Genealogie van het adellijk geslacht van Heemstra

 

                                                                

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         I Feye van Heemstra, overleden na 1414.

 

Feye van Heemstra van Dokkum wordt genoemd 1398/1414 ten tijde van hertog Albrecht van Beieren (Tegenw.St.I-547 e.v.).  Zie ook GsvD-77,79,82.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1    misschien Poppe van Heemstra, volgt onder II.

 

           2    misschien Abbe van Heemstra, ,ook Obbe.

 

In 1415 vermeld,zie GsvD-82.

 

 

                3 misschien Taecke van Heemstra, overleden na 10 okt 1444.

 

Pax-10 d.d.10-10-1444:Taecke en andere hoofdelingen contra Syds van Tjaerda e.a.

 

 

           4    misschien Jey van Heemstra, overleden 10 nov 1436.

Jey was gehuwd met Johan Lubberts van Sickinghe, overleden 15 jun 1421.

 

           5    misschien Aleid van Heemstra.

Aleid is getrouwd 1403 met Maurin van der Does.

 

           6    misschien Auck van Heemstra, overleden Cornjum 1428.

Auck was gehuwd met Doecke van Martena, overleden Cornjum 1424, zoon van Sytze van Martena en N Jarichsdr van Jelckema.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Cornjum.

Heeft hij een broer Jarich van Martena te Cornjum ? Deze wordt genoemd in OFO-I-44 d.d.14-8-1427.

 

 

 

       II Poppe van Heemstra, misschien zoon van Feye van Heemstra (I).

 

Poppe wordt vermeld omstreeks 1414.

 

Poppe was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Ansck Poppesdr van Heemstra,  volgt onder III.

 

        2   misschien Foockel van Heemstra.

 

In afwijking van het stamboek SFA Foockel hier niet als dochter van Feye van Heemstra (IV-a) om chronologische redenen.

Volgens Murray Bakker zou zij een zuster van Ansck kunnen zijn (T342-05, inv.62).

De zoon van Ansck (Syds van Heemstra) en de zoon van Foockel (Sicke van Bolta) trokken samen op en werden in 1492 vermoord door de Groningers bij Dokkum.

 

Foockel was gehuwd met Eynte van Bolta,  overleden voor 1505, waarschijnlijk zoon van Poppe van Bolta en Eets van Jarla.

 

Hij woonde te Roodkerk en noemde zich Eynte van Heemstra (naar de naam van zijn vrouw).

Op 5-1-1505 staan  Ente Hemstra kinderen op de lijst van edelen uit Tietjerksteradeel.

 

 

 

 

      III Ansck Poppesdr van Heemstra, overleden n 25 mrt 1491, dochter van Poppe van Heemstra (II) en N.N..

 

Zij testeerde te Morra op 24-3-1491 als Ansck Himstera (F.T.52 en OFO III-22).

Bij het testeren leven haar zoons Feye,Rienck en Syds,maar zijn haar zoon Poppe en haar dochters vermoedelijk al overleden.

 

Ansck was gehuwd met  Sippe van Heemstra, overleden v 25 mrt 1491, zoon van Syds van Tjaerda en Alydt van Huninga.

 

Hij nam de naam aan van zijn vrouw en zou samen met zijn vrouw in 1484 een testament hebben gemaakt.Zij woonden op Heemstrastate tussen Morra en Metslawier.

Pax-10 d.d.10-10-1444:Sippe van Heemstra en andere hoofdelingen contra Taecke van Heemstra e.a.

Genoemd te Morra in OFO II-28 d.d.10-8-1449.

Hij werd in 1474 gevangen gezet te Langweer (zie N.O.II-391).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Heemstra, volgt onder IV-a.

 

           2   Syds van Heemstra, volgt onder IV-b.

 

           3   Rienck van Heemstra, overleden 1501.

 

Op Heemstrastate bij Morra.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-128 d.d.9-9-1495:Reneke Heemstra sluit een verdrag met Groningen.

Hij wordt ook genoemd in OFO IV-119 d.d.27-3-1500.

Hij testeerde in 1501 en liet geen kinderen na.

Op 5-1-1505 staan Rienick Hemstra erfghenamen op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

 

Rienck was gehuwd met Kinsck Ayenga.

 

           4   Poppe van Heemstra, overleden v 25 mrt 1491.

 

           5   Frouck Sippesdr van Heemstra.

 

Frouck was gehuwd met Botte Gerlofs van Herwey, overleden n 3 apr 1493, zoon van Gerlof van Herwey en N.N..

 

OFO II-105 d.d.23-5-1482:genoemd bij de overeenkomst met Leeuwarden.

OFO I-347 d.d.1-5-1486:Botte genoemd bij wisselkoop.

OFO II-146 d.d.14-11-1486:Leeuwarden wil met hem een duurzame vrede.

Genoemd in een register in maart 1487 (OFO IV-70).

OFO IV-77 d.d.11-11-1487:hij heeft een geschil met zijn zwager Wybren van Roorda.

OFO I-387 d.d.14-2-1491:verkoop aan Botte van Herwey door Gabbe Bottes.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-83 d.d.3-4-1493:Botte met zijn zoons Gerke en Gerlich,wonende Ternaard,sluiten zich aan bij het verbond van Dokkum met Groningen d.d.17-9-1491.

 

 

           6   Ansck Sippesdr van Heemstra.

 

Ansck was gehuwd met Lieuwe van Sythiema, ook Jellinga, zoon van Tjalling van Sythiema en N.N..

 

Lywa Jellinga nu ter tijt wenhaftich to Britsum (16-2-1463).

 

           7   Ael Sippesdr van Heemstra.

 

Ael is getrouwd 1468 met Douwe van Aebinga, overleden n 1492, zoon van Goffe van Aebinga en Catharina van Roorda.

 

Hij woonde in Stiens en wordt genoemd in OFO IV-39 d.d.24-6-1472.

Hij testeerde in 1492.Zie verder GJB 1994-145.

 

Douwe was later gehuwd met Syts van Eminga, dochter van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

 

   IV-a Feye van Heemstra, overleden Oenkerk n 1500, zoon van Sippe van Heemstra en Ansck Poppesdr van Heemstra (III).

 

Genoemd in een register op 14-11-1486 (OFO IV-70).

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-81 d.d.2-4-1493:als hoofdeling te Oudkerk sluit hij zich aan bij het verbond met Groningen van 17-9-1491.

OFO IV-119 d.d.27-3-1500:genoemd bij het herstel van dijken en zijlen.

 

 

Feye was gehuwd met  Griet van Ockena.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck van Heemstra, volgt onder V-a.

 

           2   Etheke van Heemstra.

 

Etheke was gehuwd met Gerlof van Helbada, afkomstig uit Driesum.

 

               

 

 

   IV-b Syds van Heemstra, overleden 1492, zoon van Sippe van Heemstra en Ansck Poppesdr van Heemstra (III).

 

Schieringer heerschap op Heemstrastate bij Morra.

Hij wilde zich niet aansluiten bij Groningen en werd daarom gedood door zijn vijanden evenals Sicke van Bolta  (N.O.II-391 en GsvD-95).

Op 5-1-1505 staan Sydts Hemstra kinderen bij de edelen uit Dongeradeel.

 

Syds was gehuwd met  Frouck van Riemersma, overleden n 1514, dochter van Hessel van Riemersma en Bernsck van Heslinga.

 

Bij RvA 1511 als Frouck Heemstra met veel bezit in Oost-en Westdongeradeel en als Frouck Scheltema met bezit te Dokkum,Marrum,Ferwerd en Blija.

In 1514 als Frouck Zybet Scheltema weduwe.

Zie ook GJB 1994-151.

 

Frouck was later gehuwd met Sybeth van Scheltema, overleden v 1511, zoon van Schelte van Scheltema en N.N..

 

Uit het huwelijk van Syds en Frouck:

 

           1   Sippe van Heemstra, volgt onder V-b.

 

 

     V-a Auck van Heemstra, begraven Dantumawoude 24 apr 1547, dochter van Feye van Heemstra (IV-a) en Griet van Ockena.

 

Auck was gehuwd met  Taecke van Obbema, overleden 1532/1538.

 

Hoofdeling te Oudkerk en daar genoemd in 1493 als Take Renessoen.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:Taecke Obbema genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Hij noemde zich later Taecke van Heemstra en sluit zich op 9-9-1495 aan bij het het verbond met Groningen (Pax-129).

Ook zo genoemd in OFO IV-119 d.d.27-3-1500 en GsvD-108 (1501) en GsvD-112 (1504).

Take Hemstera tekende op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.4).

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1499/1500.

Op 5-1-1505 als Taecko Hemstra op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

 

Bij R.v.A.1511 als Take Heemstra/Obbema van Oenkerk met veel bezit o.a. te Morra ,Lioessens en Oudkerk.

In 1511 hebben zowel Take als zijn zoon Poppe bezit te Ee; vermoedelijk betreft dit Obbema, een adellijk huis onder Ee, dat nog in 1622 op de kaart van Winsemius als zodanig wordt aangegeven;  via Poppe’s kleindochter vererfde het bezit op de familie Wytsma te Ee.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen,  als Taecko Hemstra (Thabor) , als Tako Hiemstra (Winsemius).

Hij testeerde in 1532.

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:de erfgenamen van Taecke Heemstra hebben een geschil.

 

Taecke was weduwnaar van Olzen van Clant, overleden voor 1495.

 

Uit het huwelijk van  Auck en Taecke:

 

           1   Poppe van Heemstra, volgt onder VI-a.

 

           2   Willem van Heemstra, volgt onder VI-b.

 

           3   Sjoerd van Heemstra, volgt onder VI-c.

 

           4    Margaretha van Heemstra, overleden 28 okt 1546, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:zij wordt genoemd bij de erfgenamen van haar vader (Feye Herckes is haar man en voogd).

 

Margaretha was gehuwd (1) met Jeppe Gerckes van Stania, overleden 22 dec 1533 *, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Gercke van Stania en Luts Jeppesdr van Stenstera.

 

Bij RvA 1511 vermeld met bezit te Raard en Reitsum (Staniahuis, stem1)

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Jeppe Stannie (Thabor) en als Ieppe Stanya (Winsemius).

Bij RvA 1540 hebben zijn erfgenamen Stania als bezit te Reitsum.

Genoemd te Oenkerk in OFO II-336 d.d.1527 bij een protest tegen het slatten en in OFO IV-261 d.d.1533.

HvF 16481-82 d.d.29-10-1538:hij procedeerde met anderen voor het Hof.

 

Jeppe was weduwnaar van Sjouck Tjallinga.

 

Margaretha was gehuwd (2) met haar behuwdzwager Feycke Herckes van Heslinga, overleden n 1539, zoon van Hercke Feickes van Heslinga en Tjets van Oenema.

 

 

           5   Jelts van Heemstra, overleden n 1539.

 

HvF 16481-695 d.d.14-7-1537:als weduwe van Sicke te Akkrum contra Gale Ottes Galama te Harich.

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:als weduwe van Sicke bij de erfgenamen van haar vader.

HvF 16481-271 d.d.15-7-1539:Jelts contra Gale Ottes Galama.

HvF 16481-379 d.d.20-12-1539:Jelts contra Sicke van Cammingha.

 

Jelts was gehuwd met Sicke van Galama, overleden v 1538, zoon van Douwe van Galama en Jouck Sickesdr van Inhiemra.

 

Hij woonde op Blinckstrastate te Akkrum.

 

 

           6   Feye van Heemstra, volgt onder VI-d.

 

 

     V-b Sippe van Heemstra, overleden na 1526, zoon van Syds van Heemstra (IV-b) en Frouck van Riemersma.

 

Hij steunde de Bourgondiërs en moest daarom in ballingschap.

Vermoedelijk als Syds Heemstra op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

Misschien als Sibrandus Heemstra op 15-10-1506 als student te Leuven.

Bij R.v.A.1511 als landheer te Morra met bezit aldaar,ook voor zijn zuster.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sippe Hemstra (Thabor), als Sippo Heemstra (Winsemius).

Hij wordt genoemd in 1515 en 1518 als er sprake is van een uitkering aan hem.

Zie N.O.II-391.

Zijn vrouw Bauck wordt genoemd als mette (meter) in 1526.Zie GJB 1970-48,49.

 

Sippe was gehuwd met  Bauck N., overleden na 1526.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

1         Ael van Heemstra, overleden 19 dec 1562, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

HvF 16690-213 d.d. 17-3-1552: Ael, vrouw van Aede Jongema, inzake brieven van wijlen Sippe en Bauck (haar ouders)

 

 

Ael was gehuwd met Aede van Jongema, afkomstig uit Rauwerd, overleden 1534, begraven Rauwerd, zoon van Eda Keimpes van Jongema en Saeck van Eminga.

 

OFO I-388 d.d.5-4-1491:Vermoedelijk is hij de daar genoemde Aeda Aedazn,die een geschil had met het convent van Aalsum.

In 1525 genoemd als grietman van Rauwerderhem.

Hij testeerde op 3-1-1532 (OFO II-360 en F.T.127) en op 31-1-1534.

Hij woonde te Rauwerd en had geen kinderen.

 

 

 

   VI-a Poppe van Heemstra, overleden 1516 *, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra (V-a).

 

Hij raakte als kapitein dodelijk gewond in de slag bij Genum.

 

Poppe was gehuwd met  Teth Auckesdr van Unia, overleden 30 jun 1538 ,volgens grafschrift, begraven Beers, dochter van Aucke Keimpes van Unia en Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wick Poppesdr van Heemstra, geboren ± 1514, overleden 1602 ,88 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:zij hoort bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra (Ids Eminga is man en voogd).

HvF 16692-86 d.d.13-5-1561:Johannes Heemstra,haar neef,contra Wick Heemstra,weduwe Ids Eminga te Goutum.

HvF 16692-481 d.d.1563:Wick Eminga,weduwe Ids Eminga.

HvF 16702-179 d.d.1587:Wick vermeld als moeder van Sjuck,Hessel en Teth.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

Wick was gehuwd met Ids van Eminga, overleden 23 mei 1551, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Sjuck van Eminga en Agatha Hesselsdr van Feytsma.

 

Genoemd bij RvA 1540 met bezit te Goutum.

HvF 16689-250,459 d.d.1543 en 8-10-1546:Ids van Eminga namens zijn echtgenote.

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

 

 

           2   Frouck Poppesdr van Heemstra, geboren ± 1515, overleden 25 okt 1562 *, begraven Edens ,grafschrift.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:zij hoort bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra (Obbema). Bocke Burmania is dan man en voogd.

 

Frouck was gehuwd met Bocke van Burmania, geboren ± 1514, overleden 7 dec 1553 *, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Bocke van Gratinga, ,ook Bocke Burmania en Syts van Camstra.

 

Hij woonde op Ungastate te Edens en wordt daar in 1529 vermeld,ook in BB 1543.

Zie verder GJB 1994-25 en GJB 2000-141.

Volgens het Doodtboeck zijn ze begraven te Friens,evenals hun dochter Ansck (niet juist, een misverstand,ontstaan omdat Iens de Friese naam is voor Edens).

 

 

 

   VI-b Willem van Heemstra, overleden na 1515, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra (V-a).

 

Bij R.v.A.1511 genoemd met bezit te Oudkerk.

In 1515 genoemd bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Willem Hemstra (Thabor), als Wilhelm Heemstra (Winsemius).

 

Willem was gehuwd met  Bauck van Aebinga, afkomstig uit Blija, dochter van Anlof van Aebinga en N.N.

 

Uit het huwelijk van Willem en Bauck:

 

           1    Johannes van Heemstra, overleden na 1560.

 

HvF 16687-153 d.d.26-9-1528:Johannes Hemstra als gevangene.

HvF 16688-63 d.d.1534: Johannes Heemstra.

HvF 16689-5 d.d.1538: Johannes Heemstra te Oldekercke.

HvF 16481-210 d.d.4-3-1539:hij procedeert met zijn zuster Oedzen.

HvF 16689-211 d.d.1542: Johannes Heemstra, broer van Lolcke.

HvF 16689-268 d.d.4-8-1543: Johannes Hemmstra voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Wopke Buwinga en zijn overleden zuster Otzen.

HvF 16689-377 d.d.1545: Johannes Heemstra cum socius

HvF 16692-186 d.d.13-5-1561:Johannes Heemstra,mede als voogd over de weeskinderen van zijn zuster Oetzen bij wijlen Wopcke Buwinga, contra Wick Heemstra ,weduwe Ids Eminga te Goutum.

Hij was niet getrouwd en stierf kinderloos.

 

 

           2   Otzen van Heemstra, ,ook Oedzen, overleden 1539/1543

 

Zij in 1539 als weduwe van Wopcke Buwinga bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra (Obbema).

 

Otzen was gehuwd met Wopcke van Buwinga (Bonga) , overleden v 1538, zoon van Taecke van Buwinga (Bonga) en Itzen van Aylva.

 

Bij RvA 1511 met bezit te Reitsum;bij RvA 1540 hebben zijn weeskinderen bezit aldaar.

Na overlijden van zijn broer Peter wordt hij eigenaar van Rinsmastate bij Driesum (zie N.O.III-82).

Zie ook GJB 1975-7.

 

 

 

   VI-c Sjoerd van Heemstra, overleden Dantumawoude 1568, begraven aldaar, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra (V-a).

 

Misschien als Suffridus Heemstra (?) op 15-6-1514 student te Rostock.

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:hij wordt genoemd bij de erfgenamen van zijn vader Taecke Heemstra(Obbema).

 

Sjoerd was gehuwd met  Popck van Ydsma, overleden Dantumawoude 1574, begraven aldaar, dochter van Werp van Ydsma en Frau van Juwsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna van Heemstra, overleden 26 apr 1568, begraven Dantumawoude ,grafschrift.

 

Anna was gehuwd met Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Hij woonde te Joure.Was hij bij huwelijk met Gerlant al weduwnaar van een zekere Popck van Roorda ?.De moeder van Gerlant was Popck van Roorda en het stamboek F.A. zal hier abuis zijn.

 

Hinne was weduwnaar van Gerlant Douwesdr van Harinxma, dochter van Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

           2   Werp van Heemstra.

 

Werp was gehuwd met Bauck Ayckena, overleden 1581.

Bauck was later gehuwd met Ulbe van Heemstra, volgt onder VII-b.

 

           3   Frau van Heemstra.

 

Frau was gehuwd (1) met Hessel van Hermana, overleden 8 feb 1561, begraven Blessum ,of Minnertsga ?, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Zie ook grafschriften Roorda II.

 

Hessel was weduwnaar van Ath Doeckesdr van Rinia, overleden 1 okt 1542, begraven Blessum, dochter van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

Frau was gehuwd (2) met Feye van Meckema, overleden n 1554 ,op 17-1-1577 ?, zoon van Pybe van Meckema en Sjouck Tjaerda van Starkenborgh.

 

HvF 16691-49 d.d.1554:Feye als broer van Sippe.

Op 17-1-1577 overlijdt een Feye van Meckema uit Dokkum.

 

Feye was weduwnaar van Ebel van Unia, dochter van Juw Auckes van Unia en Ael Ritsckesdr van Juckema.

 

           4   Doutzen van Heemstra, overleden 1576 ?, begraven Dantumawoude ,onleesbaar grafschrift.

 

Doutzen was gehuwd met Juw van Harinxma, geboren ± 1530, overleden 1576, begraven Dantumawoude ,grafschrift, zoon van Juw van Harinxma, ook Juwinga/Jongema en Beyts van Scheltema.

 

           5    Margriet van Heemstra.

 

Margriet was gehuwd met Tjaert van Bolta, afkomstig uit Morra, overleden 1572, zoon van N.van Bolta en waarschijnlijk Rints van Bottema.

 

T326-1425,1430:in 1552 en 1557 is hij voogd over de kinderen van Gabbe Aesgema en Rints Beyma.

 

Tjaert was weduwnaar van N.N..

 

           6   Eelck van Heemstra.

 

Eelck was gehuwd met Marten Sebastiaans Schoenenburger.

 

           7   Epo van Heemstra, overleden 24 dec 1556.

 

           8   Jants van Heemstra.

 

Zij stierf kinderloos.

 

Jants was gehuwd (1) met Gerlof Tjaerts van Bolta, overleden 1582 *, begraven Morra, zoon van Tjaert van Bolta en N.N..

 

Jants was gehuwd (2) met Jelger van Bootsma, overleden v 25 mei 1615, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

Jelger was later gehuwd met Eets Wytzesdr van Feytsma, overleden mei 1623 *, begraven Huizum, dochter van Wytze van Feytsma en Tieth van Ayckema.

 

 

   VI-d Feye van Heemstra, overleden n 1543, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra (V-a).

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:hij wordt genoemd bij de erfgenamen van zijn vader Taecke Heemstra.

 

Feye was gehuwd met  Ebel van Hemmema, dochter van Alef van Hemmema en Auck van Aebinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Heemstra, geboren ± 1545, volgt onder VII-a.

 

           2   Wilsck van Heemstra.

 

Wilsck was gehuwd met Hessel van Feytsma, overleden v 1577, zoon van Gerrolt Hessels van Feytsma en Anna van Camstra.

 

           3   Popck van Heemstra.

 

Popck was gehuwd met Sjuck Pieters van Cammingha, overleden 1581, zoon van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

Huwelijksvoorwaarden 4-3-1551 waarbij aan Sjuck wordt toegekend Doeckemastate onder Leeuwarden (Eekhoff II-403 over Leeuwarden).

T326-1204:testament van Sjuck en zijn vrouw Hack uit 1559.

Met hem stierf deze tak van de Cammingha's uit.

 

Sjuck is eerder getrouwd 1551 met Hack van Camstra, overleden 1561, dochter van Homme van Camstra en Eelck van Eysinga, ,ook Isck.

 Sjuck was later gehuwd met Riem Galesdr van Galama, geboren 1535, overleden 15 sep 1625 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

           4   Auck van Heemstra, overleden v 1600.

 

Auck was gehuwd met Matthias Fockes van Rommarts, overleden n 1616.

 

In 1612 wilde hij hertrouwen met Yda van Hania,maar dat werd bij HvF d.d.31-5-1612 geweigerd.

Hij testeerde op 20-2-1616 (DDD1-227) en had toen nog de hoop met Yda te trouwen.

 

Matthias is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 5 apr 1600 ,voor het gerecht, met Cunier van Aylva, overleden Harlingen 4 dec 1601, begraven Genum ,grafschrift, dochter van Wybren van Aylva en Auck van Galama.

 

           5   Ulbe van Heemstra, volgt onder VII-b.

 

           6   Taecke van Heemstra, volgt onder VII-c.

 

 

  VII-a Feye van Heemstra, geboren ± 1545, overleden 30 jun 1621 ,76 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VI-d) en Ebel van Hemmema.

 

Hij werd op 25-7-1610 aangesteld als grietman van Tietjerksteradeel en bleef dat tot zijn overlijden in 1621.

Hij woonde op Heemstrastate te Oenkerk.

 

Feye was gehuwd met  Tjits Epesdr, afkomstig uit Sippens bij Wommels.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Heemstra, geboren ± 1575, volgt onder VIII-a.

 

           2   Feye van Heemstra, geboren ± 1578, volgt onder VIII-b.

 

           3   Alef van Heemstra, geboren ± 1585, overleden 28 mei 1629 ,44 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift.

 

Hij was ontvanger van Tietjerksteradeel en niet getrouwd.

 

 

           4   Auck van Heemstra.

 

Zij trouwde een eigenerfde.

Volgens een aantekening in SFA trouwde een Auck Heemstra op 9-5-1606 met Foppe Sybes.

 

 

           5   Ebel van Heemstra.

 

Zij trouwde een eigenerfde.

 

 

 

  VII-b Ulbe van Heemstra, overleden n 1588, zoon van Feye van Heemstra (VI-d) en Ebel van Hemmema.

 

 

Ulbe was gehuwd (1) met  Bauck Ayckena, overleden 1581.

Bauck was weduwe van Werp van Heemstra, zoon van Sjoerd van Heemstra (VI-c) en Popck van Ydsma.

 

Ulbe was gehuwd (2) met  Claer Abbesdr van Bootsma, overleden n 1588, dochter van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:gedaagde is Clara van Bootsma,weduwe en legatarisse van wijlen Lieuwe van Beyma en nu huisvrouw van Ulbe van Heemstra.

 

Claer was weduwe van Lieuwe Lieuwes van Beyma, overleden 1581, begraven Arum, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.

 

Uit het huwelijk van Ulbe en Claer:

 

           1    Johannes van Heemstra.

 

Johannes was gehuwd (1) met Toontje Willemsdr.

Johannes was gehuwd (2) met Ymck Lubbertsdr.

 

Hij was kapitein in het leger. Hij had wel kinderen,een dochter Teuntje vermoedelijk uit het tweede huwelijk.

Teuntje Heemstra,geboren rond 1619,overleden 18 sept 1678,59 jaar,begraven Bolsward.

Teuntje Johannesdr van Heemstra van Sneek is ondertrouwd 21-10-1643 Gerecht Sneek met Hendricus Jaerychs van Stavoren en getrouwd vrijdag 10-11-1643 Gerecht Sneek.

Zij trouwde kerkelijk op zondag 12-11-1643 te Stavoren

 Zij komt als lidmaat naar Bolsward op 24-10-1645,tegelijk met haar moeder (?) Ymck Lubbertsdr.

HvF d.d.7-10-1651: Teuntje Heemstra, weduwe Hendrick Jarichs en HvF d.d.17-3-1663: Teuntje Heemstra, vrouw van Egbert Jans van Emmenes.

Verder  als dochter Lysbet Heemstra. Zij werd door belijdenis lidmaat te Bolsward op 15-5-1647.

Lysbet Johannesdr van Heemstra van Bolsward trouwde op 8-11-1646 te Bolsward met Pyter Jans van Bolsward.

HvF d.d.21-7-1666: Als echtelieden Elisabeth Heemstra en Pieter Jansen, burgerluitenant en goudsmid te Bolsward.

Ook vermoedelijk als dochter Maycke Heemstra.

Maria van Heemstra van Harlingen is ondertrouwd 13-12-1651 gerecht Leeuwarden met Gerhardus Heslinga van Sneek, geboren 1626.

Zij is getrouwd op 4-1-1652 te Sneek.

Gerhardus Heslinga uit Sneek is in 1643 student te Franeker en in 1646 te Leiden. In 1649 is hij advocaat bij het Hof van Friesland.

HvF d.d.7-7-1663:Maycke Heemstra, vrouw van Gerardus Heslinga.

Vermoedelijk ook een zoon Ulbe Heemstra. 

Ulpianus ab Heemstra wordt op 8-5-1645 student te Franeker en op 23-10-1648 te Harderwijk.

 

 

 

  VII-c   Taecke van Heemstra, overleden Kimswerd 12 jul 1617 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VI-d) en Ebel van Hemmema.

 

Taco Heemstra wordt op 5-6-1551 student te Keulen en op 6-6-1565 student te Heidelberg

Taco van Heemstra was heerschap te Kimswerd.

HvF 16708 d.d.20-12-1608:Taco van Heemstra contra Epe van Heemstra.

Op het graf van hem en zijn vrouw de wapens van de wederzijdse ouders Heemstra,Hemmema,Bonga,Galema en ook van de grootouders Obbema,Heemstra, Hemmema,Aebinga van Blija,Bonga, wapen familie Grietje Piers, Galema, Heemstra (Obbema). Voor een beschrijving van de wapens zie GJB 2012-354.

 

Taecke is getrouwd 4 mrt 1581 met  Jelts Doytzesdr van Bonga, geboren 1556, overleden na 1614, voor 13-3-1627, begraven Kimswerd ,grafschrift, dochter van Doytze Sybrens van Bonga en Ydt Sickes van Galema

 

In 1611 en 1614 met haar man op Bongastate te Kimswerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Ebel van Heemstra, geboren  28 okt 1583, overleden 9 nov 1607 *, 24 jaar, begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

Zie voor haar T251-413.

 

Ebel was gehuwd met haar neef Epe van Heemstra, geboren ± 1575, volgt onder VIII-a.

 

 

VIII-a Epe van Heemstra, geboren ± 1575, overleden 24 dec 1611 *,36 jaar, begraven Kimswerd ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VII-a) en Tjits Epesdr.

 

In 1606 genoemd als hopman (kapitein).

HvF 16708 d.d.20-12-1608:Taco van Heemstra contra Epe van Heemstra.

 

Epe is getrouwd 19 aug 1603 met zijn nicht  Ebel van Heemstra, geboren 28 okt 1583, overleden 9 nov 1607 *,24 jaar, begraven Kimswerd ,grafschrift, dochter van Taecke van Heemstra (VII-c) en Jelts Doytzesdr van Bonga.

 

Op het graf van Ebel en Epe de wapens van hun ouders Heemstra, Stenstra ?, Heemstra,Bonga.

Voor een beschrijving van de wapens zie GJB 2012-356.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ydt van Heemstra, ook Ebel Ida, geboren  1604, overleden 15 aug 1650, begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

HvF 16792 d.d.15-3-1626:Idske van Heemstra,in haar 22e jaar,geassisteerd met Adolf van Heemstra,haar oom.

Zie voor haar T251-413.

 

Ydt is ondertrouwd eeuwarden 26 juli 1623 en getrouwd aldaar 30 nov 1623  met Johannes van Tiara., overleden 26 mrt 1636, zoon van Claes van Tiara en Fokel Woltersdr.

 

HvF d.d.20-12-1619: Johannes Tiara,geadsisteert met Andreas Tiara, zijn voljarige broeder, pretendeerde verloofd te zijn met Tietske Gualtheri,maar is afgewezen.

Bij huwelijk in 1623 was hij vaandrig.

HvF d.d.1-3-1627: vaandrig Johan Tiara als aangeklaagde.

 

 

VIII-b Feye van Heemstra, geboren ± 1578, overleden 23 jul 1618 ,40 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VII-a) en Tjits Epesdr.

 

Hij woonde in de Trynwâlden.

 

Feye was gehuwd met  Aaltje Tjaerda van Starkenborgh, geboren 1561, overleden 22 nov 1625 ,64 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Claes Tjaerda van Starkenborgh en Teth van Unia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wilsck van Heemstra, geboren 1603, overleden 2 jan 1635 ,31 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift.

 

Wilsck is ondertrouwd Marssum 23 mei 1630 met Douwe Poppes van Andringa, geboren ± 1604, overleden 2 okt 1642 ,38 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Poppe van Andringa en Tjets van Grovestins.

 

Hij was kapitein in het leger.Bij ondertrouw in 1630 te Marssum wordt hij Jouwer van Andringa genoemd.

 

Douwe was later gehuwd met N.N..

 

           2   Nicolaas van Heemstra, geboren 2 feb 1605, volgt onder IX-a.

 

           3   Feye van Heemstra, geboren ± 1605, volgt onder IX-b.

 

 

   IX-a   Nicolaas van Heemstra, geboren 2 feb 1605, overleden 27 mrt 1657, oud 52 jaar, begraven Oudkerk ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VIII-b) en Aaltje Tjaerda van Starkenborgh.

 

Nicolaus ab Heemstra werd op 28-5-1619 student te Franeker.

 

Nicolaas was gehuwd met  Anna Gerroltsdr van Feytsma, overleden 16 jul 1629, begraven Oudkerk ,grafschrift, dochter van Gerrolt van Feytsma en Ebel van Feytsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Heemstra, volgt onder X-a.

 

 

   IX-b Feye van Heemstra, geboren ± 1605, overleden 4 jan 1636 ,30 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Feye van Heemstra (VIII-b) en Aaltje Tjaerda van Starkenborgh.

 

Luitenant in het leger onder kapitein Douwe van Andringa. Op 3-8-1634 met zijn vrouw als lidmaten ingekomen te Bolsward.

 

Feye is getrouwd Coevorden 17 jan 1630 met  Maria Bannier, afkomstig uit Coevorden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Heemstra, geboren 1630, volgt onder X-b.

 

 

    X-a Feye van Heemstra, zoon van Nicolaas van Heemstra (IX-a) en Anna Gerroltsdr van Feytsma.

 

Feye was gehuwd met  Catharina Herman.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrolt Nicolaas van Heemstra, volgt onder XI-a.

 

           2   Anna Isabella van Heemstra.

 

Anna is getrouwd 1694 met Cornelis Strigelius.

 

 

     X-b Feye van Heemstra, geboren 1630, overleden 7 mrt 1690, zoon van Feye van Heemstra (IX-b) en Maria Bannier.

 

Feyo ab Heemstra werd op 12-5-1645 student te Franeker.

Kapitein in het leger (1658). Hij wordt op 5-2-1659 door belijdenis lidmaat te Bolsward.

 

Feye is getrouwd Bolsward 9 sep 1658 ,voor het gerecht met  Tjets Scheltesdr van Aysma, afkomstig uit Bolsward in 1658, geboren 23 dec 1633, overleden 11 jan 1685, dochter van Schelte van Aysma en Tjemck van Osinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjemck van Heemstra, geboren Oenkerk 22 jun 1661, gedoopt aldaar 23 jun 1661, overleden 21 okt 1717.

 

Lidmaat te Oenkerk in 1680.

 

Tjemck is getrouwd Breda 6 jul 1676 met Douwe Ernst van Aylva, geboren Oenkerk ± 1656, overleden op Tammingaborg 26 jun 1703 ,47 jaar, zoon van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe en Lisck van Eysinga.

 

Hij was heer van Tammingaborg en Hornhuizen.

 

 

           2   Feye van Heemstra, gedoopt Oenkerk 19 okt 1662, overleden 28 jan 1704.

 

           3   Mary van Heemstra, gedoopt Oenkerk 20 dec 1663, overleden 29 sep 1698.

 

Mary was gehuwd met Haring Lodewijk van Harinxma, gedoopt Dokkum 11 okt 1663, overleden 30 dec 1719, zoon van Idzart Jacob van Harinxma en Anna van Brakel.

Haring is later in ondertrouw gegaan Heeg 19 dec 1706 en getrouwd Breda 1706/1707 met Magdalena Catharina Kip, geboren ± 1685, overleden 7 dec 1761 ,27-11-1664 att.Finkum.

 

           4   Schelte van Heemstra, gedoopt Oenkerk 17 mei 1665, volgt onder XI-b.

 

           5   Aaltje van Heemstra, geboren Oenkerk 18 okt 1666, gedoopt aldaar 21 okt 1666.

 

           6   George Sigismund van Heemstra, gedoopt Oenkerk 29 dec 1667, overleden Malplaquet 11 sep 1709 ,gesneuveld,.

 

Hij was luitenant-kolonel infanterie.

 

           7   Ath van Heemstra, geboren Ravestein mei 1672.

 

Ath was gehuwd met Gerrolt Nicolaas van Heemstra, volgt onder XI-a.

 

 

   XI-a Gerrolt Nicolaas van Heemstra, zoon van Feye van Heemstra (X-a) en Catharina Herman.

 

Gerrolt was gehuwd met  Ath van Heemstra, geboren Ravestein mei 1672, dochter van Feye van Heemstra (X-b) en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wiltiana Isabella van Heemstra, geboren ± 1696, overleden 9 jul 1782 ,86 jaar.

 

TIE 119-170v collateraal 1782: aangifte van het kinderloos overlijden van Wiltiana Ysabella van Heemstra, douairière A. van Hettinga

Erfgenaam is Jr. Schelto van Heemstra te Oenkerk.

 

Wiltiana is getrouwd Oenkerk 16 jan 1718 met Antonius van Hettinga, geboren 1696, overleden 1768, zoon van Jelle Gerrolts van Hettinga.

 

In 1718 luitenant in het leger.

T325-193:advocatenkosten van Antonius,optredende voor zijn vrouw in erfeniszaken,1741-1742.

DDD4-144 d.d.22-12-1741:Anthonis en Wiltiana schenken aan Willem Hendrik van Heemstra onder voorwaarden de helft van Eysingastate te Oenkerk, in totaal groot 140 pm.

Q 1749: A. Hettinga te Oenkerk, welbegoedigt

 

           2   Tjetscke van Heemstra, geboren dec 1704, overleden Oudkerk 5 apr 1787 ,82 jaar en 4 maand, begraven Roodkerk ,grafschrift.

 

Tjetscke was gehuwd met haar neef Feye Haring van Harinxma, gedoopt Heeg 27 okt 1697, overleden Oudkerk 17 feb 1779, begraven Roodkerk ,grafschrift, zoon van Haring Lodewijk van Harinxma en Mary van Heemstra.

 

           3   Feye van Heemstra.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Nicolaas Gerrolt van Heemstra.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           5   Hessel van Heemstra.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           6   Schelte van Heemstra, overleden 21 sep 1748.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           7   George van Heemstra.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   XI-b Schelte van Heemstra, gedoopt Oenkerk 17 mei 1665, overleden aldaar 15 nov 1733 ,68 jaar, zoon van Feye van Heemstra (X-b) en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

Kolonel in het leger en bezitter van Heemstrastate te Oenkerk.

Hij testeerde met zijn tweede vrouw in 1724 (DDD1-202) en alleen in 1728 (T323-28).

Op 29-4-1706 als lidmaat van Dronrijp naar Bolsward en daar ouderling in 1718.

Zie voor hem ook de kroniek van Dronrijp (Roucoma) waarin hij veel wordt genoemd ( index op blz 176).

 

Schelte is getrouwd 7 aug 1686 (1) met  Luts van Burmania, geboren 1665, overleden Oenkerk 31 mrt 1690, dochter van Upcke van Burmania en Catharina van Cammingha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   N. van Heemstra, een zoon, geboren 24 sep 1687.

 

           2   Tjetske van Heemstra, gedoopt Oenkerk 2 dec 1688

 

           3    Catharina Lucia van Heemstra, geboren Oenkerk 21 mrt 1690, gedoopt aldaar 23 mrt 1690, overleden Leeuwarden 11 feb 1767, begraven Rauwerd ,grafschrift.

 

Bij trouwen in 1716 uit Dronrijp.

Catharina testeerde in 1755 en 1765 (T323-942).

 

Catharina is getrouwd Dronrijp 18 okt 1716 met Frans Julius Johan van Eysinga, gedoopt Rauwerd 28 okt 1683, overleden Leeuwarden 17 feb 1730 ,in het 47e jaar,, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Tjalling Aede Johan van Eysinga en Cecilia van Humalda, ,ook Syts,.

 

Hij was eerst kapitein en werd daarna op 30-11-1714 grietman van Rauwerderhem.

Hij deed afstand 8-12-1729.

 

 

Schelte is in ondertrouw gegaan Oenkerk 21 jan 1694 en getrouwd 28 jan 1694 (2) met  Catharina Johansdr van Scheltinga, gedoopt Balk 29 apr 1663, overleden Oenkerk 8 mei 1724.

 

Catharina is eerder getrouwd Oudega (Sm.) 14 sep 1684 met Douwe Sirtema van Grovestins, geboren 1652, overleden Fleurus 2 jul 1690 ,datum nieuwe stijl, begraven Dronrijp, zoon van Oene Sirtema van Grovestins en Ydt van Hottinga.

 

Uit het huwelijk van Schelte en Catharina:

 

           4   Feye van Heemstra, gedoopt Dronrijp 28 nov 1694, overleden Oenkerk 7 sep 1748, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Bij trouwen in 1733 was hij majoor in het leger.

Later luitenant-generaal:hij raakte tweemaal zwaar gewond in de strijd tegen de Fransen n.l.op 11-5-1745 bij Fontenoy en op 11-10-1746 bij Rocoux.

 

Feye is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 okt 1733 en getrouwd Oenkerk 18 okt 1733 met Titia Helena van Burmania, gedoopt Leeuwarden 10 sep 1706, overleden aldaar 16 mrt 1800, begraven aldaar, dochter van Ulbe van Burmania en Anna Maria van Sminia.

 

           5   Willem Hendrik van Heemstra, geboren Dronrijp 20 jun 1696, gedoopt aldaar 21 jun 1696, volgt onder XII.

 

           6   Maria van Heemstra, geboren Dronrijp 16 aug 1697, gedoopt aldaar 22 aug 1697, overleden 28 nov 1716, begraven Dronrijp, grafschrift Walle.

 

           7   George Sigismund van Heemstra, gedoopt Dronrijp 22 jan 1699, overleden Leeuwarden 12 feb 1782.

 

Hij was burgemeester van Leeuwarden.

 

 

           8   Tjetske van Heemstra, gedoopt Dronrijp 8 dec 1700, overleden Ferwerd 3 sep 1767 ,66 jaar, begraven Blessum, onduidelijk grafschrift.

 

Bij huwelijk in 1733 uit Oenkerk.

Zij overleed op Camminghastate te Ferwerd.

Voor het grafschrift zie [Walle 407].

 

Tjetske is getrouwd Oenkerk 8 nov 1733 met Tjalling Homme van Haersolte, gedoopt Leeuwarden 31 aug 1703,  overleden aldaar 9 jan 1789,  begraven Blessum , onduidelijk grafschrift , zoon van Arent van Haersolte en Riena Alegonda van Camstra.

 

Tjalling was in  1733 kapitein in het leger.

De geboortedatum 26-2-1706 in SFA zal fout zijn.

Voor het grafschrift zie [Walle 407].

 

 

           9   Tjemck Helena van Heemstra, gedoopt Dronrijp 24 aug 1704, overleden aldaar 1 aug 1705, begraven Oenkerk.

 

 

     XII Willem Hendrik van Heemstra, geboren Dronrijp 20 jun 1696, gedoopt aldaar 21 jun 1696, overleden Veenklooster 18 sep 1775, begraven grafkelder Kollum/Oudwoude, zoon van Schelte van Heemstra (XI-b) en Catharina Johansdr van Scheltinga.

 

In de jaren 1726/1740 was hij postmeester van Friesland.

Op 1-2-1743 werd hij benoemd tot grietman van Kollumerland en was dat tot 1775.

DDD4-144 d.d.22-12-1741:Anthonis van Hettinga en Wiltiana van Heemstra schenken aan Willem Hendrik van Heemstra onder voorwaarden de helft van Eysingastate te Oenkerk, in totaal groot 140 pm.

Er is een rouwbord in de kerk van Oenkerk.

 

Willem is getrouwd Bergum 28 jul 1726 met  Wya Catharina van Glinstra, gedoopt Kollum 12 sep 1706, overleden Oudwoude 7 apr 1762 ,56 jaar, begraven grafkelder Kollum/Oudwoude, dochter van Vincentius van Glinstra.

 

Er is een rouwbord in de kerk van Oudwoude, zie [Walle 5321]

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye Jan van Heemstra, geboren v 1730, overleden 's-Hertogenbosch jun 1757.

 

Hij was niet getrouwd.

 

2 Vincentius van Heemstra,  geboren 10 april 1730, gedoopt Oudwoude 30 april 1730, overleden 1730/1734.

               

Zijn naam en geboortedatum op de avondmaalsbeker van Oudwoude, [Walle 5317]      

 

           3    Catharina Maria van Heemstra, geboren Veenklooster 25 apr 1732, gedoopt Oudwoude 10 mei 1732, overleden Driesum 7 dec 1804 ,Rinsmastate.

 

Bij huwelijk in 1760 uit Oudwoude.

 

Catharina is getrouwd Oudwoude 6 jan 1760 met Maurits Pico Diederik van Sytzama, geboren Groningen 27 jul 1731, overleden 24 mei 1795, begraven te Driesum, zoon van Fecco Dominicus van Sytzama.

 

Bij huwelijk in 1760 uit Driesum.

 

 

           4    Vincentius van Heemstra, geboren 25 aug 1734, gedoopt Oudwoude 5 sep 1734, overleden 1734/1736.

 

Zijn naam en geboortedatum op de avondmaalsbeker van Oudwoude, [Walle 5317].

 

 

           5    Vincentius van Heemstra, geboren Veenklooster 30 aug 1736 , gedoopt Oudwoude 9 sep 1736, overleden  Franeker 4 apr 1755, oud 18 jaar, 7 maanden en 4 dagen, begraven  grafkelder Kollum/Oudwoude.

 

Zijn naam, geboortedatum ( 30-8-1737 m.z. 30-8-1736) en sterfdatum op een rouwbord in de kerk van Oudwoude, [Walle 5320}.

 

           6   Schelte van Heemstra, geboren Veenklooster 1738, gedoopt Oudwoude 1 jan 1739, overleden Oenkerk 16 mrt 1803.

 

Hij kwam bij huwelijk in 1764 uit Oudwoude.

Schelte had 3 zoons Cornelis,Feyo en Willem Hendrik.

 

Schelte is getrouwd Kollum 15 jan 1764 met Wisck van Scheltinga, geboren Kollum 3 mrt 1746, gedoopt Augsbuurt 27 mrt 1746, overleden 1795, dochter van Cornelis van Scheltinga en Cecilia Johanna van Eysinga.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1764 uit Kollum.

 

 

           7   Hector Livius van Heemstra, geboren Veenklooster 3 aug 1740, gedoopt Oudwoude 21 aug 1740, overleden 25 feb 1783., begraven grafkelder Kollum/ Oudwoude 7 mrt 1783, rouwbord kerk Oudwoude, [Walle 5324]

 

Bij huwelijk in 1766 kwam hij uit Oudwoude.

Hij had een dochter Cecilia Johanna.

 

Hector is getrouwd Kollum 27 jul 1766 met Lucia Catharina van Scheltinga, geboren Kollum 8 jul 1748, gedoopt Augsbuurt 21 jul 1748, overleden 1818, dochter van Cornelis van Scheltinga en Cecilia Johanna van Eysinga.

 

Bij huwelijk in 1766 kwam zij uit Kollum.