††††††††††††††††††††††††††††††††††† Genealogie van het adellijk geslacht van Frittema

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††† Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

††††††††††††††††††††††† Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

††††††† I Ivo van Frittema, afkomstig uit Groningerland, overleden 21 okt 1540 *, begraven Sneek.

 

In 1524 en 1528 genoemd als grietman van Menaldumadeel,in de jaren 1532/1538 als plv.grietman van Wymbritseradeel en ook als olderman van Sneek 1528/1540.

HvF 16481-398 d.d.14-3-1536:Yvo procedeert namens zijn vrouw tegen Juw Juwsma.

HvF 16481-435,518 d.d.4-4-1536 en 3-10-1536:hij procedeert namens zijn vrouw en zijn overleden schoonvader tegen de ingezetenen en eigenerfden van Westergo over een claim vanaf 1496.

HvF 16481-6 d.d.4-6-1538:Westergo procedeert tegen hem inzake het voorgaande.

HvF 16481-290 d.d.30-9-1539:Yvo Fritsma,olderman van Sneek,aangeklaagde.

 

 

Ivo was gehuwd metTjaerteke van Donia, afkomstig uit Sneek, overleden 16 jun 1556 *, begraven Sneek, dochter van Louw Pieters van Donia en Catharina van Harinxma.

 

HvF 16481-blz.6 (WW 2-3 d.d.4-6-1538):Yvo Fritzma als man en voogd van juffr.Tyarda,zijn huisvrouw,als eiser voor wijlen Louw Donije,contra ingezetenen en eigenerfden van Westergo inzake voorgeschoten losgeld.

HvF 16481-blz.203 (WW2-5 d.d.15-2-1539):Yvo Fritzma procedeert namens zijn vrouw over de nalatenschap van haar tante Eelck van Ockinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Maria van Frittema, overledenvoor 1592

 

Maria was gehuwd met Vincent van Hermana, overleden na 1540, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum.

 

 

†††††††††† 2 Tryn Ivodr van Frittema.

 

Tryn was gehuwd met Epe Douwes van Douma, zoon van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada.

 

†††††††††† 3 Luts Ivodr van Frittema, overleden 26 jan 1608 *

 

Luts erft in 1592 van haar nicht Tjaerteke voor 1/5 deel (GJB 2011-198)

Luts testeerde op 7-10-1604.

 

Luts was gehuwd met Douwe van Herema, overleden na 13 apr 1591, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Zie ook N.L.1935.

In 1575 substituut-grietman van Wonseradeel.

Hij woonde te Bolsward en testeerde op 13-4-1591.

 

 

†††††††††† 4 Reinier van Frittema, volgt onder II-a.

 

†††††††††† 5 Pieter van Frittema, geboren Sneek, volgt onder II-b.

 

†††††††††† 6 Feycke van Frittema, volgt onder II-c.

 

†††††††††† 7 †† Tjaerteke van Frittema., overleden voor 1592.

 

†††††††††† 8 Ansck van Frittema., overleden na 1592.

 

Zij erft in 1592 van haar nicht Tjaerteke voor 1/5 deel (GJB 2011-198).

 

†††††††††† 9 Louw van Frittema., overleden voor 1592.

 

 

††† II-a Reinier van Frittema, overleden 1592/1598, zoon van Ivo van Frittema (I) en Tjaerteke van Donia.

 

Reinerus Fritema wordt op 5-5-1550 student te Keulen.

Hij werd op 17-11-1567 aangesteld als grietman van Westdongeradeel en als zodanig in juni 1570 ontvoerd door de Watergeuzen, maar tegen betaling van een flink losgeld weer vrijgelaten (GsvD-139).

Hij was Spaansgezind en werd in oktober 1572 grietman van Wonseradeel.

In 1580 met zijn gezin in ballingschap (Cons.Ex.).

T313-79/84: over Reinier en Saapck.

Hij erft in 1592 voor 1/5 deel van zijn nicht Tjaerteke.

Voor de testamenten van Reinier en zijn vrouw Saepck uit 1591 en 1598zie T313-85.

 

Reinier was gehuwd metSaepck Pietersdr van Cammingha, overleden sep 1607, dochter van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

Zij woonde in 1598 als weduwe op Frittemastate te Dongjum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Eelck Reynersdr van Frittema, overleden 6 sep 1638 , begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Zie voor haar N.O.III-132.

T342-05,nr.38:in 1615 als weduwe op de begrafenis van Isck van Feytsma.

 

Eelck was gehuwd met Syds van Tjaerda, overleden 4 okt 1612 *, begraven Rinsumageest 11 okt 1612 ,grafschrift, zoon van Schelte van Tjaerda en His van Hermana.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Tjaerdastate te Rinsumageest.

 

 

†††††††††† 2 Ivo van Frittema, overleden 1582.

 

In 1580 genoemd als balling buiten Friesland samen met zijn vader (C.E.).

 

 

 

††† II-b Pieter van Frittema, geboren Sneek, overleden Groningen 5 jun 1589, zoon van Ivo van Frittema (I) en Tjaerteke van Donia.

 

Petrus Fritema wordt op 16-5-1544 student te Leuven.

HvF 16692-211,262 d.d.19-12-1561 en 8-9-1562: Douwe en Pier Goslinga te Wanswerd procederen tegen Tiepcke Goslinga te Driesum, Foppe Tziaerda te GoŽnga en Dr.Pieter Fritzma.

Dr.Pieter van Frittema was raadsheer bij het Hof van Friesland 1563-1578.

Zijn naam op een steen uit 1577 in de Kanselarij te Leeuwarden.

Op 4-7-1579 verbannen uit Friesland en genoemd in 1580 in ballingschap (Cons.Ex.)

Hij woonde later met zijn vrouw in Groningen.

 

Pieter was gehuwd metMary van Sjaerda, dochter van Foppe van Sjaerda en Tryn Deckensdr van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ivo van Frittema, overleden n 1580.

 

In 1580 met zij ouders in ballingschap (Cons.Ex.)

 

Ivo was gehuwd met Frouck van Burmania, overleden n 1615, dochter van Poppe van Burmania en Clara van Froenhoven.

 

Voor haar testament met haar tweede man zie EEE I-417 d.d.1650.

 

Frouck was later gehuwd met Johannes van Clant, overleden Edens 5 aug 1615, begraven Langweer 11 aug 1615, zoon van Egbert Ottes van Clant en Ath van Douma.

Frouck was later gehuwd met Reynolt van Inthiema.

 

†††††††††† 2 †† Catharina van Frittema.

 

Catharina was gehuwd met Warmolt Hillebrants, afkomstig uit Groningerland.

 

†††††††††† 3 Goffe van Frittema.

 

Godefridus Fritema is in 1585 student te Pont ŗ Mousson.

 

 

 

††† II-c Feycke van Frittema, overleden na 1586, zoon van Ivo van Frittema (I) en Tjaerteke van Donia.

 

Feico Fritema is in feb 1559 student te Leuven.

Hij erft in 1592 van zijn nicht Tjaerteke voor 1/5 deel.

 

Feycke is getrouwd 1560 metYdt Gerbrantsdr van Aytta, geboren 1544, dochter van Gerbrant van Aytta en Tieth Lolckesdr van Rheen.

 

Haar naam en die van haar man op de gedenksteen/grafsteen te Swichem ter ere van haar vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tjarda van Frittema.

 

†††††††††† 2 Jetscke van Frittema.

 

†††††††††† 3 †† Catharina van Frittema.

 

†††††††††† 4 Tieth van Frittema.

 

†††††††††† 5 Edwert van Frittema.

 

†††††††††† 6 Bucho van Frittema,overleden Keulen 1591.

 

Bucho Fritema wordt op 31-1-1579 student te Keulen.

 

†††††††††† 7 Folckert van Frittema.

 

†††††††††† 8 Wigle van Frittema.

 

†††††††††† 9 Ivo van Frittema.