Genealogie van het adellijk geslacht van Glins

 

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

I Rienck van Glins, overleden 8 okt 1402.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

1 Douwe(Doede) van Glins, volgt onder II.

 

 

II Douwe(Doede) van Glins, overleden Dronrijp 8 okt 1422, zoon van Rienck van Glins (I).

 

Douwe(Doede) was gehuwd met Both van Epinga, overleden 1445.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 waarschijnlijk Eeck Douwesdr van Glins.

 

Zij was afkomstig van Dronrijp.Of zij de vrouw van Rienck was is onduidelijk. Zie GJB 2000-150,noot 49.

 

Eeck was waarschijnlijk gehuwd met Rienck Upckes, overleden n 1434, zoon van Upcke Riencks en Geel Lollesdr van Ockinga.

 

Op Birdingaterp onder Hitzum.Genoemd in 1423,1429 en 1434.Zie GJB 1994-24 en GJB 2000-134.

 

 

2 Rienck van Glins, volgt onder III.

 

 

III Rienck van Glins, overleden n 13 jul 1474, zoon van Douwe(Doede) van Glins (II) en Both van Epinga.

 

Misschien was hij voor de tweede maal getrouwd met Both van Hobbema,overleden op 31-3-1503* met grafschrift te Dronrijp. Zij zou de laatste telg zijn uit het geslacht Hobbema,ws.dochter van Dije van Hobbema en Catharina N. Door haar kwam dan Hobbemastate te Dronrijp aan de familie Glins.Voor haar graf zie Grafschriften IV-71.

Rienck wordt genoemd in OFO I-251 d.d.13-7-1474.

 

Rienck was gehuwd met Ath van Rinia, waarschijnlijk dochter van N. van Rinia en N.N..

 

Zij was vermoedelijk een zuster van Doecke van Rinia,overleden 1478.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Both Riencksdr van Glins, overleden 9 jan 1508.

 

Both was gehuwd met Goffe Goffes van Roorda, overleden 31 aug 1506, zoon van Goffe Ruurds van Roorda en Catharina Douwesdr van Sjaerda, ,ook Sjaerdema,.

 

OFO IV-50 d.d.21-2-1477:hij krijgt recht op voorkoop van Ouricsmagoed van zijn neef Ruurd Johans van Roorda.

OFO IV-83 d.d.19-4-1491:hij heeft een geschil met Juw van Dekema over Heringahuis te Baard.

OFO III-31 d.d.12-9-1502:genoemd bij een regeling na overlijden van zijn zoon Johan.

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Goffe testeerde in 1504.

 

Goffe was weduwnaar van Ymck Fredericksdr van Hommema, overleden 9 jan 1485, dochter van Frederick van Hommema en Etheke Tietesdr van Hettinga.

 

2 Douwe van Glins, volgt onder IV.

 

3 Ymck Riencksdr van Glins.

 

Ymck was gehuwd met haar neef Haye Doeckes van Rinia, overleden n 1514, zoon van Doecke van Rinia en Lisck Pybes van Sickema.

 

Misschien is hij de Haye Doeckes die in 1483 wordt genoemd als grietman van Menaldumadeel.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1511 en 1514 als heerschap te Dronrijp met veel bezit aldaar en ook bezit te Tzum.

 

 

4 Tryn Riencksdr van Glins.

 

Tryn was gehuwd met Douwe van Offenhusen, afkomstig uit Achlum.

 

 

IV Douwe van Glins, overleden 4 apr 1522, zoon van Rienck van Glins (III) en Ath van Rinia.

 

Op 5-1-1505 staat Douwe Rienicksz in de Poelen bij de edelen van Menaldumadeel.

Bij RvA 1511 wordt Douwe Riencks Glins genoemd als heerschap op de state Glins bij Dronrijp met veel bezit aldaar.

Hij legde in 1515 de eed af bij de inhuldiging van keizer Karel V als heer van Friesland en werd namens de keizer aangesteld als grietman van Menaldumadeel.

OFO II-287 d.d.1-9-1517:genoemd als grietman van Menaldumadeel (ook in 1519).

Hij zou nog hertrouwd zijn met Buth Diana (volgens Burmania) en deze zou als weduwe zijn overleden in april 1533.

 

Douwe was gehuwd met Ebel Laesdr van Mauritsma, dochter van Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma en Jel Hobbesdr van Hermana.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Taecke van Glins, volgt onder V.

 

2 Ath van Glins.

 

Ath is getrouwd 2 apr 1525 met Seerp Sybrens van Osinga, overleden 1551, begraven Schettens, zoon van Sybren van Osinga en Foeck Janckesdr van Douma.

 

Hij wordt vermeld in 1525 en 1532 in OFO II-321,361.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Seerp was later gehuwd met Jel van Herema, overleden 1562, begraven Schettens, dochter van Sybrant Agges van Herema en Auck van Camstra.

 

3 Gaets van Glins.

 

4 waarschijnlijk Teth van Glins, overleden 27 feb 1560 *, begraven Hichtum.

 

Teth was gehuwd met haar oom Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania, overleden 4 jul 1556 *, begraven Hichtum, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Op 5-1-1505 als Bocke Burmania op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1514 heeft hij bezit te Zweins vanwege zijn vrouw Syts.

Zie voor hem uitvoerig GJB 1994-25 en verder GJB 2000-136,137.

 

Bocke was weduwnaar van Hilck Laesdr van Eelsma, overleden v 1510, dochter van Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma en Jel Hobbesdr van Hermana.

Bocke is eerder getrouwd 1513/1514 met Syts van Camstra, afkomstig uit Hennaard, overleden 1517 *, begraven Hennaard, dochter van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Unga.

 

5 Laes van Glins, overleden n 1511.

 

Bij RvA 1511 wordt Laes van Glins genoemd met bezit te Wynaldum.

 

 

 

V Taecke van Glins, overleden 4 jul 1551 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Douwe van Glins (IV) en Ebel Laesdr van Mauritsma.

 

Bij RvA 1511 wordt Taecke Glins van Dronrijp genoemd met bezit te Sexbierum en Oosterbierum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Taeke Glins (Thabor) en als Tako Glins (Winsemius).

Grietman van Menaldumadeel in 1542.

Zie ook Grafschriften IV-71.

 

Taecke was gehuwd met Habel Haringsdr van Harinxma, overleden 29 mrt 1542 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Haring van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Riencksdr van Popma.

 

Zie Grafschriften IV-71.

Zij testeerde op 1-12-1540 (T323-2614).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Douwe van Glins, overleden 1568.

 

2 Imck van Glins, overleden 19 jul 1589, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Haar huwelijken met Rienck,Juw en Here waren kinderloos.

Zij testeerde op 11-3-1586 (T323-02-25).

Op haar graf de kwartieren van haar 8 overgrootouders (Grafschriften IV-71) , maar de wapens zijn niet meer herkenbaar.

Volgens SFA gaat het om:

 

Rienck Douwes van Glins x Ath van Rinia

Laes van Mauritsma x Jel van Hermana

Douwe Harings van Harinxma (Heeg) x Rixt van Bonninga

Rienck Poppes van Popma (Tersch.) x Gaets Ndr

 

 

Imck was gehuwd (1) met Rienck Douwes van Douma, zoon van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada.

Imck was gehuwd (2) met Juw van Galama, geboren 15 mei 1526, overleden 1569, begraven Koudum (?),grafsteen, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

Imck was gehuwd (3) met Here van Burmania, overleden n 1577, begraven Stiens, zoon van Douwe van Burmania en Ath Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

Hij woonde te Stiens (1539,1557) en was ontvanger-generaal van Friesland.

Hij wordt op 18-3-1577 genoemd te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Recesboek IDA d.d.1578:Here van Burmania en Imck van Glins als echtelieden te Leeuwarden.

Zie verder GJB 2000-138.

 

Here was weduwnaar van Frau van Stenstera, geboren Kampen 1518, overleden 7 mrt 1548, begraven Stiens ,grafschrift, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

3 Jel van Glins, overleden 9 dec 1584, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Grafschriften IV-71:op het familiegraf te Dronrijp de kwartieren van haar 8 overgrootouders.

 

Jel was gehuwd met Focke van Eysinga, overleden 1561, zoon van Aede van Eysinga en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Grietman van Barradeel 1557/1561.

 

 

4 Haring van Glins, volgt onder VI-a.

 

5 Rienck van Glins, overleden Dronrijp n 1543.

 

Hij was niet getrouwd en was beheerder van het Douwe Pybes leen te Dronrijp.

Zie ook BB I-333.

 

 

6 Tryn van Glins, overleden n 1557.

 

T327-2070:Catryn Glins,weduwe Waltinga (1558).

 

Tryn is getrouwd 1532 met Andries van Waltinga, geboren Pingjum, overleden mei 1554, begraven Herbayum ,in de kerk, zoon van Hobbe Buwes van Waltinga en Rieme Ndr.

 

Hij woonde op Waltingastate te Pingjum en wordt daar genoemd in 1543 als naastligger (BB 303a),maar bij zijn dood woonde hij op Sickemastate te Herbayum.

In 1546 genoemd met bezit te Pingjum en Herbayum.

OFO IV-260 d.d.2-8-1531:hij procedeert met zijn moeder Rieme over het testament van Lisck Sybesdr.te Pingjum.

OFO II-361 d.d.15-3-1532:de huwelijksvoorwaarden voor zijn huwelijk met Trynke Glins,opgesteld door haar ouders en zijn moeder Rieme.

HvF 16481-735 d.d.2-10-1537:hij procedeert met zijn moeder en Haring Heringa tegen het klooster Smalle Ee.

HvF 16481-292 d.d.30-9-1539:hij wordt genoemd als curator over Yge Galema.

HvF d.d.1542:proces tussen Andries als dijkgraaf en de kerkmeesters van Pingjum.

T342-02,inv.nr.5:consent HvF op verkoop te Herbayum aan Andries Waltinga,dijkgraaf (28-3-1544).

T327-2719:wandelkoop Herbayum tussen Andries Waltinga c.ux. en Sybrant Jacobs (25-3-1551).

Zie ook GJB 1998-102.

 

 

7 Riem van Glins.

 

Riem was gehuwd met Frans van Donia.

 

Zijn ouders zijn onbekend.

 

 

8 Both van Glins, ,ongehuwd overleden

 

9 Hans van Glins, overleden n 1546.

 

Hij was niet getrouwd.

In 1546 genoemd als plv.grietman van Menaldumadeel.

 

 

10 Laes van Glins, volgt onder VI-b.

 

11 Anna van Glins.

 

12 Ynts van Glins.

 

Ynts was gehuwd met Sape Sytzes van Ammama.

 

 

VI-a Haring van Glins, overleden 1572, zoon van Taecke van Glins (V) en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Vermoedelijk als Henricus Glins in aug 1526 student te Leuven.

 

Haring was gehuwd (1) met Anna van Albada, dochter van Otto Pieters en Jel Riencksdr van Albada.

 

Zie ook GJB 1997-175.

 

Anna was weduwe van Douwe Epes van Douma, overleden 16 jul 1535, begraven Irnsum ,grafschrift, zoon van Epe Douwes van Douma en Tjets van Camstra.

 

Uit het huwelijk van Haring en Anna:

 

1 Jel Haringsdr van Glins, overleden 1593.

 

Jel was gehuwd met Johan van Burmania, overleden 1570, zoon van Rienck van Burmania en Deytzen van Oenema.

 

 

Haring was gehuwd (2) met Deytzen van Oenema, overleden 15 apr 1568 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Jancke van Oenema en Teth van Wyboltsma.

Deytzen was weduwe van Rienck van Burmania, overleden 13 feb 1563 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania en Teth van Glins.

 

VI-b Laes van Glins, overleden 1566, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Taecke van Glins (V) en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Grietman van Menaldumadeel 1545/1546.

 

Laes is getrouwd 1540 met Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema, overleden 1566, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Douwe Hoytes van Hoytema en Wilsck Idzartsdr van Douma.

 

Zij was een dochter van Douwe Bottes of Douwe Hoytes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Idzert van Glins, geboren 1554, volgt onder VII-a.

 

2 Habel van Glins, afkomstig uit Dronrijp, overleden v 1586.

 

Habel was gehuwd met Sierck van Harinxma, zoon van Jelle van Harinxma en Tietke van Abbema.

 

3 Taecke van Glins, volgt onder VII-b.

 

4 Foockel van Glins.

 

Foockel was gehuwd met haar neef Hobbe van Waltinga, geboren 1549/1550, overleden Herbayum 11 jan 1614 ,64 jaar, begraven aldaar ,in de kerk, zoon van Andries van Waltinga en Tryn van Glins.

 

Hij woonde op Sickemastate te Herbayum en was in 1596 grietman van Franekeradeel.Zie ook GJB 1998-103.

Zie voor hem ook De Vrije Fries VIII-332/333.

T347-1230:verdrag van Hobbe met Kempe Sybrants (1586).

Hij testeerde op 10-1-1614 te Herbayum (EEE I-144,geregistreerd 7-5-1655).Dit testament wordt ook vermeld in HvF 9440 d.d.27-10-1711 (GJB 1952-56).

 

Hobbe is eerder getrouwd 1582 met Jel Douwesdr van Bootsma, afkomstig uit Oosterwierum, dochter van Douwe van Bootsma en Foockel van Harinxma.

 

5 Douwe van Glins, overleden Groningen 20 mei 1573.

 

Hij voegde zich in de tachtigjarige oorlog bij de watergeuzen;na zijn gevangenneming werd hij in 1573 te Groningen onthoofd

.Zie ook GsvD blz.138 en NBW VI-586.

 

Douwe was gehuwd met Tjets Galesdr van Galama, ook Tieth, afkomstig uit Mantgum, geboren 4 jul 1527, overleden 1581, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

 

VII-a Idzert van Glins, geboren 1554, overleden 8 jan 1616 *,62 jaar, begraven Dronrijp 16 jan 1616 ,grafschrift, zoon van Laes van Glins (VI-b) en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Edzardus Glins wordt op 31-8-1569 student te Keulen.

PI 1578: Idsert van Glins aangeslagen te Dronrijp.

 

Idzert was gehuwd met Lucia van Frauenhoven, geboren 1558, overleden 2 feb 1627 ,69 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Laes van Glins, geboren 1580, volgt onder VIII-a.

 

 

VII-b Taecke van Glins, overleden 6 dec 1595, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Laes van Glins (VI-b) en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Hij woonde te Hempens.

 

Taecke was gehuwd met His Abbesdr van Bootsma, geboren 1549, overleden 17 aug 1613 ,64 jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Abbe van Glins, volgt onder VIII-b.

 

2 Wilsck van Glins, afkomstig uit Rauwerd in 1599, overleden n 21 nov 1653.

 

Zij testeerde met haar tweede man te Sneek op 21-11-1653 (EEE1-212v/214v,registratie 30-7-1655 door Dr.Hanso Moll).

Erfgenaam is Taco van Glins,zoon van haar overleden broer Abbe.

 

Wilsck is getrouwd Poppingawier 25 dec 1599 (1) met Lieuwe van Albada, afkomstig uit Poppingawier in 1599, geboren 1578, overleden 1622, zoon van Hette Lieuwes van Albada en Tjets Jellesdr.

 

Bij het huwelijk in 1599 waren als getuigen aanwezig Tjets van Albada,moeder van de bruidegom en His van Bootsma,moeder van de bruid.

Zie GJB 1997-183.

 

Wilsck is getrouwd Sneek 12 jan 1623 (2) met Hans Moll, afkomstig uit Sneek in 1623, overleden n 30 jul 1655.

 

Hij was oud-burgemeester van Sneek,toen hij daar in 1653 met zijn vrouw testeerde.

 

 

3 Aleid van Glins.

 

Haar vier in 1653 nog levende kinderen Antje,Claer,His en Habeltje erven van hun tante Wilsck.

 

Aleid was gehuwd met David Fludt.

 

4 Laes van Glins.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

VIII-a Laes van Glins, geboren 1580, overleden 16 apr 1652 ,72 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Idzert van Glins (VII-a) en Lucia van Frauenhoven.

 

Als Laso Glins wordt hij op 7-6-1603 student te Franeker.

Bij huwelijk in 1608,beneden zijn stand, was hij afkomstig uit Franeker.

Hij was ontvanger-generaal van Menaldumadeel.

 

Laes is getrouwd Dronrijp 16 mei 1608 met Jouwertje Bants, geboren 1589, overleden 16 jul 1659 ,70 jaar (?), begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ruurd van Glins, geboren 1615, overleden 18 jan 1669 ,54 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Ruardus Glins wordt op 30-4-1632 student te Franeker.

Kapitein in het leger.

 

 

2 Idzart van Glins, geboren 1616, overleden 24 apr 1682 ,66 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Edzardus Glins wordt op 30-4-1632 student te Franeker.

Hij was ontvanger-generaal van Menaldumadeel.

Hij testeerde op 21-4-1682 (EEE5-246v/248v,registratie 21-11-1687).Erfgenamen worden zijn oudste zuster Jeltje en de dochter Deytzen van zijn zuster Bauck.

 

 

3 Bauck van Glins, geboren 1619, overleden Tjalhuizum 10 jan 1655 ,36 jaar, begraven Hennaard ,grafschrift

 

Bauck was gehuwd met Binnert van Roorda, geboren 1610, overleden Tjalhuizum 31 mrt 1666 ,56 jaar, begraven Hennaard ,grafschrift, zoon van Ruurd van Roorda en Deytzen van Heringa.

 

T323-01/386:testament van hem en zijn zuster Rixt (1637).

 

 

 

4 Sjoerd van Glins, ,ook Suffridus, geboren 1621, overleden 10 jan 1677 ,56 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Vermoedelijk als Sioucko Glins op 21-5-1640 student te Franeker.

Dr Suffridus van Glins was jurist.

 

 

5 Jel Laesdr van Glins, geboren 1624, overleden 1692 ,68 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

6 Taecke van Glins, geboren 1625, overleden in Denemarken 18 mrt 1660 ,oud (3. ) jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Hij was kapitein in het Duitse leger.

 

 

7 Wopcke van Glins, geboren 1627, overleden Groningen 8 apr 1663 ,36 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Hij was officier infanterie.

 

 

8 George van Glins, geboren 1629, overleden in de Langackerschans 6 aug 1665 ,36 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Georgius Glins wordt op 20-9-1648 student te Franeker.

Hij was officier infanterie.

 

 

9 Lucy Laesdr van Glins, geboren 1632, overleden 17 mrt 1682 ,in het 50 jaar, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

10 Sjouck Laesdr van Glins.

 

11 Ymck Laesdr van Glins.

 

Ymck was gehuwd met Dirck van Wigara.

 

 

VIII-b Abbe van Glins, overleden 20 apr 1621 *, zoon van Taecke van Glins (VII-b) en His Abbesdr van Bootsma.

 

Abelus Glins wordt op 2-7-1608 student te Franeker.

Als vaandrig op weg naar Zutphen verdronken (GEN 742,Dootboeck)

 

Abbe was gehuwd met Aleid ter Brugge, afkomstig uit Deventer

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Taco van Glins, geboren Deventer 3 jul 1619, overleden Franeker 11 feb 1673.

 

Taco Glins wordt op 14-11-1640 student te Franeker.

Hij was hoogleraar rechtswetenschappen te Franeker.

 

Taco was ondertrouwd Deventer 3 mei 1656 en is getrouwd Denekamp 23 mei 1656 met Sophia Margaretha op ten Berge, dochter van Baltasar op ten Berge en Margaretha van Rensen

 

Met dank aan Mw.M.Zwart-Wissink die mij de gegevens over het huwelijk verschafte.

Taco en zijn vrouw staan vermeld in de lidmatenboeken van Elburg, Sloten en Franeker.

 

Uit hun huwelijk een dochter Alyt Geertruit van Glins, gedoopt Sloten 8 mei 1664.

Zij trouwde met Gerardus van Echten, gedoopt Raalte (Ov) 27 mei 1666, overleden Raalte feb 1719.