Genealogie van het adellijk geslacht van Harinxma  (thoe Heeg)

 

                                                             

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         I Douwe van Harinxma, overleden na 1454, zoon van Haring van Harinxma en Jelck Ndr.

 

Grietman van Wymbritseradeel in 1454 en Schieringer en hoofdeling te Heeg.

Hij was de jongste zoon van Haring en wordt met zijn drie broers  genoemd in 1422.

OFO I-99 d.d.28-10-1447:hij heeft samen met zijn broer Agge een geschil met Lolle van Ockinga c.s.

Volgens SFA, gebaseerd op Gen.Ayttana en AvC, was Douwe getrouwd met Rixt Hillesdr van Bonninga, overleden 1505/1506.

Gezien het jaar van haar overlijden zou  dan een oude Douwe hertrouwd zijn met een jonge Rixt en kan Rixt zeker niet de moeder van de oudste kinderen zijn.

Volgens de Gen.Ayttana was zij wel de moeder van Lisck, maar daar worden ook andere kinderen vermeld die tot volgende generaties behoren en ook dit lijkt dus een fout.

GJB 2011-249:   al met al lijkt het chronologisch niet houdbaar dat Rixt Hillesdr getrouwd was met Douwe.

Bovendien  heeft Douwe geen zoons met de naam Hille en onder de kleinkinderen komt de naam Rixt niet voor.

Volgens het Burmaniaboek was Douwe getrouwd met een Tietke; er zijn wel 3 kleinkinderen met de naam Tiets.

 

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw (Tietke/Tiets ?) :

 

           1   Tryn Douwesdr van Harinxma.

 

Tryn was gehuwd met Gale van Galama, geboren 1410, overleden 1470, zoon van Yge van Galama.

 

Gale Yges woonde te Koudum..

Hij was Vetkoper,zijn schoonvader Douwe een Schieringer.

In OFO IV-69 d.d.21-1-1486 worden zijn zoons genoemd als yghen douwen ende hartman gala kynden.

OFO II-180 d.d.15-2-1490:een vredesbrief van Oostergo en Westergo aan zijn kinderen,Ygha,Douwa,Hertman en Ydske.

In OFO IV-29 d.d. 4-4-1467 wordt als grietman te Koudum genoemd Gale Otta zin (verschrijving ?).

 

 

 

           2   Bauck Douwesdr van Harinxma.

 

Bauck was gehuwd met Hans van Tietema, begraven te Elahuizen, zoon van Parcke van Tietema.

 

Hij was Schieringer en woonde te Elahuizen (1487).

Over zijn nakomelingen zie ook de stukken van het Tietemaleen (HCL T119).

 

           3   Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets.

 

Eets was gehuwd met Jancke Douwes van Douma, overleden Irnsum 1476, zoon van Douwe van Douma en Foeck Janckes van Fockema.

 

Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer.

Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan (GJB 1997-172).

Genoemd in OFO I-214 d.d.24-9-1473 over de nalatenschap van Ath van Bonninga.

 

 

           4   Agge van Harinxma, volgt onder II-a.

 

           5   Lisck Douwesdr van Harinxma, afkomstig uit Heeg, overleden 1501.

 

Lisck was gehuwd met Oene van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden n 1492, zoon van Juw van Juwsma en Auck Siercksdr van Donia.

 

Zijn naam staat op de kerkklok van Wirdum uit 1472.

OFO II-83 d.d.4-9-1477:Oene Juwsma te Wirdum zegelt.

OFO II-108 d.d.1-8-1482 als grietman van Leeuwarderadeel.

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-70 d.d.18-10-1492:als grietman van Idaarderadeel sluit hij zich aan bij het verbond met Groningen.

 

 

           6   Edzart van Harinxma, overleden n 1450.

 

In GPCV d.d.25-8-1450 genoemd te Heeg als grietman van Wymbritseradeel.

Vermoedelijk ongetrouwd gebleven.

 

 

           7   Ysck Douwesdr van Harinxma.

 

Ysck was gehuwd met Freerck Douwes van Fercksma.

 

? Zij wordt genoemd in 1465.

 

 

           8   Haring van Harinxma, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Agge van Harinxma, overleden n 1462, zoon van Douwe van Harinxma (I).

 

Hij woonde te Oldegarijp d.w.z. Oudega (W) en wordt daar genoemd in 1462.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sicke van Harinxma.

 

Hij woonde te Osingahuizen.

 

 

           2   Tjaert Aggema van Harinxma, volgt onder III-a.

 

           3   Gerrit van Harinxma, volgt onder III-b.

 

 

    II-b Haring van Harinxma, overleden 1476, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Douwe van Harinxma (I).

 

Grietman Wymbritseradeel in 1460 en in 1475 (zie OFO IV-46 d.d.23-9-1475).

OFO I-256 d.d.10-8-1475:verkoop van land.

Hij testeerde in 1476.

Volgens SFA had hij ook een zoon Agge,de stamvader van de Haersma's te Tjerkwerd, maar P.Noomen laat zien in GJB 1989-31/40 dat het vrijwel zeker is dat deze Agge Haersma niet behoort tot de Harinxma's uit Heeg.

 

Haring was gehuwd met  Popck Riencksdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden n 1497, dochter van Rienck van Popma en Gaets Ndr.

 

Zij wordt met haar ouders genoemd in OFO IV-112.

Popck testeerde in 1497.

 

Popck was weduwe van Douwe van Gerbranda, overleden 1453.

 

Uit het huwelijk van Haring en Popck:

 

           1   Hartman van Harinxma, volgt onder III-c.

 

           2   Laes van Harinxma, volgt onder III-d.

 

           3   Tjets Haringsdr van Harinxma, afkomstig uit Heeg, overleden n 1537.

 

Zij wordt bij R.v.A.1511 genoemd als weduwe met bezit te Heeg,Wommels,Kubaard en Tzummarum.

 

HvF 16481-507 d.d.30-7-1536: Poppe Doyem contra Frederick Bruchschlegel en Hero Roorda vanwege Tietze zijn oldemoeder.

HvF 16481-12 d.d.4-6-1538: Epo Smijdt burger van Sneek e.a. contra Sybrant Roorda te Spannum en Thiethye, Hero Hottinga weduwe.

HvF 16481-211 d.d.4-3-1539: kleinzoon Hero Roorda namens Tyets Harinxma, Tiaert Harinxma van Heeg (zal de pastoor zijn) en Harinck Douwes Harinxma contra Douwe van Burmania voor zijn kinderen bij Atte Bonga (Bonninga), overleden 1522. Ath Bonninga was eerder getrouwd geweest met Laes, broer van Tjets.

De eisers hebben brieven van wijlen  Harinc Douwes en Popck, ouders van Tjets.

 

 

Tjets was gehuwd met Here van Hottinga, overleden 1502, zoon van Jarich van Hottinga en Swob van Sjaerda.

 

Hij verkreeg bij testament van zijn vader bezit te Wommels en was daar Schieringer hoofdeling.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Pax-68 en GPCV d.d.10-10-1492:Here sluit met anderen een verbond met Groningen.Zijn broers zijn dan Juw en Jarich.

Pax-135,136 d.d.6-4-1496,15-4-1496:Here en Jarich zoeken namens Franeker aansluiting bij Groningen.

Pax-198 d.d.12-11-1496:Here en Jarich tekenen met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Here erkende met zijn broer Jarich en anderen op 30-4-1498 het gezag van hertog Albrecht van Saksen en zegelde het verdrag.

Hij maakte in 1500 met zijn broer Jarich een pelgrimstocht naar Rome.

HvR onder nr.16:raadsheer bij het Hof van Friesland vanaf juli 1500 tot zijn dood in 1502.

Here wordt genoemd in het testament van grootmoeder Edwar uit 1510 met jonge Jarich Here zoon en met 2 dochters in klooster Staveren..

 

 

           4   Habel Haringsdr van Harinxma, overleden 29 mrt 1542 *, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-71.

Zij testeerde op 1-12-1540 (T323-2614).

 

Habel was gehuwd met Taecke van Glins, overleden 4 jul 1551 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Douwe van Glins en Ebel Laesdr van Mauritsma.

 

Bij RvA 1511 wordt Taecke Glins van Dronrijp genoemd met bezit te Sexbierum en Oosterbierum.

T342-04,23:hij sloot een overeenkomst met Douwe Gerbranda over het Sickema-goed te Herbayum.

Grietman van Menaldumadeel in 1542.

Zie ook Grafschriften IV-71.

 

 

           5   Douwe van Harinxma, volgt onder III-e.

 

           6   Gaets Haringsdr van Harinxma, overleden n 1511.

 

Met haar man genoemd te Kimswerd in 1507 en 1511.

RvA 1511 : Gatthie, Douwa Harinxma suster, met bezit te Heeg.

 

Gaets was gehuwd met Sybren Doytzes Bonga, overleden 1537, zoon van Doytze Sybrens Bonga en Doedt Ndr.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO II-225 d.d.17-9-1508:Sybren Doytzes Bonga te Kimswerd verkoopt land aan Simon Hendriks van Harlingen.Zijn moeder wordt Doed Bonga genoemd en zijn "eem" is Tierck Sybrens.

HvF 16481-517 d.d.3-10-1536:Sybrant als eiser.

HvF 16481-116 d.d.29-10-1538:Abbe Gerlofs procedeert tegen Sybrant Bonga.

 

Sybren was later gehuwd met Grietje Piersdr, overleden n 1537.

 

 

  III-a Tjaert Aggema van Harinxma, zoon van Agge van Harinxma (II-a).

 

Hij woonde te Woudsend.

 

Tjaert was gehuwd met  Riem Riencksdr van Popma, dochter van Rienck van Popma en Gaets Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hen Aggema van Harinxma.

 

Hen was gehuwd met Jacob Epes van Hottinga, overleden n 25 mei 1475, zoon van Epe Jarichs van Kee en Foockel Goslicksdr van Hottinga.

 

           2   Hotze Aggema van Harinxma, overleden 16 jul 1500 ,gesneuveld bij Franeker.

 

Hotze was gehuwd met zijn nicht Haring van Popma, dochter van Wybe van Popma en Bauck van Gerbranda.

 

           3   Teth Aggema van Harinxma, overleden v 1537.

 

Bij RvA WYM 1511 vermeld als weduwe te Oudega (W) met veel bezit o.a. te Oosthem,Oudega,Ypecolsga en Heeg.

Zie over haar en haar kinderen GJB 2006-196/197.

 

Teth was gehuwd met Hoyte Lulofs van Hoytema, geboren Oudega ± 1475 (?), overleden v 1511, zoon van Lulolf van Hoytema en Rints van Epema.

 

Hij woonde te Oudega (W).

RvA 1511 WYM:  zijn kinderen/erfgenamen hebben bezit te Heeg en Idzega.

 

 

           4   Agge Aggema van Harinxma.

 

           5   Reyn Aggema van Harinxma.

 

 

   III-b Gerrit van Harinxma, overleden 30 nov 1500, zoon van Agge van Harinxma (II-a).

 

Gerrit was gehuwd met  Syts Lulofsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega, geboren ± 1475 (?), dochter van Lulolf van Hoytema en Rints van Epema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   ? Goslick van Harinxma.

 

Overhem is niets bekend, alleen uit SFA.

         

   III-c Hartman van Harinxma, overleden mei 1491, begraven Heeg, zoon van Haring van Harinxma (II-b) en Popck Riencksdr van Popma.

 

Volgens het "Dootboeck"  gedood door volk van Epe Tietes van Hettinga, omdat hij het huis van diens schoonzoon Obbe Iges te Indijken had ingenomen.

 

Hartman was gehuwd met  Gerlant Tjaertsdr van Aylva, dochter van Tjaert Epes van Aylva en Auck van Haerda.

 

Zie GJB 1995-159.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Harinxma, volgt onder IV-a.

 

           2   Tjaert van Harinxma, ,ook Tetherdus, overleden Heeg 13 apr 1536 *.

 

Pastoor te Heeg.

Hij ontving in 1516 een legaat van zijn oom Douwe van Harinxma (GJB 1995-159)

Met andere familieleden als eiser bij HvF 16481-507,211 d.d.15-7-1536 en d.d.4-3-1539 contra Douwe van Burmania.

 

 

           3   Iscke van Harinxma, overleden n 1548.

 

Zij ontving in 1516 een legaat van haar oom Douwe van Harinxma.

 

Iscke was gehuwd met Orck Orcksz, afkomstig uit Zwaag, overleden v 1542.

 

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1995-159

 

 

        4 ?   Bauck Hartmansdr van Harinxma, afkomstig uit Heeg, overleden na 1500, begraven Sneek.

 

Volgens andere bronnen was zij een buitenechtelijke dochter van Hartman en Jets Ndr.

SFA noot 14 bij Harinxma:  Bauck en haar man Jan niet in het Burmaniaboek.

In 1516 ontvangt zij geen legaat van oom Douwe van Harinxma, maar misschien was zij al overleden voor 1516.

Volgens de genealogie AvC woonden Bauck Harinxma en Jan Romckes Hoytema in 1500 te Sneek.

Zij schonken ramen voor de Grote kerk te Sneek en werden ook in die kerk begraven.

 

Bauck was gehuwd met ?Jan Romckes van Hoytema, overleden na 1500, begraven Sneek, zoon van Romcke van Hoytema .

 

 

           5    ? Gerlant van Harinxma.

 

In 1516 ontvangt zij geen legaat van haar oom Douwe van Harinxma, maar misschien was zij al overleden voor 1516.

 

Gerlant was gehuwd met Sybolt Hansma.

 

       6  ?   Douwe van Harinxma, volgt onder IV-b.

 

Zijn bestaan is onzeker, ook hij ontvangt geen legaat in 1516.

 

 

  III-d Laes van Harinxma, overleden nov 1495 *, zoon van Haring van Harinxma (II-b) en Popck Riencksdr van Popma.

 

In 1487 genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

Hij raakte dodelijk verwond in de slag bij Workum.

            

Laes was gehuwd met  Ath Bonninga van Sjaerda, overleden 14 sep 1522 *, begraven Leeuwarden ,Oldehove, dochter van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga.

 

Als haar broer Tjomme is overleden menen haar zoons en Jancke van Douma namens haar dochter Mary aanspraak te kunnen maken op de erfenis (HvF 16481-blz135 d.d.20-12-1538).

 

Ath was later gehuwd met Douwe van Burmania, overleden Ferwerd 1551, begraven aldaar, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Uit het huwelijk van Laes en Ath:

 

1 Laes van Harinxma, overleden 1511/1515

 

Op 9-7-1504 tekent zijn stiefvader Douwe van Burmania ook namens Laes de reversaalbrief (Laes als nr.57). Hij wordt daar Claes genoemd.

Ook onder die verkeerde naam Claus Burmanie op 5-1-1505 in het register van edelen uit diverse grietenijen.

Bij RvA 1511 als Laes Laesz Harinxma hoofdeling gegoed te Heeg.

Als hij weinige jaren daarna overlijdt, erft zijn moeder Ath van hem (GJB 2011-247).

 

 

 

   III-e Douwe van Harinxma, overleden na 13 jan 1516, begraven Sneek, klooster Thabor, zoon van Haring van Harinxma (II-b) en Popck Riencksdr van Popma.

 

Douwe woont in 1491 in de Morra onder Abbega; hij heeft dan een conflict met Epe Tietes Hettinga en diens schoonzoon Hartman , waarbij de stad Sneek bemiddelt  ( Sneker Recesboeken nr.14 en GJB 2011-249).

In 1494 gekozen tot een van de 24 raden van potestaat Juw Dekema.

Pax-183 d.d.14-7-1496:Douwe Harinxma van Heeg gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen,ook voor de kinderen van zijn broer (Hartman ?).

OFO II-350 d.d.19-5-…. (omstreeks 1500) : Jarich van Popma tekent op Terschelling een verklaring dat hij bereid is met zijn zusters Ebel en Gaets te komen tot deling van goederen met Douwe van Harinxma (het betreft goederen van hun gemeenschappelijke grootvader Rienck van Popma van Terschelling); deze acte is verkeerd gedateerd op ongeveer 1530 door Sipma (GJB 2011-284); namens Gaets tekent haar man Sjoerd Wybes (Grovestins), al voor 1511 overleden.

Douwe Haringsma ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.106).

Op 5-1-1505 staat  Douwe Harincxma op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

Op 13-3-1509 treedt Douwa Harinxma op als getuige voor het gerecht van Sneek (GJB 2011-250).

In 1510 grietman van Wymbritseradeel.

Bij RvA 1511 is Douwe gegoed te Heeg, Folsgare en Wons.

Douwe Harinxma thoe Heeg testeerde op 13-1-1516 in het klooster Thabor bij Sneek(F.T.90).

In dat testament wordt zoon Haring genoemd.  Verder zijn er legaten voor kinderen van zijn broer Hartman n.l. Jisck,Haring en Tjaert.

 

Douwe was misschien in eerste huwelijk gehuwd met Rixt Hillesdr van Bonninga, overleden 1505, begraven Sneek  ( zie GJB 2011-249/250).

 

Douwe was gehuwd met  Ael Ndr, overleden voor 1516, begraven Sneek, klooster Thabor.         

 

In het testament van Douwe genoemd als “salige Ayl, myn afte syd” en als moeder van Haring.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Harinxma, overleden 1537/1543.

 

Op 5-1-1505 staat Haring Douwesz bij de edelen van Wymbritseradeel.

Hij was drost van Abcoude en had uit zijn huwelijk geen kinderen.

Hij had wel twee buitenechtelijke dochters Ael en Gaets.

HvF 16688-334 d.d.24-1-1537: Harinck Douwes Harinxma.

In het stadsarchief van Amsterdam berust een missive van hem uit Abcoude aan de burgemeesters van Amsterdam,gedateerd 11 maart 1537 (met dank aan Gerben Wierda).

HvF 16481-211 d.d.4-3-1539: Harinck Douwes Harinxma bij de eisers contra Douwe van Burmania.

Bij BB 1543 hebben zijn erven bezit te Heeg.

 

Haring was gehuwd met Pieterke de Cocq van Heel.

 

?Met haar familie als eisers bij HvF 16481-211 d.d.4-3-1539.

 

 

 

   IV-a Haring van Harinxma, overleden na 7-8-1542 (na 1545 ?), zoon van Hartman van Harinxma (III-c) en Gerlant Tjaertsdr van Aylva.

 

Haringius Harinxma is op 23-6-1508 student te Rostock.

Haring ontving in 1516 een legaat van zijn oom Douwe van Harinxma en is ook diens executeur-testamentair (F.T.90).

Op 17-2-1517 worden de goederen van Harinck Harinxma te Heeg geconfisqueerd en geschonken aan Yvo van Frittema (GJB 2011-207).

Als grietman van Wymbritseradeel genoemd op 15-11-1524 en ook als zodanig in 1526 en 1532.

HvF 16480-103 d.d.3-3-1528: Harinck Hartmans Harinxma contra

HvF 16480-422 d.d.30-10-1529: Harick Hartmans Harinxma contra

HvF 16687-454 d.d.4-12-1531: Harinck Hartmans Harinxma.

Op 7-8-1542 sluit Haring Hartmansz Haringsma een akkoord (GJB 2011-207).

HvF 16689-386 d.d.1545: Haring Hartmans Harinxma c.s.,Heeg.

 

Haring was gehuwd met  Bauck Riencksdr van Burmania, overleden 7 dec 1553, begraven Edens, dochter van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Haar kinderen Douwe en Eeck horen in 1557 bij de erfgenamen van haar broer Upcke.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Harinxma,  overleden 11-12-1569, volgt onder V.

 

           2   Eeck Haringsdr van Harinxma, overleden na 1557.

 

HCL LWN Y5-371 d.d.1539:Aeck van Haringhsma.

In 1557 is zij evenals haar broer mede-erfgenaam van hun oom Dr.Upcke van Burmania

 

Eeck was gehuwd met Jan Romckes van Hoytema, overleden na 1543, zoon van Romcke Hoytes van Hoytema en N. van Broersma.

 

HvF 16481-389 d.d.14-3-1536: gemeen conventualen van Groenendijk (klooster bij Sneek) contra Jan Romckes.

Jan Romckes is in 1543 kerkvoogd te Sneek.

 

 

   IV-b Douwe van Harinxma, zoon van Hartman van Harinxma (III-c) en  ?Gerlant Tjaertsdr van Aylva.

 

Zijn bestaan is onzeker.

In 1516 niet bij de erfgenamen van oom Douwe van Harinxma.

Was hij in 1516 al overleden of was hij een onwettige zoon van Hartman ?

 

Douwe was misschien  gehuwd met Rixt Hillesdr van Bonninga, overleden 1505.  (?begraven te Sneek bij de Kruisbroeders ).

 

Volgens de Genealogia Ayttana was zij de vrouw van Douwe van Harinxma., maar dit kan niet zijn Douwe Harings van Harinxma.

 Zie ook GJB 2011-249

 

 

Uit zijn  huwelijk met een onbekende vrouw:

 

           1   ? Enne van Harinxma

 

Over hem is niets bekend, alleen uit SFA.

         

 

 

        V Douwe van Harinxma, overleden 11 dec 1569 *, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Haring van Harinxma (IV-a) en Bauck Riencksdr van Burmania.

 

In 1549 woonden hij en zijn vrouw op Graldastate;hij was kapitein bij de infanterie.

Douwe en zijn zuster Eeck horen in 1557 bij de erven van hun oom Upcke van Burmania.

T344-668:boedelscheiding op 10-3-1571 tussen de kinderen van Douwe en Popck.

Genoemd worden dan Haring, Hartman met zijn curator Romcke Jans Hoytema, Bauck met haar man Oege Paalsz, Tjets voor zichzelf en Gerlant met haar man Hinne Hoytema.

 

Douwe was gehuwd met  Popck Scheltesdr van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 7 mei 1558 *, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerlant Douwesdr van Harinxma, overleden na 1583.

 

HvF 16700 –134 d.d.1583:haar man Hinne Hoytema namens haar betreffende de erfenis van haar broer Hartman.

 

Gerlant was gehuwd met Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden n 1583, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Hij woonde te Joure.

HvF 16700-186 d.d. 14-1-1583: Henne Hoytema van Joure als curator over de kinderen van wijlen Haring Haersma.

HvF 16700-134 d.d.1583:haar man Hinne Hoytema namens haar betreffende de erfenis van haar broer Hartman.

 

Hinne was weduwnaar van Anna van Heemstra, overleden 26 apr 1568, begraven Dantumawoude ,grafschrift, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

           2   Haring van Harinxma, volgt onder VI.

 

           3   Bauck Douwesdr van Harinxma, overleden n 1583.

 

HvF 16700-134 d.d.1583:zij is mede-erfgenaam van haar broer Hartman.

 

Bauck was gehuwd met 1) Oege Paalsz

 

Oege wordt in 1571 genoemd als man van Bauck.

 

Bauck was gehuwd met 2) Sjuck Jelles, ,ook Simcke,, afkomstig uit Heeg.

 

Siucke Jelles, Simcke Jelles bij HvF 16700-134,186 d.d.1583 genoemd als man van Bauck.

 

 

           4   Hartman van Harinxma, overleden 1578/1583.

 

HvF 16700-134,186 d.d. jan.1583 :als zijn erfgenamen worden genoemd zijn zusters Gerlant,Bauck en Tjets en de weeskinderen van zijn broer Haring.

 

Hartman is getrouwd 1578 met Kinsck Fockesdr van Ropta, geboren ± 1508, overleden 15 jul 1581, begraven Weidum ,grafschrift, dochter van Focke Sybrens van Ropta en Graets van Eysinga.

 

T130-24,inv.6:stukken uit 1551 betreffende het oprichten van een weeshuis in Westernijkerk door Kinsck Ropta en Sjoerd Andla.

Kinsck Ropta te Weidum genoemd bij zaken voor het Hof van Friesland als echtgenote van Taecke Hermana,later als weduwe van hem:

HvF 16691-98 (1555), HvF 16693-3,317,501 (1565/1568), HvF 16696-226,262 (1576), HvF 16697-70 (1577) en HvF 16700-20,140,208 (1582,1583).

 

T347-679:als weduwe Hermana schenkt zij op 10-12-1565 al haar goederen aan de kinderen van Christiaan van Sternsee,kleinkinderen van haar broer Werp.

HvF T130-24,inv.88 en T345-270:testament Kinsck Ropta (1575).

Bij haar derde huwelijk in 1578 was zij 70 jaar (SFA)

 

Kinsck was weduwe van Sjoerd van Andla, overleden 6 mei 1541 *, zoon van Rienck van Andla en Jetscke Sjoerds van Grovestins.

Kinsck is eerder getrouwd Weidum met Taecke van Hermana, overleden Weidum 13 jul 1565 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

           5   Tjets Douwesdr van Harinxma, overleden 1613/1614.

 

Bij de scheiding van de nalatenschap van haar ouders in 1571 is zij nog ongehuwd.

HvF 16697-90 d.d.1578: Tiets Haersma, gehuwd met Juw Heringa.

HvF 16699-5 d.d.1581: Tiets Haersma te Goënga als weduwe van Jouw Heringa..

HvF 16700-134,186 d.d.jan.1583:Oene van Oenema namens zijn vrouw Tjets tegen haar zusters Gerlant en Bauck en haar zwager Hinne over de erfenis van haar broer Hartman.

Zij doet als weduwe van Oene Ulckes belijdenis te Sneek op 14-6-1584 (lidmatenboek Sneek).

 

Tjets was gehuwd (1) met Juw van Heringa, zoon van Haring van Heringa en His van Hania., overleden in of voor 1581.

 

HvF 16694-3 d.d.1569: Juw Heringa te Heeg

 

Tjets was gehuwd (2) met Oene van Oenema, overleden 1583/1584, voor 14-6-1584, zoon van Ulcke Douma van Oenema en Auck van Harinxma.

 

Vermoedelijk is hij als luitenant overleden op 12-4-1583 en begraven te Wommels (grafschrift aldaar).

 

Tjets is getrouwd 2 aug 1584 (3) met Dirck Lieuwes Gravers, afkomstig uit Kollum, overleden na 1604.

 

 

      VI Haring van Harinxma, overleden 3 mrt 1581, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Douwe van Harinxma (V) en Popck Scheltesdr van Roorda.

 

Hij was kapitein in het leger.

Op 10-3-1571 is er met zijn broer en zusters scheiding van de nalatenschap van hun ouders Douwe en Popck (T344-668).

HvF 16700 –134,186 d.d. jan.583:zijn zwager Hinne Hoytema behartigt de belangen van zijn weeskinderen.

 

Haring was gehuwd met  Wisck Uninga van Hoytema, overleden 3 mrt 1581, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema en Ydt Ottesdr van Galama.

 

Volgens grafschrift tegelijk met haar man overleden en begraven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Harinxma, geboren ± 1568, volgt onder VII.

 

           2   Juw van Harinxma, ,ook Jovius, geboren 1575 (?), overleden 3 jul 1626 *, begraven Heeg ,in de kerk*.

 

Hij was eerst kapitein in het leger,maar werd op 25-1-1622 benoemd als grietman van Wymbritseradeel.

Juw had geen kinderen en woonde op Harinxmastate te Heeg

.Hij overleed bij Sneek,doordat paarden op hol sloegen en hij onder een hooiwagen terecht kwam.

Kerkeboek van Heeg: in 1594 meldt hij zelf dat hij nog niet “volcomenlijck vijff en twintigh jaeren oudt sijnde”   niet rechtsgeldig kan tekenen (mededeling Gerben Wierda).

 

 

Juw is getrouwd 1605 met Bauck van Martena, overleden 1626/1629, dochter van Doecke van Martena en Catharina van Oenema.

 

In 1626 heeft zij onenigheid met haar zwager Douwe over verdeling van goederen.

Zij was de laatste van de Martena's.Zie hiervoor het grafschrift te Cornjum bij Walle 943.

 

Bauck is eerder getrouwd sep 1598 met Evert Bartholts Entens van Mentheda, overleden 1604, kleinzoon van Evert van Entens en Teteke van Dulck.

 

 

     VII Douwe van Harinxma, geboren ± 1568, overleden 8 okt 1639 ,71 jaar, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Haring van Harinxma (VI) en Wisck Uninga van Hoytema.

 

Douwe was gehuwd met  Machteld van Dunnewoldt, geboren ± 1584, overleden 2 sep 1639 ,55 jaar, begraven Heeg ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Harinxma, geboren Doesburg 27 aug 1604, volgt onder VIII.

 

           2   Lodewijk van Harinxma, geboren Doesburg 25 dec 1606, overleden Marrum 18 mrt 1670, volgens lidmatenboek.

 

Hi jwas kapitein in het leger en overleed zonder kinderen.

In 1641 kwam kapitein Lodewijck van Harinxma als lidmaat van Oudkerk naar Marrum.

 

Lodewijk was gehuwd met Hylck van Walta, ,ook Helena, geboren ± 1605, overleden Marrum 18 jan 1670, volgens lidmaten boek, dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

Zij testeerde op Pongastate te Marrum op 9-4-1668 als vrouw van Lodewijk van Harinxma (T323-02,25 en EEE4-23) en ook op 14-6-1669 (DDD1-348 d.d.12-2-1671).

 

 

           3   Aelcke van Harinxma, geboren Weel 26 jun 1613, overleden na 1656, begraven Berlikum, grafsteen.

 

Aelcke is getrouwd Heeg 26 dec 1637 met  (1) Rienck van Adélen, overleden voor 1656, begraven Berlikum ,grafsteen, zoon van Tading van Adélen en Ath van Roorda.

 

Hij was kapitein in het leger.

Op de zerk van Rienck en Aelcke de kwartieren van zijn en haar overgrootouders volgens het Burmaniaboek:

Voor hem  Adélen,……..,Sytzama, Hiddema, Roorda, Tetema, Sassinga, Hiddema.

Voor haar Harinxma, Roorda, Hoytema, Galama, Dunewalt, Gönnyp, Verwoort, ……..

Als volgt te verklaren: N. van Adélen x N.N., Harmen Piers (Sytzama) x Tjets Goslicksdr van Hiddema, Johan van Roorda/Tietema x Anna van Hanckema, Hans van Sassinga x Tjets Goslicksdr van Hiddema.

En Douwe van Harinxma x Popck van Roorda, Hoyte Uninga van Hoytema x Ydt van Galama, N. van Dunnewoldt x N. Gönnyp, N. Verwoort x N.N.

Vergelijk ook Grafschriften IV-32 (Menaldumadeel).

 

Aelcke is getrouwd Heeg 20 april 1656 met (2) Tjerck (Tarquinius) van Solckema, zoon van Ulcke van Solckema en Anna van Hoytema.

 

   VIII Haring van Harinxma, geboren Doesburg 27 aug 1604, overleden Heeg 14 okt 1669, begraven aldaar, zoon van Douwe van Harinxma (VII) en Machteld van Dunnewoldt.

 

Haringius ab Harinxma wordt op 27-10-1623 student te Franeker en vermoedelijk is hij op 20-8-1626 student te Siena.

Op 30-3-1628 ingekomen  als lidmaat te Heeg en met zijn tweede vrouw op de lidmatenlijst in 1664 en 1666.

Hij wordt op 19-3-1629 vermeld  als vaandrig onder hopman Idzerda.

Haring was later kapitein in het leger (1633,1634,1638,1641 te Emden).

Hij was ook stalmeester van stadhouder Willem Frederik (zie de dagboeken).

N.L.1963-404/406: op 1-3-1633 deponeerde het echtpaar Haring en Gertrud hun testament d.d.7-2-1633,waarbij als haar ouders worden genoemd Jurjen (George) Quadt en His van Eminga.

 

Kapitein Haring van Harinxma is bekend als schrijver van boeken en ook als vertaler uit het Spaans van een boek van Quevedo met als titel “Seven wonderlijcke ghesichten”.

Over het afsterven van syn salighe huysvrou Geertruit Quadt schreef hij het boekwerkje “Vertroostinghe”. Hieruit blijkt dat zij voor 1645 is overleden.

H.B.van Sminia schreef een artikel over kapitein Haring van Harinxma in DVF 8-82/88(1859).

 

In 1645 werd hij door de stad Emden aangesteld als gouverneur.

Vermoedelijk heeft hij in 1651 de dienst verlaten, want dan wordt Epeus van Aesgema in zijn plaats benoemd tot kapitein.

Hij testeerde te Heeg op 20-7-1666 (EEE4-11/13).

Haring is dan getrouwd met Siucke;erfgenamen zijn 1) de kinderen Idsert Jacob en Mechteld 2) de kleinkinderen Lysbeth en Poppe van Roorda,nagelaten door Frederick van Roorda en Anna Christina van Harinxma 3) de kleinkinderen Haring en Anna Christina van Harinxma,nagelaten door Jurjen van Harinxma en Gerbrich Maria van Dunewolt.

 

Haring is getrouwd Emden 22 okt 1631 (1) met  Geertruida van Quadt, geboren ± 1610, overleden Dokkum (?) 29 nov 1643 ,33 jaar, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van George van Quadt en His van Eminga.

 

Zij is overleden 29-11-1643,zoals ook SFA aangeeft, en niet 29-11-1645,zoals het misschien fout overgenomen grafschrift aangeeft.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna Christina van Harinxma, geboren Emden 1 apr 1633, overleden aldaar 30 mei 1633.

 

           2   Anna Christina van Harinxma, geboren Emden 18 jul 1634, overleden 5 okt 1662 ,28 jaar, begraven Heeg ,grafschrift.

Anna was gehuwd met Frederick van Roorda, geboren ± 1615, overleden Heeg 29 jul 1665 ,50 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Poppe van Roorda en Elisabeth Dircksdr van Baerdt.

 

Frederick was grietman van Lemsterland 1641-1665.

HvF 16792 acte 445 d.d.2-12-1636:Tjaart van Andringa (16 jaar) en Poppe van Andringa (15 jaar) vragen voogdij aan,gesterkt met hun halfbroer Frederick van Roorda.

HvF 16815-8:zijn kinderen zijn betrokken bij decr.verkoop te Marrum (1671/1676)

 

 

           3   Idzart Jacob van Harinxma, geboren Boertange 22 mrt 1636, volgt onder IX-a.

 

           4   George van Harinxma, geboren Emden 6 mei 1638, volgt onder IX-b.

 

           5   Machteld van Harinxma, geboren Dokkum 1639, overleden Dokkum n 1677, begraven aldaar.

 

De proclamatie van haar tweede huwelijk was op zondag 21-10-1677 te Dokkum.

N.L.1963-404/406: Machteld werd begraven te Dokkum met de kwartieren Quadt-Eminga van moederszijde.

 

Machteld is getrouwd Heeg 29 dec 1667 (1) met Willem van Heerdt.

 

Willem van Heerdt behoorde tot de Gelderse adel.

 

Machteld is getrouwd 12 okt 1677 (?)  (2) met Asverus Kloeck van Beerenclauw.

 

           6   Douwe van Harinxma, gedoopt Heeg 13 aug 1643, overleden v 1666.

 

Hij is jong overleden.

 

 

Haring is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 apr 1646 ,gerecht, en getrouwd Heeg 12 apr 1646 (2) met  Sjuck Saecklesdr van Popma, afkomstig uit Weidum, geboren ± 1611, overleden 9 jul 1671 ,60 jaar, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van Saeckle Rinnerts van Popma en Wob van Roorda.

 

Sjucke kwam op 10-5-1646 als lidmaat van Leeuwarden naar Heeg.

 

   IX-a Idzart Jacob van Harinxma, geboren Boertange 22 mrt 1636, overleden 28 mei 1692, begraven Heeg, zoon van Haring van Harinxma (VIII) en Geertruida van Quadt.

 

Idzart staat op 9-12-1655 als nieuw op de lidmatenlijst van Heeg.

Hij was bij tweede huwelijk in 1669 kapitein in het leger (3e proclamatie op 27-1-1669 te Dokkum).

In 1670 met zijn vrouw Sophia als lidmaten van Dokkum naar Marrum.

Als Harinxma in 1687 op de lidmatenlijst van Heeg met de vermelding daarna overleden.

 

 

Idzart was gehuwd (1) met  Anna van Brakel, afkomstig uit Gelderland, overleden 20 jun 1667.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring Lodewijk van Harinxma, gedoopt Dokkum 11 okt 1663, volgt onder X-a.

 

           2   Geertruidt van Harinxma, gedoopt Dokkum 9 okt 1664, overleden 3 okt 1687.

 

           3   Dominicus Hartman van Harinxma, gedoopt Dokkum 16 jun 1667.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           4   Floris van Harinxma, volgt onder X-b.

 

           5   Sophia van Harinxma.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

Idzart is getrouwd Heeg 31 jan 1669 (2) met  Sophia Reynsdr van Popma, geboren als Saepck, afkomstig uit IJlst, overleden Heeg 23 apr 1679, dochter van Reyn van Popma en Fedt Wytzesdr van Beyma.

 

Bij huwelijk in 1669 kwam zij uit Sneek als Sophia van Popma.

Als lidmaat van Marrum op 18-5-1676 naar Heeg en daar op de lidmatenlijst in nov.1678 met de vermelding daarna overleden.

 

 

   IX-b George van Harinxma, geboren Emden 6 mei 1638, overleden 11 jun 1666 ? (N.S.), zoon van Haring van Harinxma (VIII) en Geertruida van Quadt.

 

Hij staat op 30-11-1656 als Jurjen Harinxma op de lidmatenlijst van Heeg.

George was kapitein bij de mariniers en vocht mee in de vierdaagse zeeslag tijdens de 2e Engelse oorlog (11,12,13,14 juni 1666,N.S.) en sneuvelde vermoedelijk al op de eerste dag.

Hij liet bij zijn overlijden een zoontje en een dochtertje na.

Dit blijkt uit een brief d.d.12-6-1666 (O.S.) van zijn vader Haring aan Albertine Agnes (T7-N.T.98b).

 

George was gehuwd met  Gerbrecht Maria van Dunnewoldt, geboren ± 1640, overleden 8 jun 1717.

 

Zij kwam op 3-12-1665 als lidmaat van Didam naar Heeg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Harinxma, geboren v 1665, overleden v 1666.

 

           2   Anna Christina van Harinxma, geboren v 1665, overleden v 1666.

 

           3   Geertruydt van Harinxma, geboren v 1665, overleden v 1666.

 

           4   Margaretha van Harinxma, geboren v 1665, overleden v 1666.

 

           5   Haring van Harinxma, geboren v 1665.

 

Hij was kornet in Duitse dienst onder zijn oom generaal von Dunnewoldt en is jong overleden.

 

 

           6   Anna Christina van Harinxma, geboren ± 1665, overleden 18 dec 1694 ,29 jaar, begraven Heeg.

Anna is getrouwd Heeg 16 mei 1686 met haar neef Popcke van Roorda, geboren ± 1655, overleden 25 sep 1691 ,36 jaar, begraven Heeg, zoon van Frederick van Roorda en Anna Christina van Harinxma.

 

 

    X-a Haring Lodewijk van Harinxma, gedoopt Dokkum 11 okt 1663, overleden 30 dec 1719, zoon van Idzart Jacob van Harinxma (IX-a) en Anna van Brakel.

 

Haring woonde in het dorp Heeg,  deed daar op 27-5-1683 geloofsbelijdenis en staat in 1684,1694,1704 en 1718 daar op de lidmatenlijst.

 

Haring was gehuwd (1) met  Mary van Heemstra, gedoopt Oenkerk 20 dec 1663, overleden 29 sep 1698, dochter van Feye van Heemstra en Tjets Scheltesdr van Aysma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Idzart van Harinxma, gedoopt Heeg 13 okt 1694, overleden aldaar 1704.

 

           2   Tjetscke van Harinxma, gedoopt Heeg 2 okt 1695, overleden aldaar 1704.

 

           3   Haring van Harinxma, gedoopt Heeg 4 sep 1696, overleden aldaar 1696.

 

           4   Feye Haring van Harinxma, gedoopt Heeg 27 okt 1697, overleden Oudkerk 17 feb 1779, begraven Roodkerk ,grafschrift.

 

Feye deed geloofsbelijdenis te Heeg op 27-2-1718.

 

Feye was gehuwd met zijn nicht Tjetscke van Heemstra, geboren dec 1704, overleden Oudkerk 5 apr 1787 ,82 jaar en 4 maand, begraven Roodkerk ,grafschrift, dochter van Gerrolt Nicolaas van Heemstra en Ath van Heemstra.

 

           5   Anna van Harinxma, geboren Heeg 19 sep 1698, gedoopt aldaar 25 sep 1698, overleden Oudkerk 7 feb 1756.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

Haring is in ondertrouw gegaan Heeg 19 dec 1706 en getrouwd Breda 1706/1707 (2) met  Magdalena Catharina Kip, geboren ± 1685, overleden 7 dec 1761.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Maria Geertruy van Harinxma, geboren Breda 1 mei 1708, overleden Heeg 1761.

 

           7   Idzart Jacob van Harinxma, geboren Heeg 7 okt 1710, gedoopt aldaar 11 okt 1710, volgt onder XI.

 

           8   Haring van Harinxma, geboren Heeg 31 dec 1712, gedoopt aldaar 1 jan 1713, overleden 3 dec 1747, begraven Heeg ,grafschrift.

 

Hij was kapitein in het leger.

Op 12-2-1735 doet hij geloofsbelijdenis te Heeg.

 

           9   Hubertina van Harinxma, geboren Heeg 4 jan 1715, gedoopt aldaar 6 jan 1715, overleden Kollum  21 feb 1807, begraven aldaar, grafschrift

Hubertina is getrouwd Heeg  10 sep 1747 met Petrus Steensma, gedoopt Oudega/Nijega/Opeinde 15 feb 1714, overleden Kollum 12 april 1793, begraven aldaar, grafschrift

 

Hij was in 1747 predikant te Nes op Ameland en in 1793 emeritus te Kollum.

 

         10   Douwe Hartman van Harinxma, geboren Heeg 1 feb 1718, gedoopt aldaar 6 feb 1718, overleden aldaar 16 sep 1808.

Hij was ingenieur bij de genie sinds 17-3-1744 en klom op tot de rang van majoor (1772-1795). Bekend als kaarttekenaar van Maastricht en Venlo.

 

     X-b Floris van Harinxma, overleden 1702, zoon van Idzart Jacob van Harinxma (IX-a) en Anna van Brakel.

 

Floris is in 1686 vaandrig in het leger.

Hij wordt belijdend lidmaat te Heeg op 20-2-1686.

Floris vertrekt naar Duitsland en was eerst page aan het Hof te Berlijn en later kapitein van een compagnie gendarmes.

 

Floris was gehuwd met Alethea Maria Penninck

 

Alethea is als weduwe van Floris erg oud geworden en brak op 100-jarige leeftijd haar been (SFA noot 55).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marten Haring van Harinxma, geboren Weel 1700, overleden Leeuwarden 1772.

 

Marten is getrouwd Swichem 10 nov 1737 met Hester Lucia de Laignier, afkomstig uit Swichem in 1737, geboren ± 1701, overleden Warga jul 1767 ,66 jaar.

 

Zie over hem en zijn vrouw T311-816,875,941/944.

 

Uit dit huwelijk:

 

a)      Wybrandus van Harinxma, geboren 22 mrt 1739, overleden 19 apr 1740.

 

b)      Engelbertus Tiberius Haring van Harinxma, geboren  Leeuwarden 2 jun 1740,  begraven Vorden  (?)  8 mei 1795.

 

Engelbertus woonde vanaf zijn eerste huwelijk op huize Onstein te Vorden.

Volgens N.L.1941 werd hij begraven in Zwolle.

 

Engelbertus is ondertrouwd Wamel 10 jan 1768 en getrouwd aldaar 7 feb 1768 met 1) Maria Gertruda Louisa van Grotenhuis,  gedoopt Wamel 15 nov 1737, overleden Vorden 22 feb 1772, begraven aldaar. 28 feb 1772, dochter van Joost Balthasar Anthony van Grotenhuis en Mary Anna Apollonia de Breff.

 

Uit dit huwelijk:

 

Martijn van Harinxma, geboren Vorden 1 mei 1770, overleden aldaar 21 mei 1770.

 

 

 

Engelbertus is ondertrouwd Leeuwarden 15 jul 1773 en getrouwd aldaar 2 aug 1773 met 2) Maria Ursula Sophia van Oldenneel, overleden Linde (onder Vorden) 2 mei 1833.

 

Maria was sinds 27-12-1770 weduwe van Gerard Ferdinand van Cammingha.

 

Uit het huwelijk van Engelbertus en Maria:

 

Hendrika Arnolda Maria Lucia van Harinxma, geboren Vorden op huize Onstein, gedoopt aldaar 6 juli 1774 (R.K.), overleden Arnhem 30 mei 1861.

 

Hendrika is getrouwd Vorden 22 nov 1795 met Ernestus Jodocus Rudolphus van Grotenhuis, gedoopt Wamel 7 sep 1775, overleden Vorden 21 dec 1847.

 

 

 

 

 

 

 

      XI Idzart Jacob van Harinxma, geboren Heeg 7 okt 1710, gedoopt aldaar 11 okt 1710, overleden aldaar 28 feb 1785, zoon van Haring Lodewijk van Harinxma   (X-a) en Magdalena Catharina Kip.

 

Hij woonde met zijn vrouw in het dorp Heeg,doet daar geloofsbelijdenis op 17-2-1732 en staat vanaf 1746 met tussenpozen tot 5-1-1777 daar vermeld als ouderling.

 

Idzart is getrouwd Heeg 6 juni 1734 met  Gerarda Maria Betting, gedoopt Sloten 12 okt 1710, dochter van Simon Betting en Angelica van Egten.

 

Zij kwam op 13-2-1735 als  lidmaat van Harich naar Heeg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Elisabeth Maria van Harinxma, geboren Heeg 13 jan 1735, gedoopt aldaar 16 jan 1735.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           2   Magdalena Catharina van Harinxma, geboren Heeg 4 mei 1736, gedoopt aldaar 6 mei 1736, overleden  aldaar 31 dec 1807.

Magdalena is getrouwd Gaastmeer 25 okt 1761 met Jan Cornelis Hanekamp, geboren22 dec 1735, overleden 2 juli 1806.

 

 

3 Haring Lodewijk van Harinxma, geboren Heeg 3 feb 1739, gedoopt aldaar 6 feb 1739, overleden 24 sep 1760.

 

           4   Louise Maria van Harinxma, geboren Heeg 4 mrt 1742, gedoopt aldaar 11 mrt 1742, overleden 27 okt 1760, begraven Heeg ,grafschrift.

 

           5   Jovius Hartman van Harinxma, geboren Heeg 13 okt 1744, gedoopt aldaar 18 okt 1744, overleden aldaar 4 jul 1745.

 

           6   Jovius Hartman van Harinxma, geboren Heeg 28 okt 1746, gedoopt aldaar 30 okt 1746, overleden aldaar 18 okt 1760.

 

           7   Duco Gerrolt van Harinxma, geboren Heeg 11 dec 1749, gedoopt aldaar 21 dec 1749, overleden aldaar 10 okt 1760, begraven aldaar ,grafschrift.