Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema

 

                            Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                       

 

 

         I Hoyte van Hoytema.

 

Misschien als Schieringer te Morra in 1422 (SFA)

Zie GJB 1972-51 onder 241664 en GJB 1972-93 onder 382304, ook voor het nageslacht.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Goslick van Hoytema, volgt onder II-a.

 

           2   Hinne van Hoytema, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Goslick van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema (I).

 

Heerschap te Oudega (W) en Idsega (SFA)

 

 

Goslick was gehuwd met  Tjal van Tjallema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte van Hoytema, volgt onder III-a.

 

 

    II-b Hinne van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema (I).

 

Volgens SFA, verder niet bekend.

 

Hinne was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte van Hoytema, volgt onder III-b.

 

            

 

  III-a Hoyte van Hoytema, zoon van Goslick van Hoytema (II-a) en Tjal van Tjallema.

 

Volgens SFA had hij 8 kinderen.

 

Hoyte was gehuwd met  Eesck van Hiddema, afkomstig uit Nijland.

 

Eeck en Hoyte woonden op Hoytemastate te Oudega (W)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hotze van Hoytema, volgt onder IV-a.

 

           2   N. Hoytesdr van Hoytema.

 

N. was gehuwd met Haring van Popma, overleden 16 jul 1500, zoon van Wybe van Popma en Bauck van Gerbranda.

 

Haring sneuvelde in de slag bij Franeker.

 

?  Haring was ook gehuwd met  Hil van Roorda, dochter van Juw van Roorda en Catharina Taeckesdr van Hermana.

 

           3   Lulolf van Hoytema, volgt onder IV-b.

 

           4   Goslick van Hoytema, volgt onder IV-c.

 

 

   III-b Hoyte van Hoytema, overleden 1496 ?, zoon van Hinne van Hoytema (II-b) en N.N..

 

Hij woonde te Morra en Abbega (SFA).

 Niet overleden in 1496  bij een gevecht op het Slotermeer  (SFA  noot 15 met een vraagteken).

Dan sneuvelt  een Hoytye Botties van Snikzwaag maar dat is een ander. Hij was vermoedelijk afkomstig van “Oenema” te Snikzwaag (Noomen SC1 aldaar) en een verwant van May van Oenema uit Snikzwaag, die  getrouwd was met Idsert Douma van Garijp.

 

Hoyte is getrouwd met 1) een onbekende vrouw

 

Uit dat huwelijk:  

 

1 Botte Hoytes van Hoytema, volgt onder IV-d

 

2 Romcke Hoytes van Hoytema, volgt onder IV-e

 

 

 

Hoyte is getrouwd 1485 met  (2) Tryn Janckesdr van Douma, dochter van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets.

 

 

 

   III-c  ? Romcke van Hoytema

 

Deze Romcke is niet uit primaire bronnen bekend.

Misschien was hij een broer van Hoyte (III-b).

 

Zijn zoon (?) bij een onbekende vrouw:

 

           1   Jan Romckes van Hoytema, volgt onder IV-f

 

 

   IV-a Hotze van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema (III-a) en Eesck van Hiddema.

 

Volgens SFA had hij 2 kinderen.

 

Hotze was gehuwd met  Wypck N., afkomstig uit Rauwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Simon van Hoytema, volgt onder V-a.

 

 

   IV-b Lulolf van Hoytema, overleden na 1473, zoon van Hoyte van Hoytema (III-a) en Eesck van Hiddema.

 

Hij woonde te Oudega (W) op Hoytemastate.

In 1458 was hij zegelaar bij een overeenkomst en  in 1473 grietman van Wymbritseradeel.

Zie ook  GJB 2006-199.

 

Lulolf  was gehuwd (1) met  Rints Taeckesdr van Epema (uit Nijland)

 

Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte Lulofs van Hoytema, afkomstig uit Oudega, volgt onder V-b.

 

           2   Syts Lulofsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega.

 

Syts was gehuwd met Gerrit van Harinxma, overleden 30 nov 1500, zoon van Agge Douwes van Harinxma.

 

 

 

Lulolf was gehuwd (2) met  Jel van Scholtema.

 

 

Lulolf was gehuwd (3) met  Ydt Keimpesdr van Donia, dochter van Keimpe van Donia en Ydt Feytesdr van Galama.

 

 

   IV-c Goslick van Hoytema, overleden na 1511, zoon van Hoyte van Hoytema (III-a) en Eesck van Hiddema.

 

Volgens SFA had hij 3 kinderen.

RvA WYM 1511: Goslick Hoytes met bezit te Idzega en Ypecolsga.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Hoyte van Hoytema, volgt onder V-c.

 

 

   IV-d Botte Hoytes van Hoytema, overleden na 1505,  zoon van Hoyte van Hoytema (III-b) en N.N

 

Hij woonde te Joure op “Oenema” (later stem 11-15 Joure), bezit van zijn vrouw.

Botto Hotzisz  staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Zevenwouden.

Zijn nageslacht noemde zich Uninga van Hoytema naar de vestiging op “Oenema” te Joure.

SFA verwart deze Botte met diens kleinzoon Botte Hoytes en laat de kleinzoon trouwen met Tjets. Ook bij Sminia en Andreae (grietmannen) is verwarring over de moeder van grietman Douwe Uninga van Hoytema (V-d)

 

Botte was gehuwd met  Tjets Ulckesdr Douma van Oenema, dochter van Ulcke Tjepckes van Oenema en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Douwe  Uninga van Hoytema, geboren  te Joure, volgt onder V-d

 

           2   Hoyte  Uninga van Hoytema, volgt onder V-e.

 

3 Ulcke van Hoytema, overleden na 1555, voor 1559 (?)

 

Hij woonde te Joure en werd op 15-12-1549 aangesteld als grietman van Haskerland en als zodanig nog vermeld in 1556.

In 1558/1559 wordt Hoyte, zoon van zijn broer Douwe, als grietman van Haskerland vermeld. Deze Douwe werd in 1568 verbannen.

De grietman van Haskerland  (Ulcke ?) werd vermoord met een hellebaard door Wipke Gerckesz,  die daarvoor op 20-3-1561 werd veroordeeld en de volgende dag onthoofd; zie hiervoor T344-884.

HvF 16691-87 d.d.1555: Ulcke Hoytema, grietman van Haskerland, namens de erfgenamen Hoyte Bottes.

 

 

IV-e Romcke Hoytes van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema (III-b) en N.N

 

Romcke was gehuwd met  N. van Broersma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Romckes van Hoytema, volgt onder V-f

 

 

 

 

    IV-f ? Jan Romckes van Hoytema, overleden na 1500, begraven Sneek, zoon van  ? Romcke van Hoytema (III-c).

 

Deze Jan Romckes Hoytema moet van een andere generatie zijn dan de Jan Romckes Hoytema (V-e), die getrouwd was met Eeck van Harinxma

 

 

Jan was gehuwd met  Bauck Hartmansdr van Harinxma, afkomstig uit Heeg, overleden na 1500, begraven Sneek, dochter van Hartman van Harinxma, ,thoe Heeg en  ? Gerlant Tjaertsdr van Aylva.

 

Volgens andere bronnen was zij een buitenechtelijke dochter van Hartman en Jets Ndr.

SFA noot 14 bij Harinxma:  Bauck en haar man Jan niet vermeld in het Burmaniaboek.

Maar volgens genealogie AvC woonden Bauck Harinxma en Jan Romckes Hoytema in 1500 te Sneek.

Zij schonken ramen voor de Grote kerk te Sneek en zijn ook in die kerk begraven

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Romcke Jans van Hoytema, volgt onder V-g.

 

 

     V-a Simon van Hoytema, overleden mrt 1528, begraven Oudega(W.) ,grafschrift, zoon van Hotze van Hoytema (IV-a) en Wypck N..

 

Het jaar van overlijden op het graf moet niet zijn 1578, maar 1528(Noomen)

RvA II-247:in 1511 bezit hij een sate te Oudega, groot 40 pm, grenzend aan dat van zijn neef Hoyte Lulofs (Noomen)

Noomen:hij was bezitter van een Hoytemahuis te Oudega (niet Hoytemastate)

 

Simon was gehuwd met  Gerck Wytzesdr van Beyma, begraven Oudega (W.) ,onduidelijk grafschrift,  vermoedelijk dochter van Wytze Lieuwes van Beyma en N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jildu Simonsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega (W), overleden 7 dec 1579, begraven Goutum ,grafschrift.

 

Zij woont met haar eerste man in Wirdum,met de tweede in Goutum.

In 1543 genoemd als weduwe van Reyn van Aylva.

HEN 39-58 d.d.1572: zij koopt als weduwe van Hette Lolckes voor zich en haar kinderen land te Itens.

HEN 40-387 d.d.1576:zij kooptland te Lutkewierum,waar Epe Pieters woont (stem 18).

HvF 16698-121 d.d.1579:ze procedeert als weduwe tegen Epe Heeres.

HvF 16703-193 d.d. 4-10-1588: als haar erfgenamen worden genoemd haar Hettes kinderen Lolcke, Gercke, Wytze, Barber en Bauck en verder Wyts Jorritsdr als wettige tutrix voor haar kinderen bij de overleden Alef Sakes.

Zie voor haar ook GJB 2003-128.

 

Jildu was gehuwd (1) met Reyn van Aylva, overleden Wirdum 1540/1543, zoon van Alef van Aylva en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Wirdum.

Zie GJB 1995-152.

 

Jildu was gehuwd (2) met Hette Lolckes van Rheen, overleden 27 mrt 1572, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke Hessels van Rheen en Hack van Roorda.

 

HEN 38-92,132 d.d.1561:Hette Lolckes te Wirdum koopt 5pm.land te Lutkewierum van Tjerck Heres,die het had gekregen uit de boedel van wijlen Hessel te Reen.Maar zijn oom Sicke Hessels protesteert wegens zijn aandeel in de sate.

Sierck Mollama n.ux. en Gerben Folckerts Aytta n.ux. kopen als erfgenamen van Lolcke Hessels (zie Boerderijenboek Hennaarderadeel,van der Meer).

HvF 16693-235 d.d.1566: Hette Lolckes Reen.

 

 

           2   Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

Wypck was gehuwd met Epe van Hettinga, overleden n 1553, zoon van Homme van Hettinga en Wick van Abbema.

 

Hij woonde in de Hommerts.

In 1538 heeft hij een geschil met Katryn,vrouw van Baucke Agges te Smallebrugge (GJB 1984-90).

Epe Hommes Hettinga verder in HvF 16688-298 d.d.9-11-1536, HvF 16689-52,454  d.d.9-11-1535 en d.d.13-9-1546.

HvF 16690-234 d.d.7-10-1553:Epe namens zijn kinderen contra Ulcke Douwema.

 

Epe was weduwnaar van Auck van Herema, afkomstig uit Tzum, waarschijnlijk dochter van Rienck Agges van Herema en Rieme Ofckesdr van Dotinga.

 

           3   Wytze van Hoytema, volgt onder VI-a.

 

           4   Gercke van Hoytema, volgt onder VI-b.

 

 

     V-b Hoyte Lulofs van Hoytema,  overleden voor1511, zoon van Lulolf van Hoytema (IV-b) en Rints van Epema.

 

Hij woonde op Hoytemastate te Oudega (W). met 63 pm land, later stem 17 Oudega (RvA II-238/239)

RvA 1511: kinderen/erfgenamen hebben ook bezit te Heeg en Idzega.

 

Hoyte was gehuwd met  Teth Aggema van Harinxma, overleden voor 1537, dochter van Tjaert Aggema van Harinxma en Riem Riencksdr van Popma.

 

Bij RvA 1511 vermeld als weduwe op Hoytemastate te Oudega (W) met veel bezit o.a. te Oosthem,Oudega,Ypecolsga en Heeg.

Zie over haar en haar kinderen GJB 2006-196/197.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert Hoytes van Hoytema,  geboren voor 1490, overleden na 1509.

 

Volgens SFA had hij 3 kinderen, niet met namen genoemd.

In de Sneker recesboeken wordt onder 3990 (Oosterhout) d.d. 5-12-1509 vermeld Tyaerd Hoyta Lyoleffzin.

 

Tjaert was gehuwd met N.N..

 

           2   Lulolf van Hoytema, geboren voor 1511, overleden na 1557.

 

Bij RvA 1511  is er een Lulolf Hoytes met bezit te Heeg.

Hij woonde te Woudsend. In 1557 wordt hij genoemd als curator.

Zie ook GJB 1997-127 en GJB 1999-112.

 

           3   Reyn van Hoytema, geboren voor 1511, volgt onder VI-c.

 

           4   Taecke van Hoytema, geboren voor 1511, volgt onder VI-d.

 

           5   Nanne van Hoytema, geboren voor 1511, overleden 1537.

 

Pastoor te Oudega (W).

 

 

           6   Hom Hoytesdr van Hoytema., geboren voor 1511, vermoedelijk jong overleden.

 

           7   Hin Hoytesdr van Hoytema, geboren voor 1511, overleden na 1551.

 

HvF 16690-140 d.d.1551:Hen als zuster van Reyn.

Zie ook GJB 1997-127.

 

 

           8   Jel Hoytesdr van Hoytema, geboren voor 1511, overleden na 1551

 

HvF 16690-140 d.d.1551:Jel als zuster van Reyn.

Zie ook GJB 1997-127.

 

Jel was gehuwd  met ? Meye Sinnes.

 

Zie GJB 1999-202.

 

 

           9  Syts Hoytesdr van Hoytema., geboren voor 1511

 

Zij was non in Nazareth.

 

                10 Riem Hoytesdr van Hoytema., geboren voor 1511, overleden voor 1551.

 

Riem was gehuwd met 1) Johan Oenes Gravius (van Grouw)

Riem was gehuwd met 2)  Riemer Jelles (van Terband).

 

         11   Reynsck Hoytesdr van Hoytema, geboren voor 1511, overleden na 1551.

 

HvF 16690-140 d.d.1551:Reynsck als zuster van Reyn.

 

Reynsck was gehuwd met Jackle Idses.

 

         12   Lisck Hoytesdr van Hoytema, geboren voor 1511.

 

Lisck was gehuwd met Jelte Siercks.

 

 

     V-c Hoyte Goslicks van Hoytema, zoon van Goslick van Hoytema (IV-c).

 

Hoyte was gehuwd met misschien  Gerlant Ottesdr van Galama, dochter van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

Gerlant  zou evenals haar zuster Ydt getrouwd zijn met een Hoytema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Goslick van Hoytema, volgt onder VI-e.

 

 

         

     V-d Douwe  Uninga van Hoytema, geboren Joure , overleden na 1541, voor 1549 ?, zoon van Botte Hoytes van Hoytema (IV-d) en Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Hij woonde op “Oenema” te Joure, bezit afkomstig van zijn moeder.

OFO II-305 d.d.28-5-1521:Douwe  genoemd als grietman van Haskerland, officiëel pas benoemd op 11-10-1524.

Douwe Uninga van Hoytema  genoemd als grietman in 1517,1525,1538 en 1541.

 

Douwe was gehuwd (1) met  Doedt van Sjaerda, dochter van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte Uninga van Hoytema, volgt onder VI-f

 

           2   Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Teth was gehuwd met Oene van Grovestins, zoon van Idzart van Grovestins en Tjets van Oenema.

 

 

Douwe was gehuwd (2) met Wilsck Idzartsdr van Douma, dochter van Idzart Janckes van Douma en Gaets van Popma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   vermoedelijk Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema, overleden 1566, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Wilsck is getrouwd 1540 met Laes van Glins, overleden 1566, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

Grietman van Menaldumadeel 1545/1546.

 

 

 

     V-e Hoyte  Uninga van Hoytema, overleden voor 1555, zoon van Botte Hoytes van Hoytema (IV-d) en Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

HvF 16691-87 d.d.1555: Hoyte Bottes Hoytema als erflater en Ulcke Hoytema, grietman Haskerland, namens de erfgenamen.

 

Hoyte was gehuwd met  Ydt Ottesdr van Galama, overleden na 1528, dochter van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, volgt onder VI-g.

 

           2   Gerlant Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 1 feb 1608.

 

Gerlant was gehuwd met Wigle van Herema, overleden n 1556, zoon van Sybrant Agges van Herema en Auck van Camstra.

 

Hij erfde in 1542 Heremastate te Tzum van Taecke Herema,neef van zijn vader.

Wigle woonde te Tzum en Zweins.

T326-1050:koopbrief uit 1551,waarbij Ath van Herema verkoopt aan Wigle van Herema.

Hij wordt nog vermeld in 1557 (N.L.62).

 

 

           3   Botte Uninga van Hoytema.

 

           4   Bauck Uninga van Hoytema.

 

           5   Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, volgt onder VI-h.

 

           6   Wisck Uninga van Hoytema, overleden 3 mrt 1581, begraven Heeg ,grafschrift.

 

Volgens grafschrift tegelijk met haar man overleden en begraven.

 

Wisck was gehuwd met Haring van Harinxma, overleden 3 mrt 1581, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

Hij was kapitein in het leger.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:zijn zwager Hinne Hoytema behartigt de belangen van zijn weeskinderen.

 

 

           7   Frouck Uninga van Hoytema.

 

Frouck was gehuwd met Sipt van Goslinga, zoon van Feye van Goslinga en Jens Tjepckesdr van Sjoorda.

 

           8   Homme Uninga van Hoytema.

 

 

           

 

     V-f Jan Romckes van Hoytema, overleden na 1543, zoon van Romcke Hoytes van Hoytema (IV-e) en N. van Broersma.

 

HvF 16481-389 d.d.14-3-1536: gemeen conventualen van Groenendijk (klooster bij Sneek) contra Jan Romckes.

In 1543 is Jan Romckes kerkvoogd te Sneek (GJB 2011-207).

 

Jan was gehuwd met  Eeck Haringsdr van Harinxma, overleden na 1557, dochter van Haring van Harinxma, ,thoe Heeg en Bauck Riencksdr van Burmania.

 

HCL LWN Y5-371 d.d.1539:Aeck van Haringhsma.

In 1557 is zij evenals haar broer Douwe mede-ergenaam van hun oom Dr.Upcke van Burmania.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt Jansdr van Hoytema, overleden 1584.

 

HEN 40-67 d.d.1578:Rixt van Hoytema en Hans Pirardi,echtpaar te Oosterend, verkopen een eeuwige rente uit "Sonderlant" te Lutkewierum.

 

Rixt was gehuwd (1) met Aesge Gerrits Ysera, overleden Leeuwarden 1555, zoon van Gerrit Aesges Ysera en Ansck Gysberts.

 

Schepen in Leeuwarden 1553/1554 en daar burgemeester in 1555.

 

Rixt was gehuwd (2) met Sascker van Heringa, overleden 9 aug 1565 *, begraven Sneek, zoon van Haring van Heringa en His van Hania.

 

Rixt was gehuwd (3) met Hans Pirardi, overleden 1585.

 

           2   Romcke Jans van Hoytema, overleden 1581 (?)

 

HEN 37-460 d.d.1556:Romcke Jans Hoytema woont te Lutkewierum en verkoopt een jaarlijkse rente uit zijn sate "Sonderlant" aldaar.

HvF 16693-78 d.d.1566:er wordt tegen hem geprocedeerd.

T344-668: Op 10-3-1571 is hij curator voor Hartman Douwes van Harinxma (zijn neef).

In 1571 vermeld als naastligger te Uitwellingerga (GJB 1994-54).

HvF 16696-217 d.d.1576:Romcke Jans procedeert.

HvF 16698-30,40 d.d.1579 en HvF 16699-177 d.d.1581 Romcke Hoytema als voogd voor de kinderen van Jel Hoytema.

HvF 16805-119 d.d.1588:decr.verkoop,waarbij sprake is van Romcke Jans erven in 1587.

 

Romcke was gehuwd met Gerlant Jochemsdr van Stintiema, overleden voor 5-9-1553

 

Op 5-9-1553 sluit Romcke Jansz vanwege zijn dochter Gerlantke een overeenkomst met zijn moeder Aeck Haringhsma over kleren nagelaten door zijn vrouw Gerlant Joachimsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

2.1 Gerlantke Romckes van Hoytema,  overleden voor 1582.

 

Zij wordt genoemd in 1553 (zie boven)

 

Gerlant was gehuwd met Ernst van Grovestins, overleden 1582, zoon van Idzart van Grovestins en Tjets van Oenema.

 

Op 27-4-1582 worden ten huize van raadsheer Foppe van Grovestins, die mede-voogd is over de weeskinderen van zijn wijlen broer Ernst van Grovestins en wijlen Gerlant van Hoytema, goederen geïnventariseerd van Romcke Hoytema, grootvader van de weeskinderen (GJB 2011-208).

 

 

2.2    Bauck Romckes van Hoytema

 

Bauck was gehuwd met Tjalling Tjallings  Haersma

 

Tjalling was een kleinzoon van Agge Haersma van Tjerkwerd. Over Agge en het nageslacht Haersma zie GJB 1989-31-41.

Bauck en Tjalling hadden een dochter Hauck, getrouwd met Syds van Popma; Hauck wordt genoemd in 1582 bij inventarisatie van de bezittingen van Haucks grootvader Romcke Hoytema; aan Hauck komen nog dingen toe die behoorden aan haar overgrootmoeder Aeck Haersma (GJB 2011-208).

 

 

 

           3   Bauck  Jansdr. van Hoytema, overleden na 1580.

 

HEN 40-164 d.d.1577:Pieter Beyma en Bauck Hoytema,echtelieden,verkopen de helft van een sate te Itens.

Bauck wordt ook met haar man genoemd bij HvF 16696-299 d.d.13-3-1577.

HEN 40-84 d.d.1578:verkoop van land te Oosterend door Bauck Hoytema,weduwe van Pieter Beyma.

HvF 16699-177 d.d.1581:Bauck als erfgenaam voor haar kinderen bij Pieter.

 

Bauck was gehuwd met Pieter van Beyma, overleden 1578, zoon van Gerbrant Jelderts van Beyma en Aelcke Simons.

 

Hij wordt genoemd bij HvF 16695-181 d.d.1574, HvF 16696-94,139 d.d.1575 en HvF 16696-83,299 d.d.1577.

HvF 16698-40 d.d.1579 en HvF 16699-177 d.d.1581:Mr.Minne Broersma is voogd over zijn weeskinderen.

HvF 16699-235 d.d.1582 en HvF 16700-66,125 d.d.1582,1583:wijlen Pieter Gerbrants Beyma.

 

4 Jildu (Jel)  Jansdr  van Hoytema, overleden 1574/1579

 

Jildu was gehuwd met 1) Jeldert van Beyma, zoon van Gerbrant Jelderts van Beyma en Aelcke Simons.

 

HvF 16692-566 d.d.1564:Jeldert,broer van Sjoerd en Pieter van Beyma.

HvF 16693-238 d.d.20-12-1566:Jeldert van Beyma.

HvF 16695-12 d.d.1570:Jeldert is overleden; zijn broer Pieter en haar broer Romcke Jans Hoytema als voogden over de weeskinderen.

HvF 16695-25 d.d.1572:de erfgenamen van Jeldert Beyma.

HvF 16698-30,40 d.d.1579 en HvF 16699-177 d.d.1581:Romcke Hoytema als voogd over de weeskinderen van Jeldert.

HvF 16699-225 d.d.1582 en HvF 16700-66,125 d.d.1582,1583: Jeldert was erfgenaam van Sjoerd Beyma.

 

 

Jildu was gehuwd met 2) Egge Eggesz, overleden na 1574

 

Op verzoek van Jellum Jansdr Hoytema, vrouw van Egge Eggesz, wordt op 11-2-1574 mr.Augustinus Nauta, pastoor te Sneek,aangesteld als curator over haar 3 voorkinderen bij Jeldert Beyma in echte getogen,om met de andere erfgenamen een verdeling te maken van de nalatenschap van haar moeder Aeck Harinxma volgens dier testament (GJB 2011-208)

In 1579 is haar broer Romcke  voogd over haar kinderen.

 

         

     V-g ? Romcke Jans van Hoytema, zoon van ? Jan Romckes van Hoytema (IV-g) en Bauck Hartmansdr van Harinxma.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Sneek.

Deze Romcke Jans  moet niet verwisseld worden met Romcke Jans Hoytema, bijgenaamd “Sonderlant” (genoemd onder V-e-2)

 

 

Romcke was gehuwd met Auck  van Harinxma, afkomstig uit Heeg, overleden 28 dec 1521 *, begraven Sneek.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

Dootboeck: in 1521 overleden Auck Harinxma, Romcke Hoytema wijf te Sneek.

 

 

 

   VI-a Wytze van Hoytema, overleden na 1540, zoon van Simon van Hoytema (V-a) en Gerck Wytzesdr van Beyma.

 

Hij woonde te Bolsward (GJB 1994-43).

 

Wytze was gehuwd met  Jacoba van Brunia, afkomstig uit Bolsward, dochter van Jacob Bruynye en N.Tiepkedr

 

Zie voor haar GJB 2011-259.

In 1540 verkoopt zij als vrouw van Wyttie Simonz (Hoytema) een rente uit Haersma sate te Kubaard.

PI 1578: Jacob Wytze weduwe te Bolsward aangeslagen voor 10 cg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerck van Hoytema, overleden 22 apr 1578.

 

Zij was bij huwelijk weduwe van Rinnert Franses Rollema.

Haar overlijden staat vermeld in de Cons.Ex.

 

Gerck was gehuwd met Rennert van Solckema, overleden 26 jun 1599, zoon van Anne Tjercks van Solckema en Sjouck Idzartsdr van Douma.

 

In 1580 afkomstig uit Doniawerstal en als balling buiten Friesland (C.E.).

Rennert is de oorspronkelijke auteur van het Lineageboek over zijn familie (GEN 346).

Zie voor hem zijn vrouw Gerck ook GJB 1994-43.

Hij testeerde te Sneek op 27-5-1596 als man van Lamme Wijffringa en als vader van Marc,Abraham en Aalke.Genoemd wordt zijn wijlen broeder Tjerck Annes Solckema.

 

Rennert is later getrouwd Groningen 9 dec 1581 met Lamme Harmensdr Wijffringa, geboren ± 1550, overleden 2 nov 1638 ,88 jaar, dochter van Harmen Wijffringa.

 

           2   Simon van Hoytema, overleden 20 jun 1576.

 

           3   Swob van Hoytema, overleden 1584.

Swob was gehuwd met Rinnert Franszn Rollema.

 

           4   Tjepcke van Hoytema.

 

 

   VI-b Gercke van Hoytema, overleden 13 nov 1575, begraven Oudega (W.) ,grafschrift, zoon van Simon van Hoytema (V-a) en Gerck Wytzesdr van Beyma.

 

Hij testeerde 11-11-1575 te Bolsward (GJB 2001-137).

 

Gercke was gehuwd met  Rinck Bottinga Boenswaegh, overleden 19 mei 1577 ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ath Gerckesdr van Hoytema, geboren ± 1542, overleden Bolsward 21 dec 1589 ,47 jaar, begraven Oudega(W.) ,grafschrift.

 

HvF 16703-67,131 d.d.1588:Ath Hoytema te Bolsward, weduwe Rienck van Doyem.

Zie ook GJB 2001-137.

 

Ath is getrouwd ± 1560 met Rienck van Doyem, geboren ± 1536, overleden Ijlst 17 dec 1585 ,49 jaar, begraven Oudega (W.) ,grafschrift, zoon van Orck van Doyem en Bauck Riencksdr van Popma.

 

HvF 16698-198 d.d.1579:Rienck Doyem te Jorwerd.

HvF 16700-55 d.d.1582:Ath Hoytema te Franeker,gehuwd met Rienck Doyem.

HvF 16700-55,101 d.d.1582:Rienck Doyem en Ath Hoytema, echtpaar te Franeker.

HvF 16700-216 d.d.1583:Rienck Doyem te Franeker.

HvF 16701-2 d.d.1584:Rienck en Ath te Franeker.

HvF 16701-16,43 d.d.1584 en HvF 16701-75,160,168 d.d.1585: Rienck Doyem te IJlst als voogd over de kinderen van wijlen Tiete Waltes van Hettinga.

HvF 16702-340 d.d.1587:de kinderen van Tiete Waltes van Hettinga en hun wijlen voogd Rienck van Doyem.

Volgens het grafschrift was hij een zoon van Orck van Doyem van Franeker en Rinck Popma van Menaldum.

 

 

           2   Houck Gerckesdr van Hoytema.

 

Zie GJB 2001-137.

 

Houck was gehuwd met Poppe van Doyem, overleden 1580, zoon van Orck van Doyem en Bauck Riencksdr van Popma.

 

Hij testeerde,krank van lichaam,op 13-2-1580 in Franekeruitburen (EEE1-112v/113v,registratie 8-3-1655).

Erfgenaam wordt Orck van Doyem,de zoon van zijn broer Dr.Orck van Doyem.

 

 

           3   Hoyte van Hoytema, overleden 1575.

 

Hij is overleden in Italie (SFA).

 

 

 

   VI-c Reyn van Hoytema, geboren voor 1511, overleden 1 feb 1589, begraven Oudega (W), zoon van Hoyte Lulofs van Hoytema (V-b) en Teth Aggema van Harinxma.

 

Vermeld op Hoytemastate te Oudega (W) in 1546 en 1552.

HvF 16690-140:hij procedeerde in 1551 met zijn broers Lulolf en Taecke en zijn zusters Jel,Reynsck en Hen.

Bij zitter en mederechter van Wymbritseradeel in 1562.

Op de grafsteen de namen van zijn grootouders.

Zie uitvoerig GJB 1997-127 en GJB 2006-190/192.

 

Reyn was gehuwd met  Fopck Broersdr van Hylckema, geboren ± 1510, overleden 16 jul 1586, begraven Oudega (W), dochter van Broer van Hylckema en Doedt Ndr.

 

Op de grafsteen de namen van haar grootouders:Hylcama,Reynalda,Anama,Feytsma (GJB 1997-126).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, volgt onder VII-a.

 

           2   Jel Reynsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega (Wym), overleden apr 1620, begraven Makkum ,grafschrift.

 

In 1607 genoemd als zuster van Hoyte. Zie GJB 1997-127.

Zij testeerde op 9-11-1611 (EEE 5-284).

 

Jel was gehuwd met Reyn Meyes Lieuwkema, geboren 1553, overleden 12 jul 1608 ,55 jaar, begraven Makkum ,grafschrift, zoon van Meye Reins Lieuwkema en Sakel Galtzesdr Hopper.

 

Op Lieuwkamastate te Makkum.Grafsteen aanwezig in de kerk van Makkum.

Zie het boek over Lieuwkamastate door S.ten Hoeve en ook uitvoerig GJB 2006-182/183 met verwijzing naar T344-976.

 

 

           3   Broer van Hoytema, volgt onder VII-b.

 

           4   Anna van Hoytema, overleden v 1607.

 

           5   Doedt van Hoytema, overleden n 1607.

 

Genoemd in 1607 als zuster van Hoyte.Zie GJB 1997-127.

 

 

           6   Tjaert van Hoytema, volgt onder VII-c.

 

           7   Nanne van Hoytema, overleden v 1607.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           8   Foppe van Hoytema, overleden v 1607.

 

           9   Tiete van Hoytema, volgt onder VII-d.

 

         10   Homme van Hoytema, volgt onder VII-e.

 

 

   VI-d Taecke van Hoytema, geboren voor 1511, overleden na 1559, zoon van Hoyte Lulofs van Hoytema (V-b) en Teth Aggema van Harinxma.

 

HvF 16690-140 d.d.1551 en HvF 1692-23-26 d.d.1559: hij procedeerde met zijn broers en zusters (zie GJB 1997-127).

 

Taecke was gehuwd met  Tryn Fopckesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Hoytema, volgt onder VII-f.

 

           2   Rienck van Hoytema.

 

           3   Agge van Hoytema.

 

           4   Ale van Hoytema.

 

           5   waarschijnlijk Hoyte van Hoytema, volgt onder VII-g.

 

 

   VI-e Goslick van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema (V-c) en misschien Gerlant Ottesdr van Galama.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sybolt van Hoytema.

 

Zijn de Hoytema's vermeld in GJB 1991-35 nakomelingen ?

 

 

 

    VI-f Hoyte Uninga van Hoytema, overleden Groningen 1581, zoon van Douwe Hoytes Uninga van Hoytema (V-d) en Doedt van Sjaerda.

 

Hoyte woonde te Joure.

In 1558/1559 grietman van Haskerland

T103-278: Hoite Oenningha te Joure tekent als grietman een acte op 1-11-1564.

In 1568 gevlucht naar het buitenland ;  in 1575 weer grietman (hij was toen Spaansgezind).

Hij moest in 1580 vluchten uit Joure en ging in ballingschap (Cons.Ex.).

In 1581 werd er door de Staten beslag gelegd op zijn goederen en werd opdracht gegeven zijn steenhuis te Joure te slopen (zie HvF 16699-151 d.d.1581).

Zie voor hem HvF 16692-174 d.d. 17-4-1561, HvF 16692-415,434 d.d.1563, HvF 16695-3 d.d.1571, HvF 16696-313 d.d.1577, HvF 16699-151 d.d.1581 en HvF 16700-226 d.d.1583.

Hoyte overleed in Groningen en werd daar begraven in de A-kerk.

 

Hoyte was gehuwd met  Wick van Gerbranda, overleden Emden 1582, dochter van Johan van Gerbranda Roorda en Tjets Tjepckesdr van Goslinga.

 

Wick overleden als weduwe in 1582 te Emden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 1 nov 1607 *, begraven Genum ,grafschrift.

 

Het "Dootboeck" en dus ook SFA geeft als datum van overlijden 31-10-1603.

 

Doedt was gehuwd met Feye van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 29 okt 1605 *, begraven Genum ,grafschrift, zoon van Wybren van Roorda en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

 

Het "Dootboeck" en dus ook SFA geeft als overlijdensdatum 13-11-1605.

 

 

           2   Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 30 jan 1618 *, begraven Wanswerd.

 

Tjets was gehuwd met Feye van Goslinga, overleden Groningen 2 jun 1596 *, begraven Wanswerd, zoon van Sipt van Goslinga en Perck van Sjaerda.

 

Hij woonde in 1578 te Witmarsum ,maar later op Goslingastate te Wanswerd.

 

Feye was weduwnaar van Sytke van Aylva, geboren 1560 ?, overleden 4 jun 1586 ,oud 26(?) jaar, begraven Schraard ,grafschrift, dochter van Johan van Aylva en Ulck Gabbesdr van Scheltema.

 

3  Johan Uninga van Hoytema,  overleden voor 1579.

 

Zie GEN 510-818 (Osinga).

 

 

   VI-g Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden na 1583, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema (V-e) en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Vermoedelijk als Henricus Hoytema in 1550 student te Basel.

Hij woonde later te Joure en was in 1575 volmacht Haskerland.

 

Hinne was gehuwd (1) met  Anna van Heemstra, overleden 26 apr 1568, begraven Dantumawoude ,grafschrift, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

Hinne was gehuwd (2) met  Gerlant Douwesdr van Harinxma, overleden na 1583, dochter van Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

HvF 16700-186 d.d. 14-1-1583: Henne Hoytema van Joure als curator over de kinderen van wijlen Haring Haersma.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:haar man Hinne Hoytema namens haar betreffende de erfenis van haar broer Hartman.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna van Hoytema, overleden 3 nov 1631, begraven Heeg ,grafschrift.

 

Na haar overlijden erven haar kinderen Tarquinius,Botke en Wytske ieder 25% van haar nalatenschap,terwijl ook 25% bestemd is voor de kinderen van haar overleden zoon Annius (deze kinderen onder voogdij van haar man Ulcke).

 

Anna was gehuwd met Ulcke Tjercks van Solckema, geboren ± 1569, overleden 16 mrt 1639 ,70 jaar,, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Tjerck Annes van Solckema en Both Wybrensdr van Waltinga.

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Op 8-10-1595 en 9-11-1596:hij en zijn broer Idzard en zuster Sjouck als requiranten bij aanvraag voogdij;Idzard (in de Dijken) was curator over de 4 jongste weeskinderen van zijn vader bij zijn tweede vrouw Luts.

Op 25-2-1597:hij en zijn broer Idzard als requiranten bij aanvraag voogdij.

In 1598 ontvanger en dorprechter te Heeg.

Genoemd op 26-6-1601 te St.Nicolaasga en op 23-10-1604 te Heeg.

Hij had 7 kinderen.

Zie ook HvF d.d.29-11-1637.

 

 

           2   Hinne van Hoytema.

 

HvF d.d.25-5-1612: contra Auck van Haerda, huisvrouw van Hinne van Hoytema.

 

 

Hinne was gehuwd met Auck van Haerda, dochter van Fedde van Haerda, ook Fredericus en Auck Siercksdr van Donia.

 

           3   Ydt  van Hoytema.

 

Ydt was gehuwd met Harmen Hiddes.

 

Harmen woonde te Folsgare.

 

3 Popck van Hoytema.

 

Als dochter genoemd in SFA.

 

 

   VI-h Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure,  overleden voor 1573, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema (V-e) en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Otto Hoytema was op 27-6-1542 student te Leuven.

Als heer Otte van Hania op “Hania” te Welsrijp (stem 4).

HEN 42-9 d.d.1587: zijn weeskinderen Tjets,Jel en Atke hebben Joost van Herema als curator en deze verhuurt voor hen de sate.

HEN 42-53 d.d.1589: zijn kinderen Teth (>25),Jel en Atke(22) verkopen met hun moder de sate.

 

Otte was gehuwd (1) met waarschijnlijk  Teth van Hettinga, dochter van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

Otte was gehuwd (2) met  Swob Scheltesdr van Roorda, overleden na 1589, dochter van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

 

Swob als weduwe te Welsrijp in 1573,1581 en 1584.

Inventarisatie te Leeuwarden d.d.21-10-1621.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Teth van Hoytema, geboren voor 1565.

 

Ongehuwd overleden na 1589.

 

 

           2   Jel van Hoytema,geboren rond 1565.

 

3 Ath van Hoytema, geboren rond 1567

 

Ongehuwd overleden na 1589.

 

 

 

  VII-a Hoyte van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, overleden 12 okt 1611, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Reyn van Hoytema (VI-c) en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

Mr Hoyte van Hoytema was student te Leuven op 13-6-1555  en op 30-3-1560 als Horatius Regnerus student te Orleans.

HvF 16692-223 d.d.8-10-1561: Mr. Hoyte Hoytema te Sneek.

HvF 16692-344 d.d.4-11-1562: Mr. Hoyte Hoytema te Sneek namens Auck Sickinga, weduwe Eepe Aluwe (zijn schoonmoeder).

In 1573 burgemeester van Sneek, in 1576 dijkgraaf Wymbritseradeel.

PI 1578: Hoye Hoytema te Sneel aangeslagen voor 12 cg.

Zie voor hem en zijn broers en zusters GJB 1997-126/127 en ook over de graven van de broers Hoyte Reyns en Broer Reyns.

Zie voor hem ook NL 106-38 en GJB 1994-46.

 

Hoyte was gehuwd met  Bauck van Aylva, overleden 4 dec 1594, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Epe van Aylva en Auck van Sickema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalck Hoytesdr van Hoytema, overleden 7 feb 1639, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Zie voor haar en haar eerste man GJB 1995-156.

Bij huwelijk in 1620 was zij afkomstig uit Sneek en haar tweede man uit Mantgum.

T313-89: Tjalck van Hoytema, echtgenote van Gherke (?)  van Hobbema, verkoopt land te Witmarsum aan Perck van Roorda.

Met haar tweede man genoemd bij verkoop van zilverwerk (GJB 2001-139).

Zij was met haar tweede man eigenaar van Itsma of Albada, stem 14 Terzool (zie stemkohier 1640).

 

Tjalck trouwde 1609, 3e pr.gerecht Bolsward 22-11-1609,  (1) met Tjaert van Aylva, overleden Witmarsum (?) 1614, zoon van Tjaert van Aylva en Sybrich van Goslinga.

 

In 1608 woonde hij met zijn vrouw op Jarlastate te Wetsens.Zie GJB 1995-156.

 

Tjalck trouwde 18-2-1620 gerecht Sneek  (2) met Hector  Jelles van Hobbema, overleden 1 mei 1667 ?, begraven Witmarsum ,onleesbaar grafschrift, zoon van Jelle Greolts van Hobbema en Christina van Albada

 

Hun zoon Horatius Hobbema was op 10-1-1642 student Franeker en trouwde met Catharina Hayes van Rinia.

 

 

           2   Epe van Hoytema, overleden 11 apr 1623, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

           3   Tieth Hoytesdr van Hoytema.

 

Tieth was gehuwd met Pieter van Jongema.

 

Zijn ouders zijn niet bekend.

Misschien hertrouwde hij met Tryn Pieters,overleden 1595,dochter van Pieter Simons uit Harlingen.

 

 

           4   Andries van Hoytema, overleden 1617 *, begraven Sneek.

 

Hij was niet getrouwd,

 

 

           5   Auck Hoytesdr van Hoytema, overleden na 1608 (na 1612 ?).

 

HvF 16484-663 d.d.27-10-1604:Tjaert Reins Hoytema als volmacht voor Auck Hoytema,weduwe Andringa.

T5-2844: Auck van Hoytema te Sneek als moeder en voogdes over haar en wijlen Juw Andringa’s natuurlijke kinderen ruilt onroerend goed te Loënga, 1608.

HvF 31-3-1612: Auck van Hoytema contra Andries van Hiddema.

 

Auck was gehuwd met Juw van Andringa, overleden voor 1604, zoon van Haring van Andringa en Tryn Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Vermoedelijk is hij de Juw van Andringa die in 1580 als balling buiten Friesland is (C.E.).

 

 

           6   Reyn van Hoytema.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           7   Rixt Hoytesdr van Hoytema.

 

Zie HvF 16702-464 d.d.1588.

 

Rixt was gehuwd met Tjepcke van Epema, overleden 1590/1591, begraven Longerhouw, zoon van Hette van Epema en Fedt van Harinxma.

 

Zie voor hem o.a. HvF 16704-155,393 d.d.1590 en 1591.

 

 

 

  VII-b Broer van Hoytema, overleden 1602, begraven Sneek ,grafschrift, zoon van Reyn van Hoytema (VI-c) en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

HEN 42-52 d.d.1589: Broer Hoytema te Oudega koopt land te Lutkewierum.

HvF 16483-529 d.d.20-12-1603: Broer Hoytema contra 

HvF 16484-425 d.d.14-7-1604:Broer Hoytema zaliger contra 

Voor de grafzerk van hem en van zijn vrouw en de namen van hun ouders zie GJB 1997-126.

“op Hoytema steen aldaar Hoytema, Hylcama, Sickinga, Temple”.

 

Broer was gehuwd met  Claer van Sickinga, overleden 1606, begraven Sneek ,grafschrift, dochter van Mr. Idzert van Sickinga en Maria van de Temple

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maria Broersdr van Hoytema, overleden n 20 apr 1642.

 

Zij kwam in 1603 uit Sneek;bij de derde proclamatie van hun huwelijk in Leeuwarden op 16-12-1603 werd het huwelijk "gespierd".

SNE 152 d.d.30-9-1619: Maria is hertrouwd met Hector Johannes Albada;als curator voor de kinderen wordt benoemd Dr.Hector Meinsma;de kinderen zijn Ambrosius,Fredericus/Lolcke en Claercke resp.13,11 en 9 jaar;

SNE 152 d.d 28-10-1619:  haar tweede man Hector van Albada wordt hun curator.

HvF 16793 d.d.20-4-1642: Maria van Hoytema als weduwe van Hector van Albada.

 

Maria is getrouwd Sneek 9 mrt 1604 (1) met Hector van Rheen, ,ook Hette, geboren ± 1575, overleden 10 sep 1612, begraven Goutum ,grafschrift, waarschijnlijk zoon van Lolcke Hettes van Rheen en Jelcke van Sytzama.

 

Student in 1592;bij huwelijk in 1603 uit Wirdum.

Dr.Hector van Reen was advocaat bij het Hof van Friesland in 1600 en wordt als zodanig genoemd bij HvF 16483 d.d.1-6-1603 en d.d.15-7-1603 en ook bij HvF 16484 d.d. 14-2-1604.

 

Maria is in ondertrouw gegaan Sneek 15 jan 1619 en getrouwd aldaar 30 jan 1619 (2) met Hector van Albada, geboren ± 1587, overleden 2 dec 1640 ,53 jaar, zoon van Pieter van Albada en Sophia van Essen.

 

 

  VII-c Tjaert van Hoytema, overleden 5 jul 1612, begraven Follega ,grafschrift, zoon van Reyn van Hoytema (VI-c) en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

Hij had 2 zoons.

HvF 16484-663 d.d.27-10-1604:Tjaert Reins Hoytema als volmacht voor Auck Hoytema,weduwe Andringa.

Genoemd in 1607 als broer van Hoyte. Zie GJB 1997-127.

 

Tjaert was gehuwd met  N.N., afkomstig uit Wolvega.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   misschien Tjaert van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, volgt onder VIII-a.

 

 

  VII-d Tiete van Hoytema, overleden na 1595, zoon van Reyn van Hoytema (VI-c) en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

Vermoedelijk als Tiberius Hoytema student te Leuven in 1570.

Genoemd in 1595,zie GJB 1997-127.

 

Tiete was gehuwd met  Ath Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede van Hoytema, volgt onder VIII-b.

 

           2   N. van Hoytema.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           3   Hoyte van Hoytema, volgt onder VIII-c.

 

           4   Foppe van Hoytema, volgt onder VIII-d.

 

           5   Berber van Hoytema, overleden 20 mrt 1639/22 nov 1650.

 

HvF 16792 d.d.19-5-1638 en 20-3-1639:voor haar kleinkinderen moet een curator komen,omdat haar zoon Tiete gevangen zit in Haarlem.

In 1640 heeft zij bezit te Oppenhuizen,Uitwellingerga,Hommerts,Woudsend,Indyck, Heeg en Oudega (W), stem 5.

HvF 16793 d.d.22-11-1650: Barbara van Hoytema,moeder van Titus,is overleden.

 

Berber was gehuwd met Jan Martens Gravius, overleden v 19 mei 1638.

 

Ontvanger van Wymbritseradeel.Zie ook GJB 2003-36.

Hij staat samen met zijn vrouw in 1613 op de lidmatenlijst van Sneek.

 

 

           6   Jouck van Hoytema, begraven Tjerkwerd ?.

 

Jouck was gehuwd met waarschijnlijk Baucke Obbes, begraven Tjerkwerd.

 

 

  VII-e Homme van Hoytema, overleden 7 aug 1624 (?), begraven Oudega(W.) ,grafschrift, zoon van Reyn van Hoytema (VI-c) en Fopck Broersdr van Hylckema.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Tjerkwerd en zijn naam daar als kerkvoogd in 1604 op de kerkklok.

In 1607 vermeld als broer van Hoyte. Zie GJB 1997-127.

 

Homme is in ondertrouw gegaan in Wonseradeel 20 mrt 1596 ,gerecht met  Sju Siblesdr Oenema van Broersma, ,thoe Bualda, afkomstig uit Tjerkwerd, overleden 19 nov 1649, begraven Oudega(W.) ,grafschrift, dochter van Sible Gatses van Oenema en Sju Andlesdr Rispens.

 

Nog vermeld in 1647 te Tjerkwerd.Zie verder voor haar GJB 1989-41.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Reyn van Hoytema, overleden 3 dec 1637, begraven Oudega (W.) ,grafschrift.

 

Hij was ongetrouwd.

 

 

           2   Fopck van Hoytema, overleden n 1674.

 

Bij huwelijk in 1625 afkomstig uit Oudega (W).

Zij testeerde in 1674.

 Zie GJB 1989-41 en GJB 1988-98 (als erflaatster).

 

Fopck trouwde 6-2-1625 gerecht Sneek  met Johannes Pieters Phelten, afkomstig uit Sneek, overleden v 1674.

 

Hij was lakenkoper te Sneek.

 

 

           3   Auck van Hoytema, overleden na 1640.

 

In 1640 eigenaar/gebruiker van stem 29 Tjerkwerd. Zie GJB 1989-41.

 

Auck was gehuwd met Sybolt Taeckes Ockema, overleden 1637, begraven Tjerkwerd ,grafschrift geeft overleden 26-10-1630.

 

Met zijn vrouw genoemd als echtpaar te Buwaldaburen bij koop op 25-2-1632, zie GJB 1999-122.

In 1633 kerkvoogd te Tjerkwerd.Voor het jaar van overlijden zie GJB 1989-41.

 

 

 

  VII-f Epe van Hoytema, overleden voor 16 nov 1597, zoon van Taecke van Hoytema (VI-d) en Tryn Fopckesdr.

 

Hij woonde te Waaxens (H).

 

Epe was gehuwd met  Bauck Ndr, overleden na 27 apr 1603.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Godtfriedt van Hoytema, volgt onder VIII-e.

 

2 Reynsck van Hoytema, overleden voor 1610 (?)

 

Reynsck was getrouwd met (1) Hilbrand Jeltes            Zie FRL 56-327 en FRL 57-136

Reynsck Epes (uit Hitzum) trouwde (2) gerecht Franekeradeel 26-3-1593 met Hidde Hiddes (uit Friens).

 

Bij huwelijk in 1593 is Hidde Hiddes gesterkt met zijn zwager Merck Jelbes en Reynsck met haar broer Goedsvrundt Epes.

Hidde Hiddes is overleden te Friens in 1604.

 

 

  VII-g Hoyte van Hoytema, overleden voor 1568, waarschijnlijk zoon van Taecke van Hoytema (VI-d) en Tryn Fopckesdr.

 

Hij woonde op Tietinga te Arum (zie GJB 1990-41).

 

Hoyte was gehuwd met  Griet Ulckesdr van Oenema, dochter van Ulcke Douma van Oenema en Griet Tjercksdr.

 

In 1568 vermeld als weduwe.

 

Griet was weduwe van Jacob Jans.

 

Uit het huwelijk van Hoyte en Griet:

 

           1   Taecke van Hoytema, overleden na 5 jul 1619.

 

Hij testeerde te Arum op 5-7-1619 en hij had een broerRienck.

 

 

           2   Rienck van Hoytema, volgt onder VIII-f.

 

 

VIII-a Tjaert van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, overleden na 1636, misschien zoon van Tjaert van Hoytema (VII-c) en N.N..

 

HEN 45-538 d.d.1627:Tjaert Tjaerts Hoytema te Buitenpost verkoopt land te Itens.

ACH 81:Tjaert Tjaerts Hoytema te Buitenpost heeft voortdurend geschil met de familie Herbranda aldaar.

Zie ook GJB 1984-39,40.

 

Tjaert trouwde voor 1622 met  (1) Ath van Rheen, geboren ± 1594, overleden 7 jan 1633 ,in het 39e jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Lolcke Hettes van Rheen en Baerthe van Herbranda.

 

HvF 16793 d.d.20-4-1642:haar zusters Jildu en Tieth vragen een nieuwe voogd voor de wezenkinderen,want voogd Hector van Albada (zwager ?) is overleden.

De nieuwe voogd wordt Johannes van Rheen te Leeuwarden.

De kinderen zijn:Tjaert,in het 20e, Beertje,in het 17e, Hector,in het 16e, en verder Lodewijk (afwezig),Rienckje en Maria.

HvF 16793 d.d.1-3-1651 en 9-4-1651:hun oudste zoon Tjaert te Leeuwarden is nu voogd over de jongste kinderen (Johannes van Rheen overleden).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Hoytema, geboren ± 1622, overleden 1666.

 

Hij was chirurgijn te Drachten.

 

 

           2   Beerthe van Hoytema, geboren ± 1625.

 

Beerthe was gehuwd met Syds Fockes Eringa, afkomstig uit Drachten.

 

           3   Hector van Hoytema, geboren ± 1626, overleden n 1672.

 

Hij was mr.chirurgijn te Harlingen en laat daar kinderen dopen 1663/1673 n.l.Sijcke,Tjaert,Idsert,Anthonius en Lodewijk Hoytema (zie GJB 2001-122).

 

Hector is getrouwd ± 1657 met Aefcke van Hettinga, geboren 1637, overleden n 1672, dochter van Idzart van Hettinga en Sijcke Sipckes van Hylckema.

 

Zij doet op 29-7-1671 belijdenis te Harlingen in de Hervormde Kerk.

 

 

           4   Rinck van Hoytema, ook Remck, geboren ± 1628, afkomstig uit Sneek in 1657,overleden na 1664

 

Remck is ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 24-4-1657 en getrouwd Leeuwarden 2-8-1657 met  (1) met Douwe Tjepckes, afkomstig uit Leeuwarden in 1657, overleden voor 1664.

 

In 1657 is Douwe steenhouwer te Leeuwarden..

 

Remck is ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 15-1-1664 en getrouwd Leeuwarden 22-1-1664  met (2)  Gerrit Ypes Nijhof,  afkomstig uit Leeuwarden in 1664.

 

In 1664 is Remck weduwe van Douwe Tiepkes en Gerrit is mr.kistemaker te Leeuwarden.

 

           5   Mary van Hoytema, geboren ± 1630, overleden 10 apr 1668.

 

           6   Lodewijk van Hoytema, overleden 1642.

 

 

Tjaert trouwde 1636, 3e pr.gerecht Bolsward 7-9-1636, met (2) Anna Maria van Dalde, afkomstig uit het hertogdom Mecklenburg.

 

 

 

VIII-b Aede van Hoytema, overleden n 1604, zoon van Tiete van Hoytema (VII-d) en Ath Ndr.

 

GJB 2003-72:in 1604 Ede Tietes Hoytema genoemd als naastligger (BAA 63-139).

Zijn erfgenamen zijn in 1640 eigenaren van stem 10 Bozum.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Tiete van Hoytema.

 

Zijn weeskinderen genoemd,zie BAA 88-183.

 

 

           2   Foecke van Hoytema.

 

           3   Broer van Hoytema.

 

           4   Homme van Hoytema.

 

Homme Edes Hoytema van Oosterwierum trouwde op 13-9-1652.

 

           5   Berber van Hoytema.

 

           6   Antje van Hoytema.

 

           7   Tryncke van Hoytema.

 

           8   Tjetscke van Hoytema.

 

In 1637 lenen zij en haar man als echtpaar te Idzega. Zie GJB 2003-72.

 

Tjetscke was gehuwd met Poppe Piers.

 

           9   Upcke van Hoytema.

 

 

VIII-c Hoyte van Hoytema, zoon van Tiete van Hoytema (VII-d) en Ath Ndr.

 

Hij was in 1624 kerkvoogd in de Hommerts en staat dat jaar vermeld op de kerkklok aldaar.

Zie ook HvF d.d.20-12-1649.

 

Hoyte was gehuwd met  Doedt Sjouckes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoucke van Hoytema, geboren ± 1627, overleden 15 jan 1649 ,in het 22e jaar,, begraven Heeg ,grafschrift.

 

           2   Tiete van Hoytema.

 

           3   Doedt van Hoytema.

 

           4   Fedt van Hoytema.

 

 

VIII-d Foppe van Hoytema, overleden v 1641, zoon van Tiete van Hoytema (VII-d) en Ath Ndr.

 

Hij was bijzitter van Wymbritseradeel en woonde te Loënga.

WYM 48-1 d.d.22-12-1641: Sicke Siercks te Goënga,oom, curator over Tiete,Fed,Homme en Fopck, kinderen van wijlen Bauck Siercksdr, weduwe van Foppe Tietes Hoytema.

De curator maakt in het bijzijn van Tiete en Fed scheiding van goederen door wijlen hun moeder nagelaten. Tiete is reeds meerderjarig.

Zie verder WYM 48-48v d.d.17-6-1642, WYM 48-99 d.d.10-5-1643 en WYM 48-175v d.d.7-3-1645.

 

Foppe was gehuwd met  Bauck Siercksdr, overleden v 22 dec 1641.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Hoytema, geboren v 1616, overleden n 10 mei 1643.

 

Op 19-12-1642 vermeld met zijn vrouw.

 

Tiete was gehuwd met Ydt Allertsdr, afkomstig uit Tjalhuizum, dochter van Allert Wybes.

 

           2   Fedt van Hoytema, geboren v 1616 ?, overleden 1642/1643 ,voor 10-5-1643.

 

Voor haar huwelijk zie WYM 48-48v d.d.17-6-1642.

Wym 48-199 d.d.10-5-1643:zij is overleden en haar broers en zuster hebben van haar geld/goederen ontvangen.

 

Fedt is getrouwd 1641/1642 met Jaytse Taeckes.

 

           3   Homme van Hoytema, geboren n 1616, overleden Hindelopen 1672/1677.

 

Zie GJB 1972-50 onder 944.

 

Homme is getrouwd ± 1658 met Foockel Pytters, overleden v 16 apr 1684.

 

           4   Fopck van Hoytema, geboren n 1616, overleden n 7 mrt 1645.

 

           5   Ath van Hoytema, overleden v 1641.

 

           6   Antje van Hoytema, overleden v 1641.

 

 

VIII-e Godtfriedt van Hoytema, zoon van Epe van Hoytema (VII-f) en Bauck Ndr.

 

Godtfriedt was gehuwd met  Rinck Harmensdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taecke van Hoytema, overleden n 1637.

 

Hij woonde te Lutkewierum en wordt in 1637 genoemd als curator (GJB 1984-38).

 

 

           2   Harmen van Hoytema, begraven Winsum ,onvolledig grafschrift,.

 

Volgens grafschrift overleden te Winsum op 8 december in het 66e jaar en daar begraven.

 

 

           3   Antje van Hoytema, overleden 19 nov 1633, begraven Winsum ,grafschrift.

 

Antje was gehuwd met Tiete Annes, overleden jan 1646, begraven Winsum ,grafschrift.

 

 

VIII-f Rienck van Hoytema, overleden dec 1613, zoon van Hoyte van Hoytema (VII-g) en Griet Ulckesdr van Oenema.

 

Rienck was gehuwd met zijn halftante  Anna van Oenema, overleden n 1605, dochter van Ulcke Douma van Oenema en Ynts Wilckesdr Minnaerda.

 

Met haar man genoemd in 1588,1597 en 1605.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoert van Hoytema, overleden n 1631.

 

Sjoert Riencx Hoytema woonde in 1631 op Tietinga te Arum (GJB 1990-41),

Hij trouwde Jets Botesdr

 

2 Gaets van Hoytema,  overleden na 1631

 

Zij trouwde Rienck Gerrits.

 

3 Tryn van Hoytema,  overleden na 1631

 

Zij trouwde Baucke Rommerts

 

4 Hoyte van Hoytema,  overleden na 1631

 

Hij trouwde N.Bottesdr