Genealogie van het adellijk geslacht van Herema uit Tzum (onder A)

                      en van het geslacht van Herema uit Bolsward en Deersum (onder B)

 

                                                                 

 

              Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

              Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

     A-I   ? Johan van Herema.

 

Johan te Hedrum wordt vermeld  omstreeks 1360 bij Upcke van Burmania

 

Het volgende is ontleend aan “De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners” door P.N. Noomen

 

 

Olde Herrem (Tzum FC1)

De naam Herum is afgeleid van de buurschapsnaam Hederum, waarschijnlijk het al in de vroege

10de eeuw voorkomende Heterheim. Beide vormen - Hederum en Herum - komen in de jaren

1406-1438 naast elkaar voor. In de 13de eeuw werd Herum verworven door de abdij van Bloemkamp,

die het weer kwijtraakte in de 14de eeuw. Ongeveer tegelijkertijd, in het midden van de

14de eeuw, vangt de door Upcke van Burmania opgestelde genealogie aan.2561 De stamvader zou

Johan te Hedrum zijn geweest. Zijn zoon Gerrolt Herema, veelvuldig genoemd in de Rechtsomgang

trouwde met Hilck Harinxma van Sneek. In dezelfde tijd worden ook Broutich te Herum en

Gerrolts broer Wlbet genoemd. Verspreid over het dorpsgebied bezaten ze minstens 15 boerderijen.

Vanwege dat grondbezit traden ze in de 15de eeuw vaak als rechter in Franekeradeel op.

Tengevolge van een twist met de Siaerdema's van Franeker, met wie de stamvader Johan te

Hedrum trouwens verzwagerd zou zijn geweest, was het kerspel Tzum echter uitgesloten van

deelname in de roulatie van het grietmanschap.

In 1406/1437 was er sprake van twee staten te Herum: Hedrum eene statha en Beyta statha op

Hederuma therpe. Later ligt Nieuw Herum (Nuwe Herrem) dichtbij de dorpsterp van Tzum. Of de

huisplaats later naar de omgeving van de kerk is verplaatst, zoals bij staten van dorpshoofdelingen

vaker gebeurde,2562 òf dat een van de Herumer staten van 1406/1438 werd samengevoegd met

een reeds in Tzum bestaande stins, onttrekt zich nog aan onze waarneming.

Olde Herrem was in 1511 eigendom van Tyerck Walta ende is een heerscap; hij was getrouwd met

Tieth Herema van wie de state afkomstig zal zijn geweest.

 

 

 

 

Misschien uit het huwelijk van Johan met een onbekende vrouw:

 

           1   Gerrolt van Herema, afkomstig uit Tzum, volgt onder A-II.

 

           2   Tieth van Herema.

 

Zij erfde Aysma van haar eerste man,omdat de kinderen uit eerste huwelijk overleden waren.

Zie verder GJB 1977-33 door Auke de Vries e.a.

 

Tieth was gehuwd (1) met Hessel van Aysma, afkomstig uit Beetgum, overleden voor 1445.

Tieth is getrouwd 1445/1446 (2) met Gerben van Lauta, overleden 1450, zoon van Schelte van Lauta en Tieth van Bolesma.

 

Zie GJB 1977-33 door Auke de Vries e.a.

 

3 Ulbet van Herema

 

Vermeld als broer van Gerrolt.

 

?4 Broutich van Herema

 

N.L. 62-6/14: Beelaerts van Blokland neemt aan dat hij niet de broer is van Gerrolt (A-II) maar diens vader (Gerrolt heeft een zoon Broutich).

Broutich van Hederum was mederechter van Franekeradeel (1417,1418,1419,1423,1427,1428,1431).

Hij was gegoed te Zweins en Tzum.

 

 

   A-II Gerrolt van Herema, afkomstig uit Tzum, overleden na 1478, zoon van misschien Johan van Herema (A-I) en N.N..

 

Gerrolt zal geboren zijn in het begin van de 15e eeuw.

In 1437 was Gerrolt Herema van Tzum eigenaar van Aesgemastate te Peins.

Hij was mederechter en grietman van Franekeradeel in 1438 (zie OFO II-18 ,rechtsomgang Franekeradeel).

Hij wordt ook genoemd in een charter uit 1443.

Voor zijn kinderen en kleinkinderen zie T326-1047 en N.L.62 (1944)-blz 6/14 over Herema te Tzum door M.A.Beelaerts van Blokland.

OFO I-141 d.d.21-6-1457:genoemd als Gerrold a Hederem bij landaankoop.

OFO III-10 d.d.6-5-1476:overeenkomst tussen Franekeradeel en Gerrolt in Herum.

OFO-I-296 d.d.13-4-1479:Gerrold Herama wordt benoemd als voogd over de kinderen van Schelte van Liauckema.

 

Gerrolt is getrouwd voor 1443 met  Hylck Aggesdr van Harinxma, dochter van Agge van Harinxma en His Riencksdr van Bockema.

 

Zie Tegenw.St.I-572.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Broutick van Herema, ,of Brentlick.

 

Hij wordt vermeld in een charter uit 1491 met zijn vrouw Gerlant.

Volgens een genealogie Herema in T326-1047 was hij eerder getrouwd met Etheke van Hettinga,weduwe van Tiete Hommema (Tiete overleed 1455 te Dronrijp).

 

Broutick was gehuwd met waarschijnlijk Gerlant Laesdr van Mauritsma, dochter van Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma en Jel Hobbesdr van Hermana.

 

           2   Agge van Herema, volgt onder A-III-a.

 

           3   Taecke van Herema, volgt onder A-III-b.

 

           4   Johan van Herema, volgt onder A-III-c.

 

           5   His Gerroltsdr van Herema, afkomstig uit Tzum, overleden na 1511 ,op 4-6-1527 ?, begraven Huizum ,onduidelijk grafschrift.

 

Bij RvA 1511 als His Jelgers (m.z.Gerrolts) met bezit te Huizum.

 

His is getrouwd 1465 (1) met Ruurd van Dekema, overleden 1471 ,volgens grafschrift, begraven Weidum, zoon van Hette van Dekema en Wick Ruurdsdr van Albada.

 

Zie Grafschriften Roorda IV en ook GJB 1970-47.

 

His was gehuwd (2) met Hessel Jelgers van Feytsma, overleden 6 mei 1505, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Jelger van Feytsma en Tieth Wytzesdr van Oenema.

 

Hessel woonde in Huizum en was in 1479 grietman van Leeuwarderadeel.

Genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO IV-70:genoemd in 1487 in een register onder 119.

OFO IV-109 en OFO I-416 d.d.4-8-1495:genoemd bij de zoenlieden.

HvF 16481-581 d.d.20-12-1536:Mr Syds Tjaerda contra zijn zoons Ruurd,Jelger en Gerrit,tegen zijn dochters Wick en Aegh,en tegen kinderen van zijn overleden dochter Luts.

 

 

           6   Gerlant Gerroltsdr van Herema.

 

Gerlant was gehuwd met Aesge van Hoxwier, overleden na 1464, zoon van Aesge van Hoxwier en Sicca Beslinga.

 

Hij woonde te Mantgum,daar vermeld in 1464.

 

Aesge was later gehuwd met Jel Hobbesdr van Hermana, overleden na 1488, dochter van Hobbe van Hermana en N.N..

 

 

A-III-a   Agge van Herema, zoon van Gerrolt van Herema (A-II) en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

Agge was gehuwd met  Auck van Martena, dochter van Sytze van Martena en Jel Epesdr van Harinxma.

 

Zie genealogie Herema in T326-1047 en de genealogie Martena in de Vrije Fries uit 1839.

Zij zou wel 10 kinderen hebben gehad,waarvan slechts 4 in leven bleven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bocke Agges van Herema, volgt onder A-IV-a.

 

           2   Sybrant Agges van Herema, volgt onder A-IV-b.

 

           3   Rienck Agges van Herema, volgt onder A-IV-c.

 

           4   Ath Aggesdr van Herema, overleden na 1528.

 

Genoemd bij HvF 16480-419 d.d.30-10-1529.

 

 

 

A-IV-a   Bocke Agges van Herema, overleden 11 mrt 1505 *, begraven Hennaard, zoon van Agge van Herema (A-III-a) en Auck van Martena.

 

Hij woonde bij zijn overlijden te Hennaard.

Pax-162 d.d.6-7-1496:hij en zijn broer Rienck gaan akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

OFO III-28 d.d.24-2-1499:Bocke Aggezn te Sweins verkoopt land aan Aesge te Mantgum.

Op de lijst van  edelen uit Franekeradeel d.d.5-1-1505 staan vermeld Bocko Aggisz kinderen.

Bij RvA 1511 en 1514 is er bezit te Zweins en Tzum voor zijn zoon Syds, voor zijn zoon Agge,voor zijn dochter Acke en voor zijn erven.

Zie ook GJB 1994-25.

 

Bocke was gehuwd met  Syts van Camstra, afkomstig uit Hennaard, overleden 1517 *, begraven Hennaard, dochter van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Ungha.

 

Zie voor haar N.L.1953-9/12;voor haar en haar tweede man ook GJB 1994-25 en GJB 2000-137.

Bij RvA 1511 als weduwe van Bocke met bezit te Hennaard en Edens (Ungha-state).

In 1513 nog vermeld als weduwe,maar in 1514 blijkt ze hertrouwd te zijn.

Volgens de genealogie Burmania en ook volgens het "Dootboeck"  is zij overleden in 1517,maar volgens een "Gebedenboek Burmania" op 24-7-1518.

 

Syts is later getrouwd 1513/1514 met Bocke van Gratinga, ,ook Bocke van Burmania, overleden 4 jul 1556 *, begraven Hichtum, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Uit het huwelijk van Bocke van Herema en Syts:

 

           1   Acke Bockesdr van Herema, overleden na 1514.

 

Bij RvA 1514 als "salighe Bocke Herrumsdr"  met bezit te Zweins.

 

2 Syds van Herema,  overleden 1511/1514

 

Bij RvA 1511 eigenaar van een sate te Zweins, die in 1514 voor 2/3 in bezit is van zijn zuster Atke en voor 1/3 in bezit van zijn broer Agge.

 

 

            

Bocke had uit een relatie een natuurlijke zoon:

 

           3   Agge van Herema, overleden na 1514.

 

Hij wordt genoemd bij RvA 1514 met bezit te Zweins als”Agga sallige Bocke Herrems lechter zon “  (bastaardzoon, zie GJB 2011-237).

 

 

 

A-IV-b   Sybrant Agges van Herema, overleden 1528/1540, begraven Zweins, zoon van Agge van Herema (A-III-a) en Auck van Martena.

 

 

In 1504 tekent Douwe van Burmania voor Sybrant de reversaalbrief.

Op de lijst van  edelen onder Franekeradeel d.d.5-1-1505 staat Sybrandt Aggisz Herema.

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Sybrant Agges Herema te Zweins veel bezit.

Op 17-2-1517 worden zijn goederen geconfisqueerd (GJB 2011-238).

HvF 16480-249 d.d.30-10-1528:Sybrant en zijn vrouw Auck als eisers.

HvF 16480-419 d.d.30-10-1529:Sybrant en Ath Aggesdr als eisers.

Bij RvA 1540 en BB 1543 hebben zijn erfgenamen bezit te Cornjum resp.Jellum en zijn weduwe is dan gegoed te Franeker.

In de kerk van Zweins is een deel behouden van de zerk voor Sybrant en zijn vrouw Auck.

 

 

Sybrant was gehuwd met  Auck van Camstra, overleden 22 feb 1550, begraven Zweins ,grafschrift, dochter van Wigle van Camstra en Doedt N..

 

Auck erfde in 1499 bij testament van haar vader het Boetsingagoed.

Zij wordt in 1540 als weduwe vermeld te Ried (N.L.62-6/14).

Zie voor haar en haar man ook GJB 2011-238.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wigle van Herema, volgt onder A-V-a.

 

           2   Bocke van Herema, volgt onder A-V-b.

 

           3   Jel van Herema, overleden 1562, begraven Schettens.

 

Jel was gehuwd met Seerp Sybrens van Osinga, overleden 1551, begraven Schettens, zoon van Sybren van Osinga en Foeck Janckesdr van Douma.

 

Hij wordt vermeld in 1525 en 1532 in OFO II-321,361.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Seerp is eerder getrouwd 2 apr 1525 met Ath van Glins, dochter van Douwe van Glins en Ebel Laesdr van Mauritsma.

 

           4   Ath van Herema, overleden na 1551

 

T326-1050: in 1551 verkoopt Ath van Herema, vrouw van Jr. Sebastian Schoenenburger Pieckemasate en landen te Schingen aan haar broer Wigle van Herema.

 

Agatha was gehuwd met Sebastiaan Schoenenburger/Schonenberg, overleden na 1551.

 

Sebastiaan was grietman van Kollumerland sind 1538.

In 1529 procedeerde hij tegen Sybrant Agges Herema c.s.

 

           5   Gaets van Herema.

 

Zij is ongetrouwd gebleven.

 

 

 

A-V-a Wigle van Herema, overleden na 1556, zoon van Sybrant Agges van Herema (A-IV-b) en Auck van Camstra.

 

Hij erfde in 1542 Heremastate te Tzum van Taecke Herema,neef van zijn vader.

Wigle woonde te Tzum en Zweins.

T326-1050:koopbrief uit 1551,waarbij Ath van Herema verkoopt aan Wigle van Herema (Ath was zijn zuster).

Hij wordt nog vermeld in 1557 (N.L.62).

 

Wigle was gehuwd met  Gerlant Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 1 feb 1608, dochter van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck van Herema, afkomstig uit Tzum, overleden n 1588.

 

Zij wordt in 1580 met haar man genoemd in Emden.

HvF 16702-33 d.d.18-5-1586:haar schoonzuster Womck procedeert tegen haar.

HvF 16702-100 d.d.5-10-1586:Auck Herema te Tzum,weduwe Eelcke Mockema,contra Womck Mockema en Roelant van Achlen.

HvF 16703-167 d.d.18-12-1588:schoonzuster Womck,erfgenaam van Eelcke,procedeert tegen haar.

 

Auck was gehuwd met Eelcke van Mockema, geboren 1553, overleden n 1580, zoon van Juw van Mockema en Lisck van Heringa.

 

In 1572 genoemd als grietman van Dantumadeel.

Genoemd bij P.I.1578 met bezit te Metslawier.

HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:Er wordt door inwoners van Rinsumageest geprocedeerd tegen personen met belangen in Dantumadeel,onder wie Eelcke.

HvF 16701-50 d.d.febr.1585:de stad Dokkum contra Eelcke Mockema van Metslawier en zijn zuster Womck;zij worden veroordeeld tot betaling.

Conscr.Ex.te Emden:Hij staat met zijn vrouw op de lijst van de in 1580 uit Friesland uitgeweken personen met de vermelding van overlijden.

Hij stierf kinderloos.

 

 

           2   Habel van Herema, overleden n 1615.

 

Van Habel Wiglesdr van Herema is een album amicorum bewaard gebleven uit de jaren 1578-1587 met veel namen uit de Friese adel (aanwezig K.B. Den Haag).

In 1615 met haar man te Wommels (T342-05,38).

 

Habel was gehuwd (1) met Douwe van Grovestins, overleden Zutphen mei 1591, zoon van Oene van Grovestins en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Hij sneuvelde te Zutphen.

 

Habel was gehuwd (2) met Laes van Jongema, geboren ± 1546, overleden 3 sep 1626 *,ongeveer 80 jaar, begraven Wommels *, zoon van Doecke van Walta en Tryn Sickesdr van Liauckema.

 

Eigenlijk Agge Doeckes van Walta.

HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:er wordt tegen hem en zijn vrouw Luts geprocedeerd door inwoners van Rinsumageest.

Hij was ontvanger-generaal van Friesland te Wommels.

Zie ook T326-1072/1085.

 

Laes was weduwnaar van Luts van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, geboren ± 1545, overleden Wommels n 1580, dochter van Frans van Aylva en Tjemck van Cammingha.

 

 

A-V-b Bocke van Herema, overleden na 1555, zoon van Sybrant Agges van Herema (A-IV-b) en Auck van Camstra.

 

Hij woonde te Zweins.

Bij RvA 1540 ook met bezit te Ferwerd,dat in 1511 behoorde aan Lieuwe Rennarda, familie van zijn vrouw

In 1555/1556 kopen Bocke en zijn vrouw Wyts land te Blessum (GJB 2009-54)

 

Bocke was gehuwd met  Wyts Abbesdr van Rennarda, overleden na 1555, dochter van Abbe van Rennarda en Ydt van Rinia.

 

Genealogie Ayttana: Wyts erfde als enig kind Haniastate te Holwerd van haar moeder.

De state ging over op haar 3 dochters.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

1 Maria Bockesdr van Herema, overleden 1572

 

N.L 1989-13:getuigenis van haar zusters Yde en Auck d.d.5-12-1573 dat hun wijlen zuster Maria in het kraambed van haar zoon Bocke is overleden.

Zie voor Maria en Sjuck ook GJB 2009-54/55.

 

Maria is getrouwd omstreeks 1571 met Sjuck van Humalda, overleden 1584/1585, zoon van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

In 1580 woonde hij op Humaldastate te Ee.

Grietman van Oostdongeradeel 1582/1584.

In 1585 worden Wybrant Aylva en Doecke Aysma als voogden voor zijn kinderen benoemd.

Een derde huwelijk van hem met Geel Heringa zou niet juist zijn, zie v.d.Meer in GJB 1988-80 en overgenomen in GJB 1994-154.

Dit was gebaseerd op HvF 16485-166 d.d.1611 waar Franske Groestera als zijn weduwe wordt vermeld, maar Onno Hellinga laat zien in GJB 2009-65 in noot 182 dat dit berust op een foutieve interpretatie.

HvF 16707-105 d.d.14-6-1605: Wyger Fetses te Waaxens contra juff. Geel van Heringa, weduwe wijlen Syuck van Humalda

               

 

           2   Ydt Bockesdr van Herema, overleden 9 dec 1596, begraven Ternaard ,grafschrift.

 

Zij erfde Haniastate te Holwerd van haar grootmoeder Ydt van Rinia.

 

Ydt was gehuwd met Ernst van Aylva, geboren Holwerd 1548 ,op Haniastate, overleden 28 nov 1627 ,79 jaar en 3 maanden, begraven Ternaard ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde op Haniastate te Holwerd en na 1586 op Herweystate te Ternaard.

Vermeld als grietman van Westdongeradeel 1578/1586 en als grietman van Oostdongeradeel vanaf 1586 tot overlijden.

Met zijn tweede vrouw vermeld in 1608 op een gedenksteen in de muur van een woning te Dronrijp (graf-en gedenkschriften H.de Walle).

Zijn naam als grietman op de kerkklok van Anjum (1618).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Ernst is later getrouwd 1600 ,9-11-1600 3e pr.Dronrijp, met Aelcke van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp in 1600, overleden na 1640, dochter van Lolle van Ockinga en Rints Tietesdr van Cammingha.

 

           3   Auck Bockesdr van Herema, overleden 8 aug 1613*, begraven Deinum ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-blz.58.

 

Auck was gehuwd met Jelger Hessels van Feytsma, overleden 13 sep 1620, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema, ,ook Louise.

 

Hij kocht Feytsmastate bij Hallum van zijn familie en verkreeg Mellemastate bij Oostrum door zijn vrouw en was na 1613 eigenaar van Sierdsmastate bij Deinum.

In 1579 was hij gedeputeerde en 1584/1585 gezant van Nederland naar Frankrijk en Engeland.

Op 9-9-1584 werd hij benoemd als grietman van Kollumerland en was dat tot 1587.

Hij was grietman van het Bildt 1609-1620 en rentmeester van de domeinen van Friesland 1588-1619.

Hij testeerde met zijn vrouw op 15-9-1600 en testeerde zelf op 22-8-1613 op Feytsmastate (EEE I-467).

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Deinum (de Vrije Fries XXIII) en op de klok van Deinum,gegoten in 1617 (Grafschriften IV-61).

Zie ook GJB 1964-25 en N.O.I-172.

 

 

           4   Maria Bockesdr van Herema, overleden 1572.

 

N.L 1989-13:getuigenis van haar zusters Yde en Auck d.d.5-12-1573 dat hun wijlen zuster Maria in het kraambed van haar zoon Bocke is overleden.

Zie voor haar ook GJB 2009-54.

 

Maria is getrouwd ± 1571 met Sjuck van Humalda, overleden 1585, zoon van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

In 1580 woonde hij op Humaldastate te Ee.

Grietman van Oostdongeradeel 1582/1584.

In 1585 worden voogden voor zijn kinderen benoemd.

Een derde huwelijk van hem met Geel Heringa zou niet juist zijn ,zie v.d.Meer in GJB 1988-80 en overgenomen in GJB 1994-154.

Dit was gebaseerd op HvF 16485-166 d.d.1611 waar Franske Groestera als zijn weduwe wordt vermeld, maar Onno Hellinga laat zien in GJB 2009-65 in noot 182 dat dit berust op een foutieve interpretatie.

HvF 16707-105 d.d.14-6-1605: Geel van Heringa, weduwe wijlen Syuck van Humalda.

 

Sjuck hertrouwde 1573 met Franscke van Groestera, overleden voor 1580 (?), dochter van Jeppe van Groestera en Hil van Roorda.

Sjuck hertrouwde daarna met Geel van Heringa, overleden 1-2-1608, begraven Holwerd, dochter van Sascker van Heringa en Hil van Aebinga.

 

 

A-IV-c Rienck Agges van Herema, overleden 1505/1511, zoon van Agge van Herema (A-III-a) en Auck van Martena.

 

Hij woonde te Zweins.

Pax-162 d.d.6-7-1496:hij en zijn broer Bocke gaan akkoord met verbond tussen Westergo en Groningen.

In 1502 mederechter in Franekeradeel.

Rienick Aggisz Herema staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Franekeradeel.

Bij RvA 1511 is er te Zweins bezit voor zijn weduwe en bij RvA 1514 voor zijn erven,maar ook voor een klooster t.b.v.éen van zijn dochters.

 

Rienck was gehuwd met  Rieme Ofckesdr van Dotinga, overleden na 1511, dochter van Ofcke van Dotinga en  misschien Luts Feddesdr van Mernstra.

 

Bij R.v.A. 1511 en 1514 heeft Reme,weduwe Rienck Agges Herema op Dronrijp veel bezit,ook te Zweins.

Naast zoon Agge heeft ze ook dochters (GJB 2001-133); in ieder geval eén dochter in een klooster in 1514.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agge van Herema, overleden 15 jul 1538*

 

Mr.Agge Herema was pastoor te Britsum.

Voor hem en zijn moeder Rieme zie GJB 1994-46 en GJB 2001-133.

 

 

 

A-III-b   Taecke van Herema, overleden 1496, zoon van Gerrolt van Herema (A-II) en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

Taecke wordt met broederszoon Bocke (zoon van Agge) genoemd in 1494 (Worp van Thabor).

Hij woonde te Tzum en wordt als de vader van Rints Tako Herums genoemd in OFO II-332 d.d.10-10-1526.

In 1496 zou hij zijn doodgeslagen.

 

Taecke was gehuwd met  Ath van Roorda, overleden voor 1511, dochter van Johan van Roorda en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Bij RvA 1511 worden de erven van Ath Roorda/Ath Heerma  genoemd te Tzum met bezit aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taecke van Herema, overleden Tzum na 21-6-1545.

 

De jonge Taecke is in 1514 (RvA Franekeradeel) na boedelscheiding bezitter van Herema te Tzum.

Hij testeerde op 21-6-1545 (F.T. 188) en overleed zonder kinderen (zie ook T326-1048);Wigle, zoon van zijn volle neef Sybren Agges Herema erfde zijn bezit te Tzum.

Hij wordt met zijn broer Gerrolt genoemd in het testament van Epe van Liauckema d.d.16-4-1535.

 

 

           2   Gerrolt van Herema, volgt onder A-IV-d.

 

           3   Hylck Taeckesdr van Herema, overleden voor 1545.

 

Hylck was gehuwd met Epe van Liauckema, overleden 18 apr 1535, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Schelte van Liauckema en Tieth Sickesdr van Nyenhuys.

 

Hij overleed zonder kinderen en testeerde op 16-4-1535 te Sexbierum (EEE I-457,F.T.138 en OFO II-366).

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A 1511 heeft Epe Liauckema van Menaldum veel bezit o.a.te Sexbierum,Pietersbierum en Oosterbierum.

OFO IV-234 d.d.18-7-1521,OFO II-324 d.d.29-4-1525 en OFO IV-254 d.d.21-6-1528:Epe zal de korenmolen te Sexbierum onderhouden en de gemeenten van Sexbierum,Pietersbierum en Wynaldum zullen daar het koren laten malen.

OFO IV-252 d.d.13-4-1526:Epe bepaalt mee het afkoop bedrag van een rente.

OFO II-337 d.d.31-3-1528:Epe,als voogd over de kinderen van zijn neef Sicke van Liauckema,bevestigt de ontvangst van gelden van Gerrolt van Herema.

Zie hiervoor ook OFO II-343,344 d.d.17-11-1529.

HvF 16481-298 d.d.16-10-1539:Epe nog genoemd als voogd over de kinderen van Sicke.

 

 

           4   Rints Taeckesdr van Herema, overleden mei 1533 ,grafschrift, begraven Blessum.

 

Rints was gehuwd met Doecke Hayes van Rinia, overleden 4 mei 1541 ,volgens grafschrift, begraven Blessum, zoon van Haye Doeckes van Rinia en Ymck Riencksdr van Glins.

 

OFO II-332 d.d.10-10-1526:hij en zijn vrouw verkopen land aan de armvoogden van Bolsward.

Hij woonde in 1529 met zijn vrouw op Sjaerdemastate te Dronrijp (GJB 1969-18).

Zie ook Grafschriften IV (MEN).

 

 

 

A-IV-d   Gerrolt van Herema, overleden vermoedelijk 2 apr 1538 , begraven Franeker, zoon van Taecke van Herema (A-III-b) en Ath van Roorda.

 

Gerolt Herema staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Franekeradeel.

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Gerrolt Herema van Franeker veel bezit aldaar,maar ook te Tzum en Zweins.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Gerrolt Heerma (Thabor) en Gerolt Herama (Winsemius).

Hij woonde in 1515 te Franeker.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1515-1538.

OFO II-319 d.d.7-11-1524:huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van zijn dochter Ath met Hette van Hoxwier.

OFO-IV-252 d.d.13-4-1526:afkoop van een rente door Gerrolt en zijn vrouw Luts.

HvF 16480-259 d.d.30-10-1528:Gerrolt Herema als eiser.

OFO-IV-262 d.d.23-4-1535:hij sloot een overeenkomst met Ymck van Minnema over een toekomstig huwelijk tussen zijn zoon Tjaert en haar dochter Luts.

HvR:  zijn overlijden was 5 weken voor 15-5-1538,dus vermoedelijk op 2-4-1538;SFA  geeft dan per abuis 2-4-1536.

 

Gerrolt was gehuwd met  Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise, overleden 31 mrt 1532, begraven Franeker, dochter van Tjaert van Sjaerda en Catharina van Harinxma.

 

Zerk in de kerk van Franeker met rechtsboven Herema en Harinxma en rechtsonder Harinxma en Oenema; aan de linkerkant waren de wapens totaal afgesleten (de “Friesche adelaar” 1-1887)

Zijn grootouders van vaderskant Gerrolt van Herema x Hylck van Harinxma en haar grootouders van moederskant Feycke van Harinxma x Luts van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Catharina Gerroltsdr van Herema, geboren 1506/1507, overleden 1585.

 

Catharina was gehuwd met Sicke van Cammingha, geboren 1490, overleden 1540, zoon van Pieter van Cammingha en Fouwel van Eminga.

 

HvF 16481-379 d.d.20-12-1539:Jelts van Heemstra contra Sicke van Cammingha.

Bij RvA 1540 met o.a.ook bezit te Hallum.

 

 

           2   Hylck Gerroltsdr van Herema, geboren 1509, overleden 16 apr 1542, begraven Franeker.

 

Zij was niet getrouwd.

Voor haar grafzerk zie GJB 1957-39 en de Vrije Fries 1915-162 en 1950-26.

Hiilck Gorolt van Herema dochter, overleden 16-4-1542, met wapens grootouders v.z. Taecke van Herema x Ath van Roorda en grootouders m.z.Tjaert van Sjaerda x Katryn van Harinxma.

 

 

           3   Tjaert van Herema, overleden 1539.

 

Theodardus de Geroldi Herema werd op 6-7-1523 student te Leuven.

Hij testeerde als Tyaerdt van Herama op 20-10-1538 (F.T.147) en overleed zonder kinderen.

 

Tjaert was gehuwd met Fouwel van Holdinga, dochter van Wilcke van Holdinga en Graets van Cammingha.

Fouwel was later gehuwd met Edzart Johans Rengers, afkomstig uit ten Post, geboren 9 jan 1498, overleden Appingedam 14 mrt 1580.

 

           4   Anna Gerrolts van Herema, overleden 27 mei 1538, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

OFO II-330 d.d.13-4-1526:huwelijksvoorwaarden Schelte en Anna,waarbij haar ouders worden genoemd.Zie ook OFO II-344 d.d.17-11-1529.

In 1535 was dit huwelijk nog niet voltrokken (N.L.62-6/14).

Anna stierf in het kraambed na de geboorte van haar eerste kind Gerrolt.

 

Anna is getrouwd omstreeks 1537  met Schelte van Liauckema, geboren omstreeks 1519, overleden Oldenzaal 10 jun 1579, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.

 

OFO II-329 d.d.13-4-1526:Schelte is dan nog jong ,maar voor zijn toekomstig huwelijk met Anna van Herema worden alvast de huwelijksvoorwaarden opgesteld door de wederzijdse ouders.

HvF 16481-268 d.d.11-6-1539:Schelte Liauckema als aangeklaagde.

T326-1206:testament van Schelte uit 1571.

 

Schelte was later gehuwd met Sjouck van Martena, overleden na 19 feb 1547, begraven Sexbierum, dochter van Keimpe van Martena en Peye Lieuwesdr.

Schelte was later gehuwd met Jel van Dekema, overleden 28 nov 1583, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

           5   Edwer Gerroltsdr van Herema, overleden 1557.

 

Edwer was gehuwd met Aesge van Hoxwier, geboren ± 1500, overleden 1540/1546, zoon van Aesge van Hoxwier en Wick van Dekema.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Ferwerd,dat in 1511 op naam stond van zijn moeder.

Bij de uitgifte van buitendijks land in 1546 is sprake van de "salighe heer Aesge thoe Hoxwier te Midlum".

 

 

           6   Ath Gerroltsdr van Herema, overleden 2 jun 1533, begraven Franeker.

 

OFO II-319 d.d.5-11-1524:huwelijksvoorwaarden Hette en Ath,waarbij haar ouders worden genoemd.

Zerk te Franeker: overleden 11-6-1533 Atke Heramadr, begraven met haar 4 kinderen; 8 wapens paarsgewijs op de 4 hoeken, niet meer goed zichtbaar.

 

Ath is getrouwd 1524 met Hette van Hoxwier, ,ook Hector, geboren Mantgum 17 jan 1502, overleden Mechelen 7 aug 1546, zoon van Aesge van Hoxwier en Wick van Dekema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1538-1541.

President Hof van Utrecht 1541-1546.

OFO II-319 d.d.7-11-1524:voor zijn huwelijk met Ath wordt een overeenkomst gemaakt door zijn moeder Wick en de ouders van Ath.

HvF 16480-223 d.d.30-10-1528:Hector Hoxwier als eiser.

HvF 16480-335 d.d.2-3-1529:Hector en moeder Wick als eisers.

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum,dat in 1511 stond op naam van moeder Wick.

 

Hette was later gehuwd met Doedt van Holdinga, overleden 6 aug 1568, dochter van Wilcke van Holdinga en Graets van Cammingha.

 

           7   Luts Gerroltsdr van Herema, overleden 9 aug 1553 *, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Luts was gehuwd met Minne van Cammingha, overleden 25 jan 1571 *, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Hij woonde tot zijn overlijden op Camminghaburg.Inventarisatie daar in 1571.

Bij RvA 1540 ook met bezit te Marrum.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Franeker (de Vrije Fries XXIII).

 

 

 

A-III-c   Johan van Herema, zoon van Gerrolt van Herema (A-II) en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

Johan was gehuwd met  Gerlant Louwsdr van Donia, dochter van Louw van Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tieth Johansdr van Herema, volgt onder A-IV-e.

 

 

A-IV-e Tieth Johansdr van Herema, overleden 12 nov 1546, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Johan van Herema (A-III-c) en Gerlant Louwsdr van Donia.

 

Stukken betreffende de nakomelingen van haar en Tjerck in T326-1051/1071.

De Vrije Fries XXIII:hertrouwde zij met een Sjaerda ?

 

Tieth was gehuwd met  Tjerck van Walta, ,ook Jongema, overleden 1522, begraven Bolsward, zoon van Tjerck Juwinga van Walta en Ebel van Walta.

 

Hij behoorde tot de Vetkopers en woonde op Waltastate te Tjerkwerd.

OFO IV-99 d.d.23-2-1493:hij en zijn broer Juw en zwager Aucke hebben een geschil met achterneef Goslick en familie.

OFO II-190 d.d.23-10-1494:Tjerck Walta met zijn broer Juw Juwinga genoemd bij een overeenkomst tussen Bolsward en Franeker.

Hij was in 1500 betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Tjerck Walta van Tjerkwerd veel bezit,ook te Tzum.

De Vrije Fries XXIII:op een zerk in de kerk van Bolsward staat hij vermeld met Ydt Sjaerda (?),overleden 1543.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ebel van Walta, overleden n 1558

 

HvF 16698 d.d.10-11-1550 en HvF 16692 d.d.26-10-1559::Ebel als vrouw van Bonne Haythiema en als erfgename van haar moeder Tieth van Herema.

 

Ebel was gehuwd met Bonne van Haytsma, overleden 1553.

 

           2   Johan van Herema, volgt onder A-V-c.

 

           3   Jancke Juwinga van Walta, overleden Wommels 1544.

 

Jancke is getrouwd n 1535 met Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Hij noemde zich ook Jongema naar zijn eerste vrouw.

Hij was olderman van Sneek.

Hij erfde de Waltastins te Sneek van zijn broer Taco in 1544.

In 1559 zijn Johan van Herema,broer van zijn 2e vrouw,en Taecke van Hermana,neef van moederszijde,voogden over zijn dochter Foockel (HvF 16691 d.d.26-10-1559).

 

Doecke was weduwnaar van Foockel Laesdr van Jongema, overleden 1535, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary van Harinxma.

 

Doecke is later getrouwd n 1544 met Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar, dochter van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.

 

           4   Anna van Walta, ,ook Herema, overleden 8 nov 1537 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk.

 

Anna was gehuwd met Keimpe van Martena, geboren Cornjum ± 1487, overleden 6 mei 1538 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk, zoon van Doecke van Martena en Sjouck Keimpes van Unia.

 

Hij woonde in Cornjum en Leeuwarden en was raadsheer bij het Hof van Friesland 1515/1538 en wordt in 1517 genoemd als grietman van Tietjerksteradeel.

Dr.Kempo van Martena testeerde op 3-5-1538 (F.T.144).

Hij had ook een buitenechtelijke dochter Anna;zij trouwde omstreeks 1530 met Sjoerd Wopckes (Wiarda) uit Garijp.Zie GJB 1991-114,125 e.v.

Keimpe's 2e vrouw Luts van Harinxma (volgens aant.F.T.144) heb ik niet kunnen traceren.

Zie Grafschriften III-43 (Galileërkerk).

 

Keimpe was weduwnaar van Peye Lieuwesdr, afkomstig uit Groningerland, overleden 2 apr 1531*, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk.

 

           5   Rixt van Walta., jong overleden , in ieder geval voor haar moeder

 

           6   Gerlant van Walta, jong overleden, in ieder geval voor haar moeder.

 

 

A-V-c Johan van Herema, overleden 1561, zoon van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema (A-IV-e).

 

Hij was grietman van Wonseradeel in 1523 en 1542 en ook olderman van Bolsward 1558/1559 (zie ook GJB 1984-30).

HvF 16690 d.d.10-11-1550:de kerkvoogden van Tzum contra Jan van Herema,mede voor zijn zuster,vrouw van Bonne Haythiema en contra Doecke Walta voor zijn kind Foockel bij zijn overleden vrouw Johanna van Herema, allen erfgenamen van Tieth van Herema (over deze zaak ook HvF 16692-102 d.d.26-10-1559).

Johan testeerde in 1552 (EEE-1-560).

Voor zijn kwartieren zie de Vrije Fries XVI (1806)-49/50.

 

Johan was gehuwd met  Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema, overleden 1571, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

 

EEE I-561 d.d.1571 en T326-1051:testament van Syts van Juwinga,weduwe van Johan van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Goslick van Herema, geboren mei 1532, volgt onder A-VI-a.

 

           2   Gerrolt van Herema, volgt onder A-VI-b.

 

           3   Tjerck van Herema, afkomstig uit Tjerkwerd, overleden v 1612.

 

 

 

Tjerck was gehuwd (1) met Ulb van Roorda, dochter van Ruurd van Roorda en Doutzen Hansdr van Sassinga.

Tjerck was gehuwd (2) met Doutzen van Heslinga, overleden feb 1612 *, dochter van Yge van Heslinga en Jelck van Wynia.

 

           4   Luts van Herema.

 

Misschien overleden als Luts van Hottinga op 20-10-1604 (zie GEN 742).

 

Luts was gehuwd met Douwe van Hottinga, zoon van Jarich van Hottinga en Eelck Gales van Heslinga.

 

Olderman van Bolsward.

 

 

           5   Douwe van Herema, volgt onder A-VI-c.

 

           6   Epe van Herema, overleden Leeuwarden 1585.

 

In nov 1558 als Epius Herema student in Keulen,zie GJB 1995-152.

 

Epe was gehuwd met Wisck van Aylva, overleden 2 feb 1606 *, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Tjaert van Aylva en Rints Ottesdr van Galama.

Wisck was weduwe van Keimpe van Wynia, overleden 16 aug 1568 *, begraven Marrum.

 

A-VI-a   Goslick van Herema, geboren mei 1532, overleden 1 jun 1611 *,79 jaar en 20 dagen, begraven Bolsward ,grafschrift, zoon van Johan van Herema (A-V-c) en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Als Godscalcus Herema op 8-6-1549 student te Leuven.

Grietman van Wonseradeel in 1560.

Hij woonde in Bolsward.

Zie in GJB 1961-18,19 de afbeelding van de grafsteen van hem en zijn vrouwen.

Zijn zoon Jan en dochter Buyck worden met hem genoemd in het testament van Wilcke van Holdingha uit 1594 (GJB 1975-123).

Zie ook T326-1052/1054,1068,1069.

 

Goslick was gehuwd (1) met  Rixt van Gratinga, overleden 4 mrt 1562/okt 1563, dochter van Douwe van Gratinga en Tryn Riencksdr van Roorda.

 

Zij testeerde op 4-3-1562.

Zie ook GJB 2001-102.

 

 

 

Goslick was gehuwd (2) met  Syts van Cammingha, overleden 9 mrt 1574, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Watze van Cammingha en Bjuck van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Herema, afkomstig uit Tjerkwerd, volgt onder A-VII-a.

 

           2   Bjuck van Herema, overleden 5 mrt 1630.

 

Bjuck was gehuwd met Frans van Cammingha, overleden 6 feb 1608 *, begraven Leeuwarden,Galilëerkerk 15 feb 1608, zoon van Pieter van Cammingha en Franscke van Minnema.

 

Hij werd na het overlijden van zijn vader bezitter van het Amelandshuis in Leeuwarden.

 

 

           3   N. van Herema, overleden 12 aug 1569, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

 

 

Goslick is getrouwd 1575 ? (3) met  Tryn van Heringa, overleden 22 dec 1605 *, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Hobbe van Heringa en Doedt Wygersdr van Eelsma.

 

T326-1054:testament van Catharina,3e vrouw van Goslick Herema.

 

Tryn was weduwe van Tjerck van Haytsma, overleden 1572, zoon van Bonne van Haytsma en Ebel van Walta.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Tjerck van Herema, geboren 1575 ?, volgt onder A-VII-b.

 

           5   Doedt van Herema, overleden 26 nov 1603 *, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

Zie ook GJB 1961-19.

 

 

 

A-VII-a   Johan van Herema, afkomstig uit Tjerkwerd, overleden Leeuwarden 15 jun 1628 *, begraven Bolsward 25 jun 1628, zoon van Goslick van Herema (A-VI-a) en Syts van Cammingha.

 

Johannes ab Herma werd op 27-7-1583 student te Leiden.

Hij was gedeputeerde bij de Staten van Friesland.

Zie ook T326-1051 (huwelijks contract Johan en Wyts uit 1596).

En verder T326-1055,1071.

 

Johan is getrouwd 1596 met  Wyts Pietersdr van Cammingha, overleden 28 nov 1613, dochter van Pieter van Cammingha en Franscke van Minnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Petrus van Herema, overleden na 1652.

 

Petrus ab Heerma werd op 5-8-1618 student te Gronongen en op 24-2-1619 student te Franeker

In 1642 behoort Pieter van Herema met zijn vrouw Fookel van Haytsma, wonende Tjerkwerd, tot de genodigden voor het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema.

Hij woonde te Tjerkwerd en testeerde daar met zijn vrouw in 1652 (T326-1065).

Zie verder ook T326-1060/1064.

 

Petrus was gehuwd met Foockel Bonnesdr van Haytsma, overleden 1653 ,zonder kinderen, dochter van Bonne van Haytsma en Jancke van Botnia.

 

           2   Goslick van Herema, overleden 19 mrt 1606, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

           3   Goslick van Herema, overleden 10 nov 1607, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

           4    Franscke van Herema, overleden 1 aug 1607, begraven Bolsward ,grafschrift.

 

 

A-VII-b   Tjerck van Herema, geboren 1575 ?, overleden 6 jun 1655 ,ouder dan 80 jaar?, begraven Berlikum ,grafschrift, zoon van Goslick van Herema (A-VI-a) en Tryn van Heringa.

 

Tarquinius Herema wordt op 24-12-1596 student te Leiden.

Hij woonde te Berlikum en was grietman van Menaldumadeel 1613-1639.

HvF d.d. 29-1-1611: Tierck van Herema contra Mr. Hoytema.

Houtvester van de provincie Friesland 1639-1644.

Zie ook Grafschriften IV-22 (MEN).

Over zijn grafzerk zie GJB 1951-12 en GJB 1963-39.

 

Tjerck is getrouwd 1600 (1) met  Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia, overleden 10 okt 1619 ,volgens grafschrift, begraven Berlikum 18 okt 1619 ,GEN 742, dochter van Douwe van Walta en Luts Jarichsdr van Botnia.

 

Op haar zerk in Berlikum staan de kwartierwapens Walta-Botnia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts van Herema, geboren ± 1600, overleden 1 mei 1615* ,ongeveer 16 jaar.

 

           2   Jarich van Herema, geboren 1609, volgt onder A-VIII-a.

 

3 Doedt van Herema, gedoopt Beetgum 20 nov 1611

 

           3   Luts van Herema, gedoopt Berlikum 17 okt 1619.

 

Luts is in ondertrouw gegaan Wommels 28 mrt 1641 en getrouwd aldaar 1641 ,9-4-1641 3e pr. Leeuwarden met Orck van Doyem, geboren ± 1613, overleden 8 okt 1647 ,in het 34e jaar, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Orck van Doyem en Hilck van Humalda.

 

In 1628 als student te Franeker.

Evenals zijn vader raadsheer bij het Hof van Friesland (aangesteld 19-2-1645 en tot overlijden in 1647).

Zie ook HvF 16996 d.d.1645.

Autorisatie HvF d.d.2-2-1650:hij is overleden en op verzoek van zijn schoonvader Tjerck van Herema en zijn zwager Sybrant van Walta wordt Dr.Albertus van Loo benoemd als voogd voor zijn kinderen ongeveer 6 jaar en 4 jaar.

 

 

           4    Catharina van Herema.

 

Catharina is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 4 juni 1631 en getrouwd 1631 met Menne Houwerda van Meckema, overleden  1663 (?) ,voor 10 aug 1666, zoon van Pybe van Meckema, ,ook Philippus, en Jetscke Mennesdr van Houwerda.

 

Attestatie van kerk Leeuwarden op 24-6-1631 om elders te trouwen.

 

Menne was eerder getrouwd 1620 met Luts van Feytsma, overleden 6 dec 1620 *, begraven Kollum 13 dec 1620, dochter van Bocke van Feytsma en Haring van Burmania.

Menne was later getrouwd 1644 met Hylck van Eysinga, ook Helena, geboren 10 nov 1600, overleden 1668, dochter van Pieter van Eysinga en Foockel van Heringa.

 

           5   Goslick van Herema, volgt onder A-VIII-b.

 

           6   Douwe van Herema,  overleden na febr.1635

 

Vaandrig in het leger (1631).

In febr.1635 heeft hij domicilie te Leeuwaden als hij met zijn vrouw wordt uitgenodigd voor de begrafenis van Jel van Cammingha.

 

Douwe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 jan 1631 en getrouwd aldaar 16 feb 1631 met Anna van Roussel, overleden na febr.1635.

 

 

Tjerck is getrouwd 1630 (2) met  Rixt van Scheltema, dochter van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

Rixt is eerder getrouwd Morra 9 apr 1622 met Sippe van Scheltema, overleden 27 apr 1627, begraven Morra, zoon van Wopcke van Scheltema en Frouck Wybrensdr van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Tjemck van Herema, gedoopt Berlikum 25 apr 1639, overleden 1 jun 1666.

 

Tjemck was gehuwd (1) met Hendrick Frederick van Inthiema, zoon van Willem van Inthiema.

Tjemck is in ondertrouw gegaan Franeker 6 feb 1658 ,gerecht en getrouwd aldaar 14 feb 1658 (2) met Erasmus van Hemmema, geboren Emden 1633, overleden 4 nov 1659, zoon van Doecke van Hemmema, ,ook Duco en Barbara Erntreuter Von Hoffreyt.

 

Hij was kapitein in het leger.

Zie verder over hem T326-1485/1486.

 

Tjemck was gehuwd (3) met Willem Allart van Clant.

 

A-VIII-a   Jarich van Herema, geboren 1609, overleden 29 jan 1661, zoon van Tjerck van Herema (A-VII-b) en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Kapitein in het leger (1643).

 

Jarich is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jan 1643 en getrouwd aldaar 29 jan 1643 met  Jetske Andriesdr van Sytzama, geboren Friens 1618, overleden 9 mrt 1673, dochter van Andries van Sytzama en Johanna van Arentsma.

 

Zie GJB 1962-38.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Herema, geboren Arum 1652, overleden Franeker 3 apr 1722.

 

Tjerck is getrouwd Tzummarum 1688 met zijn nicht Wick Christoffelsdr van Sytzama, geboren Deinum 1652, overleden 19 jun 1693, dochter van Christoffel van Sytzama en Saepck van Burmania.

 

           2   Jarich van Herema, geboren Arum 1660, overleden Coevorden 22 aug 1711, 51 jaar

 

Jarich was kapitein bij de infanterie.

Stemkohier 1698: eigenaar van Wartena stem 9 en n.ux. van Tzummarum stem 11, van Wartena stem 3 en van Anjum stem 54.

 

Jarich is getrouwd 1691 met zijn nicht Christina Christoffelsdr van Sytzama, geboren Tzummarum 1665, overleden 5 dec 1720, 55 jaar, dochter van Christoffel van Sytzama en Saepck van Burmania.

 

Stemkohier 1728: Christina als weduwe eigenaar van Anjum stem 54.

 

Hun kinderen:

a.        Sophia Jetske, gedoopt Tzummarum 3-8-1692, overleden aldaar 29-8-1729, begraven aldaar. Zij trouwde met Frederik Christiaan van Voss, geboren Emlichheim rond 1689, overleden 3-1-1758, zoon van Wilhelm Voss en Angenis van Heest-Brandlecht.

 

        b.    Jetske Sophia, gedoopt Tzummarum 18-3-1694, overleden Leeuwarden juli 1754, begraven Tzummarum.

 

        c.    Jarich, gedoopt Tzummarum 2-6-1695, overleden Namen 17-7-1718.

 

           3   Joanna van Herema, overleden 1704.

 

 

A-VIII-b   Goslick van Herema, overleden na 1673, zoon van Tjerck van Herema (A-VII-b) en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Godscalcus ab Heerma werd op 22-5-1619 student te Franeker en op 20-3-1623 te

In 1642 behoort de weduwnaar (?) Goslick van Herema uit Tjerkwerd tot de genodigden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema.

Hij was kapitein in het leger (1638,1652,1674).

Hij testeerde in 1674 in Leeuwarden (EEE-4-369).

 

Goslick is getrouwd 1632 (1) met  Luts Tonisdr van Hettinga, overleden voor 1638, dochter van Tonis van Hettinga en Tieth Douwesdr van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tieth van Herema.

 

           2   Luts van Herema.

 

 

Goslick is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 mrt 1638 en getrouwd 1638 ,8-4-1638 3e pr.Leeuwarden (2) met  Ath van Hania, gedoopt Leeuwarden 23 aug 1611, dochter van Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus en Margriet van Arentsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3    Margaretha van Herema, geboren ± 1642, overleden 11 jul 1722 ,80 jaar.

 

           4   Beatrix van Herema, geboren ± 1650, overleden 19 apr 1730 ,80 jaar.

 

Zij testeerde te Leeuwarden in 1727 (EEE-7-482).

 

 

           5   Tjerck van Herema, ,op jonge leeftijd overleden.

 

           6    Catharina van Herema.

 

 

A-VI-b Gerrolt van Herema, overleden 24 sep 1589, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Johan van Herema (A-V-c) en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Als Geroldus Herema op 12-9-1563 student te Leuven.

Grietman van Wonseradeel (1577-1580).

Bij PI 1578 aangeslagen te Bolsward voor 12 cg.

Na 1584 op Groot Hesens te Jorwerd (zie voor hem en zijn vrouwen GJB 1969-23).

 

Gerrolt was gehuwd (1) met  Doedt Watzesdr van Hania, overleden 1583/1584, begraven Jorwerd, dochter van Watze Douwes Hania en Foockel van Walta.

 

HvF 16701-55 d.d.1584:zij is overleden en was met haar broer Hessel erfgenaam van broer Douwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Watze Gerrolt van Herema, ,ook Valerius, geboren ± 1574, overleden 24 feb 1644 ,ongeveer 70 jaar, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

Als Valerius Herema op 2-5-1596 student te Franeker, op 19-7-1596,24-3-1599 en 27-6-1601 te Leiden en op 19-3-1603 student te Marburg.

Hij noemde zich na huwelijk Gerrolt van Herema.

Hij testeerde in 1644 (DDD1-359).

 

Watze Gerrolt is getrouwd 1617 ,22-1-1617 3e pr.gerecht Bolsward, met zijn nicht Ydt van Hania, geboren ± 1588, overleden 3 mei 1658 ,70 jaar, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Hessel van Hania en Wick van Hermana.

 

Gerecht Bolsward 3e pr. 22-1-1617: Valerius Gerolt ab Herama en Ids van Hania.

Ydt van Hania en haar man verkopen “Donia” te Arum in 1623 (het volgende met dank aan Gerard Mast)

 

Inv.nr. 10 (1620-1623) folio 191vo

Jr. Sicco van Cammingha vrij en erffheer van Amelant ende Juffr. Catharina van Camminga vrou van Amelandt echtl. b.b.c. op de coop van zeeckere sate ende staten lants Donia genaemt te Arum met den Wier ende eijgendom van dien aen de noordzijde van de huijsinge gelegen, aen de welcke d’huirders niet hebben te pretenteren om te vergraven, groot 100 pdm, Broer Hoijtes als meijer, belast met 36 florenen

Gecoft van Juff. Iida van Hania echte huisvr. van Jr. Gerrolt van Heerma wonende tot Hesens in den dorpe Jurwert, 61 g.g. per pdm., doch sall d’voorschreven Ida van Hannia ten respecte van de voorschreven cooppenningen ende boven de coopsomma vereert werden met een silveren schael tot discretie van den welgeboren here en vrou van Amelant

Gewesen op de coopers coopbrieff 30-8-1623

 

  Ydt woonde met haar mannen op Hesens bij Jorwerd.

   Haar tweede man Watze Gerrolt was haar stiefbroer en ook haar neef.

 

Ydt was voor 1617 weduwe van Matthys Rommerts (zie GJB 1969-23)

 

           2   Johan van Herema, overleden 30 nov 1610 *,verdronken, begraven Leeuwarden.

 

In 1580 is hij afkomstig uit Bolsward en als balling buiten Friesland (C.E.).

Vermoedelijk als Johannes Herema op 4-9-1596 student te Leiden.

 

 

           3   Syts van Herema, overleden n 1611.

 

In 1611 te Leeuwarden als ze een proces voert,zie GJB 1969-23.

Ze bleef ongetrouwd.

 

 

Gerrolt was gehuwd (2) met zijn behuwdschoonzus  Wick van Hermana, overleden 21 nov 1596, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Wybren van Hermana en Hylck van Roorda.

 

Wick is eerder getrouwd 1584 met Hessel van Hania, overleden omstreeks 1587, begraven Jorwerd ,grafschrift met huwelijksjaar 1584, zoon van Watze Douwes Hania en Foockel van Walta.

 

Uit het huwelijk van Gerrolt en Wick:

 

           4   Hessel van Herema, overleden 12 mei 1630, begraven Jorwerd, grafschrift.

 

Hesselus ab Heerma is op 28-6-1617, 23-2-1618 en 26-9-1625 student te Leiden.

HvF d.d.19-11-1612: Hero van Hottinga en Johan van Herema als curatoren over Hessel van Herema.

 

           5   Wybrant van Herema.

 

Wibrandus Herema is in 1605 student te Keulen.

Hij is als student te Keulen overleden.

 

 

 

A-VI-c Douwe van Herema, overleden n 13 apr 1591, zoon van Johan van Herema (A-V-c) en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Dominicus Heerma wordt op 28-5-1550 student te Keulen.

In 1575 substituut-grietman van Wonseradeel.

Hij woonde te Bolsward en testeerde op 13-4-1591.

Zie ook N.L.1935.

 

Douwe was gehuwd met  Luts Ivodr van Frittema, overleden 26 jan 1608 *, dochter van Ivo van Frittema en Tjaerteke van Donia.

 

Zij testeerde op 7-10-1604 (noot SFA)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Tjaerteke van Herema, geboren 1560.

 

Tjaerteke was gehuwd met Geert van Clant, zoon van Johan van Clant.

 

           2   Tjaert van Herema, ,ook Theodorus, overleden na 1631.

 

Als Theodorus ab Heerma op 10-6-1577 student te Keulen en op 20-5-1579 te Marburg.

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij was daarna als overste in Spaanse dienst.

 

Tjaert was gehuwd (1) met Aef van Obbema.

 

Uit dat huwelijk:

 

A  Johan van Herema, overleden in 1652.

 

Vermoedelijk als Johannes Herema op 10-4-1603 student te Keulen

 

B  Ludolf van Herema,  geboren 16 aug 1585

 

Ludolf was getrouwd met Bele Harmensdr Sickinghe, geboren 28 mrt 1595

 

 

 

 

Tjaert is getrouwd na 1603 (2) met Wemele van Clant, dochter van Johan van Clant.

Wemele was weduwe van Menno van Frittema.

 

In het testament van Luts, moeder van Tjaert, d.d.7-10-1604 wordt Wemele de vrouw genoemd van Tjaert.

 

Uit dat huwelijk:

 

C  Minne van Herema

 

D  Douwe van Herema

 

E  Tjaerteke (Theodora) van Herema

 

Zij trouwde eerst met Johan Verdugo, Spaans edelman, en daarna met Ido van Gramaye.

 

F  Hessel (?) van Herema

 

Hij was ongehuwd en sneuvelde als kapitein in militaire dienst.

 

G  Goslick (?) van Herema

 

Hij was ongehuwd en is jong overleden.

 

H  Johanna van Herema

 

 

 

 

Tjaert was gehuwd (3) met Roeloff (je) Wifringhe, overleden voor 1640.

 

Dit huwelijk wordt alleen vermeld in HS Doys, maar zie voor haar N.L. 1950-48,49.

Roeloff(je) trouwde eerder in 1584 met Harmen Jarges, overleden 1609, en had uit dat huwelijk een zoon Harmen Jarges, die in 1618 trouwde met Roelofjen Clant.

Roeloff(je) vermaakte op 15-1-1630 goed aan haar zoon Harmen Jarges, overleden in/voor 1640.

Zij maakte op 11-3-1631 scheiding en deling met haar tweede man Tjaert van Heerma; er is dan ook sprake van zoons Ludolph Heerma en Godtschalq Menno Heerma.

 

 

 

 

           3   Johan van Herema

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij was niet getrouwd en misschien ook als hopman in Spaanse dienst.

 

           4   Ivo van Herema, overleden Zutfen 1584.

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Als hopman in Spaanse dienst.

 

5 Catharina van Herema, geboren 1578, overleden 20 apr 1641 ,in het 63e jaar, begraven Metslawier.

 

Catharina was gehuwd met Bocke van Humalda, geboren 1572, overleden 4 jan 1637 ,64 jaar, begraven Metslawier, zoon van Sjuck van Humalda en Maria Bockesdr van Herema.

 

Hij woonde in 1602 te Tzummarum,maar hij erfde in 1615 Roptastate te Metslawier van Carel van Sternsee op voorwaarde dat hij zich Bocke van Sternsee zou noemen.Daarna woonde hij te Metslawier.

 

Bocke is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 feb 1597 ,gerecht en getrouwd aldaar 4 apr 1597 ,gerecht met Rixt van Eminga, overleden 29 aug 1605 *, begraven Tzummarum, dochter van Syds van Eminga en Catharina van Roorda.

 

 

           6   Tjerck van Herema, overleden v 1604.

 

Tjerck was gehuwd met Isabella Machin.

 

Hij had uit dat huwelijk een zoon Johan van Herema (deze zoon en de moeder worden genoemd in het testament van Luts van Frittema d.d.7-10-1604).

 

           7   Sytsche van Herema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

 

                               De familie Herema uit Deersum, oorspronkelijk uit Bolsward ?

 

 

 

 

 

     B-I Jelbit van Herema, overleden na 1461.

 

Schepen te Bolsward.

Genoemd in OFO IV-23 d.d.5-4-1460 en OFO IV-24 d.d.11-8-1461.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Here van Herema, volgt onder B-II.

 

 

   B-II Here van Herema, overleden in/na 1504, zoon van Jelbit van Herema (B-I).

 

Schepen te Bolsward (OFO I-377 d.d.13-3-1490).

Hera Jelbits  testeerde te Bolsward op 2/3-5-1504 (F.T.66). Voor bijzonderheden zie de toelichting bij het testament F.T.66.

Zie OFO IV-55 d.d.18-6-1481 en verder OFO IV-57,58,95,126,127,135 en tenslotte OFO IV-139 d.d.2/3 mei 1504 (testament zie boven).

 

Here was gehuwd met  Edwer van Tjercksma, overleden na 1504, dochter van Tjerck Johannes van Tjercksma en Wypck van Tjercksma.

 

Haar moeder Wipcke Tyercksma testeerde 8-1-1496 (F.T.55); zij heeft dan dochters Jancke, Eedwert en Hiss.

Eedwers zuster Jancke testeerde 17-10-1516 als weduwe van Douwe Feddes (F.T.91).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hid van Herema, overleden na 1560.

 

Zij testeerde in 1561als Hid Nanne weduwe.

 

Hid was gehuwd met Nanne Reyns, overleden na 13 apr 1549.

 

OFO IV-192,193 d.d.21-10-1509,14-11-1509:hij koopt 2 panden in de Kerkstraat te Bolsward.

Bij R.v.A 1511 heeft Nanne Reyns van Bolsward veel bezit.

Hij was schepen te Bolsward en testeerde daar op 11-4-1549 (F.T.204) en op 13-4-1549 (F.T.205).

 

Uit een eerder huwelijk ?: 

 

           2   Sicke Heres van Herema,

 

OFO IV-55 d.d.18-6-1481:Sicke Herezn te Bolsward.

 

 

           3    Godsfryond Heres van Herema, volgt onder B-III.

 

 

           

 

 

  B-III   Godsfryond Heres van Herema,  zoon van Here van Herema (B-II) en Edwer van Tjercksma.

 

OFO I-250 d.d.27-6-1474:hij koopt land te Tzum.

OFO I-283 d.d.29-11-1477 en OFO IV-55 d.d.18-6-1481:Godsfryond Herezn te Bolsward.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1    waarschijnlijk Hessel Godsfryonds van Herema.

 

Hessel Goedsfriondzn te Workum genoemd bij verkoop aan Eedwer Ziaerde te Franeker in OFO I-459,460 d.d. 18-11-1502 en 8-12-1502.

 

 

           2    ? Ansck Godsfryondsdr van Herema, overleden na 1511.

 

In 1511 eigenaresse van een plaats te Lyons.

 

 

           3    ? Verslick Godsfryonds van Herema, overleden na 1511.

 

In 1511 te Lyons eigenaar (ws.van Heremastate aldaar).

Zijn zoon was Dr Joost van Herema, zie B-IV.

 

 

Maar in GJB 1991 wordt door Hein Walsweer een andere afstamming gegeven voor Dr Joost van Herema (B-IV).

 

Jelle Ziarda ,wonende 1469 Dronrijp en 1483 te Slappeterp.

            

Kinderen: Bauck en Lisck Jelledochters en Godfriond Jelle Ziardazoen.

 

De dochters worden uitgeboedeld met land te Lyons en gaan in het klooster Aalsum als zuster Ursula en zuster Elizabeth.

 

Godfriond Jellesz was getrouwd (voor 1479) met Ansck Watsedr,  afkomstig uit Irnsum.

 

Godfriond overleed 1496/1511. In 1496 zegelde hij voor Menaldum het verbond met Groningen

Anscke Godsfrionds heeft in 1511 bezit te Menaldum (1473), te Lyons (2982) en te Irnsum (nr.8 en nr.24)

 

Hun kinderen zijn:

 

Verslick Godsfryonds,  en misschien Douwe en Epe  (zie GJB 1991-131)

 

Verslick was getrouwd met een onbekende vrouw.

In 1511 is hij eigenaar van een plaats te Lyons (2085), groot 70 pm, vermoedelijk dezelfde plaats als Heramastate waar zijn zoon Joost in 1529 eigenaar van is.

 

Kinderen:

 

1. Joost van Herema,  zie B-IV.

 

2.  Watze  van Herema

 

Hij was pastoor te Nijland. Na overlijden van zijn broer Joost is hij voogd over diens kinderen.

Zie voor hem GJB 1991-132.            

 

   B-IV Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden 1530/1543

 

Als de oom van zijn vrouw Dr.Douwe van Tietema in 1528 testeert wordt hij in het testament als executeur aangewezen samen met zijn zwager Gale van Galama.

Dr.Joost van Herema wordt genoemd in 1529 op Heremastate te Lions.Zie GJB 1970-59 en GJB 1991-131/132.

OFO II-347 d.d.18-1-1530:kwitantie van Dr.Joost Herema voor Lieuwe Lieuwes te Leeuwarden.

 

Joost was gehuwd met  Rints Ottesdr van Galama, overleden in 1573 (?), begraven Leeuwarden, dochter van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

Volgens SFA. zou zij pas in 1573 overleden zijn.

 

Rints was later gehuwd met Tjaert van Aylva, overleden 12 mei 1545, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

 

Uit het huwelijk van Joost en Rints:

 

           1    Godsvrient van Herema, ook Theophilus, overleden na 1561 te Rome.

 

Theophilus Herema wordt in 1545 student te Leuven, op 21-2-1551 te Orleans en in 1554 te Padua.

In 1561 wordt hij kamerheer van paus Pius IV (zie GJB 1991-134).

 

 

           2   Joost van Herema, overleden na 1579.

 

Jodocus Herema wordt op 3-3-1553 student te Keulen.

Genoemd in 1579 bij de Unie van Utrecht.

Zie verder GJB 1991-135.

 

           3   Otte van Herema, volgt onder B-V.

 

 

    B-V Otte van Herema, overleden 1583, zoon van Joost van Herema (B-IV) en Rints Ottesdr van Galama.

 

In juni 1546 laat Otto Herema zich inschrijven als student te Leuven en in juni 1550 te Orleans.

 Zie GJB 1991-134.

In 1572 diende hij in het leger onder kapitein Jan van Bonga.

Hij was grietman van Rauwerderhem 1578/1583.

 

Otte was gehuwd met  Mary van Gratinga.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Godsvrient van Herema, ,ongehuwd.

 

           2   Ansck van Herema, afkomstig uit Deersum.

 

Ansck was gehuwd met Gale van Heslinga, overleden v 1640, zoon van Yge van Heslinga en Jelck van Wynia.

 

Hij woonde te Hogebeintum op Harstatate.

In 1588 verklaarde hij voor het Hof van Friesland met zijn broer en zusters eigenaar te zijn van Harstastate als erfgenamen van hun moeder Jelck van Wynia,getrouwd met Yge van Heslinga (zie N.O.I-227).

 

 

           3   Wopcke van Herema, ,zonder kinderen.

 

Wopcke was gehuwd met Gardina van Haersolte, afkomstig uit Zwolle.

 

           4   Watze van Herema, overleden 1602 ?.

 

N.T. 5.16: op 22-10-1602 wordt een hopman Watze van Herema wegens overlijden opgevolgd door Rienck van Burmania.

 

 

           5   Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, volgt onder B-VI.

 

 

   B-VI Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden 1620 ?, zoon van Otte van Herema (B-V) en Mary van Gratinga.

 

Joost was gehuwd met  Tjets Ritsckesdr van Dyxtra, overleden 23 aug 1605 *, dochter van Ritscke Sickes van Dyxtra en Jouck van Galama.

 

Joost wordt in 1576 voorgedragen voor studie met het Tietemaleen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Otte van Herema, volgt onder B-VII.

 

 

B-VII Otte van Herema, overleden na 1652, zoon van Joost van Herema (B-VI) en Tjets Ritsckesdr van Dyxtra.

 

Hij woonde te Deersum en testeerde met zijn vrouw te Rauwerd in 1652 (EEE 2-12)

 

Otte was gehuwd met  Jeltje Ygesdr van Siccama, overleden na 1652, dochter van Yge Tjepckes van Siccama en Wab Ecodr van Mellinga.

 

Zie GJB 1970-63.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje van Herema, ook Tjets.

 

Zij testeerde op 7-10-1652.

 

Jeltje was gehuwd met Martinus Cryx.

 

           2   Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, volgt onder B-VIII.

 

           3   Yge van Herema, afkomstig uit Deersum.

 

Yge was gehuwd met Hauck van Popma, van IJlst, dochter van Aesge Sydses van Popma, van IJlst en Jel van Galama.

 

           4   Eco van Herema.

 

Eccius ab Herema wordt op 6-11-1647 student te Franeker en is op 3-5-1650 en 15-10-1651 student te Harderwijk.

 

 

 

B-VIII Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, zoon van Otte van Herema (B-VII) en Jeltje Ygesdr van Siccama.

 

Hij woonde in 1655 met zijn vrouw in IJlst.

 

Joost was gehuwd met  Wick van Popma, van IJlst, dochter van Aesge Sydses van Popma, van IJlst en Jel van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjets van Herema, gedoopt IJlst 24 jun 1655.