Genealogie van het adellijk geslacht van Galama

 

                                                                   

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

         

 

 

         I Yge van Galama.

 

Hij zou genoemd zijn 1398/1400.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Gale van Galama, geboren 1410, volgt onder II.

 

           2   Joucke van Galama.

 

Hij woonde te Akmarijp.

 

 

 

       II Gale van Galama, geboren 1410, overleden 1470, zoon van Yge van Galama (I).

 

Gale Yges woonde te Koudum..

Hij was Vetkoper,zijn schoonvader Douwe een Schieringer.

In OFO IV-69 d.d.21-1-1486 worden zijn zoons genoemd als yghen, douwen ende hartman gala kynden.

OFO II-180 d.d.15-2-1490:een vredesbrief van Oostergo en Westergo aan zijn kinderen,Ygha,Douwa,Hertman en Ydske.

In OFO IV-29 d.d. 4-4-1467 wordt als grietman te Koudum genoemd Gale Otta zin (verschrijving ?).

 

Gale was gehuwd met  Tryn Douwesdr van Harinxma, dochter van Douwe van Harinxma en N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Yge van Galama, volgt onder III-a.

 

           2   Douwe van Galama, volgt onder III-b.

 

           3   Hartman van Galama, volgt onder III-c.

 

           4   Jel van Galama, , overleden na 1516.

.

Zij testeerde in 1516.

 

Jel was gehuwd met Keimpe Tjepckes van Oenema, overleden na 1504, zoon van Tjepcke van Oenema en Rinck Ulckesdr van Douma.

 

Hij woonde te Terkaple.

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sluit met anderen het verbond van Zevenwouden met Groningen.

Op 5-1-1505 met zijn broer op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

 

           5   Jisck van Galama, ,ook Idske of Ydt, overleden na 1490.

 

Jisck was gehuwd met N. van Latsma.

 

Vermoedelijk als Ydske genoemd met haar broers in OFO II-162 d.d.12-8-1488 en OFO II-180 d.d.15-2-1490.

 

 

  III-a Yge van Galama, overleden 25 jan 1492 ,bij Workum, zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma.

 

Hij woonde te Koudum en Hemelum.Hij behoorde tot de Vetkopers en bracht veel tegenstanders om zeep. Had daarom de bijnaam "het woudzwijn".Werd na een gevecht tegen de Schieringers bij Workum terechtgesteld (GJB 1981-82).

Hij kwam in 1485 in conflict met de abt van klooster Hemelum (zie GsvD-97).

OFO II-125 d.d.febr.1486:Yge met broer Douwe bij rechtzaak te Bolsward.

OFO IV-70:genoemd in 1486/1487 in een register te Leeuwarden onder 3,79 en 108.

Hij en zijn broers Douwe en Hartman hebben in 1486 een geschil met Minne Hilles Bonninga en Werp Lieuwes en willen dit met geweld beslechten,maar brengen het geschil uiteindelijk na tussenkomst voor zoenlieden.Zie hierover OFO II-130/145 uit 1486 en OFO II-147,148 en 153 uit 1487.

Hij en zijn broers sluiten vrede met Oostergo en Westergo (OFO II-162 d.d.12-8-1488).

 

Yge was gehuwd met waarschijnlijk  N. van Goslinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Otte van Galama, volgt onder IV-a.

 

           2    misschien Maycke van Galama.

 

Volgens SFA getrouwd met een T.van Aylva.

 

 

           3   N Ygesdr van Galama, volgt onder IV-b.

 

 

   III-b Douwe van Galama, overleden 8 okt 1501 ,onthoofd, zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma.

 

Hij woonde te Akkrum.

OFO IV-70:genoemd in 1487 in een register onder 152.

Zie verder bij zijn broer Yge.

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sluit met anderen o.a.zijn broer Hartman het verbond van Zevenwouden met Groningen.

Hij was als Vetkoper in 1494 met anderen tegen de benoeming van Juw van Dekema als potestaat van Friesland (GsvD-98).

Op 5-1-1505 staan Douwe Gales erfghenamen op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

Volgens het "Dootboeck"  werd hij op 8-10-1501 onthoofd te Franeker op last van de Saksen (zie ook GJB 1981-83).

 

Douwe was gehuwd met  Jouck Sickesdr van Inhiemra, afkomstig uit Rauwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Galama.

 

Hij wordt nog genoemd in 1505,verder is over hem niets bekend.

 

 

           2   Sicke van Galama, volgt onder IV-c.

 

 

   III-c   Hartman van Galama, overleden na 1513, zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma.

 

Hij woonde te Koudum.

Genoemd op 25-12-1486 in een register (OFO IV-70).

Zie verder bij zijn broer Yge.

Hartman Galis tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.75).

Op 5-1-1505 staat Hartman Galesz op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

Rentmeestersrekeningen 1513/1514: Hartman Galama 6 fl.

Wordt hij nog vermeld in 1517 als grietman van Gaasterland ? (lijst grietmannen).

 

Hartman was gehuwd met  Riem van Osinga, afkomstig uit Kimswerd,  dochter van Seerp van Osinga en Foeck Ndr Douma van Oenema.

 

 

 

Uit dit huwelijk:

1            

1 Gale van Galama, afkomstig uit Koudum, geboren 1499, volgt onder V-e.

 

 

 

 

 

   IV-a Otte van Galama, overleden Welsrijp 1511/1514, zoon van Yge van Galama (III-a) en waarschijnlijk N. van Goslinga.

 

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sloot met anderen een verbond van Zevenwouden met Groningen.

In 1496 vertegenwoordigde hij Noordwolde en Elahuizen bij een verbond met Groningen.

Op 9-7-1504 tekent Otte Igesz de reversaalbrief (nr.135).

Op 5-1-1505 staat Otto Ipesz (m.z.Igesz) bij de edelen van Baarderadeel.

Genoemd te Welsrijp bij R.v.A.1511 als ontvanger van heerschapsrenten (1284,1285,1293).

Rentmeestersrekeningen 1513/1514: Otto Ygeszoon Galema weduwe 8 fl-13st.-3 ort.

 

Otte is getrouwd 1505 ,volgens charter , met  Wisck van Tietema, overleden na 1514 ,ws.te Welsrijp, dochter van Hans van Tietema en Bauck Douwesdr van Harinxma.

 

Zij was bij trouwen weduwe van Rycke Riencks,die behoorde tot de vetkopers in Gaasterland.

 

Uit het huwelijk van Otte en Wisck:

 

           1   Ydt Ottesdr van Galama.

 

Bij testament d.d.1528 van haar oom Dr.Douwe van Tietema is er voor haar een legaat.

 

Ydt was gehuwd met Hoyte Bottes Uninga van Hoytema, zoon van Botte Hoytes van Hoytema en Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

           2   Hans van Galama

 

Hij is jong overleden (SFA).

 

           3   Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, volgt onder V-a.

 

           4   Rints Ottesdr van Galama, overleden in 1573 (?), begraven  Leeuwarden

 

Rints ontving een legaat van haar oom Dr.Douwe van Tietema (testament 11-10-1528).

Volgens SFA. zou zij pas in 1573 overleden zijn.

Zij werd begraven bij haar eerste man (GJB 1991-132).

 

Rints was gehuwd (1) met Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden 1530/1540, begraven Leeuwarden, zoon van Verslick Godsfryonds en N.N.

 

Hij is in 1528 executeur bij het testament van Dr.Douwe van Tietema.

Dr.Joost van Herema wordt genoemd in 1529 op Heremastate te Lions.Zie GJB 1970-59 en GJB 1991-132.

OFO II-347 d.d.18-1-1530:kwitantie van Dr.Joost Herema voor Lieuwe Lieuwes te Leeuwarden.

 

Rints was gehuwd (2) met Tjaert van Aylva, overleden 12 mei 1545, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

Hij wordt in 1535 genoemd als grietman van Wonseradeel.

In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum.Zie GJB 1995-151.

 

Tjaert was weduwnaar van Ulbet Ulbesdr Thema, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 24 mrt 1532, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Ulbe Tades Thema en Doedt van Hania.

 

        ? 5   Gerlant Ottesdr van Galama.

 

Zij zou evenals haar zuster Ydt getrouwd zijn met een Hoytema.(SFA); zij  wordt niet vermeld in het testament van haar oom Dr.Douwe van Tietema.

 

 

           6   Yge Ottes van Galama.

 

Hij is jong overleden (SFA).

 

 

 

   IV-b N Ygesdr van Galama, dochter van Yge van Galama (III-a) en waarschijnlijk N. van Goslinga.

 

N is getrouwd ± 1495 met  Decken van Harinxma, ,thoe IJlst, geboren ± 1470, overleden 1536/1538, zoon van Tiete van Harinxma, ,thoe IJlst en Hylck Tietesdr van Hettinga.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 als landheer te Wirdum met bezit o.a.onder Kimswerd,waar hij in 1512 boer is.In 1517 werd op zijn bezit beslag gelegd.

Zie voor hem GJB 1981-82.

 

Decken is later getrouwd ± 1505 met Saeck Juwsdr van Juwinga, afkomstig uit Bolsward, overleden 1518/1524, dochter van Juw van Juwinga, ook Jongema en Catharina van Harinxma.

 

Uit het huwelijk van Decken en N.Ygesdr van Galama:

 

                             1 Yge van Galama, volgt onder V-b.

 

Uit het huwelijk van Decken en Saeck Juwsdr van Juwinga:

         

              2 Juw van Jongema,  overleden 1543/1546.

         

Zie over hem GJB 1981-83,84: hij was landeigenaar te Kimswerd.

In 1536 heeft Jouw Jongama vanwege zijn broer Yghe een geschil met het nonnenklooster te Stavoren (HvF 16481-584 d.d.20-12-1536)

 

 

   IV-c Sicke van Galama, overleden voor 1538, zoon van Douwe van Galama (III-b) en Jouck Sickesdr van Inhiemra.

 

Hij woonde op Blinckstrastate te Akkrum.

Op 9-9-1504 tekent Sicke Douwes Galama de reversaalbrief (nr.100).

Rentmeestersrekeningen 1513/1514: Jouck Galama en Sicke haar zoon 8fl.-1st.-1ort

 

Sicke was gehuwd met  Jelts van Heemstra, overleden na 1539, dochter van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra.

 

HvF 16481-695 d.d.14-7-1537:als weduwe van Sicke te Akkrum contra Gale Ottes Galama te Harich.

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:als weduwe van Sicke bij de erfgenamen van haar vader.

HvF 16481-271 d.d.15-7-1539:Jelts contra Gale Ottes Galama.

HvF 16481-379 d.d.20-12-1539:Jelts contra Sicke van Cammingha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taecke van Galama, volgt onder V-c.

 

           2   Tonis van Galama, volgt onder V-d.

 

           3   Douwe van Galama.

 

Douwe was misschien gehuwd met Auck Hoytesdr van Tjessens.

 

Dit huwelijk wordt genoemd in SFA.

Volgens noot 13 bij Galama is deze Douwe misschien overleden op 21-10-1543 (zerk te Wieuwerd).

Zij was in ieder geval ook getrouwd met Douwe`s broer Taecke (zie aldaar).

            

           4   Tjets van Galama, overleden 18 jan 1581, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Tjets was gehuwd met Werp van Tjessens, overleden 5 okt 1558, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Ulbet van Tjessens en Syts van Hania.

 

Met zijn vrouw genoemd in HvF 16690-17,220 d.d.1549,1552.

Eveneens in HvF 16691-120,196 d.d.17-10-1555 en 1558.

Nog vermeld in HvF 16692-31 d.d.1560.

 

 

           5   Jouck van Galama, overleden 30 mrt 1588 *, begraven Huizum ,grafschrift.

 

Zij wordt in 1584 als weduwe vermeld.

 

Jouck was gehuwd met Ritscke Sickes van Dyxtra, overleden 29 apr 1569 *, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Sicke van Dyxtra en Tiets Aebes.

 

Hij bij RvA 1540 met bezit te Huizum.

 

Ritscke was weduwnaar van Tjets van Heringa, geboren ± 1523, overleden 22 dec 1556 *,33 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Haring van Heringa en His van Hania.

 

           6   Anna van Galama, overleden 4 nov 1585, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

           7   Ydt van Galama., overleden 14 juni 1576

 

Haar overlijdensdatum zou zijn 4-11-1585,maar dat deugt niet; op 4-11-1585 overleed haar zuster Anna en zij op 14-6-1576 (zie T251-413).

 

Ydt is getrouwd 1554 met Doytze Sybrens van Bonga,  geboren  Kimswerd  1524/1525 , overleden 8 jan 1580 , 55 jaar, begraven te Kimswerd, zoon van Sybren Bonga en Grietje Piersdr.

 

Hij wordt in 1546 vermeld met bezit te Kimswerd.

Voor het trouwjaar en zijn kinderen zie T251-413.

Zie ook  GJB 1975-11 .

 

Doytze was later gehuwd met Dorothea van Groestera, overleden n 3 nov 1628, dochter van Jeppe van Groestera en Hil van Roorda

 

 

         

 

 

     V-a Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, overleden 8 mrt 1543 *, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Otte van Galama (IV-a) en Wisck van Tietema.

 

Als in 1528 zijn oom Dr.Douwe van Tietema testeert ontvangt hij het “harnasch met de deghenn ende zydsweerden soet aldaer hanghet” (Andringaboek blz.17).

Gale wordt in 1539 genoemd als grietman van Gaasterland.

HvF 16481-695 d.d.14-7-1537 en HvF 16481-271 d.d.15-7-1539:Jelts,Sicke Galema weduwe te Akkrum,als eiseres tegen Gale Ottes Galema te Harich.

Recesboek HEN d.d.16-6-1553:zijn zwager Pieter van Walta is curator over zijn kinderen Hans en Otto.

 

Gale was gehuwd met  Aelcke van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 20 dec 1543 *, begraven Weidum ,grafschrift, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Douwe van Galama, geboren voor 1530, overleden 1568

 

           2   Hylck Galesdr van Galama, overleden Menaldum 24 nov 1596 *, begraven aldaar ,grafschrift.

 

T313-88: scheiding van haar nalatenschap tussen haar dochters Aelcke en Rixt van Roorda (1604).

Zie ookGrafschriften IV-125.:

 

Hylck was gehuwd (1) met Ruurd van Roorda, overleden 29 sep 1560, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Orxmastate te Menaldum.

Genoemd als voogd over de kinderen van zuster Anna (GJB 2001-108).

Op zijn grafsteen de 8 kwartieren van zijn overgrootouders (Grafschriften IV-125).

 

Hylck was gehuwd (2) met Here Lolles van Ockinga, overleden 11 jan 1587*, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga en Ael van Hermana.

 

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Franeker (de Vrije Fries XXIII).

 

Here was weduwnaar van Anna van Dekema, overleden 29 jun 1563 *, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

           3   Otte van Galama, volgt onder VI-a.

 

           4   Hans van Galama, volgt onder VI-b.

 

            

 

 

     V-b Yge van Galama, overleden 1538/1542, zoon van Decken van Harinxma en N Ygesdr van Galama (IV-b).

 

HvF 16481-584 d.d.20-12-1536:Yghe en zijn broer (halfbroer) JouwJongema als eisers.

Uit GJB 1981-84:Boer te Longerhouw met bezit aldaar en verder te Heeg, Welsrijp (1531) en Pingjum.

In 1538 wil hij met zijn vrouw Gerlts een rente uit een plaats te Welsrijp verkopen maar dit wordt verhinderd door Andries Waltinga c.s.

HvF 16689-98 d.d.1539:Andries van Waltinga als curator over Yge Ottos Galama (bedoeld zal zijn Yge Deckens Galama).

HvF 16689-204 d.d.3-2-1542: Andries Waltinga  en Jouw Jongama als curatoren over Yge Galama.

HvF 16689-410 d.d.16-11-1545 en HvF 16690-41 d.d.1550: Andries van Waltinga voogd over de weeskinderen van Yge Galama.

 

 

Yge was gehuwd met  Gerlts N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hanck Ygesdr van Galama, overleden 28 mrt 1593, begraven Pingjum ,grafschrift.

 

Hanck was gehuwd met Baucke Rommarta, overleden 1 mrt 1603, begraven Pingjum ,grafschrift.

 

           2   Tryn Ygesdr van Galama, overleden Wommels 3 mrt 1597.

 

Tryn is getrouwd 1551 met Gosse Piers, overleden v 1597, zoon van Pier Hoytes en Gerlant (?) Ndr.

 

Bij huwelijkse voorwaarden d.d.13-2-1551 wordt aan Tryn  het gebruik van een sate te Longerhouw toegezegd.

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1984-18.

 

3 Fedt van Harinxma

 

SFA aant.5: zij was een dochter van Yge van Galama, maar gebruikte de naam Harinxma van haar grootvader.

 

Fedt is getrouwd met Hette van Epema, zoon van Tjepcke van Epinga en Eelck van Wybranda.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Pietersbierum.

 

 

 

     V-c   Taecke van Galama, overleden 1568, zoon van Sicke van Galama (IV-c) en Jelts van Heemstra.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Akkrum.

Op  2-9-1568 is er op verzoek van zijn zusters Thyts,Anna,Yd en Jouck Galama inventarisatie van zijn sterfhuis,

 

Taecke was gehuwd met  Auck van Tjessens, dochter van Hoyte van Tjessens  en  N.N.

 

Zij was misschien eerder getrouwd met zijn broer Douwe.

Auck erft in 1554 van haar nicht Eesck Gerckesdr van Tjessens.

Voor bijzonderheden zie GJB 2009-51

 

Uit dit huwelijk:

 

                .

 

           1   Wyts Taeckesdr van Galama, overleden 13 dec 1607, begraven Akkrum ,grafschrift.

 

Zij testeerde te Leeuwarden in 1593 (DDD1-97).

 

Wyts was gehuwd met Leendert Huyghis, ,ook Lenard, overleden 3 sep 1622, begraven Akkrum ,grafschrift, zoon van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.

 

Leendert was later gehuwd met Frouck van Aysma, overleden 8 aug 1632, begraven Hichtum ,grafschrift, dochter van Hessel van Aysma en Catharina van Aesgema.

 

           2   Jelts Taeckesdr van Galama, overleden 11 mrt 1585, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Jelts was gehuwd met Sierck van Bootsma, overleden 7 apr 1602, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem 1582/1602.

 

Sierck was later gehuwd met Kinsck van Aylva, overleden 21 aug 1590, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Johan van Aylva en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

 

     V-d Tonis van Galama, geboren Akkrum (?) ,overleden IJlst 17 sep 1560 *, zoon van Sicke van Galama (IV-c) en Jelts van Heemstra.

 

Anthonius Sicconis Galama wordt op 8-6-1532 ingeschreven als student  te Leuven.

HvF 16691-78 d.d.12-3-1556: Anthonius Galama als eiser.

Tonis  was op 22-9-1560  dijkgraaf van Wymbritseradeel.

 

Tonis was gehuwd met  Cnier Douwesdr van Juwsma, overleden 4 mrt 1565*, begraven IJlst, dochter van Douwe van Juwsma en His Saskersdr van Camstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hylck van Galama.

 

Hylck was gehuwd met Tiete Epes van Hettinga, afkomstig uit Hommerts, overleden 1574 (?), zoon van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

Hij kreeg op 16-4-1572 van Willem van Oranje het verzoek om het verzet in Friesland te organiseren (GsvD,139).

In 1584/1585 is Rienck van Doyem voogd over zijn kinderen (HvF 16701-16,43,75).

HvF 16702-340 d.d.1587:zijn kinderen Cunera,Thonis,Ipe en Wick namens hun overleden voogd Rienck van Doyem.

 

 

           2   Tryn van Galama, overleden 22 okt 1603 *, begraven IJlst.

 

N.L.1989:zij overleed aan pest,3 dagen na haar tweede man.

 

Tryn was gehuwd (1) met Johan van Aylva, overleden 1563/1585, zoon van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Tzum en is overleden zonder kinderen.

HvF 16701-75 d.d.1585: contra Tryn Galama, weduwe Jan Ailua.

 

Tryn was gehuwd (2) met Hans Hessels van Oosthem, hopman, overleden 19 okt 1603 *, begraven IJlst, zoon van Hessel van Oosthem en Tetke van Burmania.

 

           3   Auck van Galama, overleden n 1602.

 

Zij testeerde op 10-10-1587.

 

Auck is getrouwd 1564 met Wybren van Aylva, overleden 9 jan 1606 *, begraven Genum, zoon van Rienck van Aylva en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Hij woonde 1578/1580 op Roordastate te Genum.Zie N.L 1989 en GJB 1995-154.

HvF 16701-16 d.d.1584: Wybrant van Ailua vanwege zijn vrouw Auck contra Rienck van Doyem

HvF 16701-43 d.d.1585: Rienck van Doyem contra Wybrant en Auck.

 

4 Jelts van Galama, overleden voor 1581.

 

Haar broer Epe, haar zusters Auck en Tryncke en de weeskinderen van Hyl en Tiete van Hettinga procederen als haar erfgenamen  in 1581 (HvF 16699-8).

 

5 Douwe van Galama

.

Hij zou zijn gesneuveld, overleden voor 1581.

 

           6   Sicke van Galama.

 

Hij zou zijn gesneuveld, overleden voor 1581.

 

7 Jets van Galama.

 

Vermoedelijk jong overleden, in ieder geval voor 1581

 

 8 Epe van Galama., overleden Waaxens (W.D.)  1581/1583, voor 1-10-1583

 

Hij woonde in 1580 met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens (W.D.)

HvF 16702-247 d.d.1587: zijn erfgenamen voor het Hof van Friesland.

 

 

Epe was gehuwd met Syts Sickesdr van Tjessens, overleden Groningen 30 nov 1606 *, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift, dochter van Sicke Werps van Tjessens en Auck Popckesdr van Bonga.

 

HvF 16700 d.d.1-10-1583:Syts Tjessens,weduwe Galama te Waaxens,met haar  (stief)moeder Geel Heringa,weduwe Sicke Tjessens als eisers.

Zij testeerde op 11-2-1596 als vrouw van Seine Lieuwes (DDD1-29/46v d.d.2-1-1607) met legaten voor Syds,Fedt en Doedt Aylva.

N.O.II-201:Zij had geen kinderen uit haar huwelijken en na haar overlijden kwam het ouderlijk bezit,Sjucksmastate te Waaxens, aan Doedt van Mockema.

Op het graf in de kerk van Waaxens de kwartieren van haar grootouders Tjessens x Galama,Bonga x Scinsema.

 

Syts was later gehuwd met Douwe van Aylva, geboren ± 1563, overleden Deventer 1591 ,gesneuveld 28 jaar oud, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

 Syts is later getrouwd v 1596 met Seine Lieuwes, uit Groningen, overleden n 1606

 

     V-e Gale van Galama, afkomstig uit Koudum, geboren 1499, overleden 31 mei 1559, begraven Mantgum ,grafschrift, zoon van Hartman van Galama (III-c) en Riem van Osinga.

 

Gale wordt in 1539 vermeld als grietman van Gaasterland.

Bij RvA 1540 vermeld als Gale Galema toe Coudum met bezit te Wirdum.

Gale woonde eerst met zijn vrouw te Koudum maar later op Hoxwier bij Mantgum.

“De Friesche Adelaar”1889-7: Op het graf te Mantgum in het midden Galema-Osinga en Hoxwier-Dekema.

Op de 4 hoeken de 4 kwartieren van zijn en haar grootouders.

Voor hem rechts Galama-Harinxma thoe Heeg en Osinga- Douma van Oenema.

Voor haar links Hoxwier-Hermana en Dekema-Unia.

Zijn grootouders zijn:  Gale van Galema x Tryn van Harinxma thoe Heeg en Seerp van Osinga x ? N.Douma van Oenema.

Haar grootouders zijn:  Aesge van Hoxwier x Jel van Hermana en Juw van Dekema x Ydt van Unia.

 

 

Gale is getrouwd 28 feb 1523 met  Foeck van Hoxwier, geboren 28 okt 1495, overleden 19 jun 1554, begraven Mantgum ,grafschrift, dochter van Aesge van Hoxwier en Wick van Dekema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryn Galesdr van Galama, geboren 19 feb 1524, overleden voor  1559.

 

Tryn was gehuwd met Rempt Janckes van Douma, ,zonder kinderen, zoon van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma.

Rempt was later gehuwd met Gysbert Gysbertsdr van Schooten.

 

           2   Aesge van Galama, geboren 9 apr 1525, overleden 1583.

 

Ausonius Galama werd op 4-5-1543 student te Leuven en op 20-6-1547 student te Keulen.

Hij was kanunnik te Utrecht en is in 1583 ongetrouwd overleden, maar hij had een zoon Gale.

Galenus filius Ausonii werd op 11-2-1592 ingeschreven als student te Franeker.

 

 

 

           3   Juw van Galama, geboren 15 mei 1526, overleden 1569, begraven Koudum  (?),grafsteen.

 

Julius Galama werd in okt 1545 student te Leuven.

 

Juw was gehuwd met Imck van Glins, overleden 19 jul 1589, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Haar huwelijk met Juw was  kinderloos.

Zij testeerde op 11-3-1586 (T323-02-25).

Op haar graf de kwartieren van haar 8 overgrootouders (Grafschriften IV-71).

 

Imck was weduwe van Rienck Douwes van Douma, zoon van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada.

Imck was later gehuwd met Here van Burmania, overleden n 1577, begraven Stiens, zoon van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

           4   Tjets Galesdr van Galama, ook Tieth, afkomstig uit Mantgum, geboren 4 jul 1527, overleden 1581.

 

Tjets was gehuwd met Douwe van Glins, overleden Groningen 20 mei 1573, zoon van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Hij voegde zich in de tachtigjarige oorlog bij de watergeuzen;na zijn gevangenneming werd hij in 1573 te Groningen onthoofd.Zie ook NBW VI-586.

 

 

           5   Seerp van Galama, geboren 25 okt 1528, volgt onder VI-c.

 

           6   Bauck Galesdr van Galama, geboren 10 jul 1530.

 

Bauck was gehuwd met Hessel Jelgers van Feytsma, overleden 10 jan 1585, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.

 

Bij PI 1578 en GO 1580 als hoofdeling van Huizum met bezit te Warstiens.

Zijn naam op de kerkklok van Huizum uit 1582.

 

Hessel was later gehuwd met Habel Frederiksdr van Offenhusen, overleden 9 feb 1630 *

 

           7   Wick Galesdr van Galama, geboren 8 jan 1532, overleden ± 1582.

 

Wick was gehuwd met Jelte Ripperts van Eelsma, geboren 1539, overleden Holwerd 13 jun 1573, zoon van Rippert Wygers van Eelsma en Catharina van Elinga.

 

In 1566 sloot hij zich aan bij het Verbond der Edelen.

Hij behoorde in 1572/1573 tot de Friese watergeuzen en verdronk tijdens een landing op de kust bij Holwerd.

HvF 16692-220 d.d.1561:Jelte Eelsma te Sexbierum.

HvF 16698-182 d.d.5-11-1579:Sjuck van Cammingha voogd over kinderen van Jelte.

Hij blijft voogd over de kinderen en ook over de weduwe tot 1583 (zie hiervoor HvF 16699-130,171,225,267,271 en HvF 16700-45,141.

Vanaf 1583 zijn ook Augustinus Bolema en Dr.Gysbert Aernsma voogden over het weeskind van Jelte (zie HvF 16700-189 en HvF 16701-12 en HvF 16702-190).

 

 

           8   Hartman van Galama, geboren 18 feb 1533, overleden Brussel 1 jun 1568.

 

Hermannus Galama werd in okt 1550 student te Leuven.

Vermoedelijk begraven te Wirdum,want op de grafsteen van Wytze van Camstra,de eerste man van zijn vrouw Riem,staan ook de namen van zijn ouders.

Hij trad in 1566 toe tot het Verbond der edelen, maar werd in 1568 onthoofd te Brussel, evenals  Sjoerd van Beyma.

 

Hartman is getrouwd 1557 met Riem van Hermana, ,ook Rema, overleden n 1588, dochter van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Zij testeerde op 10-4-1588 en had geen kinderen.

Zij was viermaal getrouwd (zie T326-1430).

 

 Riem was weduwe van Watze van Harinxma, geboren ± 1516, overleden n 1538, zoon van Decken van Harinxma, ,thoe IJlst en Saeck Juwsdr van Juwinga.

 Riem was weduwe van Wytze van Camstra, overleden 3 mrt 1555, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

 Riem was later gehuwd met Jeronimus Hania, geboren Pingjum ± 1534, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem, natuurlijke zoon van Watze Douwes Hania en Susanna van Meeuwen.

 

           9   Riem Galesdr van Galama, geboren 1535, overleden 15 sep 1625 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Zij testeerde in 1625 (DDD1-303).

 

Riem was gehuwd (1) met Sjuck Pieters van Cammingha, overleden 1581, zoon van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

Huwelijksvoorwaarden 4-3-1551 waarbij aan Sjuck wordt toegekend Doeckemastate onder Leeuwarden (Eekhoff II-403 over Leeuwarden).

T326-1204:testament van Sjuck en zijn vrouw Hack uit 1559.

Met hem stierf deze tak van de Cammingha's uit.

 

Sjuck is eerder getrouwd 1551 met Hack van Camstra, overleden 1561, dochter van Homme van Camstra en Eelck van Eysinga, ,ook Isck.

 Sjuck was weduwnaar van Popck van Heemstra, dochter van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema.

 

Riem is getrouwd 7 jan 1586 ,of op 17-1-1586 (2) met Frans van Eysinga, geboren ± 1530, overleden 16 mei 1603 *, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1578-1603.

Hij testeerde in 1583 en op 14-11-1592 (T323-3 en 25).

 

Frans was weduwnaar van Lisck Juwsdr van Juwsma, overleden 16 dec 1565, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Juw van Juwsma en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 Frans was weduwnaar van Lisck Andriesdr van Waltinga, overleden 2 apr 1583, begraven Herbayum ,grafschrift, dochter van Andries van Waltinga en Tryn van Glins.

 

         10   Hette van Galama, ook Hector, overleden v 1559.

 

Vermoedelijk jong en ongetrouwd overleden.

 

 

 

   VI-a Otte van Galama, overleden 9 mei 1586 , begraven Welsrijp ,grafschrift, zoon van Gale van Galama (V-a) en Aelcke van Walta.

 

Otto Galama werd in feb 1559 ingeschreven als student te Leuven.

De 4 kwartieren op zijn graf:Galama,Tietema,Walta,Dekema.

 

Otte was gehuwd met  Ynts van Feytsma, ook Eets, overleden 21 mei 1573 , begraven Welsrijp ,grafschrift, dochter van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema, ,ook Louise.

 

De 4 kwartieren op haar graf:Feytsma,Eminga,Mellema,onleesbaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aelcke Ottesdr van Galama, overleden 22 okt 1611*

 

Aelcke was gehuwd met Andries Goslicks van Hiddema, zoon van Goslick van Hiddema en Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Wier,maar was ook begoed in Achtkarspelen.

Hij wordt genoemd bij inventarisaties te Berlikum in 1613 en 1619 (MEN 50-blz.89 en MEN 51-fol.131).

 

 

 

   VI-b Hans van Galama, overleden 16 jan 1602 *, zoon van Gale van Galama (V-a) en Aelcke van Walta.

 

Johannes Galama werd  in juni 1551 ingeschreven als student te Leuven.

In 1578 te Menaldum, betaalt bij P.I. 12cg.

 

Hans was gehuwd met  Riem Herckesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, dochter van Hercke Riencks van Popma en Anna Riencksdr van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gale van Galama, volgt onder VII-a.

 

           2   Aelcke Hansesdr van Galama, overleden Menaldum 9 apr 1622, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij overleed op de bruiloft van Sippe van Scheltema met Rixt van Scheltema te Morra (GEN 742).

 

Aelcke was gehuwd (1) met Syds van Mockema, overleden 11 feb 1595, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1585-1595 (genoemd o.a HvF 16703-209 d.d.7-3-1589).

G.O.1581:hij heeft op 20-12-1580 ook bezit te Morra (blz.116).

 

Syds was weduwnaar van Eets Ulckesdr Douma van Oenema, ,ook Jets, overleden 24 jun 1590 ?, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift onduidelijk, dochter van Ulcke Douwes Douma van Oenema en Jets Abbesdr van Latsma.

 

Aelcke is getrouwd 1596 ,23-11-1596 3e pr.gerecht Menaldumadeel (2) met Feye van Aylva, afkomstig uit Genum, overleden Menaldum 6 dec 1631, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sybolt van Aylva en Frouck van Goslinga.

 

Op Graldastate te Menaldum.Zie GJB 1995-156.

Hij wordt genoemd als curator op 6-11-1599 en 5-11-1602 (MEN 47-52,361).

Hij testeerde te Menaldum in 1611 (DDD1-259).

 

 

 

   VI-c Seerp van Galama, geboren 25 okt 1528, overleden 22 jan 1581, begraven Mantgum ,grafschrift, zoon van Gale van Galama (V-e) en Foeck van Hoxwier.

 

Seerp trad toe tot het verbond der edelen in 1566 samen met zijn broer Hartman en zijn zwagers Sjoerd van Beyma en Jelte van Eelsma.

Hij woonde begin 1568 met zijn vrouw in Mantgum (procl.boek IDA) maar in 1572 in Franeker.

Hij was voor de Prins van Oranje maar moest zich na 1572 met vrouw en kinderen in ballingschap begeven.

Grietman van Baarderadeel 1577/1581.

“De Friesche Adelaar” 1889-7: de grafsteen in de kerk van Mantgum met 8 kwartieren van zijn en haar grootouders

rechts boven galama-osinga, rechts onder hoxwier-dekema, links boven botnia-hottinga en links onder camstra-douma..

De grootouders zijn:  Hartman van Galama x Riem van Osinga,  Aesge van Hoxwier x Wick van Dekema,  Tjalling van Botnia x Frouck van Hottinga  en  Abbe van Camstra x Jel van Douma.

 

Zie verder GJB 1998-140 en T323-250a.

 

Seerp was gehuwd met  His van Botnia, overleden 8 jun 1593, begraven Mangum ,grafschrift, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.

 

Volgens SFA waren er nog 3 jong overleden kinderen n.l.Mary,Teth en Riem.

Zij testeerde als weduwe in 1593 (EEE I-102).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foeck van Galama, geboren v 1562, overleden v 11 mei 1562.

 

           2   Foeck van Galama, geboren 11 mei 1562, overleden n 1626.

 

Zij werd belijdend lidmaat te Leeuwarden op 18-8-1605.

Het slot Galama te Koudum kwam door vererving in handen van haar zoons,maar die verkochten het in 1638 omdat ze "tot armoede waren vervallen".

 

Foeck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 sep 1603 en getrouwd aldaar 12 okt 1603 met Lelius van Lycklema, geboren ± 1570, overleden 1625/1626, zoon van Meyne van Lycklema en Hylck van Terwisscha.

 

Hij promoveerde te Franeker op 30-10-1592.

Advocaat bij het Hof van Friesland (1593) en daar raadsheer 1597-1625.

Ook grietman van H.O.N.,benoemd 4-2-1625.

 

 

           3   Bauck van Galama, geboren 26 sep 1563, overleden 23 jul 1623 *, begraven Roordahuizum 28 jul 1623.

 

Bauck is getrouwd 1 nov 1589 (1) met Juw van Eysinga, overleden voor 1604, zoon van Ritscke van Eysinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 

Hij stierf kinderloos,maar twee jong overleden kinderen de ene 3 dagen oud en de andere 3 weken oud,werden begraven in de Jacobijnerkerk (Walle 3621.

 

Bauck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 dec 1604 en getrouwd aldaar 20 jan 1605 (2) met Hessel van Bootsma, overleden 22 feb 1616 *, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij was grietman van Idaarderadeel 1586/1601.

Vanaf 6-5-1601 tot 1616 ontvanger-generaal van Friesland.

 

Hessel was weduwnaar van Tinthje Baerthesdr van Idsaerda, overleden voor 1605.

 

           4   Frouck van Galama, geboren 19 mrt 1565, overleden 1616, begraven Huizum, grafschrift.

 

Frouck was gehuwd met Sicke Ritsckes van Dyxtra, overleden 8 jun 1594, begraven Huizum, grafschrift, zoon van Ritscke Sickes van Dyxtra en Jouck van Galama.

 

HvF d.d.20-12-1611: Frouck van Galama contra Lenart Huygens.

 

           5   Wick van Galama, geboren 22 okt 1566, overleden 4 apr 1600, begraven Koudum ,grafschrift.

 

Wick is getrouwd Koudum 6 feb 1597 met Douwe van Epema, afkomstig uit Koudum, overleden 21 nov 1624, begraven Koudum ,grafschrift, zoon van Hessel Douwes van Epema en Eelck van Sixma.

 

Hij was grietman van H.O.N. 1603-1624.

 

 

           6   Gale van Galama, volgt onder VII-b.

 

           7   Jel van Galama, overleden sep 1669 (?).

 

Op 23-9-1646 staat Jeltie van Galama, vrouw van Jr. Aesge van Popma, op de lidmatenlijst.

Volgens SFA overleden 1669,maar dan zou ze erg oud zijn geworden,want ze moet zijn geboren voor 1581.

 

Jel was gehuwd met Aesge Sydses van Popma, van IJlst, overleden na 21 jul 1652, zoon van Syds van Popma en Hauck Tjallingsdr van Harinxma.

 

HOF d.d.29-3-1631:Aesge van Popma contra Abbe van Bootsma.

Hij testeerde te IJlst op 21-7-1652 (EEE I-293).

 

 

           8   Tryn van Galama.

 

Zij bleef vermoedelijk op Wiardastate wonen tot haar nicht Riem,na haar huwelijk met Syds van Eminga,er intrek nam.

 

Tryn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 jan 1617 ,gerecht (1) met Gerrit van Eminga, overleden 19 nov 1626 *, begraven Goutum 27 nov 1626, zoon van Minne van Eminga en Frouck Gerritsdr van Wytsma.

 

Tryn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 jul 1627 ,gerecht en getrouwd aldaar 22 aug 1627 (2) met Sjuck Deytses van Wynia, zoon van Deytse van Wynia en Eeck van Burmania.

 

Rekenmeester van Friesland.

 

Sjuck was weduwnaar van Lisck van Heslinga, overleden v 1627, dochter van Yge van Heslinga en Jelck van Wynia.

 

           9   Riem van Galama, ,ook His.

 

Riem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 jun 1601 ,gerecht en getrouwd Sneek 5 jul 1601 met Idzart Ernstes van Grovestins, ,ook Ernst, overleden 12 sep 1612 *, begraven Berlikum, zoon van Ernst van Grovestins en Gerlant Jansdr van Hoytema.

 

Grietman van Menaldumadeel 1603/1612.

 

 

         10   Mary van Galama, overleden n 1627.

 

Recesboek IDA d.d.1627:zij verkoopt met haar man een plaats te Roordahuizum aan Sybren Keimpes Jorna van Warga.

 

Mary was gehuwd met Here van Inthiema, overleden n 1627.

 

         11   Teth van Galama, overleden Ostende 1601/1603.

 

Teth was gehuwd met N. van Mellinga, afkomstig uit Groningen.

 

         12   Tjets van Galama.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

  VII-a Gale van Galama, overleden na 1616, zoon van Hans van Galama (VI-b) en Riem Herckesdr van Popma.

 

Galenus Galama werd op 4-9-1587 student te Franeker.

Zijn naam met die van anderen op de kerkklok van Menaldum uit 1619.

 

Gale is getrouwd 1592 (1) met  Dorothea Minnesdr van Eminga, geboren ± 1570, overleden 27 sep 1616 ,46 jaar, dochter van Minne van Eminga en Frouck Gerritsdr van Wytsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Riem Galesdr van Galama, geboren 21 okt 1612 ?.

 

Met het jaartal 1636 zijn de familiewapens van Riem en haar eerste man Sicke van Aebinga buiten op de voorpoort van Wiardastate uitgehouwen (de Vrije Fries XII-190). Is dit wel juist ? Gaat het niet om haar tweede man ? (zie hierna).

HOF 16792 d.d.17-2-1638 (acte 497):Schelte van Aebinga wordt aangewezen als cur.div. voor scheiding der vaderlijke goederen t.b.v.Dorothea van Aebinga,nu haar moeder Riem is hertrouwd met Syds van Eminga.

HOF 16792 d.d.28-2-1638 (acte 500):Gerlant van Liauckema vraagt als grootmoeder van Dorothea van Aebinga voogdij voor haar aan.

Schelte van Liauckema (oom van Dorothea) wordt cur.p.g.

 

Riem was gehuwd (1) met Sicke van Aebinga, overleden 16 okt 1636, begraven Hallum, zoon van Schelte van Aebinga en Gerlant Scheltesdr van Liauckema.

 

Riem is getrouwd 1637 ,19-10-1637 3e pr.Leeuwarden (2) met Syds van Eminga, overleden Goutum na 1638 ,oud 74 jaar, zoon van Pybe van Eminga en Perck van Roorda.

 

Syds op Wiardastate te Goutum (stem 24).

Er was een memoriesteen op Wiardastate met jaartal 1636 voor Sixtus van Eminga en Riem van Galama (Walle)

Zijn elders vermelde sterfjaar 1631 is onjuist.

 

 

Gale was gehuwd (2) met  Jelck Roelofsdr van Donia.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

 

 

  VII-b Gale van Galama, zoon van Seerp van Galama (VI-c) en His van Botnia.

 

Hij woonde op Hoxwier te Mantgum.

 

Gale was gehuwd met  Cnier Tietesdr van Hettinga, overleden 15 jul 1607 *, dochter van Tiete Epes van Hettinga en Hylck van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Seerp van Galama, overleden jun 1625 *.

 

Hij was luitenant in het leger en had een dochter Cunira.

 

Seerp was gehuwd met Hylck van Hettinga, overleden na 1648, dochter van Taecke van Hettinga en Neelcke N..

 

Op 28-3-1628 laat zij als weduwe van Seerp voor haar dochter Cunira als curator benoemen Dr Joannes Revius; op 18-9-1628 wordt dat haar zwager Reynolt van Inthiema en zij als tutrix (N.T.14.31).

Na het overlijden van haar schoonzuster Anna in 1638 woonde zij als weduwe op Hettingastate te Jorwerd, maar in 1648 vertrok zij naar IJlst.

 Lidmatenboek IJlst: op10-5-1648 als Hylck van Galama met dochter Knier met attestatie van Jorwerd.

Zie ook GJB 1969-20.

 

Uit dit huwelijk:

 

            Cnier van Galama, geboren in/voor 1625, overleden na 1648

 

           2   Tiete van Galama, volgt onder VIII.

 

           3   His van Galama, overleden 12 jan 1634, begraven Mantgum ,grafschrift.

 

His was gehuwd met Reynier Hoppers, overleden 13 sep 1666, zoon van Jochem Hoppers en Fedt Bockesdr van Wiarda.

Reynier is later getrouwd 19 aug 1638 met Luts van Hottinga, overleden 8 jan 1648, begraven Mantgum ,grafschrift, dochter van Here van Hottinga en Anna Wygersdr van Eelsma.

 

           4   Hylck van Galama.

 

Hylck was gehuwd met Reynolt Feyckes Inthiema.

 

           5   Tonis van Galama.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   VIII Tiete van Galama, overleden 31 jan 1669, zoon van Gale van Galama (VII-b) en Cnier Tietesdr van Hettinga.

 

Tiete is getrouwd Kampen 19 jan 1626 (1) met  Bernadina Jurjensdr van Ingen, overleden Elburg 21 okt 1641, begraven aldaar 28 okt 1641.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cunira van Galama, gedoopt Kampen  30 jan 1627, overleden aldaar 4 feb 1627.

 

           2   George van Galama, geboren Kampen 8 okt 1629,

 

Volgens een familieaantekening vertrok hij op 20-10-1651 naar Oost-Indië.

Bij huwelijk in 1662 uit Workum.

 

George is in ondertrouw gegaan Workum 18 sep 1658 (1) met Sophia van Inthiema, overleden v 1662.

George is in ondertrouw gegaan Franeker 28 jun 1662 ,gerecht en getrouwd 1662 ,19-7-1662 att.van Franeker (2) met Armgardina van Inthiema, afkomstig uit Franeker in 1662.

 

Zij was bij huwelijk in 1662 weduwe van Seerp van Adèlen.

 

 

           3   Gale van Galama, geboren 16 jun 1631, overleden 1631/1633

 

           4   Gale van Galama, geboren Maastricht 11 jul 1633, volgt onder IX-a.

 

           5   Anthony van Galama, geboren Kampen 29 jun 1636, overleden Franeker 21 sep 1656.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           6   Julius van Galama, geboren Deventer 2 jul 1639, volgt onder IX-b.

 

           7    Elisabeth van Galama, geboren Kampen 22 mrt 1640.

 

Ze was niet getrouwd.

 

Tiete had vermoedelijk 2 kinderen bij een onbekende vrouw:

 

 

           8   Igo van Galama, geboren  na 1641, overleden na 1676.

 

Igo is getrouwd Midlum 23 feb 1676 met Trijntje Gerbens, vermoedelijk overleden 1 juli 1691 te Midlum

 

Er is vermoedelijk nageslacht Galema te Midlum (zie het lidmatenboek aldaar).

In 1678 wordt een Trijntje Gerbens lidmaat te Midlum en overlijdt daar in 1691.

 

 

           9    waarschijnlijk Cunira van Galama, geboren ± 1645 , overleden na 1668

 

Bij huwelijk in 1668 uit IJlst.

 

Cunira is getrouwd IJlst 3 mei 1668 met Johannes Guldenus, afkomstig uit Zwolle.

 

Johannes Guldenus als lidmaat van Zwolle naar IJlst op 22-8-1669.

 

 

   IX-a Gale van Galama, geboren Maastricht 11 jul 1633, zoon van Tiete van Galama (VIII) en Bernadina Jurjensdr van Ingen.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Gale was gehuwd met  Helena de Sanderen Surburg, afkomstig uit Maastricht.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Bernardina van Galama, geboren ± 1660.

 

Bernardina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 sep 1678 ,gerecht en getrouwd 1678 ,6-10-1678 3e pr.gerecht Leeuwarden (1) met Suffridus van Wynia, overleden v 1684.

 

Bernardina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 aug 1684 ,gerecht en getrouwd 1684 ,24-8-1684 3e pr.gerecht Leeuwarden (2) met Johannes van der Ven, afkomstig uit Leeuwarden in 1684.

 

           2   Titus van Galama, gedoopt Leeuwarden 30 jul 1673.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           3   Hartman van Galama, gedoopt Warga,Wartena 9 apr 1676.

 

Hij is jong overleden en het is niet zeker dat de doop deze Hartman betreft.

 

 

           4   Gillis van Galama.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           5   Seerp van Galama.

 

           6    Gijsbertha van Galama.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           7    waarschijnlijk Foeck van Galama.

 

           8   Seerp van Galama.

 

           9   Gillis van Galama.

 

Hij was kapitein.

 

 

         10   Jochem van Galama.

 

Hij is jong overleden.

 

 

         11    waarschijnlijk Maria van Galama.

 

         12   N. van Galama.

 

Zij is overleden met haar moeder,die in het kraambed van haar is overleden.

 

 

 

   IX-b Julius van Galama, geboren Deventer 2 jul 1639, overleden 7 feb 1677, zoon van Tiete van Galama (VIII) en Bernadina Jurjensdr van Ingen.

 

Bij huwelijk in 1666 uit Franeker en bij huwelijk in 1670 uit Hemelum.

Lidmaten IJlst: Jr.Julius van Galama op 31-1-1670 met attestatie van Hemelum.

 

Julius is in ondertrouw gegaan Franeker 26 mei 1666 ,gerecht en getrouwd 17 jun 1666 (1) met  Bella Albertsdr van Ayckema, afkomstig uit Oost-Friesland, overleden 13 jan 1667.

 

Bella bij huwelijk in 1666 uit Franeker.

 

Julius is getrouwd IJlst 12 mrt 1670 (2) met  Teth Sydsdr van Popma, geboren Stavoren 9 okt 1653, overleden 2 mrt 1741.

 

Teth bij huwelijk in 1670 uit IJlst, in 1698 op lidmatenlijst van IJlst.

Zij is doopheffer als kleinkinderen in 1725 en 1726 worden gedoopt te IJlst.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syds van Galama, ,ook Sixtus, geboren 25 jan 1672, gedoopt IJlst 28 jan 1672, overleden 24 feb 1672.

 

           2   Syds Anthony van Galama, geboren IJlst 22 apr 1673, gedoopt aldaar 27 apr 1673, volgt onder X.

 

           3    Bernardina Juliana van Galama, geboren IJlst 16 feb 1675, gedoopt aldaar 21 feb 1675, overleden 1683.

 

 

        X Syds Anthony van Galama, ook Sixtus, geboren IJlst 22 apr 1673, gedoopt aldaar 27 apr 1673, overleden  aldaar 28 jun 1737 , begraven aldaar, zoon van Julius van Galama (IX-b) en Teth Sydsdr van Popma.

 

Op 26-5-1709 attestatie van IJlst om elders te trouwen.

Als Sixtus Antonius van Galama  op 28-11-1720 op de lidmatenlijst van IJlst.

 Hij was burgemeester van IJlst.

Zie voor zijn gezin N.L. 1927-272/274 en 367.

 

Syds is getrouwd Wolvega 2 jun 1709 (1) met  Elisabeth Lambertusdr van Coehoorn, geboren ± 1660, overleden 22 okt 1720 ,60 jaar.

 

Op 13-6-1710 met attestatie van Morra als Elisabeth van Galama op de lidmatenlijst van IJlst.

 

Syds is in ondertrouw gegaan IJlst 11 jun 1724 en getrouwd Paterswolde 25 jun 1724 (?) (2) met  Cecilia Wilhelmina Sijghers ter Borch, afkomstig uit Paterswolde in 1724, overleden IJlst 9 mei 1774, begraven aldaar.

 

Op 14-9-1724 als lidmaat van Paterswolde naar IJlst ;als weduwe schonk zij een zilveren avondmaalsschotel aan de kerk van IJlst op 1-5-1751; ook in 1761 nog vermeld als weduwe en lidmaat te IJlst.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ygo Julius van Galama, geboren 25 apr 1725, gedoopt IJlst 29 apr 1725, overleden 1728.

 

           2   Rixt Elisabeth van Galama, geboren 13 nov 1726, gedoopt IJlst 17 nov 1726, overleden aldaar 12 mrt 1732.

 

           3    Theodora Margaretha van Galama, tweeling met Titia, geboren 22 aug 1728, gedoopt IJlst 29 aug 1728, overleden 21 dec 1808.

 

Op 11-12-1763 met haar zuster Titia Juliana als freules op de lidmatenlijst van IJlst.

 

           4   Titia Juliana van Galama, tweeling met Theodora, geboren 22 aug 1728, gedoopt IJlst 29 aug 1728, overleden 10 apr 1796.

          

             Op 11-12-1763 met haar zuster Theodora Margaretha als freules op de lidmatenlijst van IJlst.

 

           5   Lewyna Eva van Galama, geboren 27 jul 1730, gedoopt IJlst 30 jul 1730, overleden aldaar 27 aug 1730.

 

           6   Rixt Elisabeth van Galama, geboren IJlst 28 dec 1732, gedoopt IJlst 1 jan 1733, overleden IJlst 14 maart 1813.

 

Zij was de laatste telg uit het adellijk geslacht van Galama (zie ook Encyclopedie van Friesland-306).