Genealogie van het adellijk geslacht van Hiddema

 

                                                      

                         Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Ulbe van Hiddema.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Goslick van Hiddema, afkomstig uit Pingjum, volgt onder II.

 

           2   Douwe van Hiddema, overleden jan 1510 ?, begraven Pingjum.

 

Woonde in 1495 met zijn vrouw op Hiddemastate te Pingjum en daar genoemd als hoofdeling 1486/1505.

Pax-160 d.d.6-7-1496:hij gaat akkoord met verbond tussen Westergo en Groningen.

Hij was betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen (slag bij Franeker,1500).

OFO II-202 d.d.1-4-1504:Douwe Hiddema genoemd bij dijkrecht Pingjum.

Op 5-1-1505 staat Douwe Hiddama op de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Hij overleed kinderloos;erfgenamen zijn oomzeggers en kinderen daarvan.

Zie verder GJB 1995-147,N.L.1989,N.L. 2000-101/106 en GJB 2002-150.

 

Douwe is getrouwd v 1495 met Tieth Epesdr van Aylva, dochter van Epe Epes van Aylva en Ebel van Juwsma.

 

 

       II Goslick van Hiddema, afkomstig uit Pingjum, overleden v 1490, zoon van Ulbe van Hiddema (I).

 

Goslick is getrouwd ± 1480 met  Sju van Heslinga, overleden v 1539.

 

Zij was erfdochter van Heslinga sate en van landbezit te Pietersbierum.

Zij wordt genoemd in HvF 16481-360 d.d.20-12-1539.

 

Sju is later getrouwd v 1496 met Doecke van Dotinga, zoon van Ofcke van Dotinga en Luts Feddesdr van Mernstra.

 

Uit het huwelijk van Goslick en Sju:

 

           1   Tjets Goslicksdr van Hiddema, volgt onder III.

 

 

      III Tjets Goslicksdr van Hiddema, overleden Pingjum 24 aug 1559, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Goslick van Hiddema (II) en Sju van Heslinga.

 

Over haar,haar moeder en haar dochter Doutzen zie N.L.2000-104/108.

Vergelijk ook N.L.1989.

Zij testeerde 15-9-1558.

Zie ook Grafschriften IV-32

 

Tjets is getrouwd ± 1505 (1) met  Hans Hanses van Sassinga, overleden n 1511, zoon van Hans van Sassinga en Ath van Sydsma.

 

Bij RvA 1511 bezitter van Sassingasate te Hennaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulbe van Sassinga, overleden v 1546.

 

Hij erfde van zijn oudoom Douwe van Hiddema diens aandeel in Hiddemastate te Pingjum.

Hij is overleden in of voor 1545.Zie N.L.1989.

 

 

           2   Doutzen Hansdr van Sassinga, afkomstig uit Hennaard, overleden 21 aug 1585 *, begraven Hennaard ,grafschrift.

 

Doutzen is getrouwd v 1536 met Ruurd van Roorda, overleden 26 dec 1576 *, begraven Hennaard ,grafschrift, zoon van Johan van Roorda en Anna Hesselsdr van Hanckema.

 

Hij woonde te Hennaard.

OFO II-367 d.d.9-8-1535:Ruurd en zijn vrouw Doutzen kopen land van Wybe Sybrens te Franeker.

HvF 16481-869 d.d.26-2-1538: hij is eiser namens zijn vrouw Doutje Hans Sassingadr tegen Hessel Lolckes en Watze Hessels te Reen.

T323-01/377:stukken betreffende Ruurd en zijn vrouw over de periode 1533/1589.

Op 13-5-1571 ondertekent hij mee een request aan de hertog van Alva.

In 1574 als dijkgraaf vermeld op de "Stiennen man" van Harlingen.

Hij was gedeputeerde van Friesland in 1566 en 1576.

Zie ook GJB 1984-14.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Hennaard (de Vrije Fries XXIII).

 

 

           3   Ath Hansdr van Sassinga.

 

Zij was non in een klooster.

 

 

Tjets was gehuwd (2) met  Harmen Piers, overleden Pingjum 3 feb 1543, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Pier Sytzes en Joest Ndr.

 

Hij wordt genoemd in OFO-IV-159 d.d.18-5-1507 bij de verdeling van de ouderlijke goederen.

N.L.2000:  burgemeester van Sneek 1512,1515;te Bolsward 1525,1530;te Pingjum vanaf 1535.

Zie voor hem ook HvF 16687-84 d.d.1528.

HvF 16481-360 d.d.20-12-1539:hij procedeert namens zijn vrouw Tjets over bezit dat was verkregen van haar moeder Syeuw Hesselinge.

Met zijn tweede vrouw Tjets nog genoemd bij HvF 16695-33 d.d.1572.

 

Harmen was weduwnaar van N Jaspersdr, dochter van Jasper Gysberts en Tiets  Ndr.

 

 

Uit het huwelijk van Harmen en Tjets:

 

           4   Goslick van Hiddema, geboren 1520, volgt onder IV.

 

           5   Pier van Sytzama, geboren v 1527, overleden 1557 ,tussen 27/2 en 4/11.

 

Hij woonde op Sytzamastate te Arum.

 

Pier was gehuwd met Renck Douwesdr Douwema, overleden n 15 apr 1591, dochter van Douwe Ulckes Douma van Oenema en Jel Hesselsdr van Jongema.

 

Zij testeerde op 7-2-1548 te Bolsward (F.T.199) en op 15-4-1591 te Harlingen.

Zij had op 23-11-1538 met de andere erfgenamen van haar oom Keimpe een scheiding/deling gesloten.

 

Renck is later getrouwd 1565 met Rienck Sjoerds van Baerdt. Rienck was weduwnaar van N.N..

 

 6 Ansck Harmensdr van Hiddema, ook Hanck, overleden n 1584.

 

Zij hertrouwde Yge Heeres Galema  van Witmarsum.

N.L 2000-109: in 1564/1565 is er verkoop door HanckHiddema, vrouw van (Heere) Galema.

HvF 16698-203 d.d.1579: Yge Heeres Galema te Witmarsum.

HvF 16700 d.d.11-2-1584: Ansck Hiddema, vrouw van Yge Heeres te Witmarsum, procedeert tegen Tading van Adélen (haar tantezegger)

 

Ansck is getrouwd v 1547 met Sjoerd van Aylva, overleden n 1552, zoon van Alef van Aylva en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woont in 1543 in Witmarsum,in 1546 te Pingjum.Zie GJB 1995-152.

 

 

           7   Sju Harmensdr van Hiddema, overleden 12 jan 1543, begraven Pingjum ,grafschrift.

 

8 Joest Harmensdr  van Hiddema,  overleden  in/na 1587

 

Joest was getrouwd  met  1) Tading Tadings van Adélen, overleden voor 1562.

 

Joest was de moeder van Tading van Adélen, overleden 14-2-1624 ( bewijs zie aldaar).

Zij testeerde te Pingjum in 1587 en erfgenamen zijn dan haar zoon Tading uit eerste huwelijk en de dochters Tyal Riencks en Tyets Riencks (T311-191).

Zie ook GJB 2011-175.

 

Joest is getrouwd omstreeks 1562 met 2) Renick Gerlofsz , uit Aegum, overleden 1568

 

Hij sneuvelde in 1568 in de slag bij Jemmingen .

 

 

           9   Ulbe van Hiddema.

 

Hij is vermoedelijk geboren na overlijden van zijn broer Ulbe.

Ulpius Hiddema is op 26-4-1552 student te Keulen en in mei 1553 te Leuven.

 

 

      IV Goslick van Hiddema, geboren 1520, overleden 16 apr 1593 ,72 jaar en 8 maanden, begraven Wier ,grafschrift, zoon van Harmen Piers en Tjets Goslicksdr van Hiddema (III).

 

Hij woonde op Lautastate te Wier (vermeld bij PI 1578).

Zie ook Grafschriften IV (MEN)-blz.141 en GJB 2002-150.

De kwartieren op zijn graf zijn fout wat betreft de ouders van zijn grootmoeder Joest (zie N.L.127).

 

Goslick is getrouwd v 1546 (1) met  Jel Lauta van Aysma, overleden 19 nov 1562, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

Zij woonde met haar man op het ouderlijk bezit te Wier.

Zie GJB 1977-34.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerdke van Hiddema, overleden Leeuwarden 1573.

Sjoerdke was gehuwd met Haring van Andringa, overleden Leeuwarden 1573, zoon van Juw van Andringa en Saeckel van Tietema.

 

Genoemd als Dr.Haringh van Andringa.

 

Haring was weduwnaar van Tryn Ulckesdr Douma van Oenema, overleden v 1571, dochter van Ulcke Douma van Oenema en Auck van Harinxma.

 

           2   Tjets van Hiddema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           3   Bauck van Hiddema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

 

Goslick was gehuwd (2) met  Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis, geboren 1527/1530, overleden 4 jun 1573, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Wybe Gerrits van Jelgerhuis en Bauck van Jayema

 

De moeder van Sjouck was een Jayema volgens kwartieren op het graf van haar kleindochter Sjouck van Hiddema.

 

Sjouck was weduwe van Andries Arents van Beslinga, overleden na 1560, zoon van Arent Pyters en Alydt Ndr (Jayema ?)

Zie ook GJB 1954-28.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Andries van Hiddema, volgt onder V.

 

 

        V Andries van Hiddema, overleden n 1619, zoon van Goslick van Hiddema (IV) en Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis.

 

Andreas ab Hiddema is op 29-7-1588 student te Leiden en op 16-7-1591 te Heidelberg.

Hij woonde met zijn vrouw in Wier,maar was ook begoed in Achtkarspelen.

Hij wordt genoemd bij inventarisaties te Berlikum in 1613 en 1619 (MEN 50-blz.89 en MEN 51-fol.131).

Zie voor hem ook GJB 2002-150.

 

Andries was gehuwd met  Aelcke Ottesdr van Galama, overleden 22 okt 1611 *, dochter van Otte van Galama en Ynts van Feytsma, ook Eets.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Goslick van Hiddema, gedoopt Leeuwarden 29 jan 1606, volgt onder VI.

 

           2   Eets Andriesdr van Hiddema, overleden 1667.

Eets is getrouwd 1620 met Tjalling van Eysinga, geboren 1596, overleden 1653, begraven Marssum, zoon van Tjalling van Eysinga en Womck van Heringa.

 

Op 25-6-1635 aangesteld als grietman van Rauwerderhem als opvolger van oom Pieter van Eysinga en op 30-11-1639 benoemd als grietman van Menaldumadeel;hij was dat laatste tot zijn overlijden in 1653.

Hij woonde op Heringastate te Marssum en werd daar belijdend lid op 7-6-1640.

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van Roordahuizum stem 6.

 

 

           3   Sjouck Andriesdr van Hiddema, overleden 22 nov 1644, begraven Hallum ,grafschrift.

Sjouck was gehuwd met Epe van Douma, overleden 26 apr 1650, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Bartholt van Douma en Saepck Erasmusdr van Douma.

 

Hij woonde te Hallum op Doumastate en was grietman van Ferwerderadeel ,aangesteld 25-11-1636 en afgetreden 1649.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Hallum uit 1648.

Voor zijn graf en dat van zijn vrouw zie N.O.I-155 en verder N.O.I-173/174.

 

 

 

      VI Goslick van Hiddema, gedoopt Leeuwarden 29 jan 1606, overleden 1643/1644 ,voor 18-1-1644, zoon van Andries van Hiddema (V) en Aelcke Ottesdr van Galama.

 

Ontvanger generaal van Friesland 1637/1643.

In 1640 eigenaar van stem 14 Weidum.

 

Goslick is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 20 apr 1627  en getrouwd aldaar 11 dec 1627 ,voor het gerecht, met  Jel van Dekema, ook Juliana, geboren 1605, overleden na 1644, dochter van Sytze van Dekema en Agatha Hessels van Eminga.

 

HOF 16792 d.d.26-7-1627:Juliana van Dekema,in haar 22e jaar,requirante,om te procederen met goedkeuring van het Hof d.d.16-7-1627.

HOF 16793 d.d.18-1-1644:Nu haar man is overleden wordt zij curatrix en tutrix over haar 4 kinderen n.l.Sixtus Julius van Dekema,in het 15ejaar,Lucia van Hiddema,in het 14e jaar en 2 jonge meisjes.

Als Juliana van Dekema met haar man genoemd bij decretale verkoop te Salwerd,zie GJB 1982-104.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sixtus Julius van Dekema, geboren 1629, overleden n 1656.

 

Hij was de laatste met de naam Dekema van dit geslacht.

Hij liet in 1656 diverse testamenten van de Dekema's registreren bij het Hof van Friesland.

T320-243:boedel Sixtus Julius van Dekema.

 

 

           2   Lucia van Hiddema, geboren 1630, overleden voor 1679.

 

In de kerk van Wier waren voorheen de wapenschilden en de 16 kwartieren van haar betovergrootouders (zie GJB 2002-111).

Van vaderskant: Harmen Piers (Sytzama) x Tjets van Hiddema; Wybe van Jelgerhuis x Bauck (Jayema ?); Gale van Galama (ontbreekt) x Aelcke van Walta; Hessel van Feytsma x Luts van Mellema.

Van moederskant: Jarich van Dekema x Catharina van Camstra; Sytze van Harinxma x Ydt van Hania; Ids van Eminga x Wick van Heemstra; Frans van Hermana (ontbreekt) x Bauck van Aylva.

 

 

Lucia is getrouwd in Baarderadeel 1 jul 1646 ,gerecht (1) met Werp van Juckema, geboren 1616, overleden Wier 10 sep 1650, zoon van Ruurd Werps van Juckema en Maria Sydsdr van Tjaerda.

 

Bij huwelijk in 1646 afkomstig uit Rinsumageest.

In de kerk van Wier waren voorheen de wapenschilden en de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders, deels ontbrekend, deels fout (zie GJB 2002-110).

Van vaderskant: Wytze van Juckema x Ynts van Feytsma; Ernst van Mockema x Anna van Foppinga; Rienc van Roorda (ontbreekt) x Rixt van Juckema; Gale van Galama  (ontbreekt) x Aelcke van Walta.

Van moederskant: Syds van Tjaerda x Anna Friling; Vincent van Hermana x Maria van Frittema; Yvo van Frittema x Tjaerteke van Donia; Peter van Cammingha x Eelck van Aebinga.

 

Lucia is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 7 jan 1665  en getrouwd Weidum 15 jan 1665 (2) met Horatius van Knijff, geboren Leeuwarden 28 dec 1628, gedoopt aldaar als Orisius 1 jan 1629, overleden aldaar 12 jan 1679, begraven Wier, zoon van Pieter van Knijff en Wybrich van Aysma.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1660-1679.

Grafschriften III-65 (Leeuwarden).

Op 15-1-1679 is er inventarisatie van de nalatenschap van Horatius en Lucia.

Zie verder GJB 2002-108,109,133.

 

 

           3   Alida van Hiddema, geboren ± 1636, overleden 6 mei 1706 ,70 jaar.

Alida is getrouwd 1672 met Alexander Joseph van der Laen, geboren Mechelen 4 apr 1624, overleden 15 jul 1702.

 

Kapitein in Spaanse dienst.

 

 

           4   Agatha van Hiddema.