Genealogie van het adellijk geslacht van Herwey uit Ternaard

 

                          Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                       

 

 

 

         I Gercke van Herwey, overleden n 10 aug 1449.

 

Als Schieringer op Herweystate bij Ternaard.

GPCV d.d.17-12-1441:genoemd worden Bauck en Gerck Herwey.

Pax-10 d.d.10-10-1444:Gerck Herwey en andere hoofdelingen contra Taecke van Heemstra e.a.

In 1444 ondertekende hij met anderen de vrede met de stad Groningen.

Hij wordt ook genoemd in OFO II-28 d.d.10-8-1449.

Zie ook GJB 1999-209.

 

Gercke was gehuwd met  Doedt van Sjoerda.

 

Zij was weduwe van een Jaersma en moeder van Taecke Jaersma.

Zie GJB 1999-209.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Botte Gerckes van Herwey, volgt onder II.

 

           2   Auck van Herwey, overleden na 1511.

 

Bij RvA 1511 als Auck Roorda met bezit te Genum.

OFO IV-176 d.d.16-7-1508:door haar zoons Feye en Syds wordt zij met haar schoonzoon Lieuwe Hettes aangesteld tot protector van de familiegoederen.

 

Auck is getrouwd 1470 met Wybren van Roorda, overleden 1506, zoon van Syds van Roorda en Eets van Ropta.

 

Op Roordastate te Genum.

OFO IV-35 d.d.6-4-1470:hij had een geschil met Tjomme van Wiarda.

OFO IV-41 d.d.5-2-1474:uit de boedel van hun vader en broers krijgen zijn zusters Hil en Bernsck van hem een rente toegewezen.

OFO IV-77 d.d.11-11-1487:zoenlieden doen uitspraak in een geschil tussen Wybren en Auck enerzijds en zijn zwager Botte anderzijds over de ouderlijke erfenis van Auck en Botte. De ouders worden genoemd als Gerck en Dode.

Ook vermeld in OFO IV-86 d.d.8-9-1491 met machtiging van Wanswerd en Jislum.

Pax-47 d.d.17-9-1491:Wybrant Roorda neemt voor Genum,Wanswerd en Jislum deel aan het verbond van Oostergo met Groningen.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:hij heeft een geschil met zijn halfbroer Wobbe over de erfenis van hun moeder Ethie.

OFO IV-205 d.d.31-3-1511:zoenlieden doen uitspraak in een geschil tussen zijn kinderen Feye,Syds en Frouck over zijn erfenis.

 

 

 

       II Botte Gerckes van Herwey, overleden n 3 apr 1493, zoon van Gercke van Herwey (I) en Doedt van Sjoerda.

 

OFO II-105 d.d.23-5-1482:genoemd bij de overeenkomst met Leeuwarden.

OFO I-347 d.d.1-5-1486:Botte genoemd bij wisselkoop.

OFO II-146 d.d.14-11-1486:Leeuwarden wil met hem een duurzame vrede.

Genoemd in een register in maart 1487 (OFO IV-70).

OFO IV-77 d.d.11-11-1487:hij heeft een geschil met zijn zwager Wybren van Roorda.

OFO I-387 d.d.14-2-1491:verkoop aan Botte van Herwey door Gabbe Bottes.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-83 d.d.3-4-1493:Botte met zijn zoons Gerke en Gerlich,wonende Ternaard,sluiten zich aan bij het verbond van Dokkum met Groningen d.d.17-9-1491.

Zie over hem en zijn zuster Auck GJB 1999-209.

 

Botte was gehuwd met  Frouck Sippesdr van Heemstra, dochter van Sippe van Heemstra en Ansck Poppesdr van Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gercke van Herwey, overleden n 1504.

 

In 1491 genoemd als Gerck Botta,grietman van Tietjerksteradeel.

Heer Sybren tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief voor Gerck toe Harwey (nr.84).

Op 5-1-1505 staat Gerck met zijn broer Gerleff op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

OFO IV-140,149 d.d.5-10-1504,18-9-1505:hij verkoopt goed te Giekerk en Roodkerk.

 

Gercke was gehuwd met Jouck van Ropta, dochter van Sybren van Ropta en Fedt Ndr

 

Zij maakte haar zuster Eeth tot enige erfgenaam (SFA).

 

 

           2   Gerlof van Herwey, volgt onder III.

 

           3   Taecke van Herwey.

 

 

      III Gerlof van Herwey, overleden n 1514, zoon van Botte Gerckes van Herwey (II) en Frouck Sippesdr van Heemstra.

 

Op 9-7-1504 tekent Heer Sybren voor Gerlof te Harwey de reversaalbrief (nr.82).

Op 5-1-1505 staat Gerleff met zijn broer Gerck op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Gerlof Bottes Herwey  van Ternaard veel bezit.

 

Gerlof was gehuwd met  N. van Jongema ?

 

Volgens kwartieren van achterkleinzoon Taco van Burmania op een rouwbord uit 1601 zou zij een dochter zijn van Aede van Jongema en Saeck van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Saeck Gerlofs van Herwey, afkomstig uit Ternaard, overleden 19 jul 1540, begraven Ternaard ,grafschrift.

 

Saeck was gehuwd met Fedde van Haerda, overleden 16 jun 1558, zoon van Pybe van Haerda en Jouck van Burmania.

 

T326-897 d.d.1523: op verzoek van Fedde Haerda wordt zijn oom Johan Gerbranda voor het Hof van Friesland gedaagd omdat hij weigert verantwoording af te leggen van de nalatenschap van zijn wijlen vrouw Wick Hesselsdr Haerda.

Bij RvA 1540 genoemd met bezit te Huizum,dat in 1511 behoorde aan zijn moeder en aan zijn oom Johan Gerbranda/Roorda.

HvF 16481-66 d.d.15-10-1538:zijn oom Johan Gerbranda procedeert tegen hem.

HvF 16689-149 d.d.7-7-1540:Johan Gerbranda contra Fedde Haerda.

Voor de periode 1540/1550 zie T326-899/904.

T344-722:koopacten voor Fedde Haerda van aandelen in Sytsmagoed te Ternaard 1551/1555.

Voor zijn overlijdensdatum zie GJB 1970-49.

 

 

 

_