Genealogie van het adellijk geslacht van Harinxma (thoe IJlst)

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                               

 

 

         I Epe van Harinxma, overleden v 1447, zoon van Haring van Harinxma en Jelck Ndr.

 

Genoemd in 1422 als heerschap in IJlst.

Zijn kinderen zijn met hun ooms Douwe en Agge betrokken bij een geschil met Lolle van Ockinga c.s. (OFO I-99 d.d.28-10-1447).

 

Epe was gehuwd met  Jitske van Heemstra.

 

Genoemd te Cornjum als schoonmoeder van Sytze van Martena;ook volgens de kwartieren van Maria van Grombach was zij een Heemstra (graf van Maria te Beetgum),maar haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytze van Harinxma,  volgt onder II-a.

 

           2   Sierck van Harinxma, volgt onder II-b.

 

           3   Jel Epesdr van Harinxma, afkomstig uit IJlst, overleden 1467.

 

Jel was gehuwd (1) met Hessel Aedes van Jongema, overleden 1459, zoon van Aede Keimpes van Jongema en Foockel Ndr.

 

Hij woonde te Bozum.

 

Jel was gehuwd (2) met Sytze van Martena, overleden 1489, zoon van Doecke van Martena en Auck van Heemstra.

 

Hoofdeling te Cornjum.

OFO I-126 d.d.11-8-1451:genoemd bij de zoenlieden.

OFO I-129 d.d.22-1-1452:zegelde mee een overeenkomst.

OFO II-84 d.d.13-9-1477:betrokken bij de overeenkomst over de Ee.

OFO II-101 en OFO IV-60 d.d.16-2-1482:Sithia Mertna als hoofdeling te Cornjum met zijn zonen Doeka en Hessel.

Sytze testeerde in 1482.

Zie ook de Vrije Fries I (1839)-189/232 voor hem en zijn nageslacht.

Volgens een inscriptie in de kerk van Cornjum was Sytze voor de tweede keer getrouwd met Jitske van Heemstra,overleden 16-9-1467 (blz.196 DVF) ,maar dit was zijn schoonmoeder.

 

Sytze was weduwnaar van Hylck van Camstra, waarschijnlijk dochter van Pieter Wigles van Camstra en Site Lousma, ,ook Syts.

 

           4   Auck Epesdr van Harinxma, overleden n 1506.

 

Zij testeerde in 1507.

 

 

           5   Haring van Harinxma, overleden n 1450.

 

In GPCV d.d.25-8-1450 genoemd te IJlst.

 

 

           6   Wytze van Harinxma, overleden Sneek 1497, begraven in klooster Thabor (in zijn moeders graf)

 

Genoemd te Sneek in OFO I-275,276 d.d.24-4-1477,in OFO IV-69 d.d.21-1-1486 en in de Sneker recesboeken 1491/1493.

Hij is overleden zonder kinderen.

 

Wytze was gehuwd met Rixt Ndr., overleden Sneek 1505, begraven aldaar ( in de “Cruycebroern”).

 

Rixt wordt met haar man postuum vermeld in 1507 en 1508 (Sneker recesboeken nr.3327 en 4244, GJB 2011-249).

 

 

    II-a Sytze van Harinxma, overleden n 4 apr 1496, zoon van Epe van Harinxma (I) en Jitske van Heemstra.

 

Genoemd te IJlst in OFO IV-69 d.d.21-1-1486 en als grietman van Wymbritseradeel in OFO IV-75 d.d.28-6-1487.

Genoemd als voogd over kinderen Epe Hessels van Bozum in OFO I-374 d.d.7-12-1489.

Pax-133 d.d.4-4-1496:als heer van IJlst,Sloten en Harich sluit hij zich aan bij het verzoek om een verbond met Groningen.

 

Sytze was gehuwd met  Teth Hillesdr van Bonninga, overleden 13 apr 1505 *, dochter van Hille van Bonninga en Jets Wybesdr van Minnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Harinxma,  volgt onder III-a.

 

           2   Epe van Harinxma,  overleden 1504/1511.

 

Epo Sijtgesz staat op 5-1-1505 bij de edelen van Wymbritseradeel.

Hij is overleden zonder kinderen en bij R.v.A.1511 is sprake van Epe Harinxma erven o.a.te Bozum.

 

Epe is getrouwd 1501 met Teth Upckesdr, overleden 1513, dochter van Upcke Riencks en Teth Keimpesdr van Jongema.

 

T313-419 d.d.1501: over een geschil tussen Epe Sytses (Harinxma) te IJlst en Teth Upckesdr, weduwe van Werp van Unia.

Zij testeerde in 1513 (testament niet bij F.T.).

 

Teth is eerder getrouwd 1490 met Werp van Unia, overleden 1499, zoon van Keimpe van Unia en Bauck van Martena.

 

           3   Ydt Sytzesdr van Harinxma, overleden 1542.

 

Zij testeerde als Idtsck Haerinxema op 10-7-1541 (F.T.169).

 

Ydt was gehuwd met Goslick van Juwinga, ,ook Jongema, geboren ± 1465, overleden Bolsward 20 apr 1538 *, begraven aldaar, zoon van Tjaert van Juwinga en Wyts Wopckesdr van Juwsma.

 

Hij streed vanaf 1491 met Juw van Juwinga over de heerschappij in Bolsward.

Goslick vermoordde daar in 1496 deze Juw,de neef van zijn vader Tjaert.

Daarna als Schieringer hoofdeling te Bolsward 1496/1514 en daar olderman (1531,1533).

OFO IV-99 d.d.23-2-1493: hij heeft met zijn zwager Bocke en zijn moeder Wyts een geschil met zijn neven Tjerck en Juw.

Pax-198 d.d.12-11-1496: hij sluit met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Op 5-1-1505 als Godschalk Jongema op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Goslick Jongema van Bolsward veel bezit.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1512-1525.

OFO IV-161 d.d.5-6-1507: genoemd te Bolsward bij de zoenlieden.

In 1499/1510 genoemd als grietman van Wonseradeel b.v.OFO II-229,240,241 d.d.17-2-1509 en 28-6-1510,maar daarna niet meer;in september 1523 opnieuw aangesteld;hij doet afstand in 1528 (zie ook OFO IV-128,182,188,189).

T342-04,27:brief van Goslick van Jongema,grietman van Wonseradeel,d.d.21-6-1528 uit Bolsward.

Hij geeft op 19-2-1520 geld uit zijn moeders erfenis aan de kerk van Huizum (OFO IV-91).

HvF 16481 d.d.29-10-1538 en d.d.26-3-1539 :nog genoemd als olderman van Bolsward.

Zie ook W.Eekhoff in DVF 1877-345/358 over het proces van de heer Godschalk van Jongema.

 

 

           4   Hylck Sytzesdr van Harinxma, overleden 7 apr 1532, begraven Warga ,grafschrift.

 

Zij is niet de Hylck die met Watze van Harinxma was getrouwd; immers Hylck zal al voor 1509 met Douwe van Juwsma zijn getrouwd, want hun dochter His wordt in 1509 geboren.

Watze van Harinxma overleed na 1511.

 

Hylck was gehuwd  met Douwe van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden 4 mrt 1532, begraven Warga ,grafschrift, zoon van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

 

Hij woonde te Warga en staat op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Douwe zal omstreeks 1508/1509 hertrouwd zijn met Hylck.

In 1510 genoemd als grietman van Idaarderadeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Douwe Juwsma van Warga veel bezit,o.a.ook te Wirdum.

Hij testeerde op 1-10-1529 te Warga (OFO III-45 en F.T.124);hij heeft dan een zoon Oene,een zoon Watze in klooster Foswerd en dochters His en Kunier;hij wil begraven worden te Warga bij zijn vrouw His.

Niet genoemd bij R.v.A te Wirdum in 1540.

In 1543 genoemd als grondbezitter te Warga (BB 120b) en samen met zijn broer Juw als voogden over Oencke,dochter van zijn zoon Oene (BB 122b).Maar Douwe en Juw leven in 1543 niet meer.

 

Douwe was weduwnaar van His Saskersdr van Camstra, overleden 19 sep 1506, begraven Warga ,grafschrift, dochter van Sascker van Heringa en His van Dekema.

 

           5   Jel Sytzesdr van Harinxma.

 

Zij was misschien getrouwd met N.van Hettinga ?

 

 

           6   Tjets Sytzesdr van Harinxma.

 

Tjets was gehuwd met Oene Ulckes Douma van Oenema, zoon van Ulcke Tjepckes van Oenema en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

           7   Ids van Harinxma.

 

Hij woonde te Sneek.

 

 

 

    II-b Sierck van Harinxma, zoon van Epe van Harinxma (I) en Jitske van Heemstra.

 

Sierck was gehuwd met  Tryn Ottesdr, dochter van Otte Sydses.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierck van Harinxma, volgt onder III-b.

 

           2   Jel van Harinxma.

 

Jel was gehuwd met Abbe Ripperts Wybalda.

 

 

  III-a Tiete van Harinxma, overleden v 1505, zoon van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst (II-a) en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

Tiete was gehuwd met  Hylck Tietesdr van Hettinga, dochter van Tiete van Hettinga en Etheke Epesdr van Ockinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Decken van Harinxma, geboren ± 1470, volgt onder IV-a.

 

 

   III-b Sierck van Harinxma, overleden 1511/1514, zoon van Sierck van Harinxma (II-b) en Tryn Ottesdr.

 

Hij woonde te Loënga en wordt genoemd in 1497.

Bij RvA 1511 heeft Sierck Siercks Harinxma bezit te Tzum,maar bij RvA 1514 is dit bezit voor zijn erven.

 

Sierck was gehuwd met  Ath van Bonninga, overleden n 23 aug 1542, dochter van Louw van Bonninga en Hylck Feyckesdr van Harinxma

 

Familie van haar was Hotze Fons,pastoor te Jorwerd en zij wordt ook vermeld als Ath Fons.

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:zij is als weduwe Ath Syclis met haar zoon Sytze bij de eisende partij.

Volgens de 8 kwartieren bij het graf van haar achterkleindochter Lucia van Dekema was zij een Ath Bonninga (Stiens,1625).

In de Gen.Ayttana wordt vermeld dat Sierck van Harinxma, vader van Sytze, getrouwd was met een dochter van Louw van Bonninga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mary van Harinxma, overleden 16 nov 1558, begraven Wommels ,grafschrift.

 

Zij testeerde als weduwe op 27-6-1558 of 1-7-1558.

Inventarisatie op 21-12-1558. Zie 2001-148,noot 388.

 

Mary was gehuwd (1) met Laes Agges van Jongema, overleden Wommels 1541, zoon van Agge Keimpes van Jongema, ook Walta en Foekel Laesdr van Oedtsma.

 

Laes wordt genoemd bij koop op 15-4-1521. Zie GJB 2001-131.

Hij testeerde te Sneek op 15-2-1541 (zie F.T.165) en legateert zijn achterneven Hessel Douwes en Ulcke Douwes,kleinzoons van zijn oom Hessel.

 

Mary is getrouwd 1544 (2) met Hessel van Bootsma, overleden 1550/1558, zoon van Sierck van Bootsma en Geel N..

 

OFO II-351 d.d.9-6-1530:Hessel Bootsma en zijn vrouw His Abbesdr wisselen landen met Oge Gerbezn.

Hij woonde in 1548 met zijn tweede vrouw te Kollum en testeerde daar op 6-12-1550 (F.T.211).

Uit dit testament de namen van zijn 6 wettige kinderen;verder had hij een natuurlijke dochter Katrina.

Een deel van de erfenis moet naar de kinderen van Syds Botnia en Bauck Camstra,een zuster van zijn eerste vrouw His.

Zijn neef Sjuck Mellema moet voogd worden over zijn drie jongste kinderen.

 

Hessel was weduwnaar van His van Camstra, overleden v 1544, dochter van Abbe Saskers van Camstra en Jel Douwes van Douma.

 

           2   Jelle van Harinxma, volgt onder IV-b.

 

           3   Auck van Harinxma, overleden n 23 aug 1542.

Auck was gehuwd met Ulcke Douma van Oenema, overleden n 20 sep 1553, zoon van Oene Ulckes Douma van Oenema en Tjets Sytzesdr van Harinxma.

 

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn schoonmoeder Ath en zijn zwager Sytze bij de eisers.

In 1548 koopt hij kerkeland te Lollum (GJB 2003-131).

HvF 16690 d.d.20-9-1553:hij krijgt de voogdij over de dochter van zijn zwager Sytze Harinxma en Ydt Hania.

 

Ulcke was later gehuwd met zijn nicht Jel Douma van Oenema, waarschijnlijk dochter van Douwe Ulckes Douma van Oenema en Jets Hesselsdr van Jongema.

 

           4   Sytze van Harinxma, volgt onder IV-c.

 

 

   IV-a Decken van Harinxma, geboren ± 1470, overleden 1536/1538, zoon van Tiete van Harinxma, ,thoe IJlst (III-a) en Hylck Tietesdr van Hettinga.

 

Decken Tettesz staat op 5-1-1505 bij de edelen van Wymbritseradeel.

Bij R.v.A.1511 als landheer te Wirdum met bezit o.a.onder Kimswerd,waar hij in 1512 boer is.In 1517 werd op zijn bezit beslag gelegd.

Zie voor hem GJB 1981-82.

 

Decken is getrouwd ± 1495 (1) met  N Ygesdr van Galama, dochter van Yge van Galama en waarschijnlijk N. van Goslinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Yge van Galama, volgt onder V-a.

 

Decken is getrouwd ± 1505 (2) met  Saeck Juwsdr van Juwinga, afkomstig uit Bolsward, overleden 1518/1524, dochter van Juw van Juwinga, ook Jongema en Catharina van Harinxma.

 

Zij testeerde al op 31-5-1504,als haar zusters Rynck en Gaets non worden in het klooster Aalsum.

Zie T234-01,nr.55 en GPCV II-463 d.d.21-1-1524:scheiding goederen tussen de voogden over de nagelaten kinderen van Saeck en het convent Aalsum namens Rynck en Gaets in het klooster,zusters van Saeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Watze van Harinxma, geboren ± 1516, overleden na 1538.

 

In 1538 is hij nog minderjarig (22 jaar) en dan is o.a.zijn zwager Wigle Camstra zijn curator;zie hierna.

HvF 16481-43.45,48,50,53 en 55  d.d.3-9-1538 :in 6 gevallen had Watze geen overeenkomst tot verkoop mogen sluiten en procederen zijn curatoren Mr. Wynolt Willems en Wiggele Campstra contra Otto Ottozn, Albert Doeckes, Reyner Oenes, Bauck Wybes, Hero Jans ,Sipke Tiepkes; het hof verklaart de overeenkomsten ongeldig.

HvF 16481-199 d.d.15-2-1539:Waettye van Harinxma eiser contra Eke Hollezn i.v.m. ontruiming van plaats en land bij Sneek;Eke moet de plaats ontruimen t.g.v. Watze.

 

Watze was gehuwd met Riem van Hermana, ,ook Rema, overleden na 1588, dochter van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Zij testeerde op 10-4-1588 en had geen kinderen.

Zij was viermaal getrouwd (zie T326-1430).

 

Riem was later gehuwd met Wytze van Camstra, overleden 3 mrt 1555, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

Riem is later getrouwd 1557 met Hartman van Galama, geboren 18 feb 1533, overleden Brussel (?) 1 jun 1568, zoon van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

Riem was later gehuwd met Jeronimus Hania, geboren Pingjum ± 1534, overleden 29 sep 1576, begraven Swichem, natuurlijke zoon van Watze Douwes Hania en Susanna van Meeuwen.

 

           3   Tryn Deckensdr van Harinxma.

 

Tryn was gehuwd (1) met Wigle van Camstra, overleden omstreeks 1543, zoon van Rienck van Camstra en His Heresdr van Ockinga.

 

Uit zijn huwelijk geen kinderen.

HvF 16481-43/55 d.d.3-9-1538:Wigle Camstra als curator over de minderjarige Watze Harinxma (zijn zwager).

HvF 16481-213 d.d.18-3-1539:Schelte van Andla contra o.a.Wigle van Camstra.

HvF 16481-214 d.d.18-3-1539:zie bij zijn broer Wytze.

 

Tryn was gehuwd (2) met Foppe van Sjaerda, overleden voor 1578, zoon van Goffe van Sjaerda en Teth Hobbesdr van Epinga.

 

GJB 2011-227: In 1552 is Foppe Zyaerda te Goënga uitgerust met een vol harnas.

HvF 16692-211,262 d.d.19-12-1561 en 8-9-1562: Douwe en Pier Goslinga te Wanswerd procederen tegen Tiepcke Goslinga te Driesum,Foppe Tzaerda te Goënga en Dr.Pieter Fritzma.

Foppe genoemd bij HvF 16695-181 d.d.14-12-1574.

PI 1578: aanslag voor de erfgenamen van Foppe Syaerda te Sneek.

 

Foppe was weduwnaar van Catharina van Gratinga.

 

           4   Juw van Harinxma, ook Juwinga/Jongema, volgt onder V-b.

 

           5   Ebel van Harinxma.

 

 

   IV-b Jelle van Harinxma, overleden na 23 aug 1542, zoon van Sierck van Harinxma (III-b) en Ath van Fons.

 

Hij woonde te Loënga en hij testeerde daar op 21-8-1540 (F.T.159).

In het testament worden zijn zoons Kempo en Syrick en dochter Foekel zijn erfgenamen.

Zijn vrouw Teet mag tot eventueel hertrouwen met de kinderen op het goed te Loënga blijven wonen.

 

Jelle was gehuwd met  Tietke van Abbema, overleden 17 apr 1572 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Hessel van Abbema en Jel van Jelckema.

 

Zij woonde met haar tweede man te Feerwerd (zie GJB 1996-180) , maar verhuisde later naar Leeuwarden

 

Tietke was later gehuwd met Douwe Janckes van Douma, overleden 13 okt 1565 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma.

 

Uit het huwelijk van Jelle en Tietke:

 

           1    Keimpe van Harinxma,  overleden na 1540.

 

Over hem is na 1540 niets meer bekend.

 

           2   Sierck van Harinxma, volgt onder V-c.

 

           3   Foockel van Harinxma,  overleden na 1585.

 

Foockel is getrouwd 16 apr 1548 (1) met Douwe van Bootsma, overleden 22 jul 1562/1565, zoon van Hessel van Bootsma en His van Camstra.

 

Douwe kreeg als derde zoon in 1548 bij zijn huwelijk Gerbadastate te Oosterwierum,wat ook in het testament van zijn vader d.d. 6-12-1550 wordt vermeld.

In de huwelijksvoorwaarden d.d.16-4-1548 worden veel familiegegevens vermeld.

Hij testeerde op 22-7-1562.

Foockel wordt in 1565 vermeld als weduwe van Douwe Hessels Boetsma.

 

Foockel is getrouwd 1567 (2) met Feycke Laurens, afkomstig uit Leeuwarden, zoon van Laurens Feickes, glasmaker.

 

 Over dit tweede huwelijk van haar zie GJB 2011-194.

 

   IV-c Sytze van Harinxma, overleden 1542/1553, begraven te Dokkum, zoon van Sierck van Harinxma (III-b) en Ath Louwsdr van Bonninga.

 

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn moeder Ath en zijn zwager Ulcke Oenes bij de eisers.

Hij testeerde te IJlst op 23-8-1542 (F.T.175).In dat testament worden zijn moeder Ath,zijn vrouw Jyts Hania,zijn broer Jelle en zijn zusters Auck en Mary vermeld.

HvF 16690 d.d.20-9-1553:zijn zwager Ulcke van Oenema moet de voogdij over de dochter nemen.

 

Sytze was gehuwd (1) met  His Heresdr van Ockinga, overleden n 1520, dochter van Here Lolles van Ockinga en Gaets van Dekema.

 

Zie T326-1415.

 

His was weduwe van Rienck van Camstra, overleden n 1516, zoon van Feycke van Camstra en Syts van Sjaerda.

Uit het huwelijk van Sytze en His geen kinderen (Gen.Ayttana).

 

 

Sytze was gehuwd (2) met  Ydt Siptsdr van Hania, afkomstig uit Bornwird, overleden n 1564, begraven te Dokkum, bij haar eerste man, dochter van Sipt van Hania en Ydt van Rinia.

 

De naam van haar wordt ook gespeld als Itsen,Itien,Jetzen,Jyts,Ytgen en Ytzien.

Haar moeder  was een Rinia volgens de 8 kwartieren van haar kleindochter Lucia van Dekema (Stiens,1625).

HvF 16481-735 d.d.14-7-1537:genoemd als de zuster van His,getrouwd met Haring Heringa.

HvF 16691-26 d.d.1554:Jetzen Sipts Hania genoemd als weduwe van Sytthie Harinxma en Uulcke Oenema als curator over het weeskind van Sytthie Harinxma.

Op 31-8-1554 is Ulcke van Oenema haar man  (GJB 2009-53).

HvF 16691-65 d.d. 1555: Uulcke Onema curator over weeskind Sytthie Harinxma.

HvF 16704-381 d.d.1591:Jel Harinxma, dochter en enige erfgename van haar moeder Itien van Hania, procedeert.

 

Ydt trouwde 1553/1554 met Ulcke van Oenema, overleden na 1562, zoon van Oene Douma van Oenema  en Tjets van Harinxma.

 

Ydt was misschien later gehuwd met Idzart van Grovestins, zoon van Sjoerd van Grovestins en Gaets van Popma.  .

 

Uit het huwelijk van Sytze en Ydt:

 

           1   Jel Sytzesdr van Harinxma, geboren na 1542, overleden 1598, begraven Leeuwarden,Galileërkerk.

 

Als haar vader testeert in 1542 wordt zijn dochter niet genoemd.

Jel bleef streng R.K. en testeerde als weduwe van Julius te Keulen op 5-10-1585, waarbij zij haar zoon Sytze en haar dochter Luts erfgenamen maakt.

Sixtus van Dekema liet dit testament op 26-2-1656 registreren voor het Hof van Friesland (EEE-1-488/490v).

HvF 16704-381 d.d.1591:  Jel Haarsma weduwe Julius van Dekema, dochter en enige erfgenaam van haar moeder Itien van Hania, procedeert tegen Sybe Syrcxz, burger Dokkum.

.

Jel was gehuwd met Juw van Dekema, ,ook Julius, geboren Franeker, overleden Keulen 1579/1580, zoon van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1569-1578.Hij was spaansgezind en is in Keulen in ballingschap overleden (zie Cons.Ex. en Grafschriften III).

 

Juw was weduwnaar van Rixt Joostesdr van Ockinga, dochter van Joost van Ockinga en Luts Fransdr van Minnema.

 

 

     V-a Yge van Galama, overleden 1538/1541, zoon van Decken van Harinxma, ,thoe IJlst (IV-a) en N Ygesdr van Galama.

 

HvF 16481-584 d.d.20-12-1536:Yghe en zijn broer Juw Jongema als eisers.

Boer te Longerhouw met bezit aldaar en verder te Heeg,Welsrijp (1531) en Pingjum.Zie GJB 1981-84.

 

Yge was gehuwd met  Gerlts N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hanck Ygesdr van Galama, overleden 28 mrt 1593, begraven Pingjum ,grafschrift.

Hanck was gehuwd met Baucke Rommarta, overleden 1 mrt 1603, begraven Pingjum ,grafschrift.

 

           2   Tryn Ygesdr van Harinxma, overleden Wommels 3 mrt 1597.

 

Bij huwelijkse voorwaarden d.d.13-2-1551 wordt haar het gebruik van een sate te Longerhouw toegezegd.

HEN 22-12 d.d.1595: boedelbeschrijving Tryn Ygedr, weduwe Gosse Piers te Wommels. Kinderen: Ige, Hette, Decken, Gosse, Gerlant en Gerlts.

Zie ook GJB 1984-18.

 

Tryn is getrouwd 1551 met Gosse Piers, overleden 1590/1595, zoon van Pier Hoytes en Gerlant Gossesdr.

 

Hij was eigenaar te Wommels en woonde daar (stem38).

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1984-18.

 

 

           3   Fedt van Harinxma, overleden na 1578.

 

SFA,aant.5:zij was een dochter van Ygo van Galama,maar gebruikte de naam Harinxma van haar grootvader.

Zie ook GJB 1981-84.

 

Fedt was gehuwd (1) met Hette van Epema,  begraven Pietersbierum, zoon van Tjepcke Ulckes Douma van Oenema en  Eelck Wybesdr van Wybranda.

 

Hij woonde te Pietersbierum op Epemastate (Epinga).

Is hij overleden voor 1546 ? In 1546 wordt Epinga door erfgenamen verpacht aan anderen (Noomen/Stinzen).

Uit het huwelijk van Hette en Fedt:

Tjepcke van Epema, overleden 1590/1591, begraven Longerhouw en getrouwd met Rixt van Hoytema.

Hun zoon Hette noemde zich Hector van Oenema en trouwde met met Frouck van Scheltema.

Hector woonde in 1614 en 1615 op Epemastate (Epinga) te Pietersbierum.

 

 

Fedt was gehuwd (2) met Jancke van Osinga, overleden 8 jun 1583, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Seerp van Osinga en Jel van Herema.

 

Grietman van Wonseradeel 1580-1583 en bewoner van Osingastate te Schettens.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Jancke was weduwnaar van Tjemck van Humalda, overleden 26 mrt 1575, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

 

     V-b Juw van Harinxma, ook Juwinga/Jongema, overleden 1543/1546, zoon van Decken van Harinxma, (IV-a)  en Saeck Juwsdr van Juwinga.

 

HvF 16481-584 d.d.20-12-1536:Juw Jongema en Yghe Galema zijn broer als eisers.

Hij was landeigenaar te Kimswerd.Zie GJB 1981-84.

 

Juw was gehuwd met  Beyts van Scheltema, dochter van Sybeth van Scheltema en Ulck van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Juw van Harinxma, geboren ± 1530, overleden 1576, begraven Dantumawoude ,grafschrift.

 

HvF 16691-60 d.d.1554:zijn oom Schelte van Scheltema is zijn voogd.

GJB 2011-226: In 1566 stelt Juw van Haersma dat zijn zuster Ebel Haersma hem bij testament al haar goederen heeft nagelaten op voorwaarde dat het aan zijn kinderen zou komen; waren er geen kinderen dan had hij alleen het vruchtgebruik en zouden haar goederen in Oostego gaan naar haar oom Schelte Scheltema of diens kinderen en de goederen in Westergo naar haar nicht Maria Sjaerda, vrouw van Dr.Pieter Fritema.

 

 

Juw was gehuwd met Doutzen van Heemstra, overleden 1576 ?, begraven Dantumawoude ,onleesbaar grafschrift, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

           2   Ebel van Harinxma, overleden voor 1566.

 

 

     V-c Sierck van Harinxma, zoon van Jelle van Harinxma (IV-b) en Tietke van Abbema.

Sierck was gehuwd met  Habel van Glins, afkomstig uit Dronrijp, overleden v 1586, dochter van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle van Harinxma, overleden 17 jan 1586.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Laes van Harinxma.

 

Hij was niet getrouwd,vermoedelijk jong overleden.

 

 

           3   Keimpe van Harinxma, overleden 1582.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Sytze van Harinxma.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

           5   Douwe van Harinxma.

 

Hij was niet getrouwd.