Genealogie van het adellijk geslacht van Hermana

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                    

 

 

         I Hobbe van Hermana, overleden voor 1456, zoon van Wybrant van Gerbranda, later Wybrant van Hermana, en Syts Tjercksdr van Hermana.

 

Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate.

In het testament uit 1456 van zijn stiefmoeder Gerlant, tevens schoonmoeder, is sprake van zijn testament en Hobbe is dan dus reeds overleden

Volgens kwartieren van kleindochter Fedt van Hermana zou Hobbe getrouwd zijn geweest met een Adélen, maar dat moet een vergissing zijn.

 

Hobbe was gehuwd met   N. (Bauck ?) Taeckesdr van Camstra, dochter van Taecke van Camstra en Gerlant van Ockinga.

 

Haar moeder Gerlant hertrouwde Wybrant van Hermana en zij trouwde dus met haar stiefbroer Hobbe (zie GJB 2011-223).

Haar kinderen   “Jellae et Takoni”  erven van hun grootmoeder Gerlant o.a. goederen gelegen in  “Thietmarum opper Meed, aequaliter dividenda” (F.T.18).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jel Hobbesdr van Hermana, overleden na 1488.

 

OFO III-20 d.d.28-3-1488:als weduwe te Mantgum heeft zij met haar kinderen een zaak tegen Here Aedgers en Ruurd Aedgers te Bozum.

 

Jel was gehuwd (1) met Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma, overleden Sexbierum 24 jun 1463, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Hij woonde en overleed te Sexbierum.

 

Jel was gehuwd (2) met Aesge van Hoxwier, overleden n 1464, zoon van Aesge van Hoxwier en Sicca Beslinga.

 

Hij woonde te Mantgum,daar vermeld in 1464.

 

Aesge was weduwnaar van Gerlant Gerroltsdr van Herema, dochter van Gerrolt van Herema en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

           2   Taecke van Hermana, ,ook Taco, volgt onder II.

 

3 misschien  Rixt van Hermana, overleden 1468.

         

Rixt was gehuwd met Ritscke Lieuwes van Juckema, overleden in 1466.

 

       II Taecke van Hermana, ,ook Taco, overleden voor 1487 ?, zoon van Hobbe van Hermana (I) en N. Taeckesdr van Camstra

 

Zijn grootmoeder Gerlant van Ockinga liet hem in haar testament uit 1456 de goederen  na  te Firdgum van zijn grootvader Take Camstra (F.T.18).

“Item legavit Takoni omnia praedia in altis et bassis,……situata sunt in Firdighum, et olim relicta ab avo suo Takone Campstra piae memoriae”.

Taecke  woonde te Minnertsga en zal wel niet meer leven geweest zijn als zijn zoon Hobbe aldaar in 1487 wordt genoemd .

 

Taecke was gehuwd met  Ael Werpsdr van Juckema, dochter van Werp Lieuwes van Juckema en Eelck Feyesdr van Eysinga.

 

Volgens het stamboek F.A.en ook in GJB 1977-29 hertrouwde zij als weduwe met Hotze Siercks van Donia maar deze was getrouwd met Ael Lieuwesdr (en dat was geen Juckema).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hobbe van Hermana, volgt onder III.

 

           2   Catharina Taeckesdr van Hermana, overleden n 1514.

 

Genoemd als Katryn Tijcke Hermana in 1514 bij R.v.A IV-78,79 met eigendom.

 

Catharina was gehuwd met Juw van Roorda, ,ook Julius, overleden n 1511, zoon van Johan van Roorda en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.

Hij woonde te Tzummarum/Firdgum en staat op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Juw Roorda van Tzummarum veel bezit.

Zie ook GJB 1970-47.

 

 

           3   Fedt Taeckesdr van Hermana, overleden Bozum 3 jan 1541, begraven aldaar.

 

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij koopt als weduwe van Agge te Bozum land en renten van Sierckje van Donia. Dit land is bij RvA 1540 Stiens in haar bezit.

Op het graf van Agge en Fedt te Bozum stonden voor ieder 4 kwartieren met namen grootouders.

Voor hem Jongema (Walta)-Haersma en Walta-Hiddinga en voor haar Hermana-Adelen en Juckama-Kamstra.

Zijn grootouders waren Hessel van Jongema x Jel van Harinxma en Agge van Walta x Beatrix van Hiddinga.

Haar grootouders waren Hobbe van Hermana x N.Taeckesdr (Adelen ?) en Werp van Juckema x Eelck van Eysinga (Kamstra niet goed afgelezen ?)

 

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij koopt als weduwe van Agge te Bozum land en renten van Sierckje van Donia.

Zie ook GJB 1958-84.

 

Fedt was gehuwd met Agge van Walta, overleden ± 1518 ,op 18 februari, begraven Bozum, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck van Walta.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum.

Zie ook GJB 1958-79/84.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Pier van stins.

 

 

           4   Syts Taeckesdr van Hermana, overleden n 1511.

 

OFO I-391,420 d.d.14-2-1492 en 21-10-1495:als weduwe genoemd te Bozum bij koop van land in Kleiterp.

Ook genoemd te Bozum als landvrouw Syts Eepis en te Firdgum bij R.v.A. 1511.

 

Syts was gehuwd met Epe Hessels van Jongema, overleden Bozum 30 nov 1489, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesdr van Harinxma.

 

Hij woonde op Walta-state te Bozum.Zie GJB 1958-79,92.

OFO I-281 d.d.11-8-1477:hij koopt van Wopke Hessels te Wirdum (een broer ?).

OFO I-290 d.d.12-6-1478:hij koopt van Lieuwe Edazn te Schraard (een zoon van zijn broer ?).

OFO I-293,345 d.d.18-10-1478,21-12-1485:verkoop aan Epe Hessels te Bozum.

OFO IV-70:genoemd in 1487 in een register onder 115.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

OFO I-373,374 d.d.7-12-1489:verkoop van land te Bozum aan Sytse van Harinxma (IJlst),voogd van Epe Hessels kinderen.

 

Epe was weduwnaar van Jouck van Walta, overleden 9 feb 1481, begraven Bozum, dochter van Agge Sybrens van Walta en Beatrix van Hiddinga

 

 

      III Hobbe van Hermana, overleden 18 okt 1521 ,St.Lucasdag, begraven Minnertsga ,grafschrift, zoon van Taecke van Hermana, ,ook Taco (II) en Ael Werpsdr van Juckema.

 

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd te Minnertsga bij een verbond tussen verschillende grietenijen.

Pax-165 d.d.7-7-1496:Hobbe Hermana van Minnertsga gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

OFO I-432 d.d.23-3-1498:met zijn vrouw Riem genoemd bij verkoop van land.

Hobba Harmana tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.94)., ook voor Aleff Groustra (nr.95) en voor Hans Hansz (nr.96) en voor Tjalling Jaersma (nr.97).

Op 5-1-1505 als Hobbe Hermana op de lijst van edelen uit Barradeel.

OFO IV-204 d.d.13-2-1511:genoemd te Minnertsga in het testament van Douwe Pibes te Dronrijp.

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Hobbe Hermana van Minnertsga veel bezit,ook te Tzum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Hobbo Hermana (lijst Thabor en lijst Winsemius).

Voor hem en zijn kinderen zie GJB 1970-46,47.

 

Hobbe was gehuwd (1) met  Riem Eggesdr van Wobbinga, afkomstig uit Weidum, overleden 19 jan 1508.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ael van Hermana, overleden 4 okt 1556 *, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Ael was gehuwd (1) met Lolle Heres van Ockinga, overleden 20 sep 1520 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Here Lolles van Ockinga en Gaets van Dekema.

 

Bij R.v.A.1511 heeft Lolle Heres Ockinga van Dronrijp veel bezit.

In 1514 bij de heerschappen van Friesland (R.v.A.III-78).

 

Ael was gehuwd (2) met Salvus van Foppinga, overleden 7 nov 1543 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Hessel van Foppinga en Frouck van Eminga.

 

Hij stierf kinderloos en met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

 

 

           2   Catharina van Hermana.

 

Catharina was gehuwd met Feye van Eysinga, overleden n 1550, zoon van Tjalling van Bolta en Hack Gerckesdr van Eysinga.

 

Hij erfde Eysingastate te Rinsumageest van zijn ouders en was in 1543 landheer van Eysinga.

HvF 16481-blz.82 (WW2-12 d.d.29-10-1538):hij procedeert met anderen voor het Hof.

 

 

Hobbe was gehuwd (2) met  Wick Hesselsdr van Feytsma, afkomstig uit Huizum, overleden 29 jan 1548  ?, begraven Minnertsga ,grafschrift 29-1-15.8, dochter van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

 

HvF 16480-335 d.d.2-3-1529:Wick weduwe Hobbe Hermana als eiser.

HvF 16481-298 d.d.16-10-1539:weduwe Wick als aangeklaagde.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Hessel van Hermana, overleden 8 feb 1561, begraven Blessum ,of Minnertsga ?.

 

Zie ook grafschriften Roorda II.

 

Hessel was gehuwd (1) met Ath Doeckesdr van Rinia, overleden 1 okt 1542, begraven Blessum, dochter van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

Hessel was gehuwd (2) met Frau van Heemstra, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

Frau was later gehuwd met Feye van Meckema, overleden n 1554 ,op 17-1-1577 ?, zoon van Pybe van Meckema en Sjouck Tjaerda van Starkenborgh.

 

           4   Frans van Hermana, volgt onder IV-a.

 

           5   Vincent van Hermana, volgt onder IV-b.

 

           6   Wybren van Hermana, volgt onder IV-c.

 

           7   Riem van Hermana, ,ook Rema, overleden n 1588.

 

Zij testeerde op 10-4-1588 en had geen kinderen.

Zij was viermaal getrouwd (zie T326-1430).

 

Riem was gehuwd (1) met Watze van Harinxma, geboren ± 1516, overleden n 1538, zoon van Decken van Harinxma, ,thoe IJlst en Saeck Juwsdr van Juwinga.

 

In 1538 is hij nog minderjarig (22 jaar) en dan is o.a.zijn zwager Wigle Camstra zijn curator;zie hierna.

HvF 16481-48/55 d.d.3-9-1538:in 4 gevallen had Watze geen overeenkomst tot verkoop mogen sluiten en verklaart het hof de overeenkomsten ongeldig.

HvF 16481-199 d.d.15-2-1539:Waettye van Harinxma eiser contra Eke Hollezn i.v.m. ontruiming van plaats en land bij Sneek;Eke moet de plaats ontruimen t.g.v. Watze.

 

Riem was gehuwd (2) met Wytze van Camstra, overleden 3 mrt 1555, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Camstrastate te Wirdum.Uit dat huwelijk geen kinderen.

HvF 16481-214 d.d.18-3-1539:hij procedeert met zijn broer Wigle en en zwager Lieuwe van Beyma tegen zijn oom Homme van Camstra.

Hij testeert samen met zijn vrouw op 28-9-1547 (zie F.T.nr.198 en T327-1097).Hierdoor kwam na 1555 het familiegoed aan Tjalling wegens het met  Wytze uitsterven van deze tak van de Camstra's.

T327-1424:hij is medevoogd over de kleindochters van zijn zuster Frouck (1551).

T326-1430:overeenkomst d.d.25-9-1557 tussen de voogden over de kinderen van Gabbe Aesgema t.e.z en t.a.z. Hartman Galema met zijn vrouw Riem,weduwe Wytze Camstra.

Deze kinderen waren kleindochters van zijn zuster Frouck Camstra.

 

Riem is getrouwd 1557 (3) met Hartman van Galama, geboren 18 feb 1533, overleden Brussel (?) 1 jun 1568, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

Vermoedelijk begraven te Wirdum,want op de grafsteen van Wytze van Camstra,de eerste man van zijn vrouw Riem,staan ook de namen van zijn ouders.

 

Riem was gehuwd (4) met Jeronimus Hania, geboren Pingjum ± 1534, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem, natuurlijke zoon van Watze Douwes Hania en Susanna van Meeuwen.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en daar raadsheer 1569/1576.

Door zijn vader werd hij in 1563 als zoon gelegitimeerd (HvR).

In HvF 16694-181 d.d.9-7-1570 en HvF 16696-46 d.d.1575 genoemd als eiser.

 

 

           8   Taecke van Hermana, overleden Weidum 13 jul 1565 *, begraven aldaar.

 

Hij wordt als grietman van Baarderadeel genoemd in 1551 en 1556.

 

Taecke is getrouwd Weidum met Kinsck Fockesdr van Ropta, overleden 15 jul 1581, begraven Weidum ,grafschrift, dochter van Focke Sybrens van Ropta en Graets van Eysinga.

Kinsck was weduwe van Sjoerd van Andla, overleden 6 mei 1541 *, begraven Weidum, zoon van Rienck van Andla en Jetscke Sjoerds van Grovestins.

Kinsck is later getrouwd 1578 met Hartman van Harinxma, overleden n 1578, zoon van Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

 

   IV-a Frans van Hermana, overleden 27 sep 1551, begraven Tzum ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana (III) en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Frans is getrouwd  (1) met  Frouck Wytzesdr van Beyma, overleden 28 jul 1547, begraven Minnertsga, grafschrift,  dochter van Wytze Sjoerds van Beyma en Sjouck Ndr.

 

Voor haar huwelijksinbreng zie T326-1421 (1547).

Zie ook grafschriften Roorda II.

 

Frans was gehuwd (2) met  Bauck van Aylva, overleden Goutum 15 sep 1597, begraven Tzum ,grafschrift, dochter van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda.

 

Zie voor haar GJB 1995-150.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wick van Hermana, geboren ± 1550, overleden 19 okt 1592 *,42 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

 

Wick was gehuwd met Hessel van Eminga, geboren ± 1542, overleden 8 jul 1605 *,63 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Ids van Eminga en Wick Poppesdr van Heemstra.

 

HvF 16698-106 d.d.1579:Hessel van Eminga.

HvF 16699-238 en HvF 16700-20 d.d.1582:Hessel van Eminga te Goutum als voogd over de kinderen van Wybrant Hermana en Hylck Roorda,oom en tante van zijn vrouw.

Zie ook HvF 16700-265 d.d.1583,HvF 16701-3 d.d.1584,HvF 16702-107,157 d.d.1586

en HvF 16703-326 d.d.12-7-1589.

 

 

 

   IV-b Vincent van Hermana, overleden n 1540, zoon van Hobbe van Hermana (III) en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Vincentius Hermana is op 7-12-1524 student te Leuven.

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum.

 

Vincent was gehuwd met  Maria van Frittema, dochter van Ivo van Frittema en Tjaerteke van Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   His van Hermana, overleden 1615 ,N.O.III-132, begraven Rinsumageest.

 

HvF 16701-249 d.d.22-3-1585:een zaak tegen haar door de erfgenamen van Botte Mockema,haar overleden zwager.

HvF d.d.8-4-1606: His van Hermana contra Johan van Hermana c.s.

 

His was gehuwd met Schelte van Tjaerda, overleden 1576/1581, zoon van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

 

Hij verkreeg Tjaerdastate bij overlijden van zijn broer Worp en woonde daar met zijn vrouw.

 

 

 

   IV-c Wybren van Hermana, overleden v 1582, zoon van Hobbe van Hermana (III) en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

De 3 jongste weeskinderen van Wybrant en Hylck stonden in 1582 onder voogdij van Hessel van Eminga,getrouwd met Wick van Hermana.

 

Wybren was gehuwd met  Hylck van Roorda, overleden v 1582, dochter van Johan van Roorda en Anna van Walta.

 

Zie GJB 1970-47.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes van Hermana, geboren ± 1558, volgt onder V.

 

           2   Hessel van Hermana, geboren 1561, overleden 29 okt 1625 *, 64 jaar, begraven Franeker.

 

Hesselus ab Hermana is in 1585 student te Pont à Mousson en op 27-10-1588 te Padua.

Dr.Hessel van Hermana uit Minnertsga was ridder in de orde van Jeruzalem.

Uit zijn huwelijk had hij geen kinderen en met hem stierf het geslacht in de mannelijke lijn uit.

HvF d.d.10-7-1601: Matthaeus Pieters contra Hessel van Hermana.

 

Hessel is getrouwd 8 jan 1596 met Anna van Liauckema, geboren Franeker 25 juni 1571, overleden 22 mrt 1603* ,in de kraam, begraven Minnertsga, dochter van Schelte van Liauckema en Jel van Dekema.

 

Zij werd geboren als jongste dochter van Schelte en Jel onder de naam Remck, maar toen haar zuster Anna in 1582 overleed, heeft ze de naam Anna aangenomen.

 

           3   Hobbe van Hermana, overleden na 1592, begraven Minnertsga.

 

Hubertus Hermana is in 1571 student te Leuven.

In 1580 afkomstig uit Minnertsga en in ballingschap buiten Friesland (C.E.).

Hij vocht voor Filips II in Spaanse dienst.

Hij was niet getrouwd.

T343-173:bevel van Gedeputeerde Staten voor Hobbe van Hermana om de stad Leeuwarden en de provincie Friesland te verlaten omdat hij de eed van trouw had geweigerd (29-1-1592).

 

           4   Wick van Hermana, overleden 21 nov 1596, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

Wick is getrouwd 1584 (1) met Hessel van Hania, overleden n 1587, begraven Jorwerd ,grafschrift met huwelijksjaar, zoon van Watze Douwes Hania en Foockel van Walta.

 

HvF 16694-98 d.d.1569:genoemd met zijn broer Watze.

Hessel Hania te Jorwerd ook genoemd bij HvF 16695-136 d.d.1574, HvF 16696-132 d.d.1575, HvF 16696-198,207 d.d.1576 en HvF 16700-124 d.d.1583.

HvF 16700-217 d.d.1583: Hessel Hania te Jorwerd als erfgenaam van Maycke,Mary,Doedt en Griet Hania.

Bij HvF 16700-260 d.d.1583 genoemd met de kinderen van zijn zuster Doedt bij de erfgenamen van zijn broer Douwe.

Zie GJB 1969-23.

 

Wick was gehuwd (2) met haar behuwdzwager Gerrolt van Herema, overleden 24 sep 1589, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Johan van Herema en Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Grietman van Wonseradeel (1577-1580).Eerst te Bolsward,maar na 1584 op Groot Hesens te Jorwerd (zie voor hem en zijn vrouwen GJB 1969-23).

 

Gerrolt was weduwnaar van Doedt Watzesdr van Hania, overleden 1583/1584, begraven Jorwerd, dochter van Watze Douwes Hania en Foockel van Walta.

 

           5   Taecke van Hermana, overleden 1581.

 

 

        V Johannes van Hermana, geboren ± 1558, overleden 12 nov 1615 *, begraven Minnertsga ,onduidelijk grafschrift, zoon van Wybren van Hermana (IV-c) en Hylck van Roorda.

 

BAR E4 d.d.1600:Johan van Hermana te Minnertsga,42 jaar.

HvF d.d.8-4-1606: His van Hermana contra Johan van Hermana c.s.

 

Johannes was gehuwd (1) met  Womck Bottes van Eminga, overleden 16 dec 1590, begraven Minnertsga ,grafschrift, dochter van Botte van Eminga en Syts Sydsdr van Tjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Hermana, overleden 14 jan 1591, begraven Minnertsga ,grafschrift.

 

Johannes was gehuwd (2) met  Anna van Dekema, overleden 1616, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Zie T327-1395 en de Vrije Fries IX (1862)-177/206.