Genealogie van de adellijke geslachten van Hania

                                             uit Weidum, Pingjum en Holwerd

 

                                                               

 

                                    Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

     A-I Taecke van Hania, overleden 1462.

 

Hij woonde op Haniastate te Weidum.

Als voorouders worden uit de annalen vermeld:

                omstreeks 1200 Wigle van Hania,die de kerk van Weidum liet bouwen en

                omstreeks 1400 Gale van Hania,die samen optrok met Sicke van Dekema.Deze Gale zou in 1390 student zijn geweest in Italië en weigerde in 1413 het potentaatschap.

                Hij zou zijn overleden in 1413.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   waarschijnlijk Seerp van Hania, volgt onder A-II.

 

           2   waarschijnlijk Hette van Hania.

Hette was gehuwd met  Catharina Ndr. (?)

 

 

   A-II Seerp van Hania,  waarschijnlijk zoon van Taecke van Hania (A-I).

 

Hij woonde te Weidum (zie voor hem en zijn kinderen de Genealogie Ayttana en de bewerking daarvan in GJB 2011-202 door Hellinga en Noomen).

 

Seerp was gehuwd met  Eeck van Camstra,  dochter van Pieter Wigles van Camstra en Site Lousma.

 

Zij wordt genoemd als een zuster van Rienck van Camstra,gesneuveld 1461 te Akmarijp;zij leefde nog in 1492 (?)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle van Hania, volgt onder A-III-a.

 

           2   Tjaert van Hania, volgt onder A-III-b.

 

           3   Gale van Hania, ,ook Geke,, volgt onder A-III-c.

 

 

A-III-a             Wigle van Hania, overleden 1496, zoon van Seerp van Hania (A-II) en Eeck van Camstra.

 

Hij noemde zich ook Viglius van Hania;hij woonde met zijn gezin te Weidum.

Volgens de genealogia Ayttana had hij 4 zoons en 4 dochters,daar met namen genoemd (GJB 2011-210).

 

Wigle was gehuwd met  Rints Broersdr van Bonninga, overleden na 1503, dochter van Broer van Bonninga en Ath van Reynarda.

 

Volgens de genealogia Ayttana huwelijkte zij haar dochter Ida in 1503 uit aan Folckert van Aytta.

 

Uit dit huwelijk (niet in volgorde):

 

           1   Eeck Wiglesdr van Hania, oudste dochter, overleden na 1515.

 

Zie voor Eeck en haar man en kinderen GJB 2011-216.

 

Eeck was gehuwd met Lieuwe Sybes van Tjepma, afkomstig uit Roordahuizum, overleden na 1515, zoon van Sybe Ludolfs van Tjepma

 

Volgens de genealogia Ayttana had hij 3 zoons en 3 dochters,met namen genoemd, Sioerdt, Sibe ,Vincentius, Tzyets, Rieme en At.

Lieuwe is bij RvA 1511 gebruiker en voor het grootste deel eigenaar van land te Roordahuizum.

Bij RvA 1511 ook met bezit te Wirdum,dat bij RvA 1540 in bezit is van schoonzoon Bocke Doytzes.

 

2         Yda Wiglesdr van Hania, jongste dochter, geboren Weidum 1479, overleden Swichem 1540

 

Het geboortejaar van Yda volgens noot SFA deel2..

Zij wordt in 1503 door haar moeder en haar broer Broer uitgehuwelijkt aan Folckert van Aytta.

 

Yda is getrouwd jun 1503 met Folckert van Aytta, geboren 1484, overleden Swichem mrt 1545 ,60 jaar, begraven aldaar, zoon van Gerbrant Ferckes van Aytta en Jets Wytzesdr van Buckama.

 

Hij werd geboren 4 maanden na het overlijden van zijn vader.

Bij RvA 1511 en 1540 genoemd als landheer en gebruiker te Wirdum en Swichem en in BB 1543 te Roordahuizum (115b,116a,116b),te Swichem (80b) en te Loënga (409a).

 

 

           3   Dye van Hania, tweede zoon, volgt onder A-IV-a.

 

           4   Seerp van Hania, derde zoon, overleden Franeker 1500.

 

Volgens de genealogia Ayttana stierf hij in 1500 in de slag bij Franeker zonder kinderen na te laten.

 

 

           5   Broer van Hania, oudste zoon, volgt onder A-IV-b.

 

           6   Tjaert van Hania, vierde zoon, overleden 1515, begraven Leeuwarden, Oldehove.

 

Zie voor Tjaert en zijn vrouw GJB 2011-216.

Thidardus Hania is in okt 1501 student te Keulen.

Hij wordt genoemd in 1511 en 1515 te Leeuwarden (daar in 1514 en 1515  burgemeester ).

Tjaert liet alleen een natuurlijke zoon na ,ook Tjaert geheten.

Deze Tjaert is vermoedelijk als Tedardus Hania in oktober 1501 als student ingeschreven te Keulen.

 

Tjaert was gehuwd met Reynsck N..

 

Zij was weduwe van Duco Gralda en had geen kinderen van Tjaert.

 

 

           7   Tjets Wiglesdr van Hania,  tweede dochter, overleden voor 1546

 

Zij had 3 zoons en 3 dochters (Genealogia Ayttana) met namen Ambrosius, Sipcke, Wigle, Hylck, Lou en Rints.

 

Tjets was gehuwd met Taecke Ambrosiussen., overleden na 1543.

 

In 1511 gebruikt Taecko Ambroesz de sate Jorritsma onderHidaard en in 1543 is hij kerkvoogd van Hidaard (GJB 2011-220).

 

           8   Ath Wiglesdr van Hania, derde dochter, overleden 1548.

 

Zij was non en overleed 1548 in het Oegeclooster (Genealogia Ayttana).

 

 

 

 

A-III-b             Tjaert van Hania, overleden voor 24 apr 1473, zoon van Seerp van Hania (A-II) en Eeck van Camstra.

 

OFO I-175 d.d.12-5-1465:genoemd als mederechter op het Leeuwarder Nieuwland.

OFO I-176,177 d.d.5-11-1465:Thiard Haynha te Leeuwarden zegelt een koopbrief betreffende land onder Marssum.

Overleden voor 24-4-1473 volgens OFO I-237,want dan is er sprake van zijn erven als naastliggers onder Deinum.

Hij noemde zich Burmania naar het bezit van zijn vrouw.Zie ook GJB 2000-133/134 en GJB 2011-202).

 

Tjaert was gehuwd met  Bauck van Burmania, overleden 1470, vermoedelijk dochter van Douwe van Burmania en N.N..

 

Zij was eerst in 1453 getrouwd  met Hobbe van Liunga, waaruit dochter Anck, daarna met Sjoerd van Grovestins, waaruit dochter Jetscke en in derde huwelijk met Tjaert van Hania.

Ansck trouwde met Syds van Eminga en Jetscke met Feycke van Unia en Rienck van Andla.

Er is onduidelijkheid over de ouders van Bauck.

Het Burmaniaboek en de Genealogia Ayttana geven verschillende versies.

Zie GJB 2011-203, GJB 2000-133 en N.L.1990-429.

Volgens het Burmaniaboek was Bauck een dochter van een Tjaert van Hania en Ansck van Wobbema en trouwde zij in derde huwelijk met een Douwe van Burmania, waaruit de dochters Jouck en Aeck.

Bauck heeft uit eerste huwelijk een dochter Ansck, haar dochter Aeck heeft een dochter Bauck en zoons Douwe en Tjaert

Volgens de Genealogia Ayttana  trouwde Bauck van Burmania in derde huwelijk met Tjaert van Hania

In GJB 2000 en met enige twijvel ook in GJB 2011 wordt G.A. gevolgd, evenals hier.

Volgens G.A. hadden Tjaert en Bauck geen mannelijke nakomelingen, maar wel 2 dochters Aeck en Jouck.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eeck Tjaertsdr van Burmania, overleden Leeuwarden 1494, begraven Leeuwarden/Oldehove.

 

Zij erft het Burmaniahuis te Leeuwarden van haar ouders.Volgens het Burmaniaboek zou zij een dochter zijn van Douwe van Burmania en Bauck van Hania ,maar volgens de Genealogia Ayttana was zij een dochter van Tjaert van Hania/Burmania.Dit laatste is waarschijnlijker, en vanwege de chronologie en vanwege de namen der kinderen.

Zie hiervoor GJB 2000-133/134 en GJB 2000-149 met noot 40,41,42,43.

 

Eeck was gehuwd met Rienck Upckes van Burmania, overleden Leeuwarden 1494, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Upcke Riencks en Teth Keimpesdr van Jongema.

 

Het stamboek noemt hem Rienck van Gratinga;hij woonde in 1492 met zijn vrouw op het Burmaniahuis te Leeuwarden en heette toen Rienck van Burmania.

Pax-72 d.d.31-10-1492:hij sluit zich als Leeuwarder hoveling aan bij het verbond tussen Leeuwarden en Groningen van 10-10-1492.

Zijn testament uit 1494 is niet bewaard gebleven.Zie voor hem en zijn vrouw GJB 2000-135.

 

 

           2   Jouck Tjaertsdr van Burmania, overleden 29 juli 1531, begraven Ternaard, grafschrift.

 

In 1505 als weduwe van Pybe Haerda (T326-892).

In 1506 was Tjaert van Burmania,de zoon van haar zuster Eeck ,voogd over de kinderen van Jouck en Pybe.

Bij RvA 1511 heeft ze als Jouck Haerda veel bezit o.a. te Huizum,Schalsum,Sexbierum en Oosterbierum;in Huizum ook bezit samen met haar zwager Johan Edes Roorda.

Zie GJB 2000-133.

 

Jouck was gehuwd met Pybe van Haerda, overleden v 1505, zoon van Hessel van Mernstra en Beyts van Haerda.

 

Pax-150 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

           Op 5-1-1505 worden vermeld Pybe Mernstra kinderen op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

 

A-III-c             Gale van Hania, ,ook Geke,, overleden voor 1501, zoon van Seerp van Hania (A-II) en Eeck van Camstra.

 

Gale was gehuwd met  Rints Eeckinga.

 

Zij wordt als zijn vrouw genoemd in de genealogie Ayttana (GJB 2011-209).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eeck van Hania, overleden 1499.

 

Verdronken door een ongeluk in 1499 (Genealogia Ayttana, GJB 2011-209).

 

Eeck was gehuwd met Sicke Sioerdts Sinnema, overleden 1500/1511.

 

Op 27-9-1484 als Sixtus Suffridi uit Heeg student te Keulen.

Zie verder voor hem GJB 2011-210.

 

           2   Watze van Hania, overleden 1503/1504

 

 Chirurgijn/medicus te Leeuwarden (zie GJB 2011-209).

Op 29-3-1501 verkoopt Waltia Ghalazin te Leeuwarden twee renten uit huissteden die aan zijn vader (“zillige faer Ghala) hadden toebehoord.

Zie verder voor hem GJB 2011-210.

         

A-IV-a             Dye van Hania, overleden 1514/1546, zoon van Wigle van Hania (A-III-a) en Rints Broersdr van Bonninga.

 

RvA Baarderadeel 1514 onder 2152:hij bezit met broers en zusters 73pm.land te Weidum en is gebruiker daarvan.

In 1546 is sprake van zijn erfgenamen.

Zie ook GJB 2011-213.

 

Dye was gehuwd met  Sibbel van Mollema, afkomstig uit Lutkewierum.

 

Volgens SFA Sibbel Mellema, volgens de Genealogia Ayttana kwam zijn naamloze vrouw uit Wierum, maar volgens toelichting op de Genealogia Ayttana betreft het Sibbel van Mollema, afkomstig uit Lutkewierum (GJB 2011-213).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle Dyes van Hania, volgt onder A-V-a.

 

           2   Seerp van Hania, overleden 1585/1602, begraven Leeuwarden,Westerkerk.

 

 

Op 14-6-1529 wordt Severinus Dionisius Hange uit Weidum student te Leuven en  in 1532 als  Severinus Hania  student te Basel.

Volgens de genealogie Ayttana was hij medicus en liet hij uit een laat huwelijk (met Anna Rintsedr) een dochter na.

In 1543 genoemd te Dronrijp (als arts ?) bij het tekenen van een testament.

Hij wordt  nog voor 10-6-1544  burger van Leeuwarden.

Dr Seerp  Hania was burgemeester van Leeuwarden 1545-1554 en 1556-1567  (zie ook HvF 16691 d.d.1556).

Dr Seerp Haniia ook genoemd als curator   (HvF 16690 d.d.20-6-1553 en HvF 16691-65 d.d.1555).

Zie verder GJB 2011-214/215.

 

HvF 16701-104 d.d.1585:Dr Seerp Hania te Leeuwarden namens Syrck, Eelcke, Hylcke en Melcke Diorres Mollema (volgens GJB 2011 oomzeggers).

 

 

Seerp was gehuwd met (1) Catharina Ndr , weduwe van Hilcke Thymens

 

Op 27-7-1545 kopen de echtelieden Dr.Seerp Hanye en Tryn, Hilcke Thymans, weduwe met Cunera Pieters weduwe vier kamers (GJB 2011-215).

 

In Franeker wordt volgens een slecht leesbaar grafschrift een vrouw van Dr Seerp Hania begraven op 2 mei ….

 

Seerp was gehuwd met (2) Anna Rintsedr., overleden na 1606.

 

Op 8-5-1602 verkoopt Anna Rintsedr, weduwe van Dr. Seerp Hania land aan Syeurd Claesz Boelema te Stiens (GJB 2011-215).

Over de dochter van Seerp en haar is niets bekend.

 

 

           3   Gale van Hania.

 

Volgens de genealogie Ayttana stierf hij kinderloos.

 

 

           4   Catharina van Hania, overleden na 1550.

 

 HvF 16690-116 d.d.1550.: Katryn Hania weduwe Fedde Hettes Jelgersma voor haar en haar kinderen.

 

Catharina was gehuwd met Fedde Hettes van Jelgersma, zoon van Hette van Jelgersma en N.N..

 

Volgens het stamboek F.A. waren er veel kinderen.

 

 

 

A-V-a Wigle Dyes van Hania, overleden 1543/1546, zoon van Dye van Hania (A-IV-a) en Sibbel van Mollema

 

HvF 16480-329 d.d.6-2-1529 en HvF 16687-202 d.d.1529:Wigle Dyes Hania als eiser contra Rincke Gerloffsz.

HEN K1-8 d.d.1530:Wigle en Riemet Pibema als echtpaar te Weidum.

Hij verkoopt dan met broers en zusters hun deel in Mollema-sate te Lutkewierum.

HEN K1-49 d.d.1537: Verkopers te Kubaard zijn het echtpaar Wigle Dyes Hania en Idzen Douwedr en het echtpaar Here Doeckes en Rieme Douwedr.

BB 1543: als naastligger te Weidum.

In 1546 zijn Wigle Hanye kinderen eigenaar van land te Pingjum.

Zie ook GJB 2011-214.

 

Wigle was gehuwd (1) met  Riem van Pybema, afkomstig uit Tzummarum, overleden voor 1537.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dye van Hania, volgt onder A-VI-a.

 

 

Wigle was gehuwd (2) met  Idzen Douwesdr, afkomstig uit Kubaard, dochter van Douwe Jorrits.

 

Zij hertrouwde met Sytse van Jelgersma,zoon van Hette Jelgersma en Tjets Tjepma.

 

Uit het huwelijk van Wigle en Idzen:

 

           2   Wigle Wigles van Hania, volgt onder A-VI-b.

 

           3   Gale Wigles van Hania, volgt onder A-VI-c.

 

 

A-VI-a             Dye van Hania, overleden 2 mrt 1612, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Wigle Dyes van Hania (A-V-a) en Riem van Pybema.

 

Als Dionisius Hania student te Leuven mei 1551.

Hij wordt genoemd in de genealogie Ayttana en woonde op Haniastate te Weidum.

In 1567/1568 is Dion Hanye kerkvoogd te Weidum (GJB 2011-214).

Zie voor hem HvF 16696-134 d.d.1575 en HvF 16698-155 d.d.1579.

T2-342 d.d.1579:verzoekschrift van Dyon Hania aan de landvoogd Matthias.

Zie voor hem en zijn vrouw ook GJB 2011-214.

 

Dye was gehuwd met  Sjucke van Hettinga, overleden Weidum 29 jun 1598, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Tiete van Hettinga en Taeth Pietersdr.

 

HvF 16699-33 d.d.1581: Sjucke, gehuwd met Dyon Hania te Weidum, dochter van Tiete Hettinga.

SFA (noot 46) noemt haar een dochter van Pieter Hettinga, maar Pieter was haar broer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Hania, geboren Weidum, overleden Leeuwarden 15 okt 1605 *,grafschrift, begraven Weidum.

 

Vermeld als hopman (kapitein) op 20-3-1605 en bij overlijden (zie het Dootboeck).

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Weidum (de Vrije Fries XXIII).

Zij lieten geen kinderen na.

 

Tiete was gehuwd met Beyts van Osinga, geboren Schettens ± 1564, overleden 7 nov 1629 ,grafschrift,65 jaar, begraven Schettens, dochter van Jancke van Osinga en Tjemck van Humalda.

 

Hoewel haar naam reeds eerder was aangebracht op de zerk van haar man te Weidum werd ze daar toch niet begraven.

 

 

           2   Wigle van Hania, volgt onder A-VII-a.

 

           3   Gale van Hania, geboren Weidum, overleden in 1618 ?

 

Vermoedelijk als Galenus ab Hania ingeschreven als student te Franeker op 10-5-1592.

Hij werd op 19-1-1604 aangesteld als kapitein (hopman) en als zodanig nog genoemd op 3-1-1611

Gale werd op 15-5-1618 vervangen als kapitein.

Hij overleed ongehuwd.

 

 

           4   Fedt Dyesdr van Hania, afkomstig uit Weidum, overleden 7 jun 1629, begraven Lions.

 

Fedt was gehuwd met Saecke Tjepckes van Siccama, overleden n 1629, begraven Lions, zoon van Tjepcke Yges van Siccama en Jel van Sixma.

 

Omstreeks 1600 op Siccamastate te Lions.Zie GJB 1970-62.

 

Saecke was weduwnaar van Romck Ecodr van Mellinga, overleden 30 mrt 1608, begraven Lions.

 

           5   Riem Dyesdr van Hania.

 

Riem was gehuwd met Sybrant  Taeckes van Hettinga, overleden Buitenpost  28 dec 1611, begraven te Hantum, zoon van Taecke van Hettinga en Auck van Roorda.

 

Sybrant is kinderloos overleden .

 

 

 

A-VII-a            Wigle van Hania, geboren Weidum, overleden 28 nov 1630, begraven Weidum ,datum grafschrift onleesbaar, zoon van Dye van Hania (A-VI-a) en Sjucke van Hettinga.

 

Vermoedelijk als Viglius Hania van Weidum in 1587 ingeschreven als student te Herborn.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Weidum (de Vrije Fries XXIII).Deze zerk ligt naast die van zijn broer Tiete.

Hij was hopman (kapitein) en testeerde te Weidum op 27-5-1626 (EEE I-513/513v en T347-936);erfgenamen zijn de met namen genoemde echtgenote Jesina Polman en zijn kinderen Tiete,Dye en Sjucke.

 

Wigle was gehuwd (1) met  Aaltje van Scheltema, overleden Weidum 30 mei 1608, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

Het Dootboeck vermeldt 29-5-1608 als sterfdatum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjucke van Hania, gedoopt Leeuwarden 18 nov 1604, overleden voor 1624.

 

           2   Tiete van Hania, volgt onder A-VIII-a.

 

           3   Dye van Hania, overleden na  27 mei 1626.

 

 

Wigle is getrouwd (2) Groningen 23 okt 1619 met  Gesina Polman.,afkomstig uit Niehove (Gr.)

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Sjucke van Hania, geboren ± 1623, overleden 25 sep 1680 ,57 jaar,, begraven Augustinusga ,grafschrift.

 

.

Sjucke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 mrt 1649 en getrouwd apr 1649 ,attestatie 1-4-1649 van Leeuwarden, met Feye van Burmania, geboren ± 1627, overleden 14 jan 1679 ,52 jaar,, begraven Augustinusga ,grafschrift, zoon van Bocke van Burmania en Ursel Feyesdr van Roorda.

 

T319-901 d.d.5-11-1652:Sjucke en haar man Feye kopen land te Augustinusga

Bij huwelijk in 1649 is hij kapitein in het leger,bij overlijden kolonel.

 

 

 

A-VIII-a          Tiete van Hania, overleden Weidum na 1643, zoon van Wigle van Hania (A-VII-a) en Aaltje van Scheltema.

 

Op 29-11-1630 richt hij een verzoek aan het Hof van Friesland om het duplicaat van het testament van zijn vader d.d.27-5-1626 te registreren omdat het origineel is zoekgeraakt of omdat hij het niet kan bemachtigen bij zijn zuster Sjucke (EEE1-513).

Hij is dan grietman van "de Gaest in Groningerland" (Grootegast/Lutjegast ?).

In de jaren daarna heeft hij als luitenant domicilie in Weidum en is daar ook kerkvoogd.

Mededeling van de heer Willem Hansma:

In het oudste kerkvoogdijboek van Weidum wordt vermeld dat in 1638 afrekening wordt gedaan door luitenant Jr Titus ab Hannia als adm. kerkvoogd aldaar en dat zijn handtekening daarin als laatste voorkomt op 31-12-1643.

 

Tiete was gehuwd met  Anna Ketel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle van Hania, gedoopt Dokkum 3 apr 1631, overleden na 1670 ?.

 

In 1670 verkoopt een Wigle Hania met anderen een huis in Droevendal te Leeuwarden (T327-2653)

 

Wigle is getrouwd 1659 met Wendelina van Arckel.

 

           2   Hermanna van Hania, afkomstig uit Weidum in 1662.

 

T319-2012 :Hermanna en haar man Johan Engelbert als eisers bij het Hof van Friesland.

 

Hermanna is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 okt 1662 en getrouwd 1662 met Jan Engelbert van Arckel, afkomstig uit Gennep in 1662.

 

           3   Alegonda van Hania.

 

T319-1994 d.d.1665: Alegonda en haar man Feye van Donia.

 

Alegonda is getrouwd Hallum 14 sep 1656 met Feye Harinxma van Donia, gedoopt Hallum 5 okt 1634, zoon van Ernst Harinxma van Donia en Doedt Feyesdr van Roorda.

 

Hij woonde eerst in Hallum en later in Jelsum.

Zie HvF 16572-24 d.d.27-10-1703.

 

 

 

A-VI-b Wigle Wigles van Hania, overleden 14 nov 1570, begraven Bolsward, grafschrift, zoon van Wigle Dyes van Hania (A-V-a) en Idzen Douwesdr.

 

Vermeld in de genealogie Ayttana.

 

Wigle was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzie Wigledr van Hania, overleden 10 jun 1613, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

 

A-VI-c Gale Wigles van Hania, overleden na 1567, zoon van Wigle Dyes van Hania (A-V-a) en Idzen Douwesdr.

 

Gale was gehuwd met  Saeck Saeckedr van Rinia, overleden 28 mei 1608, begraven Langweer, grafschrift, dochter van Saecke van Rinia en Romck Sjoerdsdr van Jaersma.

 

Volgens het bev.reg.van Leiden vestigde zij zich aldaar met haar tweede man Eylert en met haar 2 zoons uit het huwelijk met Galenus Hannia n.l.Severinus en Viglius, en hun eigen kinderen Jannetgen,Eylardus en Reynick in mei 1581 (Reynalda-genealogie).

Procl.boek Franekeradeel 23/1-5/3/1612:Sjoerd van Hania,raadsheer,Eduardus Reynalda samen voor hun zuster Jantien Reynalda erfgenamen van hun overleden moeder Saeck van Rinia.

 

Saeck  hertrouwde omstreeks 1575 met Eylert Auckes van Reynalda, geboren ± 1555, overleden 27 okt 1610, begraven Langweer, grafschrift, zoon van Aucke Aedes van Reynalda en Anna Upckesdr.

 

Eilardus Augustini Reinalda was hoogleraar te Franeker (1587) en grietman van Doniawerstal (1591).

 

Uit het huwelijk van Gale en Saeck:

 

           1   Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus, geboren ± 1567, volgt onder A-VII-b.

 

           2   Wigle van Hania,  overleden 1599

 

Brief Henricus Schotanus d.d.1596: neven van hem van moederszijde zijn Wigle Hania en Edo Reinalda.

Brief Henricus Schotanus d.d. 25-12-1599: Wigle Hania, kapitein in het Staatse leger, broer van Sjoerd, overleed in 1599.

 

 

A-VII-b            Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus, geboren ± 1567, overleden Leeuwarden 7 apr 1630 ,ongeveer 63 jaar, begraven aldaar ,Galileërkerk, zoon van Gale Wigles van Hania (A-VI-c) en Saeck Saeckesdr van Rinia.

 

Suffridus ab Hania werd  in 1586 ingeschreven als student te Franeker.

Dr.Suffridus van Hania wordt vermeld bij de lidmaten van Franeker op 16-4-1587 en was vanaf  9-12-1590 advocaat bij het Hof van Friesland.

Secretaris van Dokkum 1591/1597 (benoemd 21-8-1591)  en raadsheer bij het Hof van Friesland 1597-1630.

HvF d.d.195-1605: Dr.Syoerdt Hannia contra Claes Harmens.

Op 23-1-1613 werd hij aangesteld als secretaris en bibliothecaris van de universiteit van Franeker.

Zie ook Grafschriften III-16.

 

Sjoerd is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 feb 1600 ,gerecht, en getrouwd 1600 met  Margriet van Arentsma, geboren ± 1580, overleden n 1633, dochter van Christoffel van Arentsma en Margaretha van Loo.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle van Hania, ,ook Viglius,, geboren Leeuwarden ± 1601, volgt onder A-VIII-b.

 

           2   Saeck van Hania, gedoopt Leeuwarden 30 nov 1603.

 

           3   Jacomijn van Hania, gedoopt Leeuwarden 19 jun 1605.

 

           4   Gale van Hania, gedoopt Leeuwarden 20 mei 1607, overleden aldaar 1607/1608.

 

           5   Gale van Hania, gedoopt Leeuwarden 8 jun 1608.

 

Vermoedelijk als student ingeschreven te Franeker op 20-6-1626.

Hij was later luitenant.

 

 

           6   Christoffel van Hania, gedoopt 28 jun 1610, overleden Leeuwarden 1610/1611.

 

           7   Christoffel van Hania, gedoopt Leeuwarden 23 aug 1611, overleden n 1651.

 

Hij doet op 25-7-1651 belijdenis te Leeuwarden en wordt daar lidmaat.

 

 

           8   Ath van Hania, gedoopt Leeuwarden 23 aug 1611.

 

Ath is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 mrt 1638 en getrouwd 1638 ,8-4-1638 3e pr.Leeuwarden met Goslick van Herema, overleden n 1673, zoon van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Hij was kapitein in het leger (1638,1652,1674).

Hij testeerde in 1674 in Leeuwarden (EEE-4-369).

 

Goslick is eerder getrouwd 1632 met Luts Tonisdr van Hettinga, overleden v 1638, dochter van Tonis van Hettinga en Tieth Douwesdr van Hottinga.

 

           9   Boudewijn van Hania, gedoopt Leeuwarden 29 jan 1617, overleden n 1656.

 

Hij was luitenant.

T334-04,10 d.d.1656:Boudewijn als mede-erfgenaam van tante Maria van Aernsma.

 

 

 

A-VIII-b           Wigle van Hania, ,ook Viglius,, geboren Leeuwarden ± 1601, zoon van Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus (A-VII-b) en Margriet van Arentsma.

 

Als Viglius Hania ingeschreven op 2-6-1631 te Franeker en later studerend te Groningen.

Wigle was daarna kapitein in het leger.

Sneuvelde hij in 1640 in de slag bij Hulst ?

 

Wigle was gehuwd met  Mary N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albert Christoffel van Hania., overleden na 1672.

 

In 1670 genoemd als luitenant, in 1672 als kapitein.

 

Albert Christoffel was gehuwd met Wisck  Saeckesdr Fockens.

 

A-IV-b Broer van Hania, overleden na 13-2-1517, zoon van Wigle van Hania (A-III-a) en Rints Broersdr van Bonninga.

 

Hij wordt ook Ekinga genoemd naar het goed Ekinga bij Roordahuizum, dat hij bij naasting in bezit kreeg van de erfgenamen van zijn oom Gale van Hania (GJB 2011-211).

Bij RvA 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar van een sate te Roordahuizum.

Op 13-2-1517 wordt Broer Eckinge to Rodumhuysen aangesteld tot grietman van Rauwerderhem (GJB 2011-211).

 

Broer was gehuwd met waarschijnlijk  Eeck Ndr.

 

Volgens de genealogie Ayttana was zij een zuster van heer Ruurd ,prebendaris te Roordahuizum (daar genoemd in 1543).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Seerp van Hania, volgt onder A-V-b.

 

           2   Wigle van Hania.

 

Volgens de genealogie Ayttana had hij 2 zoons en een dochter.

HvF 16689-243 :op 13-2-1543 procedeert Wiggele Broersz tegen Heere Tiernez.

 

 

           3   Ynts van Hania.

 

Volgens de genealogie Ayttana had zij een zoon met de naam Broer,lekebroeder in Thabor.

 

 

           4   Tjets van Hania., overleden na 1558

 

Tjets was gehuwd met (2) Sytse Hessels van Rheen, overleden voor 1548, zoon van Hessel Lolckes van Rheen en Bauck Taeckesdr van Bootsma.

 

Zie voor dit echtpaar bij Rheen.

 

           5   Liebck van Hania, overleden na 15-2-1563.

 

Zij werd non met de naam Barbara en was moeder-overste in het klooster Aalsum.

Op 15-2-1563 sloot Barber Broers als mater van klooster Aalsum mede een nwandelkoop (GJB 2011-213).

 

 

 

A-V-b Seerp van Hania, overleden voor 9-10-1555, zoon van Broer van Hania (A-IV-b) en waarschijnlijk Eeck Ndr.

 

Zie voor Seerp Broers Hania  HvF 16687-564 d.d.13-2-1533.

HEN 36-381d.d. 1536: Seerp Broers Hania te Roordahuizum koopt 22 goudguldens jaarlijkse rente uit “Saexma”te Baaium.

Seerp en Syts kopen 1542/1543 land onder Roordahuizum.

Bij BB 1543 als kerkvoogd te Roordahuizum.

GJB 2011-211: op 9-10-1555 wordt Jorryt Bockes (Wiarda) als curator vermeld over de weeskinderen van Serp Broerz.

HvF 16692-364 d.d.1562:Jorryt Bockez te Roordahuizum en Tyerck Walles te Leeuwarden als curatoren voor de weeskinderen van wijlen Seerp Broers Hania.

Zie verder GJB 2011-211.

 

 

 

Seerp was gehuwd met  Syts van Andringa, overleden 1562/1580,  dochter van Jorryt Feyckes van Andringa en Reynsck van Synnama

 

Volgens de Genealogia Ayttana hadden Seerp en Syts als zoons Jorrit en Wigle.

Andringaboek: Syts hertrouwde Foppe Philips, in 1580 genoemd als weduwnaar.

 

Uit het huwelijk van Seerp en Syts:

 

           1   Jorryt Seerps van Hania, volgt onder A-VI-d.

 

           2   Wigle Seerps van Hania,  volgt onder A-VI-e

 

 

 

A-VI-d             Jorryt Seerps van Hania, overleden 1581, zoon van Seerp van Hania (A-V-b) en  Syts van Andringa.

 

Op 24-5-1559 wordt Georgius Rordahusanus Hannia student te Keulen en in juni 1562 te Rostock (GJB 2011-211).

Hij wordt met zijn broer Wigle genoemd 1568 bij verkoop met toestemming van voogd Jorrit Bockez.

 HvF 16698-302 d.d.1580: Jorryt  als volmacht voor Reynsck Jorryts (Andringa) en Tierck Walles,echtelieden.

Ook bij HvF 16699-64 d.d.1581 als curator.

Inventarisatie na zijn overlijden te Leeuwarden op 19-7-1581 (HCL Y4-263).

Zijn vrouw testeerde op 20-5-1602.

 

Jorryt was gehuwd met  Ydt Scheltesdr van Aetsma, overleden na 1602, begraven Franeker ,grafschrift 30 april ….

 

Op 27-10-1583 vermeld als weduwe van Jorrit op de lidmatenlijst van Franeker.

Zij testeerde te Leeuwarden op 20-5-1602 (EEE1-193)

HvF 16706 en HvF 16483-151 d.d.1-3-1603:Itien Scheltesdr te Janum voor haar kinderen bij wijlen Jorrit Hania als eiseres.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syts van Hania, overleden   okt 1636 ?, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Syts was gehuwd met Ljuppe Eesckes (Eises ?).  overleden voor zijn vrouw.

 

Hij was dijkgraaf en woonde te Kollumerzwaag.

 

 

           2   Seerp van Hania.

 

Op 6-5-1581 wordt Severinus Hania student te Leiden, op 26-10-1587 te Marburg en in 1590 te Basel.

 

           3   Broer van Hania, ,ook Bernardus, volgt onder A-VII-c.

 

           4  misschien Petronella van Hania.

 

Petronella was gehuwd met Tjerck Pieters van Teetlum.

 

A-VI-e         Wigle Seerps van Hania, overleden 1582, zoon van Seerp van Hania en Syts van Andringa

 

In 1568 verkoopt hij samen met broer Jorryt land te Roordahuizum met toestemming van hun voogd Jorryt Bockes.

Op verzoek van weduwe Imck Jelgersma wordt op 6-9-1582 in de weeskamer van Leeuwarden de nalatenschap beschreven van Wygle Hanye;  zijn twee nagelaten kinderen Trynke en Syttye Hania, rond de 13 en 11 jaar oud, staan onder curatele van Wigle Bauckez en Seerp Phoppez (GJB 2011-211).

Wigle genoemd te Grijpskerk bij HvF 16699-14 d.d.1581 en HvF 16700-267 d.d.1583.

Op 21-11-1588 wordt de weesrekening afgesloten die Jan Tysz had over de kinderen van wijlen Wygle Hannia tussen de erfgenamen van voorsz Jan Tysz enerzijds en anderzijds Imck Jelgersma als moeder van Tryncke en Sydtie Hania, geassisteerd met haar man Hemmo Clama, grietman van Visvliet, en Thys Jansz, als geauthoriseerde voormonden over die twee dochters (GJB 2011-212).

HvF 16703-9 d.d.1588:Hemme Clama,grietman te Visvliet, en Thys Joannes,burger te Leeuwarden, curatoren over de nagelaten weeskinderen van Wigle van Hania.

Was hij ook deurwaarder van Gedeputeerde Staten ? (HvF 16701-266 d.d.1585).

 

Wigle is getrouwd rond 1567 met Imck van Jelgersma, overleden na 1606, dochter van Lieuwe van Jelgersma en Rints van Jensma.

 

Imck hertrouwde met Hemme Clama, grietman van Visvliet ( zie voor hem HvF  16703-9 d.d. 1588 en HvF 16704-37 d.d.1590).

Zij wordt nog vermeld in ACH 52 d.d. 21-4-1606.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryncke van Hania, geboren 1569, overleden na 1616

 

Leeuwarden W1 d.d.12-9-1616: Dr.Broer Hania als neef van Tryntje Hania.

 

2 Syts van Hania, geboren 1571, overleden na 1588.

 

 

 

 

A-VII-c            Broer van Hania, ,ook Bernardus, overleden 1618, zoon van Jorryt Seerps van Hania (A-VI-d) en Ydt Scheltesdr van Aetsma.

 

Op 1-10-1592 wordt Bernardus Hania  student te Franeker.

Dr.Broer Hania was advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden.

Op 5-10-1599 doet hij belijdenis en wordt lidmaat te Leeuwarden.

In 1601 wordt hij burger van Leeuwarden.

HvF 16483-139 d.d.1-3-1603:Broer Hania

HvF 16708 d.d.26-2-1607:advocaat Broer Hania als aangeklaagde.

 

Broer was gehuwd met  Ryckje Ryckmans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jorryt van Hania, gedoopt Leeuwarden 27 feb 1603.

 

           2   Wigle van Hania, gedoopt Leeuwarden 26 dec 1604, volgt onder A-VIII-c.

 

           3   Luts van Hania, gedoopt Leeuwarden 8 mrt 1607.

 

           4   Rickman van Hania, gedoopt Leeuwarden 23 mrt 1610.

 

 

A-VIII-c           Wigle van Hania, gedoopt Leeuwarden 26 dec 1604, overleden aug 1662 ?, zoon van Broer van Hania, ,ook Bernardus (A-VII-c) en Ryckje Ryckmans.

 

Na belijdenis op 4-1-1650 te Leeuwarden wordt hij lidmaat aldaar.

Volgens de genealogie Ayttana had hij 2 zoons en éen dochter.

Op 4-8-1662 wordt begraven te Leeuwarden een Wigle Hania,wonende Droevendal te Leeuwarden.

 

Wigle was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ryeske van Hania, ,Rixtke, gedoopt Leeuwarden 23 mrt 1628.

 

           2   Jorryt van Hania, gedoopt Leeuwarden 24 aug 1632.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           3   Hinck van Hania.

Hinck was gehuwd met N.N..

 

 

 

 

 

           

                                                                                Hania van Pingjum

 

 

 

 

     B-I Doedt van Donia,  afkomstig uit Arum, overleden na 12 feb 1529.

 

 

SFA noemt haar Doedt van Hania en haar tweede man Douwe van Donia, maar dat is een verwisseling van namen.

Ook in N.L 1989-18,19 wordt onterecht gesproken over Doed, erfdochter van Hania te Pingjum, en Douwe Donia als vader van Watze.

Doedt was afkomstig van Doniastate te Arum. Doniastate  zal grotendeels in vreemde handen zijn overgegaan, want in 1507 bezitten de kinderen van Pier Sytzazoon klein Doniasate te Arum en renten uit groot Donia (OFO IV-159).

Vermoedelijk zal Douwe voor zijn vrouw Doed het goed Donia hebben teruggekocht, want in 1529 ontvangt zoon Watze het als vaderlijk erfgoed (zie hierna).

Doniastate werd in 1623 verkocht door haar achterkleindochter Ida van Hania (zie het volgende met dank aan Gerard Mast)

WON 10-191v: Sicco van Cammingha en Catharina van Cammingha, echtelieden, kopen “sate ende staten lants Donia genoemt te Arum met den wier”, groot 100 pdm, van Ida van Hania en Gerrolt van Heerma te Hesens bij Jorwert voor 61 gg per pdm (koopbrief 30-8-1623).

OFO II-341 d.d.12-2-1529:Doedt,weduwe Douwe Abbes Hania te Pingjum,belooft land en renten aan haar zoon Watze voor zijn huwelijk met Foockel Aggesdr van Walta

Watze krijgt o.a. uit zijn vaders erfdeel het “Doenye gued to Arum” , groot 80 pm. Als Doedt komt te overlijden moet Watze delen met zijn zuster Ulbet.

 

D.J.van der Meer in GJB 1969-22: volgens het wapenboek zijn de kwartieren van “olde Douwe Hania van Hesens” : Hania-onbekend-Pybma-Sixma 

en van “Doed Donia van Arum, syn wyff”: Donia-Sixma-Haersma-Hettinga.

Dat zou betekenen dat haar tweede man Douwe Abbesz een zoon was van Abbe van Hania en N.van Pybma en dat Doedt zelf een dochter was van N.van Donia en N.van Harinxma.

 

 

Doedt was gehuwd (1) met  Ulbe Tades Thema, overleden Pingjum 1498.

 

Ulbe woonde in 1498 op het Thema-huis te Pingjum.

Zijn broer was Sybout Tades.

Zie N.L.1989-19.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbet Ulbesdr Thema, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 24 mrt 1532, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Burmania vermeldt haar in zijn Aylva-genealogie als de dochter van Watze Douwes Hania,de zoon van Douwe Abbes.Dit is onjuist,zij is de halfzuster van Watze Douwes Hania.Zie N.L.1989-18/19.

 

Ulbet was gehuwd met Tjaert van Aylva, overleden 12 mei 1545, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum.Zie GJB 1995-151.

 

Tjaert was later gehuwd met Rints Ottesdr van Galama, overleden n 1542, begraven Witmarsum, dochter van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

 

 

Doedt  was gehuwd (2) met  Douwe Abbesz Hania ,  afkomstig uit Pingjum, overleden 1523/1529.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate  te Pingjum en zij woonde daar nog in 1529.

RvA 1511 Pingjum II-19: Douwa Abbez Penghum landheer.

RvA 1511 Achlum 230 en 233 en RvA 1514 Achlum 397 en 398: Douue Abbazoen toe Pingum.

Douwe Abbes is in 1523 commandant van de landstorm van Barradeel met standplaats Harlingen (Chbk II-449).

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Watze Douwes Hania, afkomstig uit Pingjum, volgt onder B-II.

 

 

   B-II Watze Douwes Hania, afkomstig uit Pingjum, overleden 3 dec 1569, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Douwe Abbesz Hania en Doedt van Donia (B-1).

 

Eerst te Pingjum (daar genoemd bij BB 1543) en later op Hesens bij Jorwerd.

HvF 16481-289 d.d.30-9-1539:Watze Douwes Hanya te Pingjum aangeklaagde i.v.m.testament Sibbel Waltinga.

HvF 16689-169,594 d.d.15-3-1541 en 8-10-1548:Watze Douwes Hania te Pingjum.

HvF 16690 d.d.12-12-1549:Watze Douwes Hania als impt inzake goed te Kimswerd.

HvF 16690-253 d.d.20-9-1552: Watze Hania, getrouwd met Ydt Gratinga.

HvF 16692-441 d.d.1563 en HvF 16693-490 d.d.1568:Watze Hania.

Hij werd vermoord in de nacht van 2 op 3 december 1569 (grafschrift).

Rentmeestersrek.1569/1570:Watze heeft voor zijn zoon Douwe consent op halve Wybrandasate te Bozum.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1969-21/23.

 

Watze is getrouwd 1529 (1) met  Foockel van Walta, overleden Pingjum 31 jan 1534, dochter van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

 

Watze had een buitenechtelijke relatie (2) met  Susanna van Meeuwen.

 

Uit deze relatie:

 

           1   Jeronimus Hania, geboren Pingjum ± 1534, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem.

 

Hieronymus van Haenye is in juni 1551 student te Leuven.

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en daar raadsheer 1569/1576.

Door zijn vader werd hij in 1563 als zoon gelegitimeerd (HvR).

In HvF 16694-181 d.d.9-7-1570 en HvF 16696-46 d.d.1575 genoemd als eiser.

 

Jeronimus was gehuwd met Riem van Hermana, ,ook Rema, overleden n 1588, dochter van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Zij testeerde op 10-4-1588 en had geen kinderen.

Zij was viermaal getrouwd (zie T326-1430).

 

Riem was weduwe van Watze van Harinxma, geboren ± 1516, overleden n 1538, zoon van Decken van Harinxma, ,thoe IJlst en Saeck Juwsdr van Juwinga.

Riem was weduwe van Wytze van Camstra, overleden 3 mrt 1555, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

Riem is eerder getrouwd 1557 met Hartman van Galama, geboren 18 feb 1533, overleden 1 jun 1568, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

 

 

Watze was gehuwd (3) met  Ydt van Gratinga, overleden 10 dec 1565, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Sicke van Gratinga en Gaets van Aylva.

 

Met haar vader genoemd bij HvF 16481-777 d.d.6-11-1537.

HvF 16700-217 d.d.1583:was zij de moeder van 3 jong overleden dochters Maycke,Mary en Griet Hania ?

D.J.van der Meer in GJB 1969-22:Op de grafsteen te Jorwerd van Watze van Hania en zijn vrouw Ydt van Gratinga binnen het randschrift de wapens van hun ouders met de namen Hania, Doenia, Graetinga en Alaua. Op de hoeken zou je dan verwachten de kwartierwapens van de wederzijdse grootouders, maar dat is hier niet het geval, want

Linksboven mannenwapen Haenia (zijn grootvader vaderskant)  en rechtsboven vrouwenwapen Harsma dwz Harinxma (zijn grootmoeder moederskant).

Linksonder mannenwapen Graetinga (haar grootvader vaderskant) en rechtsonder vrouwenwapen Walta (haar grootmoeder moederskant).

 

Een wapenboek (Tresoar) geeft de volgende kwartieren:

Voor zijn vader Douwe van Hania:                 Hania-onbekend-Pybma-Sixma.

Voor zijn moeder Doedt van Donia:                Donia-Sixma-Haersma-Hettinga.

Voor haar vader Sicke van Gratinga:            Graetnia-Burmania-Eelxma-Hermana

Voor haar moeder Gaets van Aylva:               Aylva-Doyema-Walta-Thixnia.

De grootouders van Ydt waren:                       Bocke van Gratinga x Hylck van Eelsma en Epe van Aylva x Beatrix van Walta.

 

 

 

Uit het huwelijk van Watze en Ydt:

 

            

 

           2   Watze van Hania, overleden 22 mrt 1570, begraven Jorwerd, grafschrift

 

? Valerius Hannya ingeschreven als student te Heidelberg op 30-5-1567.

? Voor 1562 prebendaris op het Gratinga-prebende te Jorwerd.

HvF 16694-98 d.d.1569:Watze en zijn broer Hessel.

Volgens grafschrift een zoon van Ydt (vermoedelijk de jongste)..

 

 

           3   Douwe van Hania, overleden 1582/1583.

 

Dominicus Hania wordt in juni 1551 ingeschreven als student te Leuven.

Genoemd bij HvF 16696-262 d.d.26-10-1576.

Ook bij HvF 16699-222 d.d.1582 met zijn broer Hessel te Jorwerd en zijn zuster Doedt,die dan getrouwd is met Gerrolt Cammingha (lees Herema).

HvF 16700-260 d.d.1583:zijn broer Hessel en de kinderen van zijn zuster Doedt zijn zijn erfgenamen.

Op 10-11-1584 is er een uitspraak van het Hof over de verdeling van zijn goederen en die van zijn vader Watze over de erfgenamen.Dit zijn Gerrolt van Herema te Bolsward voor zijn kinderen bij Doedt en Wick van Hermana als moeder van Ydke bij Hessel.

 

 

           4   Sicke van Hania, overleden v 1582.

 

Als student Sixtus Hania op 12-6-1560 ingeschreven te Keulen, gelijk met zijn broer Hessel.

 

           5   Hessel van Hania, volgt onder B-III.

 

           6   Doedt Watzesdr van Hania, overleden 1583/1584, begraven Jorwerd.

 

HvF 16701-55 d.d.1584: zij is overleden en Doedt was met haar broer Hessel erfgenaam van broer Douwe.

 

Doedt was gehuwd met Gerrolt van Herema, overleden 24 sep 1589, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Grietman van Wonseradeel (1577-1580).Eerst te Bolsward,maar na 1584 op Groot Hesens te Jorwerd (zie voor hem en zijn vrouwen GJB 1969-23).

 

Gerrolt was later gehuwd met zijn behuwdschoonzus Wick van Hermana, overleden 21 nov 1596, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Wybren van Hermana en Hylck van Roorda. Wick is eerder getrouwd 1584 met Hessel van Hania, volgt onder B-III

 

 

 

  B-III Hessel van Hania, overleden rond 1587, begraven Jorwerd ,grafschrift met huwelijksjaar 1584  ,zoon van Watze Douwes Hania (B-II) en Ydt van Gratinga.

 

Hesselus ab Hannia werd op 12-6-1560 ingeschreven als student te Keulen, op 4-7-1561 te Leuven en op 15-1-1568 te Heidelberg.

HvF 16694-98 d.d.1569:genoemd met zijn broer Watze.

Hessel Hania te Jorwerd ook genoemd bij HvF 16695-136 d.d.1574, HvF 16696-132 d.d.1575, HvF 16696-198,207 d.d.1576 en HvF 16700-124 d.d.1583.

WON 221 d.d.1-2-1580:Hessel verkoopt land,hem aanbeërfd van zijn moeder Ydt Gratinga.

HvF 16700-217 d.d.1583: Hessel Hania te Jorwerd als erfgenaam van Maycke,Mary,Doedt en Griet Hania.

Bij HvF 16700-260 d.d.1583 genoemd met de kinderen van zijn zuster Doedt bij de erfgenamen van zijn broer Douwe.

Zie GJB 1969-23.

 

Hessel is getrouwd 1584 met  Wick van Hermana, overleden 21 nov 1596, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Wybren van Hermana en Hylck van Roorda.

 

Wick was later gehuwd met haar behuwdzwager Gerrolt van Herema, overleden 24 sep 1589, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga.

Gerrolt was weduwnaar van Doedt Watzesdr van Hania, overleden 1583/1584, begraven Jorwerd, dochter van Watze Douwes Hania (B-II) en Foockel van Walta.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Wick:

 

           1   Ydt van Hania, geboren ± 1588, overleden 3 mei 1658 ,70 jaar, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

Zie GJB 1969-23.Zij woonde met haar mannen op Hesens bij Jorwerd.

Haar tweede man was haar stiefbroer en ook haar neef.

Ydt was de laatste van dit geslacht Hania.

 

Ydt was gehuwd (1) met Matthys Rommerts.

 

Zie voor hem GJB 1969-23.

HvF d.d.31-5-1612: Matthias à Rommerts contra juffrouw Yda van Hannia.

 

Ydt is getrouwd 1617 ,22-1-1617 3e pr.gerecht Bolsward (2) met haar neef  Watze Gerrolt van Herema, ,ook Valerius, geboren ± 1574, overleden 24 feb 1644 ,ongeveer 70 jaar, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Gerrolt van Herema en Doedt Watzesdr van Hania.

 

Als Valerius Herema op 2-5-1596 student te Franeker, op 19-7-1596,24-3-1599 en 27-6-1601 te Leiden en op 19-3-1603 student te Marburg.

Hij noemde zich na huwelijk Gerrolt van Herema.

Hij testeerde in 1644 (DDD1-359).

 

Gerecht Bolsward 3e pr. 22-1-1617: Valerius Gerolt ab Herama en Ids van Hania.

 

Ydt van Hania en haar man verkopen “Donia” te Arum in 1623 (het volgende met dank aan Gerard Mast)

 

Inv.nr. 10 (1620-1623) folio 191vo

Jr. Sicco van Cammingha vrij en erffheer van Amelant ende Juffr. Catharina van Camminga vrou van Amelandt echtl. b.b.c. op de coop van zeeckere sate ende staten lants Donia genaemt te Arum met den Wier ende eijgendom van dien aen de noordzijde van de huijsinge gelegen, aen de welcke d’huirders niet hebben te pretenteren om te vergraven, groot 100 pdm, Broer Hoijtes als meijer, belast met 36 florenen

Gecoft van Juff. Iida van Hania echte huisvr. van Jr. Gerrolt van Heerma wonende tot Hesens in den dorpe Jurwert, 61 g.g. per pdm., doch sall d’voorschreven Ida van Hannia ten respecte van de voorschreven cooppenningen ende boven de coopsomma vereert werden met een silveren schael tot discretie van den welgeboren here en vrou van Amelant

Gewesen op de coopers coopbrieff 30-8-1623

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Het adellijk geslacht Hania uit Holwerd.

 

 

Revisie van dit geslacht,gebaseerd op het artikel Hanya fan Holwert door Onno Hellinga,gepubliceerd in het Genealogysk Jierboek 2009 (Fryske Akademy).

 

 

     C-I Binnert van Hania, overleden n 1453.

 

OFO II-34 d.d.23-7-1453: Binnert Haygha zegelt.

Jarich Hainga,genoemd in OFO I-46 d.d.3-6-1428,zal familie zijn.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   misschien Werp van Hania, volgt onder II.

 

 

   C-II Werp van Hania, overleden n 1491, waarschijnlijk zoon van Binnert van Hania (I).

 

OFO II-155 d.d.1-11-1487:Werp Haynge zegelt.

PAX 47 d.d.17-9-1491:hij zegelt voor Holwerd het verbond tussen Oostergo en Groningen.

Vermoedelijk had hij de volgende 4 kinderen Binnert,Syts,Sypt en Sipcke (dochter Syts heeft een zoon Werp).

In 1511 hadden de wezen van Bennert Hania,Ulbet Tjessens als man van Syts,Sypt Hania en Yd Hania (vermoedelijk weduwe van Sipcke) een vrijwel gelijk aandeel in een sate te Betterwird/Bornwerderhuizen.

 

Werp was waarschijnlijk gehuwd met  N.Sypsma.

 

Zie GJB 2009-43.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Binnert van Hania, volgt onder III-a.

 

           2   Syts van Hania, afkomstig uit Holwerd, overleden 28 mrt 1535, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Bij RvA 1513/1514 als weduwe van Ulbet bij betaling van de 21e penning aan de hertog van Saksen,verplicht voor de heerschappen sinds 1504.

Zie ook grafschriften Roorda III.

 

Syts was gehuwd met Ulbet van Tjessens, overleden 21 mei 1512, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen onder 165 (T342-05,62).

Hij had vermoedelijk als oudste (?) zoon Gerrit (getrouwd met Rints),die op dezelfde lijst staat en dan in 1507 Gercke wordt genoemd..

Ulbet Tjessens was in 1511  landheer op de state Tjessens ten z.o.van Holwerd op de grens met Waaxens  (tot W.O.II was er nog bos over van de state).

Bij RvA 1511 als Uuble Tjessens met veel bezit o.a.te Hogebeintum (bij RvA 1540 in bezit van zijn schoonzoon Pieter Kempes van Donia uit Jelsum).

Zie ook grafschriften Roorda III.

 

 

           3   Sypt van Hania, ,alias Helbada,, volgt onder III-b.

 

           4   Sipcke van Hania, volgt onder III-c.

 

 

C-III-a             Binnert van Hania, overleden 1505/1511, zoon van waarschijnlijk Werp van Hania (II) en N.Sypsma.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Bennert Haringa (m.z.Hania) de reversaalbrief (nr.167).

Op 5-1-1505 staat Bennert Hanye op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

Bij RvA 1511 is sprake van de erven en wezen van Binnert met bezit te Stiens,Hijum,Holwerd ,Brantgum,Foudgum,Betterwird/Bornwerderhuizen en Hantum.

 

Binnert was gehuwd met  N. van Aebinga, overleden v 1511, dochter van Feicke van Aebinga en Ael van Jelmera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt van Hania, overleden n 1536.

 

Volgens het "Dootboeck" heette zij Rixt van Hania en had zij met haar man een doopvont laten plaatsen in de kerk van Genum.In 1629 was dit nog aanwezig en uit een wapen daarop zou men ook kunnen afleiden dat zij een Aebinga was.

Maar haar moeder was een Aebinga (volgens kwartieren van Sybe van Roorda,kleinzoon van Rixt).

In N.O.I-137/138 wordt gesproken over een halfronde kuip (wijwatervat ?) met de naam Rict …ye, gedateerd rond 1540.

HvF 16481-612 d.d.20-12-1536:Haar man Feye procedeert voor haar samen met andere Aebinga`s inzake de erfenis van Ruurd Jans Auckama (haar neef).

 

Rixt was gehuwd met Feye van Roorda, overleden 1543/1546, zoon van Wybren van Roorda en Auck van Herwey.

 

Hij woonde te Genum.

Bij RvA 1511 en 1540 en bij BB 1543 met bezit te Genum.

Bij RvA 1540 ook met bezit te Stiens en Hijum,dat in 1511 behoorde aan de kinderen van Binnert Hania.

Met broer Syds en zwager Lieuwe Hettes genoemd in OFO IV-167 d.d.27-9-1507 bij een geschil met o.a.erven Minne Eminga.

OFO II-249 d.d.31-3-1511:overeenkomst van de broers Feye en Syds met hun zwager Lieuwe Hettes.

Genoemd bij de verdeling van land bij Genum (OFO IV d.d. september 1538 en GJB 1999-204).

In 1546 is Werp van Tjessens éen van de voogden over zijn nagelaten kinderen (MEN 1-195).

 

 

 

C-III-b             Sypt van Hania, ,alias Helbada,, overleden n 1525, zoon van waarschijnlijk Werp van Hania (II) en N.Sypsma.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Sypt Hania de reversaalbrief (nr.170).

Op 5-1-1505 als Sijpt Hanye op de lijst van edelen uit Dongeradeel

Bij RvA 1511 is Sipt Hania mede-eigenaar te Holwerd  ,Wierum ,Lioessens,Hantum,Betterwird en Aalsum.

Vermoedelijk ook als Sipt Halbada in 1511 met bezit te Driesum en daar wonend (GJB 2009-44,45).

In 1513/1514 betaalt hij de 21e penning aan de hertog van Saksen.

Volgens de Genealogia Ayttana woonde hij te Bornwird bij Dokkum en zou hij door verdrinking om het leven zijn gekomen (GJB 2011-201).

 

Sypt is getrouwd v 1511 met  Ydt van Rinia, overleden n 1529, dochter van Pybe Doeckes van Rinia en Doedt van Oedtsma.

 

Bij RvA 1511 is zij mede-eigenaar van een sate te Huins als Yd Pybadr.

In 1529 blijkt dat Yd Hanye deze plaats had verkocht aan Sybrant van Roorda,maar dat Haye Doeckes (Rinia) met een niaar-claim kwam.

 

Ydt was weduwe van Jelte van Helbada, overleden v 1511.

 

Bij RvA 1511 hebben de erven van Jelte bezit te Metslawier.

Ydt had uit haar huwelijk met Jelte een zoon (haar tweede man Sypt wordt in 1511 met een stiefzoon vermeld te Holwerd,  GJB 2009-44).

 

Uit het huwelijk van Sypt en Ydt:

 

           1   Ydt Siptsdr van Hania, ,ook Jyts en Jetzen, overleden n 1564, begraven Dokkum ,bij haar eerste man.

 

Haar moeder was een Rinia volgens de 8 kwartieren van haar kleindochter Lucia van Dekema (Stiens,1625).

HvF 16691-26 d.d.1554:genoemd als weduwe van Sytze Harinxma.

HvF 16704-381 d.d.1591:genoemd als moeder van Jel Harinxma.

 

Ydt is getrouwd ± 1541 (1) met Sytze van Harinxma, overleden 1542/1553, begraven Dokkum, zoon van Sierck van Harinxma en Ath van Bonninga.

 

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn moeder Ath en zijn zwager Ulcke Oenes bij de eisers.

Hij testeerde te IJlst op 23-8-1542 (F.T.175).In dat testament worden zijn moeder Ath,zijn vrouw Jyts Hania,zijn broer Jelle en zijn zusters Auck en Mary vermeld.

HvF 16690 d.d.20-9-1553:zijn zwager Ulcke van Oenema moet de voogdij over de dochter nemen.

 

Sytze was weduwnaar van His Heresdr van Ockinga, overleden na 1520, dochter van Here Lolles van Ockinga en Gaets van Dekema.

 

Ydt is getrouwd 1553/1554 (2) met Ulcke van Oenema, overleden na 1562, zoon van Oene Ulckes van Oenema en Tjets van Harinxma.

 

Hij was eerst getrouwd met Auck van Harinxma, zuster van Sytze van Harinxma.

Op 31-8-1554 is hij de man van Ydt Hania (zie GJB 2009-53).

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn schoonmoeder Ath en zijn zwager Sytze van Harinxma bij de eisers.

In 1548 koopt hij kerkeland te Lollum (GJB 2003-131).

HvF 16690 d.d.20-9-1553:hij krijgt als stiefvader de voogdij over de dochter  Sytze Harinxma en Ydt Hania.

In 1562 wordt hij nog vermeld te Loënga.

 

Ydt was gehuwd (3) met Idzart van Grovestins, geboren ± 1505, overleden Engelum 1569/1573, zoon van Sjoerd van Grovestins en Gaets van Popma.

 

Zijn naam op de kerkklok van Engelum uit 1529.

Het huwelijk met Idzart wordt vermeld in de Gen. Ayttana  en bij “Burmania” maar is niet in primaire bronnen te vinden.

Op 21-8-1568 verklaart Edsert van Groustins te Engelum ongeveer 63 jaar oud te zijn (GJB 2009-53).

Op 30-6-1573 is er scheiding/deling tussen zijn kinderen Sjoerd,Oene,Wybe,Foppe,Ernst en Gaats als erfgenamen van wijlen Edzart van Grovestins.

 

Idzart was weduwnaar van Tjets van Oenema, afkomstig uit Blija, dochter van Jancke van Oenema en Teth van Wyboltsma.

 

           2   Jelte van Hania, overleden na 1543.

 

Hij wordt vermeld als Jelte Sipts Hanya alias Halbada op Halbada te Driesum .

HvF16688-149 d.d.1535: Gerbe Rommerts contra Jeltye Sipts Hanyez. Albada.

Hij wordt ook genoemd  in 1540 met grondbezit en in 1543  als naastligger te Aalsum.

Zie ook GJB 2009-44.

Volgens de Genealogia Ayttana stierf hij voortijdig zonder kinderen en maakte hij zijn zuster Ydt tot erfgenaam.

 

 

           3   Rixt van Hania, overleden april 1540

 

Rixt was gehuwd met Seerp van Adélen, overleden 10 mei 1550, zoon van Claes van Adélen en Bauck Ndr. (zie GJB 2011-201)

 

Seerp was weduwnaar van Taets Tjercksdr van Amama, overleden 6 april 1534, dochter van Tjerck van Amama en N.van Beentziema.

 

 

C-III-c             Sipcke van Hania, overleden 1505/1511, zoon van waarschijnlijk Werp van Hania (II) en N.Sypsma.

 

Op 9-7-1504 ondertekent Sipke Hania de reversaalbrief (nr.169).

Op 5-1-1505 staat Sipcko Hanye op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

Hij woonde vermoedelijk op Haniastate te Holwerd.

In 1511 hebben de erven bezit te Holwerd en is Ritscke Hania gebruiker.

 

Sipcke was gehuwd met  Ydt N., overleden na  1536, dochter van N.N. en His Doeckesdr van Rinia.

 

Volgens de Genealogia Ayttana was haar vader Wigle Herema (verder onbekend) en zou zij Ida Herema zijn (zie GJB 2011-201).

Bij RvA 1511 als Yde Hania mede-eigenaar van o.a.een sate te Betterwird/Bornwird,dit samen met 1) de wezen van Binnert Hania 2) Ulbe Tjessens als man van Syts Hania en 3) Sypt Hania (zie GJB 2009-43).

Zij was bij hertrouwen in bezit van Haniastate te Holwerd; Ydt erfde van haar zoon die voor haar overleed (Genealogia Ayttana).

HvF 16481-525 d.d.27-10-1536 en HvF 16688-281 d.d.6-10-1536:Jan Claesz te Holwerd contra Yde Hania.

HvF 16481-735 d.d.14-7-1537:genoemd als Yde Hania,de zuster van His Aebinga ,die getrouwd was met Haring Heringa. Haring procedeerde met anderen tegen het klooster Smalle Ee. Zij kan alleen een halfzuster zijn van His (zie GJB 2009).

 

Uit het huwelijk van Sipcke en Ydt:

 

           1   misschien  Ritscke van Hania, overleden na 1511.

 

Bij RvA 1511 met bezit en gebruik van land te Holwerd.

 

 

Ydt was later gehuwd met Ale van Rennarda (zie GJB 2011-202).

 

Uit dat huwelijk slechts éen dochter Wyts Hania,alias Rennarda,getrouwd met Bocke van Herema.

Volgens de Genealogia Ayttana erfde zij als enig kind van haar moeder.

Wyts had uit haar huwelijk 4 dochters,waaronder Ydt van Herema. Haar grootmoeder had bepaald dat zij Haniastate zou erven.

Deze Ydt trouwde met Ernst van Aylva en zo kwam Haniastate in bezit van de familie Aylva.