Genealogie van de adellijke geslachten van Jongema

 

                                     uit Bozum en Rauwerd (A) en uit Wommels (B)

 

                           Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                                        

 

 

     A-I Aede Keimpes van Jongema, overleden Sondel 1429, begraven Sneek.

 

Hij zegelt als Edo Kempensohn op 5-8-1420 mee het verdrag tussen de Friezen en de Groningers (zie Charterboek I-415).

Genoemd in 1422 bij het verdrag tussen Schieringers en Vetkopers.

OFO II-14:Eeda Kempa tekent namens Bozum op 2-5-1427 het akkoord inzake onderhoud van Nieuwlandsdijken om en nabij Sneek.

In 1429 belegert hij samen met Hille Bonninga het huis te Sondel,waarbij hij wordt gedood.

Volgens  "Kerck-Calender ofte Dootboeck" (GEN 742):In 1429 Eedo Kempes Jongama vermoord en in klooster Thabor bij Sneek begraven.

 

Aede was gehuwd met  Foockel Ndr, afkomstig uit Bozum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Aedes van Jongema, volgt onder A-II-a.

 

           2   Hessel Aedes van Jongema, volgt onder A-II-b.

 

 

A-II-a Keimpe Aedes van Jongema, overleden 1468, in het klooster Thabor boven Sneek, zoon van Aede Keimpes van Jongema (A-I) en Foockel Ndr.

 

Hij woonde te Rauwerd.

OFO I-162 d.d.24-2-1461:hij voert samen met Jelle Hessels Jongema de laatste wil uit van zijn broer Hessel.

Bij huwelijk met Jel was hij weduwnaar van een zekere Ansck,ws.een zuster van Luts Feickes van Oenema.

Dootboeck (GEN 742):Kempo Eedes Jongama bij zijn voorouders in het klooster Thabor begraven in 1468.

 

Keimpe was gehuwd (1) met  Ansck N..

 

Vermoedelik was zij een zuster van Luts Feyckesdr van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede Keimpes van Jongema, overleden 1481, begraven Rauwerd *.

 

Aede woonde eerst te Rauwerd en na 1469 te Rinsumageest en was getrouwd met Hacke van Eysinga.

Hij was in 1474 betrokken bij de wraakoefening te Dokkum wegens de moord op zijn oom Ede Hessels (zie GsvD-92,93).

Aede testeerde op 29-3-1481 (F.T.42 en OFO I-307); bevestigd en aangevuld op 14-5-1481.

In zijn testament wordt Eda als volle broer vermeld, zijn zuster Ansck in Nijeklooster en verder zijn halfbroers Hessel,Agge en Hette. Zijn zuster Teth wordt niet vermeld.

Er is sprake van een natuurlijke zoon Johan, maar er is geen sprake van kinderen van hem en Hack.

 

 

Aede is getrouwd 1469 met Hack Gerckesdr van Eysinga, overleden n 1496, dochter van Gercke van Eysinga en Idteke Sydsdr van Tjaerda.

 

OFO I-199 d.d.30-1-1469:de huwelijksvoorwaarden voor haar huwelijk met Aede worden vastgesteld te Rinsumageest.Haar ouders Gercke en Ithie worden genoemd en zijn al overleden.

In 1469 zal zij nog erg jong zijn geweest (omstreeks 15 jaar ?), uit haar tweede huwelijk wordt na 1496 nog een zoon geboren.

Misschien is er dus in 1469 sprake van een voorgenomen huwelijk ?

Met haar stierf het oude geslacht Eysinga uit.

 

Hack is later getrouwd 1496 met Tjalling van Bolta, overleden n 1514, zoon van Eynte van Bolta en Foockel van Heemstra.

 

           2   Eda Keimpes van Jongema, volgt onder A-III-a.

 

           3   Teth Keimpesdr van Jongema, overleden voor 1481 ?

 

Zij wordt als vrouw van Upcke met name genoemd in 1456 in het testament van Gerlant van Ockinga en erft dan een rode tuniek.

Zie GJB 2000-135.

Als zij reeds in 1456 een getrouwde vrouw was, is zij vermoedelijk geen dochter van Jel van Harinxma en moet Teth wel uit het eerste huwelijk van Keimpe zijn.

Immers Jel was een dochter van Bocke van Harinxma, die zelf geboren was in 1403.

 

Teth was gehuwd met Upcke Riencks, overleden n 1494, zoon van Rienck Upckes en waarschijnlijk Eeck Douwesdr van Glins.

 

Upcke verkreeg de state Gratinga te Almenum bij Harlingen (1453).

Hij wordt met zijn vrouw Teth genoemd in 1456 in het testament van Gerlant van Ockinga,waarin hij Gerlants  aandeel in de stins te Hitzum verkrijgt.

Upcke  ook genoemd in 1468, 1470, 1475 en 1488.

Hij hertrouwde een Jetscke (een Gratinga ?).

Grietman van Franekeradeel in 1494.

Upcke testeerde in 1494; uit zijn testament blijkt dat zijn 4 kinderen alle uit zijn eerste huwelijk zijn.

Zie voor hem GJB 1994-24,25 en GJB 2000-134,135.               

 

 

 

Keimpe was gehuwd (2) met  Jel Bockesdr van Harinxma, overleden n 1471, dochter van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema, ,ook Gatske.

 

Zij testeerde in 1471.

 

Jel was later gehuwd met haar halfoom Watze Abbes van Dekema, overleden 1481 *, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Abbe N. en Feyck Ndr.

 

Uit het huwelijk van Keimpe en Jel:

 

           4   Ansck Keimpesdr van Jongema, overleden n 1531.

 

Zij was kloosterlinge,in 1481 in Nijeklooster (test. Aede) en in 1531 in Nazareth (test.Eda).

 

 

           5   Hessel Keimpes van Jongema, volgt onder A-III-b.

 

           6   Agge Keimpes van Jongema, ook Walta, volgt onder A-III-c.

 

           7   Hette Keimpes van Jongema, overleden n 1496.

 

In 1496 vicarius perpetuus te Bolsward.

 

 

 

A-III-a             Eda Keimpes van Jongema, overleden 1531/1533, zoon van Keimpe Aedes van Jongema (A-II-a) en Ansck N..

 

Eda woonde eerst in Kornwerd en later in Rauwerd.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd met zijn broer Hessel.

OFO II-223 d.d.20-11-1497;genoemd als grietman van Rauwerderhem.

Edo Iongema tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.3).

Bij RvA 1511 heeft Ede Jongema van Rauwerd veel bezit o.a.ook te Goutum.

Hij testeerde te Rauwerd op 20-4-1531 (OFO II-357 en F.T.126);hij heeft in 1531 een zoon Aede en een dochter Wompke,getrouwd met Eelke van Heringa.

 

Eda was gehuwd (1) met  Saeck van Eminga, overleden v 1531, dochter van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

Uit dit huwelijk:

 

       1   Aede van Jongema, afkomstig uit Rauwerd, overleden 23 juni 1534, begraven Rauwerd, grafschrift.

 

OFO I-388 d.d.5-4-1491:Vermoedelijk is hij de daar genoemde Aeda Aedazn,die een geschil had met het convent van Aalsum.

In 1525 genoemd als grietman van Rauwerderhem.

Hij testeerde op 3-1-1532 (OFO II-360 en F.T.127) en op 31-1-1534.

Hij woonde te Rauwerd en had geen kinderen. Het vruchtgebruik is voor zijn vrouw, maar zijn zuster Womck en haar kinderen zullen erven.

Gerlof, de zoon van Womck moet dan de naam wijzigen in Aede.

De 8 kwartieren op zijn graf waren niet meer zichtbaar (“De Friesche Adelaar” 1889-5).

 

Aede was gehuwd met Ael van Heemstra, overleden 19 dec 1562, begraven Rauwerd ,grafschrift, dochter van Sippe van Heemstra en Bauck N..

 

2         Womck van Jongema 

 

Womck was gehuwd (1) met Gerlof van Herwey, overleden na 1514, zoon van Botte Gerckes van Herwey en Frouck Sippesdr van Heemstra

 

Volgens kwartieren van Taco van Burmania, achterkleinzoon van Womck en Gerlof, op een rouwbord uit 1601, was de vrouw van Gerlof  een dochter van Aede van Jongema en Saeck van Eminga.

Op 5-1-1505 staat Gerlof met zijn broer op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij RvA 1511 heeft Gerlof Bottes Herwey van Ternaard veel bezit.

 

Womck was gehuwd (2) met Eelcke van Heringa, overleden na 1543, zoon van Sascker van Heringa en Tiets Oenesdr van Juwsma.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Goutum,dat in 1511 behoorde aan de vader van Womck.

HvF 16481-792 d.d.20-12-1537:Eelcke als man en voogd van Womck.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1968-4 en de genealogie Heringa (bestand Camstra).

 

Eelcke was weduwnaar van Lisck van Rinia, dochter van Hobbe Doeckes van Rinia en Riem van Popma.

 

Womck was gehuwd (3) met Fedde van Haerda, ook Fredericus, overleden 9 mei 1599 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk, zoon van Pybe van Haerda en His Siercksdr van Bootsma.

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

HvF 16705 sent.60 d.d.20-11-1600:Fedde en Auck als echtpaar genoemd.

Fedde was de laatste man uit zijn familie.

Zie Grafschriften III-66,67.

Volgens het stamboek F.A. zou hij zijn overleden in 1604,maar dat is onjuist.

 

Fedde was later gehuwd met Auck Siercksdr van Donia, afkomstig uit Bilgaard, overleden Leeuwarden 18 feb 1626 *, begraven Leeuwarden,Oldehove 24 feb 1626, dochter van Sierck van Donia en Auck van Donia.

 

 

 

 

Eda was gehuwd (2) met  Ath Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Katryn van Jongema.

 

In 1531 in het klooster Nazareth.

 

 

 

A-III-b             Hessel Keimpes van Jongema, overleden Franeker 16 jul 1500 *, zoon van Keimpe Aedes van Jongema (A-II-a) en Jel Bockesdr van Harinxma.

 

Hector Kemponis Jongema is op 24-7-1479 student te Leuven, gelijk met zijn broer Agge. Op 19-12-1485 is Hector student te Keulen.

Hij wordt vermeld op Albadastate te Goėnga.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd met zijn broer Eda.

Pax-197 d.d.25-7-1496:hij zegelt met zijn broer Agge en namens broer Hette het verbond van Westergo met Groningen.

Op 5-1-1505 staan Hessel Jongama erfghenamen op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel..

Hij sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker in 1500.

Zie voor hem en zijn vrouw ook GJB 1997-174.

 

Hessel was gehuwd met  Jel Riencksdr van Albada, overleden 1527/1538, dochter van Rienck Doitzes van Albada, ,ook Helbada en Sjouck Fercksdr van Hemricksende.

 

Met haar man Hessel woonde zij op Albadastate te Goėnga.

Dochter Anna en 2 achterkleindochters Tryn en Jel noemden zich daarom Albada.

Onze Jel wordt bij R.v.A.1511 vermeld als Jel Hessel Jongama weduwe met bezit o.a. ook te Bozum.

Zie ook GJB 1997-174/175.

 

Jel was later gehuwd met Otto Pieters, overleden 1527/1538.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Hessels van Jongema, overleden  voor 1538.

 

Kempo Jongema is op 11-6-1506 student te Rostock.

OFO II-284 d.d.28-4-1517:genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

Genoemd in de testamenten F.T.126 d.d.20-4-1531 en F.T.199 d.d.7-2-1548.

HvF 16689-241 d.d.1542: Abbe Gerlofs c.s. contra de erfgenamen van Jelck Jels Albada en Kempo Jongema.

 

 

           2   Rienck Hessels van Jongema.

 

Ook genoemd in GJB 1997-175. Over hem is niets bekend.

 

           3   Jel Hesselsdr van Jongema, overleden voor 1542.

 

HvF 16689-218.241d.d.1542: Abbe Gerlofs c.s. contra de erfgenamen van Jelck Jels Albada en Kempo Jongema.

Zij noemde zich dus ook Albada; Abbe Gerlofs is haar schoonzoon.

 

Jel was gehuwd met Douwe Ulckes Douma van Oenema, zoon van Ulcke Tjepckes van Oenema en Gerlant Hobbesdr van Epinga.

 

Voor hem en zijn kinderen zie GJB 1997-175.

 

 

 

A-III-c             Agge Keimpes van Jongema, ook Walta, overleden 1505/1511, zoon van Keimpe Aedes van Jongema (A-II-a) en Jel Bockesdr van Harinxma.

 

Agge Kemponis Jongema is op 24-7-1479 student te Leuven (gelijk met zijn broer Hector).

Pax 197 d.d.25-7-1496:hij zegelt met zijn broer Hessel het verbond van Westergo met Groningen,ook voor broer Hette,vicarius te Bolsward.

In 1498 vermeld als grietman van Baarderadeel.

Als Agge Iongama op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Bij R.v.A.1511 hebben zijn erven veel bezit o.a.te Boksum.

Als zijn dochter Foeckel in 1514 testeert zijn haar ouders beiden reeds overleden.

 

Agge was gehuwd met  Foekel Laesdr van Oedtsma, overleden v 1514, dochter van Laes Hommes van Oedtsma en Doedt Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foekel Aggedr  van Jongema, overleden 1514/1541.

 

Zij testeert op 6-7-1514 (zie F.T.86),omdat zij van plan is om in het klooster Nazareth bij Idsega te gaan.

 

 

           2   Laes Agges van Jongema, volgt onder A-IV-a.

 

           3   Doed Aggedr  van Jongema, overleden 1514/1541.

 

 

A-IV-a             Laes Agges van Jongema, overleden Wommels 1541, zoon van Agge Keimpes van Jongema, ook Walta (A-III-c) en Foekel Laesdr van Oedtsma.

 

Hij testeerde te Sneek op 15-2-1541 (zie F.T.165) en legateer tuit zijn bezit te Bozum  zijn achterneven Hessel Douwes en Ulcke Douwes,kleinzoons van zijn oom Hessel, en hun zuster Sjouck Douwesdr,die getrouwd is met de jonge Sierck Donia.

 

Laes was gehuwd met  Mary van Harinxma, overleden 16 nov 1558, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

 

Zij testeerde als weduwe op 27-6-1558 of 1-7-1558.

 

Mary is later getrouwd 1544 met Hessel van Bootsma, overleden 1550/1558, zoon van Sierck van Bootsma en Geel N..

 

Uit het huwelijk van Laes en Mary:

 

           1   Foockel Laesdr van Jongema, overleden 1535.

Foockel was gehuwd met Doecke van Walta, volgt onder A-V-a.

 

 

A-II-b Hessel Aedes van Jongema, overleden 1459, zoon van Aede Keimpes van Jongema (A-I) en Foockel Ndr.

 

Hij woonde te Bozum.

 

Hessel was gehuwd met  Jel Epesdr van Harinxma, afkomstig uit IJlst, overleden 1467, dochter van Epe van Harinxma en Jitske van Heemstra.

Jel was later gehuwd met Sytze van Martena, overleden 1489, zoon van Doecke van Martena en Auck van Heemstra.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Jel:

 

           1   Epe Hessels van Jongema, volgt onder A-III-d.

 

           2   Foockel Hesselsdr van Jongema.

 

Foockel was gehuwd met Hessel Hanckema.

 

Op 5-1-1505 staat Wybe Hanckema (zijn zoon ?) op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

 

           3   Aede Hessels van Jongema, overleden 22 sep 1474 *.

 

Hij behoorde tot de Schieringers,woonde na zijn huwelijk te Rinsumageest en was ook rechter te Dokkum.Hij werd vermoord op 22-9-1474 door Vetkoperse hoofdelingen tussen Rinsumageest en Dokkum (GsvD,92).

 

Aede was gehuwd met Jouck Sytzesdr van Martena, overleden n 1488, waarschijnlijk dochter van Sytze van Martena en Hylck van Camstra.

 

Zij testeerde te Wetzens 1474/1488 als Jouka Tirdema,dorsaal Jouck Tyaerda (F.T.51 en OFO I-384).Uit haar testament blijkt dat zij dan een zuster heeft met een dochter in klooster Klein Nazareth en ook een broer met dochter Doed in klooster Bethlehem.

Zij moet wel uit het eerste huwelijk van haar vader zijn,omdat zij anders in 2e huwelijk met haar halfbroer zou zijn getrouwd (met Aede).

 

Jouck was weduwe van Worp van Tjaerda, overleden n 30 jan 1469 ,in 1470?, begraven Rinsumageest, zoon van Syds van Tjaerda en Alydt van Huninga.

Jouck was later gehuwd met Gabbe van Jarla, overleden Ee 1488 *, zoon van Botte van Jarla en Anna N., ,Anna van Bolta ?.

 

           4   Doecke Hessels van Jongema.

 

           5   Jelle Hessels van Jongema, overleden n 24 feb 1461.

 

OFO I-162 d.d.24-2-1461:hij voert samen met zijn oom Keimpe de laatste wil uit van zijn vader.

 

 

 

A-III-d             Epe Hessels van Jongema, overleden Bozum 30 nov 1489, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Hessel Aedes van Jongema (A-II-b) en Jel Epesdr van Harinxma.

 

Hij woonde op Walta-state te Bozum.Zie GJB 1958-79,92.

OFO I-281 d.d.11-8-1477:hij koopt van Wopke Hessels te Wirdum (een broer ?).

OFO I-290 d.d.12-6-1478:hij koopt van Lieuwe Edazn te Schraard (een zoon van zijn broer ?).

OFO I-293,345 d.d.18-10-1478,21-12-1485:verkoop aan Epe Hessels te Bozum.

OFO IV-70:genoemd in 1487 in een register onder 115.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

OFO I-373,374 d.d.7-12-1489:verkoop van land te Bozum aan Sytse van Harinxma (IJlst),voogd van Epe Hessels kinderen.

 

Epe was gehuwd (1) met  Jouck van Walta, overleden 9 feb 1481, begraven Bozum, dochter van Agge Sybrens van Walta en Beatrix van Hiddinga, ,ook Bauck,.

 

Overlijdensdatum volgens boekje schoolmeester(aanv.SFA).

Zie ook GJB 1958-79,92.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pier van Walta, volgt onder A-IV-b.

 

           2   Agge van Walta, volgt onder A-IV-c.

 

           3   Epe Epes van Walta, overleden 11 feb 1536, begraven Bozum.

 

OFO III-39:In het kerkrekeningboek van Bozum over de jaren 1515/1556 staat aan het begin dat Epe Epes 40 philipsguldens te vorderen heeft van Rienck Gales,te betalen St.Jacob 1527 (25 juli).

Als zijn broer in 1525 een overeenkomst sluit over de erfenis van hun vader staat hij onder curatele (OFO II-321 d.d.5-1-1525).

Er staat "als Epe Epezoen weer tho zijn forstandige sinnen kaem",dan krijgt hij ook zijn deel.

Sterfdatum volgens boekje schoolmeester (aanv.stbk).

 

 

Epe was gehuwd (2) met  Syts Taeckesdr van Hermana, overleden n 1511, dochter van Taecke van Hermana, ,ook Taco en Ael Werpsdr van Juckema.

 

OFO I-391,420 d.d.14-2-1492 en 21-10-1495:als weduwe genoemd te Bozum bij koop van land in Kleiterp.

Ook genoemd te Bozum als landvrouw Syts Eepis en te Firdgum bij R.v.A. 1511.

 

 

A-IV-b Pier van Walta, overleden 2 okt 1540, begraven Bozum ,grafschrift, zoon van Epe Hessels van Jongema (A-III-d) en Jouck van Walta.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum.Zie ook GJB 1958-79/81 en 84.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Agge van stins.

OFO II-321 d.d.5-1-1525:hij sluit een overeenkomst met zijn oomzegger Take.

Hij testeerde op 15-7-1538 (EEE1-502v/505v en F.T.145);ook op 24-10-1538 (F.T.148) en op 9-9-1539 (F.T.154).

Zijn naam op een zerk te Bozum (zie de Vrije Fries XXIII).

 

Pier was gehuwd met  Bauck Werpsdr van Unia, overleden Bozum 12 apr 1525, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Werp Keimpes van Unia en Teth Upckesdr.

 

Zij testeert 28-3-1525 (zie F.T.111).

Zij wordt genoemd als vrouw van Pier Epes bij HvF 16481-388 d.d.14-3-1536.

Zie ook GJB 1958-80.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Werp van Walta, overleden 24 jan 1541, begraven Bozum ,grafschrift.

 

GJB 1958-88:hij stierf kinderloos.

Met zijn vader vermeld op een zerk te Bozum (zie de Vrije Fries XXIII).

 

 

           2   Jouck Piersdr van Walta, afkomstig uit Bozum, overleden 24 nov 1539, begraven Bozum ,grafschrift.

 

Jouck was gehuwd met Frans van Cammingha, overleden 22 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Bezitter van het Camminghahuis in de Grote Kerkstraat van Leeuwarden.

 

Frans was later gehuwd met Fedt Sybrensdr van Stenstera, geboren Keulen 1517, overleden 20 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

 

A-IV-c Agge van Walta, overleden ± 1518 ,op 18 februari, begraven Bozum, zoon van Epe Hessels van Jongema (A-III-d) en Jouck van Walta.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum.

Zie ook GJB 1958-79/84.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Pier van stins.

 

Agge was gehuwd met  Fedt Taeckesdr van Hermana, overleden Bozum 3 jan 1541, begraven aldaar, dochter van Taecke van Hermana, ,ook Taco en Ael Werpsdr van Juckema.

 

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij koopt als weduwe van Agge te Bozum land en renten van Sierckje van Donia.

Zie ook GJB 1958-84.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taco van Walta, geboren ± 1500, overleden Bozum 26 mrt 1544, begraven aldaar.

 

Prebendarius te Bozum.Zie GJB 1958-84.

OFO II-321 d.d.5-1-1525:hij sluit mede namens zijn moeder Fedt en zijn broers en zusters een overeenkomst over de erfenis van zijn grootvader met zijn oom Pier Epes.

Hij kocht op 12-2-1539 een huis te Sneek,dat hij liet uitbreiden tot de Waltastins aldaar.

 

 

           2   Doecke van Walta, volgt onder A-V-a.

 

           3   Foockel van Walta, overleden Pingjum 31 jan 1534.

 

Foockel is getrouwd 1529 met Watze Douwes Hania, afkomstig uit Pingjum, overleden 3 dec 1569, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Douwe Abbes Donia en Doedt van Hania.

 

Eerst te Pingjum en later op Hesens bij Jorwerd.

HvF 16481-289 d.d.30-9-1539:Watze Douwes Hanya te Pingjum aangeklaagde i.v.m.testament Sibbel Waltinga.

HvF 16689-169,594 d.d.15-3-1541 en 8-10-1548:Watze Douwes Hania te Pingjum.

HvF 16690 d.d.12-12-1549:Watze Douwes Hania als impt inzake goed te Kimswerd.

HvF 16692-441 d.d.1563 en HvF 16693-490 d.d.1568:Watze Hania.

Hij werd vermoord in de nacht van 2 op 3 december 1569 (grafschrift).

Rentmeestersrek.1569/1570:Watze heeft voor zijn zoon Douwe consent op halve Wybrandasate te Bozum.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1969-21.

 

 

           4   Epe van Walta, volgt onder A-V-b.

 

           5   Eelck van Walta.

 

           6   Aelcke van Walta.

 

           7   Jouck van Walta.

 

 

A-V-a Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta (A-IV-c) en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Hij noemde zich ook Jongema naar zijn eerste vrouw.

Hij was olderman van Sneek.

Hij erfde de Waltastins te Sneek van zijn broer Taco in 1544.

In 1559 zijn Johan van Herema,broer van zijn 2e vrouw,en Taecke van Hermana,neef van moederszijde,voogden over zijn dochter Foockel (HvF 16691 d.d.26-10-1559).

 

Doecke was gehuwd (1) met  Foockel Laesdr van Jongema, geboren rond 1518, overleden 11 okt 1535, 17 jaar, begraven Wommels, grafschrift, dochter van Laes Agges van Jongema (A-IV-a) en Mary van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts Doeckesdr van Walta, overleden 1617 *, begraven Sneek.

 

Zij hertrouwde een Hiddema en had daarbij 2 zoons Jarich en Tjerk (zie testament van haar schoonzuster Foockel).

 

Luts was gehuwd met Hette van Botnia, zoon van Juw van Botnia, ook Julius en Mary van Dekema.

 

Hij woonde te Weidum en is daar overleden zonder kinderen.

 

 

Doecke is getrouwd n 1535 (2) met  Jancke Juwinga van Walta, overleden Wommels 1544, dochter van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Foockel van Walta, geboren 1544, overleden 16 okt 1625 *, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Behalve de 6 genoemde had zij nog 9 kinderen,die jong stierven.

 

Foockel was gehuwd met Julius van Botnia, geboren 23 apr 1540 ,familiebeker, overleden Franeker 28 apr 1614 *, begraven aldaar 6 mei 1614, zoon van Douwe van Botnia, ook Dominicus en Rixt Joostesdr van Ockinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Botniahuis te Franeker (zie Friesche Volksalmanak 1858-3/30) en was olderman in Franeker.

Hij testeerde daar met zijn vrouw op 18-10-1610 (EEE I-348).Zij hadden toen nog 2 zoons Douwe en Doecke en 2 dochters Jancke en Tietheke.Zie GJB 1998-141/142.

Voor de begrafenis in 1614 zie T342-05,nr.38.

 

 

Doecke is getrouwd n 1544 (3) met  Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar, dochter van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.

Tryn is later getrouwd 1552 met Douwe van Roorda, geboren 23 okt 1536, overleden 23 mrt 1601, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Frans van Roorda en His Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

Uit het huwelijk van Doecke en Tryn:

 

           3   Laes van Jongema, geboren ± 1546, volgt onder B-I.

 

           4   Johanna van Walta, overleden 7 feb 1630 ?.

 

Volgens het "Dootboeck",GEN 742,overlijdt een Jancke van Walta op 7-2-1630 en wordt begraven te Marrum.

 

 

 

A-V-b Epe van Walta, overleden jan 1543, begraven Bozum, zoon van Agge van Walta (A-IV-c) en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Sterfdatum in boekje schoolmeester (aanv.SFA).

 

Epe was gehuwd met  Jouck Sybrensdr van Stenstera, geboren Kampen 1520, overleden 19 apr 1561 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

Zie Grafschriften IV-123.

 

Jouck is later getrouwd 1544 met Syds van Donia, overleden 28 jan 1573 *, begraven Bremen, zoon van Keimpe van Donia en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Uit het huwelijk van Epe en Jouck:

 

           1   Agge van Walta, overleden 13 sep 1544, begraven Bozum.

 

Sterfdatum volgens boekje schoolmeester (aanv.SFA).

 

 

 

 

 

     B-I Laes van Jongema, geboren ± 1546, overleden 3 sep 1626 *,ongeveer 80 jaar, begraven Wommels *, zoon van Doecke van Walta (A-V-a) en Tryn Sickesdr van Liauckema.

 

Eigenlijk Agge Doeckes van Walta.

HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:er wordt tegen hem en zijn vrouw Luts geprocedeerd door inwoners van Rinsumageest.

Hij was ontvanger-generaal van Friesland te Wommels.

Zie ook T326-1072/1085.

 

Laes was gehuwd (1) met  Luts van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, geboren ± 1545, overleden Wommels n 1580, dochter van Frans van Aylva en Tjemck van Cammingha.

 

Genoemd in 1545 in het testament van haar grootmoeder Rints van Minnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Jongema, ook Duco, afkomstig uit Leeuwarden in 1618, geboren 1580, overleden 25 dec 1638 ,58 jaar, begraven Wommels ,epitaaf.

 

Doco Jongema was op 12-10-1600 student te Geneve.

Hij was grietman van Franekeradeel 1620-1629 en grietman van Hennaarderadeel 1629-1638.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw in 1627 op een kerkklok van Tzum.

HvF d.d.27-10-1628: Duco van Jongema contra George van Liauckema.

Hij stierf kinderloos.

 

Doecke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 7 juli 1618 ,gerecht en getrouwd Wirdum 1618 ,26-7-1618 3e pr. Leeuwarden (1) met Lisck van Eysinga, afkomstig uit Wirdum in 1618, geboren 1598, overleden aug 1622 *, dochter van Juw van Eysinga, ook Julius en Rints van Gratinga.

 

Doecke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 nov 1627 en getrouwd aldaar 12 dec 1627 (2) met Syts van Cammingha, overleden 1 jul 1658, begraven Wommels ,rouwbord, dochter van Frans van Cammingha en Bjuck van Herema.

 

           2   Frans van Jongema, overleden 29 april 1640, begraven Wommels, rouwbord.

 

Fraciscus Jongema was op 9-9-1602 student te Franeker.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1614-1640.

Hij had geen kinderen.

 

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 sep 1621 ,gerecht en getrouwd Bolsward 21 okt 1621 met Catharina van Ockinga, overleden n 1648, begraven Burgwerd, dochter van Joost van Ockinga en Saepck Fransdr van Cammingha.

 

Zij testeerde als weduwe te Burgwerd op 10-5-1642 (EEE1-47/49,geregistreerd 12-10-1654).

 

Catharina was weduwe van Gerrolt van Cammingha, geboren 30 apr 1569, overleden Bolsward 17 aug 1617 *, zoon van Taecke van Cammingha en Rints van Juwinga.

 

           3   Tjemck van Jongema.

 

           4   Doecke van Jongema.

 

           5   Fedt van Jongema.

 

           6   Luts van Jongema, overleden 9 dec 1611 *, begraven Farmsum.

 

Luts was gehuwd met Johan Feyes van Sickinghe, geboren 1576, overleden Warffumborch 25 sep 1652 ,76 jaar, zoon van Feye van Sickinghe en N.N..

 

           7   Tryn van Jongema, overleden 11 sep 1613 *, begraven Sneek.

 

           8   Franscke van Jongema, overleden 17 feb 1616 *, begraven Engelum 24 feb 1616.

 

Franscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 mrt 1602 met Idzart van Grovestins, overleden Den Haag 8 nov 1616, zoon van Foppe van Grovestins en Jouck Fransdr van Cammingha.

Idzart was later gehuwd met Hester Huysckens.

 

           9   Sicke van Jongema,

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

         10   Riem van Jongema.

 

 

 

Laes was gehuwd (2) met  Habel van Herema, overleden n 1615, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Uninga van Hoytema.

 

In 1615 met haar man te Wommels (T342-05,38).

 

Habel was weduwe van Douwe van Grovestins, overleden Zutphen mei 1591, zoon van Oene van Grovestins en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.