Genealogie van het adellijk geslacht van Goslinga

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

I Feye van Goslinga.

 

Hij woonde rond 1460 te Hallum (SFA).

 

Feye was gehuwd met N.N..

 

Was zij een Galama ? Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tjepcke van Goslinga, volgt onder II.

 

2 Frouck Feyesdr van Goslinga, overleden na 1480.

 

 

 

Frouck was gehuwd met Saeckle van Popma, overleden n 1480.

 

Saeckle woonde in 1480 met zijn vrouw Frouck te Weidum.

 

 

 

II Tjepcke van Goslinga, overleden na 1516, zoon van Feye van Goslinga (I) en N.N..

 

Hij wordt genoemd in 1480.

Grietman van Ferwerderadeel 1515/1517.

OFO IV-92 (1491-1511) Tziepke Goslinga en Sijxt Uunama hebben een geschil met Jancke Uunema

Op 9-7-1504 tekent Tjepke Gosselinga de reversaalbrief (nr.157).

Tiepko Goslinga staat op 5-1-1505 bij de edelen van Ferwerderadeel.

Bij RvA 1511 met bezit te Hallum (Goslingastate) en Ferwerd.

In 1515 werd hij gevangen genomen door Tiaerd van Burmania en werd de state in brand gestoken (Worp van Thabor).

OFO II-281 d.d.5-1-1517:Tjepcke en Frouck Oenema verkopen renten.

 

Tjepcke was gehuwd met Frouck van Oenema, afkomstig uit Blija, overleden na 1529, dochter van Feye van Oenema en Sybrich van Jellinga.

 

Genoemd bij HvF 6-2-1529 als Frouck van Jeppema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sipt van Goslinga, volgt onder III-a.

 

2 Ernst van Goslinga, volgt onder III-b.

 

3 Feye van Goslinga, volgt onder III-c.

 

4 Tjets Tjepckesdr van Goslinga, overleden 1581.

 

Tjets was gehuwd met Johan van Gerbranda Roorda, ,ook Juw, overleden n 1540, zoon van Eda van Gerbranda en Rixt van Roorda.

 

Op 5-1-1505 met zijn broers op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-204 d.d.13-2-1511:met zijn broers in het testament van Douwe Pybes te Dronrijp.

OFO IV-226 d.d.20-10-1515:genoemd als Johan Roorda Edazn.

OFO-II-324 d.d.29-4-1525:Johan Gerbranda alias Roorda zegelt een overeenkomst tussen Sexbierum en Pietersbierum over de korenmolen van Sexbierum,mede ondertekend namens zijn broer Rienck Gerbranda.

HvF 16481-499 d.d.30-7-1536:Johan Gerbranda als gedaagde.

HvF 16481-66 d.d.15-10-1538 en HvF 16689-149 d.d.7-7-1540:hij procedeert tegen Fedde Haerda.

 

Johan is eerder getrouwd 1505 met Wick Hesselsdr van Haerda, overleden 1522, dochter van Hessel van Mernstra en Beyts van Haerda.

 

 

III-a Sipt van Goslinga, overleden 7 jun 1561 *, begraven Wanswerd, grafschrift, zoon van Tjepcke van Goslinga (II) en Frouck van Oenema.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Wanswerd en ze overleden daar op dezelfde dag.

Volgens kwartieren bij het graf te Wanswerd waren zijn grootouders van vaderszijde Goslinga/Galama (GEN 742).

 

Sipt was gehuwd met Perck van Sjaerda, overleden 7 jun 1561*, begraven Wanswerd, grafschrift, dochter van Goffe van Sjaerda en Teth van Epinga.

 

Volgens kwartieren op het graf van kleindochter Perck van Roorda en achterkleinzoon Albertus van Eminga was haar moeder een Epinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Teth van Goslinga, overleden 17 jan 1600 *, begraven Franeker.

 

Teth was gehuwd (1) met Sybrant van Roorda, overleden Groningen 1581, zoon van Goffe van Roorda en Mechteld van Naerden.

 

Hij woonde op Roordaburg bij Franeker.

In 1580 afkomstig uit Franekeradeel en als balling buiten Friesland,maar zijn vrouw bleef in Friesland (C.E.).

 

Teth was gehuwd (2) met Marten van Naerden, overleden Leeuwarden 15 okt 1631 *.

 

Overleden in de Doelesteeg te Leeuwarden.

 

Marten was later gehuwd met zijn behuwdschoonzus Auck Siercksdr van Donia, afkomstig uit Bilgaard, overleden Leeuwarden 18 feb 1626 *, begraven Leeuwarden,Oldehove 24 feb 1626, dochter van Sierck van Donia en Auck van Donia.

 

2 Tjepcke van Goslinga, overleden Driesum 20-5-1581, begraven aldaar, grafschrift Walle

 

HvF 16642-211,262 d.d.19-12-1561 en 8-9-1562: Douwe en Pier Goslinga te Wanswerd procederen tegen Tiepcke Goslinga te Driesum en anderen.

 

Tjepcke was getrouwd met Anna van Liauckama, overleden Driesum 5-7-1582, begraven aldaar, grafschrift Walle

 

3 Feye van Goslinga, volgt onder IV-a.

 

4 Douwe van Goslinga

 

5 Pier van Goslinga.

 

Petrus Goslinga werd op 18-5-1562 student te Keulen.

HvF 16642-211,262 d.d.19-12-1561 en 8-9-1562: Douwe en Pier Goslinga te Wanswerd procederen tegen Tiepcke Goslinga te Driesum en anderen.

 

Pier was gehuwd met Jel van Botnia, overleden 23 jan 1616 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, 29 jan 1616, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.

 

HvF 16698-120 d.d.1579:Jel Botnia ,getrouwd met Schelte Roorda, maar weduwe van Sjoerd Beyma.

Zie ook GJB 1998-140.

 

Jel was weduwe van Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden 1568, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.

Jel was later gehuwd met Schelte van Roorda, zoon van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

 

5 Sybrich van Goslinga, overleden 12 aug 1582 *.

 

Zij kreeg 9 kinderen en stierf met 2 van haar kinderen aan de pest met de vermelding dat zij geen geloofsbelijdenis had gedaan (zie N.L.1989-37).

 

Sybrich was gehuwd met Tjaert van Aylva, overleden v 10 okt 1586, zoon van Douwe van Aylva en Jelck van Wynia.

 

Zie N.L.1989-37 en GJB 1995-156.Daar wordt vermeld dat hij in 1593 volmacht zou zijn geweest voor Oostergo en daarna zou zijn overleden.Dat is onmogelijk,zie het testament van zijn moeder d.d.10-10-1586.

Hij was in 1579 volmacht en woonde in Dokkum.

Hij werd grietman van Dantumadeel op 24-9-1582 (ook nog in 1586 ?)

Bij zijn overlijden (voor 10-10-1586) waren er nog 3 kinderen in leven,Perck,Douwe en Tjaert;in 1592 zijn een Douwe Aylva en Feye Goslinga curatoren over deze kinderen

 

 

6 Tryn van Goslinga, overleden Driesum 3 jul 1617 *, begraven Blessum.

Tryn was gehuwd met Haye Hayes van Rinia, overleden op Jarlahuis 2 mrt 1611 *, begraven Blessum, zoon van Haye Doeckes van Rinia en Tieth Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij woonde te Blessum.

 

 

 

III-b Ernst van Goslinga, overleden 2 mei 1558, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Tjepcke van Goslinga (II) en Frouck van Oenema.

 

Hij woonde in 1540 als eigenaar op Goslingastate te Hallum (bij RvA 1540 daar met bezit,dat bij RvA 1511 op naam stond van vader Tjepcke).

Ernst stierf door een val van zijn paard.

 

Ernst was gehuwd (1) met Syts Keimpesdr van Donia, overleden 2 jan 1571, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Keimpe van Donia en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ernst van Goslinga, overleden 2 feb 1614 *, begraven Hallum 11 feb 1614 ,grafschrift.

 

Ernestus Golinga is in 1576 student te Douai en wordt op 14-5-1582 student te Padua.

Hij testeerde te Hallum op 3-3-1592 (T313-417) en overleed zonder kinderen.

De state gaat naar Ernst, de zoon van zijn zuster Frouck.

 

Ernst was gehuwd met Sjouck van Cammingha, overleden 15 jul 1627, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Watze van Cammingha en Frouck van Haerda.

 

Op het graf twee lege wapenschilden maar met voor hem de kwartiernamen Goslinga,Onema,Doenia en Eminga en voor haar Kamminga,Minnema,Haerda en Heraweijstera.

Zijn grootouders zijn: Tjepcke van Goslinga x Frouck van Oenema en Keimpe van Donia x Tjemck van Eminga.

Haar grootouders zijn: Wytze van Cammingha x Rints van Minnema en Fedde van Haerda x Saeck van Herwey.

 

 

2 Frouck van Goslinga, overleden Leeuwarden 28 okt 1616 *, begraven Jelsum 5 nov 1616.

 

Het "Dootboeck"(GEN 742) vermeldt dat zij ongeveer 40 jaar was getrouwd en noemt de namen van de 7 kinderen,waarbij de jongste Luts bij overlijden van Frouck de 20 reeds was gepasseerd.

 

Frouck is getrouwd 1576 met Keimpe van Donia, geboren 1554 *, overleden Den Haag 3 nov 1622 *,in het 69e jaar, begraven Jelsum 13 nov 1622 *, zoon van Frans van Donia en Tryn van Gerbranda.

 

Keimpe woonde op Hinnemastate te Jelsum en was grietman van Leeuwarderadeel (1594-1616).

Zie ook de Encyclopedie van Friesland.

 

 

Ernst had een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..

 

Uit deze relatie:

 

3 Syds van Goslinga, volgt onder IV-b.

 

 

III-c Feye van Goslinga, overleden 17 mrt 1546 *, begraven Wirdum, zoon van Tjepcke van Goslinga (II) en Frouck van Oenema.

 

Hij woonde te Driesum.

 

Feye was gehuwd (1) met Jens Tjepckesdr van Sjoorda, afkomstig uit Kollum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Feye van Goslinga.

 

Feye was gehuwd met Ynts van Aggema, dochter van Pieter Aggema van Walta en Jets Sydsdr van Eminga.

Ynts was later gehuwd met Worp van Tjaerda, geboren 4 feb 1534 ,(volgens HvR op 4-2-1535), overleden n 1575, zoon van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

 

2 Tjepcke van Goslinga, overleden 20 mrt 1581 *, begraven Driesum, grafschrift

 

Tjepcke was gehuwd met Anna van Liauckema, overleden 5 mei 1582*, begraven Driesum, grafschrift, dochter van Schelte van Liauckema en Jel van Dekema.

 

Zij testeerde in 1582 (T313-415,416).

 

 

3 Sipt van Goslinga.

 

Sipt was gehuwd met Frouck Uninga van Hoytema, dochter van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

 

 

Feye was gehuwd (2) met Mary Sydsdr van Tjaerda, geboren 1520, overleden 11 aug 1601 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Syds van Tjaerda en Anna Fliling.

 

Op een steen uit 1607 in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden wordt vermeld dat zij als weduwe van Ritscke geld had geschonken voor de bouw van 10 kamers.

Zij testeerde te Leeuwarden op 3-4-1599 en was bij overlijden 80 jaar.

 

Mary was weduwe van Juw van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden 1541, zoon van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

Mary was later gehuwd met Ritscke van Eysinga, overleden Leer( Oost-Friesland) 9 mei 1573, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,in 1592,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Uit het huwelijk van Feye en Mary:

 

4 Frouck van Goslinga, geboren 1545, overleden 1582.

 

Frouck was gehuwd met Sybolt van Aylva, overleden apr 1614 *, zoon van Epe van Aylva en Auck van Sickema.

 

Hij woonde voor 1580 met zijn eerste vrouw in Wanswerd,maar wordt in 1580 genoemd als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij testeerde met zijn tweede vrouw op 12-1-1589 te Menaldum,waar hij ook woonde (T326-1268).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Sybolt was later gehuwd met Eesck Wybesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden 1595, dochter van Wybe van Popma en Margaretha Wilckesdr van Rinia.

.

Sybolt was later gehuwd met Maria van Sternsee, ,ook Maycke, begraven Franeker 12 sep 1603 *, dochter van Christoffel van Sternsee en Cunira van Ropta.

 

 

IV-a Feye van Goslinga, overleden Groningen 2 jun 1596 *, begraven Wanswerd, zoon van Sipt van Goslinga (III-a) en Perck Piersdr van Sjaerda.

 

Fredericus Goslinga werd op 18-5-1562 student te Keulen.

Hij woonde in 1578 te Witmarsum ,maar later op Goslingastate te Wanswerd.

 

Feye was gehuwd (1) met Sytke van Aylva, geboren 1560 ?, overleden 4 jun 1586 ,oud 26(?) jaar, begraven Schraard ,grafschrift, dochter van Johan van Aylva en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

Volgens het Dootboeck overleden op 16-2-1586.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sipt van Goslinga, ,op jonge leeftijd overleden.

 

2 Johan van Goslinga, volgt onder V.

 

3 Perck van Goslinga, overleden na 1629.

 

Perck is getrouwd 1605 ? met Marcus Lycklema Nijeholt, overleden 9 aug 1625, begraven Nijeholtpade, zoon van Meyne van Lycklema en Hylck van Terwisscha.

 

Hij studeerde te Franeker en Heidelberg en was hoogleraar te Franeker.

Zie ook GJB 1998-46.

Hij was grietman van Ooststellingwerf (1610) en Weststellingwerf (1623).

 

 

Feye was gehuwd (2) met Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 30 jan 1618 *, begraven Wanswerd, dochter van Hoyte Uninga van Hoytema en Wick van Gerbranda.

 

Uit dit huwelijk:

 

4 Sipt van Goslinga, geboren 1591, overleden Driesum 21 jul 1614 *.

 

Hij was niet getrouwd en bij overlijden ongeveer 23 jaar.

 

 

5 Syts van Goslinga, overleden 20 sep 1626 *.

 

Syts is getrouwd Leeuwarden 18 feb 1625 met Syds van Donia, ,ook Sixtus, overleden n 1625, natuurlijke zoon van Sierck van Donia.

 

Dr.Syds van Donia was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

Syds was weduwnaar van Syts Oenesdr van Wytsma, overleden 17 aug 1623 * begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Oene van Wytsma en Doedt Siercksdr van Donia.

 

6 Frouck van Goslinga.

 

Frouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jan 1626 en getrouwd aldaar 29 jan 1626 met Bonifacius van Scheltema, overleden 28 aug 1633, zoon van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

De bruiloft op 29-1-1626 werd gehouden in het Feytsmahuis in de Kerkstraat volgens GEN 742.Hij was toen luitenant in het leger.Hij overleed zonder kinderen.

 

 

7 Hoyte van Goslinga, afkomstig uit Wanswerd.

 

Hoyte is getrouwd Marssum 28 jul 1622 met Teth Poppesdr van Andringa, dochter van Poppe van Andringa en Tjets van Grovestins.

 

 

IV-b Syds van Goslinga, natuurlijke zoon van Ernst van Goslinga (III-b) en N.N..

 

Syds trouwde in Brabant.

Hij was brandewijnbrander.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

1 Hans van Goslinga, overleden 28 mei 1619, begraven Hallum 1 jun 1619.

 

Hij stierf kinderloos.

 

Hans was gehuwd met Magdalena B., afkomstig uit Keulen.

 

 

V Johan van Goslinga, zoon van Feye van Goslinga (IV-a) en Sytke van Aylva.

 

Johan is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 okt 1627 ,gerecht en getrouwd aldaar 2 nov 1627 met Jouck van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp, overleden okt 1666, dochter van Watze van Ockinga en Saepck van Burmania.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Johan van Goslinga, geboren Menaldum, volgt onder VI.

 

 

VI Johan van Goslinga, geboren Menaldum, overleden 27 okt 1688, begraven Dongjum, zoon van Johan van Goslinga (V) en Jouck van Ockinga.

 

Johannes Goslinga werd op 16-8-1650 student te Franeker.

Hij was 1662/1688 grietman van Franekeradeel en woonde als zodanig in 1687 te Dongjum.

FRL 51-208v d.d.24-1-1687:scheiding van goederen voor Sicco en Sophia van Goslinga met wijlen moeder Cammingha.

Johan testeerde op 8-9-1687 te Franeker (EEE5-289v/292,geregistreerd 26-2-1690).

Hij wil begraven worden te Dongjum en het gebeente van zijn vrouw moet uit Arum overgebracht worden naar Dongjum.

 

Johan is in ondertrouw gegaan Franeker 22 nov 1661 ,gerecht, met Fedt Sophia van Cammingha, afkomstig uit Arum in 1661, geboren okt 1644, overleden 1666/1667 ,in de kraam,, begraven Arum, dochter van Taecke van Cammingha en Luts Sirtema van Grovestins.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jouck van Goslinga, gedoopt Franeker 15 apr 1663, overleden v 1687.

 

2 Sicco van Goslinga, geboren Herbayum 1664, volgt onder VII.

 

3 Fedt Sophia van Goslinga, geboren Arum 4 okt 1666, overleden 5 apr 1727 ,60 jaar,.begraven Rinsumageest 21 apr 1727.

 

Fedt is getrouwd Dongjum 25 apr 1686 met Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren 1664, overleden 4 feb 1704 ,39 jaar,, zoon van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg.

 

Hij was grietman van Barradeel 1689/1703 en heer van Ameland.

 

 

 

VII Sicco van Goslinga, geboren Herbayum 1664, overleden Dongjum 20 sep 1731 ,67 jaar, begraven aldaar ,memoriesteen en grafschrift, zoon van Johan van Goslinga (VI) en Fedt Sophia van Cammingha.

 

Hij was grietman van Franekeradeel 1688/1731.

Met hem stierf het geslacht Goslinga uit in 1731 in de mannelijke lijn.

Op de memoriesteen de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders n.l.

Goslinga,Sjaerda,Aylva,Scheltema,Ockinga,Cammingha,Burmania,Haerda,Cammingha,

Juwinga,Ockinga,Cammingha,Grovestins,Cammingha,Jongema,Aylva.

 

Sicco is getrouwd Ballum,Ameland 12 jun 1692 met Jannetta Isabella van Schwartzenberg Hohenlansberg, geboren 1671, overleden Dongjum 25 jan 1735 ,64 jaar,, begraven aldaar ,memoriesteen, dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg.

 

Op de memoriesteen de 16 kwartieren van haar betovergrootouders n.l.

Schwartzenberg,Grombach,Holdinga,Roorda,Boselager,Guldenpenning,Wadwarden,

Nidorp,Schwartzenberg,Grombach,Holdinga,Roorda,Tjaerda van Starkenborgh,

Grovestins,Grovestins,Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Fedt Sophia van Goslinga, gedoopt Dongjum 26 mrt 1693, overleden Sneek 1766.

 

Fedt is getrouwd IJsbrechtum 8 nov 1716 met Duco Gerrolt van Burmania, geboren Ijsbrechtum, gedoopt Sneek 7 dec 1687, overleden 4 sep 1746, zoon van Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania en Josina Susanna van Welvelde.

 

Hij was grietman van Wymbritseradeel 1716-1746 en heer van Camminghaburg.

Op de leeftijd van 12 jaar legde hij in 1699 de eerste steen voor de kerk van Tirns (gedenkbord in de kerk).

Zijn naam staat vermeld op de kerkklok van Nijhuizum in 1729.

 

 

2 Helena Maria van Goslinga, gedoopt Dongjum 19 mrt 1699, overleden Anjum 21 nov 1751.

 

Helena is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 mei 1725 en getrouwd Dongjum 13 mei 1725 met haar neef Jarich George van Burmania, gedoopt Ferwerd 2 dec 1695, overleden Anjum 17 dec 1757 ,in het 63e jaar,, begraven aldaar ,rouwbord, zoon van Idzert van Burmania en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

Op 24-10-1713 ingeschreven als student te Franeker.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 29-5-1721/8-12-1729.

Op 8-12-1729 werd hij aangesteld als grietman van Oostdongeradeel en hij woonde op Holdingastate te Anjum.Ook toen hij op 2-8-1747 grietman werd van Franekeradeel bleef hij daar wonen.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Anjum uit 1742 (Walle-121) en op de klok van Holdingastate uit 1742 (Walle-120)

George en Helena schonken ook een psalmbord met hun namen aan de kerk van Anjum (Walle-122).

Hij testeerde in 1745 en hij had geen kinderen.

 

 

3 Anna Juliana van Goslinga, gedoopt Dongjum 13 apr 1701, overleden Leeuwarden februari 1786

 

4 Dodonea Lucia van Goslinga, gedoopt Dongjum 10 dec 1702, overleden Den Haag 13 januari 1769

 

Dodonea was gehuwd met Unico Willem Jacobs, graaf van Wassenaar, enz. ,overleden 9 november 1766.

 

5 Agatha Rixtina van Goslinga, gedoopt Dongjum 12 sep 1706, overleden Leeuwarden maart 1769.