Genealogie van het adellijk geslacht van Hemmema

 

                                                                    

 

                                    Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Doecke van Hemmema.

 

Doecke was gehuwd met  Hil van Onsta, afkomstig uit Groningerland.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hette van Hemmema, volgt onder II.

 

           2   Foppe van Hemmema.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

           3   Alef van Hemmema.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

           4   Ymck van Hemmema, overleden 1469.

 

Ymck was gehuwd met Wybren Boulsma, overleden 1475.

 

           5   Tieth van Hemmema, overleden 1453.

 

OFO II-214 d.d.1439:voogden Peter en Gherreth Kamyngha bevestigen de boedelscheiding t.g.v.Hannyka Ritzeka van Ameland en Thiede Doekadr Hemmema.

 

Tieth was gehuwd daarna  met waarschijnlijk Douwe Sybrens Baerda, afkomstig uit Oosterend, overleden 1459.

 

Hun dochter Syts trouwde met Ritscke van Juckema; deze Syts wordt vermeld onder zowel de naam Baerda als onder de naam Aesgema.

Vermoedelijk had de familie Baerda (Baerdt) ook bezit in Aesgema (in de Poelen, Dronrijp).

De naam Baerda is vermoedelijk terug te voeren op het bezit Baerdt bij Oosterend.

In 1511 is Folpert Tiettezn meier te Oosterend; Zijn zoon Tiete Folperts Baerdt trouwde met Duedt Syuerdtsdr Aesgema, overleden na 1551; Tiete was bezitter van land te Arum in 1542 en overleed voor nov 1547.

In 1542 is sprake van Baerderaburen bij Arum. Zie over dit alles en de overeenkomstige wapens Baerda en Aesgema   N.L.1930-37,38.

 

       II Hette van Hemmema, overleden 1489, zoon van Doecke van Hemmema (I) en Hil van Onsta.

 

Hij woonde te Berlikum.

Genoemd in Pax-13 d.d.1455.

Genoemdin OFO I-181,252 d.d.14-3-1466,9-8-1474 en in OFO IV-31 d.d.23-6-1467.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

OFO IV-84 d.d.4-5-1491 :  over land gekocht van Hetta Hemmama ende Ebel syn hwsfrou.

 

Hette was gehuwd (1) met  Syts van Roorda,  dochter van Ruurd van Roorda en Ath Jaersum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd van Hemmema, overleden 1488.

 

Ruurd was gehuwd met Gaets van Herjuwsma.

 

           2   Syts Hettesdr van Hemmema, overleden na 1529.

 

Zij erfde Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum van haar halfbroer Alef en zo kwam de state aan de Donia's.

Zie ook Grafschriften IV-123.

 

Syts is getrouwd 1488 met Sierck van Donia, geboren ± 1460, overleden 18 jan 1533, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Keimpe van Donia en Ydt Feytesdr van Galama.

 

In 1478 vermeld als mederechter in Menaldumadeel (OFO II-152).

Vermeld met zijn zwager Doecke van Hemmema in OFO IV-90 d.d.14-10-1491.

Pax-152 d.d.22-6-1496:hij gaat namens Menaldum akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A 1511 wordt Sierck Keimpes Donia van Menaldum vermeld als bezitter van vele goederen in Menaldumadeel.

Zie Grafschriften IV-123.Het "Dootboeck" (GEN 742) geeft 28-1-1535 als sterfdatum,maar dat is fout.

 

 

 

Hette was gehuwd (2) met  Ebel Riencksdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1498, dochter van Rienck van Juwsma en Sjouck Popckesdr van Donia.

 

Genoemd met haar oom Juw inzake Juwsmahuis te Rinsumageest (OFO I-125 d.d.2-5-1451).

OFO I-421 d.d.29-4-1496:Ebel als weduwe met haar zoons Doecke,Rienck en Alef verkopen veengrond aan Gatze van Juwsma (zie hiervoor ook T320-8).

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Doecke van Hemmema, volgt onder III-a.

 

           4   Rienck van Hemmema, overleden 1496 ?.

 

Op 5-1-1505 staan Rienick Hemmema kinderen op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

 

Rienck was gehuwd met Auck van Eminga, dochter van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

           5   Alef van Hemmema, volgt onder III-b.

 

           6   Popck Hettesdr van Hemmema.

 

Popck was gehuwd met Sjoerd van Grovestins, overleden n 1504, zoon van Wybe van Grovestins en Saeck van Camstra.

 

OFO IV-92 (1491-1511):hij wordt genoemd bij de zoenlieden;had hij een familieband met de Oenema's van Blija ?

Pax-151 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

Sjoerd was later gehuwd met Gaets Foppesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, dochter van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda.

 

 

  III-a Doecke van Hemmema, overleden 1503, zoon van Hette van Hemmema (II) en Ebel Riencksdr van Juwsma.

 

Hij staat bekend als Schieringer.

OFO IV-90 en GPCV d.d.14-10-1491:Doecke genoemd als olderman te Berlikum.

Pax-68 d.d.10-10-1492:hij sluit zich met anderen aan bij het verbond met Groningen.

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met zijn broer Alef en anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

In 1502 genoemd als grietman van Barradeel.

T1-2129:Doecke Hettes ontving bij leenbrief van de Saksische hertogen d.d. 13-10-1502 15 morgen land op het Bildt,naast de 35 morgen die hij al bezat.

Op 5-1-1505 staan Doucko Hemmema kinderen op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

 

Doecke was gehuwd met  Bauck Foppesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden 1501, dochter van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda.

 

In 1496 verdedigde zij op moedige wijze Hemmemastate tegen de Groningers.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hette van Hemmema, geboren ± 1490, volgt onder IV.

 

           2   Wilsck van Hemmema, overleden 1534.

 

Wilsck was gehuwd met Abbe Sydses van Sjucksma, overleden 1545, begraven Waaxens, zoon van Syds van Sjucksma en Rints van Mockema.

 

Bij R.v.A.1540 met veel bezit te Marrum,Ferwerd en Reitsum;dit bezit stond bij R.v.A 1511 op naam van zijn moeder Rints.

In 1520 en op 10-3-1522 genoemd als grietman van Ferwerderadeel.

HvF 16481-525 d.d.27-10-1536:Abbe contra Poppe Mellema e.a.

HvF 16481-659 d.d.20-3-1537:Hette Hemmema contra Abbe.

HvF 16481-82 d.d.29-10-1538:hij procedeert met anderen.

In 1539 op Sjucksmastate te Waaxens,waar hij ook overleed zonder kinderen.

Mr.Jan Jans,pastoor te Waaxens,procedeert tegen Popcke van Mockema en de kinderen van Ernst van Mockema als erfgenamen van Abbe.(HvF 16690-238,HvF 16691-89 en HvF 16692-29 d.d.2-9-1552,30-4-1555 en 14-12-1559).

 

 

           3   Bauck van Hemmema

 

Zij is op jonge leeftijd overleden.

 

 

   III-b Alef van Hemmema, overleden 1529, zoon van Hette van Hemmema (II) en Ebel Riencksdr van Juwsma.

 

Hij woonde te Menaldum/Beetgum (Hemmemastate).

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met zijn broer Doecke en anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Zie voor hem OFO IV-138,146 d.d.26-4-1504,12-9-1505.

Op 5-1-1505 staat Aleff Hemmema op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Alef Hettes Hemmema van Menaldum veel bezit,ook te Hallum,Westernijkerk,Wanswerd en Berlikum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Aleff Hemmema (Thabor en Winsemius).

Zijn halfzuster Syts erft dezeHemmemastate als hij in 1529 overlijdt (het betreft dus niet Hemmemastate te Berlikum).

 

Alef was gehuwd met  Auck van Aebinga, overleden 1554, dochter van Anlof van Aebinga en N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syts van Hemmema, overleden 12 dec 1581 *, begraven Menaldum.

 

Non in het klooster Weerd bij Morra.

 

 

           2   Popck van Hemmema, ,20 jaar oud.

 

           3   Popcke van Hemmema

 

Hij is jong overleden.

 

           4   Ebel van Hemmema.

 

Ebel was gehuwd met Feye van Heemstra, overleden n 1543, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra.

 

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:hij wordt genoemd bij de erfgenamen van zijn vader Taecke Heemstra.

 

 

 

      IV Hette van Hemmema, geboren ± 1490, overleden Franeker 12 nov 1572 ,82 jaar, begraven aldaar, zoon van Doecke van Hemmema (III-a) en Bauck Foppesdr van Popma.

 

T326-1471:leenbrief van land op het Bildt door koning Karel V gegeven aan Hette wegens de dood van zijn vader Doecke Hettes Hemmema.

Bij R.v.A.1511 vermeld met bezit te Wanswerd en Jislum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Hette Hemmema (Thabor) en als Hetto Hemmema (Winsemius).

In 1529 en 1531/1537 genoemd als grietman van Menaldumadeel (tot 1539?).

HvF 16481-659 d.d.20-3-1537:hij is eiser contra Abbe Sjucksma.

HvF 16481-260 d.d.7-5-1539:hij procedeert voor zichzelf en zijn zuster Wilsck tegen anderen.

HvF 16692-541 d.d.1563:Watze van Hania procedeert tegen hem.

Hij testeerde te Berlikum op 6-9-1572 (T326-1472 en T327-1444).

Zie voor zijn bezittingen T327-1445.

T347-1048 en T327-1446:scheiding/deling van de nalatenschap van Hette en zijn vrouw (1573).

 

Hette was gehuwd met  Barbara Sickesdr van Gratinga, overleden v 1563, dochter van Sicke van Gratinga en Ydt van Dekema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Hemmema, ook Duco, geboren 1527, overleden 30 mrt 1570 ,ongehuwd.

 

Als Doco ab Hemmema op 11-7-1545 student te Leuven en op 28-6-1547 te Orleans.

 

           2   Sicke van Hemmema, ook Sixtus, geboren Berlikum 6 feb 1533, volgt onder V-a.

 

           3   Rienck van Hemmema,  ook Regnerus, geboren ± 1543, volgt onder V-b.

 

           4   Ydt Hettesdr van Hemmema.

 

Ydt was gehuwd met Hessel van Roorda, overleden n 1540, zoon van Johan van Roorda en Anna Hesselsdr van Hanckema.

 

Hij woonde op Bongahuis te Oosterend.

T345-30:Christoffer van Roorda verkoopt Bongahuys te Oosterend aan Hessel van Roorda en zijn vrouw Yd Hemmema.

 

Hessel was weduwnaar van Tieth Janckesdr van Douma, afkomstig uit Oldeboorn, overleden n 1538, dochter van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma.

 

           5   Gerlant Hettesdr van Hemmema.

 

Gerlant is getrouwd 1574/1575 met Frans van Dekema, overleden Keulen 1592, zoon van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Hij woonde misschien te Jellum op Mammemastate na de dood van zijn vader.

T327-1431:huwelijksdispensatie voor Frans en Gerlant wegens bloedverwantschap (1574/1575).

Cons.Ex.1580:op de lijst van adellijken,die vanwege het R.K.geloof in ballingschap waren.

T327-1432:kopie testament Frans van Dekema uit 1586.

Hij is overleden in ballingschap.

 

Frans was later gehuwd met Tjaerteke Epesdr van Douma, overleden Keulen 1592, dochter van Epe Douwes van Douma en Tryn Ivodr van Frittema.

 

           6   Bauck Hettesdr van Hemmema, overleden 1563.

 

Bauck is getrouwd 1561 met Lieuwe Lieuwes van Beyma, overleden 1581, begraven Arum, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.

 

Lieuwe Lieuwes Beyma genoemd in HvF 16693-79,236 d.d.1566.

Inzake 16 pm.land van Groot Beyma zathe in HvF 16693-236 d.d.1566.

HvF 16693-454,465 d.d.5-10-1568 en 22-10-1568:Lieuwe van Beyma.

HvF 16695-145 d.d.1574,16696-21,130 d.d.1575: Lieuwe van Beyma.

HvF 16698-64 d.d.1579:Lieuwe als volmacht voor Arum.

HvF 16698-351 d.d.17-12-1580:Lieuwe van Beyma.

HvF 16699-117 d.d.1581:Clara Bootsma,gehuwd met Lieuwe Beyma.

Hij had geen kinderen en zijn oomzegger Sjoerd erft van hem (HvF 16700-321 d.d.1583).

Op de zerk in de kerk van Arum staan zijn kwartieren en die van zijn eerste vrouw. Grootouders:Beyma,Bockema,Mockema,Marcla ;Hemmema,Popma,Gratinga,Dekema.

 

Lieuwe was later gehuwd met Claer Abbesdr van Bootsma, overleden n 1588, dochter van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma.

 

           7   Tryn Hettesdr van Hemmema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           8   Douwe van Hemmema, ook Dominicus, overleden n 1578

 

T326-1473 d.d.1573:brief van Dominicus aan zijn broer Regnerus (Rienck).

Dominicus Hemmema was in 1574 student te Douai.

Hij testeerde in 1574 (T327-1447).

 

PI 1578: Douwe aangeslagen te Berlikum voor 12 cg.

 

 

     V-a Sicke van Hemmema, ook Sixtus, geboren Berlikum 6 feb 1533, overleden 16 apr 1584 *, zoon van Hette van Hemmema (IV) en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

Zie voor hem de Friesche Volksalmanak 1893-35/60.

Als Sixtus ab Hemmema in 1550 student te Keulen en op 13-7-1555 te Leuven.

Uit zijn huwelijk 6 dochters en 4 zoons;in 1583 zijn alleen nog 3 zoons in leven.

T326-1474 d.d.1573: verzoek van Sicke aan Caspar de Robles om bevestiging van de leenbrief van land op het Bildt,destijds gegeven aan zijn vader Hette en zijn grootvader Doecke.

T313-112 d.d.1574:Sicke verkoopt de boerderij Mennaerda te Deinum.

 

Sicke is getrouwd 2 aug 1563 met  Ath Siercksdr van Bootsma, geboren 1546, dochter van Sierck van Bootsma en Syts Ballingsdr van Phaesma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck Sickes van Hemmema, geboren ± 1565, volgt onder VI.

 

           2   Doecke van Hemmema, geboren 20 nov 1571.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           3   Hette van Hemmema, geboren 17 dec 1578.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Gerlant van Hemmema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           5   Alef van Hemmema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Sicke van Hemmema.

 

 

     V-b Rienck van Hemmema,  ook Regnerus, geboren ± 1543, overleden v 1583, begraven Hitsum, zoon van Hette van Hemmema (IV) en Barbara Sickesdr van Gratinga.

 

Regnerus Hemmema werd op 3-10-1559 student te Leuven.

Eerst op Hemmemastate te Berlikum,later herenboer te Hitsum.

T347-1184 en T348-4140:Zijn rekenboek met de uitgaven 1569-1573.

Zie voor hem en zijn vrouw Ath ook GJB 1994-31/33.

 

Rienck is getrouwd 9 sep 1567 met  Ath van Roorda, overleden Berlikum ,september 1615*, begraven aldaar 9 sep 1615, dochter van Ruurd van Roorda en Doutzen Hansdr van Sassinga.

 

Zij woonde met haar tweede man op Hemmemastate te Berlikum.

 

Ath is later getrouwd 1583 met Tading Seerps van Adèlen, overleden 14 feb 1624, begraven Berlikum.

 

Uit het huwelijk van Rienck en Ath:

 

           1   Barber van Hemmema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

      VI Sierck Sickes van Hemmema, geboren ± 1565, overleden 23 okt 1604 *, zoon van Sicke van Hemmema, ook Sixtus (V-a) en Ath Siercksdr van Bootsma.

 

Met zijn vrouw vermeld als echtpaar te Berlikum.

T326-1476 d.d.1585 en T326-1477 d.d.1596:Sierck van Hemminga inzake de pachtgoederen op het Bildt.

 

Sierck was gehuwd met  Lysbeth Lucasdr Jarges, afkomstig uit Groningen, geboren ± 1573, overleden 2 sep 1665 ,92 jaar.

 

T326-1478 d.d.1604:als weduwe van Sierck vraagt ze voor haar zoon Sicke (=Doecke) bevestiging van de pacht van land op het Bildt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Hemmema, ,ook Duco, geboren 1603, volgt onder VII.

 

           2   Sicke van Hemmema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           3   Barber van Hemmema.

 

Barber is getrouwd 30 aug 1616 met John Spencer.

 

           4   Ath van Hemmema.

 

           5   Bauck van Hemmema.

 

Bauck was gehuwd met Robert Vere, ,graaf van Oxford,, overleden 1632.

 

           6   Sicke van Hemmema, overleden 19 okt 1664.

 

Sicke was gehuwd met Womck van Unia, dochter van Carel Ritsckes van Unia en Alegonda van Achelen.

Womck was weduwe van Dirck de Borghreef, overleden 19 nov 1639.

 

 

     VII Doecke van Hemmema, ,ook Duco, geboren 1603, overleden Berlikum 15 jul 1698, begraven aldaar, zoon van Sierck Sickes van Hemmema (VI) en Lysbeth Lucasdr Jarges.

 

T347-1299:Hij was kapitein in het leger,aanstelling in 1640.

Zijn naam vermeld op de kerkklok van Berlikum uit 1663 (zie Grafschriften IV-33).

T326-1484a d.d.1682: aanstelling als stadhouder-generaal van stad,landen en baronie van Turnhout.

Zie verder voor hem en zijn vrouw T326-1479/1484.

Voor het overlijden zie T342-05,nr.38.

T323-2754: op het graf van Duco van Hemmema konden indertijd bij de wapens nog namen van zijn betovergrootouders worden afgelezen, van vaderszijde Hemmema-Poppema, Gratnia-Decama, Bootsma-Camstra en Faetsma- ………, van moederszijde alleen Jarges.

Deze betovergrootouders zijn Doecke van Hemmema x Auck van Popma, Sicke van Gratinga x Ydt van Dekema, Hessel van Bootsma x His van Camstra en Balling van Phaesma x N.N.

 

Doecke is getrouwd Emden 23 jan 1633 met  Barbara Erntreuter Von Hoffreyt, overleden 1673, begraven Berlikum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Erasmus van Hemmema, geboren Emden 1633, volgt onder VIII.

 

           2   Elisabeth van Hemmema, geboren Emden 25 nov 1635, overleden 26 dec 1688, begraven Sint Annaparochie ,grafschrift.

 

Elisabeth is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 aug 1658 ,gerecht en getrouwd 1658 ,22-8-1658 3e pr.Leeuwarden met Willem van Haren, gedoopt Leeuwarden 20 okt 1626, overleden aldaar 15 apr 1708, begraven Sint Annaparochie ,grafschrift.

 

Hij was grietman van het Bildt 1652-1698.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een door hen geschonken avondmaalsbeker aan de kerk van Sit Annaparochie (1668).

 

 

           3   Sierck Robert van Hemmema, geboren Emden 8 apr 1638, overleden aldaar 28 apr 1638.

 

           4   Sicke van Hemmema, geboren Emden 16 aug 1640, overleden 20 nov 1666.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           5   Ernhart van Hemmema, geboren Emden 16 jun 1643, overleden 25 sep 1660.

 

           6   Hette van Hemmema, geboren Leeuwarden 29 dec 1646, gedoopt aldaar 6 jan 1647.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           7   Wilhelmina van Hemmema, gedoopt Leeuwarden 23 sep 1649, overleden Groningen 28 jan 1718.

 

T326-1491/1493:boedelbeheer van de nalatenschap van haar vader door haar broer Duco in 1704 en scheiding/deling tussen beiden.

 

Wilhelmina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 mrt 1671 ,gerecht en getrouwd 1671 ,5-4-1671 att.van Leeuwarden (1) met Onno Sweers van Tamminga, overleden 1674.

 

Wilhelmina was gehuwd (2) met Binnert Heringa van Grovestins, geboren 1641, overleden 24 nov 1696 ,in het 55e jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift, zoon van Frederick Sirtema van Grovestins en Rixt van Roorda.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1672-1679.

Aangesteld als grietman van Ferwerderadeel op 18-2-1679,tot zijn overlijden in 1696.

Hij woonde op Jeppemastate te Westernijkerk.

 

Binnert is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 okt 1667 en getrouwd 1667 ,20-10-1667 3e pr.Leeuwarden met Titia van Burmania, gedoopt Leeuwarden 1 dec 1647, overleden 22 nov 1685 ,38 jaar, begraven Westernijkerk ,grafschrift, dochter van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

           8   Duco van Hemmema, geboren Leeuwarden 9 mei 1652, gedoopt aldaar 12 mei 1652, overleden Den Haag 21 feb 1721.

 

T313-425 en T345-98:Duco van Hemmema aangesteld als ritmeester in 1673.

Hij was bij huwelijk in 1710 kolonel.

HvF 7908 d.d.4-4-1702:Duco van Hemmema als gedaagde.

T7-11,220:ingekomen brieven van hem bij de stadhouder in 1711 en 1713.

HvF 10085 d.d.20-12-1715:Duco van Hemmema als eiser.

T326-1491/1493:boedelbeheer in 1704 door Duco van de nalatenschap van zijn vader en scheiding/deling met zijn zuster Wilhelmina.

T326-1500/1502:het testament van Duco 1720/1721.

T326-1503:de rouwbrief bij overlijden,1721.

Overige stukken:T326-1487/1559,2104,2374 en 3800.

 

Hij was de laatste van zijn geslacht en Hemmemastate te Berlikum werd verkocht in 1747 (T326-1730).

 

Duco is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 feb 1710 ,gerecht en getrouwd 1710 ,21-2-1710 att.Leeuwarden met Civile Susanna,barones Du Tour, overleden Den Haag 15 jan 1729.

 

Zij was bij trouwen in 1710 weduwe van graaf Jacob d'Aumale.

Voor haar overlijden zie T326-1512.

 

 

           9   Hendrick van Hemmema, geboren Leeuwarden 22 jul 1656, gedoopt aldaar 3 aug 1656, overleden aldaar 31 mei 1657.

 

         10   N. van Hemmema, geboren 1659, overleden 1659 ,voor de doop.

 

 

   VIII Erasmus van Hemmema, geboren Emden 1633, overleden 4 nov 1659, zoon van Doecke van Hemmema, ,ook Duco (VII) en Barbara Erntreuter Von Hoffreyt.

 

Hij was kapitein in het leger.

Zie verder over hem T326-1485/1486.

 

Erasmus is in ondertrouw gegaan Franeker 6 feb 1658 ,gerecht en getrouwd aldaar 14 feb 1658 met  Tjemck van Herema, overleden 1 jun 1666, dochter van Tjerck van Herema en Rixt van Scheltema.

Tjemck was weduwe van Hendrick Frederick van Inthiema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doeckje van Hemmema, geboren 1658.

 

Zij is jong overleden.