Genealogie van het adellijk geslacht van Herbranda

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                                 

 

 

Naderhand publiceerde Drs O.Hellinga in GJB 2010-270/288  een genealogie/parenteel van Botte van Herbranda (III) met heel veel aanvullende informatie en correcties op onderstaande genealogie.

Een aantal verbeteringen heb ik overgenomen, maar verder verwijs ik graag naar zijn uitgebreid en gedocumenteerd overzicht.  

 

 

 

 

         I Botte van Herbranda, overleden n 10 aug 1449.

 

Genoemd in OFO II-28 d.d.10-8-1449 als hij zegelt.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   misschien Gercke van Herbranda, volgt onder II.

 

 

       II Gercke van Herbranda, overleden n 1453, waarschijnlijk zoon van Botte van Herbranda (I).

 

OFO II-34 d.d.23-7-1453:Buwe Humalda zegelt voor Gercke Herbranda.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   misschien Botte van Herbranda, volgt onder III.

 

 

      III Botte van Herbranda, overleden 1529/1533, misschien zoon van Gercke van Herbranda (II).

 

Hoofdeling te Buitenpost in 1500.

Op 9-7-1504 tekent Botta Branda de reversaalbrief (nr.52).

Botto Branda staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Achtkarspelen.

Offe Branda , misschien een broer, staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

In 1506 wordt Botte genoemd als grietman van Achtkarspelen.

OFO II-279 d.d.21-9-1515:Botte van Herbranda is grietman van Achtkarspelen.

HvF 16480 d.d.30-1-1528:Botte met zijn zoon Haye als eisers.

 

Botte was gehuwd met 1)  N.N., overleden voor 1511, vermoedelijk dochter van N.N. en Friese Meynsma.

 

Voor Friese Meynsma en haar dochters ,zie O.Hellinga in GJB 2010-267,270.

Bij HvF 16481-400 d.d.14-3-1536 is er een geschil over de verdeling van de erfenis van Fries Meynsma tussen haar kleinkinderen.

 

Botte was gehuwd met  2) Elsck Remptsdr Luersma.

 

Zij was de zuster van Teth ,de vrouw van Jancke Douwema van Oldeboorn.

 

 

 

Uit het huwelijk van Botte en N.N.  :

 

           1   Haye van Herbranda, volgt onder IV.

 

2 Luts van Herbranda,  overleden in/voor 1536.

 

Zij was getrouwd met Reyn Douwes (O.Hellinga, GJB 2010-270).

 

      IV Haye van Herbranda, overleden omstreeks 1540, zoon van Botte van Herbranda (III) en N.N.

 

 

Haye wordt genoemd met zijn vader Botte in HvF 16480-233 (1527/1529) en ook in HvF 16481-400 d.d.14-3-1536

Zie voor hem ook HvF 16688-205 d.d.1535,HvF 16689-76,100 d.d.1539.

Haye Herbranda kinderen  en erfgenamen bij HvF 16689 d.d.16-5-1544.

Allema van Oudwoude voert in 1551 een proces tegen zijn weduwe Katharina Herbranda (GJB 1970-72).

 

Haye was gehuwd met  Catharina Ndr, overleden 1561/1564.

 

Zij voerde als Catharina van Herbranda met haar kinderen processen voor het Hof van Friesland.

Zie HvF 16690-122,126 d.d.1551, HvF 16690-218 d.d.31-4-1552,HvF 16691-160 d.d.4-3-1558 en HvF 16692-43 d.d.1560.

Zij wordt genoemd als erflater bij HvF 16692-558 d.d.27-9-1564.

 

Catharina hertrouwde Pier Sjaerda, overleden omstreeks 1542, zoon van Goffe Piers Sjaerda en Teth Hobbes Epinga. (GJB 2010-272).

Catharina hertrouwde daarna   Johan Reynskema, zoon van Wybe Saeckles en Wyts Itsma.

 

Op 7-9-1544 wordt Katerina genoemd als vrouw van Johan Reynskema te Groningen (GJB 2010-273).           

 

Uit het huwelijk van Haye en Catharina:

 

 

           1   Ebel van Herbranda, overleden  4 juli 1558 ,begraven Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof  (GJB 2010-275).

 

Zij wordt met haar man Gabbe genoemd bij HvF 16690-126 d.d.1551 als haar zwager Jeldt van Allema tegen haar procedeert.

Met haar man Hoyte Meynsma genoemd bij HvF 16691-153 d.d.1558.

Ebel is als weduwe 1549-1552 zuster van het gilde “Soete name Jesus” te Leeuwarden (GJB 1989-69/70).

 

Ebel trouwde omstreeks 1542 (1) met Gabbe Douwema., overleden Leeuwarden omstreeks 1549

Ebel trouwde omstreeks 1552 (2) met Hoyte Meynsma,  overleden 10 aug 1581, begraven Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof.

 

Voor Gabbe Douwema zie GJB 1989-69/70 en GJB 1991-128.

Mr. Hoyte Meynsma was advocaat bij het Hof van Friesland. Zie verder uitvoerig GJB 2010-291.

 

Hoyte was later gehuwd met Bjuck van Humalda, overleden 23-4-1594, dochter van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

           2   Botte van Herbranda, volgt onder V-a.

 

           3   Tjaert van Herbranda, volgt onder V-b.

 

           4   Thomet van Herbranda, overleden na 1574.

 

HvF 16690-126 d.d.1551:haar man Jelt Allema namens haar contra Gabbe Douwema voor zijn vrouw Ebel Herbranda , Catharina Herbranda en haar zonen en Feyck,weduwe Tjaert Gayckema.

Zij is in 1574 voogdes over haar kleinzoon Tjaert Ballinga.(Thomet was in eerste huwelijk getrouwd met een Ballinga).

Zie GJB 1970-72,73.

 

Thomet was gehuwd (2) met Jeldt van Allema, overleden 1568/1574, zoon van Louw van Allema.

 

Hij woonde te Oudwoude en Buitenpost.

Zie GJB 1970-72.

 

5 Feyck van Herbranda,  overleden na 1551

 

Feyck was gehuwd met Tjaert van Gayckema,  overleden voor 1551

 

HvF 16690-126 d.d.1551: als weduwe voor het Hof van Friesland.

 

     V-a Botte van Herbranda, overleden n 1566, zoon van Haye van Herbranda (IV) en Catharina Ndr.

 

Als Boethius Hardbranda op 5-6-1551 student te Keulen.

Genoemd als tegenparij van Jelt Allema en Thomet Herbranda met zijn moeder Tryn,zuster Ebel,zuster Feyck en broer Tjaert bij HvF 16690-126 d.d.1551.

HvF 16692-221 d.d.6-10-1561:Botte als curator over Atke Gayckema.

HvF 16692-278 d.d.13-3-1562:Botte als curator over Sjuck Humalda,jongste broer van zijn overleden vrouw Beyts.

HvF 16692-558 d.d.27-9-1564:Botte en anderen als erfgenamen van hun moeder Catharina Herbranda.

Zie voor hem ook HvF 16693-144 d.d.1566.

 

Botte was gehuwd (1) met  Beyts van Humalda, geboren ± 1538, overleden 3 apr 1560 ,oud 22 jaar, begraven Ee, dochter van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

Zie N.O.II-296 (Dongeradeel).

 

 

Botte was gehuwd (2) met  Auck van Aylva, overleden n 1563, dochter van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda.

 

Zie GJB 1995-150.

 

Uit dit huwelijk:    éen dochter Auck van Herbranda,  ongetrouwd overleden (GJB 2010-278).

 

     V-b Tjaert van Herbranda, overleden 9 nov 1571, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Haye van Herbranda (IV) en Catharina Ndr.

 

Genoemd met moeder,broer en zuster bij HvF 16690-126 d.d.1551.

HvF 16693-332 d.d.26-7-1567:Tjaert Herbranda te Buitenpost.

 

Tjaert was gehuwd met  Mary van Rinia, overleden 1583/1584, dochter van Dye van Rinia en Baertje de Vos.

 

Als weduwe van Tjaert Herbranda bij HvF 16700-263,316 d.d.1583.

HvF 16701-23 d.d.1584:haar erfgenamen procederen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haye van Herbranda, overleden 1592/1593

 

Grietman van Achtkarspelen 1580/1589.

T5-2801,2858,2859 d.d.1580:als commissaris van de Staten van Friesland en grietman van Achtkarspelen betrokken bij de verkoop van kloostergoederen, afrekening als zodanig van inkomsten en uitgaven en een overeenkomst met de kloosterlingen van het Buweklooster over hun onderhoud.

GO 1580: hij administreert de opkomsten van Achtkarspelen.

HvF 16698-360 d.d.1581:Haye Herbranda.

HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Haye met broer Feycke,zwager Lolcke Hettes, en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.

HvF 16703-424 d.d.1589 Haye als grietman van Achtkarspelen.

In de jaren 1589/1592 vermeld als hopman.

T 5.16:op 10-2-1593 wordt een opvolger benoemd omdat hij is overleden.

 

Haye was gehuwd met Tryn Romckesdr, overleden 1632, dochter van Romcke Wybes.

 

In 1588 niaar van Tryn Romckes op de verkoop van land te Achlum van haar broer Lieuwe Romckes aanFrederick van Offenhusen (GJB 2001-112).

ACH 81 d.d.9-2-1629:als weduwe van Haye gebruikster van land te Buitenpost samen met dochter Tjets. Dit land was al verkocht door dochter Tjets,maar de kopers zijn onwillig en het land wordt nu gekocht doorMaria Herbranda met niaar van Ebel Herbranda.

ACH 81 d.d.14-3-1631:niaar door Menno Hettinga n.ux., Ebel en Tjets Herbranda en Tryncke Romckedr,weduwe Haye Herbranda.

 

                                             Kinderen van Haye en Tryn:

 

                                                A  Maria van Herbranda, overleden na 1651

 

                                                                ACH 81 d.d.9-2-1629 en d.d.5-7-1630: Maria Herbranda als vrouw van Menno Hettinga.                                              

                                                                Zij staat in 1645 op de eerste lidmatenlijst van Buitenpost.

                                                                ACH 60 d.d.9-9-1651: Maria Herbranda,weduwe Minne Hettinga, woont als naastligger te Buitenpost.

 

 

Zij was ondertrouwd Leeuwarden 12 okt 1610 en getrouwd 1610, 3e pr. Leeuwarden 30 nov 1610  met 1) Johannes Curiander, overleden voor 1621

                                                Johannes Curiander was secretaris van Achtkarspelen.

 

                                                Zij was getrouwd met 2)  Minne van Hettinga, overleden 1637/1651, zoon van  Sybrant van Hettinga en Auck Ruurdsdr.

 

 

                                                Authorisatie ACH d.d.8-2-1621:Menno Hettinga n.ux. als voogd over de kinderen van wijlen secretaris Curiander.

KOL 14 d.d.7-2-1626 en 10-10-1626:Minne genoemd als curator.

KOL 15 d.d.21-9-1627:Minne als broer en curator over Jarich.

KOL 15 d.d.29-3-1631:Minne als broer en curator over Riemcke.

ACH 10 d.d.8-2-1621 en d.d.22-4-1624:Menno Hettinga als curator.

 

ACH 11 d.d.24-1-1631 en d.d.3-10-1631:Menno Hettinga als curator

ACH 10 d.d.15-4-1623:Maria van Herbranda huisvrouw van Menno Hettinga.

ACH 54 d.d.5-3-1624 en ACH 58 d.d.13-4-1637:Menno bij de schuldeisers.

ACH 81:in dit proclamatieboek meerdere malen genoemd als curator en als echtgenoot van Mary Herbranda (1624/1631).

 

B  Tjets van Herbranda, overleden na 1645

 

                Zij was niet getrouwd en woonde bij haar moeder te Buitenpost.

                ACH 81d.d.5-7-1630: Tjets verkocht landen te Buitenpost met niaar vanMary Herbranda.

                ACH 81 d.d.14-3-1631: zij is met haar moeder en zusters tegen verkoop door Atke Reen van land te Surhuisterveen.

                In 1645 bij de lidmaten te Buitenpost.

 

C  Ebel van Herbranda, overleden na 1632

 

Ebel trouwde in/voor 1624 met Ds Wesselus Hoffman,afkomstig uit Drenthe, overleden Beilen na 1638 (GJB 2010-285).

ACH 81 d.d.28-9-1629: Ebel verkoopt de vervallen stins te Buitenpost (Mionsmastate) voor 1650 goudguldens maar met niaar van Tjets Herbranda,dochter vanTryntje Romckes.

ACH 81 d.d.14-3-1631: zij is met haar moeder en zusters tegen verkoop door Atke Reen van land te Surhuisterveen.

                                                                In aug.1632 koopt zij spullen uit het boelgoed van haar moeder (GJB 2010-285).

 

                                                D  Botte van Herbranda,  overleden 1624/1629.

 

                                                                Als Boethius ab Heerbranda op 12-4-1600 student te Franeker.

Studeerde te Franeker 1600/1604. (GJB 2010-283).

 

           2   Feycke van Herbranda, volgt onder VI.

 

           3   Katryn van Herbranda, overleden 12 dec 1631, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

HvF 16701-23,149 d.d.1584,1585: Catharina met haar broers Haye en Feycke en haar zwager Lolcke Hettes Reen namens zijn vrouw  bij de erfgenamen van Mary van Rinia.

ACH 81 d.d.28-9-1629: Tjaert van Hoytema als lasthebber van juffer Tryntie van Herbranda tegen verkoop te Buitenpost door Ebel Herbranda.

ACH 81 d.d.14-3-1631: Atke Reen verkreeg van Catharina land te Surhuisterveen.

Catharina bleef ongetrouwd.

 

 

 

           4  Baerthe van Herbranda, overleden na 22 feb 1613,  begraven Goutum ,onduidelijk grafschrift.

 

HvF 16701-23,149,280 d.d.1584/1586 :zij met haar man Lolcke als mede-erfgenamen van haar moeder Mary van Rinia.

LWN M8-119v d.d.6-12-1597:boelgoed bij Baerthe Herbranda, weduwe Lolcke Hettes Rheen; voorkinderen van hem Hette en Jeltje (Barbara),de laatste met haar man Melle Jensma;kopers Wytze Hettes, Gercke Hettes en Feycke Herbranda.

HvF 16705-220 d.d.4-7-1601: Feycke Herbranda en Gercke Rheen voor de weeskinderen van Lolcke Rheen en Baerthe Herbranda contra Dr.Hector Rheen en Meile Jensma.

HvF 16707-332 d.d.1-4-1606:Dr.Hector Rheen en Merck (Meile) Jensma als curatoren over de kinderen van wijlen Lolcke Reen en Bertke Herbranda

LWN  W1 d.d.22-2-1613:haar dochters Atke,18 jaar en Tietke,15 jaar,hadden als curator de overleden Dr.Hector Rheen (hun halfbroer). Als curator wordt nu benoemd  Jan de Blocq en zij doet als moeder de afl.rek.

 

Baerthe is getrouwd ± 1578 met Lolcke Hettes van Rheen, overleden 8 okt 1597, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

HvF 16698-155 d.d.1579:Lolcke Hettes Rheen te Wirdum en zijn vrouw Baerthe.

HvF 16698-306 d.d.14-10-1580: Lolcke en Beertie Herbranda,echtelieden,contra Dion Hania (Dye Hania).

HvF 16701-23,149 d.d.1584/1585: als man van Baerthe hoort hij met Catharina,Haye en Feycke Herbranda bij de erfgenamen van Mary van Rinia.

 

Lolcke was weduwnaar van Jelcke van Sytzama, overleden 10 mei 1576, dochter van Pier van Sytzama en Renck Douwesdr Douwema.

 

 

      VI Feycke van Herbranda, overleden apr 1619, zoon van Tjaert van Herbranda (V-b) en Mary van Rinia.

 

Grietman van Achtkarspelen,genoemd 1592/1593 tot 1616.

Hij woonde op Herbrandastate te Buitenpost.

HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Feycke met broer Haye,zwager Lolcke Hettes , en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.

T5-167 d.d.14-12-1592:hopman Herbranda.

T7-91 d.d.1598:brief van Feico Herbranda,grietman,aan de stadhouder.

ACH 79 d.d.24-4-1600: Feicke Herbranda,grietman en Wijpck Hettinga proclameren de koop van land.

ACH 79 (1600-1609): hij wordt herhaaldelijk genoemd bij koop en verkoop,veelal ook met zijn vrouw Wypck.

ACH 79 d.d.12-3-1607: hij is curator over de kinderen van zijn broer.

In 1620 vermeld op de klok van Buitenpost als wijlen grietman van Achtkarspelen (zie Grafschriften Achtkarspelen I-38 en de Vrije Fries XVIII-84).

Zijn vrouw Wypck wordt in 1620 als weduwe vermeld.

Voor zijn testament met Wypck zie EEE I-314 d.d.1610.

 

Feycke is getrouwd ± 1590 (1) met  Roelofke Coyten, overleden Buitenpost 22 jul 1592 ,in het kraambed, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij was weduwe van Auth Harckama,met wie zij op 18-2-1579 was getrouwd.

Zie verder Grafschriften I (ACH)-blz.30,35.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Roelof van Herbranda, overleden Buitenpost 31 jul 1592 ,kort daarvoor geboren, begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

Feycke is getrouwd voor 24-4-1600 (2) met  Wypck van Hettinga, overleden n 1620, dochter van Tiete Epes van Hettinga en Hylck van Galama.

 

Op 24-4-1600 kopen Feycke en Wypck een sate te Buitenpost .

Met haar man ook vermeld in 1603 en 1609 en in 1620 als weduwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Hylck Feyckesdr van Herbranda, overleden n 1675.

 

T319-1770:Hylck Herbranda als weduwe van Abbe Bootsma (1676).

 

Hylck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mei 1624 en getrouwd 1624 ,12-6-1624 3e pr.Leeuwarden met Abbe van Bootsma, overleden 3-9-1649, begraven Roordahuizum, zoon van Hessel van Bootsma en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

Hij was hopman (kapitein) in het leger.

Zijn naam op de kerkklok van Roordahuizum uit 1628.

HvF d.d.1633:Haye van Rinia contra Abbe van Bootsma te Huizum.

Stemkohier 1640: eigenaar en gebruiker van stem 2 Roordahuizum.

Voor zijn nagedachtenis en overlijden zie GJB 2010-288.