Genealogie van het adellijk geslacht van Haerda

 

                                                                 

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Pybe  van Haerda.

 

Hij  woonde op Haerdastate bij Oosterbierum (later F.C 9 Oosterbierum).

Van  de oorspronkelijke familie Haerda worden door Burmania genoemd uit een oorkonde van 1461 Douwe Haerda en Auck Haerda, die reeds voor 1453 getrouwd was met Tjaert Epes van Aylva.

            

Dochters van Pybe :

 

           1   Beyts van Haerda, volgt onder II.

 

           2   waarschijnlijk Baet van Haerda, overleden voor 1505.

 

Genoemd in T326-892 d.d.1505.

 

 

 

       II Beyts van Haerda, overleden voor 4 okt 1505 *, dochter van Pybe  van Haerda (I) en N.N..

 

Zie voor haar OFO-I-506,514,516.

Voor haar nalatenschap zie T326-892 d.d.1505.

T313-354 d.d.1590:acte van scheiding tussen haar erfgenamen.

 

Beyts was gehuwd (1) met  Sierck van Donia, zoon van Agge van Donia en Tieth van Albada.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierckje van Donia, overleden 22 jan 1549 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk.

 

Voor haar graf met sterfdatum 22-1-15..,zie Grafschriften III-67.

Het stamboek F.A. geeft als sterfjaar 1524,maar dat is dus onjuist.

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij wordt vermeld te Leeuwarden als weduwe van Gosse bij verkoop van land en renten.

Zij testeerde op 1-5-1544 te Leeuwarden (F.T.183);vermeld wordt dat haar zoon Gosse al is overleden.

 

Sierckje was gehuwd met Gosse van Aebinga, overleden 1 mrt 1515 *, begraven Stiens, zoon van Goffe van Aebinga en Doedt Laesdr van Oedtsma.

 

Voor hem en zijn vrouw zie GJB 1994-148.

 

 

Beyts was gehuwd (2) met  Hessel van Mernstra, zoon van Fedde van Mernstra en Catharina Ndr.

 

Over de familie Mernstra met bezit Menstera te Piersbierum (later stem 16):

 

Fedde Mernstra wordt genoemd in  1456 te Pietersbierum  als hij onenigheid heeft met Wybrand Hermana.

SFA:   Fedde had als zoons:  Lolle, in 1463 grietman van Barradeel,  Sybren en Hessel (zie boven) en een dochter Luts, getrouwd met Ofcke Dotinga.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Beyts:

 

           2   Pybe van Haerda, volgt onder III.

 

           3   Wick Hesselsdr van Haerda, overleden 1522.

 

Wick is getrouwd 1505 met Johan van Gerbranda Roorda, ,ook Juw, overleden 1540/1550, zoon van Eda van Gerbranda en Rixt van Roorda.

 

Op 5-1-1505 met zijn broers op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

In 1505 heeft hij met zijn moeder Rixt een geschil met Jouck,weduwe Pybe Haerda,over de nalatenschap van Beyts en Baet Haerda (T326-892,893).

T326-894:Johan en vrouw Wick betreffende de scheiding van Mernstra te Pietersbierum in 1506.

OFO IV-204 d.d.13-2-1511:met zijn broers in het testament van Douwe Pybes te Dronrijp.

OFO IV-226 d.d.20-10-1515:genoemd als Johan Roorda Edazn.

T326-895:hij koopt een rente uit Fritsmagoed te Pietersbierum in 1522.

Zie ook T326-896/901 (vanaf 1523).

OFO-II-324 d.d.29-4-1525:Johan Gerbranda alias Roorda zegelt een overeenkomst tussen Sexbierum en Pietersbierum over de korenmolen van Sexbierum,mede ondertekend namens zijn broer Rienck Gerbranda.

HvF 16481-499 d.d.30-7-1536:Johan Gerbranda als gedaagde.

HvF 16481-66 d.d.15-10-1538 en HvF 16689-149 d.d.7-7-1540:hij procedeert tegen Fedde Haerda.

 

Johan was later gehuwd met Tjets Tjepckesdr van Goslinga, overleden 1581, dochter van Tjepcke van Goslinga en Frouck van Oenema.

 

 

      III Pybe van Haerda, overleden voor 1505, zoon van Hessel van Mernstra en Beyts van Haerda (II).

 

Pax-150 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 5-1-1505 worden vermeld Pybe Mernstra kinderen op de lijst van edelen uit Barradeel.

 

Pybe was gehuwd met  Jouck van Burmania, overleden 29 juli 1531, begraven Ternaard, grafschrift, dochter van Tjaert van Hania en Bauck van Burmania.

 

In 1505 als weduwe van Pybe Haerda (T326-892).

In 1506 was Tjaert van Burmania,de zoon van haar zuster Eeck ,voogd over de kinderen van Jouck en Pybe.

Bij RvA 1511 heeft ze als Jouck Haerda veel bezit o.a. te Huizum,Schalsum,Sexbierum en Oosterbierum;in Huizum ook bezit samen met haar zwager Johan Edes Roorda.

Zie GJB 2000-133.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fedde van Haerda, volgt onder IV.

 

 

      IV Fedde van Haerda, overleden 16 jun 1558, begraven Ternaard, grafschrift,  zoon van Pybe van Haerda (III) en Jouck van Burmania.

 

Op 5-1-1505 staat Fedde Pybesz bij de edelen uit diverse grietenijen.

T326-897 d.d.1523: op verzoek van Fedde Haerda wordt zijn oom Johan Gerbranda voor het Hof van Friesland gedaagd omdat hij weigert verantwoording af te leggen van de nalatenschap van zijn wijlen vrouw Wick Hesselsdr Haerda.

Bij RvA 1540 genoemd met bezit te Huizum,dat in 1511 behoorde aan zijn moeder en aan zijn oom Johan Gerbranda/Roorda.

HvF 16481-66 d.d.15-10-1538:zijn oom Johan Gerbranda procedeert tegen hem.

HvF 16689-149 d.d.7-7-1540:Johan Gerbranda contra Fedde Haerda.

Voor de periode 1540/1550 zie T326-899/904.

Volgens SFA hertrouwde Fedde met zijn schoonmoeder Womck van Jongema, weduwe van Eelcke van Heringa en eerder van Gerlof van Herwey.

T344-722:koopacten voor Fedde Haerda van aandelen in Sytsmagoed te Ternaard 1551/1555.

Voor zijn overlijdensdatum zie GJB 1970-49.

 

Fedde was gehuwd met  Saeck Gerlofs van Herwey, afkomstig uit Ternaard, overleden 19 jul 1540, begraven Ternaard ,grafschrift, dochter van Gerlef van Herwey en Womck van Jongema

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck van Haerda, geboren 10 mei 1526, overleden 24 dec 1584, begraven Wirdum ,grafschrift.

 

Voor data van geboorte en huwelijk zie GJB 1970-48/49.

T327-134 d.d.7-10-1546:Watze van Cammingha is van plan met haar te trouwen en treft regelingen voor zijn bezittingen betreffende zijn kinderen uit eerste huwelijk en mogelijke kinderen uit tweede huwelijk (zie ook T327-1739).

T313-349:aankoop van landerijen te Dronrijp 1580/1581 door Frouck Haerda.

 

Frouck is in ondertrouw gegaan 9 okt 1546 en getrouwd 19 feb 1547 met Watze van Cammingha, geboren ± 1515, overleden Wirdum 20 okt 1576, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Hij woonde op Oenemastate bij Wirdum en wordt bij RvA 1540 genoemd met bezit te Wirdum.

 

Watze was weduwnaar van Bjuck van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, overleden Wirdum 28 mrt 1544, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Sytse van Aylva en Luts van Minnoltsma.

 

           2   Jouck van Haerda, geboren 21 sep 1532, overleden v 9 nov 1562.

 

Zij stierf in het kraambed,zie verder voor data van geboorte en huwelijk GJB 1970-48/49.

 

Jouck is getrouwd 11 aug 1550 met Gemme van Burmania, geboren ± 1524, overleden Ferwerd 29 nov 1602 *, begraven aldaar 5 dec 1602, zoon van Douwe van Burmania en Saepck van Ydsma.

 

Hij woonde op Herjuwsmastate te Ferwerd,waar hij ook overleed.

Hij testeerde op 15-10-1592 en met een codicil op 4-11-1594 (HvF EEE-1-354 en T323-01,186);testeerde ook op 18-6-1599 (T323-02,25).

T342-05,nr.38:uitnodigingen voor zijn begrafenis in 1602.

 

Gemme was later gehuwd met Jel van Aylva, overleden 22 apr 1613 *, begraven Ferwerd, dochter van Tjaert van Aylva en Ulbet Ulbesdr Thema.

 

           3   Beyts van Haerda, geboren 4 feb 1536, overleden 22 sep 1589, begraven Ternaard, grafschrift

 

Voor haar geboortedatum zie GJB 1970-49.

Zij testeerde als weduwe op 4-4-1589 (T313-353, T323-25 en EEE-1-3).

 

Beyts was gehuwd met Rienck van Cammingha, overleden 16 apr 1584 *, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Volgens testamenten van zijn ouders kwam hij als jongste zoon in bezit van Camminghaburg.Hij testeerde op 26-12-1561 en vermaakte zijn goederen aan zijn vrouw Beyts en aan zijn broer Minne en diens zoon Gerrolt,die aanspraken kreeg op Camminghaburg.

 

 

           4   Pybe van Haerda, geboren 27 jan 1539 of 28-1-1539, volgt onder V.

 

 

        V Pybe van Haerda, geboren 27 jan 1539 of 28-1-1539, overleden 23 feb 1571 op Ameland, zoon van Fedde van Haerda (IV) en Saeck Gerlofs van Herwey.

 

Vermoedelijk op 30-4-1556 als student te Leuven.

Hij woonde te Ternaard;zie voor zijn geboortedatum GJB 1970-49.

Encyclopedie van Friesland-340: Pybe was als vrijheidsstrijder uitgeweken naar Emden,maar sneuvelde op een tocht van de Watergeuzen.

 

Pybe was gehuwd met  His Siercksdr van Bootsma, overleden 22 jul 1613 *, dochter van Sierck van Bootsma en Syts Ballingsdr van Phaesma.

His was later gehuwd met Jacob van Hoorn.

 

Uit het huwelijk van Pybe en His:

 

           1   Fedde van Haerda, ook Fredericus, volgt onder VI.

 

 

      VI Fedde van Haerda, ook Fredericus, overleden 9 mei 1599 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk, zoon van Pybe van Haerda (V) en His Siercksdr van Bootsma.

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

HvF 16705 sent.60 d.d.20-11-1600:Fedde en Auck nog als echtpaar genoemd.

Fedde was de laatste man uit zijn familie.

Zie Grafschriften III-66,67.

Volgens SFA  zou hij zijn overleden in 1604,maar dat is onjuist.

 

Fedde was gehuwd (1) met  Womck van Jongema,  dochter van Eda Keimpes van Jongema en Saeck van Eminga.

Womck was weduwe van Eelcke van Heringa, overleden na 1543, zoon van Sascker van Heringa en Tiets Oenesdr van Juwsma.

 

Fedde trouwde 1585/1586 (2) met  Auck Siercksdr van Donia, afkomstig uit Bilgaard, overleden Leeuwarden 18 feb 1626 *, begraven Leeuwarden, Oldehove 24 feb 1626, dochter van Sierck van Donia en Auck van Donia.

 

Zij erfde  “Taniaburg” onder Leeuwarden van haar ouders..

T5-102 d.d.20-12-1586:verzoekschrift van Fedde Haerda en Auck Donia aan Gedeputeerde Staten van Friesland om een paspoort voor Aelcke Gerritsdr en haar zoon Syds Donia.

MEN 2-46a d.d.1587: Auck Doenia,vrouw van Fedde Haerda, verkoopt land te Engelum en Marssum voor 2500 gg.

HvF 16804-201 d.d. 1587: Auck Donia verkoopt bezit te Oosterend.

LWN W2 d.d.30-3-1643: haar dochters Saeck,Tjemck en Beyts (innocent) vragen Dr.Sixtus Donia als curator. Hij had “Taniaburg” gekocht van Auck.

De curator Sixtus Donia overleed in 1646 (LWN W2 d.d.5-11-1646).

 

Auck was weduwe van Tjepcke van Goslinga, overleden 18 sep 1584 *, zoon van Sipt van Goslinga en Perck Piersdr van Sjaerda.

Auck was later gehuwd met haar behuwdzwager Marten van Naerden, overleden Leeuwarden 15 okt 1631 *.

 

Uit het huwelijk van Fedde en Auck:

 

           1   Saeck van Haerda, geboren ± 1588, overleden 14 aug 1656 ,68 jaar , begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

 

Volgens SFA was zij non en werd dan Isabelle genoemd.

Zie Grafschriften III-66,67.

 

 

           2   Auck van Haerda.

 

Auck was gehuwd met Hinne van Hoytema, zoon van Hinne Uninga van Hoytema en Gerlant Douwesdr van Harinxma.

 

HvF d.d.25-5-1612: contra Auck van Haerda, huisvrouw van Hinne van Hoytema.

 

 

           3   Tjemck van Haerda., overleden na 1643.

 

Volgens SFA was zij non en werd dan Catrijn genoemd.

 

 

           4   His van Haerda,

 

Zij was niet getrouwd.

 

           5   Beyts van Haerda., overleden na 1643

 

Volgens SFA was zij non en werd dan Barbara genoemd.

In 1643wordt vermeld dat zij innocent is.