Fragment genealogie van het geslacht van Haren

 

 

      Gebaseerd op het familiearchief van Haren (Tresoar T333), op het stamboek van de Friese adel en op het biografisch woordenboek van v.d.Aa.

 

 

 

      I Everart van Haren, overleden 1589, afkomstig uit Valkenburg,Zuid-Limburg.

        Everart was gehuwd met Margreet Hagens, overleden voor 1589.

 

      Hij was protestant en vluchtte in 1567 met zijn zoon Adam naar Duitsland.

      Everart was schepen te Aken.

T333-14:Everhard van Haren koopt in 1527 van Steven Hagen een jaarlijkse rente van 20 gulden uit de hove “Kraeborn” bij Aken.

T333-25 d.d.1591: acte van scheiding van nagelaten goederen van Everhard van Haren en diens echtgenote Margreet Hagens t.b.v. de erfgenamen.

 

        Uit dit huwelijk:

        

          1 Adam Everarts van Haren, volgt onder II.

       

 

     II Adam Everarts van Haren, geboren rond 1540 in Valkenburg, overleden Leeuwarden 3 mei 1589, begraven

        Leeuwarden (Jacobijnerkerk) ,grafschrift, zoon van Everart van Haren (I)

        en Margreet Hagens.

           

Adam was lid van het verbond der edelen en vluchtte in 1567 met zijn vader uit Valkenburg naar Duitsland.

In 1572 was hij als kapitein bij de Watergeuzen betrokken bij de inname van Den Briel.

Tot 1584 was hij raad en kamerheer van prins Willem van Oranje.

Na de moord op de prins kwam hij als hofmeester van graaf Willem Lodewijk van Nassau naar Leeuwarden. 

       

        Adam was gehuwd met Margrieth van Coenen, overleden na 1589.

       

Uit dit huwelijk:

        

          1 Willem Adams van Haren, geboren Arnhem 19 jan 1581, volgt onder III.

       

 

III Willem Adams van Haren, geboren Arnhem 19 jan 1581, overleden Den Haag 9 dec 1649 (n.s), 29 nov 1649 (o.s.),begraven Blija ,68 jaar, grafschrift  Walle [419], zoon van Adam Everarts van Haren (II) en Margrieth van Coenen.

           

Willem was kapitein, lid van de Staten-Generaal en stalmeester van de stadhouder van Friesland.

T333-26 d.d.1653: staat van opbrengst van boelgoed nagelaten bezittingen van Willem van Haren en Magdalena van Vierssen.

       

        Willem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden (gerecht) 30 aug 1606 en

        getrouwd Leeuwarden (kerk) 21 sep 1606 met Magdalena van Vierssen, overleden in/voor 1653, dochter van Willem van Vierssen en Titia Georgesdr Godefridi (voor dit echtpaar wordt verwezen naar de laatste pagina).

 

        Uit dit huwelijk:

       

          1 Adam van Haren, geboren Leeuwarden omstreeks 1607, overleden 1631.

               

                Hij was ongehuwd.

        

       

          2 Willem van Haren, geboren Leeuwarden omstreeks 1608.

               

                Hij is jong overleden.

       

       

          3 Everart van Haren, geboren Leeuwarden omstreeks 1610.

               

                Hij is jong overleden.

       

       

          4 Everart van Haren, gedoopt Leeuwarden 24 jul 1611, overleden 24 jul 1640.

       

          5 Ernst Willems van Haren, geboren Leeuwarden 13 dec 1623, volgt onder

            IV.

       

    6 Willem van Haren, geboren Leeuwarden 17 okt 1626, gedoopt Leeuwarden 20 okt 1626, overleden aldaar 15 apr 1708, 81 jaar,begraven Sint

          Annaparochie,grafschrift Walle [6043]

               

                Hij was gedeputeerde en grietman van het Bildt 1652-1698.

                Vele malen reizend ambassadeur ,belast met zendingen naar Denemarken,Zweden, Duitsland en Engeland.

                Zijn naam en die van zijn vrouw op een door hen geschonken avondmaalsbeker aan de kerk van Sint Annaparochie (1668).

                Muursteen in de met steun van Willem gebouwde kerk van Vrouwenparochie, 19-4-1670, 18 jaar grietman van het Bildt.

                Muursteen in de met steun van Willem gebouwde kerk van Sint Annaparochie, 1682, 30 jaar grietman van het Bildt.

           

            Willem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 aug 1658 ,gerecht, en

            ondertrouwd 8-8-1658 Sint Annaparochie (kerk), en getrouwd 1658

            ,22-8-1658 3e pr.Leeuwarden met Elisabeth van Hemmema, geboren Emden

            25 nov 1635, overleden Sint Annaparochie 26 dec 1688, 53 jaar,begraven

            aldaar ,grafschrift Walle [6043], dochter van Doecke van Hemmema, ,ook Duco en Barbara Erntreuter Von Hoffreyt.

 

            T333-31: oleografisch testament van Willem van Haren en Elisabeth van Hemmema (omstreeks 1685).

           

Uit dit huwelijk:

 

            1.Willem, gedoopt Leeuwarden 24 mei 1661, overleden 1661.      

 

 

          7 Margrieth van Haren, geboren Blija, overleden na 1676.

          

 Margrieth is in ondertrouw gegaan Leeuwarden (gerecht) 26 okt 1639

            en getrouwd 1639 ,attestatie Leeuwarden 6-11-1639, met Allart Pieter van Jongestall, overleden 9 nov 1676.

 

            Allart Pieter was raadsheer bij het Hof van Friesland.

            Zijn naam en die van zijn vrouw op de klok van Halluum uit 1648.

       

          8 Sophie van Haren, overleden 1659.

 

            Sophie was gehuwd met Willem van Vosbergen, overleden 1653.

       

          9 Philip van Haren.

               

            Hij is jong overleden.

           

       

         10 Tieth van Haren.

               

            Zij is jong overleden.

       

       

 

     IV Ernst Willems van Haren, geboren Leeuwarden 13 dec 1623, overleden

        Heerenveen 15 aug 1701, zoon van Willem Adams van Haren (III) en

        Magdalena Willemsdr van Vierssen.

           

            Hij was bij huwelijk in 1650 ritmeester, in 1660 kolonel.

            Hij werd in 1673 grietman van Weststellingwerf en was in 1686 gedeputeerde.

       

        Ernst is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 feb 1650 en getrouwd aldaar

        10 mrt 1650 ,Galileërkerk, met zijn nicht Catharina van Oenema, geboren na

        1629, overleden 13 sep 1679 ,in haar 50e jaar, begraven Oudeschoot

        ,grafschrift, dochter van Tiberius van Oenema, ,oorspronkelijk Tjepcke,

        en Haesje van Vierssen.

           

            Zij kwam in 1650 uit Heerenveen (3e pr.huwelijk aldaar

            10-3-1650).

            HvF 16812-49 (1652/1659):genoemd bij decr.verkoop te Kortezwaag

            met Jaques en Amerentia van Oenema.

            HvF 16814-269 (1666/1671):genoemd bij decr.verkoop te Terhorne

            met Aemilius en Amarens van Oenema.

       

        Uit dit huwelijk:

       

          1 Haeske van Haren, Hack, gedoopt Leeuwarden 15 jan 1651.

               

                Zij is jong overleden.

       

       

          2 Sophia van Haren, geboren Leeuwarden (?) omstreeks 1652

               

                Zij is jong overleden.

       

       

          3 Magdalena van Haren, gedoopt Leeuwarden 30 okt 1653.

               

                Zij is jong overleden.

       

       

          4 Willem Ernstes van Haren, geboren Heerenveen 6 jan 1655, gedoopt

            aldaar 7 jan 1655, volgt onder V.

       

          5 Magdalena van Haren, gedoopt Heerenveen 30 nov 1656, overleden

            aldaar 1656/1658.

       

          6 Magdalena van Haren, gedoopt Heerenveen 14 nov 1658.

       

          7 Tieth van Haren, Titia, gedoopt Heerenveen 13 apr 1660, overleden

            8 jan 1673 ,in haar 14e jaar,, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

       

          8 Tiberius van Haren, gedoopt Heerenveen 22 sep 1661.

               

                Hij is jong overleden.

       

       

          9 Magdalena van Haren, geboren 1662.

               

                Haar geboortenaam was Margriet.

           

            Magdalena is getrouwd Heerenveen (kerk) 1 apr 1688 met Cornelis

            Daniels van Scheltinga, geboren 18 jan 1655, overleden 16 nov 1732.

               

                Bij huwelijk in 1688 was hij kolonel.

       

       

         10 Jacob van Haren, gedoopt Heerenveen 1 feb 1667.

       

                Vermoedelijk eveneens jong overleden.

 

 

      V Willem Ernstes van Haren, geboren Heerenveen 6 jan 1655, gedoopt aldaar

        7 jan 1655, overleden Sint Annaparochie 18 sep 1728, in het 74e jaar, begraven Wolvega, grafschrift, zoon van Ernst

        Willems van Haren (IV) en Catharina van Oenema.

           

            Hij was grietman van Doniawerstal  1679-1688,grietman Weststellingwerf 1688-1711 en subst.grietman het Bildt 1718-1723 (1728)

            Willem schonk in 1727 met zijn tweede vrouw Rixt een orgel aan de kerk van Sint Annaparochie.

            Hun namen staan vermeld op dit kerkorgel, zie Walle [6052].

           

       

        Willem is getrouwd Heerenveen (kerk) 7 jan 1683 (1) met Frouck van

        Burmania, gedoopt Leeuwarden 7 okt 1660, overleden Wolvega 25 jun 1702,

        dochter van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema.

 

        Willem was getrouwd met (2) Rixt Poppedr van Andreae, geboren 1655,overleden 1735.

 

            Zie voor haar familiearchief van Haren, T333.

       

        Uit het huwelijk van Willem en Frouck:

       

          1 Adam Ernst van Haren, geboren Leeuwarden 25 okt 1683, gedoopt Leeuwarden 26 okt 1683,  overleden aldaar 12 mei 1717.

 

            Adam Ernst is getrouwd 21 april 1709 met Amalia Henrietta du Tour, geboren 1686,overleden 13 nov 1731,45 jaar, dochter van David du Tour.

 

Adam Ernst was grietman van het Bildt , in naam vanaf 1698, in feite vanaf 1701 toen zijn oudoom Willem het ambt definitief aan hem overdroeg, tot overlijden in 1717.

 

De zoon van Adam Ernst en Amalia, Willem, geboren Leeuwarden 21 feb 1710, overleden 1768, was eveneens grietman van het Bildt van 1723 (1728) tot 1763.

Deze Willem wordt vermeld op de klok van Sint Jacobiparochie uit 1754, zie Walle [6092].

Hij was tweemaal getrouwd, eerst met Marianne Charles  en later met Natalis Pfeffer, waaruit 2 kinderen.

           

       

          2 Duco Gerolt van Haren, gedoopt Leeuwarden 28 feb 1686.

               

                Hij is jong overleden.

       

       

          3 Catharina van Haren, geboren Leeuwarden 13 mei 1687, gedoopt Leeuwarden 16 mei 1687, overleden Heerenveen 21 jan 1771.

 

Catharina is getrouwd Wolvega (kerk) 4 mrt 1708 met Johannes van Grovestins, gedoopt Dronrijp 8 aug 1686, overleden Leeuwarden 16 feb 1717, begraven Dronrijp, zoon van Douwe Sirtema van Grovestins en Catharina Johansdr van Scheltinga.

 

Johannes was in 1702 student te Franeker.

In 1706 ritmeester bij de cavalarie en later majoor.

Hij stierf te Leeuwarden aan de pokken op 17-2-1717; er werd voor hem kistegeld betaald te Dronrijp (T244-19,84).

Uit zijn huwelijk werden gedoopt te Heerenveen Willem Ernst op 3-9-1713 en Johannes op 26-9-1717;in het doopboek wordt vermeld bij Willem Ernst dat de dopeling is overleden en bij Johannes dat de vader al was overleden.

       

          4 Duco van Haren, geboren 1688, overleden Wolvega 30 nov 1742, 54 jaar, begraven Wolvega, rouwbord in de kerk, Walle [6947].

                

Duco was ongehuwd en grietman van Weststellingwerf 1711-1742.

Hij was ook gedeputeerde en raad van de Admiraliteit van Friesland.

 

          5 Eduarda Elisabeth Lucia van Haren, gedoopt Wolvega 16 april 1690

 

          6 Elisabeth Titia van Haren, gedoopt Wolvega 5 dec 1691.

 

          7 Eduarda Lucia van Haren, gedoopt Leeuwarden 22 feb 1693, overleden Langweer 6 mrt 1765.

 

          8 Elisabeth Titia van Haren, gedoopt Wolvega 15 jul 1694,  overleden Leeuwarden 18 jan 1728, 33 jaar.

 

          9 Willem Taco van Haren, gedoopt Wolvega 5 apr 1696

 

         10 Helena Sophia van Haren, gedoopt Wolvega 22 aug 1697

 

         11 Helena Sophia van Haren, gedoopt Wolvega 7 mei 1699

 

 

 

 

 

 

                   Fragment genealogie geslacht van Vierssen.

 

 

     Matthijs van Vierssen was getrouwd met Maria Johansdr van Bemmelen.

 

      Uit dit huwelijk o.a.:

     

 

      Willem van Vierssen, geboren 1563, overleden 20 okt 1641, 78 jaar.

      Hij was getrouwd met Titia Georgesdr Godefridi. (zie onder III bij van Haren).

 

      Uit dit huwelijk:

 

1.Magdalena van Vierssen, overleden in/voor 1653, trouwde met Willem Adams van Haren Zie onder III bij van Haren).

 

2.Catharina van Vierssen, overleden voor 1619,trouwde Leeuwarden 29-11-1607 met Ysbrand Ekes Mellinga, overleden voor 25-5-1632.

 

3.Maria van Vierssen, overleden 20-12-1656,trouwde Abraham van Schuurman, geboren Keulen 2-9-1595, overleden Huizum na 1656.

 

4.Apollonia van Vierssen, trouwde Leeuwarden 16-3-1617 met Hobbe Dircks van Baerdt, geboren 19-5-1591, overleden 11-5-1655.

 

5.Matthijs van Vierssen, overleden 19-3-1655/24-12-1658, trouwde 1) Leeuwarden 1-12-1616 met Lutske Jans  en trouwde 2) Leeuwarden 11-2-1621 met Clara Ysbrands Mellinga, geboren feb 1603, overleden 1649/1658

 

6.Haesje van Vierssen, overleden 27 mei 1632, begraven Oldeboorn ,grafschrift, trouwde 1626, 3e pr.Leeuwarden 2-5-1626 met Tiberius van Oenema, overleden 22-5-1640, begraven Oldboorn, grafschrift.

 

7.Jurjen (George) van Vierssen , trouwde Leeuwarden 9-4-1626 met Antje Albertsdr Boner.

 

8.Tjaertje van Vierssen, overleden 6-10-1646, trouwde Leeuwarden 3-3-1622 met Jacques van Oenema

 

9.Johanna van Vierssen, trouwde Leeuwarden 15-1-1632 met Michiel Potter, overleden 29-11-1682.