Genealogie van het adellijk geslacht van Jaersma

 

Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I Taecke van Jaersma, overleden na 1511.

 

Hoofdeling te Holwerd.

Zijn moeder was Doedt van Sjoerda,die hertrouwde met Gercke van Herwey (GJB 1999-209).

OFO IV-89 d.d.10-10-1491: Taeko Jarsma neemt het verbond aan met Groningen.

Op 9-7-1504 tekent Take Iaersma de reversaalbrief (nr.168).

Tjalling van Jaersma is vermoedelijk zijn broer.

Op 9-7-1504 tekent Tjalling Iaersma de reversaalbrief (nr.97).

Tzalingh Iaersma wordt op 5-1-1505 genoemd in het register van edelen uit Dantumadeel.

Taecke heeft bezit te Holwerd bij RvA 1511.

 

Taecke was gehuwd met N.N.

 

Volgens SFA was haar naam Doedt Sjorda, maar dat is dus fout, deze Doedt is de moeder van Taecke.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sjoert van Jaersma, volgt onder II.

 

2 Ritscke van Jaersma, overleden Holwerd na 24 feb 1539.

 

Richardus Jaersma was vermoedelijk op 29-5-1512 student te Rostock (misschien samen op 29-5-1512 te Rostock met broer Thomas ?)

In het bisdom Utrecht werd op 17-5-1516 Rydhardus Jaersma de Holweria tot priester gewijd.

Hij was priester te Holwerd 1516-1539 en testeerde daar op 24-2-1539 (F.T.149).

Er zijn legaten voor zijn zuster Margareta in het klooster Sion en voor Eelcke (schoolgeld) en Teth/Eet,kinderen van zijn broer Sjoert.

Verder blijkt dat hij ook een dochter Margareta heeft en Sybrant Idzerts, de man van Rixt, moet haar erfenis bewaken en wordt als voogd aangewezen.

 

 

3 Margaretha van Jaersma, overleden n 1539.

 

Non in klooster Sion.

 

 

 

II Sjoert van Jaersma, overleden 1 feb 1561, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Taecke van Jaersma (I) en N.N..

 

OFO II-333 d.d.11-10-1526:Lieuwe Hoytsma te Hantum regelt de overdracht van zijn bezit aan Sjoert Jaersma en Popck Tjallinghe.

T327-2054:kopie van de koopbrief d.d. 1526 van de bezittingen van Lywe Hoijtsma te Hantum door hem verkocht aan Sijuwert Jaersma en Popcke Tzijallinghe.

De naam van Sjoert op de klok van Hantum uit 1530.

? Hij was grietman van Westdongeradeel in 1543

Hij wordt genoemd in OFO IV-263 (recesboek Leeuwarderadeel d.d.27-9-1536).

 

Sjoert was gehuwd met Popck van Hoytsma, afkomstig uit Hantum

 

Vrijwel zeker was zij weduwe van Aeltze Tjalinghe en zal zij haar zoon naar haar overleden man hebben genoemd.

Aeltze te Littigeweer wordt bij RvA 1511 vermeld als bezitter van Tjalinghe te Hantum.

Littigeweer is Lytsewier of Lutkewier, een buurtschap bij Niawier.

De volgende Richolt of Ricla is de dochter van Aeltze en Popck en dus een stiefdochter van Sjoert

 

Richolt Tjalinghe, overleden te Hantum in 1561

 

Het bezit te Hantum ( Tjallinga-sate) kwam van haar ouders

Zij testeerde als Ricla van Tjallinga, genaamd Hoytsma op 4-4-1561 te Hantum (het testament wordt vermeld bij inventarisatie Catharina van Stoutenburgh, weduwe Taecke van Hettinga, WED 83-106 e.v. 1623).

Met dank aan Joke Koster verwijs ik voor Tjallinga State en de bewoners naar de publikatie van Jan Leemburg over Tjallinga State te Hantum op internet www.stinseninfriesland.nl

Ricla had een volle zuster Ebel, die in 1549 verbleef in het klooster Sion

 

 

Richolt trouwde voor 1539 met Sybrant van Hettinga, geboren 1486, overleden te Hantum in 1558, zoon van Idzart van Hettinga.

 

Bij RvA 1511 met grondbezit te Heeg.

In 1539 en 1540 te Hantum (Tjallinga).

Sybrant Idzerts wordt genoemd in het testament van de priester Ritscke van Jaersma d.d. 24-2-1539 (F.T.149). Hij moet de erfenis bewaken van Margaretha, dochter van de priester, en wordt haar voogd.

Op 13-4-1543 is hij ongeveer 57 jaar (zie GJB 2001-106).

HvF 16687-250 d.d.9-7-1529:Sybrant Idzerts met zijn broer Tiete Idzerts.

HvF 16687-642 d.d.1533:Sybrant Hettinga als voormomber.

HvF 16689-468 d.d.3-11-1546:Sybrant Idzarts Hettinga.

HvF 16691-196 d.d.1558:Sybrant Idzarts.

 

 

 

Uit het huwelijk van Sjoert en Popck:

 

1 Aeltze van Jaersma, volgt onder III.

 

2 Romck Sjoertsdr van Jaersma, afkomstig uit Holwerd, overleden 15 nov 1577, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

HvF 16691-101,113 d.d.1555:Romck Jaersma,als dochter van Sieurt Jaersma,en vrouw van Sacke Ringe.

HvF 16691-223 d.d.1559:Romck Jaersma,getrouwd met Saecke Ringie.

 

Romck was gehuwd met Saecke van Rinia, overleden 2 okt 1560, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Haring Doeckes van Rinia en Saeck Laesdr van Oedtsma.

 

Grietman van Westdongeradeel,genoemd 1543 en daarna,maar voor 1560 afgetreden.

Hij woonde met zijn vrouw op Jaersmastate te Holwerd.

 

 

3 Eelcke van Jaersma, overleden n 1539.

 

Hij zou beneden zijn stand zijn getrouwd en had uit dat huwelijk 2 kinderen met namen Tieth en Aucke.

 

 

4 Teth van Jaersma, overleden n 1539.

 

Teth wordt ook als Eet vermeld in het testament van haar oom Ritscke.

Zij wordt genoemd in HvF 16691-108 d.d.1557.

 

 

 

III Aeltze van Jaersma, overleden 13 mei 1574, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Sjoert van Jaersma (II) en Popck van Hoytsma.

 

 

T232-06,12:Aeltze genoemd met bezit van een sate te Foudgum.

HvF 16691-108 d.d.1557: Aelcke Jaersma.

T347-1323: In 1558 krijgt hij consent van het Hof van Friesland voor de koop van 9 pm land te Holwerd.

 

Aeltze was gehuwd met Rixt Feyesdr van Roorda, overleden 18 mei 1585, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Feye van Roorda en Rixt van Hania.

 

Inventarisatie te Leeuwarden 22-6-1585.

Zie verder GJB 2009-48.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sipcke van Jaersma, geboren 1553, volgt onder IV.

 

2 Taecke van Jaersma.

 

Hij was niet getrouwd en zou in de oorlog zijn omgekomen.

 

 

3 Rixt van Jaersma, overleden 15 jan 1580, begraven Holwerd.

 

HvF 16696-8 d.d. 3-2-1575: Rixt Jaersma,impt contra Jacob Feyckes, geche.

Rixt en Dirck hadden 2 kinderen n.l Aeltze en Rixt.

Door een kleindochter Hidt van Rixt en Dirck werd in 1666 een zaak aangespannen voor het Hof van Friesland over de nalatenschap van Sipcke van Jaersma ,overleden 1661.

 

Rixt was gehuwd met Dirck Jansen, begraven Holwerd.

 

Hij woonde op Monnickhuis te Holwerd.

 

 

4 Feye van Jaersma.

 

Misschien als Fredericus Jaersma op 31-7-1565 student te Leuven.

Hij zou in de oorlog zijn gesneuveld.

 

 

5 waarschijnlijk Ynts van Jaersma, overleden n 1583.

 

Non in klooster Sion.

HvF 16700-302 d.d.1583:Ritscke van Rinia heeft een zaak namens haar.

 

 

 

IV Sipcke van Jaersma, geboren 1553, overleden 27 apr 1628 ,ongeveer 75 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Aeltze van Jaersma (III) en Rixt Feyesdr van Roorda.

 

In 1580 is Sipcke armenvoogd en administeert hij mee de opkomsten van Holwerd (GO d.d.13-12-1580).

Sipcke werd benoemd tot rekenmeester van Friesland op 13-7-1588 en opnieuw op 28-5-1595.

Zie voor hem en zijn vrouw HvF 16702-173,198 d.d.1587. Zij moeten dan een huis ontruimen dat is toegewezen aan Adriaen Willems c.ux.

Hij testeerde op 1-2-1620.

 

Sipcke was gehuwd met Maria van Ursele, afkomstig uit Brabant, overleden 12 nov 1613, dochter van Philips van Ursele.

 

Haar vader was van Brabantse adel.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Cyprianus Feyo van Jaersma, Sipcke Feye, geboren 1573, overleden 4 nov 1636 ,63 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Hij wordt genoemd in het testament van zijn vrouw Cornelia in 1623 (EEE1-576 e.v.) en hij testeerde in 1632 (EEE1-309/313).

Het huwelijk was kinderloos.

Voor zijn begrafenis zie T342-05, nr37.

 

Cyprianus is getrouwd Leeuwarden 10 feb 1605 (1) met Saeck van Burmania, overleden 17 jul 1607, begraven Huizum 23 jul 1607 ,grafschrift, dochter van Gemme van Burmania en Jouck van Haerda.

 

Uitnodigingen voor haar begrafenis in 1607 zie T342-05, nr.38.

 

Saeck was weduwe van Epe van Douma, geboren 1542, overleden 24 jun 1602 *,60 jaar, begraven Huizum ,grafschrift, zoon van Goffe Epes van Douma en Wick van Abbema.

 

Cyprianus is getrouwd v 1623 (2) met Cornelia van Tjepnia, afkomstig uit Alkmaar, overleden n 9 okt 1623, dochter van Jarich van Tjepnia en Machteld van Tol.

 

HvF d.d.4-6-1622:Cornelia als weduwe Wibrand Ayta.

HvF d.d.21-9-1647:zij testeerde op 9-10-1623 als weduwe van Wybrandus Aytta en echtgenote van Cypriano Feyo Jaersma (EEE I-576 e.v.).

 

Cornelia is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1594 ,voor het gerecht, met Wybrant van Aytta, geboren 1548, overleden Leeuwarden 19 mei 1603, zoon van Seerp van Aytta en Barbara van Hettema.

 

2 Aeltze van Jaersma, geboren 1583, volgt onder V.

 

 

V Aeltze van Jaersma, geboren 1583, overleden 12 apr 1620 ,37 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Sipcke van Jaersma (IV) en Maria van Ursele.

 

Hij woonde te Holwerd en testeerde daar met zijn vrouw op 25-8-1619 (EEE 2-356).

 

Aeltze is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 apr 1617 en getrouwd aldaar 28 mei 1617 met Frouck van Popma, afkomstig uit Warga, geboren 1595, overleden Leeuwarden n 4 jul 1661, begraven Warga, dochter van Tiete van Popma, ,ook Titus en Anna van Feytsma.

 

HvF 16793 d.d.31-1-1639:Aeltze Jaersma is overleden en zijn vrouw Frouck van Popma wordt voogd over de kinderen Sipcke en Maria.

Zij testeerde als weduwe te Leeuwarden op 4-7-1661 (EEE2-462).Er is dan een legaat voor de armen van Wirdum (T345-138).

Haar naam en die van haar man op de gedenksteen uit 1664 in het weduwengasthuis te Warga.

Volgens N.L.1884-40/41 is zij in Leeuwarden overleden en begraven in Warga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sipcke van Jaersma, geboren 1618, overleden Leeuwarden, begraven Warga 7 mei 1661.

 

Hij was niet getrouwd en woonde in Leeuwarden.

Sipcke wordt met zijn ouders genoemd op de steen in het gasthuis te Warga.

Hij werd uit Leeuwarden met de wezen begraven en naar Warga overgebracht (zie GJB 1966-89).

 

 

2 Maria van Jaersma, geboren 1619, overleden 11 nov 1645 ,26 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift.