Genealogie van het adellijk geslacht van Hoxwier

 

                         Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                                   

 

         I Aesge van Hoxwier, overleden n 1440 ?.

 

Vermoedelijk vermeld in GPCV I d.d.febr.1436 als jonge Asghe te Mantgum.

In OFO I-74 d.d.10-8-1438 en in OFO II-24 d.d.8-4-1439 wordt een Aesge te Hoxweer bij Mantgum vermeld. Ook nog genoemd in 1441.

 

Aesge was gehuwd met  Sicca Beslinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aesge van Hoxwier, volgt onder II.

 

 

       II Aesge van Hoxwier, overleden n 1464, zoon van Aesge van Hoxwier (I) en Sicca Beslinga.

 

Hij woonde te Mantgum,daar vermeld in 1464.

 

Aesge was gehuwd (1) met  Gerlant Gerroltsdr van Herema, dochter van Gerrolt van Herema en Hylck Aggesdr van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pybe van Hoxwier, volgt onder III-a.

 

Aesge was gehuwd (2) met  Jel Hobbesdr van Hermana, overleden n 1488, dochter van Hobbe van Hermana en N.N..

 

OFO III-20 d.d.28-3-1488:als weduwe te Mantgum heeft zij met haar kinderen een zaak tegen Here Aedgers en Ruurd Aedgers te Bozum.

 

Jel was weduwe van Laes van Eelsma, ,ook Mauritsma, overleden Sexbierum 24 jun 1463, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Uit het huwelijk van Aesge en Jel:

 

           2   Gerlant van Hoxwier, overleden 12 jun 1544 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

Gerlant is getrouwd v 26 jun 1488 met Rienck van Camstra, overleden Jelsum 9 apr 1522 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk, zoon van Pieter van Camstra en Reinsk Tzigora.

 

Hij was eigenaar van Camstrastate te Wirdum (later Dekemastate).

Hij was aanhanger van de Saksen en van Karel V.

OFO I-361 d.d.26-6-1488:met zijn vrouw Gerlant genoemd op Camstrastate te Wirdum.

OFO I-413 d.d.7-5-1495:hij verkoopt land te Jellum aan zijn oom Feicke.

OFO II-196/201 d.d.1501: hij en zijn broer Epe hebben geschillen met de stad Leeuwarden over aanspraken.

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

R.v.A.1511:hij heeft vele bezittingen o.a.te Wirdum en Jelsum.

 

 

           3   Aesge Hector van Hoxwier, volgt onder III-b.

 

 

  III-a Pybe van Hoxwier, zoon van Aesge van Hoxwier (II) en Gerlant Gerroltsdr van Herema.

Pybe was gehuwd met  Auck van Aesgema, ook van Haerda, overleden n 1487.

 

Volgens het Burmaniaboek was zij een zuster van Douwe van Haerda en als zodanig genoemd in 1461 met haar man en ook nog in 1484.Volgens kwartieren was haar moeder een Herema van Tzum.Zie GJB 1995-145.

Na het overlijden van Tjaert hertrouwde zij met Pybe van Hoxwier.

 

Auck is eerder getrouwd v 1456 met Tjaert Epes van Aylva, overleden n 1487, zoon van Epe Tjaerts van Aylva en Teda Wybrantsdr van Hermana.

 

Uit het huwelijk van Pybe en Auck:

 

           1   Hylck Pybesdr van Hoxwier.

Hylck was gehuwd met Wytze van Oedtsma, overleden Franeker 16 jul 1500, zoon van Laes Hommes van Oedtsma en Doedt Ndr.

 

Hij woonde te Boksum en bij R.v.A.1511 hebben zijn erven bezit te Boksum en Weidum.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo als grietman van Menaldumadeel.

OFO IV-111 en Pax-146 d.d.20-6-1496:genoemd te Boksum als onderhandelaar met Groningen.

Pax-148 d.d.22-6-1496:verbond met Groningen.

Hij sneuvelde in 1500 bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij  Franeker (GEN 742).

 

Wytze was weduwnaar van Bauck Ndr.

 

 

   III-b Aesge Hector van Hoxwier, overleden 8 nov 1507, begraven Mantgum ,grafschrift, zoon van Aesge van Hoxwier (II) en Jel Hobbesdr van Hermana.

 

Hij woonde op Hoxwier bij Mantgum.

In 1494 belegerde hij met Schelte van Liauckema de stad Bolsward.

OFO III-28 d.d.24-2-1499:Bocke Aggezn te Sweins ver koopt land aan Aesge te Mantgum en Wick,zijn vrouw.

Aesgo Mantegum tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.5 en nr.104)

Op 5-1-1505 staat Aesge Mantgum te Hoxwier op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Hij streed in 1505 als legeraanvoerder tegen Groningen.

Bij RvA 1511 hebben zijn weduwe en kinderen bezit te Mantgum,Wirdum en Ferwerd.

 

Aesge was gehuwd met  Wick van Dekema, overleden 5 okt 1533, begraven Mantgum ,grafschrift, dochter van Juw van Dekema, ook Julius en Ydt van Unia.

 

Bij RvA 1511 als weduwe op Hoxwier bij Mantgum met veel bezit daar en elders.

In OFO II-319 d.d.7-11-1524 genoemd als weduwe van Aesge en moeder van Hette.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foeck van Hoxwier, geboren 28 okt 1495, overleden 19 jun 1554, begraven Mantgum ,grafschrift.

 

Foeck is getrouwd 28 feb 1523 met Gale van Galama, afkomstig uit Koudum, geboren 1499, overleden 31 mei 1559, begraven Mantgum ,grafschrift, zoon van Hartman van Galama en Riem van Osinga.

 

Bij RvA 1540 vermeld als Gale Galema toe Coudum met bezit te Wirdum.

Gale woonde eerst met zijn vrouw te Koudum maar later op Hoxwier bij Mantgum.

“De Friesche Adelaar”1889-7: Op het graf te Mantgum de 4 kwartieren van zijn en haar grootouders, voor hem links Galama-Harinxma thoe Heeg en Osinga- Douma van Oenema,

voor haar rechts Hoxwier-Hermana en Dekema-Unia.

Zijn grootouders:  zijn Gale van Galema x Tryn van Harinxma thoe Heeg en Seerp van Osinga x ? N.Douma van Oenema.

Haar grootouders zijn:  Aesge van Hoxwier x Jel van Hermana en Juw van Dekema x Ydt van Unia.

 

 

           2   Aesge van Hoxwier, geboren ± 1500, volgt onder IV-a.

 

           3   Hector van Hoxwier, geboren Mantgum 17 jan 1502, volgt onder IV-b.

 

 

   IV-a Aesge van Hoxwier, geboren ± 1500, overleden 1549/1550, zoon van Aesge Hector van Hoxwier (III-b) en Wick van Dekema.

 

Op 23-8-1521 is Aesge Aesges Hoxwier student te Leuven.

Bij RvA 1540 met bezit te Ferwerd,dat in 1511 op naam stond van zijn moeder.

In 1539 was hij volmacht ten landdage.

Hij was grietman van Franekeradeel in 1542 tot overlijden.

In 1545 werd hij met anderen door de keizer tot ridder geslagen.

Bij de uitgifte van buitendijks land na 1546 is sprake van de "salighe heer Aesge thoe Hoxwier te Midlum".

Zijn kinderen zijn allemaal jong en voor hem overleden en met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

 

Aesge was gehuwd met  Edwer Gerroltsdr van Herema, overleden 1557, dochter van Gerrolt van Herema en Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrolt van Hoxwier, overleden 1540 (?).

 

Bij het graf van Wick is een steentje voor een kind van Aesge en Edwer, jong overleden in 1540 en daar begraven.

Genoemd in F.T.147.

 

 

           2   Wick van Hoxwier, overleden 1543, begraven Franeker ,grafschrift.

 

           3   Hector van Hoxwier, overleden 1536, begraven Mantgum ,grafschrift.

 

 

   IV-b Hector van Hoxwier, geboren Mantgum 17 jan 1502, overleden Mechelen 7 aug 1546, zoon van Aesge Hector van Hoxwier (III-b) en Wick van Dekema.

 

In 1534 is Hector Hoxwier student te Pavia in Italie.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1538-1541.

President Hof van Utrecht 1541-1546.

OFO II-319 d.d.7-11-1524:voor zijn huwelijk met Ath wordt een overeenkomst gemaakt door zijn moeder Wick en de ouders van Ath.

HvF 16480-223 d.d.30-10-1528:Hector Hoxwier als eiser.

HvF 16480-335 d.d.2-3-1529:Hector en moeder Wick als eisers.

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum,dat in 1511 stond op naam van moeder Wick.

Zie ook de Encyclopedie van Friesland.

 

 

Hector is getrouwd 1524 (1) met  Ath Gerroltsdr van Herema, overleden 2 jun 1533, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Gerrolt van Herema en Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise.

 

OFO II-319 d.d.5-11-1524:huwelijksvoorwaarden Hette en Ath,waarbij haar ouders worden genoemd.

Haar naam en die van haar dochter Luts op een zerk te Franeker.

Zij is daar begraven met 4 van haar kinderen.

 

Uit het huwelijk van Hector en Ath:

 

           1   Luts van Hoxwier, overleden Franeker ,op 28-3-15.., begraven aldaar ,grafschrift.

 

Genoemd in F.T.147.

Zij zou zijn overleden als bruid van Juw Jarichs van Dekema.

Haar naam en die van haar moeder op een zerk te Franeker(de Vrije Fries XXIII).

 

 

Hector was gehuwd (2) met  Doedt van Holdinga, overleden 6 aug 1568, dochter van Wilcke van Holdinga en Graets van Cammingha.

 

Doedt was later gehuwd met Jan Rutgers van den Boetselaer.

 

Uit het huwelijk van Hector en Doedt:

 

           2   Ath van Hoxwier.

 

Ath was gehuwd met N.Appeldoorn, afkomstig uit Gelderland.

 

           3   Wick van Hoxwier.

 

Zij is ongehuwd overleden.

 

 

           4   Marij van Hoxwier.

 

Marij was gehuwd (1) met Albert Johannes van Huchtenbroek, overleden Ijsselstein 1572.

Marij was gehuwd (2) met Gijsbert van Duivenvoorde, overleden 1580.

 

           5   Hectoria van Hoxwier.

 

Hectoria was gehuwd (1) met Frits van Egmond van Meerenstein.

Hectoria was gehuwd (2) met Louis Verhaer, afkomstig uit Utrecht.