Genealogie van het adellijk geslacht van Grovestins

 

                                                               

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Sjoerd van Grovestins, overleden 1459.

 

Hij zou in 1449 met zijn vrouw Remck een testament hebben gemaakt.

Volgens de Genealogia Ayttana had hij ook een dochter,getrouwd met Sybe van Tjepma (in 1477 grietman van Idaarderadeel).

Een zuster van  “Scherne Wybe” (II-b) was getrouwd met Sibe Tyepma (GJB 2011-216).

 

Sjoerd was gehuwd met  Remck van Mockema.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd van Grovestins, volgt onder II-a.

 

           2   Wybe van Grovestins, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Sjoerd van Grovestins, zoon van Sjoerd van Grovestins (I) en Remck van Mockema.

 

Sjoerd was gehuwd met  Bauck van Burmania, dochter van Douwe van Burmania en N.N.

 

Bauck was weduwe van Hobbe van Liunga.

Bauck hertrouwde met Tjaert van Hania.

 

Zie GJB 2011-203 en GJB 2000-133.

 

Uit het huwelijk van Sjoerd en Bauck:

 

           1   Jetscke Sjoerds van Grovestins, overleden 4 jul 1521, begraven Weidum ,grafschrift.

 

In OFO II-352 wordt als overlijdensdatum 5/6 juni 1521 vermeld.

 

Jetscke is getrouwd 1480 (1) met Feycke Keimpes van Unia, overleden v 1486, zoon van Keimpe Feyckes van Unia en His N..

Jetscke is getrouwd 1486 (2) met Rienck van Andla, overleden 25 jun 1513 *, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Unga.

 

Hij woonde te Weidum.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1511 met bezit o.a.te Weidum.

 

 

 

    II-b Wybe van Grovestins, overleden Engelum 27 mei 1482 *, zoon van Sjoerd van Grovestins (I) en Remck van Mockema.

 

Vermeld als vetkoper 1464-1482 te Engelum o.a.in OFO I-209,212,214 d.d.10-10-1470,1-5-1471,25-5-1471.

OFO I-298 d.d.24-8-1479:hij schenkt goederen aan Ymke en hun beider kinderen.

Genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

Ook genoemd in OFO II-100 d.d.16-11-1481 en in OFO III-13 d.d.24-3-1480.

Hij werd doodgeschoten door Sicke Douwes van Sjaerda bij de belegering van de stins te Engelum.

Bekend als "scherne" Wybe (scherne d.w.z. geschoren ) en dus niet "skeane" Wybe.

Zie ook Encyclopedie van Friesland-587.

 

Wybe was gehuwd met  Saeck van Camstra, waarschijnlijk dochter van Rienck van Camstra en N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd van Grovestins, volgt onder III.

 

      III Sjoerd van Grovestins, overleden na 1504, zoon van Wybe van Grovestins (II-b) en Saeck van Camstra.

 

OFO IV-92 (1491-1511):hij wordt genoemd bij de zoenlieden.

Pax-151 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Siuerdt Wybesz ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.148).

Op 5-1-1505 staat Siuerdt Wybes op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

 

Sjoerd was gehuwd (1) met  Popck Hettesdr van Hemmema, dochter van Hette van Hemmema en Ebel Riencksdr van Juwsma.

 

Sjoerd was gehuwd (2) met  Gaets Foppesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, dochter van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda.

 

Gaets was eerder getrouwd 1486 met Idzert Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden 1493/1505, zoon van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma.

 

Hoewel ietwat onduidelijk vermeldt de Gen.Ayttana dat Gaets de moeder was van Jancke Douwama en ook van Idzart Grovestins.

 

Uit het huwelijk van Sjoerd en Gaets:

 

           1   Idzart van Grovestins, volgt onder IV.

 

 

      IV Idzart van Grovestins, geboren rond 1505, overleden Engelum 1569/1573,  zoon van Sjoerd van Grovestins (III) en Gaets Foppesdr van Popma.

 

Edzardus de Grosse Castro werd ingeschreven als student te Keulen in jan 1523 en als student te Leuven op 1-7-1525.

Zijn naam op de kerkklok van Engelum uit 1529.

Idzart was gedeputeerde van Friesland bij Karel V.

Op 21-8-1568 verklaart Edsert van Groustins te Engelum ongeveer 63 jaar oud te zijn (GJB 2009-53).

Op 30-6-1573 is er scheiding/deling tussen zijn kinderen Sjoerd, Oene, Wybe, Foppe, Ernst en Gaats als erfgenamen van wijlen Edzart van Grovestins.

 

Idzart was gehuwd (1) met  Tjets van Oenema, afkomstig uit Blija, dochter van Jancke van Oenema en Teth van Wyboltsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gaets van Grovestins, geboren ± 1535, overleden 1605, begraven Groningen.

 

Bij het trouwen met Johan was zij al weduwe.

 

Gaets was gehuwd met Johan Tjaerda van Starkenborgh, overleden 2 mei 1608 *, begraven Groningen, zoon van Bartholt Tjaerda van Starkenborgh en Bawe Friling, ,ook Cater.

 

In 1593 vermeld als hofmeester van de stadhouder en in 1595 als oud-hofmeester (T7).

Volgens het "Dootboeck" is hij begraven in Langweer (GEN 742).

 

 

           2   Sjoerd van Grovestins, overleden 2 jul 1589.

 

Als Suffridus kanunnik te Utrecht in 1567.

 

           3   Oene van Grovestins, volgt onder V-a.

 

           4   Jancke van Grovestins, jong overleden.

 

           5   Wybe van Grovestins, volgt onder V-b.

 

           6   Foppe van Grovestins, volgt onder V-c.

 

           7   Ernst van Grovestins, volgt onder V-d.

 

Idzart was gehuwd (2) met  Ydt Sipts van Hania, van  Bornwerderhuizen, overleden na 1564, dochter van Sipt van Hania en Ydt van Rinia.

 

Volgens SFA hadden Idzart en Ydt een dochter Sixt, getrouwd met Seerp van Andla.

De moeder van Ydt  was een Rinia volgens de 8 kwartieren van haar kleindochter Lucia van Dekema (Stiens,1625).

HvF 16691-26 d.d.1554:genoemd als weduwe van Sytze Harinxma.

HvF 16704-381 d.d.1591: Jel Harinxma, dochter en enige erfgename van haar moeder Itien van Hania, procedeert.

 

Ydt was weduwe van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden n 23 aug 1542, zoon van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

Ydt was daarna weduwe van  Ulcke van Oenema, overleden na 1562.

 

     V-a Oene van Grovestins, overleden voor 1584, zoon van Idzart van Grovestins (IV) en Tjets van Oenema.

 

Oene was gehuwd met  Teth Douwesdr Uninga van Hoytema, dochter van Douwe Hoytes van Hoytema en Doedt van Sjaerda.

 

Oene hertrouwde met Vincentia Ysbrandts, dochter van Ysbrandt Sems en Barbara Jans Cuyck.

Vincentia doet op 9-2-1584 als weduwe van Oene belijdenis te Sneek en vertrekt een week later naar Franeker.

 

Uit het huwelijk van Oene en Teth:

 

           1   Douwe van Grovestins, volgt onder VI-a.

 

2 Tjets van Grovestins, overleden na 1614.

 

T326-1072: scheiding ouderlijke nalatenschap tussn Douwe van Grovestins en Tjets van Grovestins, getrouwd met Poppe van Andringa (1589).

T326-1073: scheiding nalatenschap tussen Habel van Herema, weduwe Douwe van Grovestins, voor haar kinderen, en  Tjets van Grovestins, vrouw van Poppe van Andringa (1599).

In 1609 lidmaat te Marssum en nog genoemd in 1614 bij verkoop van veen in Smallingerland,

 

Tjets was gehuwd met Poppe van Andringa, overleden voor 1608, zoon van Tjalling van Andringa en Cent Ysbrandts.

 

Poppe woonde met zijn vrouw op Ameland.

Hij was kapitein ter zee en is met zoon Oene op zee verdronken.

 

     V-b Wybe van Grovestins, overleden 18 jun 1600, begraven Berlikum ,grafschrift, zoon van Idzart van Grovestins (IV) en Tjets van Oenema.

 

Wibius Grovestins is in juni 1558 student te Leuven,gelijk met zijn broer Foppius.

Grietman van Menaldumadeel vanaf 1561,in 1572 vervangen door Hette van Aebinga.

PI 1578: Wybe van Grovestins aangeslagen te Wier.

In 1582 in het college van Westergo.

Hij was luitenant onder Doecke van Martena.

Hij overleed 1600 in Berlikum “krank thuis komende van de Landsdag in Franeker”.

Voor zijn graf en dat van zijn 2e vrouw zie Grafschriften IV-23.

Het "Dootboeck"  laat hem overlijden op de sterfdag van zijn 2e vrouw.

 

Wybe was gehuwd (1) met  Johanna Bulter, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frederick van Grovestins, overleden 1603.

 

Hij overleed als hopman (kapitein).

Zijn opvolger was Taco Lieuwes op 12-7-1603.

Zijn 3 kinderen zijn jong overleden en werden begraven te Finkum (Walle,1562).

 

Frederick is getrouwd Berlikum 23 jan 1599 met Graets van Holdinga, geboren ± 1561, overleden 13 jan 1641 ,in het 80e jaar, begraven Finkum ,grafschrift, dochter van Tjaert van Holdinga en Anna van Oenema.

Graets was later gehuwd met Hugo Ruysch  (ondertrouw gerecht Leeuwarden 17-8-1605, 3e pr. kerk Leeuwarden 1-9-1605).

 

           2   Johan van Grovestins.

 

           3   Gaets Wybesdr van Grovestins, overleden 28 jun 1594 ?, begraven Engelum ,grafschrift.

 

Gaets was gehuwd met Popcke van Roorda, overleden n 1601, begraven Engelum ,grafschrift, zoon van Popcke van Roorda en Sophia Bottesdr.

 

           4   Idzart van Grovestins, overleden Engelum 1613.

 

Idzardus Groustins werd op 26-5-1593 student te Franeker.

Hij was eerst kapitein in het leger en werd op 17-11-1603 aangesteld als grietman van Menaldumadeel;hij bleef dat tot zijn overlijden in 1613.

Hij zou in eerste huwelijk getrouwd geweest zijn met een Beyts van Oenema,van wie de ouders onbekend zijn.

 

Idzart is getrouwd 1607 ,3e pr.Britsum, met Hester Huysckens.

 

Volgens SFA heet zij Elisabeth Huysckens,maar de proclamatie te Britsum in 1607 vermeldt Idzart Groustins en Hester Hueskes

 

 

 

Wybe was gehuwd (2) met  Hylck Oentzema, overleden 21 apr 1598, begraven Berlikum ,grafschrift, dochter van Pybe Oentzes en Jouck Hillebrantsdr.

 

Zie Grafschriften IV-23.

 

 

     V-c Foppe van Grovestins, overleden Leeuwarden 28 mei 1607 *, begraven Engelum 3 jun 1607, zoon van Idzart van Grovestins (IV) en Tjets van Oenema.

 

Foppius Grovestins is in juni 1558 stuident te Leuven, gelijk met zijn broer Wibius.

PI 1578:Foppe aangeslagen te Engelum.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1580-1607.

Met de naam Faby Grovenstens op de kerkklok van Engelum uit 1600.

 

Foppe was gehuwd (1) met  Jouck Fransdr van Cammingha, dochter van Frans van Cammingha en Jouck Piersdr van Walta.

 

Jouck  is een dochter uit het eerste huwelijk van Frans volgens de 8 kwartieren van kleinzoon Foppe van Grovestins (zie Grafschriften IV-92).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzart van Grovestins, volgt onder VI-b.

 

 

 

Foppe was gehuwd (2) met  Ansck Minnesdr van Eminga, overleden 21 dec 1605 *, begraven Engelum, dochter van Minne van Eminga en Eelck Bottesdr van Jarla.

Ansck was weduwe van Botte van Mockema, overleden 20 sep 1573 *, begraven Dokkum ,grafschrift onduidelijk, zoon van Popcke van Mockema en Tieth van Sjoerda.

 

Uit het huwelijk van Foppe en Ansck:

 

           2   Botte van Grovestins, volgt onder VI-c.

 

 

     V-d Ernst van Grovestins, overleden 1582, zoon van Idzart van Grovestins (IV) en Tjets van Oenema.

 

 

Ernst was gehuwd met  Gerlant Romckesdr van Hoytema, overleden voor 1582, dochter van Romcke van Hoytema en Gerlant van Stintiema

 

Op 27-4-1582 worden ten huize van raadsheer Foppe van Grovestins, die mede-voogd is over de weeskinderen van zijn wijlen broer Ernst van Grovestins en wijlen Gerlant van Hoytema, goederen geïnventariseerd van Romcke Hoytema, grootvader van de weeskinderen (GJB 2011-208).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzart Ernstes van Grovestins, ,ook Ernst, overleden 12 sep 1612 *, begraven Berlikum.

 

Grietman van Menaldumadeel 1603/1612.

 

Idzart is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 jun 1601 ,gerecht en getrouwd Sneek 5 jul 1601 met Riem van Galama, ,ook His, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

2 Gerlant van Grovestins

 

Zij is jong overleden.

 

   VI-a Douwe van Grovestins, overleden Zutphen mei 1591, zoon van Oene van Grovestins (V-a) en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

T326-1072: scheiding ouderlijke nalatenschap tussn Douwe van Grovestins en Tjets van Grovestins, getrouwd met Poppe van Andringa (1589).

T326-1073: scheiding nalatenschap tussen Habel van Herema, weduwe Douwe van Grovestins, voor haar kinderen , en Tjets van Grovestins, vrouw van Poppe van Andringa (1599).

Hij sneuvelde te Zutphen.

 

Douwe was gehuwd met  Habel van Herema, overleden n 1615, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

In 1615 met haar tweede man Laes te Wommels (T342-05,38).

 

Habel was later gehuwd met Laes van Jongema, geboren ± 1546, overleden 3 sep 1626 *,ongeveer 80 jaar, begraven Wommels *, zoon van Doecke van Walta en Tryn Sickesdr van Liauckema.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Habel:

 

           1   Ebel van Grovestins., overleden Arnhem 15 mrt 1621, begraven Tzum.

 

Ebel was gehuwd met Bartholt Tjaerda van Starkenborgh, overleden 16 jan 1640, begraven Leeuwarden 29 jan 1640, Galileërkerk, zoon van Johan Tjaerda van Starkenborgh en Gaets van Grovestins.

 

Hij was kolonel.

Zie ook Grafschriften III-40.

 

 

           2   Teth van Grovestins.

 

Teth is getrouwd Wommels 30 nov 1608 (N.T.)  met Idzart Tjaerda van Starkenborgh, geboren9 mei 1571, overleden Meurs 16 mrt 1625 (N.T.), begraven aldaar 27 mrt 1625 (N.T.), zoon van Johan Tjaerda van Starkenborgh en Gaets van Grovestins.

 

Hij was kapitein in het leger.

         

  VI-b  Idzart van Grovestins, overleden Den Haag 8 nov 1616, zoon van Foppe van Grovestins (V-c) en Jouck Fransdr van Cammingha.

 

Idzart is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 13 mrt 1602  met  Franscke van Jongema, overleden 17 feb 1616 *, begraven Engelum 24 feb 1616, dochter van Laes van Jongema en Luts van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hector Sirtema van Grovestins, geboren Engelum 1606, overleden 30 dec 1643.

 

Hector Grovestins student te Franeker op  9-4-1624 en te Leiden op 29-5-1629, gelijk met zijn broer Fredericus.

Hij was niet getrouwd en was raadsheer bij het Hof van Friesland 1642-1643.

 

 

           2   Luts Sirtema van Grovestins, gedoopt Engelum 30 jan 1614, overleden na 1642.

 

Luts behoorde in 1642 met haar man Jhr.grietman Taco van Cammingha uit Arum tot de genodigden voor het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema.

 

Luts is getrouwd 4 nov 1638 met Taecke van Cammingha, geboren 1605/1606, overleden 11 aug 1668, zoon van Sicke van Cammingha en Fedt van Ockinga.

 

Hij woonde op Camminghastate te Arum.

Grietman van Wonseradeel,aangesteld 22-11-1652,aftredend in 1664.

Hij testeerde op 25-9-1666 (EEE3-389v/392,geregistreerd 30-9-1668).

 

Taecke is eerder getrouwd Arum 30 dec 1632 met Anna Johansdr van Sickinghe, afkomstig uit Groningerland, overleden 15 nov 1635, dochter van Johan Feyes van Sickinghe en Luts van Jongema.

 

           3   Frederick Sirtema van Grovestins, volgt onder VII-a.

 

           4   Sicco Sirtema van Grovestins, volgt onder VII-b.

 

           5   Oene Sirtema van Grovestins, volgt onder VII-c.

 

           6   Foppe Sirtema van Grovestins, volgt onder VII-d.

 

           7   Jouck Sirtema van Grovestins.

 

Zij is jong overleden.

 

           8   Sjoerd Sirtema van Grovestins, overleden 25 nov 1643.

 

Sjoerd van Grovestins uit Engelum behoort met zijn broer Oene in 1642 tot de genodigden bij het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema.

 

 

   VI-c Botte van Grovestins, overleden 13 aug 1620 *, begraven Jellum , grafschrift, zoon van Foppe van Grovestins (V-c) en Ansck Minnesdr van Eminga.

 

Hij woonde op Gaastmaburen onder Hardegarijp.

 

Botte is getrouwd Leeuwarden 14 sep 1610 met  Catharina van Dekema, overleden n 1633, begraven Jellum ,grafschrift, dochter van Sicke van Dekema en Hil Onnesdr van Tamminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ansck Bottesdr van Grovestins, geboren 28 aug 1612, overleden 25 sep 1645, begraven Jellum ,rouwbord.

 

Zij testeerde op 19-9-1645 te Franeker.

 

Ansck is getrouwd ± 1633 met Epe van Aylva, geboren Hylaard 1612 ,Tjessingastate,, overleden 24 jun 1645, begraven Jellum, zoon van Hobbe van Aylva en Frouck van Aylva.

 

Hij woonde op Mammemastate te Jellum en volgde zijn vader op als grietman van Baarderadeel (17-6-1639/16-7-1640).

Hij testeerde te Jellum in 1645 (DDD1-363) en overleed zonder kinderen.

 

 

 

  VII-a Frederick Sirtema van Grovestins, overleden 30 jul 1669, begraven Leeuwarden,Westerkerk, zoon van Idzart van Grovestins (VI-b) en Franscke van Jongema.

 

Fredericus Grovestins werd op 4-11-1623 student te Franeker en op 29-5-1629 te Leiden, gelijk met zijn broer Hector.

In 1640 is hij eigenaar van stem 5 Foudgum.

Hij testeerde met zijn 2e vrouw op 24-2-1669.

 

Frederick was gehuwd (1) met  Rixt van Roorda, overleden voor 1648, dochter van Ruurd van Roorda en Deytzen van Heringa.

 

T323-01/386:testament van Rixt en haar broer Binnert (1637).

Zie LWL 69 acte 412 d.d.30-10-1654:na haar overlijden wordt door haar man en haar broers Jan van Roorda,kapitein,en Hans van Roorda te Hennaard,voogdij aangevraagd voor haar zoon Binnert,14 jaar.Voogd wordt Willem Hylkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Binnert Heringa van Grovestins, geboren 1641, volgt onder VIII-a.

 

 

 

Frederick is daarnaast getrouwd apr 1648 (2) met  Rints van Burmania, geboren 14 aug 1619, overleden Leeuwarden feb 1685, begraven aldaar 3 mrt 1685, dochter van Bocke van Burmania en Frau van Burmania.

 

Zij testeerde als weduwe te Leeuwarden op 16-12-1684 (EEE 5-221v/223v ,geregistreerd 6-1-1687)

 

Rints is eerder getrouwd Leeuwarden 16 apr 1640 met Poppe Martijn van Andrée, overleden 1645.

 

 

  VII-b Sicco Sirtema van Grovestins, overleden Leeuwarden 16 sep 1665, begraven Dronrijp 28 sep 1665 ,grafschrift, zoon van Idzart van Grovestins (VI-b) en Franscke van Jongema.

 

Sixtus Grovestins is in 1627 student te Franeker en van 24-1-1639 tot 1647 grietman van Hennaarderadeel.

In 1642 worden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema uitgenodigd grietman baron Sicke Sirtema van Grovestins en zijn vrouw Margaretha van Cammingha,wonende op het Roodhuis te Dronrijp.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1648-1665.

HvR: hij woonde  op het “Roodhuys”  te Dronrijp en was daar ook ouderling (in 1658 afgevaardigde naar de synode).

Hij testeerde met zijn vrouw op 11-8-1665 (T323-02,25) en stierf op 16-9-1665 na hevige koorts.

Zie ook Grafschriften IV-77.

 

Sicco is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 16 apr 1635 en getrouwd mei 1635 ,3-5-1635 att.van Leeuwarden voor Margaretha met  Margaretha van Cammingha, geboren ± 1614, overleden Dronrijp 23 mrt 1667, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Jarich van Cammingha en Jetscke van Mockema.

 

MEN 72-37v/38 d.d.25-4-1667:na haar overlijden komen haar dochters Jetscke en Franscke onder voogdij van haar zwager Oene,grietman Hennaarderadeel;Idzart wordt medevoogd.

Zie ook Grafschriften IV-77.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich Sirtema van Grovestins, geboren v 1640, volgt onder VIII-b.

 

           2   Franscke van Grovestins, geboren 1641, overleden 13 jun 1677.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           3   Jetscke Sirtema van Grovestins, geboren Dronrijp 1650, overleden 20 feb 1682 ?, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-77,maar 1662 zal moeten zijn 1682.

 

Jetscke is in ondertrouw gegaan Wommels 10 sep 1671 en getrouwd 1671 met haar neef Douwe Sirtema van Grovestins, geboren 1652, volgt onder VIII-c.

 

 

  VII-c Oene Sirtema van Grovestins, overleden na 1686, begraven Kubaard ,grafschrift, zoon van Idzart van Grovestins (VI-b) en Franscke van Jongema.

 

Oene van Grovestins uit Engelum behoort in 1642 met zijn broer Sjoerd tot de genodigden voor het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema.

Hij woonde te Wommels,was eerst kapitein,werd op 22-1-1647 aangesteld tot grietman van Hennaarderadeel.

In 1671 deed hij afstand als grietman t.b.v.zijn zoon.

Op 3-2-1648 werd hij belijdend lidmaat te Wommels, in 1679 met zijn vrouw op de lidmatenlijst en in 1686 als lidmaat naar Leeuwarden

Hij was later ook kerkvoogd te Kubaard.

.MEN 72-37v,38 d.d.25-4-1667:hij wordt voogd over Franscke en Jetscke,de dochters van zijn overleden broer Sicco.

 

HEN 47 d.d.3-5-1682: Oene van Grovestins oud grietman van Hennaarderadeel en Idscke van Hottinga,echtpaar te Wommels proclameren de koop van een eeuwige rente uit een sate te Rien onder Lutkewierum van de eigenaars Acke Ofckes Reen gesterkt met Obbe Tomas,haar tegenwoordige man te Oosterend,  Doetcke Ofckes Reen,gesterkt met haar man Tjeerd Pieters te Wommels en Acke Ofckes Reen, nagelaten weduwe.

 

T323-2754: voorheen de 16 namen van zijn betovergrootouders op een kwartierbord (?): Groustins-Poppema, Onama-Wibolsma, Cammingha-Minnema, Walta-Unia, Jongema-Hermana, Liauckema-Minnema, Aylua-Minnoltsma en Cammingha-Minnema.

Deze betovergrootouders zijn : Sjoerd van Grovestins x Gaets van Popma, Jancke van Oenema x Teth van Wyboltsma, Wytze van Cammingha x Rints van Minnema, Pier van Walta x Bauck van Unia, Agge van Walta x Fedt van Hermana,  Sicke van Liauckema x Ymck van Minnema, Sytse van Aylva x Luts van Minnoltsma en Wytze van Cammingha x Rints van Minnema.

 

Oene is in ondertrouw gegaan Wommels 1 jun 1651 en getrouwd Sexbierum 15 jun 1651 met  Ydt van Hottinga, afkomstig uit Sexbierum, gedoopt 25 feb 1629, overleden Wommels in/na 1682, dochter van Douwe van Hottinga en Syts Tjallingsdr van Sixma.

 

Zij staat in 1679 met haar man bij de lidmaten van Wommels.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Sirtema van Grovestins, gedoopt Wommels 21 mrt 1652, volgt onder VIII-c.

 

2 Idzart van Grovestins, gedoopt Wommels 7 jan 1655, volgt onder VIII-d.

 

3 Duco Idzart van Grovestins, gedoopt Wommels 31 okt 1653.

 

 

 

  VII-d Foppe Sirtema van Grovestins, overleden 2 jun 1658, begraven Engelum, grafsteen in de kerk, zoon van Idzart van Grovestins (VI-b) en Franscke van Jongema.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Grovestins te Engelum.

In 1642 worden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema uitgenodigd Foppe van Grovestins en zijn vrouw Anna Hebrich d’Asschenberg, wonende op Grovestins te Engelum.

.Op de grafsteen in de kerk van Engelum voor  Foppe en Anna 8 kwartieren van zijn en haar overgrootouders.

Voor hem Grovestins-Unama, Camminga-Walta, Iongma-Laukama en Aylva-Camminga.

Zijn overgrootouders waren Idzart van Grovestins x Tjets van Oenema, Frans van Cammingha x Jouck van Walta, Doecke van Walta/Jongema x Tryn van Liauckema en Frans van Aylva x Tjemck van Cammingha.

Zie ook Grafschriften IV-92.

 

Foppe was gehuwd met  Anna Hebrich d'Ascheberg, afkomstig uit Utrecht, overleden 10 sep 1644, begraven Engelum, grafsteen in de kerk.

 

Op hun graf voor haar ook 8 kwartieren van de overgrootouders.

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Idzart Sirtema van Grovestins, gedoopt Sloten 29 aug 1630, overleden Engelum 27 nov 1679.

 

Edzardus Grovestins wordt op 18-10-1649 student te Franeker.

Hij woonde te Engelum en was grietman van Menaldumadeel 24-6-1653/27-11-1679.

Hij bleef ongetrouwd.

Zijn naam staat vermeld op de klok van Berlikum uit 1663 (Grafschriften IV-33)

 

 

2         Asverus Sirtema van Grovestins, geboren rond 1632, overleden Leeuwarden 13 nov 1699, 67 jaar

 

Assuerus Sirtema à Grovestins wordt op 18-10-1649 student te Franeker en op 1-3-1655 te Straatsburg.

Hij was niet getrouwd       

 

3         Laes van Grovestins, geboren Leeuwarden 7 nov 1634, overleden 25 okt 1667.

 

 

Laes trouwde met Tjets van Goslinga, overleden na 1667, dochter van Hoyte van Goslinga en Tjets Poppesdr van  Andringa

 

 

4          Fransck van Grovestins

 

Zij was niet getrouwd.

 

5          Josina van Grovestins

 

 

 

VIII-a Binnert Heringa van Grovestins, geboren 1641, overleden 24 nov 1696 ,in het 55e jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift, zoon van Frederick Sirtema van Grovestins (VII-a) en Rixt van Roorda.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1672-1679.

Aangesteld als grietman van Ferwerderadeel op 18-2-1679,tot zijn overlijden in 1696.

Hij woonde op Jeppemastate te Westernijkerk.

 

Binnert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 okt 1667 en getrouwd 1667 ,20-10-1667 3e pr.Leeuwarden (1) met  Titia van Burmania, gedoopt Leeuwarden 1 dec 1647, overleden 22 nov 1685 ,38 jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift, dochter van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

Haar naam en die van haar man op een avondmaalsbeker in de kerk van Westernijkerk op 18-4-1675.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frederick van Grovestins, geboren 1668, overleden 30 nov 1730 ,62 jaar,.

 

Hij was eerst kapitein en ritmeester en werd op 5-2-1697 na het overlijden van zijn vader grietman van Ferwerderadeel.

Hij legde het ambt in 1701 neer,ging weer in het leger en bracht het in 1712 tot generaal-majoor.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Richarda van Grovestins, geboren 1671.

 

           3   Binnert Heringa van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 26 feb 1673, overleden Westernijkerk 31 dec 1721.

 

Hij was eerst majoor in het leger,maar werd op 27-3-1709 benoemd als grietman van Ferwerderadeel en was dat tot zijn overlijden in 1721.

 

 

           4   Duco Idzert Sirtema van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 8 feb 1674, overleden Tongeren (België) 19 feb 1710 ,36 jaar.

 

Hij was overste in het leger en testeerde in 1709 te Engelum (EEE 7-111).

Vermoedelijk is hij overleden na/in een slag bij Tongeren.

 

 

           5   Ruurd Gerrolt van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 3 feb 1675, overleden 1675/1676.

 

           6   Ruurd Gerrolt van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 4 feb 1676.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

           7   Gerrolt Gemme van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 1 jun 1677.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

           8   Eduarda Lucia van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 2 apr 1680, overleden Westernijkerk 25 jan 1764.

 

           9   Gerrolt Ruurd van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 7 okt 1681, overleden Menen 1 jul 1714.

 

Hij was overste in het leger.

 

 

         10   Philippus Suffridus van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 30 nov 1683.

 

         11   Berbera Titia van Grovestins, gedoopt Leeuwarden 30 nov 1683.

 

 

Binnert was gehuwd (2) met  Wilhelmina van Hemmema, gedoopt Leeuwarden 23 sep 1649, overleden Groningen 28 jan 1718.

Wilhelmina was weduwe van Onno Sweers van Tamminga, overleden 1674.

 

VIII-b Jarich Sirtema van Grovestins, geboren v 1640, overleden aug 1672, zoon van Sicke Sirtema van Grovestins (VII-b) en Margaretha van Cammingha.

 

Hij was grietman van H.O.N. vanaf ongeveer 1660 tot 1672.

 

Jarich is getrouwd Dronrijp 15 jan 1665 met  Deytzen van Roorda, afkomstig uit Dronrijp, geboren ± 1645, overleden Hennaard 8 mei 1702 ,57 jaar, begraven Dronrijp, dochter van Binnert van Roorda en Bauck Laesdr van Glins.

 

Zij erfde Hobbemastate te Dronrijp.

In 1677 afkomstig uit Koudum.

T323-01/391:stukken over haar en haar man Sjuck over de periode 1677/1683.

Genoemd op 8-8-1698 bij de voornaamste princepalen van Dronrijp (GJB 1963-54).

 

Deytzen is later in ondertrouw gegaan Ee 13 jan 1677 met Sjuck Aebinga van Humalda, overleden 19 apr 1679, begraven Ee, zoon van Frans van Humalda en Ebel van Meckema.

 

Uit het huwelijk van Jarich en Deytzen:

 

           1   Margaretha van Grovestins, geboren 4 jul 1672, overleden 25 aug 1672 ,oud 7 weken en 3 dagen, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-77.

 

 

 

VIII-c Douwe Sirtema van Grovestins, geboren 1652, overleden Fleurus 2 jul 1690 ,datum nieuwe stijl, begraven Dronrijp, zoon van Oene Sirtema van Grovestins (VII-c) en Ydt van Hottinga.

 

Hij woonde met zijn eerste vrouw eerst te Wommels en daarna te Dronrijp en werd daar in 1673 lidmaat.

Hij was eerst ritmeester en later kolonel bij de cavalerie en sneuvelde bij Fleurus.

MEN 83-204/234 d.d.27-1-1694: er vindt inventarisatie plaats en Assuerus van Grovestins wordt voogd over Jetske Maria,Johannes en Douwe Idzart,kinderen van hem en Catharina.

MEN 83d.d.29-3-1694: inventarisatie van de nalatenschap van Douwe van Grovestin, in leven kolonel van een regiment infanterie te paard en van Catharina van Scheltinga,hertrouwd met Schelte van Heemstra.

Zie ook Grafschriften IV-77.

 

Douwe is in ondertrouw gegaan Wommels 10 sep 1671 en getrouwd 1671 (1) met zijn nicht  Jetscke Sirtema van Grovestins, geboren Dronrijp 1650, overleden 20 feb 1682 ?, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Sicke Sirtema van Grovestins (VII-b) en Margaretha van Cammingha.

 

Zie Grafschriften IV-77,maar 1662 zal moeten zijn 1682.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Franscke van Grovestins, overleden Dronrijp 29 mrt 1693, begraven aldaar ,grafschrift.

 

In 1685 lidmaat te Dronrijp.

Op 22-5-1693 wordt voor haar kistegeld betaald te Dronrijp (T244-19,84).

Zie ook Grafschriften IV-77.

 

 

           2   Bauck van Grovestins.

 

 

Douwe is getrouwd Oudega (Sm.) 14 sep 1684 (2) met  Catharina Johansdr van Scheltinga, gedoopt Balk 29 apr 1663, overleden Oenkerk 8 mei 1724.

 

Catharina is later in ondertrouw gegaan Oenkerk 21 jan 1694 en getrouwd 28 jan 1694 met Schelte van Heemstra, gedoopt Oenkerk 17 mei 1665, overleden aldaar 15 nov 1733 ,68 jaar, zoon van Feye van Heemstra en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

MEN 83 d.d.18-6-1694: Riemer Siebes,landmeter te Dronrijp,wordt voogd over haar dochter,nu zij is hertrouwd met Schelto Heemstra.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Catharina:

 

           3   Jetske Maria van Grovestins, gedoopt Dronrijp 14 jun 1685, overleden 1743.

 

           4   Johannes van Grovestins, gedoopt Dronrijp 8 aug 1686, overleden Leeuwarden 16 feb 1717, begraven Dronrijp, grafschrift Walle.

 

In 1702 student te Franeker;in 1706 ritmeester, later majoor bij de cavalarie.

Hij stierf te Leeuwarden aan de pokken en op 17-2-1717 werd voor hem kistegeld betaald te Dronrijp (T244-19,84).

 

Johannes is getrouwd Wolvega (kerk) 4 mrt 1708 met Catharina van Haren, geboren Leeuwarden 13 mei 1687, gedoopt aldaar 16 mei 1687, overleden Heerenveen 21 jan 1771, dochter van Willem Ernstes van Haren en Frouck van Burmania.

 

Uit dit huwelijk:

 

4a. Willem Ernst van Grovestins,  gedoopt Heerenveen 3 sep 1713,  overleden 1713.

 

Doopboek: dopeling overleden.

 

4b. Johannes van Grovestins,  gedoopt Heerenveen 26 sep 1717

 

Doopboek: vader bij doop al overleden.

 

           5   Douwe Idzart van Grovestins, gedoopt Dronrijp 12 jan 1690.

 

In 1705 student te Franeker.

 

 

 

VIII-d Idzart van Grovestins, gedoopt Wommels 7 jan 1655, overleden Surhuisterveen 30 dec 1729, zoon van Oene Sirtema van Grovestins (VII-c) en Ydt van Hottinga.

 

Grietman van Hennaarderadeel,aangesteld 21-11-1671.Hij deed afstand in 1706.

Hij woonde te Wommels en daar is in de kerk een wapenbord van hem en zijn vrouw met de datum 14-6-1677 (moet zijn 14-1-1677 ?,hun trouwdatum).

Hij deed belijdenis te Wommels op 11-2-1676 en staat daar in 1679 en 1686 bij de lidmaten, op 1-2-1706 over naar Augustinusga.

 

Idzart is getrouwd Wommels 14 jan 1677 met  Orsel Feyesdr van Burmania, geboren 1656/1657, overleden 19 mei 1683, 26 jaar, begraven Augustinusga, grafschrift, dochter van Feye van Burmania en Sjucke van Hania.

 

Als lidmaat van Amsterdam naar Wommels op 18-4-1678.

Haar naam en die van haar man in 1681 op een avondmaalsbeker aldaar en in 1683 op een doopbekken te Wommels.

Orsel werd evenals haar ouders begraven te Augustinusga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Orsel Gesina van Grovestins, gedoopt Wommels 2 sep 1677, overleden 24 juni 1742, in het 65e jaar

 

Op 1-11-1695 werd zij belijdend lidmaat te Wommels.

             Haar naam ter herinnering op een gebrandschilderd raam in de kerk van Dronrijp (Walle 1303) en ook als weduwe van de heer Clant op een doopbekken in de kerk van Augustinusga (Walle 204).

 

            Orsel Gesina is getrouwd 1) met Scotto van Tamminga en 2) met Otte van Clant, overleden 1739.

 

            2 Ydske Margaretha van Grovestins, gedoopt Wommels 22 sep 1678, overleden Augustinusga 2 mei 1743 ,64 jaar.

 

Ze was niet getrouwd.

Lidmaat Dronrijp 1700;in 1707 te Morra.

 

 

           3   Clara Feyona van Grovestins, gedoopt Wommels 6 juni 1680, overleden Dronrijp 29 okt 1723.

 

Op 20-12-1724 wordt haar kistegeld betaald te Dronrijp.

 

Clara is getrouwd Hennaard 16 april 1699 met Frans Binnert Aebinga van Humalda, geboren 13 okt 1678, overleden Hallum 23 apr 1755, zoon van Sjuck Aebinga van Humalda en Deytzen van Roorda.

 

Hij erfde Hobbemastate te Dronrijp van zijn moeder.

 

 

           4   Douwe Feye van Grovestins, gedoopt Wommels 22 juni 1682, overleden na 1 feb 1709.

 

Hij testeerde op 1-2-1709 (zie HvF 12512 d.d.19-2-1732,GJB 1953-71).

 

Douwe is getrouwd Wons 2 mei 1706 met Maria Catharina Ramlo, afkomstig uit Weert.