarden met Wopcke Riencx Andringa (zie GJB 1979-19).

In de kerk van Friens werd begraven de eerzame “….. Seckles, de soen van Seckle [G]erbes” , grafschrift (Walle 1973). Misschien betreft het Saecke, maar broer Jancke is ook mogelijk.

 

 

 

II-b  Tiets Gerbens, overleden na 1580, dochter van Gerben Saeckes (I) en Jel Bouwes

 

Zij was getrouwd met Diurre Janckes, overleden voor 1578

 

HvF 16690-116 d.d. 16-12-1550: Fedde Lamkes tot Oldeboeren  en mede voor Bauck zijn huisvrouw contra Diurre Janckes als voormond over de kinderen van wijlen Popke Rurdts; vermoedelijk betreft het de kinderen van Popcke Ruurds Roorda, overleden 1544, woonde o.a. te Grouw en gewezen grietman Idaarderadeel.

Monstercedel 1552: Dyorre Janckez te Friens met spies en degen.

PI 1578: Tyets Dyorre weduwe te Friens, aangeslagen voor 2cg.

GO 1580: Patroonsopkomsten te Friens: Tietz Diurre weduwe betaalt  uit de sate “De Byle”  door haar gebruikt 15strs

Zij gebruikt dus de sate “De Byle”  , waaruit bij BB 1543 ook 15 strs wordt betaald voor de patroon  (Ype Brouwers); in 1640 is dit stem 5 te Friens en bezit van de kinderen van dochter Jets.

Pastorieopkomsten te Friens: Tietz Diurre weduwe betaalt 12 strs uit dezelfde sate.

 

De opkomsten te Friens worden aangegeven door Janke Dyorrez, kerkvoogd.

 

Hun kinderen:

 

Jancke Diurres, zie III-e

Gerben Diurres, zie III-f

Jel Diurres, zie III-g

Jets Diurres, zie III-h

 

II-c Ulck Gerbens,  overleden na 1580, dochter van Gerben Saeckes (I) en Jel Bouwes

 

Zij was getrouwd met Hidde Hiddes, overleden voor 1578

 

HvF 16694-44 d.d.1569: Saecke Gerbes te Friens voor Hidde Hiddes en zijn vrouw Ulck Gerbes

HvF 16694-146 d.d.1570: Hidde Hiddes te Friens

HvF 16694-302 d.d.7-5-1571: Hidde Hiddes

HvF 16695-10 d.d.1571: Hidde Hiddes te Friens inzake een zathe te Oosthem

HvF 16695-23 d.d.1572: Hidde Hiddes te Friens inzake land bij de zathe Langhaerdt

HvF 16695-51 d.d.1572: Hidde Hiddes

Hidde Hiddes vermeld als Hidde Hiddes Langaard in GJB 2011-178

PI 1578: Wuylck Hidde weduwe te Friens aangeslagen voor 2 cg

HvF 16697-102 d.d.1578: Wlcke Gerbes

HvF 16699-64 d.d.1581: Wlcke Gerbrants

GO 1580: Patroonsopkomsten te Friens: Ulck Hidde weduwe betaalt uit haar sate 1 gg en 4 strs (dus 32 strs).

                 Pastorieopkomsten te Friens: zij betaalt uit haar sate 24 strs.

Dus Ulck Hidde weduwe woont en boert  in 1580 op de sate “Jorna” van haar vader Gerben Saeckes, die in 1543 dezelfde verplichtingen heeft voor patroon en pastoor (Ype Brouwers).

 

Hun kinderen:

 

Gerben Hiddes, zie III-i

Hidde Hiddes, zie III-j

Jel Hiddes, zie III-k

Rinck Hiddes, zie III-l

Barbara Hiddes, zie III-m.

 

III-e Jancke Diurres, overleden na 1580, voor 1600, zoon van Diurre Janckes en Tiets Gerbens (II-b)

 

Hij was getrouwd met ?   Gerrits

 

GO 1580: Janke Dyorrez is kerkvoogd te Friens en tekent samen met grietman Sytzama voor de opkomsten voor de patroon en de pastorie.

Hij wordt niet vermeld bij PI 1578.

HvF 16705-46 d.d.22-10-1600: Willem Gerryts en Gerben Dyurres te Leeuwarden als voormonden over het weeskind van Jancke Dyurres contra Doeckle Gerryts te Bozum

HvF 16708-444 d.d.10-7-1608: Douwe Nijenhuis cur.a.h.over Gertke Janckedr contra Gerben Dyurres.

HvF 16709-46 d.d.22-5-1609 :Douwe Nijenhuis als cur a.h. over Grietke Jankedr contra Gerben Dyurres.

HvF 16709-156 d.d.15-12-1609:Douwe Nijenhuis als cur.h.a. over Gertke Jankedr contra Gerben Dyurres.

HvF 16709-221 d.d.30-4-1610: Douwe Nijenhuis curator over Gertien Janckedr contra Gerben Dyurres.

HvF 16709-338 d.d.17-11-1610: Gertien Jankedr geassisteerd met haar man Allard Pieters contra Gerben Dyurres, burger in Dokkum (?).

 

Kind:  Gertke (Gertien) Janckes, zie IV-f

 

III-f Gerben Diurres, overleden na 1631, zoon van Diurre Janckes en Tiets Gerbens (II-b)

 

Hij was getrouwd met Aet Saeckes, dochter van Saecke Audts en Royts Hebbes

 

1591: Gerbrant Diorresz, geboren te Friens, wordt burger van Leeuwarden.

1593: HCL LWN Y10-209 Gerbrant Diorrez als voogd over de weeskinderen van Jorrit Janckes en Sioerdt Sioerdts Goerda, ieder voor de helft erfgenaam van Fedrick Jorritz Allema (zie GBJ 2013-259).

1596: LWL 170-1v,2 Impcke Teyez en Jaed Wlbedr te Wirdum  kopen 3 delen land te Wirdum, elk van 3 eins, voor 25 dalers voor elk deel van 3 eins.

Verkopers zijn 1e Idts Sytzez te Grouw en Gerbren Diorres, burger van Leeuwarden, als voogden over de weeskinderen van Gosse Sytzez te Marssum  2e Hylck, weduwe van Pier Sytzes, voor haar kinderen, die als voogden hebben Botte Hanckes en Ydts Sytzez  3e Sytze Feddricxz te Hidaard ,mede voor zijn 3 zusters.

Opmerking: de ouders van Sytze Feddricks waren een echtpaar te Marssum n.l. Feddrick Bottes en Syts Sytdr, een zuster va Gosse Sytzes en Pier Sytzes (Ype Brouwers).

 

HvF 16482-20 d.d.13-3-1598: Syoerd Syoerds Gorda te Marssum als erfgenaam van zijn broer Forck Jorryts contra Gerbren Diorrez te Leeuwarden als voogd over Trynke Jorrits te Menaldum.

Opmerking: Tryncke Jorrits, dochter van Jorrit Janckes en Dieuw Thysdr, trouwde met Diurre Gosses Wiglama. (zie GJB 2013-260).

 

LWL 22 d.d 16-1-1598: Hebbe Saeckez te Wirdum, Aut Saeckez te Marssum en Aete Saeckedr gesterkt met haar man Gerbrant Diorrez te Leeuwarden, allen erfgenamen van hun zalige ouders Saecke Autsz en Roeyts Hebbedr , verklaren dat zij de nalatenschap hebben gescheiden en gedeeld (zie GJB 2011-179).

 

HvF 16705-46 d.d. 22-10-1600: Willem Gerryts en Gerben Dyurres te Leeuwarden als voogden van het weeskind van Janke Dyurres contra Doeckle Gerryts te Bozum.

HvF 16705-123 d.d.11-2-1601: Dirck Eylerts te Grouw vanwege zijn vrouw Imck Petersdr en Mark en Botte Hankes als voogden over de jongste kinderen van Peter Sytses contra Ids Sytsez voor zich en met Gerben Dyorres te Leeuwarden als voogden over de kinderen van Gosse Sytsez inzake scheiding van gemeenschappelijke landen.

 

HvF 16705-373 d.d.23-2-1602: Syurd Goorda contra Gerben Dyurres

HvF 16707-44 d.d.5-3-1605:Feddrick Ansckes als voogd van zijn vrouw Saack Sickedr contra Ate Sickes voor zichzelf en Gerben Dyurres voor zich en voor  Botte Hanckes samen crediteuren ad divisionem over de nagelaten wezen van wijlen Goslick Meinerds en Aat Sickedr en dr.Otto Anthonides (?) voor Tjalling en Fecke Sickes.

 

Zie ook voor Gerben Dyurres ook de vermeldingen HvF uit 1608/1610 bij zijn broer Jancke Diurres.

 

HvF 16709-252 d.d.22-6-1610: Carel van Unia kerkvoogd en Mathijs Leukema, dorprechter te Wirdum, contra Ate Sickes te Leeuwarden,Tyalling en Feike Sicke zonen te Wirdum, Sibrand (?) Anskes te Achlum als voogd over zijn vrouw Saeck Sickedr, Botte Hanckes te Goutum en Gerben Dijurres te Leeuwarden als voorstanders over de onmondige kinderen van Aat Sickedr, weduwe van Goslick Meinerds, allen erfgenamen van wijlen Sicke Tyallings Schierhuis en Jets Atedr Cammingha.

HvF 16486-23 d.d.27-10-1612: Carel van Unia en Matheus Lieukema, resp. kerkvoogd en dorprechter te Wirdum, contra Ate, Tzialling en Feycke Sicke zonen, Feddrick Ansckes n.ux., Gerben Diorres en Botte Hanckes als curatoren en voormonden over de weeskinderen van wijlen Goslick Meynerts bij Aet Sickedr, , gezamenlijk erfgenamen van wijlen Sicke Tyiallings en Jets Atedr (d.v. Aut Ritserts en Aet Saeckedr).

Zie ook GJB 2011-178.

 

In 1616 blijkt dat er een scheiding van land had plaats gevonden tussen Hidde Hiddes (III-g) en Gerben Dioeres (zie GJB 2005-148),

 

HvF 16712-357 d.d.13-9-1617 : Hans Jans deurwaarder van den Hove contra Gerbrand Diorres als borg voor dr.Otto Athonides (Anthonides).

HvF 16792 d.d. 22-3-1631: requiranten  Gerben Diorres te Grouw en Ambrosius Cornelisz te Snakkerburen bij Leeuwarden als ooms van Mayke Auckes in haar 11e jaar bij authorisatie  voor het Hof.

 

Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.

 

III-g Jel Diurres, overleden voor 1590, dochter van Diurre Janckes en Tiets Gerbens (II-b)

 

Jel was getrouwd met Gosse Sytses, geboren voor 1552, overleden 1580/1590, zoon van Sytse Piers en Anna Idses.

 

PI 1578: als boer te Grouw wordt Gosse Sytzez  aangeslagen voor 1 cg en 5 st.

IDA recesboek d.d 9-6-1580 (kopie 4060 Tresoar):  Gosse Sytsez en Jel Dyorredr contra Wytte Jellez als borg voor heer Claes Wybez om 100 gg.

GO 1580: op 31-5-1580 tekent Gosse Syttzyesz mee voor de opkomsten.

Gosse na 1580 als boer te Marssum.

MEN 3-11 d.d. 1591:  Syrck Eelckesz te Engelum protesteert in jan. 1591 tegen de opzegging van de huur van 8 pm land door de erven van wijlen Gosse Sydsz.

LWL 170-1v,2 d.d.1596:  Idts Sytzez te Grouw en Gerbren Diorres te Leeuwarden als voogden over de weeskinderen van Gosse Sytzez te Marssum verkopen voor deze wezen land te Wirdum.

De zuster van zijn vrouw was Jets Diurres, getrouwd met zijn broer Ids.

 

 

Kinderen:

 

Diurre Gosses, zie IV-g

Sytse Gosses, zie IV-h

Jencke Gosses, zie IV-i

Tjerck Gosses, zie IV-j

Antje Gosses, zie IV-k

 

III-h Jets Diurres, overleden na 1616, dochter van Diurre Janckes en Tiets Gerbens (II-b)

 

Jets was getrouwd met Ids Sytses Wiglama, overleden Grouw 31-12-1619, begraven aldaar (Walle 2153), zoon van Sytse Piers en Anna Idses

 

Boer op Wiglema te Grouw (stem 29) na 1580.

PI 1578: Ids Sytzez niet aangeslagen, zijn broers Gosse en Pier wel.

LWL 170-1v,2 d.d.1596: Idts Sytzez te Grouw als medevoogd over de weeskinderen van zijn broer Gosse Sytzez te Marssum (zie boven).

In 1616 koopt Ids met zijn vrouw land te Grouw van zijn zwager Gerben Diurres.

Ids werd begraven te Grouw in het graf van zijn moeder (Walle 2153).

Hun kinderen hebben in 1640 samen bezit te Friens, de “Byle” , (stem 5).

 

Kinderen:

 

Sytse Idses, zie IV-l

Antje Idses, zie IV-m

Jeltje Idses, zie IV-n

Diurre Idses, zie IV-o

 

III-i  Gerben Hiddes, overleden voor 6-6-1616, zoon van Hidde Hiddes en Ulck Gerbens (II-c)

 

Gerben is getrouwd voor 5-5-1595 met Eelck Sytses, overleden na 1631, dochter van  Sytse Geerts en Auck N.

 

Gerben was boer te Friens.

IDA 30 -77 d.d. 6-6-1616: de weesrekening van wijlen Gerben Hiddes voor de wezen van zijn overleden broer Hidde Hiddes vanaf 7-9-1610 wordt door zijn vrouw Eelck afgesloten en zij wordt van curatele ontslagen (85v)

IDA 30 d.d.25-4-1617 en IDA 5 d.d.25-4-1617: inventarisatie sterfhuis Gerben Hiddes

Eelck Sijtsedr (Friens) hertrouwde gerecht Rauwerderhem 7-4-1617 met Freerck Janz (Rauwerd).

Eelck Sytsedr (Friens) hertrouwde gerecht Idaarderadeel 28-10-1618 met Frerick Janssen (Rauwerd). Zie ook IDA 30-158 d.d.1618.

Na zijn huwelijk was Freerck boer te Friens.

In 1627 erft Eelck van haar vader Jelgersmastate te Friens, groot 36 pm.

In 1631 is Eelck met haar kinderen Wlck, Idtke en Hidde Gerbrants en zoon Gerbrant Frerix lid van de Broederschap van de Heilige Rozenkrans.

In 1640 is Freerck Jans deels eigenaar van “Jelgersma” te Friens (stem 3) en daar gebruiker.

Rond 1680 wordt Jelgersmastate door de zoon Gerben Freercx verkocht aan Sytse Bockes.

Zie voor Gerben en Eelck de kwartierstaat van Titus Bransma door Henk Zeinstra in GBJ 2005-148.

 

Kinderen: 

 

Hidde Gerbens, zie IV-p 

Jelcke Gerbens, zie IV-q 

Ulck Gerbens, zie IV-r 

Idske Gerbens, zie IV-s

 

 

 

III-j  Hidde Hiddes, overleden 1604, zoon van Hidde Hiddes en Ulck Gerbens (II-c)

 

Hidde is getrouwd gerecht Franekeradeel  26-3-1593 met Reynsck Epes Hoytema uit Hitzum, overleden voor 1610 (?), dochter van Epe van Hoytema en Bauck N.

 

Bij huwelijk wordt Hidde gesterkt met zijn zwager Merck Jelbes en Reynsck Epedr met haar broer Goedsvrundt Epes (zie het bestand Hoytema onder VII-f).

Reynsck was weduwe van Hilbrand Jeltes (zie voor hem FRL 56-327 en FRL 57-136).

Voor het overlijden van Hidde Hiddes zie IDA 30-75,156,158.

Zijn broer Gerben Hiddes was voogd over Hidde’s kinderen en de laatste weesrekening loopt vanaf 7-9-1610 en wordt na overlijden van Gerben afgesloten door diens vrouw op 6-6-1616 (IDA 30-77).

 

Kinderen:

 

Hidde Hiddes, zie IV-t

Hilbrant Hiddes, zie IV-u

Epe Hiddes, zie IV-v

 

 

 

III-k  Jel Hiddes, overleden voor 1614, dochter van Hidde Hiddes en Ulck Gerbens (II-c)

 

Jel trouwde voor 1597 met Abbe Hettes (uit Terzool)

 

In 1597 neemt Sioerd Gosses uit naam van zijn vrouw Ipcke Ewerts te Terzool de koop over van Abbe Hettes en Jel Hiddedr van een rente van 21 gg van Gaele Heslinga en Ael Sygers te Sneek (zie GJB 2005-155).

Abe Hettes is in 1617 mede-assessor van Rauwerderhem als hij op 25-4-1617 mede-curator wordt over de minderjarige kinderen van zijn zwager Gerben Hiddes te weten Wuylck 15 jaar en Idtske 13 jaar.

Abe Hettes en Jan Janssen procederen in 1618 als curatoren voor de kinderen tegen Frerick Jans (stiefvader) en zijn vrouw Eelck Sytses (IDA 5-151v d.d.15-1-1618 in GJB 2005-148).

 

HvF 16711-22,209  d.d.30-5-1614 en d.d.18-3-1615: Henricus Gualtheri en echtgenote contra Abbe Hettes te Terzool, mederechter Rauwerderhem, als vader en speciaal gelastet van zijn kinderen bij Jel Hiddedr.     Zie ook HvF 16712-417,421 d.d.19-11-1617.

HvF 16711-26,426 d.d.31-5-1614 en d.d. jan.1616: Gosse en Johannes Wijbes zonen contra Abbe Hettes, bijzitter Rauwerderhem, voor zijn kinderen, erfgenamen van hun moeder Jel Hiddedr . Deze kinderen zijn Syds Abbedr, Hette Abbes en Hid Abbedr.  

Zie voor Abbe Hettes ook HvF 16712-398 d.d.19-11-1617 , HvF 16713-184,201v d.d.16-10-1619  en d.d. 16-11-1619.

 

Kinderen:

 

Syds Abbedr,  zie IV-w

Hette Abbes, zie IV-x

Hid Abbedr, zie IV-y

 

III-l  Rinck Hiddes, dochter van Hidde Hiddes en Ulck Gerbens (II-c)

 

Rinck trouwde voor 1600 met (1) Wpcke Clazen (uit Oosterend).

 

Hun dochter Eelck Upkedr (Oosterend) trouwde gerecht Hennarderadeel 17-5-1615 met Here Peterzn (Wommels).

Daarbij wordt vermeld dat Eelck een dochter is van Upke Clasen en Rinner Hiddes.

 

Rinck Hiddedr (Oosterend)  trouwde gerecht Hennaarderadeel 1606 (3e pr. 20-8-1606)  met (2)  Jan Janszn (Oosterend).

 

Jan Janssen woonde ook in 1617 te Oosterend als hij op 25-4-1617 mede-curator wordt over de minderjarige kinderen van zijn zwager Gerben Hiddes.

Abe Hettes en Jan Janssen procederen in 1618 als curatoren voor deze kinderen tegen Frerick Jans (stiefvader) en zijn vrouw Eelck Sytses (IDA 5-151v d.d.15-1-1618).

 

 

III-m Barbara Hiddes, dochter van Hidde Hiddes en Ulck Gerbens (II-c)

 

Barbara trouwde  ruim voor 1593 met Mirck Jelbes, zoon van Jelbe Vpkez, boer te Merwerd onder Bolsward.

 

Mededeling Ype Brouwers:

PI 1578: Mirck Jelbez te Bolsward aangeslagen voor 3 cg

Mededeling B.v.d.Zweep met bron Stichting Cnossen:

De vader, Jelbe Upckes, boer te Merwerd, wordt in 1552 genoemd als Jelbe toe Merwirt.

Ook genoemd als Jelbe Upckesz thoe Cnossen en zoon van Upcke Johannes thoe Cnossen.

Als Hidde Hiddes in 1593 trouwt voor het gerecht van Franekeradeel wordt hij gesterkt door zijn zwager Merck Jelbes.

Merck Jelbes te Me(r)wert bij Bolsward wordt 1606/1607 bij de kloosteropkomsten aangeslagen voor 23-16-0 (rentmeesterrekeningen Joannes Henrici Rhala).

Hij was huurder van 14 pm voormalig kloosterland voor 34 st per pm (= 23 cg en 16 st).

Misschien in 1612 en 1621 te Witmarsum, in 1622 te Burgwerd.

 

Kinderen:

 

Jelbe Mircks, zie IV-z

Gerben Mircks, zie IV-aa

Saecke Mircks, zie IV-bb

Johan Mircks, zie IV-cc  (mededeling B.v.d.Zweep).

 

IV-a  Jarich Sioerdts,  geboren 1568, overleden Friens 18-4-1629, 61 jaar, begraven aldaar, grafschrift (Walle 1978),  zoon van Sioerdt Jarichs en Jell Saeckles (III-a)

 

Jarich genoemd te Friens in 1628 (GJB 1984-43).

 

Jarich was getrouwd met Frouck Tyesses, overleden voor 1628, dochter van Tyesse Beerns en Ida Doytzes Wiarda

 

Zie voor Frouck en haar ouders GJB 1984-42/43. Voor het voorgeslacht “ It Pier en Sipcke Hoytes-folk” in vele generaties, GJB 1984-5.

 

IV-b Saeckle Sioerdts, overleden Friens 1-2-1656,  zoon van Sioerdt Jarichs en Jell Saeckles (III-a)

 

Saeckle was getrouwd met Tiesk Gosses,  overleden Friens 1658

 

Saeckle was in 1640 boer op Diurremasate te Friens (stem 9) als gebruiker en deels eigenaar.

RAU 10-36 d.d.15-9-1647: Saeckle Syoerts te Friens als grootvader aangesteld tot curator ad actum div. over de nagelaten weeskinderen van wijlen Tietske Sakledr bij Ate Sytses.

 

IV-c Gerben Sioerdts, overleden na 1640, zoon van Sioerdt Jarichs en Jell Saeckles (III-a)

 

Gerben Syoerdtszn (Friens) trouwde gerecht Idaarderadeel 12-1-1617 met  Sintck Siuckedr  (Friens)

 

Gerben was in 1640 boer op “de Byle” te Friens (stem 5) als gebruiker (geen eigenaar).

Gerben was in 1640 mede-eigenaar van “Diurrema” te Friens (stem 9).

 

IV-d Siouck Sioerdts ,dochter van Sioerdt Jarichs en Jell Saeckles (III-a)

 

 

IV-e Jeldw Sioerdts, dochter van Sioerdt Jarichs en Jell Saeckles (III-a)

 

Jelduw Syoerdts (Friens) trouwde 1616 (3e pr. gerecht Idaarderadeel op 12-12-1616) met Harm Joryts (Friens)

 

 

 

IV-f  Gertke Janckes, dochter van Jancke Diurres (III-e) en N. Gerrits (?)

 

Gertke Janckes was getrouwd met Allard Pieters

 

HEN 47-69 : in 1591 kopen Gerbrant Dyorrez en Wyllem Gerryts als voormonden van Geert Jans de helft van “Cleyn Mollema zate” te Lutkewierum (bewoner is Claes Wpckez, die eigenaar is van de andere helft). Zie het Boerderijenboek blz46 (van der Meer).

Ook in 1600 zijn Willem Gerryts en Gerben Dyurres haar voogden (zie boven).

In 1608/1610 is Douwe Nijenhuis haar voogd.

Bij HvF 16709-338 d.d. 17-11-1610 genoemd met haar man Allard Pieters contra Gerben Dyurres.

Allard Pieters genoemd als volmacht te Deinum (HvF 16710-302 d.d. 19-5-1613)

Allard Pieters genoemd te Tzummarum (HvF 16711-78 d.d.30-9-1614).

 

IV-g Diurre Gosses, overleden Engelum 1640/1641, zoon van Gosse Sytses en Jel Diurres (III-g).

 

Diurre Gosses (Wiglama) is getrouwd rond 1600 met Tryn Jorryts, overleden Engelum maart 1665, dochter van Jorryt Janckes en Dieuw Thysses.

 

Hij was boer te Marssum en Engelum.

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-h Sytse Gosses, overleden Marssum 1620, zoon van Gosse Sytses en Jel Diurres (III-g).

 

Sytse Gosse was getrouwd met Antje Willems, overleden na 1634

 

Hij woonde te Marssum.

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-i Jencke Gosses, overleden Deinum 1624, voor 28-4-1624, zoon van Gosse Sytses en Jel Diurres (III-g).

 

Jencke was getrouwd met 1) Atje Franses, overleden Deinum voor 1624

Jencke was ondertrouwd Marssum 6-3-1624 met 2) Grytje Fockes, overleden na 1624.

 

Hij woonde te Deinum.

Zie verder het bestand Wiglama.

 

 

IV-j Tjerck Gosses, overleden Minnertsga 5-11-1660, zoon van Gosse Sytses en Jel Diurres (III-g).

 

Tjerck was getrouwd met Wick Takes, overleden Minnertsga 23-5-1665.

 

Tjerck woonde te Minnertsga.

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-k  Antje Gosses, overleden na 1644, dochter van Gosse Sytses en Jel Diurres (III-g).

 

Antje trouwde voor 1608 met Alef Jetses,  overleden Marssum 1664

 

Alef was boer te Marssum.

Zie verder het bestand Wiglama.

 

 

 

IV-l Sytse Idses Wiglama,  geboren Grouw, overleden Engelum 26-12-1652, zoon van Ids Sytses Wiglama en Jets Diurres (III-h).

 

Sytse had een relatie met 1) N.N.

Sytse was  getrouwd   (3e pr.Engelum 18-4-1647)  met 2) Trijnje Klazes, uit Hallum

 

Sytse was boer op Wiglema onder Grouw en samen met broer Diurre eigenaar/gebruiker (stemkohier 1640).

Ook is hij met broer Diurre en zuster Antje in 1640 eigenaar van “De Byle” te Friens (stem 5).

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-m Antje Idses Wiglama, geboren Grouw omstreeks 1590, overleden Friens 7-8-1667, 77 jaar, dochter van Ids Sytses Wiglama en Jets Diurres (III-h).

 

Antje was getrouwd met Claes Piers, overleden Friens voor 1640

 

Claes was boer op “Bruijnsma” te Friens (eigenaar/gebruiker van stem 12).

Na zijn overlijden is weduwe Antje Clasen in 1640 eigenaar en gebruiker van “Bruijnsma” (stem 12).

Ook is zij met haar broers eigenaar van “De Byle” te Friens (stem 5).

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-n Jeltje Idses Wiglama, geboren Grouw, dochter van Ids Sytses Wiglama en Jets Diurres (III-h).

 

Jeltje was getrouwd met Gauke Oenes

 

IV-o  Diurre Idses Wiglama,  geboren Grouw, overleden Grouw 1652, voor 26-10-1652, zoon van Ids Sytses Wiglama en Jets Diurres (III-h).

 

Diurre was getrouwd met N.N.  ( Taetje ? N.)

 

Diurre was boer op Wiglema onder Grouw en samen met broer Sytse eigenaar/gebruiker (stemkohier 1640).

Ook is hij met broer Ids en zuster Antje in 1640 eigenaar van “De Byle” te Friens (stem 5).

Zie verder het bestand Wiglama.

 

IV-p Hidde Gerbens, geboren Friens voor 1600, overleden voor 1683, zoon van Gerben Hiddes (III-i) en Eelck Sytses.

 

Hidde was getrouwd met Pytrick Jacobs, overleden na 1683

 

In 1658 koopt Hidde Gerbens met zijn halfbroer 3 pm land in Jelgersma state te Friens , in gebruik bij henzelf (zie GJB 2005-142).

Hidde  boerde met zijn stiefvader op Jelgersmastate te Friens , groot 36 pm.

Hij koopt  met zijn stiefvader Freerck Jans land van zijn zusters, van Ulck Gerbens in 1661 en van Itie Gerbens in 1664. Zie GJB 2005-149

In 1683 hertrouwt Pytrick Jacobs met Wybren Entes en zijn Gerben Freerx en Sytse Bockes voogden over de 3 minderjarige kinderen van Hidde en Pytrick. Zie GJB 2005-142.

 

 

IV-q  Jelcke Gerbens, geboren Friens voor 1600, dochter van Gerben Hiddes (III-i) en Eelck Sytses.

 

Zij wordt genoemd in 1617 (zie GJB 2005-148).

 

IV-r Ulck Gerbens, geboren Friens 1601/1602,  overleden  na 1661, dochter van Gerben Hiddes (III-i) en Eelck Sytses

 

Ulck was getrouwd met Symen Alberts, overleden voor 1661

 

In 1661 koopt stiefvader Freerck Jans, bijzitter Idaarderadeel, samen met haar broer Hidde Gerbens van Ulck Gerbens, weduwe Symen Alberts, 10 pm land in een sate te Friens, door Freerck en Hidde gebruikt. Het land had ze geërfd van haar moeder (GJB 2005-149).

 

 

IV-s Idske Gerbens, geboren Friens 1603/1604, overleden na 1669, dochter van Gerben Hiddes (III-i) en Eelck Sytses

 

Idske was getrouwd met Bocke Jarichs, overleden voor 1664

 

In 1664 koopt voor 1100 gg stiefvader Freerck Jans en haar broer Hidde Gerbens van Itie Gerbens, weduwe Bocke Jarichs te Friens, 10 pm land in een sate te Friens, door Freerck en Hidde gebruikt.

Het land had ze geërfd van haar moeder.

In 1669 lenen Freerck Jans en Hidde Gerbens te Friens 1500 gg van Itie Gerbens, weduwe Bocke Jarichs te Friens (GJB 2005-149).

 

 

IV-t Hidde Hiddes, geboren rond 1592, overleden  september 1618 (?) ,zoon van Hidde Hiddes (III-j) en Reynsck Epes

 

 

IV-u Hilbrant Hiddes,  geboren rond 1594, zoon van Hidde Hiddes (III-j) en Reynsck Epes

 

Hilbrant (uit Terzool) trouwde gerecht Rauwerderhem 20-10-1622 met Affcke Wijbedr ( uit Uittwellingerga) .

 

Hilbrant zal na overlijden van zijn oom en voogd Gerben Hiddes onder de hoede zijn gekomen van zijn oom Abe Hettes te Terzool.

 

 

IV-v Epe Hiddes,  geboren rond 1596, zoon van Hidde Hiddes (III-j) en Reynsck Epes

 

Epe (uit Pingjum) trouwde gerecht Wonseradeel 22-11-1623 met Syts Duckedr ( uit Pingjum).

 

Bij het huwelijk wordt vermeld dat hij uit Pingjum komt maar een zoon is van Hidde Hiddes uit Friens.

 

IV-w  Syds Abbes, overleden na 1614, dochter van Abbe Hettes en Jel Hiddes (III-k).

 

Syds was getrouwd met Wolter Reins

 

Syds genoemd in 1614 met haar broer en zuster als erfgenaam van haar moeder Jel Hiddedr en met haar man Wolter Reins uit Goinga (HvF 16711-426 d.d.31-5-1614)

 

 

IV-x  Hette Abbes ,overleden na 1614, zoon van Abbe Hettes en Jel Hiddes (III-k).

 

Hette Abbes (uit Terzool) trouwde gerecht Rauwerderhem 22-3-1607 met Antke Oedsedr  (uit Rauwerd)

 

Getuigen bij het huwelijk in 1607 zijn Abbe Hettes, vader van de bruidegom en Aef Meynerts, moeder van de bruid.

Hette genoemd in 1614 met zijn zusters als erfgenaam van zijn moeder Jel Hiddedr (HvF 16711-426).

 

IV-y  Hid Abbes ,overleden na 1614, dochter van Abbe Hettes en Jel Hiddes (III-k).

 

Hidke Abbedr (uit Terzool) trouwde gerecht Rauwerderhem 21-5-1610 met Piter Melis (uit Poppingawier)

 

Getuigen bij het huwelijk in 1610 zijn Abbe Hettezn, vader van de bruid en Romcke …….., moeder van de bruidegom.

Hid genoemd in 1614 met haar broer en zuster als erfgenaam van haar moeder Jel Hiddedr en met haar man Pieter Meiles (HvF 16711-426).

 

 

 

IV-z  Jelbe Mircks,  zoon van Mirck Jelbes en Barbara Hiddes (III-m).

 

Jelbe (uit Witmarsum) trouwde voor 1612 met Ena Jans (uit  ? Pingjum )

 

In 1626 kopen Hobbe Jelbis en Gaats Eelckedr te Pingjum voor de helft, Jelbe Mircx en Ena Jansdr te Witmarsum voor een kwart en Taede Taedes en Hylck Tzallingsdr te Longerhouw voor een kwart, 61/2 pm miedland te Pingjum van Pyter, Eelcke en Syuw Jans te Pingjum voor 600 gg. (zie WON 11-363)

In 1627 stelt Jelbe Mircx te Witmarsum zich borg voor zijn oom Hobbe Jelbis inzake een bedrag van 210 gg; crediteur is Symen Symens.(zie BOL 12-149v)

 

 

IV-aa  Gerben Mircks, zoon van Mirck Jelbes en Barbara Hiddes (III-m).

 

Gerben (uit Witmarsum) trouwde gerecht Wonseradeel 15-11-1621 met Folcku Olphertsdr (uit Witmarsum), dochter van Olphert Dircx en Taet Sickes

 

 

IV-bb  Saecke Mircks, zoon van Mirck Jelbes en Barbara Hiddes (III-m).

 

Saecke (uit Burgwerd) trouwde gerecht Wonseradeel 16-2-1622 met Gerrolt Wybrensdr (uit Harlingen), dochter van wijlen Wybren Tyerckx.

 

IV-cc Johan Mircks,  zoon van Mirck Jelbes en Barbara Hiddes (III-m).

 

Johan Mirckzn (uit Bolsward) trouwde 1617, 3e pr. gerecht Hennaarderadeel 15-10-1617 met  Hayck Lolledr (uit Wommels), dochter van Lolle Juws.

 

Bij de proclamatie in 1617 wordt vermeld dat Johan een zoon is van Mirck Jelbiszn en Hayck een dochter van Lolle Juws.