Genealogie van het adellijk geslacht van Hettinga

 

                                                                

 

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

In 2010 verscheen het boek “Hettinga, Friese families” ,uitgegeven door de Hettingastichting, waarin ook de adellijke Hettinga’s worden behandeld.

Daardoor kon ik gelukkig in mijn bestand fouten repareren en toevoegingen plaatsen. Kortheidshalve wordt dan opgemerkt   “zie Hettingaboek”.

         

Vermeldingen uit SFA voor zover niet het tegenbewijs is geleverd heb ik laten staan, ook al zijn er geen primaire bronnen voor ondersteuning.

                        2011, Simon Wierstra.

         

 

 

 

         I   ? Idzert van Hettinga

 

Vermeld als heerschap in de Hommerts ?

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   waarschijnlijk Tiete van Hettinga, volgt onder II.

 

 

       II Tiete van Hettinga, overleden n 1449, waarschijnlijk zoon van Idzert van Hettinga (I).

 

Tiete woonde in 1421 in de Hommerts.

Hij ondertekende in 1422 als Schieringer het verbond tussen de Schieringers en de Vetkopers

In 1426 grietman van Wymbritseradeel.

Hij testeerde in 1449 en wordt genoemd in een charter uit 1456 (SFA).

 

Tiete was gehuwd (1) met  Tryn Riencksdr van Bockema, dochter van Rienck van Bockema en Both Feyckesdr Sickinga.

 

Zij was een zuster van His Riencksdr van Bockema, die in 1402 trouwde met Agge van Harinxma (Agge overleden na 1442).

 

Tiete was gehuwd (2) met  Etheke Epesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden n 1455, dochter van Epe Lolles van Ockinga en Tryn Hesselsdr van Foppinga.

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

           1   Etheke Tietesdr van Hettinga.

 

Etheke was gehuwd met Frederick van Hommema, overleden Dronrijp 1455, zoon van Homme van Hommema en Ymck Haringhsdr van Harinxma.

 

OFO III-3 d.d.19-7-1452:bij een overeenkomst genoemd als Ferck Hemmama oppa Riip (Dronrijp).

Bij trouwen met Eeth was hij al weduwnaar van een onbekende vrouw.

Hij testeerde als Feddricus Hummama op 26-11-1455 te Dronrijp (F.T.nr 17).

Commentaar bij F.T.17: hieruit blijkt dat zijn vrouw Eteka een dochter was uit Tietes tweede huwelijk met Eteka Ockinga en  niet uit zijn huwelijk met Tryn Bockema.

 

 

 

           2   Hylck Tietesdr van Hettinga.

 

Hylck was gehuwd met Tiete van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden v 1505, zoon van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

           3   Epe Tietes van Hettinga, volgt onder III.

 

 

      III Epe Tietes van Hettinga, overleden na 21 feb 1491, zoon van Tiete van Hettinga (II) en Etheke Epesdr van Ockinga.

 

Heerschap te Hommerts in 1491 (zie GJB 1984-69).

Hij testeerde in 1483.

OFO II-134 d.d.26-8-1486:brief aan Epa Tetazoen en zonen.

OFO II-154 en OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Ook genoemd in OFO II-161 d.d.28-7-1488 en verder in de Sneker recesboeken onder 14,1197 d.d.21-2-1491 en rond 20-8-1492 (=OFO III-23).

Volgens de Encyclopedie van Friesland en het "Dootboeck", GEN 742, zou hij op 7-3-1486 zijn gedood te Hemelum,maar dat lijkt dus onjuist.

 

Epe was gehuwd met  Jel Hommesdr van Hommema, afkomstig uit Dronrijp, dochter van Homme van Hommema en Ymck Haringhsdr van Harinxma.

 

Zij testeerde in 1494.

 

Uit dit huwelijk:

 

                  1            Homme van Hettinga, volgt onder IV-a.

 

           2  Tiete van Hettinga,  gesneuveld in 1486 bij  Bakhuizen.

 

                3              Douwe van Hettinga, volgt onder IV-b.

 

           4  Ymck van Hettinga, overleden na 1529

 

In 1514 dragen bij aan de jaartax Imcke Obbes weduwe en haar zoon Rouck Obbes

In 1529 is Imck Obbes gerechtigd tot zwanejacht (GJB 1994-91).

Zij heeft haar zoon Rouke en diens vrouw overleefd.

 

Ymck was gehuwd met Obbe Iges, overleden 1505/1511.

 

Obbe woonde Indijken en staat als zodanig op 5-1-1505 bij de edelen van Doniawerstal.

Hartman van Harinxma heeft in 1490 zijn huis ingenomen en zijn schoonvader Epe Tietes van Hettinga komt te hulp en Hartman wordt doodgestoken.

Obbe’s  zoon Rouke Obbes heeft in 1511 bezit te Indijken.

Hettingaboek: Rouke was getrouwd met N. Douwesdr Douwema, een zuster van de bekende Jancke Douwema uit Oldeboorn.  Rouke wil in 1514 met zijn zwager Jancke een bedevaart maken naar Rome, maar zij komen niet verder dan Antwerpen.

 

 

 

                5              Idzart van Hettinga, volgt onder IV-c.

 

                6              Hartman van Hettinga, overleden n 21 feb 1491.

 

Hij woonde te IJlst en wordt met zijn vader en broer Homme genoemd in de Sneker recesboeken onder nr.14 d.d.21-2-1491 (=OFO III-23).

Ook daar genoemd onder nr.4336.

 

 

           7  Benedictus van Hettinga, volgt onder IV-d.

 

           8  Geel van Hettinga

         

Geel was gehuwd met Gercke N.  (volgens SFA).

            

               

            

 

   IV-a Homme van Hettinga, geboren rond 1462, overleden na 1514, zoon van Epe Tietes van Hettinga (III) en Jel Hommesdr van Hommema.

 

Hij woonde als heerschap in de Hommerts (OFO III-23).

Genoemd als grietman van Wymbritseradeel buitendijks in 1487.

Genoemd in de Sneker recesboeken onder 14,226,4009,4334 d.d. 21-2-1491,27-10-1494,7-12-1509 en 13-5-1507.

Op 9-7-1504 tekent Homme Epesz de reversaalbrief (nr.171).

Op 5-1-1505 staat Humme Episz op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

In OFO IV-151 d.d.15-4-1506 genoemd als zwager van Watze van Harinxma.

 

 

Homme trouwde 1485 met  Wick van Abbema, overleden Hommerts in 1505, dochter van Keimpe van Abbema en Hylck van Harinxma.

 

Huwelijks- en overlijdensdatum uit het boek “Hettinga, Friese families”, uitgegeven door de Hettemastichting in 2010.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hylck van Hettinga, overleden 1571.

 

HvF 16692-44 d.d.1560: zij als weduwe van Taecke van Rinia.

 

Hylck was gehuwd (1) met Pieter van Auckama, overleden nov 1534, zoon van Johan Sybrants van Auckama en Auck Ungha.

 

OFO III-27 d.d.13-7-1498 en 18-7-1498:dagvaarding met vrijgeleide van Bolsward voor Peter Jan Sybrantszn.

In 1498 op de lijst van burgers in Leeuwarden (de Vrije Fries 73-82 e.v.).

R.v.A.1511:genoemd als Pyter Jans van Leeuwarden met veel bezit ook te Jelsum,Britsum,Marssum enz.

OFO II-250 d.d.2-4-1511:genoemd met zijn overleden tante Sibbel Sybethsma.

Tussen 1512 en 1529 enkele malen burgemeester van Leeuwarden.

Hij testeerde op 18-3-1534 (zie F.T.nr.134) en op 29-10-1534 (zie F.T.nr.136).

 

Pieter was weduwnaar van Tryn Doeckesdr van Gralda.

 

Hylck was gehuwd (2) met Taecke Doeckes van Rinia, overleden 1557, zoon van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

Bij RvA 1540 Leeuwarderadeel heeft Taeckenamens zijn vrouw  bezit te Huizum, Camminghaburen en Lekkum.

 

           2   Tiete van Hettinga/Pieter van Harinxma, overleden Sloten 6 mei 1541 *, begraven aldaar.

 

Hij werd geboren als Tiete van Hettinga, maar nam de naam Harinxma over van zijn oom Watze en noemde zich daarbij ook "thoe Slooten".

Zijn oom Hessel procedeerde tegen hem inzake de erfenis Harinxma (HvF 16481-501 d.d.30-7-1536).

In 1543 klaagt Fedde,pastoor van Teroele, dat een jaarlijkse rente voor de pastorie sinds lange tijd niet meer zijn betaald door Pieter en zijn weduwe His (GJB 1984-69).

Zie ook Grafschriften IV-102.

 

Pieter was gehuwd met His Douwesdr van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, geboren ± 1509, overleden 8 jan 1589 *,80 jaar, begraven Marssum ,grafschrift, dochter van Douwe van Juwsma en His Saskersdr van Camstra.

 

Zij testeerde op 8-10-1563 en 3-3-1586.Zie ook Grafschriften IV-102.

 

Voor hun nageslacht zie bij Harinxma thoe Slooten.

 

           3   Epe van Hettinga, volgt onder V-a.

 

           4   Jel van Hettinga, overleden 12 okt 1543, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

Grafzerk te Sexbierum (de Vrije Fries XXIII).

 

Jel was gehuwd met Schelte van Latsma, overleden 24 aug 1550, begraven Sexbierum.

 

Op Latsmastate te Sexbierum (bij zijn overlijden in 1550 ging de state naar zijn oomzegster Jets Latsma).

 

Schelte was weduwnaar van Rempt van Oenema, ook Rinck, overleden 29 nov 1516, dochter van Keimpe Tjepckes van Oenema en Jel van Galama

 

 

   IV-b Douwe van Hettinga, overleden n 30 sep 1494 ,voor 1505, zoon van Epe Tietes van Hettinga (III) en Jel Hommesdr van Hommema.

 

Hoofdeling te Abbega.

Op 28-6-1487 grietman van Wymbritseradeel binnendijks (OFO IV-75) en in OFO I-409 d.d.30-9-1494 ook als grietman van Wymbritseradeel,samen met Bocke van Harinxma.

In 1490 stak hij de brand in het huis van Foppe Sjaerda, die daarna op 19-9-1490  van “rouw en hartzeer” overleed (Dootboeck).

 

Douwe was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Hettinga, volgt onder V-b.

 

           2   Tiete van Hettinga, volgt onder V-c.

 

3 Homme van Hettinga

 

In 1505 wordt Homme samen met zijn broer Haring vermeld onder de hoofdelingen van Wymbritseradeel.

 

4 ? Reyn Douwes , overleden 1543/1545.

 

Hij wordt niet vermeld als een Hettinga.

 

Reyn Douwes was getrouwd met 1)  Luts  van Herbranda , overleden voor 1536, dochter van Botte van Herbranda en N.N.

 

Over Luts van Herbranda en haar ouders en over haar grootmoeder Friese Meynsma,  zie O.Hellinga in GJB 2010-267,270.

HvF 16481-400 d.d.14-3-1536: Poppe Mellema als leg.adm. van zijn kinderen bij Eets (Eets Gauckema) zijn huisvrouw contra Haye Herbranda en contra Rein Douwezn als leg.adm. van Douwe zijn weeskind bij wijlen Luts getogen. Het gaat over de erfenis van Friese Meynsma, grootmoeder van Eets. Poppe wil dat Haye Herbranda en Reyn Douwes.

 Poppe wil dat zijn  kinderen  delen in die erfenis.

Hessel Bootsma moet de scheiding regelen zodat hem 1/7 van de erfenis wordt toegewezen maar Poppe wordt niet ontvankelijk verklaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

                Douwe Reyns,  overleden voor 1589

 

                                Volgens het proces uit 1536 is Douwe dan nog minderjarig.

Volgens SFA was Douwe getrouwd met Tieth van Ayckema, afkomstig uit Groningerland.

                                Maar de daar vermelde kinderen van Douwe en Tieth n.l. Douwe,Hylck en Catharina zijn de kinderen van Taecke van Hettinga (VII-a).

                                Zie hierover ook D.J.van der Meer in GJB 1969 blz.19.

                                Douwe stierf vermoedelijk kinderloos, want hij legateerde 3pm land aan Reyn van Popma, zoon van Imck van Hettinga (Hettingaboek).

                                De vraag blijft : wie is Dominicus Hettinga (Douwe) die op 12-5-1566 staat ingeschreven als student te Keulen ?

 

 

Reyn Douwes was getrouwd met 2)  Hylck  N. , overleden na 1546

 

HvF 16689-282 d.d.1543: Poppe van Donya contra Reyn Douwes c.s

HvF 16689-358 d.d.1545: Hilcke, Reyn Douwes weduwe, contra Reyn Piers c.s.

Hettingaboek: 146/1547: Hilcke, weduwe Reyn Douwes, koopt land van de pastoor van Kimswerd.

 

 

   IV-c Idzart van Hettinga, overleden 1505/1511, zoon van Epe Tietes van Hettinga (III) en Jel Hommesdr van Hommema.

 

Op 5-1-1505 staat Idzaerdt Episz op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

Hij woonde te Heeg.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sybrant van Hettinga, geboren ± 1486, volgt onder V-d.

 

           2   Tiete van Hettinga, overleden n 1537.

 

Hij woonde te Heeg en had daar in 1511 samen met zijn broer Sybrant bezit.

In 1514 betalen Tiete en Sybrant aan de jaartax.

HvF 16687-248,250 en 295 d.d.1529 en 1530: Tiete Idzerts Hettinga met zijn broer Sybrant contra Evert Gerlofsz

HvF 16688-59 d.d.1534 en HvF 16689-54,55 d.d.1538:Tiete Idzerts.

HvF 16481-74 d.d.29-10-1538: Fueck Sinnema contra Tete Ydzaerts.

HvF 16481-93 d.d. 29-10-1538: Tete Ydzarts contra de weduwe van wijlen Syerck Sinnema over achterstallige huurpacht over de jaren 1535 en 1536 uit Sinnema-sate. Tete heeft die sate 32 jaren en langer bezeten. De gedaagde wordt veroordeeld tot betaling.

 

SFA en Ferwerda vermelden Tiete met de naam Pieter en Pieter met dochter Sjucke; het Burmaniaboek noemt hem Tiete.

De index op de Quaclappen geeft een Pieter van Hettinga bij HvF 16701-160 d.d.1585 maar dat deugt niet.

Gezien de naam van zijn vrouw zou Tiete wel een zoon Pieter gehad kunnen hebben.

 

Tiete was getrouwd met Taeth Pietersdr

 

Taeth Pietersdr als vrouw van Tiete vermeld in het Burmaniaboek (SFA noot 21)

 

Uit dit huwelijk:

 

                Sjucke van Hettinga, overleden Weidum 29 jun 1598, begraven aldaar ,grafschrift.

 

HvF 16699-33 d.d.1581:Sjucke,getrouwd met Dyon van Hania te Weidum, vermeld als dochter van Tiete van Hettinga.

 

 

Sjucke was gehuwd met Dye van Hania, overleden 2 mrt 1612, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Wigle Dyes van Hania en Riem van Pybema.

 

Dye wordt genoemd in de genealogie Ayttana en woonde op Haniastate te Weidum.

Zie voor hem HvF 16696-134 d.d.1575 en HvF 16698-155 d.d.1579.

T2-342 d.d.1579:verzoekschrift van Dyon Hania aan de landvoogd Matthias.

HvF 16702-252 d.d.1587 : Dyon Hanye te Weidum als man en voogd van Syucke Hettinga.

HvF 16703-133 d.d.12-11-1588:Gedeputeerde Staten van Friesland contra Dion Hanye en Syucke Hettinga te Weidum.

 

.

 

         

 

   IV-d Benedictus van Hettinga, overleden na 1505, zoon van Epe Tietes van Hettinga (III) en Jel Hommesdr van Hommema.

 

Hoofdeling te Teroele .

Op 5-1-1505 staat Benedix Episz bij de edelen van Doniawerstal.

Hij zou in 1496 gesneuveld zijn in Gaasterland (Encyclopedie van Friesland),maar dat klopt dus niet, wel werd hij toen gevangen genomen (zie GJB 2006-194).

 

Benedictus was gehuwd met  Bernu N. (Bernarda van Solckema.?), overleden na 3 mrt 1528.

 

HvF 16480-119 d.d.3-3-1528 en HvF 16687-71: Bernuwe Benedicx weduwe contra Henrick Sickes

Bernu  hertrouwde Seerp Piers, overleden voor 1528;  kinderen uit 2e huwelijk: Benedix, Pier en de dochters Sas en Seerp.

Zie GJB 2006-193/194.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Walte van Hettinga, volgt onder V-e.

 

               

 

 

     V-a Epe van Hettinga, overleden n 1553, zoon van Homme van Hettinga (IV-a) en Wick van Abbema.

 

Hij woonde in de Hommerts.

In 1538 heeft hij een geschil met Katryn,vrouw van Baucke Agges te Smallebrugge (GJB 1984-90).

Epe Hommes Hettinga verder in HvF 16688-298 d.d.9-11-1536, HvF 16689-52,454  d.d.9-11-1535 en d.d.13-9-1546.

HvF 16690-234 d.d.7-10-1553:Epe namens zijn kinderen.

 

Epe was gehuwd (1) met  Auck van Herema, afkomstig uit Tzum, waarschijnlijk dochter van Rienck Agges van Herema en Rieme Ofckesdr van Dotinga.

 

Haar ouders zijn niet bekend,maar vermoedelijk is zij een dochter van Rienck van Herema volgens SFA.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Homme van Hettinga, volgt onder VI-a.

 

           2   waarschijnlijk Johan van Hettinga, overleden 23 jan 1544, begraven Warga ,grafschrift.

 

Als jongeman overleden zonder kinderen.

 

 

Epe was gehuwd (2) met  Wypck Simonsdr van Hoytema, dochter van Simon van Hoytema en Gerck Wytzesdr van Beyma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Tiete van Hettinga, afkomstig uit Hommerts, volgt onder VI-b.

 

           4   Teth van Hettinga.

 

Teth was waarschijnlijk gehuwd met Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Otte was later gehuwd met Swob Scheltesdr van Roorda, dochter van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

 

 

     V-b Haring van Hettinga, overleden n 1504, zoon van Douwe van Hettinga (IV-b) en N.N..

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

Haring was gehuwd met  Hylck N..

 

Zij was niet van adel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Hettinga.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

Epe was gehuwd met Anna van Oedtsma, dochter van Wytze van Oedtsma en Hylck Pybesdr van Hoxwier.

Anna was weduwe van Ofcke van Foppinga, overleden n 1529, zoon van Hessel van Foppinga en Frouck van Eminga.

 

2 Syts van Hettinga.

 

Zij trouwde een man niet van adel.

 

     V-c Tiete van Hettinga,  overleden voor 1540, zoon van Douwe van Hettinga (IV-b) en N.N..

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Tiete woonde te IJlst.

Volgens SFA was hij ook getrouwd met N.Tjallinga, maar deze vrouw wordt niet genoemd in primaire bronnen.

 

 

Tiete was gehuwd  met  Rinck N., overleden na 1560.

 

GJB 2001-106: Na overlijden van Tiete hertrouwde zij met Hermen N. en wordt als Rienck Hermens weduwe genoemd in 1542.

Zie het testament van Sytse Siercks Harinxma d.d. 23-8-1542 (F.T.175)

In 1560 is er een proces contra Rincke Hermens weduwe voor zich en voor haar kinderen Homme en Impck bij wijlen Tiete Douwes Hitthinga  (HvF 16692-107).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Homme van Hettinga, geboren v 1534, volgt onder VI-c.

 

           2   Ymck van Hettinga, volgt onder VI-d.

 

                                .

 

 

 

     V-d Sybrant van Hettinga, geboren ± 1486, overleden  te Hantum in 1558, zoon van Idzart van Hettinga (IV-c).

 

Bij RvA 1511 samen met broer Tiete met grondbezit te Heeg.

In 1539 en 1540 te Hantum (zie T3-564 d.d.28-12-1539).

Sybrant Idzerts wordt genoemd in het testament van de priester Ritscke van Jaersma d.d.24-2-1539 (F.T. 149). Hij moet de erfenis bewaken van Margaretha, dochter van de priester, en wordt haar voogd. Sybrant worden 50 goudguldens toevertrouwd.

Op 13-4-1543 is Sybrant  ongeveer 57 jaar (zie GJB 2001-106).

HvF 16687-250 d.d.9-7-1529:Sybrant Idzerts met zijn broer Tiete Idzerts contra Evert Gerlofsz.

HvF 16687-642 d.d.1533:Sybrant Ydsertsz als voormomber contra de erven Lenaert Huyges.

HvF 16689-286 d.d.1543: Rincxt Camminga contra Sybrant Ydsaerts c.s.

HvF 16689-468 d.d. 3-11-1546: Jvr.Rints van Camminga contra Sybrant Idtsaerts Hettinga.

HvF 16689-490 d.d.14-2-1547: Jfr.Rintz van Camminga contra Sybrant Idsaerts betreffende Haeytiemafenne.

HvF 16691-23 d.d.1554: Sieurdt en Sippe Wyttyes als curatoren over Mary Tyercx contra Sybrant Ydsaerts

HvF 16691-101 d.d.1555: Sybrant Ydsaerts contra Sacke Ringe en Rompcke Sieurts Jaersmadr.

HvF 16691-196 d.d. 14-11-1558: Bennert Olphaerda te Hantum contra Sybren Ydserts , Worp Tiessens en Syuerdt Aesgema.

 

Sybrant trouwde 1) met N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzart van Hettinga, volgt onder VI-f.

 

 

           2   Fedt Sybrantsdr van Hettinga, overleden v 1566.

 

HvF 16693-108 d.d.12-2-1566: Lieuwe Jelgersma contra Idzert Hettinga als voogd over de kinderen van zijn zuster Fed Sybrants Hettinga; het is de voortzetting van het proces waarbij Lieuwe Jelgersma procedeerde contra Lieuwe Tiebbema vanwege Fed (zie ook het Hettingaboek)

 

Fedt was gehuwd met Lieuwe van Tiepma, zoon van Sjoerd van Tiepma en Aelcke Haagstra.

 

Volgens het Burmaniaboek en AvC was niet Lieuwe maar zijn broerVincent van Tiepma de man van Fedt van Hettinga.

 

 

 

 

Sybrant trouwde voor 1539 met  2) Ricla van Tjallinga, overleden te Hantum in 1561, dochter van Aeltze van Tjallinga en Popck van Hoytsma.

 

Zij was een stiefdochter van Sjoert van Jaersma en Popck van Hoytsma.

Het bezit te Hantum (Tjallinga-sate) kwam van haar ouders.

Zij testeerde als Ricla van Tjallinga, genaamd Hoytsma, op 4-4-1561 te Hantum (het testament wordt vermeld bij inventarisatie sterfhuis Catharina van Stoutenburgh, weduwe Taecke van Hettinga, WED 83-106 e.v. d.d. 1623).

Ricla had een volle zuster Ebel, die in 1549 verbleef in het klooster Sion.

Voor een genealogisch overzicht van de familie Tjallinga verwijs ik naar de genealogie Jaersma.

 

 

Uit dit huwelijk:

                               

               

                                     3 Taecke van Hettinga,  volgt onder VI-g.

            

                                 4  Minne  van Hettinga, overleden 1581, volgt onder VI-h.

 

               

 

                 5  Tiete van Hettinga, overleden na  8-4-1590.

 

Op 8-4-1590 verkoopt Tiete van Hettinga het derde deel van de sate te Hantum aan Taecke en zijn vrouw Auck (WED 83-106 e.v. d.d. 1623)   

 

             6  E pe van Hettinga,  overleden voor 1591.

 

 

Hij zal ook in het bezit zijn geweest van een derde deel van de sate te Hantum en zal 3 kinderen hebben gehad die ieder daarvan een derde deel erfden.

 

Een dochter zal zijn: Popck Epedr Hettinga,  genoemd naar haar grootmoeder, getrouwd met Jan Jansen van Wendren.

 

 Zij verkoopt op 4-6-1591 een derde deel van een derde deel van de sate te Hantum aan Taecke van Hettinga en zijn vrouw Auck (WED 83-106 e.v. d.d.1623)

 

Een zoon zal zijn: Saecke van Hettinga,

 

Op 17-5-1594 verkoopt Saecke zijn aandeel in de sate te Hantum  aan Taecke van Hettinga (WED 83-106 e.v. d.d. 1623).

 

Een derde zoon of dochter is niet gevonden.

 

     V-e Walte van Hettinga, overleden na 1558, zoon van Benedictus van Hettinga (IV-d) en Bernarda van Solckema.

 

Hoofdeling op de state bij Teroele (1525).

BB 1543: Walta Benedixzoon met bezit te Teroele  (DON blz.7/12).

HvF 16689-169,216 d.d.1541en 1542: Walta Benedix te Teroele contra Anne Tyercx.

HvF 16689-274 d.d.1543: Walta Benedicxz contra Eebe Waltes c.s.

HvF 16690-180 d.d.10-9-1551 en HvF 16690-258 d.d.1552: Walte Benedicx Teroele heeft een geschil met Pier Seerps (zijn halfbroer uit 2e huwelijk van zijn moeder).

HvF 16691-76 d.d.1555: Walte Benedicx en Pier Seerps.

HvF 16691-141 d.d.1555: Walte Benedicx en Heer Benedictus Seerps c.s. (ook Benedictus Seerps is een halfbroer).

HvF 16691-227 d.d.7-6-1559: Wobbe Benedicts Hettinga (Walte) en Heer Benedictus Seerps, pastoor te Kimswerd.

GJB 1994-92: in1559 doet hij een belofte aan Douwe van Douwema

Walte was getrouwd met Dieuwer N. ,afkomstig uit Wyckel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Hettinga, volgt onder VI-i.

 

           2   Benedictus van Hettinga,  volgt onder VI-j.

 

           3   Epe van Hettinga, overleden 1582/1583.

 

Hij woonde in Teroele op de ouderlijke state met toestemming van broers en zusters en was niet getrouwd.

Epe Waltes Hettinga wordt genoemd bij HvF 16699-118 d.d.1581 en bij HvF 16700-54 d.d.1582 contra Anne Tyercksz.

HvF 16700-216 d.d.1583:Epe Waltes Hettinga als erflater.

Testament EEE1-280,geregistreerd 14-11-1655: het ontwerp-testament is ongedateerd, maar is opgesteld na de dood van zijn broers Tiete en Benedictus.(1580/1583).

Epe wil bij zijn broers begraven worden in de kerk.

Hij bepaalde dat de zoon Walte van zijn broer Benedictus de state zou erven.

Verdere erfgenamen: zijn zuster Lyckel voor een derde, zijn zuster Bernie. voor een derde en de 3 weeskinderen van Benedictus samen voor een derde.

 

Zijn zuster Tjalling erft niet.

Maar zijn zuster Tjalling wil ook delen in de erfenis blijkt voor het Hof.

 

 

           4   Lyckel van Hettinga, overleden na 1585

 

HvF 16700-216 d.d.1583:mede-erfgenaam van haar broer Epe.

Zie ook HvF 16702-9 d.d. 1586.

 

Lyckel was gehuwd met Joost Doytzes van Wiarda, overleden 1585/1586.

 

           5   Tjalling van Hettinga, overleden na 1584.

 

HvF 16700-216 d.d.1583:Tjalling Waltes erft van haar broers Epe en Tiete.

HvF 16700-233 d.d.1583:Tjalling Waltes Hettinga te Teroele,getrouwd met Reyn Sipckes.

HvF 16701-160,168 d.d.1585:Reyn Sipckes voor zijn vrouw, erfgenaam van Tiete Waltes.

HvF 16702-9 d.d.1586: Reyn Sipckes, in leven gehuwd met Tzaling Waltes.

 

Tjalling was gehuwd met Reyn Sipckes, overleden na 1586.

 

           6   Bernie van Hettinga, overleden na 1583.

 

HvF 16700-216 d.d.1583:zij is mede-erfgenaam van haar broers Tiete en Epe.

 

Bernie was gehuwd met Hancke Reyns, overleden na 1585.

 

HvF 16701-160,168 d.d.1585:hij is voogd over de kinderen ban Benedictus Waltes.

Zie ook HvF 16702-9 d.d. 1586.

 

 

 

   VI-a Homme van Hettinga, overleden 1572/1574 ,voor 23-4-1574,, zoon van Epe van Hettinga (V-a) en Auck van Herema.

 

Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd.

Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard.

HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van Hettinga namens Paulus Jelles.

HvF 16691-189 d.d.1558:Homme van Hettinga.

HvF 16692-118,237,247 d.d.1560/1561:Homme van Hettinga.

HvF 16692-352 d.d.1562: Homme en Tiete van Hettinga als broers.

HvF 16693-122,155,210 d.d.1566:Homme,grietman Baarderadeel.

HvF 16693-295 d.d.1567:Homme en zijn broer Tiete.

Hij vertrok in 1567 naar Emden,streed in 1568 bij Heiligerlee,voegde zich bij de Watergeuzen en was in 1572 bij de inname van den Briel (zie ook GsvD blz 138).

T2-165:Homme in 1568 aangesteld als kapitein in het leger van graaf Lodewijk.

T2-291,300,321:Homme en de acties van de opstandgezinden 1569/1571.

Zie voor hem ook Encyclopedie van Friesland en GJB 1969-19.

 

Homme was gehuwd met  Tryn Doeckesdr van Rinia, overleden Jorwerd  6 mei 1578, dochter van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

HvF 16695-178 d.d.3-12-1574:Catharina Rinia,weduwe van Homme te Jorwerd.

HvF 16696-208 d.d.1576:Homme van Hettinga,overleden.

Op 6-5-1578 is er scheiding van haar nalatenschap tussen haar kinderen,te weten Johan,Taco,Rienck en Auck.

Zie GJB 1969-19.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Doecke van Hettinga,  ook Duco, geboren Jorwerd voor 1558, overleden na 1572.

            

Op 6-5-1567 met zijn vader vermeld te Emden; hij is jong overleden (Hettingaboek).

            

2 Johan van Hettinga, geboren Jorwerd voor 1558, overleden 1592.

 

HvF 16700-142 d.d.21-2-1583:Johan van Hettinga,als broer van Taecke en Rienck,voor zichzelf en als curator over broers en zuster,kinderen van Tryn van Rinia en Homme van Hettinga.contra Benedictus Idzarts,vroeger curator over het sterfhuis van Taecke Rinia,de jonge.    Benedictus Idzarts is geen familie, hij is geen Hettinga..

HvF 16703-210  d.d.7-3-1589:Johan met broers Taecke en Rienck en zuster Auck gedaagd door Maria van Naerden,weduwe van Sybrant van Hottinga.

HvF 16703-314 d.d.6-7-1589: Aeght,weduwe Benedictus Idzarts, voor haar kinderen bij Benedictus in echte getogen contra de broers Johan,Taecke en Rienck en Johan voor zijn zuster.

HvF 16703-325 d.d. 11-7-1589; Johan,Taecke en Rienck voor zichzelf en voor hun zuster contra Aeght,Benedictus Idzarts weduwe, als wettige vertegenwoordiger voor haar kinderen bij Benedictus.

Zie ook HvF 16704-64,149 d.d.1590 en GJB 1969-19.

 

 

 

           3   Taecke van Hettinga, ,ook Taco,, geboren Jorwerd na 1558, volgt onder VII-a.

 

           4   Rienck van Hettinga, geboren Jorwerd na 1558, volgt onder VII-b.

 

           5   Auck van Hettinga, geboren Jorwerd na 1558, overleden n 1590.

 

HvF 16703-210  d.d.1589:Auck met haar broers Johan,Taecke en Rienck gedaagd door Maria van Naerden,weduwe Sybrant van Hottinga.

HvF 16703-314,325 d.d.1589: Auck met haar broers als gedaagden en als eisers (zie bij Johan).

Zie ook HvF 16704-64,149 d.d.1590.

Auck was niet getrouwd.

 

 

           6   Rints van Hettinga, overleden voor 1578.

 

 

            VI-b     Tiete van Hettinga, afkomstig uit Hommerts, overleden 1574 (?), 1578 (?), zoon van Epe van Hettinga (V-a) en Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

Als student Titus Hettinga op 9-5-1553 ingeschreven te Keulen.

Hij was hoofdeling te Hommerts en was kapitein in het leger.

HvF 16692-250 d.d.1561:Tiete van Hettinga in de Hommerts.

HvF 16692-352 d.d.1562:Tiete en Homme van Hettinga als broers.

HvF 16693-257 d.d.1567:Tiete en zijn broer Homme.

T2-928: behandeling van het verzoekschrift van Tiete Hettinga en Douwe Douwema in 1567.

Hij kreeg op 16-4-1572 van Willem van Oranje het verzoek om het verzet in Friesland te organiseren (GsvD,139) en op 17-8-1572 nam hij namens de Prins de stad Sneek in.

Ook genoemd in 1572 als grietman van Wymbritseradeel.

 

HvF 16700-216,233 d.d.1583: Rienck van Doyem te Franeker als voogd over de kinderen van Tiete Waltes (lees Tiete Epes) voerde een proces tegen Epe Waltes.

Rienck heropent het proces tegen de erfgenamen van Epe Waltes en Tiete Waltes,beiden overleden; deze erfgenamen zijn de kinderen van overleden Benedix Waltes,

Joost Doytthiesz voor zijn vrouw Lyckel Waltedr, Hancke Reyns voor zijn vrouw Bernu Waltedr en Joost en Hancke samen voor Tzalling Waltedr.

Joost en Hancke als voogden voor de kinderen van Benedix Waltes.

HvF 16701-16 d.d.1584 : Wybrant van Ailua vanwege zijn vrouw Auck Galama contra Rienck van Doyem als voogd over de weeskinderen van Tiete Hettinga.

De weeskinderen waren eigenaars van Groot Palmera.

HvF 16701-43 d.d.1585: Rienck van Doyem als voogd over weeskinderen Tiete van Hettinga contra Wybrant en Auck.

HvF 16701-75 d.d.1585: Rienck van Doyem contra Tryn Galama, weduwe van Jan Ailua.

 

HvF 16701-160  d.d. 27-9-1585:Rienck van Doyem te IJlst als curator over de weeskinderen van wijlen Tiete Hettinga contra erfgenamen Tiete Waltes te weten Hancke Reyns voor Benne Waltedr syn huysvrouwe, Rein Sipckes, Teroele, n.ux., de kinderen van overleden Benedictus Waltes met Hancke en Rein als voogden, en contra Meye Merckes ,vrouw van Haye Sibouts te Smallebrugge.

HvF 16701-168 d.d.27-9-1585: Rienck van Doyem als curator over de weeskinderen van wijlen Tiete Hettinga contra Hancke Reynszn vanwege Benne Waltedochter zijn huysvrouwe daervoor de rato caverende en als curator over de weeskinderen van Benedictus Waltes  en contra Reyn Sipckes n.ux. wonende ter Oele in dier qualiteyt erffgenamen van wijlen Tiete Waltes en contra Meye …… vrouw van Haye Sybolts wonende tot Smallebrugge voor haer en als moeder en leg.adm. van haer kint bij de voorn. Haye geprocureert.

 

 

HvF 16702-340 d.d.1587:de kinderen van wijlen Tiete Hettinga namens hun overleden voogd Rienck van Doyem.

Deze kinderen met namen genoemd zijn Cunira, Thonis, Iipe en Wick Hettinga.

 

 

Tiete was gehuwd met  Hylck van Galama, overleden na 1581 (?), dochter van Tonis van Galama en Cnier Douwesdr van Juwsma.

 

HvF 16699-8 d.d.1581:Epe van Galama, Auck van Galama, Tryncke van Galama en Tiete Waltes als voogd over de weeskinderen van wijlen Tiete Hettinga bij Hyl van Galama, als erfgenamen van Jel van Galama, contra Mr.Hendrick Geldorp en Aelcke Oenedr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anthonius van Hettinga, volgt onder VII-c.

 

           2   Cnier van Hettinga, overleden 15 jul 1607 *.

 

Cnier was gehuwd met Gale van Galama, zoon van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

Gale woonde op Hoxwier te Mantgum.

 

 

           3   Epe van Hettinga, overleden 15 jun 1619 *.

 

Epius Hettinga  ingeschreven als student te Leiden  op 12-10-1580.

HvF 16703-355 d.d. 26-9-1589:Epe van Hettinga,wonende te IJlst contra o.a. Agge Innes (?).

Epe werd benoemd als dijkgraaf van Wymbritseradeel op 23-9-1591 (T 5.16).

In 1598 volmacht voor Wymbritseradeel.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Wypck van Hettinga, overleden n 1620.

 

Met haar man vermeld in 1603 en 1609 en in 1620 als weduwe.

Zie voor hun ook GJB 1993-183.

Zij testeerde op 3-8-1599 en op 24-8-1610 (EEE 1-314v).

 

Wypck is getrouwd ± 1600 met Feycke van Herbranda, overleden apr 1619, zoon van Tjaert van Herbranda en Mary van Rinia.

 

Grietman van Achtkarspelen,genoemd 1592/1593 tot 1616.

Hij woonde op Herbrandastate te Buitenpost.

HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Feycke met broer Haye en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.

T5-167 d.d.14-12-1592:als hopman Herbranda.

T7-91 d.d.1598:brief van Feico Herbranda,grietman,aan de stadhouder.

Pr.boek ACH 79 (1600-1609): hij wordt herhaaldelijk genoemd als koper en verkoper,veelal ook met zijn vrouw Wypck.

ACH 79 d.d.12-3-1607:hij is curator over de kinderen van zijn broer.

In 1620 vermeld op de klok van Buitenpost als wijlen grietman van Achtkarspelen (zie Grafschriften Achtkarspelen I-38 en de Vrije Fries XVIII-84).

Zijn vrouw Wypck wordt in 1620 als weduwe vermeld.

Voor zijn testament met Wypck zie EEE I-314v d.d.1610.

 

Feycke is eerder getrouwd ± 1590 met Roelofke Coyten, overleden Buitenpost 22 jul 1592 ,in het kraambed, begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

            VI-c     Homme van Hettinga, geboren v 1534, overleden IJlst  1593/1598, zoon van Tiete van Hettinga (V-c) en N.N..

 

Hij woonde bij overlijden te IJlst en was daar burgemeester (GJB 2001-106).

Hij werd genoemd Homme van Hettinga de jonge,ter onderscheiding van zijn naamgenoot,grietman van Baarderadeel.

HvF 16692-113 d.d.1560:Homme namens zijn vrouw His en zijn zwager Idzart namens zijn vrouw Feyck.

In 1568 bij het uitbreken van de 80-jarige oorlog werd hij aangesteld als kapitein onder graaf Lodewijk van Nassau.

In 1580 woonde hij met zijn vrouw te Abbega.

WYM 6 d.d.28-12-1593: Homme Hettinga te IJlst sluit een overeenkomst met Douwe Jelles Bonnema te Sneek.

 

Homme was gehuwd met  His van Offenhusen, overleden 1607, dochter van Hans van Offenhusen en Auck van Fernea.

 

HvF 16693-295 d.d.1567:His,getrouwd met Homme,betreffende de nalatenschap van haar moeder Auck Fernye.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Atte van Hettinga, overleden 1638.

 

Hij wordt op 28-10-1603 benoemd als kapitein in het leger en wegens overlijden vervangen op 25-4-1638.

Atte wordt met zijn vrouw vermeld in de hypotheekboeken LWN GG7-83 d.d.16-5-1611 en LWN GG13-111 d.d.12-3-1618.

 

Atte was gehuwd met  Frouck Juckesdr,  overleden n 1618.

 

           2   waarschijnlijk Auck van Hettinga.

 

Auck wordt in SFA genoemd als dochter van Homme en His.

 

   VI-d Ymck van Hettinga, overleden 21 apr 1605 *, begraven IJlst ,grafschrift, dochter van Tiete van Hettinga (V-c) en N.N..

 

Ymck was gehuwd met  Aesge van Popma, overleden 5 nov 1559 *, begraven IJlst ,grafschrift.

 

Zie N.L 1884-40 over zijn vermoedelijke ouders Rienck van Popma en Auck van Donia. Zijn grootvader zou een Hessel van Popma zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aesge van Popma, ,ook Ausonius, geboren v 1550, overleden 1621.

 

Hij was classicus en schreef boeken op het gebied van de klassieke oudheid (zie Encyclopedie van Friesland-531).

Aesge was niet getrouwd.

 

 

           2   Reyn van Popma, ,ook Renick, geboren v 1550, overleden 15 feb 1595, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Evenals zijn broers staat hij bekend als een geleerd man.

 

Reyn was gehuwd met Ansck Siercksdr van Donia, geboren Oosterend 16 jun 1565, overleden 16 okt 1599, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Sierck van Donia en His Elingsdr.

 

           3   Tiete van Popma, ,ook Titus, geboren v 1550, overleden 9 dec 1620 *, begraven Warga ,grafschrift.

 

Hij woonde als "hooggeleerde" te Warga en testeerde met zijn vrouw in 1619 (EEE I-541).

In mei 1623 zou zijn overleden een dochter,begraven te Warga (GEN 742),maar volgens SFA is dit de zoon Rienck.

 

Tiete is getrouwd 1586 (1) met Frouck Epesdr van Bootsma, afkomstig uit Warga, geboren ± 1567, overleden 28 mrt 1587 ,20 jaar, begraven Warga ,grafschrift, dochter van Epe van Bootsma en Rints van Aesgema.

 

Tiete was gehuwd (2) met Anna van Feytsma, overleden 21 mrt 1635, begraven Warga ,grafschrift, dochter van Hessel van Feytsma en Wilsck van Heemstra.

 

           4   Sybolt van Popma, ,ook Cyprianus, geboren 1550, overleden 6 okt 1582, begraven IJlst ,grafschrift.

 

Door zijn studie stond hij bekend als een erudiet man.

 

Sybolt was gehuwd met His Douwesdr van Bootsma, overleden 6 okt 1630, begraven IJlst ,grafschrift, dochter van Douwe van Bootsma en Foockel van Harinxma.

 

           5   Syds van Popma, ,ook Sixtus, overleden 4 feb 1611, begraven IJlst ,grafschrift.

 

Dr Sixtus van Popma had evenals zijn broers gestudeerd en woonde te IJLst.

 

Syds was gehuwd met Hauck Tjallingsdr Haersma, afkomstig uit Heeg, dochter van Tjalling Haersma en Bauck van Hoytema.

 

 

         

 

 

    VI-f Idzart van Hettinga, overleden 1575/1580, zoon van Sybrant van Hettinga (V-d) en N.N.

 

Idzart woonde te Hijum en Huizum.

LWL E2-405 d.d. 1554: Idzaert Hettinga koopt een huis te Hijum voor 156 goudguldens.

HvF 16691-108 d.d.1555 en HvF 16691-117 d.d.8-10-1555: Idzardt Hettinga en Frans Gerryts procederen met elkaar.

HvF 16692-113 d.d.1560:Auck Fernia, weduwe van Hans Douwes Offenhuizen, contra Douwe Hansz van Offenhuizen, contra Ydzart Hettinga namens zijn vrouw Feyck, contra Homme Hettinga voor zijn vrouw His en contra Offke Baert voor zijn vrouw Tryn.

HvF 16692-270 d.d. 1562 en HvF 16692-417 d.d.6-7-1563: Idsaert Hettingha en Lolcke Herckes procederen met elkaar.

HvF 16693-108 d.d.1566:hij is voogd over de weeskinderen van zijn zuster Fedt en procedeert namens hen.

HvF 16693-295 d.d.1567:Ydzart Hettingha voor zijn vrouw Feyck Offenhuysen contra Homme van Hettinga voor zijn vrouw His van Offenhuysen over de nalatenschap van Auck Fernye.

Zie voor hem ook HvF 16693-468 d.d.1568, HvF 16694-157 d.d.1570, HvF 16694-341 d.d. 1571.

HvF 16802-34 (decr.verk.) over het proces van Aucke Auckesz te Minnertsga contra de erfgenamen van Atte Fernia waaronder Idzart Hettinga en de jonge Homme Hettingha.

Zie ook HvF 16695-137 d.d.26-1-1574 , HvF 16696-136 d.d. 1575 en HvF 16696-204 d.d.1576.

 

 

Idzart is getrouwd v 1560 met  Feyck van Offenhusen, overleden n 1580, dochter van Hans van Offenhusen en Auck van Fernea.

 

Op 11-2-1580 verkoopt Feyck als weduwe een rente uit een sate te Achlum aan haar zuster His (GJB 2001-106).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anthonius van Hettinga, volgt onder VII-d.

 

           2   Hans van Hettinga, volgt onder VII-e.

 

           3   Ate van Hettinga, overleden v 1604.

 

Hij was vaandrig in het leger.

Zijn erfgenamen:   zijn broer Tonis,vaandrig, en het weeskind van zijn broer Hans.

Zie HvF 16706-502 d.d.23-11-1604: Tonis van Hettingha,vendrich, en hopman Bloemendal voor Marij Antonisdr, weduwe van wijlen Hans van Hettingha, zijn broeder; zij als moeder en wett. voorst. over haar kind bij de vs. Hans getogen en in die qual. erfg. van Ate Hettingha hun oom en broeder contra Idsart Glins, curator over de goederen van Dieuw Haersma.

 

 

 

   VI-g Taecke van Hettinga, overleden te Hantum  1613/1614 , zoon van Sybrant van Hettinga (V-d) en Ricla van Tjallinga

 

Taecke was eigenaar van Hantum stem 5 (Tjallinga ), een derde deel verkregen van zijn moeder en de rest gekocht van de familie.

In 1601 was hij bijzitter van Westdongeradeel.

 

HvF 16700-260 d.d.14-9-1583 :Taeke Hettinga te Foswert n.ux. Auck Roorda contra Binnert Roorda te Hijum.

HvF 16702-211 d.d.1587:Taecke Hettinga en Auck Roorda,echtpaar te Foswerd, contra Jelger Feytsma te Harlingen.

HvF 16701-215 d.d.1585 en HvF 16702-26 d.d.1586:Taecke als oom van Thonis.

Koopbrieven:

d.d.17-2-1565 Taecke en Auck kopen van Saepck van Wynia,vrouw van Ulbe van Aylva,een rente uit een sate te Hantum.

d.d.8-4-1590 Taecke en Auck kopen een derde van een sate te Hantum van Tiete van Hettinga.

d.d.18-5-1590 Taecke en Auck kopen een derde van een huis te Dokkum van Pieter Pieters te Harlingen.

d.d.17-5-1594 Saecke van Hettinga verkoopt zijn aandeel in de sate te Hantum aan Taecke van Hettinga.

HvF 16705-330 d.d.15-12-1601: Taecke van Hettinga te Hantum, bijzitter Westdongeradeel, contra Worp van Tyessens.

WED 77-68v d.d.21-6-1612:Taecke genoemd als commissaris Westdongeradeel.

.

HvF16487-329 d.d.1614:Taecke is overleden en zijn kleinzoon Ritscke Sappema te Oudwoude zoekt een nieuwe curator.Zijn vader en zijn overleden oom Sybrant hadden  zijn moederlijke goederen geadministreerd  (verkregen bij testament van zijn grootouders Taecke en Auck op 19-12-1598)

Ritscke wil nu ook een deel van de nalatenschap van oom Sybrant en tante Fed. Hij verzoekt het Hof uit de gerequireerden een curator aan te wijzen.

Het zijn Sipcke Jaersma te Holwerd,Syds van Roorda en Sybrant Hettinga te Kollum, allen neven van zijn overleden moeder Rixt.

Het Hof vindt dat Syds van Roorda de voogdij op zich moet nemen.

 

HvF 16489-496/505 (nr.4)  d.d.15-7-1618 : Catherina van Stoutenborg, weduwe Taco van Hettinga te Hantum, met Aerndt van Loen, notaris te Leeuwarden als voogd over Auckyen van Hettinga, mede-erfgenaam van haar vader Taco  contra Syds van Roorda te Kollum, curatorover Ritscke Sappema.

Hieruit blijkt dat Taecke  zijn 3 kinderen uit eerste huwelijk overleefde en dat hij bij overlijden alleen nog dochter Auck had  uit tweede huwelijk( ook noot SFA)

Ook blijkt dat Taecke testeerde te Hantum op.26-5-1612.

Weesboek WED 83-106v d.d.1623: inventarisatie met veel oude stukken als zijn tweede vrouw is overleden (zie aldaar). Hun dochter Auck dan ongeveer 17 jaar.

Op 4-4-1612 inventarisatie van door zoon Sybren Hettinga nagelaten goederen (zie Osinga in GEN 511-46v/47v) met o.a. land te Bollingawier ten profijte van Taecke Hettinga.

 

 

Taecke was gehuwd ,voor 17-2-1565,  met (1)  Auck Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 20 jun 1601, begraven Hantum ,grafschrift ,Walle [2277], dochter van Feye van Roorda en Rixt van Hania.

 

Taecke en Auck al op 17-2-1565 vermeld als echtpaar (Ype Brouwers, zie GJB 2009-48).

Auck was voor haar huwelijk non in het klooster Bethlehem en ontving daarvoor vanaf 1580 tot haar overlijden een pensie van de Staten (T5-2657).

Auck testeerde met haar man Taecke op 19-12-1598 (HvF 16487-329 d.d.1614).

Taecke testeerde te Hantum op 26-5-1612 (HvF 16489-496 d.d.15-7-1618).

Zie verder ook GJB 2009-48,61.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt van Hettinga, overleden september 1597 (?), begraven Hantum, grafschrift Walle [2273].

 

Zij zal vermoedelijk overleden zijn in september 1594, want in 1596 was haar man al hertrouwd.

 

Rixt was gehuwd met Binnert van Sappema, geboren ± 1570, overleden 7 mrt 1632 ,62 jaar, begraven Oudwoude ,grafschrift, zoon van Reyn van Sappema en Auck Coerts.

 

Hij was gedeputeerde voor Friesland (benoemd 6-3-1601),mederechter van Kollumerland en ontvanger van Oudwoude.

KOL 8-96 d.d.26-10-1596:Tjerck Sapes,voogd over Tietske Lieuwedr,18 jaar,komt deling overeen met Binnert Sappema namens zijn vrouw (Wyts Lieuwedr).

ACH 79 d.d.1-3-1604:Binnert en zijn vrouw Wyts Lieuwedr bij wandelverkoop.

Binnert genoemd als gedeputeerde,assessor en curator in KOL 11 d.d.9-4-1607, KOL 14 d.d.1-4-1625 en 17-5-1625.

HvF d.d.15-7-1613: Taco van Hettinga (zijn schoonvader) had een zaak tegen hem;  Bennert Sappema had, omdat hij hertrouwd was, alleen het vruchtgebruik van de goederen van zijn eerste vrouw, die bestemd waren voor haar kinderen.

HvF 16711-409 d.d.1615:hij heeft een geschil met Jacob Syeurds.

KOL 15 d.d.12-5-1632: hij is overleden en er komen voogden voor zijn dochters Auck en Doedt en voor dochter Imck, oud 10 jaar.

KOL 16 d.d.10-7-1635:zijn zoon Ritscke uit eerste huwelijk, geboren rond 1593, is voogd over dochter Imkie Sappema uit tweede huwelijk.

 

Binnert is later getrouwd in/voor 1596 met Wytscke Lieuwesdr, overleden 1635, begraven Oudwoude ,grafschrift.

 

           2   Fedt van Hettinga, overleden voor 1612  (HvF 16489 d.d.15-7-1618 )

 

Fedt was gehuwd met “Saecke Rommerts”

 

Osinga GEN 513-304v: Fedt Taeckes Hettinga was getrouwd met Sierck Bauckes Rommertha.

Zijn vader Baucke Rommertha testeerde op 29-7-1594 te Pingjum (HvF EEE 1-106).

 

 

3 Sybrant van Hettinga,  overleden  Buitenpost  28 dec 1611, begraven te Hantum, grafschrift Walle  [2278]

 

ACH 79-52v d.d.1602: gerechtelijke verkoop van rogge, toebehorend aan Fedde Wigers; condemnatie op Harcke Folckerts, Sibrant Hettinga en Jan Martens Smit.

ACH 79-102 d.d.1604: gerechtelijke verkoop van land, toebehorend aan Haetsie Uutses; condemnatie op Sibrant Hettinga.

Sybrant is kinderloos overleden. Zijn vader erfde van hem.

Hettingaboek: Sybrant woonde te Buitenpost op “Steegmans plaatse” en is daar kinderloos overleden op 28-12-1611 en begraven te Hantum (zie HvF 16489-496 d.d.15-7-1618).

Inventarisatie d.d.4-4-1612 van door hem nagelaten goederen (zie Osinga GEN 511-47).

 

Sybrant was gehuwd  met  Riem Dyesdr van Hania, dochter van Dye van Hania en Sjucke van Hettinga.

 

Hij trouwde Riem Dyes Hania (SFA).

 

 

 

Taecke was gehuwd (2) met  Catharina van Stoutenburgh, overleden Hiaure 1623.

 

Zij hertrouwde met Sytze Tjepckes uit Hantum, zoon van Tjepcke Thomas en Tryn Sytses.

Zie HvF 16489-496 d.d.15-7-1618 :Catharina van Stoutenburgh,weduwe Taco van Hettinga te Hantum, met Aerndt van Loen, notaris te Leeuwarden, als voogd over Auckyen van Hettinga,mede-erfgenaam van haar vader Taco contra Sydts van Roorda te Kollum als voogd over Ritscke Sappema.

Taco testeerde 26-5-1612 en was erfgenaam van zijn zoon Sybrant en dochter Fedt.

Als Catharina  overlijdt is er een inventarisatie t.b.v. Taecke Sytzes, ongeveer 6 jaar, kind van haar en Sytze Tjepckes (WED 83-106 e.v. d.d. 1623).

Er wordt ook ondertekend door haar dochter Auck Hettinga en haar man Jan Hettinga.

Bij deze inventarisatie veel oude stukken (111v e.v.). zoals

Testament Richolt Tjallinga d.d.4-4-1561 betreffende Tjallinga-sate te Hantum.

Kopie van de inventaris nagelaten goederen Sybren Hettinga d.d.4-4-1612.

Diverse koopbrieven Taecke Hettinga. Zie voor dit alles Osinga in GEN 511-46v/47v.

 

Uit het huwelijk van Taecke en Catharina:

 

  4 Auck van Hettinga, geboren te Hantum in 1605, overleden te Hantum  op 1-12-1650 (lidmatenboek).

 

Leeuwarden W1 d.d.26-6-1623: Auck Hettinga,in het 18e jaar, getrouwd met Jan Hettinga,dochter van Catarina Stoltenburgh,krijgt als curator Arnoldus van Loon.

Lidmatenboek Hantum: op 30-8-1646 ingekomen als lidmaat Auck Hettinga, weduwe luitenant Jan Hettinga; overleden 1-12-1650.

 

Auck trouwde in 1623  met Johan van Hettinga, volgt onder VIII-e.

 

 

   VI-h Minne van Hettinga, overleden dec 1581, begraven Hantum ,grafschrift, zoon van Sybrant van Hettinga (V-d) en Ricla van Tjallinga

 

GO 1580:op 14-12-1580 noteerde hij als dorprechter te Hantum de opkomsten aldaar voor de pastorie enz.

HvF 16699-173 d.d.1581 en HvF 16699-224 d.d. 1582: Douwe Syrcx en Jacques Riencx als curatoren sterfhuis Tryn, weduwe Cornelis contra Sybe Peyma Ternaard als voogd over de weeskinderen van Binnert Olpherda bij Hill Hillenga, contra Gabbe Hobbema voor zich en voor Minne Hettinga en contra Jacob Scheltes te Dokkum.

 

Minne was gehuwd met  Syuw Boeles, overleden te Kollum 16 juni 1617, dochter van Tyerck Boeles/Boelens en Auck Jans

 

Voor Syuw en haar ouders zie GJB 1994-7 en GJB 1997-83,86,88.

KOL 8 d.d.26-10-1596:zij wordt als Sju Hettinga de moeder van Sybrant genoemd.

KOL  11  d.d.9-4-1606:Sju Hettinga is de grootmoeder van de 3 weeskinderen van Sypt Bottes en Sepck Riddersma.

Haar zoon Sybrant te Kollum en schoonzoon Ds Johannes Heppigius te Burum worden de voogden.

KOL  13 d.d.4-2-1617:op verzoek van Sybrant Hettinga worden Gatze Jeltinga en Johannes Heppigius curatoren over de goederen van wijlen Sju Boeles voor de kinderen van wijlen Sypt Bottes.

KOL 14  d.d.27-6-1626:Focke Sypts is mede-erfgenaam van zijn grootmoeder Sju Boeles.

Zie ook GJB 1997-83.

 

Sju was weduwe van Botte N.. Uit dit huwelijk Sypt Bottes (zie boven).

 

Uit het huwelijk van Minne en Sju:

 

           1   Sybrant van Hettinga, geboren  Hantum ± 1575, volgt onder VII-f.

 

           2   Bauck van Hettinga, geboren  Hantum ± 1577, overleden Burum 19 mrt 1633 ,oud 56 jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

 

ACH 52 d.d.29-3-1606:Bauck Hettinga bij de kopers.

ACH 81 d.d.11-12-1626:Bauck Hettinga niaarneemster.

ACH 81-527 d.d.19-3-1632:Bauck Hettinga,Griet Boelens,Auck Boelens e.a. verkopen grond te Kuikhorne voor 25 goudguldens.

 

Bauck was gehuwd met Johannes Heppigius, geboren ± 1577, overleden Burum 1 jul 1630 ,oud 53 jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Ds.Johannes Heppigius was predikant te Burum 1605-1630 en daarvoor te Langweer.

Hij zou geboren zijn in Westphalen.

 

 

 

    VI-i Tiete van Hettinga, overleden 1580, zoon van Walte van Hettinga (V-e).

 

Hij kwam uit Teroele en was kapitein in het leger.

HvF 16692-276 d.d.1562:Abbe Jellesz te Nijland voor de erfgenamen van Benedix Seerpsz contra Benedix en Tiete Waltez (Hettinga).

HvF 16694-141 d.d.1570:Tiete Waltes Hettinga.

P.I .1578:Tiete Waltes aangeslagen te Teroele.

Hij was voogd over de kinderen van Tiete (Epes) Hettinga bij Hyl van Galama.

Op 7-3-1580 is Tiete waarnemend grietman van Doniawerstal

Vermoedelijk doodgeschoten op 31-10-1580.

Hij wordt nog genoemd bij HvF 16699-8 d.d.1581: Epe van Galama,Waaxens, Auck van Galama, vrouw van Wybrant Ailua,Genum, Tryncke van Galama,Ylst, en Tiete Waltes als voogd over de weeskinderen van wijlen Tiete Hettinga bij Hyl van Galama, erfgenamen van Jelthie van Galama, contra Mr.Hendrick Geldorp en Aelcke Oenedr.

Zie voor hem en zijn broer Benedictus (Gerrit) ook Tegenw.Staat III-497/498.

Hij overleed kinderloos en zijn broer Epe verkreeg de state te Teroele (zie het testament van Epe)

 

 

 

    VI-j Benedictus van Hettinga,  overleden 1580 (?), zoon van Walte van Hettinga (V-e).

 

Hij kwam uit Teroele.

HvF 16692-276 d.d.1562: Abbe Jelles te Nijland voor de erfgenamen van Benedix Seerps contra Benedictus Waltes Hettinga en Tiete Waltes Hettinga.

Benedictus wordt ook genoemd bij HvF 16694-141,330 d.d.1570 en 1571.

Hij zou met zijn broer Tiete zijn doodgeschoten in 1580.

HvF 16700-216 d.d.1583:zijn 3 weeskinderen erfden mee van zijn broers Tiete en Epe.

Zie verder HvF 16700-233 d.d.1583 en HvF 16701-160,168 d.d.1585 en HvF 16702-9 d.d.1586 (zijn zwager Hancke Reyns is dan voogd over zijn kinderen).

HvF 16484 d.d.14-7-1604: zijn kinderen Walte Benedix, Dyuwer Benedix  en Ida Benedix, wonende op de Oele, procederen voor het Hof.

 

Benedictus was gehuwd met  N Wybrensdr van Waltinga, dochter van Wybren Auckes van Waltinga en Ida Aedesdr Reynalda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ida van Hettinga, overleden 30 dec 1627, begraven Langweer, grafschrift

 

Ida  trouwde voor 1615 met Aucke Sytzes, overleden n 1636.

 

Aucke wordt op 1-6-1636 aangesteld als voogd van de kinderen van zijn in 1632 overleden broer Jan,omdat diens weduwe gaat hertrouwen.

 

           2   Dieuwer van Hettinga, overleden n 1624.

 

Zij testeerde als weduwe van Mintze Sytses op 20-5-1624 (EEE1-325).

 

Dieuwer was gehuwd met Mintze Sytses.

 

           3   Walte van Hettinga, volgt onder VII-g.

 

 

  VII-a Taecke van Hettinga, ,ook Taco,, geboren Jorwerd n 1558, overleden Emden 1603 ,voor 10 maart, zoon van Homme van Hettinga (VI-a) en Tryn Doeckesdr van Rinia.

 

HvF 16700-142 d.d.1583:genoemd met zijn broer Johan,die zijn voogd is.

HvF 16703-210  d.d.7-3-1589: Taecke met broers Johan en Rienck en zuster Auck gedaagd door Maria van Naerden,weduwe van Sybrant van Hottinga.

HvF 16703-314  d.d.6-7-1589: Taecke met broers en zuster gedaagd door Aeght, weduwe van Benedictus Idzarts

HvF 16703-325 d.d.11-7-1589: Taecke met broers en zuster contra Aeght, weduwe Benedictus Idzarts.

Zie ook HvF 16704-64,149 d.d.1590.

Na het overlijden van Johan maakte hij met zijn broer Rienck een scheiding van bezit betreffende Hettingastate te Jorwerd.

Hij wordt reeds in 1596 vermeld als overste (T7-449) en zou in 1600 hebben meegestreden in de slag bij Nieuwpoort.

Begin 1603 als bevelhebber van Emden overleden (niet in juni !).

T5.16: op 10-3-1603 wordt Julius van Eysinga aangesteld als kapitein in de plaats van de overleden Taco van Hettinga.

LWN Y15-1/74 d.d.29-3-1603:inventarisatie na overlijden van Taco van Hettinga,getrouwd met Neeltje Goverts,in het Leuckemahuis bij de Franciscuspijp te Leeuwarden (HCL).

HvF 16706-147 d.d.5-4-1603: de 4 kinderen vragen of Ernst van Harinxma of Anthonius van Hettinga te Warrega als curator over Doecke en Hylck;de laatste wordt benoemd.

HvF 16483-238/239 d.d.12-4-1603 : zijn 4 kinderen met hun curator Anthonius van Hettinga zijn eisers in een proces voor het Hof.

HvF 16707-210 d.d.20-11-1605: contra Anthonius van Hettinga als curator over de weeskinderen van Taco van Hettinga en contra Maike van Sickinge weduwe hopman Rienck van Hettinga.

HvF 16708-111 d.d.12-3-1607: contra Antonius Hettinga raad ter Admiraliteit als voormond over de wezen van Taco van Hettinga in zijn leven overste van het Friesche Regiment.

HvF 16708-574 d.d.14-2-1609: idem.

Zie voor hem verder de Encyclopedie van Friesland en GJB 1969-19.

 

Taecke was gehuwd met  Neelcke Goverts, bij huwelijk uit Emden, overleden als weduwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Hettinga, ,ook Duco,, overleden 14 dec 1632.

 

Op 23-9-1617 aangesteld als kapitein.

Hij woonde na huwelijk met zijn vrouw op Hettingastate te Jorwerd.

Zie GJB 1969-19.

 

Doecke was gehuwd met Anna Douwesdr van Hottinga, overleden 1638, dochter van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

In 1638 is er voor haar als weduwe inventarisatie van haar eigendommen uit de boedel.Zie GJB 1969-19.

 

 

           2   Catharina van Hettinga, overleden 31 dec 1618 *.

 

Zie HvF 16483-239/240 d.d.12-4-1603 en HvF 16706-147 d.d.5-4-1603: Tryncke van Hettinga met broers en zuster als eisers voor het Hof  om Ernst van Harinxma of Anthonius van Hettinga uit Warga als curator aangesteld te krijgen. De laatste krijgt de opdracht curator te worden voor Doecke,Homme en Hylck.

 

Catharina was gehuwd met Focke van Ripperda, overleden v 1619.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

           3   Hylck van Hettinga, overleden n 1648.

 

HvF 16483-239/240 d.d.12-4-1603:met broers en zuster als eisers.

Op 28-3-1628 laat zij als weduwe van Seerp voor haar dochter Cunira als curator benoemen Dr.Joannes Revius;op 10-9-1628 haar zwager Reynolt van Inthiema als voogd en zij als tutrix (N.T.14.31 op HvF 16692).

Na het overlijden van haar schoonzuster Anna in 1638 woonde zij als weduwe op Hettingastate te Jorwerd,maar in 1648 vertrok zij naar IJlst. Zie GJB 1969-20.

 

Hylck was gehuwd met Seerp van Galama, overleden jun 1625 *, zoon van Gale van Galama en Cnier van Hettinga.

 

Hij was luitenant in het leger.

 

 

           4   Homme van Hettinga, volgt onder VIII-a.

 

 

  VII-b Rienck van Hettinga, geboren Jorwerd n 1558, overleden Ostende 14 mrt 1602, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Homme van Hettinga (VI-a) en Tryn Doeckesdr van Rinia.

 

Hij was kapitein in het leger.

HvF 16700-142 d.d.1583:genoemd met zijn broer Johan,die zijn voogd is.

HvF 16703-210  d.d.7-3-1589: Rienck met zijn broers Johan en Taecke en zuster Auck gedaagd door Maria van Naerden,weduwe van Sybrant Hottinga.

HvF 16703-314,325 d.d.1589: Rienck met zijn broers en zuster (zie bij Johan en Taecke)

Zie ook HvF 16704-64,149 d.d.1590  en HvF 16705-226 d.d.9-7-1601 over hopman Rienck van Hettinga.

Hij maakte met zijn broer Taecke een scheiding van bezit betreffende Hettingastate te Jorwerd.

Vergelijk GJB 1969-19.

 

Rienck was gehuwd (1) met  Grieth van Hania, overleden v 1583.

 

Haar ouders zijn niet bekend,maar zij is uit dezelfde familie als Hessel van Hania uit Jorwerd.

Zij wordt als overledene genoemd bij HvF 16700-217 d.d.1583.

Haar man Rienck is bij de erfgenamen.

 

Rienck was gehuwd (2) met  Maicke Idzertsdr van Sickinga, ,ook Maria, geboren Leeuwarden, overleden 19 nov 1625, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Idzert van Sickinga en Maria van de Tympele.

 

HvF 16707-210 d.d.20-11-1605:Maike van Sickinga als weduwe van  de hopman Rienck van Hettinga voor haar zoon uit het huwelijk met Rienck.

 

Maicke is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 jan 1606 ,gerecht en getrouwd aldaar 1 feb 1606 ,voor het gerecht met Nicolaus Wobma, afkomstig uit Leeuwarden, overleden Sneek 1619.

 

Uit het huwelijk van Rienck en Maicke:

 

           1   Rienck van Hettinga, overleden 14 dec 1622, begraven Jorwerd ,grafschrift.

 

Hij was niet getrouwd en testeerde op 13-12-1622 bij zijn moeder te Sneek en is dan "krank te bedde" (EEE1-434/435,geregistreerd 29-4-1650).

Hij bezit dan een sate en landen te Jorwerd;zijn moeder wordt erfgenaam en als deze komt te overlijden zal o.a.zijn neef hopman Homme erven.

 

 

 

  VII-c Anthonius van Hettinga, overleden 1630 *, begraven Warga, zoon van Tiete van Hettinga (VI-b) en Hylck van Galama.

 

Raad ter admiraliteit Friesland 1586-1625.

HvF 16702-247 d.d.1587 en HvF 16703-9 d.d.4-5-1588:Thonis van Hettinga te Leeuwarden,erfgenaam van Epe van Galema,voor zichzelf en voor zijn mede-erfgenamen.contra Sydts van Scheltema.

HvF 16706-147 d.d.5-4-1603: de kinderen van overste luitenant Taco van Hettinga laten Anthonius van Hettinga uit Warga aanwijzen als curator over de jongsten Doecke en Hylck.

HvF 16707-210 d.d.20-11-1605, HvF 16708-112,574 d.d.12-3-1607 en 14-2-1609: contra Antonius van Hettinga,raad ter admiraliteit,als voogd over de wezen Taco van Hettinga.

 

HvF 16709-44 d.d.20-5-1609: Johan en Here van Hottinga contra Anthonius van Hettinga als voogd van Tiet Hottinga, zijn vrouw,contra Frans van Humalda als vader van  zijn kinderen bij Tyemck van Hottinga, contra Itske van Hottinga, weduwe Tyalling van Sixma en contra Anna en Douwe van Hottinga.

 

Registratieboek IDA d.d.1619 en 1622: Anthonis Hettinga en Tiedt Hottinga,echtelieden te Warga,hebben veel schulden.

Registratieboek IDA d.d.1627: Anthonis Hettinga,voorheen raad ter admiraliteit, en Tieth Hottinga te Warga,hebben een schuld van 1000 g.g. aan Sybrant Keimpes Jorna te Warga.

Op 22-7-1628 doet Antonius van Hettinga afrekening van bewind (N.T.14.31).

De initialen van hem en van zijn vrouw op een lepel,gevonden in de terp bij Warga (Walle,6599).

 

Thonis was gehuwd met  Tieth Douwesdr van Hottinga, overleden na 1627, dochter van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Hettinga, geboren 1 sep 1601, overleden 1 sep 1601, begraven Warga ,grafschrift.

 

           2   Luts van Hettinga, overleden v 1638.

Luts is getrouwd 1632 met Goslick van Herema, overleden n 1673, zoon van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Hij was kapitein in het leger (1638,1652,1674).

Hij testeerde in 1674 in Leeuwarden (EEE-4-369).

 

Goslick is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 mrt 1638 en getrouwd 1638 ,8-4-1638 3e pr.Leeuwarden met Ath van Hania, gedoopt Leeuwarden 23 aug 1611, dochter van Sjoerd van Hania, ,ook Suffridus en Margriet van Arentsma.

 

           3   Hylck van Hettinga.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           4   Eliana Catharina van Hettinga.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

  VII-d Anthonius van Hettinga, overleden 1623/1627, zoon van Idzart van Hettinga (VI-f) en Feyck van Offenhusen.

 

HvF 16701-215 d.d.1585 en HvF 16702-26 d.d.1586:Thonis van Hettinga als soldaat met zijn oom Taecke van Hettinga.

In 1604 als vaandrig bij de erfgenamen van zijn broer Ate (GJB 2001-112).

In 1617 aangesteld als conducteur van het Friese krijgsvolk (T 5.16).

In 1613 genoemd als luitenant en op 30-7-1623 aangesteld als kapitein.

Op 10-11-1627 is er scheiding van zijn bezit tussen zijn 4 zoons (GJB 2001-112)

 

Anthonius was gehuwd met  Aefcke Tjalckesdr, overleden Harlingen v 1616, dochter van Tjalcke Claeses en Anneke Sybrens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzart van Hettinga, geboren ± 1594, volgt onder VIII-b.

 

           2   Sybrant van Hettinga, geboren Harlingen ± 1607, overleden 1693 ,86 jaar , begraven Harlingen ,grafschrift.

 

Bij huwelijk in 1629 apotheker te Harlingen.

Hij verkoopt in 1630 aan zijn broer Idzart,burger van Harlingen (GJB 2001-112).

In december 1665 werd Sybrandus Hettinga,geboren te Harlingen,burger van IJlst.

In december 1688 werd hij burger van Workum.

 

Sybrant is getrouwd Haarlem (?) 1629 ,16-5-1629 3e pr.Harlingen, met (1) Martje Abrahams van Bergen, afkomstig uit Haarlem in 1629.

Sybrant is getrouwd Workum juni 1688 met (2) Stijntje Arjens, afkomstig uit Makkum in 1688.

 

           3   Nicolaas van Hettinga, volgt onder VIII-c.

 

           4   Hans van Hettinga, overleden na 1629 ,in 1648 ?.

 

In 1629 verkocht hij een vaderlijk deel aan zijn broer Idzart te Harlingen.

Zie GJB 2001-112.

Hij wordt op 22-12-1648 vervangen als kapitein.

 

 

 

  VII-e Hans van Hettinga, overleden v 1592, zoon van Idzart van Hettinga (VI-f) en Feyck van Offenhusen.

 

Zie HvF 16706-502 d.d.23-11-1604: Tonis van Hettingha, vendrich, en hopman Bloemendal voor Marij Antonisdr, weduwe van wijlen Hans van Hettingha, zijn broeder; zij als moeder en wett. voorst. over haar kind bij de vs. Hans getogen en in die qual. erfg. van Ate Hettingha hun oom en broeder contra Idsart Glins, curator over de goederen van Dieuw Haersma

 

Hans was gehuwd met  Maria Antonisdr., overleden na 1604.

 

Op 23-10-1592 ontvangt Mary Athuenisdr, weduwe Hans Hettinga, een stipendium van 9 gg tot hulp van de studie van haar zoon Sibrandus Hettinga.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Sibrandus Hettinga, overleden na 1604.

 

Hij was student.

Volgens Hettingaboek met verwijzing naar George Becker “Die Studenten aus dem Niederlândischen Raume an deutschen Gymnasien und Universitâten”  blz 54:

 

 

Hans had mischien een relatie met N.N.,waaruit:

 

misschien Tjets van Hettinga.

 

Zie GJB 2001-112 over Tyetske Hannedr Hettinga.

Opmerking van mij: Als Tjets als dochter van Hans voor 1592 geboren is, dan is ze vrij laat getrouwd.

 

Tjets is getrouwd Dokkum 13 sep 1623 ,gerecht (1) met Jan Pieters Beyeringh, afkomstig uit Groningen.

 

Tjets is getrouwd Dokkum 8 sep 1626 ,gerecht (2) met Sipcke Eelckes Raerd.

 

 

  VII-f Sybrant van Hettinga, geboren  ± 1575, overleden 1620, begraven Kollum ,grafschrift, zoon van Minne van Hettinga (VI-h) en Sju Boeles/Boelens

 

Op 15-5-1593 wordt te Franeker onder nr 218 ingeschreven als student Sibrandus ab Hettinga.uit Kollum.

Hij was schrijver bij een compagnie en later praktizijn (juridisch adviseur) in Kollumerland en notaris te Kollum.

In de jaren 1597/1617 wordt hij heel veel genoemd als curator en als notaris te Kollum (zie KOL 8,9,11,12 en 13,N.T.13.112).

ACH 52 d.d.28-3-1603,10-5-1604 en 15-9-1608:Sibrant bij de kopers of bij de schuldeisers.

Sybrant en Auck hadden later steeds schulden,zie KOL 124-209 d.d.16-3-1613, KOL 125-208,216 d.d.1617 en KOL 126-179,198 waarbij de schulden zijn overgenomen door Tjerck Boelens,grietman Achtkarspelen,tegen eén schuldbekentenis van 1200 car.gld.. ;:de grietman is een neef van Sybrant.

In 1640 is de familie Boelens bezitter van Hettingahuis te Kollum.

KOL 14-33v d.d.28-3-1620:Sybrant is overleden en op verzoek van Minne Hettinga en Pieter Roelofs worden Ds Johannes Heppigius te Burum (zijn oom) en Rein Harckema curatoren over zijn 4 minderjarige kinderen Johan,Riem,Tjerck en Jarich (zie ook GJB 1997-95).

Minne Hettinga is meerderjarige broer van de kinderen.

KOL 67-199 d.d. 6-4-1620: inventarisatie nalatenschap Sybrant Hettinga te Kollum, notaris en postulant, op verzoek van Johannes Eppigius en Rein Harckes als voogden over de 4 minderjarige kinderen bij Auck Ruurdts en op verzoek van Pieter Roelofs als man van Ancke Hettinga en op verzoek van Minne Hettinga, erfgenamen van hun vader,en op aangifte van weduwe Yttien Fratermans.

KOL 14 d.d.14-2-1626:rekening van Sybrant Hettinga's erfgenamen afgesloten door Ds Johannes Heppigius.

KOL 15 d.d.15-11-1627 en 16-11-1627:Tarquinius Boelens,grietman Achtkarspelen,was al curator over de kinderen Johan,Riem,Tjerck en Jarich, maar nu wordt als opvolger voor Ds Heppigius benoemd Pieter Roelofs., zwager van de kinderen.

Die kinderen zijn dan Jarich,Riemcke en Tjerck (uitlandig).Zie ook GJB 1997-90.

 

Sybrant was gehuwd  met  1) Auck Ruurdsdr , overleden Kollum 1615/1616.

 

KOL 13-313 d.d.23-6-1618:Botte Ruurds wordt curator over de minderjarige kinderen van wijlen Auck Ruurds bij Sybrant voor scheiding en deling moederlijke goederen.

Pieter Roelofs wordt curator over zijn vrouw Ancke Hettinga, dochter van Auck.

 

Sybrant was in 1618 hertrouwd met 2) Ytje Fratermans.

Ytje hertrouwde op haar beurt in 1622 met Willem Clots (ondertrouw gerecht Leeuwarden op 9-3-1622).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Minne van Hettinga, geboren 1599, volgt onder VIII-d.

 

           2   Antje van Hettinga, geboren rond 1600, overleden n 1639.

 

KOL 16 d.d.1-5-1639: haar tweede man Eete Jansen wordt op verzoek van de voogden Harmen Roelofs en Arent Roelofs benoemd als voogd over de kinderen Harmen Pieters,20 jaar, en Focke Pieters,14 jaar.

 

Antje is getrouwd ± 1617 (1) met Pieter Roelofs, overleden v 1632.

 

KOL 15 d.d.15-6-1630:op verzoek van Antje Hettinga worden Harmen Roelofs en Arent Roelofs als curatoren benoemd voor Jacob Jacobs,kind van wijlen Jacob Roelofs.

KOL 15 d.d.11-12-1632:Harmen Roelofs en Arent Roelofs worden benoemd als curatoren van de kinderen van wijlen Pieter Roelofs;weduwe Antje hertrouwde Eete Jans.

 

Antje was gehuwd (2) met Eete Jans.

 

           3   Johan van Hettinga, volgt onder VIII-e.

 

           4   Riem van Hettinga, overleden n 1631.

 

KOL 15 d.d.29-3-1631:haar broer Minne is haar curator.

 

           5   Tjerck van Hettinga, overleden n 1627.

 

           6   Jarich van Hettinga, overleden n 1630.

 

 

  VII-g Walte van Hettinga, overleden 26 mrt 1623, begraven Teroele, zoon van Benedictus van Hettinga, (VI-j) en N Wybrensdr van Waltinga.

 

HvF 16707-372 d.d.25-6-1606:Walte Benedix is voogd over Ede Joostesdr Wyarda (zijn nicht).

In 1618 mederechter van Doniawerstal (GJB 1998-61).

 

Walte was gehuwd met  Jildu Sytzes, overleden 9 sep 1656, begraven Teroele, dochter van Sytze Auckes en Hyl Jans

 

In 1640 met haar kinderen eigenaars van Teroele stem 4 en St Nicolaasga stem 21

Op 17-4-1658 en 29-5-1659 is er scheiding tussen de erven van Walte Benedix Hettinga en Jildou Sytzedr (zie DON 73 d.d.18-5-1709).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Benedictus van Hettinga, gedoopt Teroele 6 dec 1601.

 

           2   Lyckel van Hettinga, gedoopt Teroele mei 1603.

 

           3   Eets van Hettinga, gedoopt Teroele nov 1603.

Eets is getrouwd Teroele 30 apr 1626 met Haytze Murcks Ecama, afkomstig uit IJlst.

 

           4   Wyts van Hettinga, gedoopt Teroele 1607.

Wyts is getrouwd Teroele 13 mrt 1636 met Wybrant Romckes, afkomstig uit Teroele.

 

           5   Tiete van Hettinga, gedoopt Teroele 26 sep 1619, volgt onder VIII-f.

 

           6   Epe van Hettinga, overleden 12 mrt 1682, begraven Teroele.

 

Hij was bijzitter van Doniawerstal.

Hij doet op 30-11-1662 belijdenis te Teroele en staat daar op 17-7-1681 op de lijst met vermelding van overlijden op 12-3-1682.

 

 

           7   Sytse van Hettinga, overleden n 1650.

 

Genoemd bij dopen van zijn oomzegger te Teroele in 1650.

 

 

 

VIII-a Homme van Hettinga, geboren omstreeks 1580 (?), overleden  IJlst 1649, zoon van Taecke van Hettinga, ,ook Taco, (VII-a) en Neelcke Goverts.

 

 

Op 26-5-1603 wordt te Franeker onder nr 769 ingeschreven als student Homerus ab Hettinga.

HvF 16483-239/240 d.d.12-4-1603: met broers en zuster voor het Hof van Friesland.

Op 15-8-1617 aangesteld als hopman (kapitein).

In 1622 als hopman genoemd in het testament van neef Rienck.

In 1627,1630 commandant van Leerort en omstreeks 1639 te Emmerich (T7).

Hij wordt in 1631 majoor,in 1637 kolonel (T.5.18).

In 1640 vermeld als eigenaar van Hettingastate te Jorwerd (stem 21).

Hij overlijdt in 1649 als burgemeester van IJlst.

In 1652 verkopen zijn kinderen Hans en Catharina de statete Jorwerd aan Sybrant van Walta. Zie GJB 1969-20.

 

Homme was gehuwd met  Cnier Hansdr van Oosthem, dochter van Hans Hessels van Oosthem (hopman) en Tryn van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans van Hettinga, overleden na 1669 ,in 1672 ?.

 

Hij was kapitein in het leger,benoemd op 22-12-1648.

Hij was niet getrouwd en met zijn zuster Catharina verkocht hij Hettingastate in 1652 (GJB 1969-20).

Hij wordt genoemd te IJlst 11/14-2-1655.

Op 24-4-1669 met zijn zuster Catharina als lidmaten van Dokkum naar Harlingen.

Kapitein Hans van Hettinga wordt op 30-8-1672 vervangen.

 

 

           2   Catharina van Hettinga, overleden n 1669.

 

Op 24-4-1669 met haar broer Hans als lidmaten van Dokkum naar Harlingen.

 

 

 

VIII-b Idzart van Hettinga, geboren ± 1594, overleden te Harlingen in 1655, zoon van Anthonius van Hettinga (VII-d) en Aefcke Tjalckesdr.

 

Hij was burger van Harlingen.

In 1632 was hij voorganger van de Doopsgezinde Gemeente van Harlingen.

HvF d.d.20-5-1634: Dr Johannes Gualtheri contra Idsert van Hettinga.

Hij was in 1651 bijzitter van Barradeel.

Diverse malen genoemd in de proclamatieboeken van Harlingen (1624/1642).

Op 14-8-1654 wordt notaris Kiestra te Harlingen op zijn verzoek voogd over zijn kinderen Anthonius en Aefcke,19 en 17 jaar oud.

Zie verder GJB 2001-120.

Bij inventarisatie d.d.19-2-1656 te Leeuwarden blijkt hij een schuld te hebben van 1500 car.gulden (GJB 1957-37).

 

Idzart is getrouwd gerecht Harlingen 18 apr 1624 (1) met  Andrieske Jetzes, afkomstig uit Harlingen in 1624.

 

Idzart is getrouwd 1634 ,29-3-1634 att.Harlingen om elders te trouwen, (2) met  Sijcke Sipckes van Hylckema, afkomstig uit Warns of Wons in 1634, overleden Harlingen 2 feb 1644 .

 

Zij was ook lid van de Doopsgezinde Gemeente van Harlingen.

Sijcke testeerde 10-10-1625 (Hettingaboek).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anthonius van Hettinga, geboren te Harlingen in 1635, overleden n 1668.

 

Als volwassene gedoopt na belijdenis te IJlst op 26-4-1660 als de jongeman Anthonius Idserts van Hettinga.

In 1656 had hij schulden

In 1668 woonde hij als vrijgezel in Harlingen.

Zie ook GJB 2001-122.

 

 

           2   Aefcke van Hettinga, geboren te Harlingen in 1637, overleden n 1672.

 

Zij doet op 29-7-1671 belijdenis te Harlingen in de Hervormde Kerk.

 

Aefcke is getrouwd ± 1660 met Hector Hoytema, overleden n 1672.

 

Hij was mr.chirurgijn te Harlingen en laat daar kinderen dopen 1663/1673 n.l.Sijcke,Tjaert,Idsert,Anthonius en Lodewijk Hoytema.

 

 

 

VIII-c Nicolaas van Hettinga, overleden IJlst 27 sep 1664, begraven Oosterlittens ,rouwbord, zoon van Anthonius van Hettinga (VII-d) en Aefcke Tjalckesdr.

 

Hij was militair en woonde in 1637 in Harlingen,in 1641 in Franeker.

In 1631 wordt hij als luitenant Claes Hettinga te Koevorden genoemd bij koop.

Zie ook GJB 2001-122/123.

Op 30-4-1654 luitenant Nicolaas Hettinga van Harlingen als lidmaat te IJlst.

Hij was bij overlijden kapitein in het leger.

 

Nicolaas is getrouwd Harlingen 13 jun 1625 met  Margaretha Sjoerdsdr Sprong, afkomstig uit Oosterlittens in 1625, geboren ± 1603, overleden Franeker n 20 nov 1641, begraven Oosterlittens, dochter van Sjoerd Ulbes Sprong en Sytscke van Sickema.

 

Zij testeerde op 20-11-1641 te Franeker (EEE1-403).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anthonius van Hettinga, geboren 1626, volgt onder IX-a.

 

           2   Afke van Hettinga, gedoopt Harlingen 7 apr 1637, overleden v 20 nov 1641.

 

 

VIII-d Minne van Hettinga, geboren 1599, overleden 1637/1651, zoon van Sybrant van Hettinga (VII-f) en Auck Ruurdsdr.

 

Authorisatie ACH 10 d.d.8-2-1621:Marten Jans en Menno Hettinga n.ux. aangesteld tot voogden over de kinderen van wijlen secretaris Curiander (Minne is dan zelf  nog minderjarig maar heeft veniam aetatis ?)

LWN W 1 d.d.mei 1623: Egbert Hovingha wordt aangesteld als curator voor Minne Hettinga ,in het 24e jaar,om te procederen met Minne tegen de mede-erfgenamen van Minne.

KOL 14 d.d.7-2-1626 en 10-10-1626:Minne genoemd als curator.

KOL 15 d.d.21-9-1627:Minne als broer en curator over Jarich.

KOL 15 d.d.29-3-1631:Minne als broer en curator over Riemcke.

ACH 10 d.d.8-2-1621 en d.d.22-4-1624:Menno Hettinga als curator.

ACH 11 d.d.24-1-1631 en d.d.3-10-1631:Menno Hettinga als curator

ACh 10 d.d.15-4-1623:Maria van Herbranda huisvrouw van Menno Hettinga.

ACH 54 d.d.5-3-1624 en ACH 58 d.d.13-4-1637:Menno bij de schuldeisers.

ACH 81:in dit proclamatieboek meerdere malen genoemd als curator en als echtgenoot van Mary Herbranda (1624/1631).

 

Minne was gehuwd met  Maria van Herbranda, overleden n 1651, dochter van Haye van Herbranda en Tryn Romckesdr.

 

ACH 10 d.d.15-4-1623: secretaris Suffridus Riemersma aangesteld tot voogd over Maria van Herbranda, vrouw van Menno Hettinga.

ACH 81 d.d.9-2-1629 en d.d.5-7-1630: Maria Herbranda,getrouwd met Menno Hettinga.

ACH 60 d.d.9-9-1651:Maria Herbranda,weduwe Minne Hettinga,woont als naastligger te Buitenpost.

Zij staat in 1645 op de eerste lidmatenlijst van de kerk van Buitenpost.

 

Maria is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 okt 1610 en getrouwd 1610 ,30-11-1610 3e pr.Leeuwarden met Johannes Curiander.

 

Uit het huwelijk van Minne en Maria:

 

           1   Sybrant van Hettinga, geboren Kollum omstreeks 1624, overleden  omstreeks 1680

 

Op 7-2-1641 wordt Sibrandus ab Hettinga uit Leeuwarden onder nr 3777 ingeschreven als student te Franeker en op 23-5-1644 ingeschreven te Leiden, 20 jaar oud.

Op 5-12-1644 wordt hij student te Bourges.

Dr.Sybrandus Hettinga,advocaat,geboorteplaats Kollum,wordt op 14-11-1648 burger van Leeuwarden.

Op 8-3-1650 wordt Dr.Sybrandus van Hettinga belijdend lid te Leeuwarden.

Hij als volmacht namens Oostdongeradeel in de Staten van Friesland (T7).

T344-709:stukken 1659-1681 van Dr.Sybrant van Hettinga als administrateur voor de families Aylva en van Loo.

T5 (rekenkamer):Sibrandus van Hettinga als secretaris rekenkamer 18-2-1671/10-3-1677.

T344-256: stukken betreffende malversaties door S.Hittinga, secretaris der rekenkamer (1677).

T7-578:vervolging van Sybrandus van Hettinga,secretaris rekenkamer,wegens ambtsmisdrijven,1677.

T344-710:stukken 1671-1677,opgesteld door Sibrant van Hittinga als curator betreffende inkomsten en uitgaven.

T344-703:stukken vanaf 1676 van Dr.Harmannus van Idsinga als curator over Dr.Sybrant van Hettinga.

T344-711:liquidatie van de boedel van Sybrant van Hettinga door H.B.van Sminia voor de erfgenamen over de periode mei1679/mei1684. Er was als bezit een obligatie van 1500 car.gld. Uitgaven/schulden 477-6-14;er resteerde dus 1022-13-2.

 

Sybrant is getrouwd Leeuwarden 14 jan 1649 met Clara Danielsdr Claix, afkomstig uit Lekkum, overleden 1698/1704.

 

Zij kwam in 1649 uit Leeuwarden.

Haar zuster (?) Cornelia Claix deed op 18-6-1643 belijdenis te Leeuwarden.

T319-114: Pieter Atses contra Maria Claix, vrouw van Sibrandus Hettinga (HvF 1678).

Haar vader Daniel Claix was in 1640 bezitter van Lekkum stem 14 en in 1698 is het haar bezit met als curator Dr.Culenborgh.

T319-448:volmacht aan I.M.Adius voor de administratie van de boedel van Clara Claix, weduwe Sybrant Hettinga (1704).

 

 

 

VIII-e Johan van Hettinga, geboren rond 1602, overleden 1640/1646, gesneuveld ?, zoon van Sybrant van Hettinga (VII-f) en Auck Ruurdsdr.

 

In 1640 namens zijn vrouw eigenaar van Hantum stem 5 (Tjallinga-sate ), voorheen bezit van zijn schoonvader.

 

Hij was in 1630 vaandrig en in 1640 luitenant in het leger.

WED  155-252 d.d.9-3-1630: Jan Hettinga te Hantum en Auck Hettinga,echtelieden,verkopen 8 pm.land te Hantum aan Douwe Aylva en Luts Meckema,echtelieden. De verkoop is mede namens de broers en zuster van Johan, te weten Minne,Jarich en Anna.

WED 155-288 d.d.19-11-1631:Jan Hettinga,vaandrig van de hopman Loo en Antie Hettinga en anderen.

HvF 16502-30 (28)  d.d. 9-4-1633: Ritscke Sappema contra Johan Hettinga c.ux.

 

Johan trouwde voor 26 juni 1623 met  Auck van Hettinga, geboren 1605, overleden Hantum 1 dec 1650 (lidmatenboek)., dochter van Taecke van Hettinga (VI-g) en Catharina van Stoutenburgh.

 

Op 30-8-1646 ingekomen als lidmaat te Hantum: Auck Hettinga, weduwe luitenant Jan Hettinga, zij overleden 1-12-1650.

WED 53-139 d.d. 21-1-1651: Voor de kinderen Taecke Hettinga, 24  Sybren Hettinga,19, Catharina Hettinga, 15, mede voor hun zuster Riemke en hun broeder Steven Hettinga worden als curatoren benoemd Dr Sibrandus Hettinga en Taecke Sytses.

Sibrandus is een zoon van hun oom Minne van vaderskant en Taecke Sytses is een halfbroer van hun moeder.

WED 86-116 d.d.25-3-1651:op verzoek van de geauthoriseerde voormombers Dr Sibrandus Hettinga en Taecke Sytses over de nagelaten kinderen van wijlen Jan Hettinga bij Auckie Hettinga is er inventarisatie sterfhuis Auck Hettinga. Er zijn dan 5 kinderen n.l. Taecke, Sybren, Catharina, Riemck en Steven.

Auck was eigenaar van Tjallingasate te Hantum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taecke van Hettinga, geboren 1626, volgt onder IX-b

            

2 Sybrant van Hettinga, geboren  1631, overleden 1681/1683.

 

Misschien in 1642 leerling op gymnasium Duisburg en op 5-12-1644 ingeschreven als student Sibrandus Hettinga te Bourges.

Als luitenant uit Aardenburg (Vlaanderen) ,maar eigenerfde te Hantum, doet hij op 14-9-1656 belijdenis te Hantum.

Op 30-9-1659 wordt hij vermeld bij de lidmaten van Aardenburg.

Aangesteld als kapitein op 17-6-1659 (T5.16);in 1675 majoor;in 1678 overste;in 1681 kolonel;in 1683 vermeld als overleden (T5.16 en T5.18).

T344-708:stukken Sybrant van Hettinga o.a.als commandeur van Sluis en Sas van Gent over de periode 1659-1681.

 

3 Catharina van Hettinga,  geboren 1635

 

 

           4   Riem van Hettinga, geboren ± 1640, overleden 9 jun 1670, begraven Hantum.

 

Riem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 mei 1667 ,gerecht en getrouwd Stiens 2 jun 1667 met Herman Alefs van Idsinga, geboren 1638, overleden 3 nov 1698, begraven Hantum, zoon van Alef van Idsinga en Titia van Bilderbeek.

 

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1679-1698.

 

5 Steven van Hettinga, geboren rond 1642

 

         

VIII-f Tiete van Hettinga, gedoopt Teroele 26 sep 1619, overleden 4 mei 1680 ,ongeveer 62 jaar, begraven Teroele, zoon van Walte van Hettinga (VII-g) en Jildu Sytzes.

 

Hij woonde te Teroele (1645,1656).

Hij wordt belijdend lidmaat te Teroele op 30-11-1662.

In 1698 zijn de erfgenamen van Tiete Waltes Hettinga bezitters van

Wyckel stem 24 (zoon Jelle en de kinderen van wijlen zoon Sytze).

 

Tiete is getrouwd Teroele 19 jan 1645 (1) met  Lyckel Auckesdr, afkomstig uit Langweer in 1645, overleden Teroele ± 1652, dochter van Aucke Sytzes.

 

Zij werd als volwassene gedoopt te Langweer op 8-12-1644.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aucke van Hettinga, gedoopt Teroele 22 nov 1646, overleden 16 okt 1683.

 

           2   Walte van Hettinga, gedoopt Teroele 7 mei 1648, overleden 21 apr 1676.

 

           3   Benedictus van Hettinga, gedoopt Teroele 15 dec 1650, overleden 26 mrt 1693.

 

 

 

Tiete is getrouwd Teroele 17 aug 1656 (2) met  Tjets Jellesdr, afkomstig uit Oudehaske in 1656, overleden 1708, dochter van Jelle Heres en Jil Sytzes.

 

In 1698 is Tziets Jelles eigenaar van Idskenhuizen stem 11, in 1640 in bezit van haar grootvader Here Jelles

 

Met dank aan Wiebe Haagsma te Weert:

Inv.boek DON d.d.1706: scheiding tussen Geertje en Jildou Tietes van Hettinga.

 Bij de papieren  is een “sekere sceydbrief”  d.d.29-2-1694 tussen wijlen bijzitter Sytze van Hettinga en Jildou van Hettinga voor haar zelf en haar moeder Tziets Jelles voor haar onmondige kinderen Geertje, Ynske en Wytske

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Sytze van Hettinga, gedoopt Teroele 9 mei 1658, volgt onder IX-c.

 

           5   Jelle van Hettinga, gedoopt Teroele 28 aug 1659, volgt onder IX-d.

            

           6   Lyckel van Hettinga, gedoopt Teroele 17 jan 1664., overleden Langweer 18 nov 1682, begraven Teroele.

            

Zij was niet getrouwd.

 

           8   Geertje van Hettinga, gedoopt Langweer 2 feb 1673, overleden na 1703

 

Geertje behoorde in 1694 met Ynske en Wytske tot de onmondige kinderen, terwijl Jildou zelf  partij is (zie boven)

In 1706 maakte zij een scheiding met haar zuster Jildou.

 

          7  Jildou van Hettinga,  geboren rond 1668 (?) ,  overleden Sloten voor 16 mei 1717.

            

Jildou van Boornzwaag is ondertrouwd Langweer 25 april 1711 en is getrouwd 17 mei 1711 met Hendrik Jansen Donk,  burgemeester van Sloten.

 

In 1694 is zij vermoedelijk meerderjarig, ouder dan 25 jaar.

 

          9  Ynske van Hettinga,  geboren rond 1677, overleden Woudsend 1717/1725.

 

Ynske is ondertrouwd Langweer 16 dec 1694 en trouwde aldaar  misschien op 30 dec 1694 met Meye Synes, overleden Woudsend voor april 1714.

 

         10   Wytscke van Hettinga, geboren rond 1679, overleden Woudsend 1720.

 

Wytscke is getrouwd Woudsend 22 aug 1697 met Hylcke Michiels Tromp, gedoopt Woudsend 4 juli 1675, overleden aldaar 1759.

 

 

 

 

   IX-a Anthonius van Hettinga, geboren 1626, overleden IJlst 24 jan 1681, begraven Sybrandaburen, zoon van Nicolaas van Hettinga (VIII-c) en Margaretha Sjoerdsdr Sprong.

 

Bij huwelijk in 1656 als kapitein-luitenant te IJlst.

Hij wordt in februari 1673 burger van IJlst.

Bij huwelijk op 25-1-1674 vanuit Goënga weer als lidmaat te IJlst.

Zie ook GJB 2003-123.

 

Anthonius is getrouwd IJlst jun 1656 (1) met  Christina Sickesdr van Albada, afkomstig uit Speers in 1656, overleden voor 25-1-1674, dochter van Sicke Aesges van Albada en Antje Jelles Hobma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle Gerrolt Albada van Hettinga, geboren ± 1658, volgt onder X-a.

 

           2   Idzart van Hettinga, geboren ± 1663, overleden 21 feb 1695 ,32 jaar, begraven Oosterlittens ,rouwbord.

 

Hij was luitenant.

 

 

           3   Margaretha Albada van Hettinga, geboren ± 1665, overleden 2 sep 1748 ,83 jaar.

 

Margaretha deed geloofsbelijdenis te Leeuwarden op 26-12-1683.

Haar huwelijken uit Hettingaboek.

 

Margaretha is ondertrouwd Leeuwarden 13 febr 1685 en getrouwd aldaar 22 febr 1685 met (1) Bernardus Nanninga, gedoopt Leeuwarden 27 aug 1662, overleden voor 1703, zoon van Hendricus Nannings en Elisabeth van der Chijs.

 

Bernardus Nannings was wijnhandelaar te Leeuwarden.

 

Margaretha is ondertrouwd Leeuwarden 2 nov 1703 en getrouwd aldaar 25 nov 1703 met (2) Benjamin van der Hoeff,   gedoopt Leeuwarden 12 aug 1668, overleden 14 febr 1741, begraven Sybrandaburen , Walle [5825], zoon van Eelcke Beints en Rinske Jelles Gerroltsma

 

Benjamin van der Hoef was officier.

 

 

Anthonius is getrouwd IJlst 25 jan 1674 (2) met  Petronella Bonnes van Hania.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1674 en bij hertrouwen in 1682 uit IJlst (att.27-5-1682).

Procl.boek HEN d.d.april 1723:    in 1722 verkoopt haar dochter Christina, met halfbroer en halfzuster Anthonius en Anna Margaretha een sate te Wommels.

 

Petronella is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 mei 1682 en getrouwd Swichem 25 mei 1682 met Frederick Rinia, afkomstig uit Leeuwarden in 1682, overleden 3 sep 1706, zoon van Johannes Rinia.

 

Uit het huwelijk van Anthonius en Petronella:

 

           4   Christina van Hettinga, gedoopt IJlst 17 jan 1675, overleden n 1722.

 

Bij huwelijk in 1694 uit Leeuwarden.

HvF 9474 d.d.2-2-1712:Christina van Hettinga,vrouw van secretaris Idserda,als getuige in 1711,ongeveer 37 jaar.

Zij en haar man en haar halfbroer en halfzuster verkopen april 1722 een sate te Wommels.

 

Christina is getrouwd Oosterlittens 9 apr 1694 met Ulpianus van Idzerda, overleden n 1722.

 

Hij kwam in  1694 uit Leeuwarden.

 

 

 

   IX-b Taecke van Hettinga, geboren rond 1625 (?), overleden Grave 11 okt 1674, zoon van Johan van Hettinga (VIII-e) en Auck van Hettinga.

 

In 1659 uit Leeuwarden en luitenant in het leger.

FER 12-108 d.d.3-5-1671: luitenant Taco Hettinga als impt en Sytse Pyters als geche.

Hij sneuvelde als kapitein bij Grave.

 

Taecke is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 9 apr 1659 en getrouwd 1659 ,18-4-1659 att.Leeuwarden om elders te trouwen met  Doedt Jans van Runia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aurelia Catharina van Hettinga, gedoopt Heerenveen 1 jun 1662.

 

HvF 8153-25 d.d.14-7-1705:Aurelia Catharina als eiser.

 

Aurelia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 mrt 1683 ,gerecht en getrouwd Goutum 11 mrt 1683 met Robert Hamilton.

 

Luitenant in Engelse dienst.

 

 

 

   IX-c Sytze van Hettinga, gedoopt Teroele 9 mei 1658, overleden  Teroele 1 feb 1694, begraven aldaar, zoon van Tiete van Hettinga (VIII-f) en Tjets Jellesdr.

 

Sytze was bijzitter van Doniawerstal.

Hij wordt belijdend lidmaat te Teroele op 24-8-1684.

Met zijn vrouw Pierke Hintinga op de ledenlijst te Teroele 4-9-1692 (zij van Goengarijp).

Authorisatie DON d.d.17-12-1696: zijn vrouw Piercke is hertrouwd en zijn broer Jelle van Hettinga wordt curator over de kinderen, gesterkt met hun grootmoeder Tjets Jelles, weduwe van Tiete van Hettinga.

 

In 1698 zijn de  kinderen (hun oom Jelle is voogd) eigenaars van Broek stem 2 en mede-eigenaars van Broek stem 4 en 22 en verder van Teroele stem 1.

Authorisatie DON d.d.4-2-1703: zijn kinderen Tiete (15),Romcke (13) en Epe (11) krijgen nu als curator Joannes Rincket,die hertrouwd was met hun stiefmoeder Piercke.

 

Sytze was gehuwd (1) met  Dilliana N., overleden v 1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Hettinga, geboren 12 jul 1686, gedoopt Teroele 25 jul 1686, volgt onder X-b.

 

           2   Romcke van Hettinga, geboren 16 mei 1688, volgt onder X-c

 

           3   Epe van Hettinga, geboren 15 mei 1691, overleden Bolsward n 1754.

 

Bij trouwen in 1734 als burgervaandrig uit Bolsward.

Bekend als kunstschilder te Bolsward (1754) en speelgoedwinkelier (GJB 1976-17 en Enc.van Friesland).

 

Epe is getrouwd Bolsward 22 aug 1734 met Anna Margrieta Havercamp, afkomstig uit Bolsward in 1734.

 

 

4Johannes van Hettinga, overleden 21 dec 1691.

 

5 Lyckeltje van Hettinga, overleden 16 nov 1682.

 

           6   Tryntje van Hettinga, overleden 26 jan 1693.

 

 

 

 

Sytze was gehuwd (2) met  Pierke Hintinga, overleden n 1698.

 

Zij was in 1698 met haar stiefkinderen mede-eigenaar van Broek stem 22.

 

Pierke hertrouwdeLangweer 23 jun 1696 met Johannes Rinket.

 

 

 

   IX-d Jelle van Hettinga, gedoopt Teroele 28 aug 1659, overleden 1703/ 6 mei 1705, zoon van Tiete van Hettinga (VIII-f) en Tjets Jellesdr.

 

Als vrijgezel werd hij op 4-1-1683 burger van IJlst.

Na huwelijk woonde hij in Teroele en werd daar belijdend lidmaat op 4-8-1689.

In 1698 ontvanger te Broek in Doniawerstal en dan voogd over de kinderen van Sytze.

Stemkohier 1698:eigenaar en gebruiker stem 14 Broek,eigenaar van stem 17 en 25 Doniaga,mede-eigenaar Teroele stem 1.

Op 2-12-1703 als lidmaat van Broek naar Teroele.

HvF 8045 d.d.13-2-1703: Jelle Hettinga te Heeg als getuige,ongeveer 45 jaar.

Authorisatie DON d.d.26-6-1705: Jelle is overleden en de kinderen zijn Ybeltje,Lyckeltje,Tiete,Antje,Tjetske en Benedictus resp. in het 17e,14e,11e,9e, 7e en 5e jaar. Hun moeder is Doetie Synes en hun grootmoeder is Tjets Jelles.

Authorisatie DON d.d.2-4-1708: dezelfde kinderen.

 

Jelle is getrouwd in ter Oele 17 jun 1688 met  Doedt Synes.

 

Uit dit huwelijk:

 

                1              Ybel van Hettinga, gedoopt Teroele 15 sep 1689.

 

                2              Lyckel van Hettinga, gedoopt Teroele 6 mrt 1692.

 

3         Tiete van Hettinga, geboren rond 1695, volgt onder X-d.

 

4         Antje van Hettinga, geboren rond 1697

 

5         Tjetske van Hettinga,  geboren rond 1699

 

6         Benedictus van Hettinga, geboren rond 1701

 

 

    X-a Jelle Gerrolt van Hettinga, geboren ± 1660, overleden 1705, zoon van Anthonius van Hettinga (IX-a) en Christina Sickesdr van Albada.

 

Jelle was veehouder en werd op 4-1-1683 burger van IJlst.

Op 16-7-1694 met zijn vrouw als lidmaten van IJsbrechtum naar Woudsend c.a.

 

Jelle was gehuwd met (1) Catharina Goytsesdr van Aelsma, overleden Heeg voor 1702.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Christina van Hettinga, geboren 6 apr 1686, overleden 1707.

 

           2   Auck van Hettinga, geboren 3 feb 1688.

 

           3   Anna van Hettinga, geboren 9 feb 1689, overleden 1735.

 

           4   Gesina van Hettinga, geboren 16 aug 1691.

 

           5   Jetscke van Hettinga, gedoopt Indijk 19 feb 1693.

 

           6   Antonius van Hettinga, geboren 23 jan 1696, gedoopt Ypecolsga 26 jan 1696, overleden Oenkerk 1768.

 

In 1718 luitenant in het leger.

T325-193:advocatenkosten van Antonius,optredende voor zijn vrouw in erfeniszaken,1741-1742.

DDD4-144 d.d.22-12-1741:Anthonis en Wiltiana schenken aan Willem Hendrik van Heemstra onder voorwaarden de helft van Eysingastate te Oenkerk, in totaal groot 140 pm.

Q 1749: A. Hettinga te Oenkerk, welbegoedigt.

 

Antonius is getrouwd Oudkerk 16 jan 1718 met Wiltiana Isabella van Heemstra, geboren ± 1696, overleden Oenkerk 9 jul 1782 ,86 jaar, dochter van Gerrolt Nicolaas van Heemstra en Ath van Heemstra.

 

TIE 119-170v collateraal 1782: aangifte van het kinderloos overlijden van Wiltiana Ysabella van Heemstra, douairičre A. van Hettinga

Erfgenaam is Jr. Schelto van Heemstra te Oenkerk.

 

 

           7   Idzart van Hettinga, gedoopt Heeg 27 okt 1697, volgt onder XI.

 

 

Jelle trouwde te Heeg op op 20-2-1702 met (2) Antje Seerps, overleden Heeg 3 juli 1729

 

 

     X-b Tiete van Hettinga, geboren 12 jul 1686, gedoopt Teroele 25 jul 1686, zoon van Sytze van Hettinga (IX-c) en Dilliana N..

 

Hij was ontvanger te Idskenhuizen en staat in 1730 daar op de lidmatenlijst.

 

Tiete was gehuwd met  Tryntje Durcks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytze van Hettinga, geboren Idskenhuizen 12 sep 1724, gedoopt aldaar 17 sep 1724, overleden 6 mrt 1821.

 

Ontvanger te Idskenhuizen.

Vanaf 1763 met zijn vrouw op de lidmatenlijst van Idskenhuizen.

In de jaren 1755/1769 laat hij daar 6 kinderen dopen.

Hij vertrok op 28-8-1774 naar Langweer.

 

Sytze was gehuwd met Hendrikje Everts.

 

           2   Sytske van Hettinga, geboren Idskenhuizen 20 mrt 1726, gedoopt Sint Nicolaasga 24 mrt 1726.

 

           3   Dilliaantje van Hettinga, geboren Idskenhuizen 25 feb 1728, gedoopt aldaar 7 mrt 1728, overleden Opppenhuizen 3 okt 1807.

 

Zie GJB 1984-88,89.

 

 

           4   Durck van Hettinga, gedoopt Idskenhuizen 27 mrt 1730.

 

Hij is kort na de geboorte overleden (doopboek).

 

 

 

     X-c Romcke van Hettinga, overleden n 1720, zoon van Sytze van Hettinga (IX-c) en Dilliana N..

 

Hij kwam bij huwelijk in 1712 uit Idskenhuizen.

Volgens het lidmatenboek van Bolsward kwam hij met zijn vrouw Tryntje Jacobs op 1-6-1713 van Tjerkgaast naar Bolsward.

 

Romcke is getrouwd 1712 ,5-7-1712 3e pr.Bolsward, (1) met  Tryntje Jacobs, afkomstig uit Bolsward in 1712.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytze van Hettinga, geboren Bolsward 23 nov 1713, gedoopt aldaar 26 nov 1713, overleden 1773.

 

Hij woonde te Bolsward en laat daar 6 kinderen dopen in de jaren 1739/1755.

 

 

           2   Jacobus van Hettinga, geboren Bolsward 22 jun 1716, gedoopt aldaar 24 jun 1716, overleden 1716/1717.

 

           3   Jacob van Hettinga, geboren Bolsward 18 sep 1717, gedoopt aldaar 19 sep 1717.

 

           4   Dilliana van Hettinga, geboren Bolsward 20 jun 1719, gedoopt aldaar 22 jun 1719.

 

Romcke is getrouwd Bolsward 19 sep 1720 (2) met  Eke Johannesdr van Rheen, afkomstig uit Bolsward in 1720.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Tryntje van Hettinga, geboren Bolsward 24 okt 1722, gedoopt aldaar 25 okt 1722.

 

           6   Cornelis van Hettinga, geboren Bolsward 7 aug 1724, gedoopt aldaar 17 aug 1724.

 

 

    X-d Tiete van Hettinga, geboren ± 1695, zoon van Jelle van Hettinga (IX-d) en Doedt Synes.

 

Doet als "jongeman" belijdenis te Teroele op 20-12-1714.

Op 5-5-1718 als lidmaat naar Joure.

 

Tiete is getrouwd 1718 ,15-5-1718 3e pr.Joure, met  Tryntje Teyes, afkomstig uit Sneek.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle van Hettinga, gedoopt Joure 12 feb 1719.

 

           2   Antje van Hettinga, gedoopt Joure 19 jun 1721.

 

           3   Pierke van Hettinga, gedoopt Joure 15 nov 1722.

 

           4   Doedt van Hettinga, gedoopt Joure 9 jul 1724.

 

           5   Jeltje van Hettinga, gedoopt Joure 27 jul 1727.

 

 

      XI Idzart van Hettinga, gedoopt Heeg 27 okt 1697, overleden Leeuwarden 1726, zoon van Jelle Gerrolt Albada van Hettinga (X-a) en Catharina Goytsesdr van Aelsma.

 

Bij ondertrouw in 1723 afkomstig uit Leeuwarden als ruiter te paard.

 

Idzart is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 dec 1723 met  Griet Ottes, afkomstig uit Leeuwarden in 1723.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle van Hettinga, gedoopt Leeuwarden 21 apr 1724.

 

           2   Jelle van Hettinga, gedoopt Leeuwarden 4 jul 1725.

 

           3   Tryntje van Hettinga, gedoopt Leeuwarden 24 sep 1727.